Usnesení 26.03.2009

Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. března 2009

Usnesení ZM č. 522/2009

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 523/2009

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 524/2009

Převody a přeřazování objektů a výkup ideální 1/6 objektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech a přeřazování objektů a výkupu ideální 1/6 objektu a

schvaluje

1. prodej objektu č.p. 127 (Na Palouku 127) na st.p.č. 1302 včetně st.p.č. 1302, p.p.č. 1303, p.p.č. 1304 a p.p.č. 1314/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství) manželům Jindřichu a Taťáně Kučerovým, bytem Rádlo 323, PSČ 468 03, za kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč s tím, že 2.200.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 800.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu

2. prodej objektu č.p. 981 (Revoluční 17) na st.p.č. 807 včetně st.p.č. 807 a p.p.č. 2232/10 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu Martinu Drägerovi, bytem Švermova 86/17, PSČ 460 10, Liberec 10, za kupní cenu ve výši 2.300.000,-Kč s tím, že 1.300.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.000.000,-Kč bude proinvestován do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu

3. prodej objektu č.p. 1933 (Rybářská 14) na st.p.č. 1844 včetně st.p.č. 1844, p.p.č. 1081/12 a p.p.č. 1081/21 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu Thanasisovi Naumovi, bytem 658/41, PSČ 460 01, Liberec 4, za kupní cenu ve výši 1.901.000,- Kč s tím, že 1.000.000,- Kč bude uhrazen při podpisu kupní smlouvy a 901.000,- Kč bude proinvestován do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu

4. přeřazení objektu č.p. 2260 (Na Roli 19) v k. ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví) do skupiny „C“ (objekty prodávané jako celek)

5. výkup ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 nemovitostí: objektu č.p. 2260 (Na Roli 19), st.p.č. 2125, p.p.č. 979/3 a p.p.č. 979/6, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) od paní Reginy Carmen Giurato, bytem Hintergasse 4, Essenheim 55270, SRN (spoluvlastnice uvedené nemovitosti), a to za částku 80.000,- Kč

6. přeřazení objektu č.p. 2450 (Pasecká 15) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny „A“ (objekty, ve kterých byl v minulosti prodán byt) do skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví)

Usnesení ZM č. 525/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 1594/23 o výměře 213 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Petru a Janě Koudelkovým, bytem Trpasličí 12, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 15.190,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. směnu p.p.č. 795 o výměře 372 m2, p.p.č. 1486/2 o výměře 384 m2 a p.p.č. 1486/3 o výměře 86 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. (pozemky pod komunikacemi) v podílovém spoluvlastnictví každý ideální ½ pana Jaroslava Urbance, bytem Pobřežní 3467/5, Jablonec n. N. a pana Josefa Urbance, bytem Mládí 3292/17, Jablonec n. N. za p.p.č. 1052/5 o výměře 537 m2 v k.ú. Mšeno n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 830-2008-FaM/OMP a to tak, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 03. 2011, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31. 10. 2011 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2012. V ostatních bodech se smlouva nemění.

B) neschvaluje

1. prodej p.p.č. 816/9 o výměře 885 m2 v k.ú. Rýnovice.

2. prodej p.p.č. 149 o výměře 4397 m2 v k.ú. Lukášov.

3. prodej p.p.č. 504 o výměře 774 m2 v k.ú. Lukášov.

C) mění

1. usnesení č. IV/A/17 ze dne 15. 4. 2004 a to tak, že schvaluje směnu p.p.č. 790/14 o výměře 400 m2 k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonce n.N. za p.p.č. 1001 o výměře 27 m2 k.ú. Kokonín ve vlastnictví manželů Josefa a Hedviky Škodných, bytem Ječná 374, Jablonec n.N. s doplatkem ve výši 13.000,- Kč ve prospěch města Jablonce n.N. s tím, že finanční vyrovnání bude uhrazeno při podpisu směnné smlouvy.

2. usnesení č. 363/2008/A/8 ze dne 25. 9. 2008 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po kolaudaci objektů se společností INTERMA, akciová společnost, IČ 631 450 57, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec s tím, že o vydání územního rozhodnutí bylo již požádáno, o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 30.6.2009 a o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.12.2010. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlas bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného se stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o kolaudační souhlas.

Usnesení ZM č. 526/2009

Bezúplatné převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatných převodech nemovitostí a

A) schvaluje

1. darování p.p.č. 2047/15 o výměře 825 m2 v k.ú. Mšeno n.N. manželům Ivu a Jaroslavě Bartoňkovým, bytem Antala Staška 14/4201, Jablonec nad Nisou.

2. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4562, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 73, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Proseč n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

3. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4563, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 2692/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

4. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4603, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 1633/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Proseč n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

5. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4605, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 1334/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Mšeno n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

6. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4561, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 487, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Mšeno n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

7. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4602, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 533, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Proseč n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

8. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1/2009, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 903/1, ostatní plocha,ostatní komunikace, v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

9. přijetí darované části p.p.č. 664/4, dle geometrického plánu č. 1013-106/2008 nově o výměře 1536 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka KT Invest, s.r.o., Vlkov pod Oškobrhem 21, IČ 60 11 35 61 do majetku města Jablonce nad Nisou.

B) mění

1. usnesení č. VI/2005/6 ze dne 16. června 2005 a to tak, že ke stávajícím cenám stanovených dohodou ve výši 10.000,- Kč a cenám dle Ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene bude připočítávána daň z přidané hodnoty, s účinností od 1.4.2009.

