Zápis 23.04.2009

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 23. dubna 2009 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Karel Dlouhý
  • Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Špoták, Ing. Antonín Schäfer
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 24. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 20 členů zastupitelstva a další přicházeli.

Starosta omluvil Ing. Karla Dlouhého (dovolená) a pozdější příchod manželů Jörgových, dále starosta města pogratuloval zastupitelům, kteří měli narozeniny v dubnu.

K zápisu z 26.3.2009 ZM nebyly žádné připomínky, zápis byl zastupitelům rozeslán mailovou poštou (chyběl podpis jednoho ověřovatele).

Ověřovateli dnešního zápisu určil starosta města Mgr. Františka Špotáka a Ing. Antonína Schäfera.

Mgr. Tulpa upozornil členy rady města, aby se po ukončení jednání ZM sešli ve vedlejší místnosti na mimořádné schůzi rady k pojednání jednoho avizovaného bodu.

Starosta seznámil přítomné s materiály na stůl:

1. Dodatek na stůl k bodu č. 7 - Výkupy a bezúplat. převody nemovitostí

2. Stanovisko OV Proseč

3. Materiál do diskuze č. 25a) - Česká mincovna

4. Pozvánky k pietnímu aktu Osvobození republiky na 8.5.2009

5. Návrh dnešního usnesení

6. Nový Jednací řád ZM

Program:

Mgr. Tulpa upozornil, že se posouvá bod č. 22 za bod č. 8 (týká se OV Proseč)

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

4b) Zpráva místostarostů

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Výkupy a bezúplatné převody nemovitostí dodatek na stůl

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Finanční plnění smluv o prodeji „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

22. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

9. Prodej bytů a nebytové jednotky a výjimka z metodiky prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10a) Změna příjemce příspěvku na obnovu vozového parku MHD čas 10,30

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10b) Smlouva o spolupráci při pro-rodinné politice města s ČSAD Jablonec

nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města bylo dodatečně rozesláno

11. Informativní zpráva o stavu projektu REGIOTRAM NISA

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Nakládání s volnými finančními prostředky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Soubor opatření k zajištění běžných výdajů města

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Schválení zadání 34. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

15. Schválení upraveného zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Odstoupení od smlouvy

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

17. Příspěvky z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

18. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2009 a související rozpočtové změny

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

19. Vyhlášení konkurzu na realizaci projektu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

20. VH SKS, s.r.o.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa,starosta města

21. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

25. Diskuse

a) Informativní zpráva o záměru koupi České mincovny „na stůl“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

26. Závěr

Mgr. Tulpa dal hlasovat o dnešním programu 20-0-0-3

Za předsedu návrhové komise navrhl starosta města pana Pavla Šourka a za členy Ing. Petra Beitla, p. Petra Vobořila, Mgr. Františka Špotáka a Ing. Antonína Schäfera.

Návrh byl zastupiteli schválen 22-0-0-1

Dále program pokračoval dle schváleného programu

4a) Zpráva starosty města

Mgr. Tulpa neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal na jednání s p. Lamou z Maďarska a kdo to je?

Mgr.Tulpa řekl, že jde o nižšího důstojníka Dalajlámy z Tibetu, žijícího v Maďarsku.

Pan Vostřák se tázal, co znamená u přílohy č.2 - ostatní činnost (p. Oklamčák) - 20.3.09 - setkání s politiky?

Mgr.Tulpa odpověděl, že pan Oklamčák řešil s vedením města problematiku klubu WOKO.

Pan Vostřák upozornil na nepřesný název opravy staré hasičárny - „Regenerace hasičské zbrojnice“, když jde o přestavbu. Upozornil na vymlácené okno, které není zajištěno a je snadno přístupné.

Mgr.Tulpa vysvětlil, že jde o schválenou rekonstrukci a přidělenou dotaci, specifikují se jednotlivé kroky a úkoly. Koordinační schůzku svolalo odd. dotací.

Ing. Pešek žádal bližší vysvětlení k setkání s představiteli Libereckého kraje (LK) ohledně staré nemocnice a nějaké podrobnosti k jednání s vedením klubu WOKO.

Mgr. Tulpa odpověděl, že LK má enormní zájem využít bývalou porodnici v Turnovské ul. na sociální služby. Nabízejí se různé varianty využití. Zjistilo se, že budova je v pořádku a dalo by se s ní pracovat. Klub WOKO provozuje p. Novák, jako nájemce majitelů (manželé Kučerovi). Klub prošel zkušebním provozem v minulém roce, kde mu náš úřad nařídil dodat potvrzené hygienické normy (hluk živých kapel) pro další provoz. Měření dodáno nebylo, přesto se tam objevily koncerty, které tam být neměly. Stavební úřad udělil pokuty. Byly domluveny další zkoušky a zkušební provoz (na podzim). Pokud nebudou splněny limity, bude nařízena živá hudba jen do 22 hod. a pak reprodukovaná hudba.

4b) Zprávy místostarostů města

Zpráva JUDr.Ing. Lukáše Pletichy

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně dopravní stavby u Tyršova parku.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že se zabývali projektem, který byl navržen cca před 15 lety, přemostěním ulic Liberecká a Budovatelů - stavba za sta milionů Kč, hledali levnější variantu.

Pan Vostřák se tázal na pokračující jednání v převodu budovy manželů Schejbalových.

JUDr.Ing.Pleticha předal slovo Ing. Kyptovi, neboť se osobně jednání neúčastnil.

