Usnesení 24.09.2009

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. září 2009

Usnesení ZM č. 633/2009

Zpráva o činnosti starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti starosty města a místostarostů a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 634/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

A) podnět - rozšíření sítí (kanalizace, vodovod, plynofikace)

bere na vědomí

s tím, že realizace rozšíření sítí kanalizace a vodovodu, bude v této oblasti odborem rozvoje nadále připravovaná v souladu studie lokality Proseč nad Nisou.

B) podnět - absence veřejného osvětlení Prosečská - Liberecká

bere na vědomí

s tím, že prozatím zůstane veřejné osvětlení ve stávající podobě

C) podnět - schodiště mezi ul. Horní a Prosečská

bere na vědomí

s tím, že TSJ zajistily opravu v průběhu června a poté na přelomu července a srpna, neboť povětrnostní podmínky velmi přály bujení vegetace

D) podnět - veřejné osvětlení u kapličky

bere na vědomí

s tím, že ve jmenovaném úseku TSJ osadily další svítidlo na konci července

E) podnět - stav chodníku podél Prosečské ul.

bere na vědomí

s tím, že plevel a naplaveniny byly odstraněny v průběhu července a srpna a nutné dílčí opravy zajistily TSJ v průběhu srpna a září

F) podnět - stav krajnic ul. Horní a V Pastvinách

bere na vědomí

s tím, že TSJ budou tomuto úseku věnovat zvýšenou pozornost a v případě potřeby zajistí nezbytné dílčí opravy

G) podnět - stav komunikace Nad Školkou

bere na vědomí

s tím, že TSJ zajistily důkladné zametení uvolněného materiálu a následné opravy výtluků kobitem (vlivem povětrnostních podmínek v několika etapách - červenec - září)

H) podnět - žádost o odkup části p.p.č. 902 v k.ú. Proseč nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prodej části p.p.č.902 v k.ú. Proseč nad Nisou

Usnesení ZM č. 635/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

prodej objektu č.p. 1073 (Střelecká 38) na st.p.č. 911 včetně st.p.č. 911, p.p.č. 245/5 a p.p.č. 245/8 o nové výměře 232 m2, vzniklé oddělením z původní p.p.č. 245/8 o výměře 557m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) panu J. J., bytem ., PSČ 460 01, Liberec, za celkovou kupní cenu ve výši 3.400.000,- Kč s tím, že 1.800.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.600.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu

Usnesení ZM č. 636/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 1720/23 o výměře 88 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům J. a JUDr. G. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. darování p.p.č. 600/15 o výměře 533 m2 v k.ú. Kokonín paní Ing. I. D., bytem ., Jablonec n. N.

3. prodej p.p.č. 805/2 o výměře 377 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům V. a B. F., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 37.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 805/3 o výměře 307 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky panu M. M., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 30.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej p.p.č. 805/4 o výměře 181 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky do podílového spoluvlastnictví ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ paní H. B., bytem . 30, Jablonec n. N. a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ paní B. L., bytem . 17, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 805/5 o výměře 196 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky paní H. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 805/6 o výměře 357 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům B. a D. Ž., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 35.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 805/7 o výměře 227 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky paní J. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 22.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. prodej p.p.č. 805/8 o výměře 234 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky paní E. R., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 23.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 805/9 o výměře 385 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky paní J. S., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 38.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p.p.č. 805/10 o výměře 178 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům J. aj. B., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. prodej p.p.č. 805/11 o výměře 187 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky panu P. Š., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. prodej p.p.č. 805/12 o výměře 199 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům M. a I. V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 19.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14. prodej p.p.č. 805/13 o výměře 186 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky panu P.Š., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. prodej p.p.č. 805/14 o výměře 432 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky panu M. M., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 43.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

16. prodej p.p.č. 805/15 o výměře 205 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky paní J.V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 20.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

17. prodej p.p.č. 805/16 o výměře 394 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky do podílového spoluvlastnictví, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 manželé V. a B. F., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 pan M. M., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28 paní H. B., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28 paní B. L., bytem Na ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 paní H. H.., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 manželé B. a D. Ž., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 paní J. P., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 paní E. R., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 paní Ja. S., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 manželé J. a J. B., bytem . Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 pan P. Š., bytem ., Jablonec n. N., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 manželé M. a I. V.i, bytem ., Jablonec n. N. a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 paní J. V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 39.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

