Zápis 02.12.2010

Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 2. prosince 2010 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva dle prezenční listiny
  • Omluveni: Mgr. Pavel Svoboda, Mgr. Soňa Paukrtová, MUDr. Vít Němeček
  • Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Špoták, Václav Vostřák
  • Zapsala: Zuzana Radušovská

Starosta města, Ing. Petr Beitl, zahájil 40. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,15 hod. Bylo přítomno 21 členů zastupitelstva.

Starosta města omluvil z dnešního zasedání Mgr. Soňu Paukrtovou, Mgr. Pavla Svobodu a MUDr. Víta Němečka. Poté pogratuloval zastupitelům k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání zastupitelstva města byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil Mgr. Františka Špotáka aVáclava Vostřáka.

V souladu s § 7 odstavec 10a) platného jednacího řádu vyzval starosta města k vystoupení přítomnou poslankyni JUDr. Ivanu Weberovou.

JUDr. Weberová pozdravila přítomné zastupitele a popřála jim úspěch v jednání.

Dále starosta města seznámil přítomné zastupitele s materiály předloženými na stůl:

1) Info magazín od Jabloneckého kulturního a informačního centra

2) Usnesení a zápis z ustavujícího ZM 11. 11. 2010 a mimořádné RM 11. 11. 2010, usnesení z RM 18. 11. 2010

3) Pozvánka na školení o veřejných zakázkách na 13. 12. 2010

4) Návrh dnešního usnesení

5) Materiál „Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ k bodu 21) diskuze

6) Nová důvodová zpráva k materiálu pod bodem 4 Změna jednacího řádu zastupitelstva

7) Parkovací karta opravňující zastupitele k parkování zdarma na Horním náměstí ve dny konání rady města, zastupitelstva města, komise rady města a výboru zastupitelstva města

8) Nový návrh usnesení k bodu číslo 15) tj. Aktuální informace k projektům: a)revitalizace navážkové oblasti, obnova znehodnocené lokality a následná výstavba Ekologického centra, b) Sanace kontaminované lokality v zájmovém území Ekologického centra

9) Zápis Osadního výboru Proseč nad Nisou

10) Dodatek k důvodové zprávě bodu 12) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Dále informoval, že členové rady města mají v deskách obálku s materiálem pro jednání mimořádné rady města, která se bude konat dnes po ukončení jednání zastupitelstva v zasedací místnosti č. dv. 203.

Ing. Beitl nyní navrhl bod 13) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích zařadit v projednávání za bod 8, protože se také týká místní části Proseč nad Nisou a byla tedy také zaslána Osadnímu výboru Proseč nad Nisou a materiály týkající se Osadního výboru jsou projednávány v jednom bloku za sebou.

A dále Ing. Beitl navrhl k zařazení do programu bod 21a) týkající se aktualizace Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení - písemný materiál je v deskách. Diskuze bude bod 21b).

Zeptal se, zda má někdo připomínku nebo doplnění programu.

Ing. Kraus za TOP 09 požádal o změnu v obsazení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Ing. Beitl požádal o předložení písemného návrhu s tím, že toto může být projednáno společně s bodem 17) Změny ve finančním výboru.

Ing. Pešek požádal o předkládání zpráv starosty a místostarostů a dále požádal nové vedení města, aby obnovilo jednání s paní Musilovou.

