Usnesení 29.01.2009

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 29. ledna 2009.

Usnesení ZM č. 475/2009

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 476/2009

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 477/2009

Prodej bytu a objektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji objektu a bytu a

schvaluje

1. prodej objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství) společnosti VENTAX s.r.o., IČ 613 24 230, se sídlem Rýnovická 4, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.500.000,-Kč s tím, že část ve výši 2.000.000,-Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy na účet města a část ve výši 1.500.000,-Kč bude do 3 let od podpisu kupní smlouvy proinvestována do oprav vnějšího pláště objektu

2. prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci v objektu:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Podhorská 118

2106/2 Vedralová Pavlína 1974 ……..,- Kč

Usnesení ZM č. 478/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

schvaluje

1. prodej p.p.č. 245/12 o výměře 322 m2 v k.ú. Jablonec manželům P. a A. Š., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 80.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej p.p.č. 245/13 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům V. a L. R., bytem ., Jablonec n. N. za účelem zahrady za vzájemně dohodnutou kupní cenu 150,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej části p.p.č. 1581/6 o výměře 710 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zázemí manželům MUDr. P. a MUDr. H. Š., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 100.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 1581/1 o výměře 1382 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům Ing. M. a M. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 427.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 575-2008-FaM/OMP a to tak, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2010, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 30. 6. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2014. V ostatních bodech se smlouva nemění.

Usnesení ZM č. 479/2009

Výkup nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu nemovitosti a

schvaluje

výkup p.p.č. 448/5 o výměře 35 m2 v k.ú. Rýnovice od společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., IČ: 44569793, se sídlem Dušní 112/16, Praha-Staré Město za cenu 250,- Kč/m2, tj. 8 750,- Kč.

Usnesení ZM č. 480/2009

VI. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 5. - 9. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1 386 874 tis. Kč

Usnesení ZM č. 481/2009

Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2009 v celkovém objemu 1 486 313 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány města

2. seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2009 v celkovém objemu 334 117 tis. Kč uvedených na straně č. 14 - 16

3. postup při rozpočtových opatřeních takto:

- veškeré úspory nad 100 tis. Kč v rámci kapitoly budou zařazovány do rezervy města

- správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

- správce kapitoly 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 13306 a 13235 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu

- rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití

- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše 1 mil. Kč

- změna nezávazných ukazatelů do výše 1 mil. Kč

- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)

- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 482/2009

Střednědobý finanční výhled města Jablonce n. N. na roky 2010 - 2014

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

střednědobý finanční výhled města Jablonce nad Nisou na roky 2010 až 2014 uvedený na straně č. 13 důvodové zprávy

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

předložit zastupitelstvu města soubor opatření k zajištění běžných výdajů města Jablonce nad Nisou v roce 2010 a dalších letech

Usnesení ZM č. 483/2009

Kontokorentní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000 tis. Kč od banky.

Usnesení ZM č. 484/2009

Financování bezplatné kyvadlové autobusové dopravy Jablonec n.N. - Liberec v době SKI 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednala předložený materiál o financování bezplatné kyvadlové autobusové dopravy Jablonec nad Nisou - Liberec v době SKI 2009 a

A) bere na vědomí

předložený materiál

B) schvaluje

částku ve výši 227 766,- Kč vč. DPH na zajištění bezplatné kyvadlové autobusové dopravy Jablonec n.N. - Liberec v době SKI 2009

C) ukládá

JUDr. Ing. Pletichovi, místostarostovi města,

do nejbližších rozpočtových změn zařadit částku ve výši 227 766,- Kč z rezervy města do rozpočtu OSM

Usnesení ZM č. 485/2009

Podpora terénní práce na rok 2009 v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. zapojení města do programu Rady vlády ČR: Předcházení sociálnímu

vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2009, s celkovými náklady ve výši 755.115,- Kč

2. podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 400.000,- Kč

Usnesení ZM č. 486/2009

Projekt Jablonec nad Nisou 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený a

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí do Projektu „Jablonec nad Nisou 2009“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí 2009

Usnesení ZM č. 487/2009

Schválení zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

předložit zastupitelstvu města návrh řešení nových parkových úprav v souvislosti s předložením materiálu ke schválení změny Územního plánu u této problematiky

Usnesení ZM č. 488/2009

Bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného a úplatného převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č.1094 a p.č.1098 v k.ú. Proseč n.N. a pozemku
p.č. 980 v k.ú. Kokonín

Usnesení ZM č. 489/2009

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 490/2209

Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na r. 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2009

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

1. zabezpečit zpracování Žádosti o státní účelovou dotaci na realizaci Programu s přílohami ve smyslu bodu 2.5. Metodiky přípravy městského programu prevence kriminality na rok 2009.

2. zabezpečit do 13.2.2009 předložení Žádosti na MV ČR o státní účelovou dotaci na realizaci Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2009.

Usnesení ZM č. 491/2009

Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2009

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o stanovení paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2009 a

schvaluje

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2009 ve výši 122 Kč/hod. pro osoby, které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Usnesení ZM č. 492/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený podnět osadního výboru Proseč nad Nisou a

A)bere jej na vědomí

B)ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

přechod pro chodce na ul.Prosečská u pošty zařadit do systému kontroly Městské policie Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 493/2009

Plán hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou na rok 2009

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený Plán hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou na rok 2009 a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 494/2009

Darování části výtěžku z 14. plesu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 14. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000 Kč Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Jablonec nad Nisou - Sportovní klub Sluníčko, Emílie Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 495/2009

Darování movitých věcí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o darování movitých věcí a

schvaluje

darování movitých věcí

Infradalekohled Monocular - typ Night vision MT - výrobní čísla (300 10 363, 300 109 14) - celkem 2 kusy a systému LOOK - stacionárního, obdarované České republice - Ministerstvu vnitra, za kterou jedná Policie ČR - Správa severočeského kraje, Ústí nad Labem se sídlem Praha 7, Nad Štolou 939/3, IČ:00007064, v celkové účetní hodnotě 480. 000,- Kč.

Usnesení ZM č. 496/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 18.12.2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 18. prosince 2008.

Usnesení ZM č. 497/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Mgr. Soňa Paukrtová
předsedkyně návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 12.2.2009 13:04:29 | přečteno 1720x | Petr Vitvar
load