18. prodej p.p.č. 1436/9 o výměře 319 m2 v k.ú. Jablonec n. N. zatíženého věcným břemenem práva přístupu a příjezdu přes p.p.č. 1436/9 ke garáži na st.p.č. 3334 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do podílového spoluvlastnictví každý ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ paní E. V., bytem . ., Jablonec n. N. a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ panu R. V., bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu výši 15.950,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

19. směnu st.p.č. 812/2 o výměře 64 m2 a p.p.č. 470/1 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 2504/1 o výměře 149 m2 a p.p.č. 2504/2 o výměře 769 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. a p.p.č. 508/10 o výměře 78 m2 a p.p.č. 179/15 o výměře 11 m2 vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti PRECIOSA, a.s., IČ 00012556, se sídlem Opletalova 3197, Jablonec n. N.bez finančního vyrovnání.

20. prodej p.p.č. 4102 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží paní V. M., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 8.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

21. prodej 803/136 o výměře 76 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady paní D. ., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu výši 11.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

22. prodej st.p.č. 1113/2 o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům M. a Š. M., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

23. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 232-2008-FaM/OMP ze dne 7.5.2008 a to tak, že schvaluje prodej st.p.č. 92 o výměře 1358 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod hotelem Praha a zázemí společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o., IČ 27340007, se sídlem Mírové náměstí 408/3, Jablonec n. N. s tím, že v ostatních bodech se smlouva nemění.

B) mění

1. usnesení č. 478/2009/1 ze dne 29. 1. 2009 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 245/12 o výměře 322 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům P. Š. a A. N., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 80.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. usnesení č. 525/2009/C 2 ze dne 26. 3. 2009 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po kolaudaci objektů se společností INTERMA, akciová společnost, IČ 631 450 57, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec s tím, že o vydání územního rozhodnutí bylo již požádáno, o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2009 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.06.2011. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že výše nájemného se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudační souhlasu.

C) neschvaluje

1. prodej části p.p.č. 207/4 o celkové výměře 776 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům JUDr. J. a L. H., bytem ., Jablonec n. N.

2. prodej části p.p.č. 207/4 o celkové výměře 776 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Ing. J. a E. V., bytem ., Jablonec n. N.

D) trvá

na svém usnesení č. VI/B/5 ze dne 10. 10. 2002.

Usnesení ZM č. 637/2009

Bezúplatné převody a výkup nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pronájmu nemovitostí a

A) schvaluje

1. výkup p.p.č. 355 o výměře 41 m2 v k.ú. Vrkoslavice od vlastníka paní I.T., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč/m2.

2. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4/2009, kterou se bezúplatně převádí pozemky p.p.č. 781/9, ostatní plocha, zeleň a p.p.č. 781/10, ostatní plocha, zeleň v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Převáděné pozemky jsou součástí areálu mateřské školky.

3. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých a movitých věcí č. Rp U/JN/2008/4379/2, kterou se převádí pozemky :

- stavební parcela č. 2 o výměře 270 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka

- pozemková parcela č. 208 o výměře 455 m2, zahrada, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka, zemědělský půdní fond a stavba

- Jablonec nad Nisou, č.p. 1 na stavební parcele č. 2, rodinný dům, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a dále věcí movitých, umístěných v domě č. p. 1 dle soupisu, který je nedílnou součástí této smlouvy z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 638/2009