Ing. Kypta řekl, že byl přepracován materiál, který byl dříve zaslán na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, s tím, že faru nechce město koupit, ale získat zdarma. Finanční prostředky by měly zbýt na rekonstrukci, nikoli na nákup objektu.

Pan Vostřák se dále ptal na postup prací u havarijního stavu arkýře v Kamenné ul. 11 (sídlo MP).

Ing. Zemín k tomu informoval, že se prováděly výměry arkýře a v 2. polovině roku dojde ke kompletní rekonstrukci s celkovou obnovou celé fasády objektu.

Mgr. Špoták se zajímal o revitalizaci Srnčího dolu a způsob převodu části pozemků na město. Dále se tázal, zda bude možný bezúplatný převod na TJ.

JUDr.Ing.Pleticha okomentoval jednání v Jelení Goře, kde se koordinovaly termíny prací před podáním žádosti o dotaci v Česko-Polském programu, který bude začínat v listopadu 2009. Do této doby se musí stihnout různá územní povolení, vypracovat projekt a majetkové narovnání. Bylo dohodnuto, co si ponechá TJ a co se převede na město.

Zpráva Petra Vobořila

Nebyly konkrétní dotazy.

Zpráva Ing. Otakara Kypty

Ing. Pešek se tázal na výsledek jednání o čističce SVS Kokonín.

Ing. Kypta řekl výsledek - cesta „ležaté kanalizace - výtlačné“, odpadá čistička v Kokoníně, zahájeno projektování s tím, že město zahájí jednání se Státním fondem životního prostředí, které na to dává dotaci ve výši 85% akce. Je to vyřešeno, ale akce se odkládá o jeden rok - řešení 2010-2011.

Ing Pešek se dále tázal na jednání ohledně pozemku v ul. Gen. Mrázka - o jaký pozemek jde?

Ing. Kypta řekl, že jde o pozemek před objektem, který chce město kupovat. Pozemek patří p. Savrukovi, který chce v proluce v ul. Kubálkova stavět bytový dům. Má vysoké požadavky, asi to bude neakceptovatelné.

Ing. Pešek se tázal na výstavbu tanečního sálu v objektu průmyslové školy a vůbec další plány s tímto objektem.

Ing. Kypta odpověděl, že je to v souvislosti s optimalizací škol v kraji. LK má zájem nasměrovat finance do Technické školy v Rýnovicích a po dokončení rekonstrukce by se tam přesunula SPŠ. Do objektu stávající SPŠ by se přemístila ZUŠ a toto je „předpříprava“ pro ZUŠku, která nemá zázemí a prostory pro taneční parket.

Pan Vostřák se tázal na jednání s p. Janečkem, ohledně výstavby obchodu McDonald.

Ing. Kypta řekl, že p. Janečkovi bylo nabídnuto několik volných prostor k možné výstavbě McDrivu (pro auta). Nabídnut pozemek u kruhové křižovatky pod nemocnicí.

Ing. Čížek se tázal na jednání s SKS (ceny odpadů) a řešení zastávek u Intersparu.

Ing. Kypta řekl, že u Intersparu se po dokončení kanalizace počítá s úpravou chodníku a vozovky v polovině ul. Želivského (cca příští rok). Náklady na chodníky jdou za městem, stejně jako městská zeleň. Dále hovořil o přípravě změn zastávek MHD v centru města, související s optimalizací dopravy. K jednání s SKS řekl, že dnes je složitá situace s výkupem plastů a papíru a SKS se dostala do ztráty, neboť musí sama platit, aby jim někdo vzal suroviny. SKS navrhla řešení, aby město pomohlo pokrýt tuto ztrátu (65 tis. měsíčně). Na jednání dozorčí rady padl návrh nerozdělovat dividendy. Město s tím nebude na valné hromadě souhlasit. Město jako 32% akcionář se musí chovat také podnikatelsky.

PhDr. Fojtíková kvitovala s povděkem vyřešení problému s čističkou v Kokoníně, i když se to o rok posouvá. Dále se tázala na jednání k výstavbě McDonald.

Ing. Kypta opakoval, že k tomuto účelu byl nabídnut pozemek u LIDLu v ul. Riegrova.

Paní Caklová se tázala na jednání k větrným elektrárnám.

Ing. Kypta odpověděl, že jedna firma má zájem postavit na Pilínkově 3 větrníky, životní prostředí je proti a čeká se na vyjádření krajského úřadu.

Nebyla další diskuze a starosta předal slovo předsedovi návrhové komise panu Šourkovi a zároveň požádal tajemníka, zda by nemohly být oba materiály spojeny v jeden společný materiál.

JUDr. Nesvadba souhlasil pro příště, ale nyní se to musí odhlasovat zvlášť.

Pan Šourek dal hlasovat o zprávě starosty 26-0-0-1

Hlasování o zprávě místostarostů 27-0-0-0

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění, upozornil na stažení bodu 1., neboť nebyla uhrazena kauce.

Nebyla žádná diskuse a pan Šourek nechal odhlasovat bod č. 2 návrhu usnesení

26-0-0-1

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha stáhl bod č. A5, neboť TEXO PLUS s.r.o. zvažuje svou účast v soutěži. Dále u bodu č. A11 požádal p.Gärtner o posunutí termínu kolaudace z r. 2009 na r. 2010. Doporučil materiál ke schválení.

Ing. Pešek měl připomínku k bodu A7 - pozemek před bývalou samoobsluhou, dnes AUTO KELLY. Nedostatečná úprava chodníku, najíždějí zde auta blízko přechodu pro chodce a jde o frekventované místo mezi sídlištěm. Doporučil v rámci prodeje tohoto pozemku, stanovit jasné dopravní podmínky. Doporučil stáhnout a nechat projednat znovu v dopravní komisi.

