Zápis 26.03.2009

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. března 2009 od 9,00 hodin

  • Přítomno: 25 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, Bc. Jana Hamplová, Jindřich Berounský, MUDr. Pavel Fastr, Ing. Tomáš Suda
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Dlouhý, PhDr. Jaroslava Fojtíková
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 23. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,05 hod. Bylo přítomno 19 členů zastupitelstva.

Omluvil pozdější příchod Mgr. Petra Karáska.

Starosta města pogratuloval zastupitelům, kteří oslavili své narozeniny v měsíci březnu.

K zápisu z minulého ZM nebyly žádné připomínky.

Ověřovateli zápisu určil starosta města Ing. Karla Dlouhého a PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou.

Starosta seznámil přítomné s materiály na stůl:

1. Dodatek na stůl k bodu č. 23. „Regulace VHP“

2. Dodatek k bodu č. 11. „I. rozpočtová změna“

3. Návrh dnešního usnesení

4. Zápis Osadního výboru Proseč nad Nisou (OV Proseč)

Dále starosta města upozornil na některé časované body a řekl, že pokud se jednání ZM protáhne přes 15. hodinu, předá slovo místostarostovi a musí odjet na jednání LK. Přestávku na oběd určil na dobu od 12,00 do 13,30 hod. s tím, že před zahájením přestávky budou vydávány stravenky.

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Převody a přeřazování objektů a výkup ideální 1/6 objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Bezúplatné převody nemovitostí „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. I. rozpočtová změna

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

a) Jednorázový příspěvek FK na stůl

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

b) Úpravy a opravy v MŠ na stůl

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

12. Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem za rok 2008

předkládá: Ing. Otakar Kypta,místostarosta města

14. Rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: Ing. Otakar Kypta,místostarosta města

15. Schválení zadání 30. změny platného Územního plánu města Jablonec
nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Schválení zadání 32. změny platného Územního plánu města Jablonec
nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

17. Schválení zadání 43. změny platného Územního plánu města Jablonec
nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

18. Schválení zadání 45. změny platného Územního plánu města Jablonec
nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

19. Vydání 25. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

20. Vydání 28. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

21. Vydání 29. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

22. Výroční zpráva o činnosti MP za r. 2008 časovat 11,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Regulace výherních hracích přístrojů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Jednací řád ZM „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

26. Pojmenování ulice

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

27. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

28. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

29. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

30. Diskuse

a) VH SKS, s.r.o. na stůl

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Závěr

(9,15 hod. příchod pí Caklová)

Nikdo neměl připomínky k programu a ten byl schválen 19-0-0-1

3. Schválení návrhové komise

Na předsedu návrhové komise starosta navrhl RNDr. Jiřího Čeřovského a členy: Ing. Karla Dlouhého, PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou, paní Evu Gregovou a pana Miroslava Peltu.

Nikdo neměl připomínky a návrhová komise byla schválena 18-0-0-2

4a) Zpráva starosty města

Úvodem se starosta města omluvil kolegovi RNDr.Čeřovskému za neadekvátní výrok „přiblblý dotaz“, který použil při minulém jednání ZM a tázal se ho, zda omluvu přijímá.

RNDr. Čeřovský řekl, že omluvu přijímá, chápe, že na jednáních ZM jsou emoce normální a počítá se s nimi. Ohradil se ale proti výroku, že by na jednání chodil nepřipraven, což vyšlo v tisku.

Ing. Pešek se tázal starosty, zda může potvrdit, že město obdrželo dotaci na rekonstrukci „hasičárny“ a kamerový systém v centru města.

Mgr. Tulpa odsouhlasil dotaz a dodal, že potvrdí i pan JUDr.Ing.Pleticha.

PhDr. Fojtíková se tázala na setkání s podnikatelem panem Cimbálem.

Mgr. Tulpa řekl, že pan Cimbál chce vstoupit do aktivní politiky města v souvislosti s výstavbou sociálních bytů.

Paní Caklová se tázala na jednání ohledně optimalizace středních škol.

Mgr. Tulpa odpověděl, že šlo o schůzku všech zainteresovaných skupin a zpráva, která z toho vznikne, bude informovat náměstka Cikla na LK, který z ní bude připravovat různé výstupy, aby bylo z praktického hlediska naplněno usnesení LK.

4b) Zpráva místostarostů

zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek se tázal: 1) jednání o REGIOTRAMu NISA - pokládal tento projekt za „uspaný“, 2) vystěhování posledního nájemníka z objektu Gen.Mrázka 10 - co bude dál s objektem, 3) příprava velkoplošných oprav komunikací.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že poslední známý spoluvlastník objektu Gen.Mrázka je nar.1870 a zmizel mimo ČR, je to velmi složité, ale přenechá odpověď spíše kolegům. Jednání na Regiotramu bylo jako hodnotící schůzka, kde byl předložen soupis studií a projektů. Problém je, že noví členové neznají historii Regiotramu. Je velký rozdíl jednání mezi Německem (napasují na to výjimky) a ČR (konzervativní přístup). Prioritou pro nás ale je trasa Liberec - Tanvald (23 nechráněných přejezdů - složité investice). Na informativní zprávě je pozitivní, že dojde k rekonstrukci zastávek na Tanvaldsku, příprava též rekonstrukce nádraží v Jablonci n.N.

Pan Vostřák se tázal na koordinační schůzku s CRESTYLem a zda šlo o komisi, která by měla koordinovat výstavbu centra.

Ing. Pavízová odpověděla, že šlo o upřesnění postupů výstavby CRESTYLu.

