Usnesení 23.04.2009

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 23. dubna 2009

Usnesení ZM č. 549/2009

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 550/2009

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 551/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

prodej objektu č.p. 2012 (Saskova 24) na st.p.č. 1939 včetně st.p.č. 1939, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům K. a E. Š., bytem ., PSČ 468 41, Tanvald, za celkovou kupní cenu ve výši 2.200.000,- Kč s tím, že 1.250.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 950.000,- Kč bude proinvestováno do 2,5 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

Usnesení ZM č. 552/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej st.p.č. 1436/1 o výměře 645 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemku pod budovou a nádvoří společnosti ASTRA Mont s r.o., IČ 473 10 588, se sídlem Havlíčkova 3300/9, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 258.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej p.p.č. 2027/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení areálu společnosti TRANSLOG spol. s r.o., IČ 60276592, se sídlem Zlatá ulička 142, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.120,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej části p.p.č. 693 dílu „a“ o výměře 3 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům J. a E. G., bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 847/19 o výměře 872 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky společnosti ARNEMA, s.r.o., se sídlem Norská 399/29, Liberec 11 za vzájemně dohodnutou kupní cenu 218.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej st.p.č. 1209 o výměře 86 m2, p.p.č. 1210 o výměře 1095 m2 a p.p.č. 1211 o výměře 445 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady manželům O. a MUDr. M.S., bytem ., Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 365.850,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 44/3 o výměře 220 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem ucelení nemovitosti panu S. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 110.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 189-2008-FaM/OMP uzavřené dne 17. 6. 2008 se společností EUROCZECH společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec a to tak, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 6. 2009, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2009 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2011.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

8. prodej p.p.č. 1135/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům Ing. L. a RNDr. Mi. M., bytem .., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 125.325,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. prodej p.p.č. 226/2 o výměře 96 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do podílového spoluvlastnictví, ideální ½ manželům J. aj. Čt., bytem . ., Jablonec n.N., ideální ½ panu I. S., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 14.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy s tím, že před prodejem bude přes p.p.č. 226/2 v k.ú. Jablonec n. N. zřízeno věcné břemeno práva přístupu a příjezdu ke garáži bez č.p./č.e. na st.p.č. 3308 a st.p.č. 3308 a ke garáži bez č.p./č.e. na st.p.č. 4867 a st.p.č. 4867 vše v k.ú. Jablonec n. N.

10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 615-2008-FaM/OMP a to tak, že o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30. 10. 2010.

B) ruší

usnesení č. 396/2008/A/7 ze dne 23. 10. 2008.

C) mění

usnesení č. 459/2009/B/3 ze dne 18.12. 2008 a to tak, že schvaluje směnu části p.p.č. 463/5, geometrickým plánem označené jako p.p.č 463/18 o výměře 3 m2 a p.p.č. 463/17 o výměře 26 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Jablonecké nástrojárny, s.r.o., Želivského 3528/11, Jablonec n.N., IČ 25005103 za p.p.č. 2011/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N. s doplatkem Jablonecké nástrojárny s.r.o. ve výši 250,- Kč/m2, tj. celkem 2.250,- Kč s tím, že části p.p.č. 463/5, geometrickým plánem označené jako p.p.č 463/18 o výměře 3 m2 a p.p.č. 463/17 o výměře 26 m2 v k.ú. Rýnovice budou na město převedeny se zástavním právem, které bude vymazáno nejpozději do čtyř měsíců od vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí.

D) neschvaluje

1. prodej p.p.č. 2405/1 o výměře 7963 m2, p.p.č. 2405/12 o výměře 29 m2, p.p.č. 2405/10 o výměře 1460 m2 a p.p.č. 2405/11 o výměře 242 m2 (celková výměra 9694 m2) vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera.

2. prodej části p.p.č. 2412/3 v k.ú. Jablonec n. N.

3. prodej p.p.č. 1116 o výměře 1112 m2 a p.p.č. 1117 o výměře 1610 m2 vše v k.ú. Proseč n. N.