JUDr.Ing.Pleticha oponoval, že to je spíše problém dopravního značení, chodník město neprodává.

Ing. Pešek dále komentoval bod A8 - pozemky na Proseči. Není vyjádření SKS k překladišti na Proseči a není známa doba povolení provozu tohoto překladiště.

Mgr.Tulpa navrhl, aby tato připomínka byla dána do interpelací.

Ing. Pešek souhlasil a pokračoval připomínkou k bodu A11. Tázal se na formulaci tohoto bodu, když objekt již stojí a investor žádá o kolaudaci do r. 2011. Co s tím domem bude do té doby dělat?

Ing. Pavízová, jako zpracovatelka materiálu, vysvětlila, že stavební povolení proběhlo řádně, ale budova není v současné době v souladu s územním plánem. Změna ÚP proběhne až příští rok.

Ing. Smrčková doplnila, že p. Gärtner měl stavební povolení na ubytovnu, což je plocha OV. Byty chce p. Gärtner prodávat, což není v souladu s územním plánem. Proto se p.Gärtner snaží o změnu územního plánu.

Pan Šourek doplnil, že nejdříve to měla být ubytovna, která byla v souladu s ÚP. Ale v rámci občanské nevole se začalo jednat, aby p. Gärtner změnil plán a on vyhověl. Ovšem tato změna není v souladu s územním plánem a nyní se musí čekat na tuto změnu.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen bez bodu A5 a po úpravě termínu v bodě A11 23-0-3-1

7. Výkupy a bezúplatné převody nemovitostí

dodatek na stůl

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha okomentoval předložený dodatek na stůl (objekt na rohu Rýnovické a Liberecké ul.) a doporučil ke schválení variantu I.

Nebyla další diskuze a předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení vč. dodatku s var. I. 15-0-3-9

Návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu vč. var. II. 1-8-11-3

Starosta města svolal dohodovací řízení koaličních zástupců, po kterém následovalo opětné hlasování o dodatku s variantou I. 24-0-2-1

Dále následovalo hlasování o původním materiálu 25-0-0-2

8. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Pan Šourek dal hlasovat o navrženém usnesení 24-0-0-3

22. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města vysvětlil, že na žádost Mgr. Krčmáře, jednatele Osadního výboru Proseč (OV Proseč), budou pro příště všechny materiály, týkající se OV Proseč přesunuty na začátek jednání zastupitelstva, aby nemusel p. Krčmář setrvávat na celém jednání ZM, vzhledem k absenci v zaměstnání.

Mgr. Krčmář poděkoval starostovi za jeho vstřícnost a komentoval projednané body OV Proseč, týkající se dnešního programu ZM.

A) příčné prahy na komunikaci v Horní - odpověď zní, že se jedná o autobusovou komunikaci, ale v tomto úseku žádný autobus nejezdí! - Netýká se aktuální situace, vznikají tam nové rod. domy. Podnět OV Proseč trvá, vyjádření je nedostačující.

C) umístění nádob na tříděný odpad v ul. Nad školkou - bylo místní šetření, nikdo z OV Proseč nebyl pozván. Lidé odpad dál spalují - žádá opakovat místní šetření.

D) MŠ v Proseči - kde je „Horní Proseč“ - není správná specifikace, je místní část Proseč n.N. Pokud bude tento termín používán, tedy s nějakou specifikací. Tázal se, který investor by měl MŠ stavět a zda je nějaká písemná dohoda?

Pan Vobořil reagoval na zřízení MŠ v Proseči, zatím není místo specifikováno, upřesní se po jednání s p. Kašparem (investor EUROCZECH), zatím dohoda ústně.

V záměru města je realizace MŠ a pokud se město nedomluví s investorem, bude školku řešit na svůj účet. ZM musí tyto investice teprve schválit. Pro tento rok není v rozpočtu částka vyčleněna.

Mgr. Tulpa řekl, že příčné prahy v Proseči budou znovu projednávány, MP měří pravidelně rychlost na silnicích po celém území města, ale není možné stát v jedné části města stále. K třídění odpadu v Proseči řekl, že město není schopno v dnešní době financovat další odpadní místa - bude řešit oddělení životní prostředí, aby se lidé neodradili.MŠ je domluvená, nutné řešit z prostředků města.

Mgr. Krčmář argumentoval, že měření v obci sice probíhají, ale v ul. Široká měření MP nikdo neviděl. K tříděnému odpadu - stanoviště mají na Horní Proseči - Zlatá ulička, pytle tam zůstávají a SKS nevyváží odpad.

JUDr. Nesvadba shrnul požadavky OV Proseč s tím, že budou znovu úkolováni ředitelé odborů (příčné prahy, shromažďování odpadů). Pokud by s tím p. Krčmář souhlasil, nemusí se přijímat nějaké další usnesení.

Ing. Schäfer připomínkoval projednávání materiálů OV Proseč. Věnuje se neúměrně mnoho času projednávání jejich problémů ve srovnání s jinými částmi města.

Mgr. Tulpa odpověděl, že může založit OV Mšeno a výsledek bude stejný, jako u OV Proseč.

(10,30 hod.příchod Jörgových)

Mgr. Krčmář vysvětlil, že v sousedním Liberci existuje několik OV a je to kvitováno velice pozitivně.(viz zákon o obcích)

Nebyla další diskuse a pan Šourek dal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-2-2

10a) Změna příjemce příspěvku na obnovu vozového parku MHD

čas 10,30

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing. Pleticha okomentoval materiál, jde o příspěvek na obnovu vozového parku, musí jej obdržet DSOJ (Dopravní sdružení obcí Jablonecka), který jej převede na ČSAD.