Prodej bytů, výjimka z Metodiky prodeje bytů a přeřazování objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů, výjimce z Metodiky prodeje bytů a přeřazování objektů a

schvaluje

1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Palackého 71/73

71/1 L. Z. 1981 .,- Kč

K. Z. 1984

71/2 B. B. 1925 .,- Kč

71/3 L. Ž. 1941 .,- Kč

V. Ž. 1939

71/4 M. P. 1928 .,- Kč

71/6 V. L. 1944 .,- Kč

Podhorská 1950/89

1950/2 A. K. 1936 .,- Kč

1950/3 L. H. 1951 .,- Kč

A. H. 1964

1950/4 J. Ch. 1953 .,- Kč

H. C. 1950

1950/5 V. B. 1947 .,- Kč

S. B. 1955

1950/6 M. P. 1964 .,- Kč

A. P. 1967

SNP 1705/30

1705/2 V. S. 1953 .,- Kč

1705/5 W. K. 1941 .,- Kč

H.K. 1970

Budovatelů 3395/8

3395/14 S. H. 1941 .,- Kč

B. Němcové 20/3665, 22/3666

3665/1 V. D. 1949 .,- Kč

2. výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě budou v objektu Raisova 2/1399 prodány 4 byty z celkového počtu 5 prodávaných bytů se slevou 50% z kupní ceny. Zároveň doporučuje schválit prodej 4 bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů.

Raisova 2/1399

1399/2 F. S. 1926 .,- Kč

B. S. 1921

1399/4 M. G. 1924 .,- Kč

1399/5 J.V. 1946 .,- Kč

1399/6 P. F. 1959 .,- Kč

3. výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě bude v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316 prodáno 45 bytových jednotek z celkového počtu 46 prodávaných bytů se slevou 50% z kupní ceny. Zároveň doporučuje schválit prodej 45 bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů.

Spojovací 3317/2

3317/1 J. D. 1945 .,- Kč

3317/2 D. N. 1940 .,- Kč

3317/3 A. R. 1941 .,- Kč

3317/4 J. P. 1961 .,- Kč

3317/5 P. V. 1976 .,- Kč

3317/6 I. J. 1964 .,- Kč

3317/7 M. Š. 1955 .,- Kč

3317/8 J. K. 1965 .,- Kč

3317/9 M. P. 1963 .,- Kč

3317/10 I. J. 1941 .,- Kč

3317/11 Č. Š. 1950 .,-Kč

3317/12 R. J. 1939 .,- Kč

Ch. J. 1939

3317/13 M. M. 1941 .,- Kč

D. M. 1942

3317/14 J. Š. 1920 .,- Kč

3317/15 V. M. 1936

V. M. 1931 .,- Kč

3317/16 V. B. 1949 .,- Kč

E. B. 1951

3317/17 D. S. 1969 .,- Kč

3317/18 M. V. 1925 .,-Kč

3317/19 Z. T. 1949

H. T. 1952 .,- Kč

3317/20 J. R. 1951 .,- Kč

3317/21 J. V. 1948 .,- Kč

3317/22 J. V. 1945

J. V. 1952 .,- Kč

3317/23 R. K. 1973 .,- Kč

3317/24 J. K. 1973

L. K. 1971 .,- Kč

Spojovací 3316/4

3316/3 V. H. 1971

L. H. 1977 .,- Kč

3316/4 M. V. 1941 .,- Kč

3316/5 J. H. 1927

D. H. 1938 .,- Kč

3316/6 P. N. 1948 .,- Kč

Z. N. 1950

3316/7 R. H. 1935 .,- Kč

3316/8 D. L. 1948 .,- Kč

3316/9 A. K. 1954 .,- Kč

3316/10 A. B. 1945 .,- Kč

3316/12 A.M. 1949 .,- Kč

3316/13 L. H. 1951 .,- Kč

3316/14 L. N. 1924 .,- Kč

3316/15 M.M. 1974 .,- Kč

3316/16 E.K. 1939 .,- Kč

3316/17 Z. N. 1977 .,- Kč

3316/18 J. N. 1968 .,- Kč

3316/19 M. S. 1945 .,- Kč

R. S. 1947

3316/20 M. H. 1972 .,- Kč

3316/21 F. R. 1951 .,- Kč

D. R. 1955

3316/22 A. K. 1951 .,- Kč

3316/23 M. R. 1948 .,- Kč

3316/24 M. P. 1973 .,- Kč

4. přeřazení objektu Revoluční 54/1456 ze skupiny „B“ (objekty prodávané po bytech) do skupiny C“ (objekty prodávané jako celek).