Ing. Kypta doplnil, že se jednalo o výkonech s tím související napříč úřadem, aby se upřesnily všechny termíny (posunutí termínu do konce roku vč. SPORTu s.r.o. - stěhování tělocvičny v ul.Gen.Mrázka)

(9,25 hod. příchod MUDr. Jörgová)

Pan Vostřák řekl, že nebyla informovanost lidí v okolí centra, kterých se bude výstavba týkat.

Ing. Dlouhý konstatoval, že REGIOTRAM NISA nemá žádnou podporu z LK.

Paní Nováková požádala o vysvětlení, co je to Benchmarkingová iniciativa.

Ing. Vítová řekla, že jde o roční vyplňování přehledů ohledně práce státní správy a samosprávy. Na základě těchto přehledů je možné se porovnávat v těchto oblastech s jinými městy.

Ing. Schäfer se tázal na parkovací automaty a kolik se bude platit v centru.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že první poplatek (15 min.) zůstává za 5 Kč, dalších 15 min. stojí 15 Kč.

zpráva p. Vobořil

Ing. Pešek se tázal, jak je časově závažný problém počtu dětí v MŠ vzhledem k nálezu okresní hygienické stanice (OHS).

Pan Vobořil řekl, že byla předložena žádost o rozpočtovou změnu, vzhledem ke zprávě OHS. Pokud ZM schválí tuto rozpočtovou změnu, město je schopno závady odstranit a 15.4. (zápis do MŠ) garantovat kapacitu dětí v MŠ na září.

Paní Caklová doplnila, že by to byl propad 65 dětí, které by se nemohly přijmout. Dále se tázala na prázdninový provoz MŠ.

Pan Vobořil řekl, že jednal i o možnosti se zástupcem MAGNETu, který je schopen pomoci městu a jsou ochotni o prázdninách suplovat školku.

Pan Vostřák se tázal na smysl pracovní schůzky - prevence kriminality osamělých seniorů ? - Špatná formulace pozvánky!

(9,30 hod. příchod Mgr. Karásek)

Ing. Dlouhý se tázal na jednání s firmou Elektro-Horák - rekonstrukce objektu na ul. 5. května - pro volnočasové prostory (p. D.Císař).

Pan Vobořil odpověděl, že bude výběrové řízení na využití těchto prostor pro volnočasové zařízení, p. Daniel Císař bude určitě osloven.

Ing. Čížek se tázal na plány ohledně Regionální městské knihovny - výsledek jednání s KÚ, a dále řešení školní jídelny ZŠ na Šumavě 43.

Pan Vobořil řekl, že město nemá příspěvek z LK pro knihovnu, město je připraveno službu sanovat, služba byla hrazená z LK. O ZŠ Šumava podá informace humanitní odbor.

Paní Caklová se tázala na jednání s panem Wejnarem, řed. ČSAD - akce pro rodiny.

Pan Vobořil odpověděl, že jednání bylo ohledně přepravy školáků, ZŠ mají aktivity, u kterých mohou využívat přepravce - ČSAD nabízelo lepší podmínky.

Na závěr svého vystoupení představil přítomnou novou ředitelku Centra sociálních služeb, p.o. Mgr. Lucii Stanickou.

zpráva Ing. Kypty

Ing. Pešek se tázal na zásobník plynu - plnička CNG a jednání s firmou BONET. Dále se pozastavil nad jednáním stavebního úřadu k akci WC v Soukenné ul., když již dávno je buňka zakoupená. Dále chtěl podrobnější informace k úpravám Dolního nám.

Ing. Kypta řekl, že existuje dohoda s TSJ, že na jaře se provede úprava kolem kašny (lavičky, stromy, lepší přístup do knihovny). K WC v Soukenné řekl, že se musí připravit základová deska, k tomu je třeba územní rozhodnutí, které se protáhlo. Zásobník plynu by byl pro autobusy. Zatím jde o návrh projektu - hledá vhodné umístění - je několik variant (návrh p. Kakrda).

Pan Vostřák protestoval proti názvu „Větrný vrch“ - neexistuje. Dále se tázal na stavbu otočky autobusu u hlavního nádraží.

Ing. Kypta řekl, že se připravuje otočka pro autobusy MHD, název „Větrný vrch“ je pracovní název, dojde časem k nějakému pojmenování.

Ing. Čížek se tázal na jednání s firmou VALBEK a jednání ohledně studie areálu Sokolí a bližší vysvětlení k čističce v Kokoníně - změna projektu.

Ing. Kypta odpověděl: VALBEK - jednání o tramvaj. trasách, které by se mohly realizovat. Víceúčelový areál Sokolí - projekt na sportovní areál + venkovní hřiště, nové zadání pro projektanty (4 zájemci). SPORT s.r.o. to bude spravovat. Jednání ohledně Kokonína - čistička - SVS přistoupila na požadavky obyvatel Kokonína - napojení na stávající kanalizaci do Rychnova, pokud povede trasu na Maršovice - lesní cestou, bude to snížení nákladů.

Ing. Dlouhý se tázal na jednání s p. Balatkou BAK a.s., zda omezuje svou aktivitu a dále se tázal na podrobnosti k „Dlouhému tunelu“.

Ing. Kypta řekl, že BAK a.s. nechce rušit provoz - vodohospodářské stavby - jednání s ČEZem - propojená jednání. K tunelu pod Vrchlického sady řekl, že došlo ke schválení studie, průzkum a rozbory zatím byly za 600 tis. Kč - je to prvotní dokumentace.