Ing. Beitl informoval o tom, že zpráva starosty a místostarostů se objeví na příštím jednání ZM a nechal hlasovat o programu v níže uvedeném znění:

3) Schválení návrhové komise

4) Změna Jednacího řádu zastupitelstva

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

6) Podněty výborů "Info P"

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

7) Převody pozemků „info P“

předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

8) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM - "Info P"

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

9) Výkupy nemovitostí

předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

10) Prodej bytů a nebytové jednotky

předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

11) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2010

předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

12) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

předkládá: Místostarosta - Mgr. Petr Tulpa

13) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

14) Vydání 30. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

15) Aktuální informace k projektům:

a)revitalizace navážkové oblasti, obnova znehodnocené lokality a následná výstavba Ekologického centra

b)Sanace kontaminované lokality v zájmovém území Ekologického centra

předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

16) Přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

17) Změna ve složení Výboru finančního

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

18) Dopisy občanů

předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

19) Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

20) Nové interpelace

21a) Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

21b) Diskuze

Program byl schválen 22-0-0-1

3) Volba návrhové komise

Ing. Beitl navrhl zvolit návrhovou komisi v tomto složení. Předsedkyně PhDr. Jaroslava Fojtíková, ověřovatelé Mgr. František Špoták a Václav Vostřák.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-1

4) Změna Jednacího řádu zastupitelstva - ZM/942/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl doplnil, že změna se týká v počtu členů nutných k založení zastupitelského klubu, počet členů se mění ze tří na dva.

Václav Vostřák řekl, že s tímto nesouhlasí a zdrží se hlasování. Dále uvedl, že co když bude klub jednočlenný.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Návrh usnesení byl schválen 22-0-1-0

5) Vyřízení interpelací z minulého ZM - ZM/943/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl se zeptal pana Ing. Peška, zda je spokojen s písemnou odpovědí na interpelaci jeho kolegyně paní Bukvicové.

Ing. Pešek odpověděl, že je to v pořádku.

Ing. Beitl se zeptal na druhou interpelaci, která se týká jeho samotného.

Ing. Pešek řekl, že pokud se interpelace týká placených stání, tak má skutečně potvrzeno, že dopravní značka, která nebyla nalezena v registru dopravního značení, byla nejprve, když to řekne česky zapytlována a v současné době je odstraněna. Nedozvěděl se, jak bude tento případ dořešen. Nebyla-li tato značka v oficiálním registru dopravního značení, tak český výklad je, že tam byla umístěna na černo. Jinými slovy někdo, kdo porušil obecná pravidla, si nějakou dobu zajistil výhodu a tato výhoda je běžně ve městě placená. Jestliže si to někdo udělal na černo, tak neplatil za tuto výhodu. Nic se k tomuto případu nedozvěděl, protože probíhá ve správním řízení a to je neveřejné, a proto mu tato klauzule v interpelaci chybí.

Ing. Zemín se sejde s Ing. Peškem a dořeší toto osobně.

Ing. Bietl se zeptal pana Peška na vyřízení interpelace v bodě c) jestli souhlasí.

Ing. Pešek ano souhlasí. Dále komentoval interpelaci, kterou podával Ing Schäfer ohledně vyboulené opěrné zdi, která se mu zdá nebezpečná. Odpověď úředníků, kteří tam provedli místní šetření a vyzvali vlastníka k odstranění této závady, se mu zdá nedostatečná.

Ing. Jakoubek odpověděl, že je toto velmi složité. Pokud to není v majetku města, může správní orgán oslovit vlastníka, aby učinil nápravu, toto paní Nožičková udělá. Další krok může být ten, že správní orgán se bude domáhat svých možností takzvaným výkonem rozhodnutí a potom teprve správní orgán může vstupovat na cizí pozemek a provést zabezpečení. Náklady po té může soudně vymáhat. Ale první krok, který stavební úřad udělá, vyzve vlastníka. Ten bude proveden.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 38. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 30. září 2010.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

6) Podněty výborů "Info P" - ZM/944/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl se zeptal, zda má někdo k tomuto bodu připomínky. Nikdo. Dal hlasovat.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se

1. žádosti o umístění zpomalovacích prahů do Zlaté uličky s tím, že zpomalovací prahy ve Zlaté uličce nebudou osazeny

2. zřízení další autobusové zastávky v oblasti křižovatky ulic Horní, Zlatá ulička a V Pastvinách s tím, že nová autobusová zastávka u křižovatky Horní-Zlatá ulička prozatím nebude zřízena.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

7) Převody pozemků „info P“ - ZM/945/2010

Předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

Ing. Vele - požádal o stažení bodu č. 10 z důvodu nezaplacení kauce.

