Zápis 26.02.2009

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. února 2009 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Eva Gregová
  • Ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Václav Vostřák
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 22. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,15 hod. Bylo přítomno 19 členů zastupitelstva.

Omluvil pozdější příchod MUDr. Ivo Jörgaa dřívější odchod Ing. Václava Čížka.

Starosta města pogratuloval senátorce Mgr. Soně Paukrtové k jejím únorovým narozeninám.

Ověřovateli zápisu určil starosta města pana Ivo Bartoňka a pana Václava Vostřáka

2. Schválení programu

Mgr. Tulpa navrhl schválit navržený program s časováním bodu 20. Hodnocení MP na 11 hod.

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Prodej bytů „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Výkup nemovitosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Kontokorentní úvěr

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha,místostarosta města

11. Zhodnocování volných finančních prostředků časovat 10,30 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Schválení podnětu na pořízení 53. změny platného územníhoplánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta,místostarosta města

13. 1. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce n.N.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

14. Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

předkládá : Petr Vobořil, místostarosta města

15. Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

16. Návrh zástupce města do orgánu Městská správa nemovitostí s.r.o

předkládá : JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

17. Valná hromada JTR a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

18. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon č. 106/99 Sb.)

předkládá: : Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Odměňování členů zastupitelstva města „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Hodnocení MP za 2. pololetí 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

21. Informativní zpráva o plnění úkolů a bezpečnostní politika města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Žádost o dotaci na upgrade pracoviště Czech Point

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

26. Diskuse

27. Závěr

Nebyly žádné připomínky, ani žádné matriály na stůl a program zasedání byl schválen 19-0-0-0

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: předseda paní Taťjana Nováková, členové: MUDr. Pavel Fastr, Mgr. Petr Karásek, p. Ivo Bartoněk, p. Václav Vostřák.

Návrhová komise byla schválena 18-0-1-0

4a) Zpráva starosty města

Ing. Pešek se tázal na podmínky vydání obecně závazné vyhlášky k výherním hracím přístrojům a na jednání s firmou TELMO o 24hod. tísňovém volání a s tím související soukromá zdravotní služba MUDr. Drobníka.

Mgr. Tulpa k OZV řekl, že vyhláška bude předložena na březnovém zasedání k předběžnému projednání, půjde o úpravu některých pravidel, aby se výrazně omezil provoz automatů v centru města. 24hod. tísňová služba měla původně být v budově DPS Palackého ul., ale rozšířila by se na všechny domy s pečovatelskou službou s vazbou na rychlou záchrannou službu. Pracovní název je zatím „1.etapa metropolitní sítě ve městě“. MUDr. Drobník má 24hod. službu v Tanvaldě, přišel informovat, že tuto službu rozšířil i do Jablonce.

Ing. Schäfer se tázal na další postup ohledně přístupu na rozhlednu Bramberk a žádal informaci o spolku KHAMORO.

Mgr. Tulpa seznámil zastupitele s problémem přístupu na rozhlednu Bramberk a s tím spojené majetkoprávní záležitosti manželů Jindříškových, působení správce konkurzní podstaty a zásahy dalších osob. Posun v celé záležitosti je minimální a obává se, že nebude dodržen termín 1. 4. 2009 k otevření rozhledny.

K projektu Khamoro řekl, že jde o další nízkoprahové centrum z prostředků státní dotace.

Pan Vostřák se tázal na vize architekta Lejčara, se kterým měl starosta jednání 18.2.2009.

Mgr. Tulpa odpověděl, že šlo o kompletní řešení centra města vč. dopravního řešení, cyklostezek a turistiky. Šlo o dohodu o lepší prezentaci architektonického řešení centra.

PhDr. Fojtíková se tázala na řešení kanalizace Kokonín - Rychnov.

Mgr. Tulpa řekl, že tuto informaci má připravenou Ing. Kypta ve své zprávě.

Paní Caklová se tázala na další informaci ohledně optimalizace sítě středních škol.

Mgr. Tulpa řekl, že byl jmenován předsedou čtyřčlenné komise pro optimalizaci sítě středních škol na Turnovsku a zatím se konaly 2 pracovní schůzky. Stanovisko bude předáno náměstkovi pro školství Libereckého kraje, který rozhodne, jak dál.

Mgr. Karásek upozornil, že již existuje urbanistická studie centra města vč. autobusového nádraží a nikdo nic lepšího nevymyslel.

Nebyly další dotazy a předsedkyně návrhové komise dala hlasovat o zprávě starosty. Navržené usnesení bylo schváleno 21-0-0-5

4b) Zpráva místostarostů

JUDr.Ing.Lukáš Pleticha

Ing. Pešek se tázal na základní varianty západní tangenty a žádal podrobnější informace k placení DPH pro město.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že návrh západní tangenty je z 90.let a dostává se do popředí před řešení jižní tangenty. Je zde několik variant. K DPH řekl, že plátcovství DPH se město nevyhne.

Ing. Vítová doplnila, že město se stává plátcem DPH od 1.4.2009 v určitých činnostech a bude to velmi složitá problematika, která se bude muset organizačně zajistit.

Ing. Beitl se tázal, zda bude město vzhledem k DPH půjčovat zasedací místnosti na jednání jiných organizací.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že tímto je problém příjmů vyřešen a školení či schůze jiných subjektů budou možné.

Pan Petr Vobořil

Paní Caklová se tázala na rekonstrukci MŠ ve Hřbitovní ul. a celý koncept sítě MŠ.

Pan Vobořil řekl, že hlavní důvod návštěvy v MŠ bylo předání cen výhercům výtvarné soutěže, ale projednávala se i příprava rekonstrukce od září t.r. a přesun dětí do jiných prostor. Plánovaný termín dokončení je srpen 2010, aby děti mohly v září nastoupit. Na koncepci předškolního vzdělávání se pracuje, nová manažerka pro koordinaci rodinné politiky se již do projektu zapojila.

Ing. Schäfer se tázal, zda je nějaký posun v plánovaném hospici pro LK.

