Zápis 29.01.2009

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 29. ledna 2009 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Petr Karásek
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Beitl, Pavel Šourek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 21. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 20 členů zastupitelstva.

Omluvil Mgr. Petra Karáska a pozdější příchod MUDr. Alexandry Jörgová a MUDr. Ivo Jörga.

Starosta města pogratuloval Ing. Kyptovi k jeho lednovým narozeninám.

Ověřovateli zápisu určil Ing. Petra Beitla a pana Pavla Šourka.

2. Schválení programu

Mgr. Tulpa seznámil přítomné s materiály, které obdrželi členové ZM do desek na stůl. Oznámil stažení podbodů 2 a 3a u materiálu 23. Upozornil na dotazníky, které je nutné vyplnit a ponechat v deskách. Upozornil na časování bodu 9.

Dále se tázal senátorky Mgr. Paukrtové, zda chce vystoupit na úvod zasedání. Senátorka neměla v úmyslu vystoupit.

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Prodej bytu a objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Výkup nemovitosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. VI. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Rozpočet města na rok 2009 čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Střednědobý finanční výhled na r. 2010-2014

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Financování bezplatné linky kyvadlové autobusové dopravy
Jablonec n. N. - Liberec v době SKI 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Podpora terénní práce na rok 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

14. Projekt Jablonec nad Nisou 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

15. Schválení zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce

nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Bezúplatný převod pozemků

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

17. Informativní zpráva o připravenosti města na mimořádné události a

řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

18. Městský program prevence kriminality Jablonec nad Nisou na rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

21. Plán hlavních úkolů MP na rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Darování části výtěžků ze 14. plesu města Jablonec n. N.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Darování movitých věcí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

26. Diskuse

27. Závěr

Předložený program byl schválen všemi přítomnými 20-0-0-0

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl na předsedu návrhové komise Mgr. Soňu Paukrtovou a za členy: Ing. Petra Beitla, Pavla Šourka, Ing. Karla Dlouhého a Ing. Otakara Kyptu.

Navržená komise byla členy ZM přijata 18-0-0-2

4a) Zpráva starosty města

Předkladatel vysvětlil strukturu zprávy starosty.

Ing. Pešek setázal na výsledky schůzky ohledně CZT.

Mgr. Tulpa řekl, že to byla tři setkání k problematice odpojování a připojení tepla v ul. Vysoká a Sklená. První setkání bylo s p. Korcem - vztah město a JTR, druhé setkání s p. Balcarem - jak to bude vše probíhat a třetí setkání všech zúčastněných stran. Podrobný záznam jednání je u tiskové mluvčí pí Fričové k nahlédnutí. Další jednání budou pokračovat.

RNDr. Čeřovský požádal o sjednocení zpráv všech politiků, aby to bylo přehlednější.

Mgr. Tulpa řekl, že to je složitější systém sdílení kalendářů, zatím to je na zkoušku a uvidí se, zda bude fungovat i pro místostarosty.

Paní Caklová se tázala na výsledek schůzky pro posouzení sítě středních škol Libereckého kraje.

Mgr. Tulpa řekl, že se zúčastnil jednání s Bc. Ciklem, náměstkem hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v souvislosti s optimalizací sítě škol. Opakoval již dřívější rozhodnutí koalice, že spojení Obchodního učiliště se školou v Liberecké ul. je nevhodné a nebudou ho podporovat. Naopak - spojení Technické školy (průmyslovka) a s bývalým učilištěm LIAZu, bude město podporovat. Bude svolána schůzka a znovu posouzen dlouhodobý záměr Libereckého kraje, na kterou byl jako starosta přizván a potvrdil účast.

Nebyly další dotazy a návrh usnesení byl schválen 23-0-2-0

4b) Zprávy místostarostů

1. JUDr.Ing.Pleticha - předkladatelneměl doplnění a nebyly žádné dotazy.

2. Pan Vobořil - předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová se tázala na jednání s ředitelkou Odborného učiliště Mgr. Březinovou.

Pan Vobořil řekl, že se jednalo o budoucích plánech školy po sloučení a o její rekonstrukci.

Paní Nováková se tázala, kdy se zastupitelé budou moci seznámit s ředitelem Centra sociálních služeb.

Pan Vobořil odpověděl, že termín přihlášek do výběrového řízení byl posunut do 10. února. V této chvíli jsou přihlášeni dva uchazeči.

Paní Caklová se zeptala na vývoj specielní školy.

Pan Vobořil odpověděl, že se připravuje rozsáhlý projekt - studie respektující požadavky škol, jednání se vedou se zřizovatelem, tj. Libereckým krajem. Škola se plánuje v místech u nové hasičské zbrojnice.

3. Ing. Kypta - neměl doplnění.

Ing. Schäfer se tázal, v jakém stádiu je odkup objektu Preciosy v ul. Gen.Mrázka a jaká byla nabídka p. Šitiny k odvlhčení kostela Sv. Anny - domníval se, že tuto technologii město již má.

Ing. Kypta k odkupu objektu Preciosy řekl, že Preciosa má vysoké požadavky (11 mil. Kč), bude další jednání, město je omezeno financemi, protože další finanční prostředky budou potřeba na rekonstrukci objektu, pokud jej město získá.

