Zápis 24.09.2009

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. září 2009 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Václav Čížek, Mgr. Soňa Paukrtová
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. František Pešek, Petr Vobořil
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 27. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 26 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil paní Mgr. Soňu Paukrtovou a Ing. Václava Čížka. Starosta města pogratuloval zastupitelům, kteří měli během prázdnin a měsíce září narozeniny

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek. Oznámil, že hlasování bude po jednotlivých bodech, jak bylo již dříve odsouhlaseno zastupiteli.

Ověřovateli dnešního zápisu určil starosta města Ing. Františka Peška a pana Petra Vobořila.

Starosta seznámil přítomné s materiály na stůl:

1) Zápis Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále jen OV Proseč)

2) propagační materiály Eurocentrum Jablonec nad Nisou

3) Dodatek k bodu č. 34 - Dopisy občanů

4) Návrh dnešního usnesení

Starosta oznámil stažení bodu č. 20 Odpisy pohledávek a předřazení bodu 32. před bod 22. Dále upozornil na časování některých bodů.

RNDr. Čeřovský navrhl za Klub ODS stáhnout z jednání bod č. 14 Schválení zadání 47. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou.

Starosta dal o návrhu hlasovat 10-16-0-0

Návrh nebyl schválen.

Ing. Dlouhý navrhl stažení bodu č. 26 Projekt Jablonec 2010, vzhledem k tomu, že zatím není schválen rozpočet na r. 2010.

Pan Vobořil s návrhem nesouhlasil, neboť již v lednu jsou akce, které je třeba připravit.

Starosta dal o návrhu hlasovat 10-16-0-O

Návrh nebyl schválen.

Program:

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

5. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Převody objektů

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Převody pozemků „info P“

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Bezúplatné převody a výkup a výkup nemovitostí

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Prodej bytů, výjimka z metodiky prodeje bytů a přeřazení objektů

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Finanční plnění smluv o prodeji „info P“

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Vydání 33. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

12. Vydání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

13. Schválení samostatného pořízení změny 40c. platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

14. Schválení zadání 47. Změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

15. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

16. III. rozpočtové změny čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

17. Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí r. 2009 čas. 11,00 hod.

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

18. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí r. 2009

předkládá: předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

19. Hospodaření DSOJ v roce 2008 - Závěrečný účet 2008 a Zpráva o výsledcích kontroly

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

20. Odpisy pohledávek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

21. Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r.2009 (čas. 11,30 hod.)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby - „Vymezení zájmových lokalit města“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

23. Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města určené pro poskytovatele soc.služeb dle zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

24. Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

25. Zařízení typu jeslí v Jablonci nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

26. Projekt Jablonec nad Nisou 2010

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

27. Projekt Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

28. Mikroregion Jizerské hory - závěrečný účet 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

29. Informativní zpráva o plnění úkolů bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou v r. 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

30. Informativní zpráva o připravenosti města na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Informativní zpráva o plnění Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou v r. 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

32. Pojmenování ulice - Cihelná

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

33. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

34. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

35. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

36. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

37. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

38. Diskuse

39. Závěr

Program byl schválen 16-7-3-0

3. Schválení návrhové komise

Jako předsedu návrhové komise starosta navrhl pana Jindřicha Berounského a členy Ing. Peška, p. Vobořila, Mgr. Karáska a MUDr. Řehoře.

Návrh byl schválen 24-1-1-0

4. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

Mgr. Tulpa se omluvil za překlepy ve zprávě a neměl další připomínky.

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně rekonstrukce starých městských lázní na knihovnu a na jednání o dopravním značení ve městě.

Mgr.Tulpa odpověděl, že se město znovu pokouší využít „brownfield“ fondů na tuto rekonstrukci. K problematice dopravního značení byla včera schůzka k vytvoření pracovní komise, která se bude zabývat pouze dopravním značením v Jablonci, neboť dopravní komise to není schopna řešit dohromady s ostatními problémy.

Paní Caklová se tázala na jednání s p. Kašparem

Mgr.Tulpa řekl, že se chtěl ujistit, že záměry výstavby školky na Proseči trvá a bude součástí občanské vybavenosti. Pan Kašpar odpověděl kladně, ale město bude muset zainventovat některé dopravní sítě.

JUDr.Ing.Pleticha na úvod svého vystoupení předal panu Peltovi brazilské triko od fotbalistů z družebního města Nova Petropolis.

Ing. Pešek se tázal na poznámku “oprava stříšky nevěstinky“ - co se opravovalo.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o prostor pro svatby v mezipatře, upřesní pí Krausová.

Ing. Kypta neměl doplnění.

Ing. Pešek žádal podrobnější informace ke kolaudaci nízkoprahového centra - kdy zahájení?

Ing. Kypta řekl, že slavnostní otevření je 5.10.2009 a bude otevřeno celé zrekonstruované přízemí.

PhDr. Fojtíková se tázala na aktuální situaci v záležitosti odkanalizování Kokonína.