Usnesení ZM č. 553/2009

Výkupy a bezúplatné převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech a bezúplatných převodech nemovitostí a

A. schvaluje

1. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2/2009, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 814, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

2. bezúplatný převod objektu č.p. 1 včetně st.p.č. 2 a p.p.č. 208 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

3. kupní smlouvu č. Rp U/JN/2008/4309, kterou se převádí pozemek, pozemková parcela č. 2158/1, ostatní plocha, způsob využití zeleň, v k.ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 za cenu 775.000,- Kč do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

4. výkup st.p.č. 3329 o výměře 43 m2, včetně stavby garáže bez č.p./č.ev. vše v k.ú. Jablonec nad Nisou od vlastníků manželů O. a K. H., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 300.000,- Kč do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

B) neschvaluje

výkup objektu č.p. 1077 na st.p.č. 912 včetně st.p.č. 912 o výměře 1720 m2 a objektu bez čp./č.e. na st.p.č. 6736 včetně st.p.č. 6736 o výměře 51 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111.

Usnesení ZM č. 554/2009

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 2.000.000,- Kč za prodej objektu č.p. 184 (Proseč 184), Jablonec n. N., včetně st.p.č. 33, p.p.č. 31, p.p.č. 32, p.p.č. 36/1, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, společnosti LG-DINEX spol. s r.o., Prosečská 273, Jablonec nad Nisou, IČ 48269972, a to do 11.10. 2009, pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 2.000.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % z dlužné částky (tj. 500.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 11.10. 2009

Usnesení ZM č. 555/2009

Prodej bytů a nebytové jednotky a výjimka z Metodiky prodeje bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a nebytové jednotky a výjimce z Metodiky prodeje bytů a

schvaluje

1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

SNP 22/1611

1611/1 H. R. 1961 .,- Kč

Podhorská 129/90

90/1 M. J. 1966 .,- Kč

Růžová 3a/2994

2994/1 S. P. 1964 .,- Kč

2994/2 K. J. 1931 .,- Kč

2994/3 H. J. 1969 .,- Kč

2994/4 H. E. 1928 .,- Kč

Mechová 17/3603

3603/4 M. O. 1971 .,- Kč

2. výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě budou v objektu Střelecká 11/1340 prodány 2 byty z celkového počtu 3 prodávaných bytů se slevou 50% z kupní ceny.

Zároveň schvaluje prodej 2 bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů:

Střelecká 11/1340

1340/5 K. H. 1965 .,-Kč

1340/7 K. J. 1968 .,- Kč

K. I. 1975

3. prodej volné nebytové jednotky č. 1420/4 v objektu Pražská 12/1420 o celkové výměře 94,4 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 944/5288 na společných částech domu a stavební parcele č. 1247, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Ing. L. P., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 305.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 556/2009

Změna příjemce příspěvku na obnovu vozového parku MHD

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o problematice příspěvku a

A) schvaluje

1. příspěvek ve výši 10 mil. Kč pro rok 2009 ve formě přiměřeného zisku v rámci úhrady prokazatelné ztráty ve prospěch Dopravního sdružení obcí Jablonecka (IČO 60254041)

2. rozpočtovou změnu uvedenou v příloze důvodové zprávy

B) ruší

usnesení zastupitelstva města číslo 468/2008 ze dne 18. 12. 2008

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi

smluvně zajistit převod finančních prostředků

Usnesení ZM č. 557/2009

Smlouva o spolupráci při pro-rodinné politice města s ČSAD Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Smlouvě o spolupráci při pro-rodinné politice města mezi městem a společností ČSAD Jablonec nad Nisou a

A) bere na vědomí

rozšiřování pro-rodinných aktivit města a navázání spolupráce s ČSAD Jablonec nad Nisou v této oblasti

B) schvaluje

uzavření smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a společností ČSAD Jablonec nad Nisou o spolupráci při pro-rodinné politice města upřesněné předkladatelem při jednání zastupitelstva

C) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

předložit k 31. 10. 2009 průběžnou informaci o čerpání finančních prostředků města na tuto službu.

Usnesení ZM č. 558/2009

Informativní zpráva o stavu projektu REGIOTRAM NISA

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 559/2009

Nakládání s volnými finančními prostředky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o nakládání s volnými finančními prostředky a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 560/2009

Soubor opatření k zajištění běžných výdajů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o souboru opatření k zajištění běžných výdajů města a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 561/2009

Schválení zadání 34. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 34. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 562/2009

Schválení upraveného zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravené zadání 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

předložit na červnovém jednání zastupitelstva celý dopracovaný projekt stavby firmy Crestyl management a.s.