5. přeřazení objektu Nad Mlýnem 3/1769 ze skupiny „B“ (objekty prodávané po bytech) do skupiny E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví).

Usnesení ZM č. 639/2009

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 755 (Podhorská 76) včetně st.p.č. 613 a p.p.č. 1436/32, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti CB OKNA, s.r.o., Příční 279, Liberec 7, IČ 25287940, dle kupní smlouvy č. 716-2006-FaM/OMP.

2. uznání proinvestování částky ve výši 2.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 184 (U Sokolovny) včetně st.p.č. 33, p.p.č. 31, p.p.č. 32, p.p.č. 36/1, vše v k.ú. Proseč nad Nisou společnosti LG-DINEX spol. s r.o., Prosečská 273, Jablonec nad Nisou, IČ 48269972, dle kupní smlouvy č. 54-2007-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 640/2009

Vydání 33. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy33. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. 41. vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21.5. 2009

Změna č. 38A. vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18.6.2009

a to dle materiálu (dokumentace 33. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 641/2009

Vydání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy 52. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. 41. vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21.5. 2009

Změna č. 38A. vydaná usnesením č. 608/2009 z 26. zasedání ZM dne 18.6.2009

a to dle materiálu (dokumentace 52. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 642/2009

Schválení samostatného pořízení změny č. 40c platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

samostatné pořízení podbodu č. 15 změny č. 40, a to pod označením „Změna č . 40c“.

Usnesení ZM č. 643/2009

Schválení zadání 47. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 47. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 644/2009

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

schvaluje

1. Zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2009/2010

2. Aktualizaci Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou - s účinností od 1.10.2009

Usnesení ZM č. 645/2009

III. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 44. - 70. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.441.648 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 5.7.2009 a 27.8.2009 Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 8. - 10.

Usnesení ZM č. 646/2009

Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu města Jablonce nad Nisou za II. čtvrtletí roku 2009

Usnesení ZM č. 647/2009

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí 2009 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 648/2009

Hospodaření DOPRAVNÍHO SDRUŽENÍ OBCÍ JABLONECKA v roce 2008: Závěrečný účet roku 2008 a Zpráva o výsledcích kontroly

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Dopravním sdružení obcí Jablonecka a

bere na vědomí

1. Závěrečný účet DSOJ za rok 2008

2. Zprávu revizní komise DSOJ

Usnesení ZM č. 649/2009

Zpráva o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou za první pololetí 2009

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za první pololetí 2009 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 650/2009

Zveřejnění lokality dle regulativ zástavby „Vymezení zájmových lokalit města“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zveřejnění lokalit a

schvaluje

zveřejnění lokality, včetně vymezení závazných regulativů zástavby, dle důvodové zprávy, a to za účelem výstavby rodinných domů

Usnesení ZM č. 651/2009

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchv platném znění s účinností od 25.9.2009

Usnesení ZM č. 652/2009

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 653/2009

Zařízení typu jeslí v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zařízení typu jeslí v Jablonci nad Nisou a

A) bere na vědomí

výsledky dotazníkového šetření, internetové ankety a setkání s občany k problematice jeslí v Jablonci nad Nisou, uvedené v bodě I. důvodové zprávy.

B) schvaluje

záměr zřízení jeslí, případně jeslí a mateřské školy (sloučené zařízení) v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle návrhu uvedeného v bodě II. Varianta 2) důvodové zprávy.

C) ukládá

1. Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

zajistit návrh záměru zřízení jeslí v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a předložit jej na jednání ZM dne 22. října 2009.

2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2010 částku odpovídající vstupní investici, vybavení a provozním nákladům na zařízení v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. v roce 2010.

Usnesení ZM č. 654/2009

Projekt „Jablonec nad Nisou 2010“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) schvaluje

1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2010“ dle důvodové zprávy

2. finanční rámec projektu na rok 2010 ve výši 3 368 tisíc Kč

B) pověřuje

1. koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2010“ Eurocentrum Jablonec

nad Nisou s.r.o.