Ing. Beitl se tázal na výstavbu vnitrobloku v Anenské ul a na výstavbu obchodu McDonal‘s - kde by měl být?.

Ing. Kypta řekl, že projekt vnitrobloku v Anenské je dlouhodobý plán, šlo o žádost na ministerstvo financí, projekt bude závislý na dotaci. McDonald‘s má vytypované lokality, šlo by o klasický obchod - pozemek směrem od nemocnice k Lidlu.

Paní Caklová se tázala na „Lesní divadlo“ na Proseči - rekonstrukce komunikace a placená parkovací místa ve městě.

Ing. Kypta řekl, že šlo o vstupní jednání s Ing. Fólem, část komunikace již opravena. Stánek na Proseči by se posunul blíže ke kynologickému cvičišti.

Pan Bartoněk reagoval na Lesní divadlo a cestu k němu - bahno. Upozornil, že Prosečskou rozhlednu má stejný majitel!

Ing. Kypta opakoval, že jde o vstupní jednání, zatím nic definitivního.

Nebyly další dotazy a RNDr. Čeřovský nechal hlasovat o zprávách politiků:

a) zpráva starosty 20-0-0-5

b) zprávy místostarosta 18-0-0-7

5. Převody a přeřazování objektů a výkup ideální 1/6 objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění

Ing. Pešek komentoval bod A3) a kritizoval vyjádření dle důvodové zprávy, že syn který je sám účastníkem VŘ, zastupuje svého otce na základě pouhé plné moci.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že to že se příbuzní hlásí do VŘ je realitou dneška. A4) - přeřazení objektu ze skupiny „E“ do skupiny „C“ - město chce objekt prodat.

RNDr. Čeřovský - podal protinávrh a nesouhlasí s přeřazením objektu do kategorie „C“.

Ing. Kypta řekl, že se prodává jen objekt, který je památkově chráněn, město si strategické pozemky ponechává.

Mgr. Karásek řekl, že objekt je součástí městské památkové zóny, platí změna ÚP - využití části města jako zóna zeleně a doporučuje ponechat v majetku města.

Pan Vostřák souhlasí ponechat v majetku města.

Pan Šourek se vyjádřil jménem výboru pro hospodaření s majetkem města (VHMM) - objekt je ve velmi špatném stavu, doporučil vrátit k novému projednání do VHMM.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že podporuje přeřazení objektu, aby s tím mohlo město něco dělat. Není v moci města starat se o všechny objekty.

Pan Vostřák řekl, že povinnost majitele je buď prodat nebo zbourat a nečekat, až spadne.

Mgr. Karásek podotkl, že návrh byl zpracován v souvislosti s přestavbou okolí Nisy. Zatím je zásadně proti prodeji objektu.

MUDr. Jörg řekl, že má obavu, aby si město nevytvořilo další objekt, který zablokuje možnou další cestu rozvoje lokality.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal, jaké by bylo další možné využití domu, nikdo žádné řešení nenavrhl. Zatím se nic neprodává - jde o přeřazení objektu do jiné kategorie.

Pan Bartoněk řekl, že opravy starých objektů jsou velmi finančně náročné, zbourat objekt je někdy lepší než opravit, i když se bere v úvahu strategické místo.

RNDr. Čeřovský přečetl svůj protinávrh, o kterém se hlasovalo:

Neschvalujepřeřazení objektu č.p. 2112 ( Lipanská 10 ) v k. ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek) 13-4-4-4

Protinávrh nebyl schválen, proto se hlasovalo o původním návrhu, který také nebyl schválen 8-9-7-1

Starosta města vyzval zástupce politických klubů, aby odešli do vedlejší místnosti k dohodovacímu řízení, po kterém se znovu hlasovalo o protinávrhu RNDr. Čeřovského 14-3-4-4

Protinávrh opět nebyl schválen, hlasovalo se znovu o původním návrhu, který byl schválen 20-0-2-3

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel stáhl bod A1) - po vzájemné dohodě investora i OV Proseč.

Ing. Pešek se vyjádřil k bodu A4) - investice odsouvá výstavbu - neuváženě nabídnutý pozemek - již druhá akce, kdy kupující žádá posunutí termínu, protože nedostal energický příjem pro budovaný objekt.

Ing. Pavízová vysvětlila, že prodej byl v době, kdy se nevědělo, že nebude příkon energie.

Pan Vostřák se tázal, jak bude CRESTYL řešit energetiku a kolik „proudu“ dostane.

Ing. Kypta řekl, že se vedou jednání s ČEZem - termín dokončení nového zasíťování je do konce r. 2010. Je uzavřena dohoda s pěti majiteli pozemků kolem Vrkoslavických rybníků, kudy povedou kabely (r. 2011).

Pan Šourek doplnil, že smlouvy schválilo ZM a VHMM jen připravuje dodatky.

Mgr. Karásek upozornil na vlastní realizaci nájemních smluv a doporučil jednotný postup pro všechny zainteresované.

Nebyl žádný protinávrh a RNDr.Čeřovský nechal hlasovat o původním návrhu usnesení bez bodu A1), který byl přijat 22-0-0-3

7. Bezúplatné převody nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na cenu pozemku při bezúplatném převodu - bod B3).

Ing. Kypta řekl, že je jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Ing. Pavízová doplnila, že úplatný převod se bude týkat jen části komunikace Lipanská, firma PROCTUS odkoupí část pozemku s komunikací.