Nebyla žádná diskuze.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej p.p.č. 243/16 o výměře 603 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro paní J. B., ., Železný Brod (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1445/39171), pana J. E., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1408/13057), paní Z. G., ., Rychnov u Jablonce n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 237/13057), paní M. H., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1007/13057), pana R. H., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13057), pro paní P. H., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13057), manžele Ing. O. a Ing. V. H., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1248/13057), paní Z. K., ., Liberec (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 467/13057), manžele K. a M. M., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1259/13057), paní E. P., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1110/13057), paní R. S., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1610/13057), paní E. S., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1445/39171), paní M. S., ., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1445/39171), manžele Z. a G. V., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1234/13057), pro manžele Ing. M. a T. Z., ., Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1112/13057) za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 90.450,- Kč.

2. prodej části st.p.č. 1765, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 3026 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu J. N., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.600,- Kč.

3. prodej p.p.č. 528 o výměře 192 m2 v k.ú. Rýnovice manželům P. a V. Ř., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 28.800,- Kč.

4. prodej části p.p.č. 983/1, geometrickým plánem nově označené jako díl „a“ o výměře 228 m2 v k.ú. Proseč n.N. za účelem přístupu pro manžele M. a J. V., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 22.800,- Kč.

5. prodej části p.p.č. 69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 69/2 o výměře 424 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady pro pana J. T. a paní I. T., oba bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.280,- Kč.

6. prodej p.p.č. 519/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístupu manželům T. aj. E., bytem ., Lučany nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.500,- Kč.

7. prodej st.p.č. 4111 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže panu O. Č., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.

8. prodej st.p.č. 3893 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže manželům P. a H. L., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 8.400,- Kč.

9. prodej p.p.č. 2074/1 o výměře 121 m2 a p.p.č. 2075/2 o výměře 90 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro J. H., F. J., manžele Mgr. J. a A. K., manžele M. a M. K., manžele J. a M. T., všichni bytem ., Jablonec n.N., do podílového spoluvlastnictví, a to každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 52.750,- Kč.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

8) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM - "Info P" - ZM/946/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl vysvětlil, že se vychází celkové částky určené na odměny, která je vydělena veškerými účastmi všech členů za celé období. Zpětně je to pronásobeno na jednotlivé komise a výbory, kdy tato částka je dána k dispozici předsedům a předsedové rozhodují o tom, jak bude rozdělena.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B. s c h v a l u j e

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2010 v celkovém objemu dle přílohy č. 5.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

9) Výkupy nemovitostí - ZM/947/2010

Předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

Ing. Vele bez připomínek a doplnění.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. výkup st.p.č. 4993/3 o výměře 1893 m2 a p.p.č. 219/6 o výměře 68 m2vše v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka TJ Bižuterie, o.s., se sídlem Pražská 20, Jablonec n.N., IČ 00526690 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,350.000,- Kč.

2. výkup části p.p.č. 1897/3, nově označené jako p.p.č. 1897/23 o výměře 117 m2, p.p.č. 1897/24 o výměře 303 m2, p.p.č. 1897/25 o výměře 70 m2 a části p.p.č. 1865/2, nově označené jako p.p.č. 1865/3 o výměře 262 m2 a části p.p.č. 1897/2, nově označené jako p.p.č. 1897/26 o výměře 1372 m2, p.p.č. 1897/27 o výměře 35 m2 a části st.p.č. 2056, nově označené jako st.p.č. 2056/2 o výměře 126 m2 za cenu 650,- Kč/m2, tj. 1.485.250,- Kč (výměra 2285 m2) a p.p.č. 1865/4 o výměře 5 m2 a p.p.č. 1897/22 o výměře 760 m2 za cenu 200,- Kč/m2, tj. 153.000,- Kč (výměra 765 m2) vše v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka společnosti BAK stavební společnost a.s., se sídlem Vodní 177, Trutnov, IČ 284 02 758 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,638.250,- Kč.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