Pan Vobořil řekl, že problém se váže na vlastníka objektu v Turnovské ul. (Liberecký kraj). Je zájem, aby zde hospic vznikl a objekt byl oddlužen. Svou velikostí bude objekt vhodný i pro další sociální služby. Otázkou bude zajištění provozních financí. Odhad LK na roční provozní náklady je 60 mil. Kč.

Ing. Pešek se tázal na hospic a na nízkoprahové centrum objektu v ul. 5. května 2.

Mgr. Paukrtová doplnila informaci k jednání o hospici v Jablonci. Odhadované náklady jsou velmi přehnané, polovinu nákladů platí VZP a něco si platí klienti. Ředitel VZP upřednostňuje stavbu „na zelené louce“. Ale to je v kompetenci kraje.

Pan Vobořil informoval k objektu v ul. 5.května 2 (bývalé Elektro-Horák). Probíhá příprava zadání projektu a mělo by se začít s přípravou přízemí k zahájení provozu pro sociální aktivity.

Paní Nováková se tázala na výsledky výběrového řízení na ředitele Centra sociálních služeb.

Pan Vobořil řekl, že v tomto týdnu bylo ukončeno VŘ, ve kterém byli přihlášeni velmi kvalitní uchazeči. Vybrána byla Mgr. Lucie Stanická. Dále představil manažerku pro rodinnou politiku paní Mgr. Markétu Puzrlovou. Prioritou její práce je čerpání neinvestiční dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, kterou město získalo v soutěži Obec přátelská k rodině. Dále je třeba vypracovat koncepci rodinné politiky a s tím související vzdělávání pro děti předškolního věku.

Mgr. Puzrlová se v krátkosti představila a upozornila na metodiku rodinné politiky na úrovni krajů a obcí z dílny ministra Nečase, kterou má k dispozici pro potřeby města a nové koncepce.

Ing. Otakar Kypta

Ing. Kypta úvodem pohovořil o jednání s SVS ohledně čističky v Kokoníně a možnosti protažení ležaté kanalizace do Rychnova. Jsou 3 varianty, které jsou finančně velmi náročné. Cena pro město je cca do 20 mil.Kč (jako spoluúčast realizace kanalizace z Kokonína do Pulečného).

Pan Vostřák se tázal na jednání ČEZ Děčín - trafostanice JIH.

Ing. Kypta řekl, že jednání s ČEZem má několik kroků: 1) vlastní trafostanice, která se vejde na vyměřený pozemek - není problém, 2) rozvody z trafostanice do města dle územního plánu, 3) rozvody přes Vrkoslavické rybníky - soukromé pozemky pěti majitelů. Tito jsou postupně zváni a je jim městem nabízeno řešení a kompenzace. Je nutné, aby ČEZ realizoval do konce r. 2010 všechny své akce ve městě. Jinak budou ohroženy všechny developerské projekty ve městě.

Pan Vostřák se dále tázal na jednání s firmou CRESTYL a následné řešení objektu školy v Jugoslávské ul.

Ing. Kypta odpověděl, že to vše souvisí, jedná se s Bc. Ciklem, náměstkem hejtmana LK, o možnosti přesunu školy v Jugoslávské ul. do objektu bývalého učiliště u konečné tramvaje - termín březen 2010. CRESTYL by zahájil práce v březnu 2010.

Ing. Pešek se tázal na další jednání s Preciosou ohledně prodeje budovy v ul. Generála Mrázka.

Ing. Kypta informoval, že Preciosa projednala prodej objektu ve své nejvyšším vedení a nabízela objekt za 10 mil. Kč. Nyní se připravují veškeré podklady pro nákup objektu. Do zimy se počítá s přestěhováním některých oddělení humanitního odboru nyní sídlících v Anenské ul.

Ing. Schäfer se tázal na západní tangentu.

Ing. Kypta řekl, že západní tangenta má několik variant, město se snaží najít nejlevnější řešení, ale musí se počítat se státní dotací - bez toho se město neobejde. Řešení budou předložena ZM. Během tří let začne ŘSD s opravou silnice Jablonec - Tanvald (již se opravuje průjezd Smržovkou), naváže se jižním obchvatem, očekává se vstřícnější přístup obce Nová Ves nad Nisou.

Pan Vostřák se tázal, jak bude vytápěna budova od Preciosy.

Ing. Kypta odpověděl, že zatím je vytápěna lehkým topným olejem, ale počítá se s převodem na CZT. Hasičská zbrojnice bude rekonstruována (státní dotace) a také převedena na CZT, stejně jako objekty okolo.

PhDr. Fojtíková se tázala na zelené pásy na bulváru, které by se měly zadlažďovat.

Ing. Kypta odpověděl, že nyní tam parkují auta a vjíždějí na zelené pruhy a ničí se tráva. Zároveň to bude i příprava na uzavření ul. Lipanská v době výstavby budovy CRESTYL. Je nutné tam zřídit zastávky pro MHD.

Ing. Dlouhý se tázal na možnost úklidu sněhu kolem skladových budov, kam zajíždějí kamiony, zda by šlo přednostně uklidit tyto komunikace.

Mgr. Tulpa řekl, že sněhová kalamita se řeší - je vyhlášena 10-ti denní klidová situace, zatím se uklízí sníh dle zimního plánu města. Nejsou zřízeny nadstandardní služby, ale je od pondělka zřízena horká linka 800 155 151.

Zprávy místostarostů byly schváleny dle navrženého usnesení 25-0-0-2

5. Prodej bytů

„info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel jen doplnil, že všechny kauce byly včas zaplaceny.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

6. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

7. Převody pozemků

„info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil, že u bodu 3. došlo po dohodě se zástupcem společnosti Prosečská investiční a.s. k navýšení kupní ceny na 2.800 tis. Kč. Jde o pozemky širšího zaměření.

Mgr. Tulpa vyzval Mgr. Krčmáře, zda má nějaké připomínky k danému bodu.

Mgr. Krčmář reagoval, že Osadního výbor Proseč zasedal v úterý a zápis byl odeslán na MěÚ a tázal se, proč není jejich stanovisko v deskách pro zastupitele. Sám se ale může vyjádřit ústně. OV Proseč nepředpokládal, že tyto pozemky koupí Prosečská investiční a.s. Očekávalo se, že budou využity pro výstavbu infrastruktury (škola a sportoviště). Dle důvodové zprávy se tam v jednom odstavci domy stavět mohou a v dalších odstavcích nemohou. Je to poněkud rozporuplné. Proto OV Proseč trvá na podmínce, že pokud se pozemek prodá, pak aby byl určen pro školská a sportovní zařízení.