2. realizací povinných akcí projektu „Jablonec nad Nisou 2010“ subjekty

dle důvodové zprávy

C) ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2010“ a předložit ho na jednání Rady

města dne 3. prosince 2009 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2010

Usnesení ZM č. 655/2009

Projekt „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zajištění financování akce „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“

A) schvaluje

financování akce z rozpočtu města v letech 2009 - 2011

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit finanční prostředky pro financování projektu z rozpočtu města pro období 2009 - 2011.

Usnesení ZM č. 656/2009

Mikroregion JIZERSKÉ HORY Závěrečný účet za rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2008 a

bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2008 Mikroregionu Jizerské hory, který byl schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 23. června 2009 s výhradou auditora.

Usnesení ZM č. 657/2009

Informativní zpráva o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o plnění úkolů a opatření bezpečnostní politiky města v roce 2009

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 658/2009

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 659/2009

Informativní zpráva o plnění Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o plnění úkolů Městského programu prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2009

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 660/2009

Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování ulice a

schvaluje

pojmenování části ulice přidělením názvu „Cihelná“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 661/2009

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o problematice výherních hracích přístrojů ve městě a ve znění dle důvodové zprávy

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

Usnesení ZM č. 662/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Ireny Ščerbové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Ireně Ščerbové, nar. ..1973, trvale bytem Na ., Jablonec nad Nisou.

3. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 147.361,50,-Kč pro Irenu Ščerbovou, nar. .1973, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce říjen 2009 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

B) dopis paní Marie Jünglingové, ., Varndsdorf

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Marii Jünglingové (Ouhrabkové), nar. ..1971, trvale bytem ., 407 47 Varnsdorf.

C) dopis pana Romana Lucika, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 21.959,-Kč pro Romana Lucika, nar. .1969, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem.

D) dopis paní Veroniky Balogové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 35.173,-Kč pro Veroniku Balogovou, nar. ..1943, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce října 2009 měsíčně 1.500 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku*), s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

E) dopis paní Ivety Čarné, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře a trvá na okamžitém uhrazení dlužné částky

F) dopis paní Michaly Stránské, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 29.887,- Kč pro žadatelku, slečnu Michalu Stránskou, nar. .1983, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici ., se splátkovým kalendářem, kdy žadatelka bude platit od měsíce října 2009 měsíčně 300,- Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně jsou povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

G) dopis pana Patrika Bílého, ., Liberec

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 42. 560,-Kč pro pana Patrika Bílého, nar. .1980, bytem . Liberec, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce října 2009 měsíčně 1.000 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu. Dohoda bude uzavřena jako novace dohody ze dne 7.9.2009

H) dopis paní Lenky Horváthové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 51.117,- Kč pro žadatelku, paní Lenku Horváthovou, nar. ..1966, bytem v Jablonci nad Nisou, ., se splátkovým kalendářem, kdy žadatelka bude platit od měsíce října 2009 měsíčně 800,- Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně jsou povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

I) dopis starosty města

bere na vědomí

dopis starosty města Mgr. Petra Tulpy paní Renatě Bartákové, ve věci ukončení nájmu nebytového prostoru v Plaveckém bazénu, Jablonec nad Nisou o.p.s

Usnesení ZM č. 663/2009

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

odvolává

1. z výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Bc. Ondřeje Friče (s hlasem poradním) k 24.9.2009

Ing. Ivanu Míčkovou k 30.9.2009

2. z výboru finančního

Bc. Ondřeje Friče (s hlasem poradním) k 24.9.2009

Ing. Ivanu Míčkovou (s hlasem poradním) k 30.9.2009

Usnesení ZM č. 664/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 18.6.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 18. června 2009.

B) požaduje

novou odpověď na interpelace p. Vostřáka uvedené pod písmenem D), E) důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 665/2009

Kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 666/2009

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou na základě proběhlé diskuse při dnešním jednání

ukládá

Ing. Petru Beitlovi, předsedovi kontrolního výboru,

prověřit právní a faktickou stránku

1. provozu klubu WOKO,

2. stavby garáží 6 garáží v ulici U Nisy pro potřebu města

3. nájmu nebytového prostoru v Plaveckém bazénu, Jablonec nad Nisou o.p.s.

Jindřich Berounský
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, telefon 483 357 319

Vytvořeno 2.10.2009 14:20:53 | přečteno 2030x | Petr Vitvar
load