10) Prodej bytů a nebytové jednotky - ZM/948/2010

Předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

Ing. Vele bez připomínek a doplnění.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

1. prodej bytové jednotky č. 4237/15 o celkové výměře 98,1 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 981/29901 na společných částech domu a stavební parcele č. 5914, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávající nájemkyni bytu paní R. P., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 97.851,- Kč.

2. prodej bytové jednotky č. 69/05 v objektu Podhorská 144/69 o celkové výměře 67,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 679/3779 na společných částech domu a stavební parcele č. 405/1, vše v k. ú. Jablonecké Paseky stávajícímu nájemci bytu panu L. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 30.000,- Kč.

3. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů v objektu:

Lesní 1a/258

byt č. jméno a příjmení rok narození kupní cena

258/1 K. G. 19.. 83.224,- Kč

J. G. 19..

258/2 M. N. 19.. 96.048,- Kč

258/4 L. D. 19.. 40.920,- Kč

4. prodej nebytové jednotky č. 71/9 v objektu Palackého 73/71 o celkové výměře 32,8 m2 v 1. podzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 328/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům M. a A. N., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 103.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-0

11) Hodnocení plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2010 - ZM/949/2010

Předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

Ing. Vítová řekla, že se jedná o informativní materiál, město hospodaří s přebytkem necelých 15 mil. Kč.

Ing. Kraus informoval, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu vzít materiál hodnocení plnění rozpočtu na III. čtvrtletí 2010 na vědomí

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2010

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

12) Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí - ZM/950/2010

Předkládá: Místostarosta - Mgr. Petr Tulpa

Mgr. Tulpa poděkoval všem, kteří přijali členství v řídícím výboru. Řekl, že takovýchto materiálů bude víc, protože integrovaný plán města se bude realizovat až do roku 2014.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. s c h v a l u j e

v rámci "Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí"

1. aktualizované složení Řídícího výboru IPRM a pracovních skupin Veřejná prostranství a doprava a Bytové domy

2. projekt Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou popsaný v důvodové zprávě a jeho předložení na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové

B. u k l á d á

1. Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádost o dotaci na akci Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové do konce roku 2010

2. Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit předfinancování a spolufinancování akce Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou v roce 2011 v případě přidělení dotace

C. b e r e n a v ě d o m í

informaci o stavu ukončené výzvy v oblasti regenerace bytových domů

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

13) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích - ZM/951/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl upozornil, že se nejedná o věcné změny ve vyhláškách, ale o legislativní úpravu. Vyzval Mgr. Teufla, aby podal vysvětlení.

Mgr. Teufl řekl, že zásadní změna se týká výherních hracích přístrojů a terminálů, kde se nově budou zpoplatňovat nejen provozované terminály, ale všechny povolené výherní hrací přístroje a terminály povolené ministerstvem financí.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

1. obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 6/2010 o místním poplatku ze psů

2. obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3. obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 8/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

4. obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

5. obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Návrh usnesení byl schválen 23-0-1-0

14) Vydání 30. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou - ZM/952/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

Ing. Smrčková velice obsáhle doplnila a vysvětlila na diaprojektoru důvodovou zprávu.

PhDr. Fojtíková se zeptala na mapu 4 a 6, kde se mají schválit změny, které už tam fyzicky nastaly a stavby už tam jsou. Řeší se tato situace nějak. Myslí si, že takto by se to dělat nemělo.

Ing. Smrčková opověděla, že úřad územního plánování vytvořil podmínky, pro to aby toto bylo v souladu s platným územním plánem.