Ing. Pešek se tázal, kdy firma PROCTUS zahájí stavbu.

Ing. Kypta řekl, že vlivem krize se dostávají do složitých podmínek při úvěrování, může dojít k posunu termínu o 3-5 měsíců.

Nebylo další doplnění, předseda návrhové komise dal hlasovat o původním návrhu usnesení 21-0-0-4

8. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění - kauce byly zaplaceny.

Ing. Pešek kritizoval obálkovou metodu prodeje bytů a poukázal na prodej rodině Hošicových. Poukázal na spekulativní způsob prodeje.

Pan Pelta řekl, že se přiklání též k jiné formě - jen vítěz má nárok na byt, pokud odstoupí, je třeba udělat nové výběrové řízení.

Mgr. Karásek řekl, že se nedá říct, že nabídnutá cena je spekulativní, VHMM má představu o ceně bytu, není správné dát to jen prvnímu.

Pan Šourek k tomu řekl, že cena 1.200 tis. Kč byla stanovena při otevírání obálek.

MUDr. Jörg řekl, že prodávající má představu o ceně, cena splňuje parametry a dalo by se to odsouhlasit.

Nebyl žádný protinávrh a RNDr. Čeřovský nechal hlasovat 22-0-1-1

9. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Šourek doplnil, že VHMM chodí a přesvědčuje se, zda bylo vše splněno tak, jak bylo ve smlouvě.

RNDr. Čeřovský dal hlasovat o původním návrhu 20-0-1-3

10. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

(p.Vostřák mimo místnost)

RNDr. Čeřovský dal hlasovat o původním návrhu 23-0-0-1

11. I. rozpočtová změna

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál a upozornil na dodatek na stůl, u kterého navrhl hlasovat jednotlivě po bodech.

Ing Pešek hovořil jménem finančního výboru, který odsouhlasil úpravy a navrhl ZM odsouhlasit předložený dodatek počtem hlasů: pro 6, proti 1, zdržel se 0, omluven byl 1 člen.

Pan Šourek se tázal, zda finanční výbor (FV) činí politická rozhodnutí? A tázal se, na jakých podkladech vydá město 10 mil. Kč, když nikdo nezná ekonomickou situaci mužstva, nikdo nepředložil žádné ekonomické výkazy oddílu. ZM schválí částku jen na základě písemné žádosti, aniž by se zkoumal stav organizace. Jaká bude efektivita vynaložených prostředků? FV nezkoumal ekonomické podklady. Žádost nepodpoří.

MUDr. Jörgová řekla, že celé ZM stojí před závažným rozhodnutím a v dnešní krizové době by všem zastupitelům mělo jít hlavně o prospěch občanů města. Řekla, že úloha fotbalu v Jablonci se přeceňuje a p. Pelta je velký lobbista a peníze určitě pro fotbal sežene jinde. Město již investovalo do fotbalu hodně peněz, které se mohly využít jinde a jinak. Takové to dary jsou nemorální a požadavek FK Baumit nepodpoří.

Pan Vostřák položil otázku, co je politické rozhodnutí. Řekl, že sám věří na lidi a panu Peltovi věří a jeho žádost podpoří. Před voliči si svou podporu obhájí.

MUDr. Gall řekl, že sportovce podpoří, neboť jde o 350 dětí - kluků, kteří se zapojí do kolektivních sportů a svou aktivitu nebudou směřovat jinam (kriminalita mládeže).

Ing. Pešek se ohradil proti připomínce p. Šourka, materiál si FV nevymyslel, ale obdržel již zpracovaný od místostarosty.

MUDr. Jörgová řekla, že jde o peníze občanů a měly by pomáhat všem. FK Baumit je soukromá společnost.

Pan Šourek řekl, že se hovoří o 350 hráčích - dětech, ale zajímal by ho rozpis financí pro děti, aby peníze šly skutečně do rozvoje sportu. Pak nemá problém tento požadavek podpořit.

Pan Vostřák řekl, že má představu a důvěru v lidi, peníze jsou naše, je na městu, jak s nimi naloží. Uvedl příklad další sportovní haly v Sokolí ul., kam mají přijít také peníze města.

Mgr. Tulpa řekl, že velmi zvažuje priority města a možnosti rozpočtu, který se bude v průběhu roku upravovat. Volí vyšší princip. Žádost nepodpoří.

Ing. Kypta poukázal na finanční prostředky, které jdou do města díky p. Peltovi. Jsou zde vazby na další akce. Pokud „klekne“ fotbal, zůstane stadion, o který se město musí starat. Podpora mládeže stojí kolem 8 mil. Kč. Příspěvek bere jako podporu firmy v krizi - jako injekci pro podržení firmy.

PhDr. Fojtíková řekla, že vnímá tento bod jako velice závažný a důležitý, ale je třeba brát v úvahu celkový rozvoj obce a vzrůstající krizi. Nesouhlasí s návrhem a podporou FK Baumit.

Pan Pelta ve svém vystoupení řekl, že jde o akutní potřebu klubu, neboť bižuterní průmysl je v krizi již 3-4 roky. Klub snížil rozpočet o 30% a dál bude snižovat o 20%. Příspěvek od města bere jako mimořádný, chce dotáhnout úkoly, které má rozpracované. Sám bude dál pracovat pro město, protože má k němu vztah a fotbalu zasvětil vše od r. 1991. Hovořil o výsledcích své práce (tréninkové centrum ve Mšeně, Mistrovství Evropy do 19 let).