Ing. Pešek za finanční výbor (FV) oba materiály, týkající ČSAD, doporučil.

Nebyla další diskuse a pan Šourek dal odhlasovat návrh usnesení 27-0-1-1

10b) Smlouva o spolupráci při pro-rodinné politice města s ČSAD Jablonec nad Nisou na stůl

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil okomentoval materiál předložený na stůl a upravil důvodovou zprávu - a) doplnil smlouvu: odstavec II. Rodinné víkendové jízdenky - v bodě 1. ČSAD Jablonec nad Nisou se zavazuje zabezpečovat dopravu rodin formou rodinných víkendových jízdenek, a to na základě objednávky MěÚ Jablonec n.N. Vzory těchto jízdenek jsou přílohou č 1 této smlouvy. Příloha č. 2 je Cena jízdenek dle důvodové zprávy. V bodě VI. Závěrečná ustanovení je v bodě 2. úprava: Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět. Zbytek odstavce se škrtá. Předal slovo zpracovatelce materiálu a řediteli ČSAD p. Wejnarovi.

Mgr. Puzrlová komentovala vznik materiálu a důvody. Materiál vznikl v souvislosti s vítězstvím města v soutěži Obec přátelská rodině pro r. 2008. Byla připomínka, že Jablonec nemá pro tuto cílovou skupinu zavedeny slevy v hromadné dopravě. Jde o doplňkový produkt ke stávajícímu systému individuálních slev. Je zde brán v úvahu i ekologický dopad (auta zůstávají v garážích) a jde i o popularizaci MHD.

Pan Wejnar vysvětlil vstupy a hromadné jízdné pro MŠ a ZŠ a rodinné jízdenky a jejich výhody. Připomněl nový ekologický autobus pro tyto účely. Dále nabídl i provozování sociálního automobilu pro tělesně postižené.

Ing. Pešek kladně hodnotil celkový rámec celé smlouvy. FV jej doporučil ZM.

Pan Vostřák se zajímal o nákup vstupenek přímo u řidičů a platnost jízdenky (kde bude možný nákup v neděli?)

Pan Wejnar řekl, že jízdenky budou prodávány na IC a v předprodeji ČSAD.

Pan Vobořil řekl, že se plánuje otevírací doba na IC i v neděli a bere to jako správnou připomínku k projednání s ČSAD dalších možností prodeje.

Pan Berounský řekl, že je zájem o pravidelné využívání hromadné dopravy rodinou. Zatím cestující MHD hromadně nevyužívají. Celý program byl projednán s koordinátorem dopravců LK a bude mimo rámec Integrovaného dopravního systému LK.

Ing. Beitl se tázal na platnost jízdenky - okamžik označení jízdenky v autobusu.

Pan Wejnar řekl, že platnost je od pátku do neděle - bez konkrétního označení v autobuse. Bude na jízdence přímo vypsána platnost.

Mgr. Karásek namítl, že jde pro občany o další změnu, je třeba lépe skloubit se systémem IDOL.

Pan Wejnar řekl, že IDOL je zaměřen na bezkontaktní čipovou kartu. Skupinová jízdenka je vytvořena hlavně pro hromadnou dopravu v Jablonci.

MUDr. Jörgová se tázala, jaké musí být složení skupiny při nákupu hromadné jízdenky.

Mgr. Puzrlová odpověděla, že není nutné žádné prokazování totožnosti.

Pan Berounský řekl, že Integrovaný dopravní systém má zájem o sladění jízdních řádů autobusů, tramvaje a železnice, čipy slouží zatím pro pravidelné dojíždění. Liberec se slaďuje s Jabloncem, zatím je otázkou jízdné pro seniory od 70 let, kteří v Liberci jezdí zdarma.

Pan Šourek přečetl upravené znění usnesení a bylo schváleno 29-0-0-0

9. Prodej bytů a nebytové jednotky a výjimka z metodiky prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Navržené usnesení bylo schváleno 24-0-0-4

11. Informativní zpráva o stavu projektu REGIOTRAM NISA

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál, který byl minule požadován. Jde o informativní materiál.

Ing. Schäfer řekl, že je v materiálu uvedeno „pokračovat v dílčích opatřeních“. Nesouhlasí s projektem kolem „Zastávky Jablonec“, nebylo nikde uvedeno detailní seznámení s projektem.

Ing. Kypta odpověděl, že to souvisí s rekonstrukcí kolejiště v letošním roce v úseku hl. nádraží - Paseky. Původní Regiotram zanikl, zbyla část projektu mezi Libercem a Jabloncem, max. do Tanvaldu. Výhledově se musí vymyslet bezbariérový přístup k „Zastávce“. Měl by se v blízkém okolí stavět i bytový dům (firma LUXEMBURG), který by měl území výškově sladit. Připravuje se odstřel skály, projekt na realizaci „Zastávky“ existuje.

Pan Berounský upozornil, že dne 13.6.t.r. bude rozsáhlá výluka železnice, připravuje se výměna pražců - oprava až do Polska. Projekt Regiotram se více zreálnil, bude se skládat z menších projektů. Za 10-15 let končí životnost stávajícího kolejiště z Liberce do Tanvaldu.

Pan Vostřák komentoval „výhodnost“ vybudování „Zastávky“ oproti opravě hlavního nádraží vč. autobusových přípojek.