K vlhkosti v kostele Sv. Anny řekl, že technologie v kostele pochopitelně již je. Jde o iniciativu občana, přinesl CD s jinými možnostmi.

Ing. Pešek se tázal, zda vydání demoličního rozhodnutí znamená - rovná se - zahájení stavby PROCTUS.

Ing. Kypta řekl, že 16.1.2009 bylo vydáno stavební povolení, ale je nutné dořešení

pozemků ve dvou bodech:a) převod z Pozemkového fondu zdarma a b) za úplatu PROCTUSu. Jde o historické majetky města, které se dořešují a celou stavbu zdržují. PROCTUS má celou technologii zpracovanou, ale jde o legislativní procesy, které probíhají.

Ing. Dlouhý se tázal na jednání s náměstkem hejtmana pro resort dopravy p. Seppem - o které stavby se jednalo. A dále požádal o prezentaci jabloneckému zastupitelstvu „Superseverní tangenta„ - R 35 - severní varianta, která již je vizuálně známa v LK.

Ing. Kypta řekl, že tato varianta je ve fázi zkoumání všech možností, jedná se o velice finančně náročnou variantu (60 miliard Kč). Pokusí se zajistit její vizualizaci. Dále uvedl, že projednával s p. Seppem dopravní stavby, mající vztah ke kraji, zejména „dlouhý tunel“ - zahájení a řešení, aby se mohlo požádat v r. 2010 o finance kraj. K tomuto problému se přiřadily další stavby - příjezd Smetanovy ul. k tunelu až po kruhový objezd v Pasekách ve vztahu ke Krajské správě silnic. Dále pak řešení křižovatky Ostrý roh a ul. Želivského, která již je nyní kalamitní a bude situace horší po otevření OD Interspaar.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s p. Zalabákem ohledně odkupu pozemků v Srnčím Dole - které pozemky se převedou zpět na město a jakým způsobem.

Ing. Kypta řekl, že byla p. Zalabákovi předána studie, které pozemky by se daly převést v adekvátní hodnotě na město a kolik by zůstalo TJ. Došlo k určité shodě, ale konečné řešení ještě není, je to rozpracované.

(9,30 hod. příchod MUDr. Řehoř)

Předsedkyně návrhové komise nechala hlasovat o zprávách místostarostů, které zastupitelé vzali na vědomí 24-0-0-2

5. Prodej bytu a objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce informoval, že všechny kauce byly zaplaceny a neměl další doplnění.

(Paní Gregová se vzdala hlasování pro střet zájmů)

Protože nebyla žádná diskuze, nechala Mgr. Paukrtová hlasovat o navrženém usnesení 23-0-1-1

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek nesouhlasil u bodu A5. s uvedeným důvodem odložení stavby o 2 roky.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že problémy s elektřinou tam jsou a situace se musela vzít v úvahu. I jiným společnostem se prodlužoval termín.

Pan Šourek tlumočil stanovisko výboru pro hospodaření s majetkem města a doporučil ZM přijmout navržené usnesení, protože situace je taková, jaká je.

Nebyla další diskuse a Mgr. Paukrtová nechal hlasovat o předloženém usnesení

25-0-1-1

7. Výkup nemovitosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Předložený návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

8. VI. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a předal slovo zpracovatelce materiálu Ing. Vítové a Ing. Peškovi.

Ing. Vítová doplnila, že tyto změny jsou na základě usnesení z prosincového ZM a navazují na jiné dotace.

Nebyla další diskuse a Mgr. Paukrtová přečetla návrh usnesení 26-0-0-1

(9,35 příchod Ing.Suda)

Mgr. Tulpa upozornil na časování bodu 9. a na základě připomínky Ing. Peška se posunul i bod 10 (souvislost s rozpočtem města).

11. Kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Ing. Vítová uvedla standardní každoroční materiál, týkající se schválení rámce provozního úvěru 50 mil. Kč .

RNDr.Čeřovský se tázal proč se to neudělalo standardním způsobem a dnes mohl být znám výsledek výběrového řízení.

Ing. Vítová vysvětlila, že se to nedalo stihnout, neboť kolegyně Ing. Míčková je dlouhodobě nemocná a prioritní bylo sestavení rozpočtu města. V lednu byla daná výzva, do konce ledna budou předloženy nabídky bank a 4.2. proběhne hodnocení. Je to poprvé, kdy se provádí výběřové řízení, zatím se čerpaly úvěry od KB, letos je nastavení smluvních vztahů jiné.

RNDr.Čeřovský navrhl úpravu usnesení a přijetí kontokorektního úvěru 50 mil. Kč od banky.

Ing. Vítová řekla, že zástupitelé obdrží informaci o výběru banky.

Ing. Dlouhý upozornil na opravu v textu - datum 19.2.2009 - 18.2.2010 a dále se tázal, zda se bude prodlužovat smluvní vztah s Komerční bankou, a.s.

Ing. Vítová vysvětlila, že KB žádá za prodloužení 0,6% úvěru (300 tis.Kč), proto se dělá VŘ, aby se nemusely vynakládat další finanční prostředky.