Ing. Jakoubek odpověděl, že v mapě 5 se jedná o stavby dočasné a z těch teď musí investor udělat stavby trvalé. V Lukášově se jednalo o zpevněné plochy.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

v y d á v á

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád jako opatření obecné povahy 30. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I- schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999- schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

- schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009

Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009

Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009

Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010

Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010

Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010

Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010

Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010

Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010

a to dle materiálu (dokumentace 30. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Návrh usnesení byl schválen 19-0-5-2

15) Aktuální informace k projektům:

a)revitalizace navážkové oblasti, obnova znehodnocené lokality a následná výstavba Ekologického centra

b)Sanace kontaminované lokality v zájmovém území Ekologického centra - ZM/953/2010

Předkládá: Petr Vobořil, Místostarosta

p. Vobořil řekl, že v deskách mají zastupitelé nový návrh usnesení. Většinový názor koalice je takový, nezatěžovat nový rozpočet stavbou Ekologického centra a ani spoluúčastí na této stavbě.

Ing. Pešek řekl, že v původním materiálu, který si stáhl z webových stránek, byla pouze část vlastního ekologického centra s rozpočtem a nárokem na provozní náklady, ale nebyla tam část b), která se týkala sanace skládky se všemi náklady. A ty podle jeho informací převyšovaly rozpočtové náklady, které s tímto centrem souvisely. Díky aktivitě Eurocentra je zajištěna ekologická výchova dětí, ale bez venkovské zahradní části. Nabízí se v tomto případě areál v ulici Sokolí, který částečně v minulosti sloužil této zahradní činnosti. Dodnes tam je jakýsi amfiteátr, který sloužil za pěkného počasí k výkladům této problematiky. Byly tam dokonce skleníky, jejich zbytky tam dodnes jsou. Přiklání se k myšlence, jestli by nestálo za to revitalizovat tento areál, byť jen na přechodnou dobu, aby sloužil této problematice.

p. Vobořil odpověděl, že zastupitele seznámí se žádostí o dotaci na odstranění starých ekologických zátěží. Co se týká lokality v areálu školy Sokolí myslí si, že škola potřebuje víc sportovní zázemí. Je reálné v příštím roce získat dotaci na sportoviště. Tuto myšlenku by neopouštěl.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

návrh projektů výstavby Ekologického centra v přírodně-naučném parku v Jablonci nad Nisou s předchozí sanací kontaminované lokality v zájmovém území

B. d o p o r u č u j e

Petru Vobořilovi, místostarostovi města

připravit žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí prioritní osy 4, oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

16) Přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou - ZM/954/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Beitl neměl doplnění.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou paní Magdy Rybářové

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

17) Změna ve složení Výboru finančního - ZM/955/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ing. Kraus řekl, že předloží návrh v obsazení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města na příštím jednání ZM dne 16. 12. 2010.

Ing. Kypta, který byl původně navržen do finančního výboru, za sebe navrhl pana Jindřicha Berounského.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci Ing. Heřmana Melicha z Výboru finančního

B. v o l í

do Výboru finančního

Jindřicha Berounského

Proti návrh Ing. Kypta bod B byl schválen 24 0 2 0

Návrh usnesení bod A byl schválen 26-0-0-0

18) Dopisy občanů - ZM/956/2010

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Bez připomínek a doplnění.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

1. dopis pana Š. P., ., Jablonec nad Nisou a schvaluje snížení výše měsíční splátky dluhu z částky 1.300 Kč na částku 600 Kč počínaje měsícem prosinec 2010 s tím, že s žadatelem bude uzavřen písemný dodatek k dohodě o uznání dluhu ze dne 12.07.2010 o určení nové výše měsíční splátky.

