Zápis 22.10.2009

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 22. října 2009 od 9,00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Václav Čížek, MUDr. Pavel Fastr, Ing. Tomáš Suda
  • Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslava Fojtíková, RNDr. Jiří Čeřovský
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 28. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod. Bylo přítomno 26 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil Ing. Václava Čížka, MUDr. Pavla Fastra a Ing. Tomáše Sudu. Též pogratuloval zastupitelům, kteří měli během října narozeniny.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a RNDr. Jiřího Čeřovského.

Před schválením programu zastupitelstva upozornil starosta na připravenou přepravku, kam mohou zastupitelé odhodit materiály, který si nechtějí odnést domů (připomínka pí Caklové na minulém ZM).

Materiály na stůl:

1. Návrh usnesení

2. Mater. č. 9. - úvodní stránka

(připomínky, že chybí u materiálu usnesení - omlouvám se - šotek)

3. Pozvánka k 28.10.2009 do Tyršova parku

4. Vstupenky do kina - digitalizace

5. Pozvánky na výstavu

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

5. Podněty výborů „info P

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

7. Dlouhodobý bankovní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Srnčí Důl

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Spolufinancování projektu revitalizace sportovních středisek
v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Bytová politika města Jablonec nad Nisou čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Převody pozemků „info P

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Darování, výkup a bezúplatný převod nemovitostí „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Žádost o příspěvek města na odkup souboru nástrojů po ukončení činnosti Jablonex Group a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

16. Podpora terénní práce na rok 2010 v Jablonci n.N.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

17. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 a související rozpočtové změny

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

18. Zřizovací listiny příspěvkových organizací

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

19. Zařízení typu jeslí při Nemocnici Jablonec nad Nisou p.o.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

20. Informativní zpráva o zabezpečení dětí předškolního věku v době letních prázdnin

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

21. Schválení zadání 55. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

22. Schválení podnětu na pořízení 56. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Interpelace nové

26. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

27. Diskuse

27a) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

28. Závěr

RNDr.Čeřovský navrhl stáhnout z programu bod 8. a 9. (Srnčí důl), neboť nebyly předloženy kompletní informace včas.

JUDr.Ing.Pleticha jako předkladatel materiálu nesouhlasil s návrhem.

Starosta města dal hlasovat o stažení obou materiálů 10-15-0-1

Body 8. a 9. zůstávají v programu.

Hlasování o celém programu dle návrhu 16-0-10-0

Program byl schválen.

3. Schválení návrhové komise

Mgr.Tulpa navrhl předsedkyní návrhové komise paní Boženu Caklovou a členy komise: Bc. Janu Hamplovou, MUDr. Ivo Jörga, PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a RNDr. Jiřího Čeřovského.

Návrhová komise byla schválena 25-0-0-1

4. Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Mgr.Tulpa v úvodu svého vystoupení navrhl změnit způsob předkládání zpráv jednotlivých politiků. Podřízená pracoviště by nemusela dávat tak podrobné informace své minulé činnosti a „vypíchla“ by se jen nejdůležitější jednání. Na příštím zasedání předloží ve spolupráci s tajemníkem jiné řešení.

Ing. Schäfer se tázal na jednání ohledně majetkoprávního vypořádání Srnčího Dolu.

Mgr.Tulpa řekl, že se těchto jednání nezúčastnil.

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění ke své zprávě.

Pan Vostřák se tázal na zájemce o odprodej obecního bytu - pan Mališ, zda jde o zubního lékaře.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že ano, ale město nemá zájem prodávat obecní byty (kateg.E) - informace o bytové politice města.

Ing. Pešek se tázal na minule stažený materiál Odpisy - pohledávky města a dále na řešení cyklostezky v Pasířské ul. (Petice občanů).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že materiál Odpisy se zpracovává, ze smlouvy vyplynula řada povinností pro úřad a bude předloženo do konce roku. K petici občanů řekl, že se celá záležitost projednávala s občany (Ing. Jacyšin, MUDr. Mareček), části parku potřebují větší zásahy (parovod).

Mgr. Špoták se tázal v souvislosti s revitalizací Srnčího Dolu - pokud nebude dotace, jaký bude další scénář?