Ing. Kypta odpověděl, že je Libereckým krajem (dále jen LK) vyhlášen program, pokračuje projekt s SVS - v r. 2011 bude podána žádost na ministerstvo zemědělství

Paní Caklová se tázala na jednání s ředitelkami speciálních škol.

Ing. Kypta řekl, že zahájení výstavby Crestylu se posouvá, ale hledá se náhradní prostor pro školu a jedná se s ubytovnou v Kokonínské ul., do které by se provizorně nastěhovala škola z Jugoslávské ul. (po drobných úpravách).

Pan Vobořil doplnil svou zprávu o nízkoprahovém zařízení „DIAKONIE“, které vyhrálo výběrové řízení. Smlouva je od 1.10.2009.

Ing. Pešek se tázal na jednání s arch. Vlčkem - Centrum ekovýchovy.

Pan Vobořil řekl, že jde o velmi náročný projekt, zatím je pro nejbližších 5 let neuskutečnitelný.

Paní Caklová se tázala na konkurzní řízení na ředitele MŠ.

Pan Vobořil řekl, že se je připraveno konkurzní řízení na funkci ředitele MŠ (pro 8 nově vzniklých příspěvkových organizací od 1.1.2010), ale dosud neproběhlo.

PhDr. Fojtíková chtěla více informací k veřejné službě.

PhDr. Heinzl informoval zastupitelstvo, že na RM byla schválena od 1.10.2009 veřejná služba, která bude zajišťována 2 pracovníky (1 administrativní, 1 kontrolor v terénu) zařazenými na oddělení hmotné nouze humanitního odboru. Na tyto 2 pracovníky nám bude v rámci projektu veřejně prospěšných prací přispívat úřad práce. Veřejná služba je pro zájemce ze zákona zdarma a během měsíce ji bude moci vykonat max. 32 zájemců.

MUDr. Jörgová se tázala na protidrogovou prvenci a její financování.

Pan Vobořil informoval o poradním sboru LK, kde jsou místostarostové a starostové měst a obcí a hledá se způsob spolufinancování. Je to složité - 3 poskytovatele - realizovaný program se těžko prokazuje (anonymní pracovníci). Konstatoval zhoršení problematiky drog a město bude muset nějaké prostředky uvolnit.

Nebyly další připomínky a předseda návrhové komise, pan Berounský, dal hlasovat o navrženém usnesení.

Návrh usnesení byl přijat 27-0-0-1

5. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 26-1-0-1

6. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, všechny kauce byly uhrazeny. Nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl přijat 26-0-0-2

7. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění. OV Proseč souhlasí.

Ing. Pešek se tázal na bod B2 (Interma) a bod C1 (pozemky kolem vily Schejbalových), doporučil vypovědět smlouvu a vymezit prostor, který si město ponechá.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že probíhá jednání pracovního týmu ohledně vily i pozemků kolem Schejbalových. Nejprve je nutné ujasnit záměr.

MUDr. Jörgová žádala o komentář k bodu A23 - zda pozemek patří městu, aby se při prodeji město nezbavilo strategického místa (viz Musilovi).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že stavba je p. Schuberta, oddělení vlastnictví stavby od pozemku - realizace projektu, který je schválen.

Pan Vostřák hovořil k majetku po rodině Schejbalových - městu trvá, než něco zařídí, veřejnosti nebyl sdělen záměr s objektem.

JUDr.Ing.Pleticha oponoval, o objektu se v ZM jednalo, po úmrtí majetek propadl státu, ale město se snažilo o nějaké řešení vč. okolních pozemků, které souvisí s budovou.

PhDr. Fojtíková se tázala: a) k bodu A2 - je tam více sousedů, vědí o tomto převodu ostatní. b) k bodu A23 - Hotel Praha jako společnost - mění se něco na podmínkách?.c) k bodu B2 - jaká je výše nájemného.

Ing. Pavízová odpovídala: a) okolní vlastníci byli informováni. b) nic se tímto usnesením nemění. c) výše nájemného je 35,- Kč m² a rok a mění se na 1,- Kč/m² a rok.

Nebyla další diskuse a pan Berounský dal hlasovat o navrženém usnesení 27-0-1-0

8. Bezúplatné převody a výkup a výkup nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

9. Prodej bytů, výjimka z metodiky prodeje bytů a přeřazení objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek navrhl rozdělit hlasování, zvlášť na body 1. - 3. a pak body 4.- 5.

Předkladatel neměl námitek a předseda návrhové komise dal hlasovat:

Body 1., 2., a 3. v navrženém znění 25-0-1-1

Body 4. a 5. v navrženém znění 22-0-3-2

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse. OV Proseč souhlasí.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-0

11. Vydání 33. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse. Jde o požadavky soukromých investorů, které se podařilo dotáhnout do konce.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-1

12. Vydání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce doplnil, že jde o výstavbu podzemního parkoviště v části ul. Komenského pod parkem pro výstavbu Crestylu.

Pan Berounský dal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-1-1

13. Schválení samostatného pořízení změny 40c. platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že jde o rozdělení bodu na dva podbody, aby se urychlila realizace.

