Usnesení 02.12.2010

Usnesení ze 40. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 2. prosince 2010. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/942/2010

A. schvaluje

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/943/2010

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 38. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 30. září 2010.

ZM/944/2010

A. bere na vědomí

podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se

A.1 bere na vědomí

žádosti o umístění zpomalovacích prahů do Zlaté uličky s tím, že zpomalovací prahy ve Zlaté uličce nebudou osazeny

A.2 bere na vědomí

zřízení další autobusové zastávky v oblasti křižovatky ulic Horní, Zlatá ulička a V Pastvinách s tím, že nová autobusová zastávka u křižovatky Horní-Zlatá ulička prozatím nebude zřízena.

ZM/945/2010

A.1 schvaluje

prodej p.p.č. 243/16 o výměře 603 m2 v k.ú. Jablonec n.N. pro paní J***** B*****, Železný Brod (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1445/39171), pana J***** E***** Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1408/13057), paní Z***** G***** Rychnov u Jablonce n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 237/13057), paní M***** H***** Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1007/13057), pana R***** H***** Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13057), pro paní P***** H***** Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13057), manžele ***** O*****a *****V*****H*****Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1248/13057), paní Z*****K***** Liberec (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 467/13057), manžele K***** a M***** M*****Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1259/13057), paní E*****P***** Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1110/13057), paní R***** S*****Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1610/13057), paní E***** S*****Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1445/39171), paní M***** S***** Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1445/39171), manžele Z***** a G***** V*****, Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1234/13057), pro manžele *****M***** a T***** Z*****Jablonec n.N. (ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1112/13057) za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 90.450,- Kč.

A.2 schvaluje

prodej části st.p.č. 1765, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 3026 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu J***** N*****Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.600,- Kč.

A.3 schvaluje

prodej p.p.č. 528 o výměře 192 m2 v k.ú. Rýnovice manželům P***** a Vl***** Ř***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 28.800,- Kč.

A.4 schvaluje

prodej části p.p.č. 983/1, geometrickým plánem nově označené jako díl 

A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 69, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 69/2 o výměře 424 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady pro pana J*****T***** a paní I***** T***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 93.280,- Kč.

A.6 schvaluje

prodej p.p.č. 519/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem přístupu manželům T***** a J***** E***** Lučany nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 4.500,- Kč.

A.7 schvaluje

prodej st.p.č. 4111 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže panu O***** Č***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč.

A.8 schvaluje

prodej st.p.č. 3893 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem pozemku pod stavbou garáže manželům P***** a H***** L***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 8.400,- Kč.

A.9 schvaluje

prodej p.p.č. 2074/1 o výměře 121 m2 a p.p.č. 2075/2 o výměře 90 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady pro J***** H*****, F*****J*****, manžele ***** J***** a A***** K*****, manžele M***** a M***** K*****, manžele J***** a M***** *****Jablonec n.N., do podílového spoluvlastnictví, a to každému ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 52.750,- Kč.

ZM/946/2010

A. bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B. schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2010 v celkovém objemu dle přílohy č. 5.

ZM/947/2010

A.1 schvaluje

výkup st.p.č. 4993/3 o výměře 1893 m2 a p.p.č. 219/6 o výměře 68 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka TJ Bižuterie, o.s., se sídlem Pražská 20, Jablonec n.N., IČ 00526690 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,350.000,- Kč.

A.2 schvaluje

výkup části p.p.č. 1897/3, nově označené jako p.p.č. 1897/23 o výměře 117 m2, p.p.č. 1897/24 o výměře 303 m2, p.p.č. 1897/25 o výměře 70 m2 a části p.p.č. 1865/2, nově označené jako p.p.č. 1865/3 o výměře 262 m2 a části p.p.č. 1897/2, nově označené jako p.p.č. 1897/26 o výměře 1372 m2, p.p.č. 1897/27 o výměře 35 m2 a části st.p.č. 2056, nově označené jako st.p.č. 2056/2 o výměře 126 m2 za cenu 650,- Kč/m2, tj. 1.485.250,- Kč (výměra 2285 m2) a p.p.č. 1865/4 o výměře 5 m2 a p.p.č. 1897/22 o výměře 760 m2 za cenu 200,- Kč/m2, tj. 153.000,- Kč (výměra 765 m2) vše v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka společnosti BAK stavební společnost a.s., se sídlem Vodní 177, Trutnov, IČ 284 02 758 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,638.250,- Kč.

ZM/948/2010

A.1 schvaluje

prodej bytové jednotky č. 4237/15 o celkové výměře 98,1 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 981/29901 na společných částech domu a stavební parcele č. 5914, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou stávající nájemkyni bytu paní R***** P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu 97.851,- Kč.

A.2 schvaluje

prodej bytové jednotky č. 69/05 v objektu Podhorská 144/69 o celkové výměře 67,9 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 679/3779 na společných částech domu a stavební parcele č. 405/1, vše v k. ú. Jablonecké Paseky stávajícímu nájemci bytu panu L***** Š*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou za kupní cenu 30.000,- Kč.