Mgr. Karásek hovořil k projektu Regiotramu, za který byl navržen za „ropáka roku“. Regiotram byl pro vybudování „Zastávky“ a řešení terminálu u hl. nádraží nebo tramvaje.

Pan Berounský upozornil na přehled zpracované dokumentace na konci materiálu. Řekl, že je v dlouhodobém horizontu otevřeno několik projektů Regiotramu.

Pan Vostřák se tázal, zda budou zastupitelům oznámeny další projekty, financované z rozpočtu města. Žádal, jestliže někdo zadá nový projekt, aby to bylo ZM alespoň oznámeno.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že většinu nákladů nesl LK, město se spolupodílelo na studiích, které se našeho území týkaly (zastávka v Proseči - tramvaj, vlak a autobus. doprava). Jiný projekt v rámci Regiotramu se spoluúčastí město nemá.

Ing. Kypta doplnil, že město v současné době žádný projekt Regiotramu neplatí.

Pan Berounský doplnil že 7.9.2000 byl v Liberci podepsán pilotní projekt. V současné době se rozjíždí obdobný projekt v ostravské aglomeraci, kde je větší politická vůle a podpora ministerstva dopravy.

Další rozprava nebyla a pan Šourek dal odhlasovat usnesení 25-0-0-4

12. Nakládání s volnými finančními prostředky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel uvedl materiál a řekl, v současné době je v bance 100 mil. Kč, z toho 55 mil. je ve Fondu na zlepšení úrovně bydlení a 45 mil.Kč v rezervě města. 118 mil. Kč je uloženo u společnosti ATLANTIK.

Ing. Pešek, jako předseda FV, řekl, že výbor je projednal a pochválil populárnější formu. Doporučil ZM oba materiály schválit.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-4

13. Soubor opatření k zajištění běžných výdajů města

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil, že materiál se nevztahuje přímo k rozpočtu, ale ke střednědobému výhledu. Předkládá se metodika, jak se sestavuje rozpočet a jak se zajišťují běžné finanční prostředky města (obecně).

Ing. Schäfer řekl, že rozdíl 360 mil. Kč v rozpočtu města oproti loňsku je hodně. Jsou zde závazky, investiční a mandatorní výdaje atd. ale v materiálu chybí, kde se 360 mil. Kč ušetří, s materiálem není spokojen. Je to obecné konstatování.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že usnesení z minulosti jsou politická. Situace se mění, musí se ušetřit někde jinde. Je to otázka rozpočtu na ten, který rok.

MUDr. Jörg se tázal, kde je rozdíl 360 mil. Kč v příjmech. Predikovaný příjem tedy nemůže být skutečný a bude vypadat jinak. Požadoval lepší objasnění uváděného rozdílu, neboť se to jeví, jako krizový scénář.

Nebyla další diskuse a pan Šourek dal hlasovat o navrženém usnesení, bere na vědomí, které nebylo schváleno 13-2-6-8

Předseda návrhové komise svolal dohodovací řízení dle jednacího řádu.

Po dohodovacím řízení bylo znovu hlasováno o stejném návrhu 21-3-5-0

14. Schválení zadání 34. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, dochází k nápravě některých chyb z minulého zadání. Nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl přijat 27-0-0-1

15. Schválení upraveného zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil úpravu zadání, které je předkládáno. Jde o úpravu parku před bývalou Jabloní, kde by měly být parkovací podzemní stání pod parkem a komerční plochy.

Pan Vostřák žádal vysvětlení barevného plánku a tázal se, kam byla umístěna socha dětí.

Ing. Kypta vysvětlil situování objektu, červená šipka značí hlavní vstup do objektu. Umístění sousoší bude předmětem dalšího jednání a vývoje dokumentace. Musí být i souhlas památkářů a životního prostředí.

Mgr. Paukrtová se tázala, kdy bude projekt dokončen a předložen jako definitivní ke schválení ZM.

Ing. Kypta řekl, že životnímu prostředí může zadat zapracování sousoší v parku nebo kam ho přesunou. Požádá projektovou firmu, aby předložila ke schválení definitivní projekt do konce června.

Mgr. Paukrtová souhlasila a navrhla doplnit usnesení o uložení úkolu Ing. Kyptovi předložit na červnovém zasedání ZM definitivní verzi projektu vč. parku.

Bc. Hamplová se tázala na ukončení chodníku několika schody, jak to bude řešeno pro kočárky a pro vozíčkáře. Dále se tázala, zda bude k tomuto návrhu nějaký pracovní seminář, aby do toho mohli zastupitelé zasahovat.

Ing. Kypta řekl, že není možné, aby zastupitelé „projektovali“, ale své připomínky může vznést na životním prostředí, který je partnerem CRESTYLu a dotváří komplexnost projektu.

Mgr. Karásek uvedl, že předložení na ZM 18. června se mu zdá velmi brzy. Doporučil posunutí termínu.

Pan Šourek dal hlasovat o návrhu usnesení vč. doplnění Mgr. Paukrtové - termín předložení návrhu objetu v červnovém termínu jednání ZM. 29-0-0-0

16. Odstoupení od smlouvy

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vysvětlil, že vítězná firma SEN PROPERTY s.r.o. jednostranně odstoupila od smlouvy, město jejich odstoupení akceptuje, pokračuje se v procesu schvalování územního plánu.

Ing. Pešek se tázal, jaký je právní vztah EKKY Development a SEN PROPERTY s.r.o. Předpokládá, že v případě soudního sporu si město najme právní kancelář. Bude město vypisovat opakované VŘ za stejných podmínek?