Pan Berounský dal hlasovat o navrženém usnesení 27-0-0-0

14. Schválení zadání 47. Změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce okomentoval materiál, jde o rozvolnění území pro snadnější realizaci. Stejně se bude pracovat s novým územním plánem - bude zcelovat větší plochy.

Mgr. Karásek řekl, že se před prázdninami projednávala tato změna a na základě diskuse byl materiál stažen. Podstatou bylo dopravní zatížení centra a terminály hromadné dopravy. Podává protinávrh, aby bylo zastaveno toto projednávání a řešit území novým územním plánem.

Ing. Beitl podpořil Mgr. Karáska a řekl, že nesouhlasí s otvíráním nových zábavných podniků v centru města. Pokud bude Crestyl dokončen a obsazen, výrazně to zasáhne do pronájmu všech prodejen v centru.

Ing. Kypta upozornil, že se celé území schvaluje v kategorii S3 (tj. smíšené bydlení v centru, MPZ), což není výhradně pro investora. Území je volné a může být více záměrů. Jde o zcelení prostoru. Může tam být cokoli v kategorii S3.

Mgr. Karásek citoval důvodovou zprávu, která uvádí důvod změny, tj. zřídit na plochách mezi zadními trakty „mrakodrapů“ v Podhorské ulici a ulicí 5. května obchodní čí obchodně zábavní centrum s integrovaným terminálem veřejné dopravy. Řekl, že pokud změna schválena nebude, nic se nestane a připravovaný nový územní plán to vyřeší. Považuje za nejrozumnější řešit územní plán nově a tento návrh neschválit.

Ing. Kypta upozornil na to, že pokud se tento návrh neschválí, zkomplikuje se stavba Crestylu. Tímto zadáním bude celé území zceleno a pak se může dál řešit.

Pan Berounský dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Karáska - stáhnout materiál a zastavit projednávání 47. změny územního plánu 9-12-6-0

Návrh nebyl přijat.

Původní znění návrhu 17-9-1-0

16. III. rozpočtové změny

čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a vyzval Ing. Vítovou - zpracovatelku, aby okomentovala materiál. Materiál prošel finančním výborem (dále jen FV) a Ing. Pešek se k tomu také vyjádří.

Ing. Vítová okomentovala na str. 6-11, kde je netradiční uspořádání úsporných opatření. Je nutné uspořit 90 mil. Kč. Okomentovala příjmy a výdaje rozpočtu a opatření, která byla přijata v jednotlivých odborech a městských organizacích. Uvedla, že rezerva města zatím zůstává 4.254 tis. Kč a rezerva spolufinancování je 2.287 tis. Kč a rezerva z prostředků JTR zůstává 15 mil. Kč.

Ing. Pešek prezentoval výsledek z jednání FV. Podpořil nabídku Ing. Vítové tzv. „Nulté čtení rozpočtu 2010“, kde budou připravované akce a vyškrtnuté akce r. 2009. FV bude mít v přehledu předložené připravované akce.

Předložený materiál doporučuje FV zastupitelstvu schválit.

JUDr.Ing.Pleticha konstatoval, že krize dolehla na všechny, šetří se na investicích, rezervy jsou na přiměřené úrovni. Zkrácené investice budou dle možností vráceny (Nemocnice a TSJ). Upozornil na různé druhy daní, které město má.

Ing. Pešek se tázal na výměnu oken v MŠ J. Hory (str. 27, pol.6121), kde je uvedeno, že původní dodavatel odstoupil od smlouvy. Tázal se, jak byl onen dodavatel sankcionován, neboť to úřad stálo o ¾ mil. Kč více. Kde byla chyba?

Dále vyzval MěÚ v souvislosti s redukcí platů pracovníků ve veřejné sféře o rozbor efektivity práce pracovníků úřadu, řada činností se mu zdá zbytečných a je třeba nekompromisně škrtat.

Pan Hozák komentoval výměnu oken v MŠ J. Hory. Pro využití dotace bylo nutné provést i výměnu meziokenních vložek, která byla profinancována z úspor na jiných opravách škol.

JUDr. Nesvadba odpověděl na snižování platů a pracovníků. Je třeba vidět i to, že stát na obce přesouvá nové činnosti a také samospráva rozšiřuje svou náplň.

Ing. Dlouhý komentoval výstavbu 6-ti nových garáží v ul. U Nisy, za 3,651 tis. Kč. Požádal kontrolní výbor, aby prověřil tuto položku, neboť částka 610 tis. Kč na 1 garáž se mu zdá přehnaná.

Ing. Jakoubek souhlasil s Ing. Dlouhým, že výše nákladů na garáže je vysoká, ale v ceně jsou zahrnuty i přípravné práce inženýrských sítí a příprava místa - bývalý lom.

Ing. Dlouhý se ještě tázal, proč město nepronajalo jiné garáže jako v minulosti (garáže v ul. V Aleji) a mohlo se ušetřit na výstavbě.

Ing. Kypta částečně souhlasil, ale město je vázáno smlouvou o vymístění garáží (příprava před 2 lety) a důležité bylo určení místa. Lidé si řekli o novou garáž a co nejblíže k bydlišti.