Mgr. Žur poděkoval panu Peltovi za práci pro město, ale řekl, že je třeba podpořit i jiné firmy, které pracují v Jablonci a budou také žádat finanční dotaci.

Mgr. Tulpa řekl, že na začátku roku byla schválena pomoc FK Baumit, která byla v rozpočtu města rozdělena do celého roku. Město podporuje dětský fotbal z rozpočtu příspěvkem přes komisi pro sport a tělovýchovu (3 mil.Kč). Je třeba zvážit problematiku města komplexně a nebrat v úvahu jen jeden akutní problém klubu.

Pan Vobořil řekl, že je to závažná situace a těžké rozhodnutí. Sám se zúčastnil i schválení převodu areálu Střelnice do majetku města. Probíhá licenční jednání (prokázání bezdlužnosti klubu). Pokud licenci FK Baumit nezíská, kdo bude využívat travnatou plochu. Město by mělo platit vše, stadion by zakonzervoval a chátral by jako staré lázně (10 let). Město má nevyčerpané dotace, které jsou účelově vázané i na fotbal.

Paní Caklová řekla, že ve FV hlasovala pro podporu FK Baumit, neboť město převzalo Střelnici pod svá křídla a je nutné se starat i nadále. Svou podporu mu dá.

MUDr. Jörgová hovořila o minulých časech, kdy město bylo městem atletů a lyžařů. Úloha fotbalu se přeceňuje a pan Pelta je velký lobbista a peníze jistě sežene jinde.

Pan Šourek řekl, že město vydá 10 mil. Kč, ale neví, jaká je ekonomická situace klubu a zda to pomůže, aby se mužstvo „zvedlo“. Nevidí žádnou perspektivu.

Pan Vostřák řekl, že hlavní bod opozice byly WC a hospic - není nic. Tázal se, kolik procent z rozpočtu je deset milionů.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil na zákon o obcích a jeho znění týkající se střetu zájmů a očekává, jak se s tím ZM vypořádá.

PhDr. Fojtíková řekla, že řada věcí se mění a vyvíjí. Závazek města sice byl převzetím Střelnice, ale je třeba posuzovat věci z dnešního pohledu města. Tato částka se dá rozdělit do mnoha odvětví města.

Ing. Čížek řekl, že žádost podpoří, jde o mimořádnou událost, je to bytí či nebytí klíčového sportu ve městě.

Ing. Pešek dodal, že fotbalový klub má v názvu i jméno města, které reprezentuje, proto také podpoří žádost.

Pan Vobořil řekl, že by chtěl měřit všem sportovním oddílům stejně bez jakýchkoli vlivů. Podle ČTK jsou první zprávy o Jablonci a fotbalu a Občanské sdružení, které se stará o fotbalovou mládež v Jablonci je 2. největší.

Mgr. Špoták komentoval stav atletického svazu - dnes nižší příčka, ale sportuje se dál. Mohl by být proti, ale podpoří sport.

Pan Pelta oznámil, že se zdržuje hlasování.

Pan Vobořil se tázal, zda člen představenstva organizace může hlasovat.

JUDr. Nesvadba přečetl zákon o obcích v souvislosti s hlasováním o dotaci 10 mil. Kč FK Baumit. ZM může říct, zda ho hlasovat nechá. Střet zájmu zde v tuto chvíli je.

Mgr. Tulpa navrhl hlasovat, zda Mgr. Karásek (člen představenstva FK Baumit) může hlasovat v bodě týkající se FK Baumit 16-3-6-0

Předseda návrhové komise dal hlasovat o jednotlivých bodech usnesení:

schvaluje

1. rozpočtové změny v důvodové zprávě (str.26-52) 25-0-0-0

2. rozpočtovou změnu v dodatku k materiálu - hygienická zařízení pro MŠ

25-0-0-0

3. varianta 1 - neschvaluje rozpočtovou změnu pro FK Baumit 8-2-10-5

varianta 2 - schvaluje rozpočtovou změnu pro FK Baumit 16-6-2-1

22. Výroční zpráva o činnosti MP za r. 2008 časovat 11,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a vyzval ředitele MP, aby okomentoval zprávu. Obě dvě pololetí zprávy již byly schváleny.

Ing. Rulc v krátkosti okomentoval předložený materiál. Zpráva trochu změnila svou podobu oproti minulým letům.

Ing. Pešek upozornil, že spousta zastupitelů měla kritické připomínky k činnosti MP, ale akce, které byly MP uspořádány, byly zastupiteli mizivě navštíveny. Všichni konstatujeme, že v práci MP došlo ke zlepšení a měli bychom to dát najevo.

Pan Vostřák řekl, že byl vždy kritikem MP, ale zatím vidí pozitivně naplňování slibů a činnosti MP.

Mgr. Tulpa řekl, že se vize naplňují a i na příští 2 roky. Připravuje se další seminář, k příštím vizím města a MP.

Ing. Dlouhý řek, že postrádá dohled MP nad dodržováním pořádku ve městě, protože po zimním období se objevují místní skládky a tázal se, zda byla nějaká sankční činnost.

Mgr. Tulpa požádal, aby zaslal informaci mailem - přesná místa.

PhDr. Fojtíková se tázala na informace pro veřejnost o městských okrskářích.

Ing. Rulc odpověděl, že vyjde v dubnovém měsíčníku informace a na webu města bude mít MP svou stránku.

Mgr. Špoták kladně hodnotil výroční zprávu, ale tázal se na 3x po sobě vykradenou prodejnu známou dříve pod názvem Jabloň a jak pokračuje vyšetřování.

