Usnesení 26.02.2009

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 26. února 2009

Usnesení ZM č. 498/2009

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 499/2009

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 500/2009

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Mlýnská 46a/1410

1410/09 O. N. 1936 …………..,- Kč

5. Května 59/739

739/01 O. B. 1968 …………,- Kč

739/03 M. J. 1966 …………,- Kč

739/04 P. R. 1974 …………,- Kč

P. D. 1978

Usnesení ZM č. 501/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

prodej objektu bez č.p./č.e. (v ulici Růžová) na st.p.č. 838/2 včetně st.p.č. 838/2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům Ing. L. V. a Ing. L. V., bytem ., PSČ 460 01, Liberec 1, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 167.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 502/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. uzavření kupní smlouvy na prodej p.p.č. 1125/1 o výměře 9395 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem výstavby 6-ti až 8-mi rodinných domů dle předložené zastavovací studie z ledna 2009 společnosti ASTRA Mont s r.o., IČ 473 10 588, se sídlem Havlíčkova 3300/9, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 2,912.450,- Kč, tj. 310,- Kč/m2, kterou kupující uhradí do dvou měsíců od uzavření smlouvy s tím, že součástí kupní smlouvy bude předkupní právo ve prospěch města Jablonec nad Nisou pro případ, že o územní rozhodnutí nebude požádáno nejpozději do 31. 12. 2014 a o kolaudační souhlas nebude požádáno nejpozději do 31.12. 2016, a to za kupní cenu 2,912.450,- Kč

2. prodej p.p.č. 1163/1 o výměře 173 m2 a p.p.č. 1162/1 o výměře 337 m2 (celkem 510 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby rodinného domu do podílového spoluvlastnictví, každý ideální ½ paní Y. K. a panu J. K., oba bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 612.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 2137/3 o výměře 224 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům J. a M. Č., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 67.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 1078/19 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem narovnání majetkových vztahů pod zahradním domkem a manipulační plochy paní H. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. směnu p.p.č. 2141/11 o výměře 35 m2 ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 2141/10 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví pana Ing. M. G., bytem ., Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve vzájemně dohodnuté výši 4.050,- Kč s tím, že finanční vyrovnání bude uhrazeno při podpisu směnné smlouvy.

6. prodej p.p.č. 1058/3 o výměře 82 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem vypořádání stávajícího oplocení paní J. D., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 12.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. směnu p.p.č. 426 o výměře 69 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 430/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů P. aj. S., bytem ., Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání.

8. směnu části p.p.č. 2550/1 nově označené jako p.p.č. 2550/12 o výměře 21 m2, části p.p.č. 2550/1 nově označené jako p.p.č. 2550/13 o výměře 2 m2, části p.p.č. 2383/1 nově označené jako p.p.č. 2383/4 o výměře 102 m2 a části p.p.č. 927/35, která zůstala označená jako p.p.č. 927/35 o výměře 6 m2 (celkem 131 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 927/36 o výměře 15 m2, část p.p.č. 927/6, která zůstala označená jako p.p.č. 927/6 o výměře 62 m2, část p.p.č. 927/13 nově označená jako p.p.č. 927/47 o výměře 4 m2 a část p.p.č. 927/13 nově označená jako p.p.č. 927/48 o výměře 35 m2 (celkem 116 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví společnosti Lucas Varity s.r.o., IČ 25402081, se sídlem Na Roli 2405/26, Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání.

B) neschvaluje

1. prodej části p.p.č. 572/1 v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.

2. prodej části p.p.č. 769/1 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady.

C) mění

usnesení č. 123/2007/A/7 ze dne 13.9.2007 a to tak, že schvaluje směnu části p.p.č. 2464/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2464/27 o výměře 5 m2 ve vlastnictví města Jablonec n.N. za část st.p.č. 424, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 2939 o výměře 15 m2 a část p.p.č. 1653/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2938 o výměře 67 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů J. a A. St., bytem ., Jablonec n.N. s tím, že doplatek města činí 21.250,-Kč.

Usnesení ZM č. 503/2009

Výkup nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu nemovitosti a

schvaluje

výkup p.p.č. 736/10 o výměře 3 m2 v k.ú. Rýnovice od společnosti MAGFINIŠ s.r.o., se sídlem Dvorská 748/9, Jablonec n.N. IČ: 272 76 813 a to za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 750,- Kč.

Usnesení ZM č. 504/2009

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

A) schvaluje

1. Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2008

2. Rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2009

3. Výběr prostředků z Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 38 325 tis. Kč
pro potřeby města

4. Uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou

a) s paní D. K., narozenou .1949, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 297 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 1798, Jarní 19 v Jablonci nad Nisou

b) s manželi J. N., narozeným ..1954 a N. N., narozenou ..1954, oba trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 1 000 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) - (kód 71) a 850 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72), oba tituly na nemovitost č.p. 1407, Rýnovická 18 v Jablonci nad Nisou.

c) se Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 4253 a č.p. 4254, Jablonec nad Nisou, IČO 25452703, se sídlem Jitřní 4253/12, 466 02 Jablonec nad Nisou, ve výši 2 150 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitosti č.p. 4253 a 4254, Jitřní 12 a 14 v Jablonci nad Nisou.

d) s manželi J. P., narozenou ..1944 aj. P., narozeným ..1938, oba trvalým pobytem . 466 06 Jablonec nad Nisou ve výši 100 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plynového topení (kód 03) a 100 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09), oba tituly na nemovitost č.p. 276, Severní 3 v Jablonci nad Nisou

e) s panem P. J., narozeným .1968, trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 430, Janovská 30 v Jablonci nad Nisou

f) se Společenstvím Trpasličí 2690, Jablonec nad Nisou, IČO 25435230, se sídlem Trpasličí 2690/12, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1 000 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 2690, Trpasličí 12 v Jablonci nad Nisou.