Ing. Pešek hovořil o snížení částek za pronájmy stavebních parcel (viz zápis z RM - podnět komise pro rozvoj a podporu podnikání). Pozemky jsou pronajaty a vybírá se nájemné. Vyzval, aby se všechny smlouvy k takto pronajatým pozemkům prověřily - viz PROCTUS, který již 3 roky odkládá výstavbu. Město má s tím komplikaci v MHD.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil s prověřením smluv a vzal si to za své.

Ing. Kypta doplnil, že u PROCTUSu nastává problém s okolními pozemky v případě jejich odstoupení od stavby. Město by muselo zaplatit 2,5 mil. Kč za pozemek UZSVM, když ho zatím může dostat zadarmo v případě stavby. Zatím se PROCTUS vymlouvá na financování.

Ing. Beitl upozornil, že na jaře opozice upozorňovala na možné nenaplnění daňových příjmů městu a nyní se to potvrdilo. Navržené řešení se mu jeví jako odsouvání plateb na příští rok.

Pan Šourek nesouhlasil s Ing. Beitlem. Řekl, že rozpočet se dá upravovat jako každý plán práce. Souhlasí s Ing. Peškem, že je potřeba prověřit řadu smluv a hledat úspory. Pro příští rok se bude muset uvažovat o celé řadě dalších opatření, neboť letos to jsou jen kosmetické úpravy.

Pan Pelta hovořil o krizi mezi developery - viz diskutované snížení nájmu, jinak nájemci odejdou. Hovořil sám jako investor - je velmi těžká situace, je třeba mít trpělivost.

Ing. Kypta řekl, že rozpočet se stále tvoří. Akce, které jsou rozfinancované (dotace) se dokončí, ale nové akce se budou rozjíždět, jen pokud na ně budou finance.

Paní Caklová se znovu tázala, proč odstoupil dodavatel výměny oken v MŠ v ul. Josefa Hory jaký byl na důvod a proč byly sníženy náklady na opravu MŠ ve Hřbitovní ul. a kdy je začátek rekonstrukce.

Mgr.Tulpa řekl, aby otázka k MŠ J. Hory byla podána písemně jako interpelace a na druhou část otázky by mohl odpovědět Ing. Kypta.

Ing. Kypta řekl, že rekonstrukce MŠ ve Hřbitovní ul. bude financována v příštím roce.

JUDr.Ing. Pleticha žádal opozici, aby v dotazech ohledně rozpočtu byli konkrétní a pokud porovnávají rozpočet Jablonce s Libercem, je třeba vzít v úvahu dluhovou službu Liberce a v čem mají podíly a z čeho mají příjmy.

Ing. Beitl odpověděl, že hovořil např. o digitalizaci kina, o platě na přehradě a o úpravě Dolního nám.

MUDr. Jörg řekl, že realita našeho hospodářství je mnohem horší než jsme si uměli představit. Je třeba hledat společně cestu, jak vše řešit. Vývoj HDP je velmi rychlý a poklesne minim. o 3-5%. KÚLK se bude potýkat s propadem 450 mil. Kč. Ani tam do dneška nedošlo nějaké zvláštní reakci. Činnost konkrétní firmy se nedá srovnávat s činností města. Osobní priority musí stranou a hledat společnou cestu, jak z toho ven.

Pan Vobořil požádal zastupitele o věcnou diskuzi k rozpočtu.

Pan Vostřák chtěl, aby byly uvedeny konkrétní projekty za poslední 4 roky, které byly dokončeny. Byla zpracována spousta projektů, ale dokončeno velmi málo.

Mgr.Tulpa řekl, že stačí si přečíst Jablonecký měsíčník, kde v každém čísle je hovořeno o nějaké akci nebo projektu. Bylo investováno do školství, sportu a životního prostředí, investovalo se do Nemocnice Jablonec n.N., byly spuštěny nové programy v sociální oblasti.

Ing. Vítová okomentovala sestavení rozpočtu a daňovou problematiku - predikce nastavená ministerstvem financí - vč. daně z příjmu právnických osob a odhad propadu HDP.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda bude nastaven jiný režim při sestavování rozpočtu na r. 2010 než bylo praxí minulých let.

Ing. Vítová řekla, že „nulté“ čtení rozpočtu bude do 30.9. po rozpočtovém provizoriu státu. Město může připravit rozpočet a pak udělat rozpočtové změny.

Nebyly žádné další dotazy a p. Berounský dal hlasovat o navrženém usnesení 17-6-4-1

17. Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí r. 2009

čas. 11,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl další doplnění a požádal o vyjádření předsedu FV výboru. Jde o doplnění konkrétních čísel za duben až červen.

Ing. Pešek jen konstatoval, že předložený rozpočet se kryje se všemi rozpočtovými změnami.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 18-0-9-1

15. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha konstatoval, že se osvědčilo prodloužení i změna termínu dokončení fasády. Prodloužení termínu opravy fasád bylo projednáno ve výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení a schváleno. Žádá o podporu tohoto materiálu.

Nebyla další diskuse a materiál byl schválen 28-0-0-0

18. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí r. 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde tradiční materiál.