Nebyla další diskze a po úpravě usnesení, které Mgr. Paukrtová přečetla, byl návrh usenení přijat 28-0-0-0

12. Financování bezplatné linky kyvadlové autobusové dopravy Jablonec n. N. - Liberec v době SKI 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomnetoval materiál. Jedná se o opatření, které by mělo předejít dopravnímu kolapsu v době SKI 2009. Návrh se nepodařilo již zapracovat do rozpočtu 2009, bude se muset přijmout rozpočtové opatření v nejbližší rozpočtové změně.

Mgr. Paukrtová se tázala na zvláštní večerní spoje, které jsou označeny otazníky.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, bude zajištěna návaznost na akce MS, tento návrh je základ jízdních řádů.

Ing. Pešek za finanční výbor doporučil materiál schválit.

Ing. Beitl komentoval jízdní řád, který ale ignoruje nejatraktivněší disciplíny MS (skoky na Ještědu).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že zpracování jízdního řádu je intervalové a je těžké posoudit, které disciplíny budou atraktivnější.

Pan Berounský doplnil, že i ČSD počítá s posilami v době MS a předložený jízdní řád zapadá do celé koncepce dopravy mezi Libercem a Jabloncem n.N. Tramvajová doprava bude také zdvojena.

Nebyla další diskuse a Mgr. Paukrtová dala hlasovat o navrženém usnesení v původním znění. 26-0-2-0

13. Podpora terénní práce na rok 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál a žádal o podporu zastupitelů.

Nebyla žádná diskuse a usnesení bylo v původním znění přijato 26-0-0-2

15. Schválení zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta doplnil materiál - jde o schválení zastavitelnosti území v místech dnešního parku před „Jabloní“. Park bude vyhlouben pro podzemní garáže a po výstavbě vrácen zpět na původní místo.

Pan Vostřák se tázal na dokumentaci tohoto území (sklepení - kryty pro CO).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že žádné plány město nemá, pokud existuje nějaká dokumnetace, požádal o její dodání, aby mohla být využita.

Ing. Beitl řekl, že nebyla předložena žádná projektová úprava k parku - změna projektu a návrh nové parkové úpravy - nikde v materiálu se o tom nepíše..

Ing. Kypta řekl, že bude v rámci představení projektu předložen návrh i na novou parkovou úpravu. Požádal p. Vostřáka, pokud ví nebo má nějakou dokumnetaci k podzemí pod parkem nebo pod restaurací Koliba, aby je zapůjčil.

(10,05 hod. příchod MUDr. Jörg)

Nebyla další diskuze

Mgr. Paukrtová upravila navržené usnesení o bod B) ukládá Ing. Kyptovi, předložit současně návrh řešení nové parkové úpravy (dle návrhu Ing. Beitla).

Návrh usnesení byl schválen 28-0-1-0

9. Rozpočet města na rok 2009

čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Ing. Vítová, zpracovatelka materiálu, přečetla nejdůležitješí čísla schodkového rozpočtu, úvěry a rezervy (stejné jako v r.2008). Vyzvala zastupitele k dotazům na jednotlé zástupce odborů.

Ing. Vítová, zpracovatelka materiálu, přečetla nejdůležitješí čísla schodkového rozpočtu, úvěry a rezervy (stejné jako v r.2008). Vyzvala zastupitele k dotazům na jednotlivé zástupce odborů.

Ing. Pešek konstatoval, že finanční výbor se opakovaně rozpočtem zabýval a i když je schodkový, doporučil ho ke schválení. Všechny investiční akce budou postupně prezentovány ZM, aby mohly být odsouhlaseny (Dolní nám. v části A a v části B). Nejsou konkretizovány některé nadlimitní částky, kterou bude nutné zařadit do rozpočtových změn.

RNDr. Čeřovský komentoval 350 stran rozpočtu několika větami. Poukázal na str. 5, kde jsou tabulky a odhady příjmů 2009. Daňové výnosy jsou opačné než vykazují statistiky. Nesouhlasí s výhledem na r. 2014. Ostatní země Evropy se pohybují v negativních číslech, a proto nemůže principielně s navrženým rozpočtem souhlasit. Objem rozpočtu je rekordní a není dobře sestaven - viz str. 15 - výhled - výnosy 7% - z čeho se tak usuzuje, když ani v minulosti k ničemu takovému nedošlo.

Ing. Vítová reagovala na daňové příjmy - tabulka uvádí skutečnosti minulých let. Rok 2009 je návrh a promítá se průtoková položka daň s příjmu právnických osob za obec. V září bude úprava rozpočtovou změnou. Ovliňuje to daňové přiznání za r. 2008.

Ing. Pešek řekl, že fond pro zlepšní úrovně bydlení by měl změnit svůj statut. Zůstatek fondu narůstá, není dobré čerpání Centra sociálních služeb - navrhuje provádět všechny opravy z tohoto fondu. Dále mu připadá neúměrné čerpání rozpočtu města na vybudování zastávky ČSD „Jablonec centrum“ (18 mil.Kč).

Ing. Vítová řekla, že prostředky pro domy pro seniory - oprava oken za 0,5 mil. Kč - budou hrazeny z fondu pro zlepšení úrovně bydlení.

JUDr.Ing.Pleticha kometoval vybudování zastávky, jde i o koridory a výluky (část je i na pozemcích města), část je na soukromých pozemcích. Zatím to je vše v jednání, bude to mít další vývoj a ZM bude informováno.