Mgr. Tulpa informoval o novém semináři ke kamerovému systému ve městě a zónách, které budou sledovány kamerami.

Ing. Rulc ke krádeži v prodejně Jabloň řekl, že MP nemůže být všude, ale pravidelně městem procházejí strážníci. Státní policie to vyšetřuje.

RNDr. Čeřovský komentoval výroční zprávu, ve které postrádal pocit bezpečí, což mělo být hlavním ukazatelem a jak to bude porovnáváno - jaké budou ukazatele. Pochválil nové uniformy, ve kterých přišla MP.

Ing. Rulc odpověděl, že vychází z průzkumu, indikátory budou vyvěšeny na webu. Uniformy včera obdrželi.

Mgr. Tulpa řekl, že požádal ředitele MP, aby nosil uniformu na oficielní akce.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

12. Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že to je upravený materiál, který byl předložen na ZM a byl stažen. Byly předloženy dvě varianty - doporučuje var. č. 2.

Nebyla žádná diskuse a předeseda návrhové komise nechal hlasovat o původním znění návrhu. 23-0-0-1

13. Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem za rok 2008

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o standardní materiál a neměl doplnění.

Ing. Pešek upozornil na seznam členů ZM a jejich účast na výběrových řízeních (37). 11x se zúčastnili místostarostové, 3 místostarostové byli na jednom výběrovém řízení - pokládá to za nesprávný jev. O rozdělování a vynakládání prostředků nerozhodují řadoví členové ZM - nepodílejí se. Výběrová řízení by se měly svolat na odpolední hodiny.

Ing. Kypta souhlasil s Ing. Peškem, ale vysvětlil, že sehnat některého zastupitele, aby se zúčastnil výběrového řízení, je velmi těžké. Krom p. Vostřáka (důchodce) málokdo má čas. Upozornil na důležitost VŘ, týkající se územního plánu a řekl, že by uvítal větší účast zastupitelů a větší zájem členů ZM.

Ing. Dlouhý upozornil na rozpočet 5 mil. Kč na nové garáže (za garáže v Tovární ul.), dal na zvážení, zda by nebylo efektivnější koupit hotovou garáž přes realitní kancelář a tázal se na výběr organizátora zadávacích řízení (str.35),.

Ing. Kypta vysvětlil, že jde o vynucenou stavbu a v ceně je zahrnuta i úprava plochy kolem vč. rezervy pro 5 garáží z autobusového nádraží (celkem 10 garáží).

Bc. Frič řekl, že v zadávacím řízení jde o rámcovou smlouvu, soutěžila se cena za jednotlivé druhy výběr.řízení.

Ing. Dlouhý doplnil, že v minulosti při stavbě okružní křižovatky v Pasekách proběhla náhrada za garáže formou peněz - levnější varianta.

Ing. Kypta řekl, že stavba již běží, může se využít podnět příště.

Mgr. Karásek komentoval náhrady za garáže, že to je velmi těžké jednání s majiteli, prodat to nechtějí, směnit také ne a je těžké najít kompromis.

Ing. Pešek chtěl ujištění, že výstavba nových garáží nezpozdí stavbu kruhové křižovatky v Tovární ul.

Ing. Kypta odpověděl, že kruhová křižovatka se bude zahajovat letos a nemělo by se nic zpozdit.

Ing. Beitl se tázal na „Akci přehrada Jablonec“ a stavbu Sluneční lázně - lanové centrum.

Ing. Kypta řekl, že celá stavba závisí na výrazné dotaci (40 mil. Kč) - jinak se stavět nebude.

Nebyla další diskuze a RNDr. Čeřovský dal hlasovat o navrženém usnesení.

23-0-0-2

Ve 12,15 hod. vyhlásil starosta přestávku na oběd do 13,30 hod.

14. Rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, standardní materiál - nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen v původním znění 21-0-0-4

15. Schválení zadání 30. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, jedná se o požadavky soukromých investorů -nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen v původním znění 22-0-0-3

16. Schválení zadání 32. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, jde o vymezení ploch pro otočku autobusu před nádražím ČSD. Nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen v původním znění 22-0-0-3

17. Schválení zadání 43. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, jedná se o realizaci již schváleného podnětu z 28.2.2009 - veřejně prospěšné stavby protipovodňové štoly.

Paní Nováková kritizoval špatnou kopii plánku v písemných materiálech.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

18. Schválení zadání 45. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta opět krátce okomentoval materiál - urbanistický projekt na Horní Proseči - studie.

Pan Vostřák komentoval vyjádření OV Proseč, pokud chtějí dva nezávislé posudky, ať si je nechají vypracovat.

PhDr. Fojtíková komentovala vyhodnocení vlivu na životní prostředí „EJA“, změna území ekologické stability - biokoridor lokálního významu - nezávislý posudek.

Ing. Smrčková řekla, že KÚ má nařízení SEA, (posouzení koncepce z pohledu životního prostředí). Navržena nová trasa.

Paní Caklová komentovala silniční dopravu přes Proseč, ul. Široká bude sloužit jako průjezd na Liberec a zpět do Jablonce?

Ing. Kypta odpověděl, že se bude sjíždět zpět k Liberci (Jabloňová), svede se hlavní komunikace, jde o návrh rychlostní komunikace, motorista vždy pojede pro sebe nejvýhodnější cestou.

Pan Pelta a pan Bartoněk oznámili, že se zdržují hlasování, nebyla další diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-3

19. Vydání 25. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta neměl doplnění, standardní materiál, souhrn požadavků jednotlivých investorů.