2. dopis pana M. D., ., Jablonec nad Nisou a neschvaluje prominutí dluhu - poplatku z prodlení M. D., nar. .1958, bytem ., Jablonec nad Nisou

3. dopis paní M. P., ., Jablonec nad Nisou a schvaluje povolení splátek přesahující dobu splácení 18 měsíců pro paní M. P., nar. . 1943, bytem . Jablonec nad Nisou, když částku 8. 153,- Kč bude splácet po měsíčních splátkách ve výši 200,- Kč, a to počínaje měsícem prosincem 2010 vždy do 30. dne daného měsíce.

4. dopis pana R. B., ., Jablonec nad Nisou a schvaluje sepsání dohody o uznání dluhu na částku 58.857,- Kč pro žadatele, pana R. B., nar. .1971, bytem v Jablonci nad Nisou, ., se splátkovým kalendářem, kdy žadatel bude platit od měsíce ledna 2011 měsíčně 800,- Kč se splatností vždy do 30. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-1-2

19) Kontrola plnění usnesení - ZM/957/2010

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, Tajemník

JUDr. Nesvadba bez doplnění.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-3

20) Nové interpelace

Žádné nové interpelace nebyly podány.

21a) Pravidla Fondu na zlepšení úrovně bydlení - ZM/958/2010

Předkládá: Místostarosta - Ing. Miloš Vele

Ing. Vele doplnil, že na ustavujícím zastupitelstvu města nebyl ustanoven samostatný výbor na zlepšení fondu úrovně bydlení a tuto funkci přebírá Finanční výbor a v souladu s touto změnou je potřeba upravit znění Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

s c h v a l u j e

aktualizaci Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou s účinností od 3.12.2010

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

21b) Diskuze

Ing. Pešek měl několik připomínek a všechny se týkaly rozpočtu na rok 2011. První z nich se týkala odpadů. Domnívá se, že mohl být v programu zařazen bod ceny odpadů. Podotkl, že zvýšení je o 15%, a že se zastupitelé o něm dovídají z médií a nikoliv z úřadu. Chápe, že bylo nutné toto udělat. Řekl, že bude potřeba dopředu zvolit strategii proti nově vznikajícím černým skládkám. Stanovit metodiku, jak vyhledávat tyto černé skládky a kdo je bude uklízet. Kdo bude uklízet okolí kolem kontejnerů. Navrhl zvýšit frekvenci umisťování velkoobjemových kontejnerů.

Dále se zmínil o stavu ulice Želivského, že po rekonstrukci kanalizace je v hrozném stavu. Požaduje tuto komunikaci včetně chodníků zařadit do rozpočtu na rok 2011. Zmínil se také o tom, že ve městě se řada stromů pokácí, ale už se nezlikvidují pařezy. Přimlouvá se za to, aby se oddělení životního prostředí na toto zaměřilo nebo, aby si technické služby pořídily technologii na odstraňování pařezů.

Ing. Beitl odpověděl, že opravdu došlo k navýšení ceny odpadů a to o 25,- Kč na standardní popelnici. Připravuje se posílení svozů velkoobjemovými kontejnery.

p. Vobořil odpověděl, že jednal s ředitelem Krajské správy silnic LK a rozpočet na příští rok je 12 mil. Kč. A jestli tento rozpočet bude schválen, tak se ulice Želivského v žádném případě neopraví. Dále řekl, že se bude jednat se zástupci LK o vyčlenění částky na opravu této komunikace. Ohledně likvidace pařezů bude informovat na příštím jednání zastupitelstva.

p. Berounský sezmínil o kauze rušení gymnázia U Balvanu. Je pro, aby se obě gymnázia v Jablonci nad Nisou zachovala. Požádal, aby vzniklo stanovisko za město Jablonec nad Nisou.

p. Vostřák požádal o písemné odpovědi na své dotazy. Za prvé proč v Kulturní komisi není zastoupena městská knihovna. Za druhé jestli může dostat kompetentní odpověď co se děje s výstavbou nového obchodního centra firmou Crestyl. K odpadům řekl, že sběrné nádoby na separovaný odpad stojí na pozemcích města, takže úklid zajišťuje město.