Ing. Schäfer kometoval finance pro knihovny v Libereckíém kraji. Dotace pro knihovny byly sníženy - poplatky pro nemocnice 35 mil.Kč - na zdravotnické poplatky - apeloval na zastupitele LK, aby nepodpořili tyto poplatky.

Ing. Beitl hovořil o výdajové straně rozpočtu, která je rekordní a ignoruje finanční krizi. Chtěl slyšet důvod tak vysokých výdajů.

Ing. Vítová řekla, že to jsou velké investice, na které se přijímají úvěry a město musí mít schopnost splácet - dotační prostředky.

Pan Vobořil hovořil o zanedbanosti školských objektů, do kterých se snaží město dávat více peněz. Další finance se žádají z evropských fondů na opravy a rekonstrukce MŠ a ZŠ. Zanedbanost objektů je vážná hlavně u mateřských škol (ul. Hřbitovní a ul. Vítězslava Nezvala). Se zvyšující se porodností stoupá zájem o MŠ, do některých ZŠ se „vkládají“ MŠ (Pasířská, Pivovarská) - to vše se promítá do rozpočtu.

Pan Berounský informoval, že zastávka Jablonec-centrum je na pozemku v majetku Správy železniční dopravní cesty, která by se měla finančně podílet na zbudování zastávky.

Ing. Beitl souhlasil s investicemi do mateřských škol, ale naproti tomu by měly být poníženy jiné výdeje. Z předloženého rozpočtu vyplává, že všichni dostali všechno, co chtěli.

Ing. Kypta upozornil na kvazimandatorní výdaje, kde má město svou spoluúčast a kterou musí respektovat. Určitá částka jde do přípravy investic, aby byla možnost žádat dotace z EU.

Pan Šourek přečetl svůj napsaný příspěvek k rozpočtu. Hovořil o stabilizaci rozpočtu a rezervě města, kde zůstává 85 mil. Kč. Prodeje město již neuskutečňuje, kapitálové (nevýhodné) prodeje jsou zastaveny. Doporučil rozpočet schválit a r. 2010 ukáže, jaký směr město přijme.

Paní Caklová řekla, že ve finančním výboru tento rozpočet nepodpořila, neboť se jí jeví jako nestabilní. Je tu velká dluhová služba, za kterou bylo minulé vedení kritizováno. Nepodpoří rozpočet, měl být sestaven efektivněji.

Pan Vobořil reagoval, že nezisková sféra se musí podpořit, neboť hlavně jí se krize dotkne nejvíce. Proto je navýšení fondů, prevence kriminality, kultury, fondy spravující grantový systém.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval na dluhovou službu. Regionální operační program EU, ke kterému se město přihlásilo (vysoutěžení úvěrového rámce 400 mil. Kč), nebude v některých bodech v r. 2009 naplněn. Některé projekty (cestovní ruch) budou vyhlášeny až v r. 2010 a realizace bude ještě později. V rozpočtu je počítáno s horší variantou, nemusí to tak být.

Ing. Beitl požádál pro příště o tištěnou formu rozpočtu, vzhledem k rozsáhlosti materiálu.

Mgr. Paukrtová upozornila, že evropské fondy končí v r. 2013 a pokud by město nevyčerpalo všechny možnosti na čerpání projektů, bylo by opozicí oprávněně kritizováno. Rozpočet se nyní sestavuje dost obtížně. Investičních akcí bez dotací je minimum, ostatní výdaje jsou madatorní a kvazimandotorní. Projekty musí být připraveny, je to cílené čerpání financí.

RNDr. Čeřovský řekl, že rozpočet je složitá struktura a každý k němu může vyjádřit svůj názor. Upozornil na to, že předchozí roky musel být rozpočet dobře sestaven, jinak by nemohl být vytvořen ten letošní. Dále se tázal Ing. Vítové, v jaké položce je zahrnuta daň pro obec (tabulka na str.5). Konstatoval, že rozpočet je nadhodnocen.

Ing. Vítová odpověděla, že daň obce je v ostatních daňových příjmech obce, kde jsou i ostatní daňové příjmy, vč. správních poplatků a příjmy z výherních hracích přístrojů. Dále řekla, že na daňových příjmech se v lednu 2009 vybralo o 3 mil. více než v r. 2008. Příjmy i výdaje se budou bedlivě sledovat, pokud by došlo k daňovým výkyvům, bude ZM informováno. Finanční výbor si vyžádal pravidelné informace na každém svém zasedání.

Nebyla další diskuse a předsedkyně návrhové komise nechala hlasovat o návrhu usnesení v původním znění 21-6-2-0

10. Střednědobý finanční výhled na r. 2010-2014

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Ing. Vítová řekla, že jde o pružný a stále se vyvíjející materiál, který se bude pravidelně ročně předkládat. Nelze předem vědět, jak se bude ekonomika vyvíjet. Počítá se zde s přípravou projektů a jejich realizací (r. 2009-2013). Je třeba využít možnosti získání financí na projekty, další šance pak nebude.

Ing. Schäfer upozornil na chybu na str. 12 - celkové saldo města by mělo být plusové ! Dále komentoval výdaje 2009-2010, kde je propad v běžných výdajích města 23%. Navrhl doplnit usnesení o bod B) ukládá JUDr.Ing. Pletichovi zajistit soubor opatření běžných výdajů v r. 2010 a další období - termín do konce pololetí.