Ing. Kypta řekl, že je třeba vyhodnotit celou záležitost, pokud bude soudní proces - najme se specializovaná právní kancelář, všechny developerské firmy mění stavby objektů na menší byty. VŘ se zatím vypisovat nebude.

Pan Bartoněk upozornil, že je třeba být připraveni na to, že developeři podají žalobu na město.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že je třeba si připravit podklady a potřebnou dokumentaci. V případě angažování právní firmy bude město nuceno zaplatit vysoké náklady (6,5 mil.Kč) na poplatky, zatím žádná žaloba podána nebyla.

Mgr. Tulpa souhlasil s připraveností na případný právní spor, ale je třeba jednat o Dolině, zda výstavbu spustit jako městskou část nebo developerskou.

Ing. Kypta hovořil o přípravě stavby ČEZu na nové trafostanici JIH. ČEZ bude zatím omezeně vydávat povolení k připojení. V r. 2010 nová trafostanice, návaznost na Dolinu a Huť, dále Liliová atd. dál do města.

Nebyla další diskuse a pan Šourek přečetl navržené usnesení bez doplnění.

29-0-0-0

17. Příspěvky z rozpočtu města v rámci Programu regenerace MPZ

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Navržené usnesení bylo schváleno 28-0-0-1

18. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2009 a související rozpočtové změny

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil řekl, že jde o klasický materiál. Hovořil o příspěvcích v neziskové sféře , které v r. 2008 byly za 2.480 tis.Kč, letos to je 4.630 tis.Kč. Pokud některé organizace dluží, bude jim poskytnut příspěvek až po zaplacení dluhů.

Ing. Pešek se tázal na příspěvek pro tradiční sportovní cyklistickou akci tří měst - Bautzen, Jelení Gora a Jablonec. Navrhl čerpat z rezervy města, pokud se nenajde jiné řešení.

Mgr. Tulpa řekl, že jde o 9.ročník akce, organizátoři založili Občanské sdružení, a na základě toho mohli podat žádost o příspěvek z projektu Euroregionu, který je ale vyřadil z důvodů omezeného počtu účastníků. Starosta zdůraznil historii projektu, který má v Německu a v Polsku podporu. Navrhl částku 35 tis.Kč z rezervy komise pro sport a tělovýchovu - vyzval k vyjádření předsedu této komise.

MUDr. Jörgová se tázala na rodinné centrum MAGNET, které dostává 20 tis.Kč, přitom majitel dluží peníze svým zaměstnancům. Na co se peníze použijí?

Pan Vobořil řekl, že je specifikována jediná činnost Magnetu, která by byla podpořena městem.

Pan Kubsch doplnil, že žádali na daleko více účelů, ale komise humanitní péče žádala specifikaci na jaké účely.

Pan Šourek řekl, že rodinné centrum Magnet sídlí v ul. 28.října, jako organizace není registrována (IČO).

Pan Vobořil doplnil, že majitelem je pan Jan Prokš, jako fyzická osoba.

Paní Caklová, jako předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání řekla, že byl předložen jasný rozpis všech činností centra (práce s dětmi, prorodinná politika pro rodiče) - nabízejí široký rozsah činnosti. Peníze budou použity jen pro programy dětí a rodinné politiky.

Ing. Suda doplnil, že jednorázovou akci cyklistů Euroregionu Nisa nebude problém pokrýt příspěvkem z rezervy komise pro sport a tělovýchovu (35 tis.Kč).

Pan Šourek přečetl navržené usnesení s doplněním o finanční příspěvek pro KRC Euroregion Nisa Jablonec n.N. o.s. z rezervy komise pro sport a tělovýchovu.

22-0-2-5

19. Vyhlášení konkurzu na realizaci projektu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil okomentoval materiál, město nebude provozovatelem zařízení.

PhDr. Heinzl vysvětlil smysl získání poskytovatele, vyhlášení VŘ se jeví jako nejlepší způsob, ZM bude průběžně informováno.

Ing. Pešek měl připomínku, že není z materiálu jasné, co je předmětem poskytování služeb a zda jde o poskytovatele či provozovatele služeb - nutné stylisticky upravit.

Pan Vostřák chtěl konkrétně určit, co bude poskytovatel dělat.

PhDr. Heinzl řekl, že zařízení bude plnit dva úkoly: a) terénní práci směřovat do tohoto centra a pomáhat jim, b) korigovat činnost terénních pracovníků, aby byl lepší přehled o tom, co se děje na území města. V zařízení nízkoprahového centra bude pro mládež připravena činnost a bude provázanost na sociálně právní ochranu dětí.

RNDr. Čeřovský se tázal, s jakou částkou bude město dotovat tuto organizaci.

PhDr. Heinzl řekl, že letos se dotace žádat nemůže, zatím se bude financovat cca 0,5 mil.Kč z rozpočtu města.

RNDr.Čeřovský se tázal, jaká bude provozní doba (Po-Pá) a činnost v následujících letech.

PhDr. Heinzl řekl, že se očekávají nabídky zájemců z VŘ , zatím odhad - zařízení by mělo fungovat v odpoledních hodinách, prázdniny jsou součástí projektu sociálních služeb. Na podzim bude předložen obdobný materiál vzhledem ke schválení rozpočtu na příští rok.