(Zapisovatelka došla pro příslušný dopis a rozdala jej členům zastupitelstva - způsobeno nepřesnou komunikací)

(10,05 hod.příchod MUDr. Jörg)

Ing. Pešek požádal, aby pro objektivitu byla uvedena hodnota pozemku za m² v obou případech (bod 1. a bod 3.) - jde o stejnou lokalitu.

Pan Pelta obeznámil zastupitele s problematikou výkupu pozemků v lokalitě Proseč. Každý pozemek se řeší zvlášť, celkem se jedná o 81 tis. m² pozemků, které se budou řešit jako megaprojekt (infrastruktura). Některé pozemky se vykupují od Pozemkového fondu, některé se bezúplatně převádí na město, nákup je též od Úřadu pro zastupování státu a soukromých osob.

(10,15 hod. příchod MUDr. Jörgová)

Mgr. Žur se tázal k bodu č. 1. - jak došlo město k částce 310,-Kč/m² , proč je požadováno územní rozhodnutí do 31.12.2014 a kolaudační rozhodnutí do 31.12.2016, přičemž občanovi se prodává v této lokalitě pozemek za 800-900 Kč/m².

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že prodej pozemku byl vyvěšen dle zákona o obcích a očekávala se nabídka. Po výběrovém řízení byla nejvyšší nabídka předána výboru pro hospodaření s majetkem města, který ji projednal. K termínům kolaudace a plnění by se měl vyjádřit p. Bartoněk.

Pan Šourek doplnil, že výbor pro hospodaření s majetkem města posoudil nabídky investora, zda cena je obvyklá v tomto území a zvítězila nejvyšší a nejlepší nabídka, vše je popsáno v důvodové zprávě.

MUDr. Jörgová se tázala na cenový rozdíl mezi pozemky u bodů 1. a 3., když se jedná o stejnou lokalitu. Cena není obvyklá.

Pan Šourek navrhl stáhnout oba body a vrátit k projednání výboru pro hospodaření s majetkem města. Ten zprávu doplní o dnešní informace ze ZM a podrobněji rozpracuje, aby bylo vše jasné.

Mgr. Krčmář se vyjádřil k bodu 1. - kritizoval dlouhé termíny dané v kupní smlouvě. Upozornil na inflaci, město by mohlo tratit cca 25% kupní ceny a přitom město nechce investovat do semaforu v Proseči.

Mgr. Tulpa upozornil pana Krčmáře, že silnice v Proseči není města (složitá jednání), ale nicméně se na značeném přechodu pracuje.

Ing. Kypta vysvětlil, že je rozdíl v ceně za pozemek pro občana, který ho již koupí s připravenou infrastrukturou (doprava, chodníky) a pozemek, který kupuje velký investor a zavazuje se k dalším povinnostem (řešení infrastruktury, řešení přeložek plynu či vysokého napětí, silnice atd). Navíc některé pozemky budou městu ve finále vráceny. Vícenáklady jdou za investorem - cena obecně má různé hodnoty dle vynucené investice.

Pan Bartoněk vysvětlil k bodu č.1., že vyhlášená cena za pozemek byla 300,-Kč. Společnost Astra nabídla 310,-Kč. Problém je v tom, že tento pozemek je v ochranném pásmu Kyselky a musí se vyřešit potřebné náležitosti - životní prostředí. Nemá problém s úhradou pozemku v dřívějším termínu.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, proč se používá smlouva o smlouvě budoucí. Jde o realizaci záměru, s kterým se vyhlašovalo výběrové řízení, aby tam investor nepostavil něco jiného a byla splněna podmínka výběrového řízení. Pak se teprve převádí pozemek na investora.

MUDr. Jörgová navrhla stáhnout oba body a znovu projednat ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

Mgr. Krčmář řekl, že ke spekulacím investora s pozemky by mohlo dojít, ale existuje platný územní plán, který schvaluje ZM nebo případné změny územního plánu a město má tak dost kontrolních mechanizmů, aby kontrolovalo to, co se na pozemku staví.

Ing. Pešek kritizoval zpracování materiálu, neboť kdyby byl zpracován takticky, tak by se k uvedené ceně 160 Kč/m2 v bodě 3. přičetlo 550 Kč/m² jako nutný náklad na proinvestovanou plochu.

Mgr. Tulpa přerušil jednání na dobu 10 min. pro setkání politických klubů v místnosti 203.

10,40 hod. - pokračování jednání

MUDr. Jörgová předložila písemný protinávrh usnesení k bodu 1. a 3. V bodě 1. bude doplněn časový limit, tj. částka bude zaplacena do dvou měsíců od podepsání smlouvy. U bodu 3. je třeba doplnit důvodovou zprávu, navrhuje stáhnout a vrátit do výboru pro hospodaření s majetkem města.

Pan Pelta dodal, že společnost je vázána bankovní sankcí při nedodržení termínu. Při změně územního plánu se bude měnit úroková sazba. Nyní se kupuje 81.000 m², z celkové plochy se bude městu vracet 90.000 m² (silnice, chodníky) . Omluvil se, že jako budoucí vlastník nevěnoval dostatečnou pozornost přípravě materiálu a apeloval na zastupitele, aby se předložený návrh schválil.

MUDr. Jörgová reagovala, že město též potřebuje peníze a uvedená cena obvyklá není. Trvala na jasném uvedení ceny s danými písemnými podklady, aby bylo jasné, co ZM odsouhlasuje.

PhDr. Fojtíková se tázala, jak je v této lokalitě řešeno zázemí pro veřejnost - MŠ a další služby - zda při změně územního plánu zůstane tato koncepce zachována.

Mgr. Tulpa se tázal pana Pelty a pana Bartoňka, zda budou hlasovat. Oba pánové se zdrželi hlasování.