g) s manželi I. Ch., narozeným ..1963 a H. Ch., narozenou ..1970, oba trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou, paní J. J., narozenou .1959, trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou a panem M. M., narozeným ..1975, trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 700 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova střešního pláště s použitím tradičních materiálů (kód 72) na nemovitost č.p. 2809, Svatopluka Čecha 60 v Jablonci nad Nisou

h) s panem L. W., narozeným .1971, trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín ve výši 30 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení plynového topení (kód 02) a 50 000,- Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem vybudování WC, koupelny (kód 08) na nemovitost Rychnovská 313 v Jablonci nad Nisou - Kokoníně.

i) se Společenstvím vlastníků jednotek v domě Korejská 27/1652, IČO 25490079, se sídlem Korejská 27/1652, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 1 200 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) - kód 71 na nemovitost č.p. 1652, Korejská 27 v Jablonci nad Nisou.

j) s paní Mgr. Z. K., narozenou .1960, trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou - Kokonín ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plynového topení (kód 03) na nemovitost Tyršova stezka 4314 v Jablonci nad Nisou - Kokoníně

k) se Společenstvím vlastníků bytů domů Vysoká č.p. 4240, 4241, Jablonec nad Nisou, IČO 25452126, se sídlem Vysoká 33/4241, 466 02 Jablonec nad Nisou, ve výši 1 700 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitosti č.p. 4240 a 4241, Vysoká 31 a 33 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání nového výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek se složením nového výboru společenství.

l) se Společenstvím vlastníků bytů domu Podhorská č.p. 911/44, Jablonec nad Nisou, IČO 25461559, se sídlem Podhorská 44/911, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 642 500,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2016 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) - kód 71 na nemovitost č.p. 911, Podhorská 44 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání nového výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek se složením nového výboru společenství a s vyjádřením orgánu státní památkové péče.

Usnesení ZM č. 505/2009

Kontokorentní úvěr - informace o výsledku výběrového řízení

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

informaci o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000 tis.Kč od Komerční banky, a.s.

Usnesení ZM č. 506/2009

Zhodnocování dočasně volných prostředků formou nákupu dluhopisů a uzavření smlouvy se společností Conseq Investment Management, a.s.,

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

A) schvaluje

Uložení dočasně volných peněžních prostředků do dluhopisů

B) vrací

problematiku nakládání s dočasně volnými finančními prostředky města k projednání do finančního výboru

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

1. zaměřit se na případné zvýšení účelových výdajů i nad úroveň schválenou stávajícím rozpočtem města a nenavyšovat volné prostředky a předložit případný návrh na příštím jednání zastupitelstva města.

2. předložit na dubnovém jednání zastupitelstva zprávu vycházející ze závěrů finančního výboru k nakládání s volnými finančními prostředky města

Usnesení ZM č. 507/2009

Schválení podnětu na pořízení 53. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 53. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 508/2009

I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou - Akční plán pro rok 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k problematice Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb města Jablonec nad Nisou a

schvaluje

Akční plán na rok 2009

Usnesení ZM č. 510/2009

Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 511/2009

Přílohy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) ruší

1. ke dni 26.02.2009 Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. ze dne 03.05.2007, přijatou na 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou Usnesením č. 79/2007

2. stávající přílohy zřizovacích listin škol a školských zařízení

B) schvaluje

1. s účinností od 27.02.2009 Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy

2. přílohy zřizovacích listin škol a školských zařízení dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 512/2009

Návrh zástupce města do orgánu společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou s.r.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál Návrh zástupce města do orgánu společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou s.r.o. a TJ JO NISA o.s a

navrhuje

za město Jablonec nad Nisou

A) do dozorčí rady Městské správy nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. JUDr. Ing. Lukáše Pletichu.

B) do dozorčí rady TJ Jezdecký oddíl NISA, občanské sdružení,

MUDr. Štěpána Galla

Usnesení ZM č. 513/2009

Valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 17.3.2008 v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2-5

Usnesení ZM č. 514/2009

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2008 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Usnesení ZM č. 515/2009

Odměňování členů ZM

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování neuvolněných zastupitelů města Jablonce nad Nisou a

A) schvaluje

výši odměn a „Zásady odměňování“ dle varianty II přílohy č. 2 důvodové zprávy

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

navýšit rozpočet pro odměny a zdravotní pojištění členů zastupitelstva o 402 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 516/2009

Zpráva o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou za druhé pololetí 2008

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou za druhé pololetí 2008 a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 517/2009

Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

Informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce bere 2008

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 518/2009

Žádost o dotaci na upgrade pracoviště Czech POINT

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou důvodovou zprávu k materiálu „Žádost o dotaci na upgrade pracoviště Czech POINT“ a

A) schvaluje

předložení žádosti o dotaci na projekt upgrade pracoviště Czech POINT na Ministerstvu vnitra České republiky a zároveň schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit spolufinancování projektu v případě přidělení dotace ve výši 15% na způsobilých výdajích a 100% na nezpůsobilých výdajích z rezervy města.

Usnesení ZM č. 519/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis manželů P., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení K. P., nar.1966 a P. P., nar.1968, oba trvale bytem, Jablonec nad Nisou.

B) dopis paní J. K., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

dodatek dohody o uznání dluhu č.II pro J. K., nar.1962 a V. K., nar.1958, oba bytem, Jablonec nad Nisou, kdy měsíční splátka dluhu se snižuje na 400 Kč.

Usnesení ZM č. 520/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 29.1.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 21. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 29. ledna 2009.

Usnesení ZM č. 521/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Taťjana Nováková
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 20.3.2009 9:14:42 | přečteno 1798x | Petr Vitvar
load