Ing. Pešek hovořil za FV, který jej podporuje. Na FV dostali aktuální zprávu, která předbíhá tento materiál - zhodnocení cenných papírů se již dostává nad 100%.

Nebyla další diskuse a materiál byl schválen 27-0-0-1

19. Hospodaření DSOJ v roce 2008 - Závěrečný účet 2008 a Zpráva o výsledcích kontroly

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, proč je materiál předložen a měl by to být tradiční materiál. Svazky měst a obcí mají za povinnost předkládat ročně svou zprávu o hospodaření.

Ing. Pešek se tázal na nedoplatek Jablonce - chybí konečné stanovisko.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jde o prokazatelnou ztrátu 1.300 tis.Kč. která se zatím neřešila.

Pan Berounský doplnil za dopravní komisi - ČSAD zřejmě díky svým úsporným opatřením smaže dluh města - zatím se to tak vyvíjí.

Nebyla další diskuse a navržené usnesení bylo schváleno 24-0-2-2

32. Pojmenování ulice - Cihelná

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-1-2

23. Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a vyzval PhDr. Heinzla, aby odpověděl na případné dotazy.

PhDr. Heinzl krátce okomentoval materiál a uvedl do problému sociální politiky města. Jde o nové zásady, které jsou upraveny zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

22. Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby - „Vymezení zájmových lokalit města“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, týká se odsouhlasené zájmové lokality města v Lukášově pro rodinné domy.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

24. Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a předal slovo zpracovateli.

PhDr. Heinzl řekl, že jde o úpravu zásad, které úzce souvisí s materiálem předešlým (23.)

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-4

21. Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r.2009

čas. 11,30 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel vyzval Ing. Rulce, ředitele městské policie, aby se ujal slova.

Ing. Rulc krátce uvedl materiál a předvedl prezentaci jednotlivých sekcí zprávy MP za první půl rok.

Ing. Pešek komentoval zlepšení činnosti MP, strážníci jsou vidět na přechodech a pozitivně hodnotil likvidaci vraků. Navrhl, aby se v plánu investic objevily pro strážníky individuelní příspěvky na pohybové stroje (motocykly, motorky), aby se okrskářům usnadnila situace.

Ing. Beitl měl dva dotazy - měření rychlosti v ul. Turnovská ven z města - proč se tam měří, je-li tam 40 km/hod. ? Jak funguje nahlášení přestupku - nelze volit postup přes operátora po telefonu, aby zůstal v utajení oznamovatel nahlášení.

Ing. Rulc vysvětlil, že snížení rychlosti nedává MP. Řidiči tam jezdí 70-80 km/hod. MP vykonává dozor a měření. Dále vysvětlil, jaký je postup při nahlášení přestupku a jaká je prvotní informace. Při nahlášení trestné činnosti v restauraci je nejjednodušší najít majitele zařízení, aby označil pachatele. Strážník má nějaké možnosti řešení a musí vyhodnotit situaci na místě. Pokud případ překračuje pravomoc MP, volá se k tomu policie ČR.

Pan Vostřák kladně hodnotil práci městské policie a zkonstatoval, že je MP vidět. Problémem jsou městské vyhlášky, lidé si je vysvětlují různě.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

Vzhledem k času (12 hod.) navrhl starosta města hlasovat o dalším pokračování jednání.

Zastupitelstvo odhlasovalo pokračovat v jednání bez přestávky 23-0-1-1

25. Zařízení typu jeslí v Jablonci nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel uvedl, že tento typ zařízení v Jablonci kdysi byl a rodiče dětí mladších 3 let po něm volají (průzkumy, ankety, dotazníky atd.). Upozornil na dvě varianty řešení: 1) zajištění externím poskytovatelem, 2) zajištění při Nemocnici Jablonec n.N.

Paní Nováková uvítala materiál a podpořila variantu II. v rámci Nemocnice Jablonec nad Nisou a možnosti využití objektu po laboratoři. Navrhla, aby se nejprve hlasovalo o této variantě.

Pan Vobořil doplnil, že s Nemocnicí to je projednáno, ale je i externí provozovatel této činnosti - Rodinné centru Magnet.

Pan Vostřák kritizoval předložený materiál s anglickými názvy. Podporuje variantu II. Tázal se na podstatu „MAGNETU“

Mgr. Puzrlová uvedla, že Magnet je soukromý subjekt, který musí splnit nějaké zákonné povinnosti, aby mohl projít výběrovým řízením.

Ing. Pešek podpořil p. Vostřáka - popisky by měly být v češtině.

Paní Caklová komentovala jednání komise pro výchovu a vzdělávání ohledně tohoto problému. Komise po dvou jednáních jednoznačně nedospěla k úplné shodě a ke konkrétnímu závěru. Většina by podpořila variantu II., což by bylo zařízení i s MŠ pro děti dovršených 3 let a městu by pomohlo řešit umístění dětí. Kalkulace nákladů pro MAGNET by byla vyšší než v nemocnici. Varianta II. je předložena jako záměr, který se bude dále řešit na ZM 22.10.2009. Předpokládá, že investice v MAGNETU by se za 5 let vrátily, ale může se přihlásit i levnější investor.