Paní Nováková přečetla protinávrh k bodu A3. - stáhnout materiál k dalšímu projednání a předložit na příštím ZM 17-6-3-3

K bodu A1. přečetla předsedkyně návrhové komise nové znění usnesení - viz usnesení, které bylo schváleno 26-0-0-3

(p.Bartoněk nehlasoval)

Ing. Vítová upozornila, že v tuto chvíli je smlouva o smlouvě budoucí zbytečná a zastupitelé schválili okamžitý prodej pozemku. Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla vázána na uvedené termíny.

Bc. Frič vysvětlil dopad usnesení a jaké budou podmínky pro investora a k čemu se zaváže v případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní anebo v případě kupní smlouvy. Pro město z toho vyplynulo, že v případě schválení kupní smlouvy nemá možnost již nic ovlivňovat.

RNDr. Čeřovský navrhl prohlásit poslední hlasování za zmatečné a odhlasovat jej. Je třeba usnesení vyprecizovat, aby bylo jasné.

Mgr. Tulpa souhlasil a navrhl hlasovat o zmatečném usnesení a požádal Ing. Vítovou, Ing. Jakoubka a Bc. Friče, aby upravili usnesení v bodě A1. tak, aby bylo jasné. O tomto bodě se bude hlasovat zvlášť.

Hlasování o zmatečném hlasování předešlého usnesení 22-0-0-7

Hlasování o usnesení bez bodu A1. a A3. 26-0-0-2

11. Zhodnocování volných finančních prostředků

časovat 10,30 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil důvod předložení materiálu, jak nakládat s dočasně volnými finančními prostředky města a celou složitější problematiku. Představil obchodního ředitele společnosti Conseq Investment Management, a.s. Ing. Lukáše Váchu, kterému předal slovo pro představení firmy.

Ing. Vácha představil banku a hovořil o jimi nabízených možnostech využití volných finančních prostředků. Upozornil na Fond pojištění vkladů a využití dluhopisů, které se mohou (laicky řečeno) rovnat s termínovanými vklady u velké renomované finanční instituce. Z pohledu města jde o diversifikování rizika vkladů.

Ing. Pešek sdělil stanovisko finančního výboru, který si vyžádal další informace k doplnění. Bylo navrženo rozdělit dočasně volné finanční prostředky na dvě části (cca 50%) a doplnit obchodní podmínky s bankou a předložit na ZM, což místostarosta splnil. Dále finanční výbor doporučil, aby první polovina finančních prostředků, která byla odsouhlasena již v prosinci 2008, byla svěřena bance J&T, a.s. a je možné naplnit prosincové usnesení. Dále vyslovil svůj osobní názor, že v této nejisté době by mělo město přijmout obrácenou filosofii a peníze účelně profinancovat. Navrhl, aby se již v roce 2009 proinvestovalo maximum financí na úkor volných finančních prostředku. Nabízí se další možnost, a to nákup státních dluhopisů, což je větší jistota než dluhopisy podnikové. Vzhledem k tomu, že tento materiál neuvádí termín, do jaké doby se musí s navrhovanou bankou podepsat smlouva, navrhuje vyčkat až do získání bližších informací o vydání státních dluhopisů.

Paní Caklová se tázala, proč dosud nebylo naplněno usnesení z prosince 2008 (smlouva s J&T Bankou] a zda byla nabídnuta prezentace na dnešním ZM J&T Bance, a.s.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že prosincové usnesení nebylo naplněno z důvodů rozpočtového provizoria, které je dáno zákonem o rozpočtu obcí a do 16.1. nebyly dodány všeobecné obchodní podmínky a nebyla kompletována smluvní dokumentace.

Ing. Vácha ještě reagoval na vystoupení Ing. Peška a řekl, že nabídky jejich banky také umožňují investovat do státních dluhopisů, které jsou na trhu dostupné. Nové emise dluhopisů budou emitovány hlavně pro pošty, aby byly dostupné pro běžné občany (s nižším výnosem).

Pan Šourek řekl, že má výhrady k důvodové zprávě a v této vážné době ho představitel společnosti CONSEQ nepřesvědčil o správném uložení finančních prostředků a přikládání se k nákupu státních dluhopisů, kde je garance.

Ing. Vácha řekl, že rizika vkladu jsou uvedena v příloze 6 a dodal, že je třeba posuzovat alternativně jednotlivé varianty a je třeba zvážit, jaké možnosti město má. Uvedl že rizikovost navrženého způsobu vkladů je nižší než uložení celé částky u jednoho emitenta. Souhlasil, že míra rizik v dnešní době určitě nulová není, ale jedná se o konzervativní uložení peněz v rámci možností, které se dnes nabízí.

JUDr.Ing.Pleticha dodal, že uvedená strategie není nic proti CIM,a.s. ale diversifikuje se riziko a za splatnost dluhopisů ručí emitent (zákon o dluhopisech a vše v české měně). Smlouva je obecná, která již byla předložena vloni.

Ing. Beitl řekl, že by město nemělo podnikat. Řekl, že neví, proč město opouští zajištěnou a vyzkoušenou variantu a jde v r. 2009 do rizika. Kritizoval materiál, který je překládán vč. bankovní smlouvy, která potřebuje právní výklad, stačil by přiložit komentář právníka či kompetentní osoby. Dále komentoval odměnu pro Conseq Investment Mananagement, a.s. ve výši 0,5 mil. Kč, která je roční. Pro akce nad 0,5 mil Kč má být výběrové řízení - proč nebylo. Dále se tázal, proč v bodě Kontrola splnění úkolů není uvedeno, že usnesení z 18.12.2008 ohledně volných finančních prostředků nebylo splněno, neboť předložený návrh je něco jiného a nepokládá to za totožný úkol. Upozornil, že tuto záležitost předá Kontrolnímu výboru ZM, aby se tím zabýval.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval, že toto usnesení není proti termínovanému vkladu. Navrhované řešení je diversifikací rizik, aby všechny prostředky nebyly v jedné bance, je to standardní postup. Co se týká odměny pro CIM,a.s. je zvolena strategie držet dluhopisy do splatnosti bez dosažení lepšího výsledku než je uvedeno. K výběrovému řízení uvedl, že záležitost spadá do obecné výjimky ze zákona o veřejných zakázkách a odměna pro manažera, který by nakupoval dluhopisy za 50 mil. Kč, by byla 250 tis. Kč , což je pod limitem směrnice pro zadávání veřejných zakázek (až od 300 tis.Kč).