(10,00 hod. odchod Ing. Čížek)

Ing. Vítová vysvětlila, jak je trendová anylýza dělaná. Podrobně vysvětleno na str. 13 materiálu. V návrhu finančního výhledu není počítáno s rezervou města. Uvádí se, že rezervy města budou tvořeny z případného přebytku hospodaření.

Pan Šourek řekl, že materiál je povinný ze zákona. Poděkoval za jeho zpracování. Jde o společný materiál města, který bude vypovídat o tom, v jaké fázi se město nachází a doporučil ho přijmout.

JUDr.Ing.Pleticha přijal návrh Ing. Schäfera k doplnění usnesení. Upozornil, že tento výhled je do r. 2012, tj. období, kdy může do plánů vstoupit EURo. Je otázkou, jak se dále na eurozóny naváže.

RNDr. Čeřovský se tázal na úvěr 400 mil.Kč - jde o jednu zakázku na celé období.

Konstatoval, že výhled mohl být již v minulém roce.

Ing. Vítová odpověděla, že je připravena výzva na dlouhodobý úvěr, který by byl průběžně čerpán.

Mgr. Tulpa ukončil diskusi a předal slovo Mgr. Paukrtové, která doplnila usnesení dle návrhu Ing. Schäfera.

RNDr. Čeřovský navrhl hlasovat o každém bodu zvlášť, což bylo akceptováno.

Doplnění usnesení B) ukládá 26-0-1-1

Navržené usnesení A) schvaluje 19-3-5-1

(11.10 hod. odchod Ing. Schäfera)

14. Projekt Jablonec nad Nisou 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil řekl, že jde o klasický materiál, který se předkládá od r. 2000 a předal slovo zpracovatelce p. Chlupáčové.

Nebyla žádná diskuse a Mgr. Paukrtová dala hlasovat o navrženém usnesení.

23-0-3-2

16. Bezúplatný převod pozemků

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění (standardní materiál) a nebyla žádná diskuse.

25-0-0-4

17. Informativní zpráva o připravenosti města na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa neměl doplnění, přivítal Ing. Vaníčka, který je připraven na dotazy.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl přijat 23-0-0-4

18. Městský program prevence kriminality Jablonec nad Nisou na rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel doplnil, že materiál byl projednán v komisi prevence kriminality s tím, že budou dodány projektové listy na 7 projektů, směřovaných na ministerstvo vnitra a doplnění materiálu o analýzu úvodní části, což bylo splněno.

Ing. Vaníček doplnil, že po schválení tohoto programu bude zpracována žádost o státní účelovou dotaci od ministerstva vnitra, žádost o dotaci z grantového fondu LK, což bude znovu projednáno 11.února a odesláno na ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality.

Nebyla žádná diskuse a návrh byl schválen v původním znění 24-0-0-3

19. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

JUDr. Nesvadba doplnil, že ze zákona musí být tato paušální náhrada každoročně schválena. Zatím ji nikdo v posledních letech nevyužil. Poskytuje se refundace zaměstnavateli u p. Čeřovského, Berounského a pí Fojtíkové - ale to je jiná refundace (nikoli osoba samostatně výdělečně činná).

Nebyla žádná diskuse, návrh usnesení byl přijat 25-0-0-2

20. Podněty výborů

„info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

JUDr. Nesvadba doplnil materiál o souhlasný mail Osadního výboru Proseč.

Pan Šourek navrhl doplnit usnesení o bod B) ukládá starostovi města zařadit přechod do systému kontroly a úkolů MP.

Mgr. Tulpa oponoval, že pokud se nějakému přechodu dá priorita kontroly, nebude se dostávat dostatečné ostrahy někde jinde. Vyzval k reakci přítomného ředitele MP.

Ing. Rulc řekl, že krizové přechody se řeší společně s policií ČR a tento je zařazen mezi prvních sedm důrazněji kontrolovaných. Nevyplatilo by se tam nechat stát strážníka 6-7 hod.

Mgr. Tulpa řekl, že umístění blikajících světel na vozovku stojí 100 tis. Kč a takových to důležitých přechodů je ve městě 6-7. Vyzval pana Šourka, aby svůj návrh předal návrhové komisi.

Pan Vostřák nesouhlasil s textem „z dlouhodobého sledování ….“ a označil to jako formální důvody, které se dají napsat o kterémkoliv přechodu. Mělo by být konkrétně uvedeno od kdy do kdy a čas, kdo to zjišťoval.

Ing. Zemín řekl, že přechod je zařazen mezi technické úpravy, na které je žádána dotace LK. Silnice 1. tř. je monitorována a navržené řešení je vhodné, je to ale dlouhodobější řešení. Dále doplnil, že po dokončení silnice kolem LIAZu by měl provoz přes Proseč spíše klesnout.

Pan Berounský řekl, že tento přechod je velmi frekventovaný a podnět OV Proseč by se neměl bagatelizovat.

Pan Vostřák se ohradil, že nechce nic bagatelizovat, ale není udán žádný časový údaj ani kdo to sledoval (viz přechod v Kokoníně).