Mgr. Chalupová - koordinátor komunitního plánování - vysvětlila provedená šetření (3 měsíce) komunitního plánování a průzkum mezi občany (dotazník), cílově zaměřené na skupinu dětí a mládeže. Omluvila se za cizojazyčné názvy, příště bude jinak.

MUDr. Jörgová podpořila věrohodnost dotazníků, neboť i její pacientky ho vyplňovaly a prioritu varianty II. podpořila dosažitelnou lékařskou péčí v areálu nemocnice.

RNDr. Čeřovský chtěl znát prioritu jeslí v komunitním plánování a upozornil, že r. 2010 bude velmi složitý a s vybudováním jeslí si zakládáme na další výdaje pro příští rok.

Pan Vobořil řekl, že pokud se schválí varianta II., bude na příštím ZM předloženo podrobný rozbor nákladů a vykrytí akce.

Mgr. Chalupová vyjmenovala priority komunitního plánování: skupinové zařízení, jesle a sociálně preventivní programy.

Nebyla další diskuse a p. Berounský dal hlasovat dle návrhu pí Novákové nejprve o variantě II. 25-0-0-0

26. Projekt Jablonec nad Nisou 2010

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel uvedl materiál, který se již 10. rok se předkládá. Pokud by se posunulo schválení až po schválení rozpočtu 2010, byly by problémy s financováním akcí z počátku r. 2010. Pozval zpracovatelku materiálu Ing. Procházkovou, k zodpovídání dotazů.

Ing. Schäfer žádal vysvětlení ke „Dni památek“ - zvýšení nákladů o 90 tis. Kč, zdá se mu to neadekvátní vůči ostatním akcím.

Ing. Procházková vysvětlila, že to je požadavek pořadatelů - JKIC, které tuto akci pořádá. Eurocentrum je vykonavatelem akce. Program je rozšířen o oslavy výročí SPŠ.

Ing. Dlouhý upozornil na změnu rozpočtu v r. 2009 - již jsou úspory. Pro r. 2010 by se neměl schvalovat již teď nějaký precedent, pokud není rozpočet v nultém čtení, podává protinávrh na snížení požadované částky o 20%. V průběhu roku se může částka při příznivé finanční situaci vrátit na původní návrh.

Pan Vobořil řekl, že nepříznivá finanční situace se dotkne i rozpočtových organizací a některé budou mít problém vůbec „přežít“. Předložený projekt již je ponížen, bylo 3,5 mil. Kč.

Ing. Procházková upřesnila, že Eurocentrum je pouze realizátorem akcí, finance vychází z praxe. Město financuje, Eurocentrum z toho nemá nic.

Ing. Pešek řekl, že jde o grantovou politiku města, Eurocentrum je nejlepším koordinátorem sportovních a společensko-kulturních akcí jakého ve městě máme. Podporuje návrh.

Pan Vostřák komentoval Den památek v „Brandlu“, který byl dobře organizován. Ing. Procházková je pro něho zárukou, že veškeré akce, pořádané Eurocentrem, jsou v pořádku. Materiál podporuje.

Ing. Dlouhý řekl, že nezpochybňuje práci Ing. Procházkové. Dnes se řeší rozpočet 2010 a víme, že to bude složité. Pokud budou peníze, může se částka pak zvýšit. Navrhuje ponechat výši financování akcí na úrovni r. 2009.

MUDr. Jörgová v této souvislosti komentovala nedávnou půjčku fotbalu v r. 2008 (10 mil.Kč) a dar v r. 2009 (10 mil.Kč).

Pan Vobořil zdůraznil, že jde o podporu neziskových organizací, kdy je třeba jejich činnost udržet.

Pan Šourek řekl, že rozpočet není dogma, nikdo neví, jak se krize bude vyvíjet a bude se s ním pracovat, bude se řešit priorita rozpočtu.

Mgr. Karásek řekl, že v minulých letech se též podporovala kultura a vyjmenoval investiční akce. Není pravda, že minulé vedení nepodporovalo kulturu.

Ing. Procházková znovu opakovala, že Eurocentrum je realizátor akcí nikoli pořadatel - záleží na vedení.

Bc. Hamplová požádala zastupitele, aby Projekt Jablonec nad Nisou 2010 podpořili, neboť na tom závisí neziskové organizace.

Ing. Pešek připomněl investiční akce, se kterými následně souvisí další finance na provoz (dětská hřiště).

Ing. Schäfer řekl, že se tímto rozpočtem zavazuje příští rozpočet, není to v rozpočtu města. Žádá naplánovat stejnou částku, jaká byla pro r. 2009.

JUDr.Ing.Pleticha připomněl, že takovýchto naplánovaných akcí již bylo v minulosti více, není to nic nestandardního.

Pan Berounský navrhl nejprve hlasovat o protinávrhu Ing. Dlouhého u bodu A2 - snížení rámce projektu o 20% (2,695 tis.Kč).