Paní Caklová žádala odpověď, zda byla vyzvána také druhá banka, aby se dnes prezentovala.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že vyzvána nebyla, ale usnesení bude naplněno, i když není uveden termín ani částka.

Paní Caklová kritizovala, že dnes se prezentuje banka a vše je připraveno ke schválení a v prosincovém jednání ZM bylo vše předloženo k rychlému schválení bez prezentace banky. Prezentovala názory některých členů finančního výboru, kteří upozorňovali na rizika navrženého řešení. Sama s tímto usnesením nesouhlasí a žádá naplnění prosincového usnesení.

JUDr.Ing.Pleticha uvedl, že na finančním výboru byl předložen i názor člena finančního výboru p. Jana Blaschkeho (příl.č.2 důvod.zprávy), který porovnává jednotlivé záležitosti.

Ing. Beitl komentoval laicky celý materiál a s odvoláním na předložené tabulky se tázal, jaká bude likvidita a jaký výnos skutečně bude. Pana Váchy se tázal na odborný názor ohledně podnikových dluhopisů Hradce Králové v Landesbank.

Ing. Vácha komentoval datum zajištění výnosů dluhopisů. Dlužník musí plnit do svého úpadku. Kauza v Hradci Králové se netýkala Consequ, není správcem. Má jen informace z tisku. Islandské banky jsou v problémech již delší dobu.

MUDr. Jörg apeloval na další zvážení vložení volných prostředků do akcí pro město více prospěšné a nápomocné pro podnikatelskou sféru.

JUDr.Ing.Pleticha požádal Ing. Vítovou o objasnění zastupitelům, jak se s městskými financemi může nakládat v rozpočtu.

Ing. Vítová řekla, že dočasně volné prostředky jdou mimo rozpočet města, pouze se v dividendách rozpočtu projeví část výnosů a na bankovních poplatcích to, co se hradí bance za finanční transakce. Finance jsou postaveny mimo rozpočet a naplňují příjmovou a výdajovou stránku. Nejsou to prostředky volné, které by sloužily k dalšímu přerozdělení.

PhDr. Čeřovský řekl, že jde o složitou záležitost. Komentoval schválené usnesení 18.12.2008 k volným finančním prostředkům - formou termínovaných vkladů. Nyní volné prostředky nejsou specifikovány, není správně naformulován materiál a pokládá to za zmatečné jednání. Navrhl přestávku na setkání politických klubů.

Mgr. Tulpa souhlasil s přestávkou, ale ještě nechal diskutovat přihlášené členy ZM.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že formulace usnesení je historická, žádá si to řízení likvidity města, aby se dalo dle možností investovat.

Ing. Pešek navrhl změnu usnesení: 1) Rozdělit finance na dvě části a zalicitovat je do 50%. 2) Napsat pouze „do dluhopisů“ - vynechat podnikové, aby se dal prostor státním dluhopisům. 3) Uložit odpovědnému místostarostovi, aby se město zaměřilo na případné zvýšení účelných výdajů, i nad úroveň schválenou stávajícím rozpočtem města a nenavyšovat volné prostředky.

Mgr. Karásek se tázal, zda je ekonomicky výhodné pro město vynakládat volné prostředky a současně si otevírat úvěr u banky na financování investičních záměrů?

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že úvěr je na akce, které by město mělo zahájit a záleží na tom, zda budou dotace. Město by mělo být schopno pokrýt náklady, než se k nám peníze dostanou. Dále upozornil, že částka, kterou město získá z uložení volných peněz, není zanedbatelná.

Paní Nováková přečetla návrh změny usnesení, který bude předán do politických klubů k prodiskutování.

Mgr. Tulpa vyhlásil 10 min. přestávku na jednání koaličních klubů.

Mgr. Paukrtová navrhla doplnění usnesení v bodě 3) uložit místostarostovi Pletichovi předložit požadovaný návrh na příštím jednání ZM.

Ing. Beitl se tázal pana Váchy na likviditu peněz, která je zaručena na 14 dní, pokud se peníze vyberou, bude zajištěn výnos?

Pan Vácha řekl, že likvidita je zaručena a výše garantovaného výnosu je odvislá podle splatnosti jednotlivých finančních instrumentů. Výnos z předčasného prodeje se odvíjí od aktuálního vývoje úrokových sazeb.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že strategie uložení peněz je právě v jejich uložení na dvou účtech u dvou různých bank.

RNDr. Čeřovský řekl, že fyzicky volné prostředky nejsou, bude složité volné prostředky uhlídat a nastínil rizika, která mohou nastat. Nikdo nemůže říci, jaká situace nastane v dnešní problémové době. Kritizoval předložený materiál a řekl, že o něm nebude hlasovat.

Mgr. Karásek řekl, že se domnívá, že krátkodobé výnosy z volných prostředků jsou zahrnuty do rozpočtu 2009 a někde by se projevilo, že tam nebyly dány.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že s řízením cash flow má město řadu let zkušenosti, a k uloženým financím na termínovaných vkladech se město nedostane dřív než po daném termínu.

Pan Šourek navrhl ukončit diskuzi a hlasovat o návrhu Ing. Peška.

RNDr. Čeřovský se ohradil, proti neodpovídání politiků na diskusi a dotazy zastupitelů. Vedení města je povinno na otázky odpovídat.

Mgr. Tulpa se odkazoval na jednací řád, kde „není povinností politiků odpovídat na, s prominutím, přiblblé otázky“.

PhDr.Čeřovský požádal, aby to bylo v zápise.

Paní Caklová řekla, že protinávrh podávat ODS nebude, neboť chtějí, aby se naplnilo usnesení z prosince 2008.

Ing. Pešek žádal, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech.