A.3 schvaluje

prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů v objektu:
Lesní 1a/258
byt č. jméno a příjmení  rok narození kupní cena
258/1 K*****l G*****1936 83.224,- Kč
J***** G*****1931
258/2 M***** N***** 1940 96.048,- Kč
258/4 L***** D*****1952 40.920,- Kč

A.4 schvaluje

prodej nebytové jednotky č. 71/9 v objektu Palackého 73/71 o celkové výměře 32,8 m2 v 1. podzemí a spoluvlastnického podílu o velikosti 328/5735 na společných částech domu a stavební parcele č. 1064, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům M*****a A***** N*****, bytem *****Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 103.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

ZM/949/2010

A. bere na vědomí

plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2010

ZM/950/2010

A. schvaluje

v rámci

A. schvaluje

v rámci "Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí"

A.1 schvaluje

aktualizované složení Řídícího výboru IPRM a pracovních skupin Veřejná prostranství a doprava a Bytové domy

A.2 schvaluje

projekt Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou popsaný v důvodové zprávě a jeho předložení na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové

B.1 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit žádost o dotaci na akci Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové do konce roku 2010

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, místostarostovi města, zajistit předfinancování a spolufinancování akce Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou v roce 2011 v případě přidělení dotace

C. bere na vědomí

informaci o stavu ukončené výzvy v oblasti regenerace bytových domů 

ZM/951/2010

A.1 vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 6/2010 o místním poplatku ze psů

A.2 vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

A.3 vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 8/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

A.4 vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

A.5 vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonec nad Nisou č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

ZM/952/2010

A. vydává

na základě § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 188 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád
jako opatření obecné povahy 30. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:
Změna č. I - schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999 - schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
- schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000
Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002
Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003
Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005
Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006
Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007
Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008
Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008 
Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008
Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008
Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009
Změna č. XXXXI vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21. 5. 2009
Změna č. XXXIII vydaná usnesením č. 640/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXVIIIa vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18. 6. 2009
Změna č. 52 vydaná usnesením č. 641/2009 z 27. zasedání ZM dne 24. 9. 2009
Změna č. XXXXa vydaná usnesením č. 751/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. XXXXc vydaná usnesením č. 752/2010 z 31. zasedání ZM dne 28. 01. 2010
Změna č. 45 vydaná usnesením č. 784/2010 z 32. zasedání ZM dne 25. 02. 2010
Změna č. 34 vydaná usnesením č. 822/2010 z 34. zasedání ZM dne 22. 04. 2010
Změna č. 32 vydaná usnesením č. 876/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 44 vydaná usnesením č. 878/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 46 vydaná usnesením č. 879/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 53 vydaná usnesením č. 880/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 56 vydaná usnesením č. 881/2010 z 37. zasedání ZM dne 24. 06. 2010
Změna č. 43 vydaná usnesením č. 907/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
Změna č. 48b vydaná usnesením č. 908/2010 z 38. zasedání ZM dne 30. 09. 2010
  a to dle materiálu (dokumentace 30. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

ZM/953/2010

A. bere na vědomí

návrh projektů výstavby Ekologického centra v přírodně-naučném parku v Jablonci nad Nisou s předchozí sanací kontaminované lokality v zájmovém území

B. doporučuje

Petru Vobořilovi, místostarostovi města
připravit žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí prioritní osy 4, oblasti podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

ZM/954/2010

A. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou paní Magdy Rybářové

ZM/955/2010

A. bere na vědomí

rezignaci Ing. Heřmana Melicha z Výboru finančního

B. volí

do Výboru finančního
Jindřicha Berounského

ZM/956/2010

A.1 bere na vědomí

dopis pana Š***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje snížení výše měsíční splátky dluhu z částky 1.300 Kč na částku 600 Kč počínaje měsícem prosinec 2010 s tím, že s žadatelem bude uzavřen písemný dodatek k dohodě o uznání dluhu ze dne 12.07.2010 o určení nové výše měsíční splátky.

A.2 bere na vědomí

dopis pana M*****D*****, *****, Jablonec nad Nisou a neschvaluje prominutí dluhu - poplatku z prodlení M***** *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

A.3 bere na vědomí

dopis paní M***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a schvaluje povolení splátek přesahující dobu splácení 18 měsíců pro paní M***** ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, když částku 8. 153,- Kč bude splácet po měsíčních splátkách ve výši 200,- Kč, a to počínaje měsícem prosincem 2010 vždy do 30. dne daného měsíce.

A.4 bere na vědomí

dopis pana R*****B*****, ***** Jablonec nad Nisou a schvaluje sepsání dohody o uznání dluhu na částku 58.857,- Kč pro žadatele, pana R***** ***** bytem v Jablonci nad Nisou, v *****ulici ***** se splátkovým kalendářem, kdy žadatel bude platit od měsíce ledna 2011 měsíčně 800,- Kč se splatností vždy do 30. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu.

ZM/957/2010

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/958/2010

A. schvaluje

aktualizaci Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou s účinností od 3.12.2010

ZM/959/2010

A. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města
s účinností od 3.12.2010 zajistit rozesílání monitoringu tisku získávaný městem Jablonec nad Nisou na e-mailové adresy zastupitelů města Jablonec nad Nisou, pokud o takovou službu požádají oddělení pro komunikaci s veřejností.

ZM/960/2010

A. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města
rozesílat informace zastupitelům města Jablonec nad Nisou e-mailem o připravovaných výběrových řízeních města Jablonec nad Nisou, složení výběrových komisí a komisí pro otevírání obálek, pokud o takovou službu požádají oddělení veřejných zakázek.

ZM/961/2010

A. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města

A.1 ukládá

zahájit na KrÚ Libereckého kraje jednání o optimalizaci struktury středoškolského vzdělávání v Jablonci nad Nisou

A.2 ukládá

pravidelně informovat zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou o výstupech z jednání na KrÚ Libereckého kraje o optimalizaci středoškolského vzdělávání

Vytvořeno 2.12.2010 17:15:09 - aktualizováno 28.4.2011 11:45:08 | přečteno 1967x | Petr Vitvar
load