8-15-2-0

Protinávrh nebyl přijat a bylo hlasováno o původním znění návrhu usnesení, které bylo přijato 16-2-7-0

27. Projekt Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa omluvil zpracovatelku, Mgr. Habadovou (služ. cesta), jinak neměl doplnění.

Ing. Pešek navrhl umístit kamery na ostrahu areálu Čelakovského a na příštím ZM předložit přesný materiál o odborné péči a správcovství areálu Čelakovského.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

28. Mikroregion Jizerské hory - závěrečný účet 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl přijat 20-0-0-5

29. Informativní zpráva o plnění úkolů bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou v r. 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a vyzval Ing. Vaníčka, jako zpracovatele, zda chce doplnit.

Ing. Vaníček jen krátce doplnil, že jde o strategický materiál města, který je součástí bezpečnostní politiky města.

Nebyla další diskuse a materiál byl schválen 20-0-0-5

30. Informativní zpráva o připravenosti města na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

31. Informativní zpráva o plnění Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou v r. 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Ing. Vaníček jen doplnil, že kamerový systém bude zaveden i na novou hasičskou zbrojnici, která bude zabírat i areál Čelakovského.

Mgr. Karásek navrhl v rámci prevence dopravní bezpečnosti uzavření ulice U Hřiště ale ponechat vjezdy na parkoviště.

Ing. Dlouhý upozornil na telegrafní sloupy v ul. Čelakovského, které by se měly odstranit.

Ing. Jakoubek reagoval, že se již stalo.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

33. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel po krátkém úvodu vyzval zpracovatele materiálu Mgr. Teufla, aby podal komentář.

Mgr. Teufl podrobně informoval zastupitele o postupných krocích, které předcházely sloučení dřívějších vyhlášek. Vysvětlil omezení prostorů v působení výherních hracích přístrojů a komentoval novelizaci vyhlášky od 1.1.2010.

Ing. Beitl se tázal, zda mohou video-terminály pokračovat v provozu a poukázal na to, že z toho nejde do městské pokladny nic.

Mgr.Tulpa odpověděl, že teoretická možnost zde je, ale provozovatel narazí na město a jeho souhlas.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-0

34. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Beitl otevřel otázku stížnosti p. Malaníka ohledně provozu bufetu v Plaveckém bazénu. Tázal se, proč se pronájemci nenabídla možnost vrácení investic formou odbydlení.

Mgr.Tulpa řekl, že nábytek byl p. Malaníka, když ho tam dával, riskoval tento problém a nový nájemce odmítl majetek odkoupit.

Ing. Kypta dodal, že p. Malaník nebyl schopen doložit doklady za pořízení nábytku. Prostor se připravuje k předání (opravy a malování), nový nájemce si zařídí prostory.

Pan Šourek řekl, že celý problém je v kompetenci ředitele bazénu a správní a dozorčí rady. Vše probíhalo v souladu se stanovami, smlouva byla zrušena z důvodů neplacení.

Pan Vostřák komentoval celou kauzu a tázal se, kdy bude bufet znovu otevřen.

Mgr.Tulpa řekl, že město má zájem, aby bufet co nejdříve fungoval. Požádal Ing. Beitla, aby jako předseda kontrolního výboru celou kauzu prověřil.

PhDr. Fojtíková - k dopisu pí Ouhrabkové, proč je dluh jen na ni, nikoli i na manžela.

Mgr. Teufl vysvětlil, že jde o společné vlastnictví manželů, odpuštění dluhu nelze. Vyrovnání mezi nimi je jejich věc.

Mgr.Tulpa požádal o doplnění usnesení k dodatku dopisu pí Bartákové, že ZM bere na vědomí I).

Pan Berounský doplnil usnesení o bod za I) bere na vědomí odpověď Mgr. Petra Tulpy a dal odhlasovat body : A), B), C), E) a I) 22-0-2-0

Navržená usnesení byla přijata.

Dále se hlasovalo po jednotlivých bodech: D) var. I. 21-1-2-0

F) var. I. 23-0-1-0

G) var. I. 22-1-1-0

H) var. I. 21-0-1-2

35. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl přijat 24-0-0-0

36. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Starosta města se tázal jednotlivých interpelujících z minulého zastupitelstva, zda byli spokojeni s odpověďmi.

Pan Vostřák nebyl spokojen. ZM hlasovalo, zda souhlasí s odpověďmi na interpelace D) a E). D) 11-3-9-1

E) 6-2-15-1

Na dotazy bude znovu odpovězeno, odpovědi budou přepracovány.

Pan Berounský dal odhlasovat souhlas s návrhem usnesení bez bodu D) a E)

21-0-0-1

b) Nové interpelace

Mgr.Tulpa přečetl písemné interpelace: Ing. Pešek - molo na přehradě a dozorování hřiště v ul. F.L.Čelakovského. Dále přečetl písemný dotaz Ing. Schäfer - uzavření průjezdnosti v ul. Fügnerova.

PhDr. Fojtíková se tázala, jak pokračuje jednání kolem bourání staré tržnice.

Ing. Kypta odpověděl, že probíhá demolice starých objektů, neboť výstavba Crestylu se posouvá do poloviny příštího roku.