Mgr. Tulpa ukončil diskusi a požádal předsedkyni návrhové komise, aby dala hlasovat po jednotlivých bodech:

Paní Nováková přečetla protinávrh Ing. Peška a nechala členy ZM hlasovat:

1) uzavření smlouvy ………do výše max. 50% 9-10-8-0

2) uložení dočasně volných prostředků do dluhopisů 17-4-5-1

3) ukládá L.Pletichovi…… 19-0-8-0

Mgr. Tulpa navrhl hlasování v bodě 1) o původním návrhu a tázal se tajemníka, zda bude takto naplněn jednací řád.

JUDr. Nesvadba nastínil další postup hlasování dle jednacího řádu.

Mgr. Paukrtová ještě doplnila termín předložení nového znění usnesení.

Paní Nováková přednesla původní návrh usnesení v bodě A), které nebylo schváleno 7-11-8-1

Zastupitelstvo neodhlasovalo původní znění usnesení v bodě A) a starosta vyzval jednotlivé kluby k dohodovacímu řízení.

Mgr. Tulpa přečetl následující závěr dohodovacího řízení:

A) schvaluje uložení dočasně volných peněžních prostředků do dluhopisů a vrací problematiku k projednání do finančního výboru k přepracování s předložením v dubnu ZM.

Bc. Frič upozornil, že prosincové usnesení nebude tímto usnesením naplněno. Je třeba jasně říci, že termín nebyl určen a v tomto smyslu je třeba jednat s bankovními domy - smlouvy se neuzavírají.

RNDr. Čeřovský řekl, že není nutné rušit prosincové usnesení, neboť ani tam nebyl dán termín. Zastupitelstvo tímto nevrací materiál finančnímu výboru ale, aby se tímto usnesením zabýval a naplnil ho.

Ing. Schäfer se pozastavil nad tím, proč se po dvou neschválených návrzích o uložení volných prostředků města do finančního domu Consequ ještě zastupitelstvo zabývá.

Mgr. Tulpa řekl, že to je výstup dohodovacího řízení a požádal pí Novákovou, aby ještě jednou formulovala nové usnesení.

Paní Nováková dala hlasovat o výsledku dohodovacího řízení, s doplněním bodu B) vrátit finančnímu výboru k dalšímu projednání - dále viz již schválené.

17-0-9-0

20. Hodnocení MP za 2. pololetí 2008

časování

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Ing. Rulc krátce okomentoval předložený materiál, který má tři části.

Ing. Pešek se tázal na druhý orientační radar na měření rychlosti a doporučil urychleně nákup třetího. Dále se tázal na nové okrskáře a jejich jmenný seznam, aby občané věděli, na koho se obrátit.

Ing. Rulc řekl, že jeden radar koloval po městě, dokud nedošly baterie. Nyní se žádá výrobce o připojení na přímý zdroj, baterie nevyhovují. Koncem roku se zakoupil nový radar, který je opět před školou v Kokoníně. Po týdenním provozu se sbírají a vyhodnocují data, tak jak je třeba. Prezentace okrskářů bude asi v březnovém čísle měsíčníku.

Mgr. Krčmář upozornil na tabulku v materiálu o překračování rychlosti v Proseči. Apeloval na zvýšení bezpečnosti v Proseči.

Mgr. Tulpa řekl, že se uvažuje o projektu poptávkového přechodu v Proseči.

Paní Nováková přečetla navržené usnesení, které bylo schváleno 23-0-0-2

Mgr. Tulpa navrhl ještě předsedkyni návrhové komise, aby nechala schválit rozpracované usnesení k bodu 7. bod A1, které bylo namnoženo pro zastupitele - viz usnesení č. 502/2009.

Paní Nováková přečetla upravené znění uzavření kupní smlouvy se společností ASTRA Mont s.r.o. 23-0-0-2

Mgr. Tulpa ve 13,05 hod.vyhlásil hodinovou přestávku na oběd.

Ve 14 hod. byla zahájena 2. polovina jednání ZM za přítomnosti 20 členů.

8. Výkup nemovitosti

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Paní Nováková dala hlasovat o návrhu usnesení 20-0-0-0

9. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že jedna půjčka nesplnila podmínky žádosti, výbor Fondu na zlepšení úrovně bydlení doporučuje vyhovět všem žádostem a uvolnit více prostředků na pokrytí dalších žádostí. Materiál byl projedná v komisi pro realizaci Programu regenerace městské památkové zóny, která jej též doporučuje.

Ing. Pešek řekl, že vývoj fondu vyhovuje potřebám města, je to podpora zlepšení stavu objektů ve městě. Podal návrh změny pravidel příslušného fondu:

1) zůstatek fondu je moc vysoký (10-20 mil. Kč posílení běžného rozpočtu) a připravit návrh na jiné akce, které by se mohly zrealizovat

2) 50% z nemovitosti je vysoká částka, navrhuje na 35-40% snížit - nechá na odborné skupině

3) prodloužit termín splátek (v současné době 4-6 let), aby se to vztahovalo již na žadatele z letošního roku a další kolo žadatelů pro r. 2010 připravit k čerpání.

Pan Šourek hovořil o kauci, která by se dala řešit směnkou. Bylo mu řečeno, že se v praxi města směnka nepoužívá. Navrhoval v rámci výboru pro hospodaření s majetkem města, aby se přešlo ke skládání kaucí formou směnky (v rámci 10 tis. Kč) a nyní se dočítá, že v rámci milonů Kč se jedná o ručitele a směnku. Pokud se toto usnesení schválí, žádá, aby se přešlo na směnku při ručení na kauce pro malé a střední podnikatele v rámci města.

JUDr.Ing.Pleticha potrvrdil náměty Ing. Peška, a potvrdil, že prodloužený termín předkládání žádostí se osvědčil. Žádostí je více než v minulých letech.

Mgr. Teufl řekl, že je třeba rozlišovat zajištění směnkou v případě, kdy si někdo půjčuje na objekt, který vlastní a jistí tak případné splácení a návratnost od případu, kdy kauce ve výši pětinásobku nájemného jistí pronájmy nebytových prostor. Uvedl dva příklady složení kauce na nebytové prostory v objektu radnice. Kdyby město bylo zajištěno jen směnkou, obává se, že při finanční situaci obou subjektů, by město peníze zpět nedostalo.