Nebyla další diskuse a pan Šourek nechal odhlasovat stylisticky upravené usnesení

29-0-0-0

20. VH SKS, s.r.o.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa,starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský se tázal na proplácení dividend - žádal podrobněji vysvětlit.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že jde o přebytek tříděných surovin, SKS chce, aby obce dotovaly třídění, mají problém s odběrem (do Číny). Dále chtějí nerozdělovat dividendy a dát je na účet nerozděleného zisku. Město s tím nesouhlasí a bude dávat jiný návrh.

RNDr. Čeřovský argumentoval textem v důvodové zprávě, který rozporuje usnesení. Starosta je delegován na VH a zastupitelstvo mu dává mandát schválit Výroční zprávu i řádnou účetní uzávěrku.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil rozpor v textu tím, že jednání proběhla v průběhu minulého týdne, kdy již materiál byl připraven a odeslán.

Mgr.Tulpa navrhl provést změnu v důvodové zprávě, že ZM souhlasí s výroční zprávou, ale nikoli s převedením částky na účet „nerozdělený zisk“. Třídění odpadu je velký problém celé ČR.

RNDr. Čeřovský navrhl vypustit v důvodové zprávě v bodě III. Schválení řádné účetní závěrky - ukončit větu - schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti SKS za rok 2008. Dále se k zisku nevyjadřovat, tím je volný mandát pro starostu dle vývoje situace na místě.

Pan Šourek nechal odhlasovat navržené usnesení dle upřesnění důvodové zprávy.

20-0-0-9

21. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, preferuje se varianta I.

Ing. Pešek upozornil na stejný způsob žádosti u dvou dopisů s rozdílným výsledkem. Dal na zvážení navrhnout občanům dohodnutý splátkový kalendář, za podmínek, které budou reálné pro město.

Ing. Vítová vysvětlila, že pokud se přistoupí na splátkový kalendář, bude to proti metodice prodeje bytů. Výjimky se dříve neposkytovaly.

Mgr. Teufl doplnil, že jde o nestandardní krok.

Pan Šourek dal hlasovat o variantě 1. v bodě D) 26-0-1-2

Ostatní navržená usnesení 20-0-7-2

23. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal na akceptaci písemných odpovědí z minulého ZM. Všichni tázaní odsouhlasili odpovědi. Mgr. Karásek řekl, že byla špatná formulace a MUDr. Jörgová žádala doplnění - s jakými developerskými firmami Bc. Frič jedná.

b) Nové interpelace

Ing. Pešek písemně žádal termín ukončení překladiště skládky na Proseči a další řešení provozu tohoto překladiště. Dále řekl, že mailem zaslal starostovi dotaz ke

stavbě na rampě u OD Kaufland. Zahájení stavby bylo předčasné, stavební povolení bylo podáno 20.4.- odpověď ředitele rozvoje, že stavebník bude pozván na stavební úřad. Stavební úřad nepracuje dobře, 3 týdny stavba běží a úřad o tom neví. Reagovali až po upozornění občana, hrubě nesouhlasí s praktikami na území města. Právně to správné není!

JUDr. Nesvadba řekl, že město nemá stavební dozor, ale při počtu stávajících pracovníků nemůže město hlídat zahájené stavby.

Mgr. Paukrtová se tázala na současný stav bývalé dětské nemocnice a v jakém je to stádiu - odpověď písemně. Stavba vypadá prázdně, nic se tam neděje.

Ing. Kypta přislíbil písemnou odpověď, ale v krátkosti nastínil stávající problém stavebních firem. Banky požadují tvrdé podmínky, nechtějí půjčovat budoucím majitelům, firma potřebuje zahájit prodej bytů, mají stavební povolení, ale nemají vyřešeno financování.

Ing. Pešek upozornil na porušení práva stavebního, na druhé straně - viz výstavba WC v Soukenné ul. - není tam ani kopnuto!

Mgr. Tulpa řekl, že se řeší přeložky v proluce, není možné řešit ihned.

Ing. Schäfer řekl, že nesouhlasí u bodu 13. se schválením, žádá, aby byl nový výhled předložen po prázdninách a ujasněn a popsán rozbor rozdílu 360 mil. Kč.

Mgr. Tulpa řekl, toto není interpelace, mělo to zaznít v diskusi k bodu č. 13. Materiál se určitě bude předkládat v září (po pololetí bude vyhodnocení krizového rozpočtu).

Paní Gregová upozornila na nedostatek košů na psí výkaly u ABB v ulici k Břízkách.

Pan Vostřák upozornil na stavbu na Tajvanu - vyhořelá stavba, město s tím něco musí udělat. Dále upozornil na rozbité okno u staré hasičárny - možné vniknutí zlodějů. O Tajvanu žádá písemnou odpověď.

Pan Šourek nechal hlasovat o navrženém usnesení 29-0-0-0

24. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

JUDr. Nesvadba navrhl vypustit usnesení z února 2008 č. 248/2008 a 249/2008, jinak neměl doplnění ani nebyla žádná diskuse.

Navržené usnesení bylo schváleno 26-0-0-3

25. Diskuse

a) Informativní zpráva o záměru koupi České mincovny „na stůl“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa doplnil materiál o poslední informaci Jablonex Group, který chce stanovisko města do 27.4.2009. Dochází k rozpadu Jablonexu - městu se nabízí možnost zapojení se do třech základních kroků - možnost zařazení do obchodního tendru, požádali jsme o podkladové materiály, aby se mohla podat výzva a druhé osoby jsou vázány mlčenlivostí. Bez rozhodnutí ZM nelze v jednání pokračovat.

Paní Nováková upozornila z vlastní zkušenosti na velmi složitou situaci v podniku a byl by veliký problém udržet ho v chodu.