Další diskuse nebyla a Mgr. Paukrtová přečetla doplnění usnesení p. Šourka v bodě B) 20-0-0-7

21. Plán hlavních úkolů MP na rok 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel uvítal ředitele MP Ing. Rulce, zpracovatele matriálu a předal mu slovo.

Ing. Rulc krátce shrnul materiál, který v základě byl schválen již v loňském roce a letos doplněn o několik konkrétních úkolů, které budou řešeny ředitelem MP dle místní situace.

Mgr. Tulpa doplnil, že v únoru proběhne hodnocení činnosti MP za 2.pololetí r. 2008 a v březnu 2009 předloží ředitel MP celou výroční zprávu za r. 2008.

Ing. Pešek upozornil na dva problémy. Od počátku letošního roku je nařízeno, že na sportovní akce nebude dohlížet policie. Jak to bude řešit MP a jak bude financovat pohotovosti. Dále se tázal na dodatkové tabulky na dopravních značkách „za sněhu na vozovce“. Dnes jsou tabulky „za sněhu“ a vytváří to problémy zimní údržbě TSJ a při úklidu sněhu. Nikdo to nepostihuje (pravomoce PČR) a proč nezasahuje MP, řidiči to velké míře nerespektují.

Ing. Rulc řekl, že ze zákona policie nezasahuje při sportovních akcí, zajišťuje to pořadatel. Po dohodě se zástupcem Policie ČR se budou krizová fotbalová utkání řešit stejně jako dříve ve spolupráci s MP. K problému s dodatkovými tabulkami řekl, že to řeší dopravní inženýr. MP dává podněty dopravnímu úřadu. Zima je problém nejen v Jablonci, policie se snaží řešit situace domluvou a je tolerantnější.

Pan Šourek uvítal navržený projekt okrskáře a apeloval na ředitele MP, aby hodnocení okrskáře bylo i motivační (forma soutěže).

Mgr. Špoták byl též s projektem spokojen, ale řekl, že mu chybí informace, jakou formou bude veřejnost pravidelně informována o činnosti MP.

Ing. Rulc řekl, že projekt okrskáře bude oficielně spuštěn k 1.2.2009. Vyhodnocení okrskářů bude 1 x za 3 měsíce, po hodnocení může být zvýšení osobního příplatku. Zhodnocení okrskářů bude společně s PČR a vzájemné vyhodnocení situace. Jednou za rok budou vyhodnoceni 3 nejlepší strážníci. Po dohodě se starostou města budou informace na společně propojeném webu, dále bude tisková konference, setkání s občany a tiskové zprávy v Jabloneckém měsíčníku.

(11.40 hod. návrat Ing. Schäfer)

Pan Vostřák se tázal, kdo řeší dohady a neshody v paneláku mezi sousedy a zda to MP řeší, zda se vedou záznamy MP o návštěvách u problémových občanů (datum, čas). Závěrem řekl, že práce MP se zlepšila a jsou ve městě více vidět.

Ing. Rulc odpověděl, že MP vede záznamy v systému DARIC o všech návštěvách, jsou zpětně dohledatelné na žádost oddělení přestupků.

JUDr. Karlovský doplnil, že přestupky občanů jsou též evidovány.

Ing. Beitl se tázal na možnosti občanů nahlédnout do kamerového systému (pokud se jich týká).

Mgr. Tulpa řekl, že toto zatím v organizačním řádu není vyřešeno, jde o velmi citlivou věc.

Ing. Rulc řekl, že kamerový systém slouží k prevenci bezpečnosti ve městě, zároveň MP využívá záznamy z minulých dní k vyhledávání pachatele a určení přesné hodiny. Vydání dat není problém, je pro orgány v soudním řízení a pro potřeby MP. Problém je, že po třech dnech se data mažou (počítačový systém). Chce lhůtu prodloužit na 7 dní, ale obecně se data nezpřístupňují.

Ing. Beitl řekl, že jde spíše o drobný vandalismus - poškrábané auto, rozbitá výkladní skříň, pomalovaná fasáda domu - nikdo se nechytí, ale je třeba potvrzení policie.

Ing. Rulc řekl, že přestupek, trestný čin, vandalismus potvrdí policie na místě a pokud občan podá oznámení včas, je možné záznam vyhledat, překopírovat ze systému na CD a pak použít pro případné trestní nebo přestupkové řízení.

Mgr. Paukrtová požádala, aby byla v Jabloneckém měsíčníku vytištěna informace pro občany, kdo je jejich okrskář, případně využít internet města.

Ing. Rulc řekl, že se s tím počítá. Ale musí to mít návaznosti, zatím se celá akce rozbíhá, sám chce jednotlivé okrskáře zkontrolovat, jak pracují. Informace pro občany se připravují na konec února, začátek března. Dále uvedl, že bude v organizačním řádu zapracováno, jak se bude řešit podávání informací z monitoringu kamer. Prověří, jak se to řeší v jiných městech.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda budou ve výročních zprávách vyhodnoceny úkoly, které jsou dnes ke schválení. V materiálu není uvedeno, čeho se má dosáhnout a jak toho dosáhnout, je tam pouze, co se má zlepšit (nástroje).