Pan Šourek nesouhlasil s p. Teuflem, pro něho je to stejná záruka. Pokud se tento způsob odsouhlasí, vyžaduje, aby se mohla směnka využívat i pro řešení případu ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

Ing. Vítová upozornila, že směnka je až druhý způsob jištění - u fyzických osob je v prním případě ručitel. U společenství vlastníků je prvním způsobem ručením Fond oprav a na druhém místě směnka. Je to vlastně dvojí zůsob jištění jedné a téže věci.

Paní Nováková přečetla doplnění Ing. Peška k usnesení jako bod 5).

Předkladatel materiálu s doplněním nesouhlasil, neboť výbor se sejde až v září a k plnění tohoto návrhu je třeba hlubší analýzu. Navrhl, že do té doby připraví pravidla k vyhlášení výzev.

Ing. Pešek upozornil, že je třeba udělat dva kroky, aby se to neminulo účinkem a vrátit část peněz do rozpočtu, aby se mohly využít.

Předsedkyně návrhové komise dala hlasovat o protinávrhu Ing. Peška (zařazení bodu 5) 13-2-7-0 Návrh nebyl přijat.

Hlasování o původním návrhu 17-0-5-0

10. Kontokorentní úvěr

Předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha,místostarosta města

Předkladatel uvedl, že jde o potvrzení výsledku výběrového řízení, do kterého se přihlásila jen Komerční banka a.s.

Nebyla žádná diskuze a návrh byl přijat 22-0-0-0

12. Schválení podnětu na pořízení 53. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta,místostarosta města

Předkladatel uvedl, že jde o nápravu chyby, která se stala v r. 1994 při koloudaci stavby.

Mgr. Žur se tázal do jaké míry může občan ovlivnit změnu územního plánu (dotaz na webu města).

Ing. Kypta řekl, že v současné době je vybrán subjekt, který bude zpracovávat nový územní plán města (tříletý proces). V současné době je 54 změn a je snaha o jejich zastavení, neboť dalších 25 změn je připravených.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-0

13. 1. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce n. N.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce komentoval materiál, který vychází z cílů, které popsal komunitní plán v listopadu 2008. Akční plán pro r. 2009 neobsahuje všechny cíle, ale ty byly popsány v r. 2008. Zpracovatelé jsou přítomni a mohou zodpovědět dotazy.

(14,30 odchod MUDr. Řehoř)

Nebyla žádná diskuse a paní Nováková nechala hlasovat o navrženém usnesení.

19-0-1-1

14. Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

předkládá : Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že materiál projednala RM 12.2.2009 a doporučila jej ke schválení.

Nebyla žádná diskuse a navržené usnesení bylo schváleno 21-0-0-0

15. Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Paní Nováková dala hlasovat o navrženém usnesení v plném znění 21-0-0-0

16. Návrh zástupce města do orgánu Městská správa nemovitostí s.r.o

předkládá : JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomnetoval změnu v dozorčí radě pro případný střet zájmů. Dále přednesl novou část usnesení ústně, neboť obdržel podklady ke změně v dozorčí radě TJ JO NISA, o.s. až nyní. (Odstoupení MUDr. Fastra a jmenování MUDr. Galla).

Ing. Pešek žádal ujištění, že v případě jmenování L.Pletichy nedojde ke střetu zájmů.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že členové rady jsou v dozorčních radách i v jiných orgánech a s.r.o. (JTR, TSJ, SKS atd.)

Nebyla další diskuze a paní Nováková doplnila usnesení o bod B) - viz schválené usnesení 21-0-1-0

17. Valná hromada JTR a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel nabídl zastupitelům k nahlédnutí potřebné materiály na valnou hromadu, jinak neměl doplnění.

Nebyla žádná dikuze a návrh usnesení byl schválen v plném znění 21-0-1-0

18. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon č. 106/99 Sb.)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel doplnil, že jde o povinnou zprávu ze zákona o informacích veřejnosti a o rozsahu spisové služby.

Nebyla řádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-1

19. Odměňování členů zastupitelstva města

„info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel předsunul variantu II. (80%) před variantu I. (60%).

RNDr. Čeřovský řekl, že vzhledem ke složiré ekonomické situaci, navrhuje ponechat variantu I. (60%).

Mgr. Tulpa dal hlasovat o protinávrhu RNDr. Čeřovského - 60%.

Návrh nebyl přijat 13-2-6-1

Hlasování o původním návrhu předkladatele (80%) 17-1-4-0

21. Informativní zpráva o plnění úkolů a bezpečnostní politika města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing.Schäfer se tázal, jakou formou budou seznámeni občané se svým okrskářem.

Mgr. Tulpa odpověděl, že se připravuje na 16.3. velký aktiv pro MP, následně půjdou informace na webu města ve spolupáci s MP.

Ing. Pešek se tázal, zda byla schválena dotace na rekonstrukci objektu bývalé „hasičárny“ a kdy dojde k rozšíření kamerového systému.

JUDr.Ing.Pleticha zatím nemohl potvrdit přidělenou dotaci (až po 20. březnu), nicméně musel potvrdit, že akce byla dobře ohodnocena.

Nebyla další diskuze a pí Nováková dala hlsovat o usnesení v plném znění

19-0-0-3

(14,55 hod. odchod Ing. Dlouhý)

22. Žádost o dotaci na upgrade pracoviště Czech Point

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

JUDr. Nesvadba uvedl materiál, který je předkládán ze zákona a okomentoval ho. Vlastní realizace je I. etapou, budou další.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl odsouhlasen 18-0-0-3

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, jen upozornil na preferci varianty I. u pí Karlové.

Nebyla žádná diskuse.

Paní Nováková nechala hlasovat o návrhu usnesení s navrženou variantou I. u dopisu pí Karlové 20-0-0-1

24. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal Ing. Peška, zda je spokojen s odpovědí na svou interpelaci.

Ing. Pešek byl spokojen.

b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa přečetl písemnou interpelaci Ing. Čížka, kde žádá prověření možnosti nasvícení frekventovaného přechodu zastávek autobusů u gymnasia U Balvanu a nabízí řešení výměnou za méně frekventovaný nasvícený přechod „U Hermanky“.