Usnesení ZM č. 563/2009

Odstoupení od smlouvy - Dolina

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odstoupení od smlouvy a

bere na vědomí

odstoupení společnosti SEN PROPERTY s.r.o. od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 188-2008-FaM/OMP k pozemkům p.č. 1905/2 a p.č 1999/25 (oba k.ú. Jablonec nad Nisou) v lokalitě Dolina

Usnesení ZM č. 564/2009

Příspěvky z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové

zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení příspěvku z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny a

schvaluje

a) poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na opravu objektů v majetku města ve výši 1.200 tis. Kč (viz důvodová zpráva)

b) poskytnutí finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám ve výši 904 tis. Kč (viz důvodová zpráva)

c) poskytnutí finančních příspěvků církvím ve výši 530 tis. Kč (viz důvodová zpráva)

d) poskytnutí finanční částky ve výši 100 tis. Kč jako odměny vítězům soutěže „O nejlépe zrekonstruovaný objekt“

e) rezervu ve výši 230 tis. Kč, která bude využita na úhradu víceprací při obnově památkově chráněných objektů v majetku města nebo významných kulturních památek v městské památkové zóně

Usnesení ZM č. 565/2009

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 a související rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM, a související rozpočtové změny.

2. finančnípříspěvek pro KRC Euroregion Nisa Jablonec n. N. (občanské sdružení) ve výši 35 tis. Kč z rezervy komise pro sporta tělovýchovu

Usnesení ZM č. 566/2009

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou pro rok 2009 dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 567/2009

Valná hromada SKS, a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti Severočeské komunální služby, spol.s.r.o. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb, spol.s.r.o., konanou dne 28.4.2009 Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě upřesněné při jednání zastupitelstva

Usnesení ZM č. 568/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis pana Karla Čermáka, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

poskytnutí splátkového kalendáře při prodeji bytové jednotky č. 1705/6 v objektu SNP 30/1705 v Jablonci nad Nisou.

B) dopis pana Vratislava Svatoše, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

poskytnutí splátkového kalendáře při prodeji bytové jednotky č. 1705/2 v objektu SNP 30/1705 v Jablonci nad Nisou.

C) dopis manželů Kořínkových, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

poskytnutí splátkového kalendáře při prodeji bytové jednotky č. 1705/5 v objektu SNP 30/1705 v Jablonci nad Nisou.

D) dopis pana Dušana Tischera, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 107.933,-Kč pro Dušana Tischera, nar. 06.04.1962, bytem Malá 5, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce květen 2009 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

Usnesení ZM č. 569/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

A) podnět - příčné prahy v ul. Horní

bere na vědomí

B) podnět - možnost změny v autobusové dopravě - linka č. 3

bere na vědomí

C) podnět - možnost umístění nádob na tříděný odpad v ul. Nad Školkou

bere na vědomí

D) podnět - možnost získání budovy č.p. 172 a přilehlých pozemků a případné zřízení MŠ

1. bere na vědomí

2. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

předložit podnět osadního výboru vč. stanoviska Výboru pro hospodaření s majetkem města na další jednání zastupitelstva města.

Usnesení ZM č. 570/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 26.3.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 23. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 26. března 2009.

Usnesení ZM č. 571/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 572/2009

Informativní zpráva o záměru koupě divize České mincovny Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo informativní zprávu o záměru koupě divize České mincovny a

A) bere na vědomí

informativní zprávu o záměru podání nabídky na koupi části podniku společnosti JABLONEXGROUP a.s., a to zejména její divize České Mincovny

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

ukončit jednání se společností JABLONEXGROUP a.s. o podání nabídky na koupi části podniku, společnosti JABLONEXGROUP a.s., a to zejména její divize České Mincovny

Usnesení ZM č. 573/2009

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vyslechlo diskusní vystoupení pana M. Pelty a

ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

svolat do konce měsíce května jednání k problematice překladiště v Proseči .

Pavel Šourek
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 30.4.2009 8:58:04 | přečteno 1760x | Petr Vitvar
load