Ing. Rulc řekl, že základním cílem MP je pocit bezpečnosti pro občany, aby se zlepšovala bezpečnost ve městě a naplnění zákona. Nástrojem proto je pořádková dopravní služba.

Mgr. Tulpa řekl, že v říjnu 2008 byla schválena koncepce zaměření MP a její činnosti a tam jsou cíle MP stanoveny (okrskáři, kamerový systém, zlepšení městské bezpečnosti).

RNDr. Čeřovský řekl, že pokud je cílem MP zlepšit bezpečnost občanů, pak by mělo být uvedeno v materiálu, jakým způsobem se to zjistí a zhodnotí (veřejné šetření). Jsou obecně popsány stohy papírů úkoly, které se nedají vyhodnotit. Jsou zde tvrdá data, se kterými se dá pracovat.

Ing. Rulc řekl, že statistika je vydávána každý rok. K porovnání byla vzata čísla i z r. 2008 a 2007. K vyhodnocení splnění úkolů za r. 2008 a 2009 budou předloženy kvantifikátory, které byly stanoveny zákonem pro MP. Bude vyhodnocena práce okrskáře, zhodnocení prevence - dětské dopravní hřiště).

Pan Bartoněk apeloval, aby okrskář byl jmenovitě určen, aby občané věděli, na koho se mají obracet. Dále se tázal, zda budou mít strážníci MP nějaké vedlejší povolání, jak to bylo v minulosti.

Ing. Rulc řekl, že by okrskář měl být určen pro jednu oblast města, aby měl povědomí o celém svém rajonu, firmách, školách atd. Setkání s občany za půl roku ukáže, zda to je adekvátní tomu, co se očekávalo. K druhému povolání svých zaměstnanců řekl, že ve svém volném čase si mohou dělat, co chtějí. Je ale od nich vyžadováno, aby do práce chodili odpočatí, čistí, vzdělaní atd. Další zaměstnání závisí na navrženém platu strážníka (cca 20 tis.Kč). Sám vedlejší činnost nepodporuje.

Pan Šourek upozornil na již sepsaný a schválený materiál - Bezpečnostní politika města, kde jsou jasně stanoveny úkoly MP.

Pan Vostřák hovořil o práci okrskáře a řekl, že lidé ho potřebují a on potřebuje občany ve svém okrsku, jde o velmi těžkou a složitou práci.

Ing. Rulc podpořil p. Vostřáka, že cílem práce okrskáře je dobrý kontakt mezi ním a lidmi z jeho okrsku, osobní znalost prostředí. Dále ještě řekl, že byl proveden průzkum firmou TIMA, kde se jasně ukázalo, co občan chce a očekává od MP. Bylo to zařazeno do Koncepce MP, aby to bylo kontrolovatelné. Hlavním úkolem MP je hlídková činnost a hlavním kvatifikátorem je spokojenost občanů s bezpečností ve městě.

Pan Šourek uvedl, že náplň činnosti okrskáře musí být jasně stanovena se všemi kompetencemi.

RNDr. Čeřovský se ohradil, že nechce statistiky, ale výsledky a jak se budou hodnotit. Tázal se ředitele MP, jak doloží, že byl pocit bezpečí občanů splněn.

Ing. Rulc odpověděl, že to je na zastupitelích, aby zhodnotili, zda se bezpečnost ve městě zlepšila a občané jsou spokojeni. Zastupitelé nedávají MP úkoly, ale musí vědět, co mají zhodnotit. Tázal se, jak bude příští rok předkládat, jak se pocit občana, což je základní kritériu, změnil.

Pan Berounský řekl, že se ztotožňuje s předloženým materiálem a podporuje ho.

Nebyla další diskuse a předsedkyně návrhové komise dala hlasovat o usnesení v původním znění návrhu 17-0-2-8

22. Darování části výtěžků ze 14. plesu města Jablonec n. N.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel jen dodal, že každoročně se část výtěžku daruje jiným potřebným organizacím, což je sledováno komisí humanitní péče.

Nebyla další diskuse a předsedkyně návrhové komise dala hlasovat o usnesení v původním znění návrhu 20-0-0-7

23. Darování movitých věcí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na stažení podbodů 2 a 3, vč. důvodové zprávy a přiložené smlouvy.

Nebyla další diskuse a Mgr. Paukrtová dala hlasovat o usnesení v původním znění návrhu 21-0-0-6

24. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr Tulpa se tázal, zda p. Vostřák souhlasí s odpovědí, ten odpověděl, že ano.

Starosta předal slovo Mgr. Paukrtové, neboť další interpelace minule nebyly.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

24b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Ing. Pešek řekl, že doposud není uspokojivě vyřešeno dopravní značení k příjezdu nákladních vozidel k OD Kaufland.

25. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

JUDr. Nesvadba neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl odhlasován 19-0-0-7

26. Diskuse

Ing. Pešek reagoval na písemnou odpověď starosty města k dluhům pí Dudové a tázal se, zda odpovědná osoba advokátka Mgr. Iveta Čaňková, byla nějak postižena a minimálně nedostala další zakázku od města. Dále řekl, že je třeba zajistit právním oddělením, aby k podobným případům již nedocházelo.

Mgr. Teufl odpověděl, že na Mgr. Čaňkovou byla podána stížnost k advokátní komoře, která se za ni postavila a neshledala pochybení. S advokátkou byla ukončena spolupráce v r. 2001.