JUDr. Ing. Pleticha přečetl dva návrhy na usnesení. Za prvé ukládá Ing. Petru Beitlovi, starostovi města s účinností od 3. 12. 2010 zajistit rozesílání monitoringu tisku získávaný městem Jablonec nad Nisou na e-mailové adresy zastupitelů města Jablonec nad Nisou, pokud o takovou službu požádají kancelář tajemníka MěÚ.

Za druhé ukládá Petru Vobořilovi, místostarostovi města rozesílat informace zastupitelům města Jablonec nad Nisou e-mailem o připravovaných výběrových řízeních města Jablonec nad Nisou, složení výběrových komisí a komisí pro otevírání obálek, pokud o takovou službu požádají oddělení veřejných zakázek MěÚ.

p. Vobořil řekl, že se musí prověřit smlouva s firmou, která monitoring tisku pro radnici dělá, ale myslí si, že toto bude možné. Informace ohledně výběrových řízení se budou rozesílat.

JUDr. Ing. Pleticha reagoval, že nevidí v rozesílání monitoringu problém, protože zastupitelé jsou členy zastupitelstva města, což je orgán města.

Ing. Beitl přečetl stanovisko města k optimalizaci škol. Přečetl návrh usnesení: „ukládá Ing. Petru Beitlovi, starostovi města zahájit na KrÚ Libereckého kraje jednání o optimalizaci struktury středoškolského vzdělávání v Jablonci nad Nisou, pravidelně informovat zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou o výstupech z jednání na KrÚ Libereckého kraje o optimalizaci středoškolského vzdělávání“.

p. Louda vyjádřil stanovisko za TOP 09, které podporuje zachování Gymnázia U Balvanu, ale i všech stávajících středních a učňovských škol ve městě Jablonci nad Nisou.

MUDr. Jörgová požádala starostu města pravidelně informovat zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou o výstupech z jednání na KrÚ Libereckého kraje o optimalizaci středoškolského vzdělávání.

Ing. Kypta se zeptal proč, nebyl předložen materiál 50. změna ÚP.

p. Vobořil nedokázal odpovědět, řekl pouze, že se tímto bude zabývat výbor a poté bude materiál předložen na jednání ZM.

Mgr. Špoták řekl, že Střední škola řemesel a služeb byla vyhodnocena krajským úřadem jako výborná.

USNESENÍ- ZM/959/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města

s účinností od 3. 12. 2010 zajistit rozesílání monitoringu tisku získávaný městem Jablonec nad Nisou na e-mailové adresy zastupitelů města Jablonec nad Nisou, pokud o takovou službu požádají oddělení pro komunikaci s veřejností

Návrh usnesení byl schválen 17-0-9-0

USNESENÍ- ZM/960/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

Petru Vobořilovi, místostarostovi města

rozesílat informace zastupitelům města Jablonec nad Nisou e-mailem o připravovaných výběrových řízeních města Jablonec nad Nisou, složení výběrových komisí a komisí pro otevírání obálek, pokud o takovou službu požádají oddělení veřejných zakázek

Návrh usnesení byl schválen 22-1-2-1

USNESENÍ- ZM/961/2010

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

u k l á d á

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města

1. zahájit na KrÚ Libereckého kraje jednání o optimalizaci struktury středoškolského vzdělávání v Jablonci nad Nisou

2. pravidelně informovat zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou o výstupech z jednání na KrÚ Libereckého kraje o optimalizaci středoškolského vzdělávání

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

Ing. Petr Beitl ukončil jednání ZM v 11,00 hod. a vyzval členy rady, aby se přesunuli do zasedací místnosti č. dv. 203 k jednání mimořádné rady města.

Ing. Petr Beitl
starosta města

ověřovatelé: Mgr. František Špoták, Václav Vostřák

Vytvořeno 17.12.2010 12:15:54 | přečteno 1506x | Petr Vitvar
load