2. usnesení č. 125/2007/A/8 ze dne 13.9. 2007 a to tak, že schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 2280/2 o výměře 889 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 na město Jablonec n.N.

3. usnesení č. 125/2007/A/9 ze dne 13.9.2007 a to tak, že schvaluje výkup části p.p.č. 2280/2, geometrickým plánem nově označenou jako p.p.č. 2280/4 o výměře 1263 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 a to za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení ZM č. 527/2009

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1. prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci v objektu:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Skřivánčí 57/3068

3068/02 F. S. 1948 90.556,- Kč

2. prodej volné bytové jednotky č. 3134/01 v objektu Opletalova 21/3133, 23/3134 o velikosti 1+2 a celkové výměře 61,5 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 615/7302 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 3205 a 3204, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům F. a L. H., bytem Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 1.207.713,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 528/2009

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 400.900,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 218 (5. května 46), včetně st.p.č. 529, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou paní Věře Calestiniové, dle kupní smlouvy č. 611-2002-OF/OMP.

2. uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1450 (Mlýnská 7), včetně st.p.č. 1309, vše k ú. Jablonec nad Nisou panu Bohdanu Jacyšinovi, dle kupní smlouvy č. 48-2005-FaM/OMP.

3. uznání proinvestování částky ve výši 1.100.000,- Kč z kupní ceny objektu č. p. 2689 (Na Šumavě 42), včetně st.p.č. 3071, vše k.ú. Jablonec nad Nisou panu Petru Chrpovi, dle kupní smlouvy č. 682-2004-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 529/2009

Informativní zpráva o správě portfoliacenných papírů za rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2008 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 530/2009

I. rozpočtová změna

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 26.- 52. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.493.047 tis. Kč

2. rozpočtovou změnu uvedenou v dodatku k materiálu pro jednání ZM pod bodem A) důvodové zprávy ( požadavky hygieny na hygienické zařízení MŠ )

3. rozpočtovou změnu uvedenou v dodatku k materiálu pro jednání ZM pod bodem B důvodové zprávy ( provozní příspěvek pro FK BAUMIT Jablonec, a.s.)

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

provést restriktivní opatření a předložit do následujících rozpočtových změn doplnění rezervy ( ORG 50023 ) na původní výši

Usnesení ZM č. 531/2009

Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zhodnocování dočasně volných finančních prostředků a

schvaluje

uložení dočasně volných peněžních prostředků do J&T Banky, a.s. za podmínek uvedených v nabídce banky ze dne 12. 03. 2009 ve variantě č. 2

Usnesení ZM č. 532/2009

Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou
v roce 2008

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

přehled veřejných zakázek zadaných podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Směrnice č. 3 vedení MěÚ, k veřejným zakázkám malého rozsahu s finančním objemem od 100 tis. Kč. bez DPH vyhlášených městem Jabloncem nad Nisou v roce 2008.

Usnesení ZM č. 533/2009

Rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení státní podpory v rámci Programu regenerace městské památkové zóny a

schvaluje

1. rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ na:

a) opravu fasádního pláště objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou ve výši 960 tis. Kč,

b) opravu okének pod římsou fary kostela Dr. Farského, Podhorská 11/582, Jablonec nad Nisou ve výši 40 tis. Kč

2. dorovnání státní podpory z rozpočtu města na:

a) opravu fasádního pláště objektu Kamenná 11/402, Jablonec nad Nisou ve výši 960 tis. Kč,

b) opravu okének pod římsou fary kostela Dr. Farského, Podhorská 11/582, Jablonec nad Nisou ve výši 36 tis. Kč

Usnesení ZM č. 534/2009

Schválení zadání 30. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 30. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 535/2009

Schválení zadání 32. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 32. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 536/2009

Schválení zadání 43. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 43. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 537/2009

Schválení zadání 45. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 45. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 538/2009

Vydání 25. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyXXV. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

a to dle materiálu (dokumentace XXV. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 539/2009

Vydání 28. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyXXVIII. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

a to dle materiálu (dokumentace XXVIII. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 540/2009

Vydání 29. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyXXIX. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

a to dle materiálu (dokumentace XXIX. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 541/2009

Výroční zpráva o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2008

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předloženou Výroční zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za rok 2008 a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 542/2009

Regulace výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o regulaci výherních hracích přístrojů ve městě a ve znění dle důvodové zprávy:

vydává

po upřesnění při jednání

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009

o stanovení míst kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

2. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009

o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Usnesení ZM č. 543/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) bere na vědomí

dopis společnosti SOLTERA, s.r.o., V Zátiší 93, Jevany, PSČ: 281 66

B) neschvaluje

prominutí pohledávky ze smluvní pokuty za společností SOLTERA, s.r.o.,
IČ 44792921 se sídlem V Zátiší 93, Jevany ve výši 25. 290,- Kč

Usnesení ZM č. 544/2009

Jednací řád zastupitelstva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k novele jednacího řádu zastupitelstva a

A) schvaluje

po upřesnění při jednání zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B) souhlasí

se zveřejněním Jednacího řádu zastupitelstva na internetových stránkách města Jablonce nad Nisou

Usnesení ZM č. 545/2009

Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování ulicea

schvaluje

pojmenování ulice přidělením názvu: „U Mohelky“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 546/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

bere na vědomí

A) podnět - automat na prodej jízdenek MHD

B) podnět - výklenková kaple

Usnesení ZM č. 547/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 26.2.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 26. února 2009.

Usnesení ZM č. 548/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
předseda návrhové komise

Vytvořeno 31.3.2009 14:48:50 | přečteno 1829x | Petr Vitvar
load