Pan Šourek upozornil na nebezpečný přechod pro chodce na horizontu ul. Rýnovická. Velmi frekventované místo ve městě.

Mgr.Tulpa požádal o zařazení tohoto podnětu do programu dopravní komise.

Ing. Dlouhý upozornil na nepořádek na autobusovém nádraží - pod stříškami, apeloval na TSJ a jejich úklidové čety.

Ing. Pešek se tázal na výběrové řízení stavební firmy pro MŠ Josefa Hory a žádal o písemnou chronologii celé záležitosti.

Ing. Beitl apeloval na RM města, aby se změnil název železniční zastávky „Jablonec Centrum“, neboť zastávka není v centru města, ale v Raisově ul. a cizinec bude zmaten.

Pan Vostřák hovořil o optickém kabelu a jeho vlastnictví. Kdo je jeho majitelem? Dále hovořil o školních hřištích ve Mšeně a úklidu posekané trávy z nich. Hromady trávy se válí kolem a hnijí! Kdo to uklidí?

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že správcem bude město, převezme do správy odbor správy majetku a ten pověří správou SPORT a TSJ. Tráva se bude muset ekologicky likvidovat.

Paní Caklová se tázala na stánek potravin na Proseči, zda je definitivně zrušena jeho instalace?

Ing. Jakoubek odpověděl, že do dnešního dne nikdo nepožádal o stavební povolení, zatím žádná výstavba nebude.

Ing. Pavízová doplnila, že včera se ozval jiný zájemce (Pekařství Šnajdr).

Nebyly další dotazy a p. Berounský upravil usnesení - bez bodů D a E bere na vědomí 21-0-0-1

37. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

JUDr. Nesvadba nejprve upřesnil interpelace, na které bude písemně odpovězeno. Dále doporučil sedm bodů z kontroly úkolů vypustit.

Nebyla diskuze a návrh usnesení byl schválen 19-0-0-2

38. Diskuse

Mgr.Tulpa upozornil na volné lístky na večerní koncert v kostele Sv.Anny a návštěvu prezidenta dne 13.10.

Ing. Pešek upozornil na otočku autobusu u nádraží a komplikované stavební práce kolem. Nikdo neoslovil majitele p. Bartoňka s povolením stavby nebo dočasného pronájmu pozemku v souvislosti s touto stavbou. Proč se nevyužije k dočasnému otáčení autobusu tento pozemek, navíc když má být finalizace stavby až v r. 2010 a p. Bartoněk s tím souhlasí. Dále upozornil na úklid chodníků v zimě v souvislosti s plánem zimní údržby.

Mgr.Tulpa vysvětlil, že město se musí ze zákona starat o chodníky - bude předloženo ZM písemně.

JUDr.Ing.Pleticha poděkoval zastupitelům ODS za věcnou diskuzi k rozpočtu a nepokračování nemístních komentářů v opozičním zpravodaji (článek p. Kordače). Sám na něj bude reagovat v intencích tiskového zákona.

Pan Šourek požádal tajemníka, aby zařadil do úkolů z diskuse - vyřešit chodníky v ul. Dr. Randy a Průmyslová (bez zábran je to průjezdné a chodník ztrácí smysl).

Pan Vostřák hovořil k ploše u nádraží, možné využití volných ploch pro město, urychlit jednání s dráhami.

Pan Berounský reagoval na předešlé diskutující - již se to vše řešilo, nelze skloubit s autobusovou otočkou. Kritizoval přístup odboru rozvoje, celá záležitost se velmi táhne. Dále informoval o zprovoznění Zastávky Centrum - v době výluky od 2.11. do 8.12. - bude záležet na počasí (zkušební provoz). Otevření je nejasné. Petice občanů proti výstavbě domu v Pobřežní ul. - problém parkování v lokalitě a přístupu.

RNDr. Čeřovský se ohradil proti kritice pana Pletichy ohledně článku, který napsal p. Kordač jako fyzická osoba nikoli ODS.

Pan Vobořil hovořil o problematice kolem provozu klubu WOKO. Již bylo 40 jednání kolem toho. Požádal kontrolní výbor, aby se tímto problémem zabýval a prověřil celou kauzu.

Mgr.Tulpa zformuloval usnesení a požádal předsedu návrhové komise, aby připravil usnesení.

Paní Caklová požádala, zda by se mohl umístit nějaký kontejner na materiály ZM, které si zastupitelé nechtějí odnést domů.

Ing. Beitl, jako předseda kontrolního výboru, řekl, že se kontrolní výbor bude zabývat třemi kauzami, které dnes zazněly: problematika klubu WOKO, kauza pí Bartákové ohledně pronájmu prostor bufetu v Plaveckém bazénu a prověřit výstavbu garáží pro potřeby města.

Pan Berounský přečetl usnesení vzešlé z diskuze, které bylo schváleno

20-0-0-1

39. Závěr

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva ve 14.30 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ing. František Pešek Petr Vobořil

Vytvořeno 9.11.2009 13:34:15 | přečteno 1873x | Petr Vitvar
load