Ing. Schäfer interpeloval k zimní údržbě ve městě, poukázal na neuklizený přechod v místě zastávky MHD U Jelena, resp. chodníků kolem, kdy nelze přejít do bočních ulic. Dále se tázal místostarosty Pletichy, jak hlasoval v zastupitelstvu libereckého kraje ohledně hrazení zdravotních poplatků krajem. Pokud hlasoval ano, tak jak to vysvětlí, když tím znevýhodnňuje Jabloneckou nemocnici a navíc je to hlasování pro nedodržování zákona.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal, zda odpověď chce Ing. Schäfer písemně či mu stačí ústně. - Žádá písemnou odpověď.

Paní Nováková dala hlasovat o navrženém usnesení 18-0-0-2

(v 15,00 odchod Mgr. Žur a pan Bartoněk)

25. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Beitl se tázal, proč není v usnesení kontrola z 18.12.2008 ohledně volných finančních prostředků.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že podle Jednacího řádu ZM jsou v kontrole usnesení jen ta, která byla na jméno. Toto usnesení na jméno nebylo.

Nebyla další diskuze a paní Nováková dala hlasovat o usnesení 18-0-0-1

26. Diskuse

Mgr. Tulpa informoval o přípravě změny jednacího řádu zastupitelstva tzv. hromadnou připomínkou. Je možné dávat další připomínky ze strany členů ZM.

JUDr. Nesvadba podal stručnou informaci k přiložené tabulce o distribuci materiálu na ZM. Je předložen i návrh města na řešení. Jednací řád je asi 12 let starý, je nutná výrazná změna. Na březnové ZM bude připraven návrh nového znění Jednacího řádu. Požádal o zaslání připomínek do konce týdne.

Mgr. Tulpa řekl, že je třeba doplnit některé texty jednacího řádu a sám navrhne vypustit omezený počet vystoupení v diskusi. Dále pozval přítomné jménem hejtmana LK na Hejtmanský ples v Turnově. Lístky možné získat v sekretariátě starosty.

Ing. Pešek přednesl problém obvyklé metody při prodeji objektu, kdy je kupujícímu při prodeji objektu část odpuštěna, pokud splní nějakou podmínku. Požádal o zpracování aktuální inventury o těchto pohledávkách a zda a kdy byly splněny podmínky prodeje. Dále navázal na zimní údržbu - připravuje se zákon, kdy tato údržba spadne na město. Údržba města je značně nevyrovnaná, zastávky ve středu města jsou v horším stavu než jinde. Apeloval na vážnost věci a „chodníkovému zákonu“ aby se ve velkém předstihu věnovala velká pozornost.

Mgr. Tulpa řekl, že chodníky ve městě mají celkem 143 km a město uklízí pomocí plánu zimní údržby 42 km. Problém je zodpovědnost, pokud se na chodnících něco stane (pojištění). Bude jistě další reakce města - otázka techniky a financí.

PhDr. Fojtíková apelovala na dodržování pravidel „diskuse“ a dle jednacího řádu je dodržovat, vč. odpovědí na dotazy.

JUDr. Nesvadba doplnil, že v jednacím řádu se musí jasně vymezit termín „interpelace“ a „diskuse“, což si někteří pletou. Dále se musí stanovit diskuse a odpověď na dotaz.

Mgr. Paukrtová hovořila k otázce „chodníkového zákona“, řekla, že jde o senátní návrh zákona, a myslí si, že bude brzy aktuelní. Jablonec má specifické klimatické podmínky než jiná města v ČR - je to otázka posouzení rozpočtového určení daní a lze konstatovat, že občan Jablonce získá na hlavu 5x méně než občan Prahy. Není nic zohledněno, žádné klimatické podmínky - město by mohlo vynakládat více peněz na údržbu chodníků. Dále se tázala na stav objektu bývalé dětské nemocnice.

Mgr. Tulpa řekl, že sám přesně neví, zjistí a bude informovat.

Pan Vostřák upozornil na špatný přístup z Rýnovic k novému obchodnímu domu Interspaar, nejsou chodníky a vozovka je ve špatném stavu. Komentoval též přístup k diskuzi mezi členy ZM. Dále komentoval řešení úrazu a úklidu na chodníku před objektem nebo ve městě.

(15,25 hod. odchod RNDr. Čeřovský)

Ing. Pešek nesouhlasil s postojem, že město má pojištění a tím pro něho starost o chodníky končí. Tento problém řekl ve velkém předstihu, aby se město na tento problém připravilo a mohlo se to dělat lépe než doposud. Město by se mělo vyvarovat pojištění - nejsou finance. Dále doporučil zapracovat do Jednacího řádu ZM i něco z etického kodexu.

Mgr. Tulpa řekl, že je na tento rok již schválený rozpočet a město není schopno obhospodařovat 143 km chodníků. Od listopadu 2008 napadlo v Jablonci 3 m sněhu, což je nadprůměr, který dlouho nebyl. Je možné připravit vyčíslení, kolik by stála údržba 143 km chodníků, vč. firem, které by o to měly obhospodařovat. Vyzval Ing. Vojíře, zda by se k tomu vyjádřil.

(15,30 odchod MUDr. Jörg)

Ing. Vojíř uvedl, že novela zákona 13/1997, pragraf 27, vypouští jeden odstavec, který měl výjimku (zatím platí), ale nejde o úklidu všech chodníků, ale narovnání stavu tak, aby majitel chodníku odpovídal za jeho stav.

Pan Šourek poukázal, že je třeba definovat, které chodníky nelze uklízet jinak než odvozem (uklízí se na silnici).

Paní Nováková řekla, že pokud bude nad chodníky viset rampouch, byť bude chodník čistě uklizen, tak stejně lidé přejdou na silnici. Jde o bezpečnost občanů.

Mgr. Tulpa ukončil diskusi a řekl, že se město bude problematikou úklidu sněhu z chodníků a silnic i nadále pečlivě zabývat.

27. Závěr

Nebyla další diskuze a starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 15.30 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Václav Vostřák

Vytvořeno 20.3.2009 9:10:07 | přečteno 2221x | Petr Vitvar
load