PhDr. Fojtíková žádala, aby bylo příště stručně uvedeno, čeho se změna týkala.

Ing. Kypta řekl, že šlo o 13 bodů, tj. 13 návrhů územních změn.

Mgr. Tulpa řekl, že se zastupitelé mohli obrátit s dotazem před ZM na Ing. Smrčkovou.

Návrh usnesení byl odhlasován v původním znění. 24-0-0-1

20. Vydání 28. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl odhlasován v původním znění. 24-0-0-1

21. Vydání 29. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce komentoval, že jde o 10 dílčích žadatelů o změnu ÚP.

Návrh usnesení byl odhlasován v původním znění. 24-0-0-1

23. Regulace výherních hracích přístrojů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa řekl, že jde o doplnění vyhlášky, město zakázat hrací techniku nemůže, ale půjde cestou zpřísnění podmínek provozu.

Mgr. Teufl řekl, že jsou 3 důvody doplnění této vyhlášky: a) vyjádření jednoho z provozovatelů, b) vyjádření dozorujícího orgánu, c) jeden z provozovatelů požádal o povolení i na r. 2010 ve snaze vyhlášku obejít. Profesní sdružení s vyloučením tohoto provozovatele souhlasí, vyškrtnutí ze seznamu (ul. Budovatelů a Liberecká), aby pokusy o obcházení vyhlášky byly eliminovány.

Ing. Pešek souhlasil s rozumnou regulací vyhlášky. Pokud budou splněna tato kritéria, tzn. 1.vnější projevy, 2. kamerový systém, 3. regulovaný postup a 4. omezení provozu. Každé kritérium musí mít navrhované 2 body. Navrhuje zvýšit celkový počet bodů na 6 - dává to jako protinávrh.

Pan Vostřák se tázal, zda mohou ještě vznikat další herny?

Mgr. Teufl řekl, že počet heren se navyšovat nebude, naopak postupně někdo ukončí činnost, protože nebude splňovat dané podmínky nebo z jiných důvodů.

Mgr. Tulpa upozornil, že město neovlivní videoterminály.

MUDr. Jörgová podpořila Ing. Peška, aby podal navržený protinávrh na nutný počet bodů pro zachování herny na číslo 6.

Paní Caklová se omluvila, z pracovních důvodů musí odejít dříve z jednání ZM.

RNDr. Čeřovský dal hlasovat o protinávrhu Ing. Peška - zvýšit počet bodů z 5-ti na 6 bodů 22-0-2-1

Hlasování o původním návrhu vč. změny na 6 bodů 24-0-0-1

24. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Šourek se tázal, jak dlouho neplatila CK Soltera, která žádá prominutí penále.

Mgr. Teufl odpověděl, že Soltera dlužila 5 nájmů a částku za služby + smluvní pokuta. Firma se zavázala hradit dluh do konce března.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl přijat 20-0-0-4

25. Jednací řád ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa krátce pohovořil o předloženém materiálu, vysvětlil nový výraz v jednacím řádu - „hromadná připomínka“ - (řešení záležitostí více občanů, 300 obyvatel a 20 právnických osob). Upozornil na nové podmínky předávání materiálů ZM a úpravu průběhu jednání ZM, vystoupení jednotlivých členů ZM se omezuje pouze časem. Upozornil na pojem diskuse (rozprava), výstupy z MěÚ.

Nedostatky v textu - „kvalifikovaná žádost“ - vylepšuje podmínky stížnosti a jak se žádost má vyřídit. Počet vystoupení zastupitele není omezen, jen časově - max. 5 min.

Ing. Pešek upozornil na bod 5)- kdy jsou zastupitelé povinni se zúčastnit jednání ZM a navrhl provázat odměnu za docházku v ZM s účastí na VŘ veřejných zakázek.

Ing. Dlouhý upozornil na adresu OV Proseč - soukromá adresa p. Krčmáře.

Mgr. Krčmář řekl, že je možné používat adresu: ovprosec@seznam.cz

Pan Vostřák se tázal, jak to bude s krácením odměny, pokud zastupitel přijde a bude pouze 20 min. a odejde (např.)

JUDr. Nesvadba komentoval účast na VŘ - co se odhlasuje do jednacího řádu a co do výběr. řízení.

RNDr. Čeřovský na připomínku p. Peška reagoval upozorněním na paraf 7, bod 13a) datum podání oznámení. Nesouhlasí, není vhodné vázat na nějaké podmínky, je na morálce každého zastupitele, jak se bude chovat. Podporuje předložený Jednací řád.

PhDr. Fojtíková řekla, že zaměstnavatel je ze zákona povinen uvolňovat člena ZM a má právo požadovat refundaci a jak je to s uvolněním na VŘ.

JUDr. Nesvadba upřesnil, že pokud se člen ZM zúčastní výběrového řízení, zaměstnavatel nemá povinnost refundovat mzdu.

RNDr. Čeřovský dal hlasovat o návrhu Ing. Peška - provázání účasti zastupitelů na výběrových řízeních veřejných zakázek a zasedání ZM na odměňování zastupitelů 5-8-10-1

Hlasování o původním návrhu + zapracované připomínky 23-0-1-0

26. Pojmenování ulice

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl odhlasován v původním znění. 24-0-0-0

27. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl odhlasován v původním znění. 23-0-1-0

28. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa se ptal tazatelů, zda jsou spokojení s odpovědí.

Ing. Čížek spokojen s odpovědí a zároveň omluvil svůj dřívějšího odchodu ze ZM.