V současné době se dokončuje nový systém správy pohledávek ve spolupráci s Městskou správou nemovitostí, který bude plně v provozu v březnu t.r.

Pan Vostřák řekl, že vznik dluhu pí Dudové pochopil, ale zároveň pochopil že je nutné změnit správu městského majetku. Je smutné, že Nejvyšší soud rozhodl, že majitelé bytů nemohou neplatičům odpojit elektřinu a vodu.

Mgr. Tulpa reagoval, že změna pravidel pro Městskou správu nemovitostí nastala, bylo jasně dáno - centralizovat, mít vliv a mít přímou kontrolu a přímou odpovědnou osobu, vše bylo splněno. Vyzval právníka úřadu, aby se vyjádřil k druhé části dotazu.

Mgr. Teufl potvrdil, že Soud se postavil za neplatiče proti vlastníkům bytů.

PhDr. Fojtíková informovala o stávajícím trhu práce v Jablonci a jeho vývoji pro nejbližší období - písemná informace na příštím ZM. Upozornila na zaměstnanecké rekvalifikace.

Mgr. Tulpa dodal, že bude ve spolupráci s ředitelem ÚP p. Schierem připravena krátká prezentace.

Ing. Pešek měl připomínky k textům materiálu - pravopisné chyby, které by se mohly v době vyspělé techniky a PC uhlídat.

Mgr. Tulpa se tázal, zda má něco konkrétního a slíbil, že informaci předá zpracovatelům materiálů.

MUDr. Jörgová se tázala na stav jednání s pí Musilovou, na bezbariérový přístup na poštu a dotaz na Ing. Kyptu - ledová dráha na přehradě.

Mgr. Tulpa řekl, že pí Musilové bylo sděleno stanovisko zastupitelstva, že neakceptuje její návrhy. Očekává se její odpověď.

Co se týká pošty - zatím se jednání zaseklo na ČEZu, které sdělilo, že v r. 2008-2009 neví, kam elektric.přeložku u pošty přeložit vzhledem ke komplikované energetické situaci v Jablonci. Bude se dále jednat. Pošta souhlasí se vším, brzdí to ČEZ.

Ing. Kypta řekl, že zahájil nějaká jednání, zda by se dala na hladině přehrady vyfrézovat ledová dráha, která by se pokropila. Povodí Labe by to povolilo za podmínek denního měření síly ledu na hladině. Tím ale městu vznikne řada dalších povinností (bezpečnost sportovců - povinnosti jako na kluzišti).

MUDr. Jörgová připomněla běžící čas - mrznoucí období již bylo před 14 dny. Vše je jen otázka telefonického vyjednání a propojení s TSJ.

MUDr. Jörg řekl, že technické záležitosti projednal s p. Nožičkou a ten do zítřka slíbil sdělit technické možnosti. Nebere nyní v úvahu forenzní záležitosti.

Paní Caklová se tázala na stánek na Horní Proseči. Lidé z nejbližších domů jsou proti a posunutí stánku o 9 m nic neřeší.

Mgr. Tulpa řekl, že výsledky ankety od Osadního výboru přišly, průzkum proveden byl - stánek zřejmě nebude, ale je třeba ještě udělat něco navíc.

Ing. Kypta řekl, že Osadní výbor Proseč provedl šetření tím, že anketu vylepil do několika vchodů, spousta lidí to ani nečetla. Vyjádřilo se 57 lidí, z toho 49 lidí nesouhlasilo. MěÚ provede vlastní šetření, aby bylo objektivní. Osadní výbor v tomto směru nezapracoval dobře a ani nepředložil jiné řešení.

Mgr. Tulpa doplnil, že se zatím stánek stavět nebude a pokud bude zcela zrušen, vrátí se nájemci zaplacené nájemné.

Ing. Jakoubek řekl, že se může zakomponování stánku s Intermou projednat.

JUDr. Nesvadba hovořil o upřesnění informací o zastupitelích na městském webu a doručování materiálů ZM zastupitelům (viz zaslaný informační materiál) a zápisy RM a ZM. Požádal o vyplnění dotazníku v deskách, který se vyhodnotí a případně se bude muset upravit jednací řád.

Ing. Čížek řekl, že není možné dostávat rozpočet na CD a požádal v případě rozpočtu o tištěnou formu.

JUDr. Nesvadba řekl, že rozpočet je specifický materiál, který bude vždy předkládán v tištěné podobě i na CD.

Pan Vostřák si stěžoval na svůj, úřadem zapůjčený notebook, který mu někdy neotevře materiál. Apeloval na jednotnost distribuce materiálu i v případě uvažované techniky pro zastupitele.

Ing. Schäfer žádal materiály v písemné podobě, ale pokud by se umožnilo zapojení notebooku v zasedací místnosti, nebyl by problém s distribucí a její formou.

Mgr. Tulpa odpověděl, že problém není v množství zásuvek v místnosti, ale v omezené kapacitě celé sítě v budově radnice.

Nebyla další diskuse.

27. Závěr

Závěrem starosta města poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva města ve 12,40 hod.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Beitl, Pavel Šourek

Vytvořeno 17.2.2009 13:03:36 | přečteno 1939x | Petr Vitvar
load