RNDr. Čeřovský řekl, že klub ODS nepodporuje tento záměr, město není podnikatelský subjekt.

Pan Šourek zásadně nesouhlasí s předloženým záměrem, není to lukrativní, není jisté, že se zde měna EURO bude razit.

MUDr. Jorgová podpořila pana Šourka, kde je jistota následné ražby mincí.

Mgr. Tulpa řekl, že město by se mělo postavit čelem ke své tradici, záměr je na zakoupení čs. mincovny, byla by tu vazba na ČNB.

PhDr. Fojtíková kritizovala velice stručný materiál na stůl při tak závažném problému, který se týká všech - termín jen do pondělí.

Mgr. Tulpa řekl, že je vázán mlčenlivostí, jde o záměr, informací je málo, výsledky mincovny jsou vázány také mlčenlivostí.

Pan Šourek řekl, že bod 13. hovoří o souboru opatření, město má své problémy s běžnými výdaji. Město může pomáhat firmám do určité míry a mělo by to tak zůstat.

Mgr. Tulpa řekl, že vizí projektu by bylo vytvoření a.s. se 100% účastí města.

Mgr. Paukrtová řekla, že ZM nemůže ignorovat tak významný podnik jako je mincovna, která nežije jen z ražení mincí. Znovu upozornila, že jde o záměr.

Mgr. Tulpa informoval, že získání znaleckých posudků by město stálo cca 400-800 tis.Kč.

MUDr. Jörg řekl, že důvody mohou být politické i věcné, ale jeví se to jako příliš velké dobrodružství pro město. Jediné pozitivní vidí to, že by se město stalo jakýmsi konkurentem pro ostatní zájemce.

Mgr. Tulpa řekl, že nás limituje výzva do 27.4.2009.

Pan Vobořil řekl, že je třeba další jednání a je zásadně proti, aby město podnikalo, mělo by podporovat průmysl jinde.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že města už z historie podnikala, ale vydání za posudky by bylo několik set tisíc.

Pan Šourek dal hlasovat o navrženém usnesení - bere na vědomí 28-0-0-1

RNDr. Čeřovský navrhl rozšířit usnesení o variantní řešení v bodě B):

Varianta I.

ukládá starostovi pokračovat v jednání 5-15-8-1

Varianta II.

ukládá starostovi ukončit jednání 19-2-7-1

b) diskuse

Ing. Pešek upozornil na odlepenou podlahovou krytinu před výtahem na úřadě.

Pan Pelta požádal o svolání společného jednání ohledně překladiště Proseč. Je kolem toho velmi mnoho problémů a je nutná účast všech dotčených - vedení města a zástupci investorů a Marius Pedersen. Je to největší problém Proseče a je nutné se s tím poprat. Do konce roku bude změna územního plánu, ale dokud nebude překladiště vyřešeno, nemůže se nic dál dělat.

Mgr. Tulpa navrhl, aby mu bylo uloženo svolání schůzky do konce května k problematice překladiště Proseč.

Návrh byl odhlasován 27-0-0-2

Paní Nováková požádala místostarosty, aby používali stejnou formu ve svých zprávách o činnosti jako má starosta. Měla problém zkontaktovat místostarostu v době nemoci sekretářky. Dále kritizovala zprávu v Jabloneckém deníku o odměnách zastupitelů, která ji rozzlobila. Domnívá se, že odměnu pobírá právem.

V minulém volebním období činila odměna za zastupitelství a člena komise 2.470,- Kč. Nové volební období bylo za 1.750 Kč a navýšení nepokrylo ani minulou částku.

Mgr. Tulpa reagoval na vytištěný článek, informace v tisku jsou neférové. Po nástupu Domov a koalice byly odměny zkráceny na 60% a výsledek byl ten, že to bylo kritizováno ODS. Komentoval reakce na zvýšené odměny, kdy se odhlasovalo 80% možné částky.

RNDr. Čeřovský se ohradil proti tvrzení starosty a řekl, že ODS nikdy nezpochybňovala výši odměn zastupitelů, sám navrhoval ponechat výši odměn jako byla v loňském roce. Žádal starostu, aby doložil, že nemá pravdu.

Ing. Pešek kritizoval zprávy novinářů, je třeba na ně reagovat v Jabloneckém měsíčníku, že novinářka neměla pravdu a bránit se. Je třeba se proti těmto informacím bránit.

Pan Vostřák řekl, že je v ZM 20 let, neměl nikdy problém s novináři, nevidí nic pozitivního na možné protireakci. Lidé vidí práci zastupitelů.

Mgr. Žur doplnil, že zprávu vytiskla Mladá fronta Dnes a tázal se, zda mohou média v zasedací síni pracovat a fotit. Blesk mu v průběhu jednání vadí.

Mgr. Tulpa řekl, že omezení médií není zakotveno v Jednacím řádu ZM.

Paní Caklová řekla, že ze zákona náleží každému zastupiteli odměna. Nikdy se takto odměny neřešily.

Mgr. Paukrtová komentovala své zkušenosti s novináři, doporučila nezařazovat žádnou zprávu do radničního tisku, jen se víc situace přiostří.

Pan Berounský řekl, že jednání ZM je veřejné, každý občan má právo se ho zúčastnit, novinář může nahrávat a fotit.

26. Závěr

Nebyla další diskuse a starosta města ukončil jednání ZM ve 13.50 hod. Připomněl členům RM krátkou mimořádné jednání.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Špoták, Ing. Antonín Schäfer

Vytvořeno 3.6.2009 12:38:51 | přečteno 1978x | Petr Vitvar
load