Ing. Schäfer komentoval odpověď JUDr.Pletichy, že očekával něco jiného, svou odpověď odbyl.

Hlasování o vyřízení interpelací - bere na vědomí 23-0-0-0

b) Nové interpelace

Nové písemné interpelace nebyly, starosta vyzval k interpelacím ústním.

Pan Vostřák se tázal na opravu Dolního nám. - oprava žlábků, dlažba na náměstí, skleněná vitrína na Mírovém nám. má tristní reklamu na film, který byl někdy v únoru. Jako výzdoba náměstí to není vhodné.

Ing. Pešek kritizoval opětovné rozkopání ul. Palackého - k přehradě, je třeba vystupovat vůči správcům sítí razantněji, opravy nejsou trvanlivého charakteru.

Mgr. Tulpa řekl, že nelze docílit opravy na komunikacích ve stejném čase.

Ing. Zemín doplnil, že jde o majetek SVS, město může jen kontrolovat.

Ing. Schäfer kritizoval stav chodníku po zimě (v příšerném stavu) v ul. Arbesova ke Kauflandu

Pan Pelta upozornil na miniskládky ve městě kolem popelnic, žádal o urychlený zimní úklid města, navrhl vyhlásit nějaký společný úklid, akci pro občany.

PhDr. Fojtíková upozornila na objekt u autobusového nádraží v Lipanské ul. 10, kde chybí plot 2-3 m vysoký a kde chodí hodně dětí.

Paní Nováková se tázala, zda doprava zdarma tramvají mezi Lbc a Jbc v době šampionátu přinesla nějakou efektivitu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že využití bylo hlavně dáno akcemi při mistrovství v Liberci.

Mgr. Tulpa řekl, že tramvaje byly hodně využívány - někdy nestačily - v době mistrovství.

Paní Gregová se tázala, zda budou opravené chodníky ve Vysoké a Mlýnské ul.

Mgr. Karásek žádal vyjasnění sazby na m² v průběhu projektové přípravy (35,- Kč /m2) jsou příliš vysoké a odrazující. Zda by se nedalo koncepčně zpracovat a dál využívat.

PhDr. Fojtíková se tázala na autobusové spoje k Interspaaru, časové intervaly mají mít návaznost na pracovní dobu, některé intervaly jsou příliš dlouhé, pak přijedou 3 autobusy najednou. Bude nějaká změna?

Pan Vostřák hovořil o ceduli „Dobrá Voda“ - předal dopis od pí Hausnerové Ing. Kyptovi (dopis je v rozporu s vysvětlením od tiskové mluvčí).

MUDr. Jörgová se tázala, pod koho z vedení spadá pan Frič a jakých akcí se zúčastnil, jaký přínos pro město přináší a s jakým platem za tu dobu.

29. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění, bude vypuštěn bod k Polsku

JUDr. Nesvadba znovu upozornil zastupitele na rozdíl mezi diskusí a interpelacemi.

JUDr. Ing.Pleticha navrhl vypustit usnesení č.248/C/2008, z Polské strany se neplní, souvisí s tím i 249/2008.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-0

30. Diskuse

PhDr. Fojtíková podpořila příspěvek p. Pelty a řekla, že ÚP je připraven podpořit úklidovou akci města (finanční prostředky). Dále informovala o jednání s vedením Rýnovické věznice, která má volné kapacity i pracovní síly. Apelovala na podnikatele, aby využili tuto možnost a zapojili se do resocializačního programu. Dále upozornila na projekt EU „Vzdělávejte se“, zaměstnavatel může zapojit své zaměstnance do programu a nemusí platit po tu dobu jejich mzdu. Podrobné info na ÚP.

Ing. Pešek komentoval poslední jednání dozorčí rady MSN, s.r.o. a s tím související problém společných antén. K 1.8.2009 ukončí Ještěd analogové vysílání kanálu ČT 2. Je třeba řešit provoz společných antén na městských objektech (bytech v panelových domech). Náklady na 1 panelák cca 40 tis.Kč + 500,- Kč na byt. Celkem cca 2,5 mil. Kč náklady pro město. Digitalizace bude v budoucnu pro všechny, je třeba již nyní řešit generelně.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že problém je v řešení, je nutné zmapování signálu.

Mgr. Krčmář se tázal na schválenou smlouvu o smlouvě budoucí z ledna 2008 s firmou EUROCZECH (usnesení ZM č. 224/2008) na lokalitu U Tenisu. Termíny již 2x nebyly neplněny, ani nebylo požádáno o prodloužení termínu. Blokují pozemek, který by mohl být nabídnut jiným zájemcům.

Ing. Kypta řekl, že i tato firma má krizové problémy, prověří situaci.

Pan Vostřák se tázal pí Fojtíkové, kolik stojí práce vězňů.

PhDr.Fojtíková řekla, že šlo o prostory ve věznici a případné využití pracovní síly, ale přesné náklady neví. Doporučila se domluvit přímo s věznicí.

Pan Vobořil informoval, že město vydalo novou publikaci Josef Václav Schejbal Kresby a akvarely z Jizerských hor, Jablonecka, Podještědí a Pojizeří, kterou každý zastupitel dostane. Poděkoval Libereckému kraji, který se významně finančně podílel.

31. Závěr

Starosta města poděkoval všem za účast a ukončil jednání ZM ve 14,50 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Dlouhý, PhDr. Jaroslava Fojtíková

Vytvořeno 21.4.2009 10:09:46 | přečteno 2007x | Petr Vitvar
load