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že dotace by měla být na přelomu jara-léta 2010, proto smlouva o smlouvě budoucí, může se situace změnit. Hotel SPORT - mělo se řešit v r. 2005 - nyní již „ujel vlak“.

Ing. Kypta neměl doplnění.

Ing. Pešek protestoval proti zkrácené verzi materiálů politiků, neboť díky těmto podrobným zprávám se zastupitelé dovídají spoustu informací, které by jinak nevěděli.

Ing. Kypta řekl, že klíčové body budou ve zprávě uvedeny.

Pan Vostřák upozornil, že nedostává některé informace - např. jednání s p. Bienem (Unitherm) instalace nového zařízení na úsporu energie do Plaveckého bazénu, jednání o pozemcích kolem Hotelu Merkur a nabídky na rekonstrukci hasičárny - výběrové řízení na kamerový systém.

Ing. Kypta odpověděl, že jednání s p. Bienem byla vstupní informace - solární panely. Ohledně pozemků šlo o nabídku hotelu na výměnu pozemků k parkování - jeví se jako neadekvátní. Výběrové řízení na kamerový systém vyhrála EUROMONT - generální dodavatel dle EU).

(9,40 hod příchod Mgr. Žur)

Mgr. Špoták se tázal na termín bourání objektu - stavba CRESTYLu

Ing. Kypta řekl, že vzhledem k situaci všechny stavební firmy posouvají termíny zahájení cca pol. r. 2010, zatím platí dokončení stavby do konce r. 2013. Toho se využilo pro jednání se školou v Jugoslávské ul. - využití ubytovny v Kokonínské ul., podmíněno rekonstrukcí, aby splňovala patřičné parametry školy.

Paní Caklová se tázala proč dosud nezačala rekonstrukce MŠ ve Hřbitovní ul.

Ing. Kypta řekl, že byl problém s připojením na elektr. síť.

MUDr. Jörg se tázal na dopravní stavby v r. 2010 - jednání s Ing. Jeníčkem z ŘSD a Ing. Jirouškem z firmy Eurovia.

Ing. Kypta vyjmenoval stavby se spoluúčastí města: křižovatka Čs.armády (u Liazu) vč. ramene do areálu Liazu, příprava komunikace (přípojka) do Lukášova a návaznost na narovnání serpentin od Kunratic do Lukášova do r. 2012 (bez naší spoluúčasti). Humanizace Pražská ul., dokončení křižovatky Tovární (zatím zakonzervování na zimu), křižovatka na Ostrém rohu - dokumentace.

Ing. Dlouhý dal podnět - humanizace ul. Podhorská - majitelé domů se nedostanou k patřičným informacím. Město by mělo majitelé objektů včas informovat o stavbě a uzávěrce ulice.

Ing. Kypta řekl, že stavby provádí ŘSD, město bude informovat předem.

Pan Vobořil odpověděl Ing. Peškovi na dotaz o filmu k MŠ. Město získalo dotační titul z ministerstva práce a sociálních věcí - součástí produktů je i propagační film o MŠ a spolupráce s německou MŠ. Kvalita MŠ a ZŠ je velmi dobře hodnocena i v cizině.

Paní Caklová se tázala na návštěvu na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Pan Vobořil odpověděl, že jde o česko-německý projekt - MŠ v Lovecké ul. a MŠ v Odervitz (výměna dětí). Je zájem rozšiřovat projekt.

Ing. Dlouhý se tázal, zda propagační film o městě budou moci zastupitelé zhlédnout.

Pan Vobořil vysvětlil, že původní částka na propagační film byla stáhnuta na polovinu (0,5 mil. Kč) - rozpočet IC na r. 2009 - bude VŘ na dodavatele filmu. Realizaci by město chtělo na prázdniny 2010 (výstava Trienále).

Paní Caklová přečetla návrh usnesení, které bylo přijato 27-0-0-0

5. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel doplnil, že OV Proseč neměl žádné připomínky k tomuto materiálu.

Nebyla žádná diskuze a návrh usnesení byl přijat 27-0-0-0

6. Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel se tázal dle bodů, zda jsou tazatelé spokojeni s odpověďmi.

Pan Vostřák se omluvil za nepřesně formulované otázky, s odpověďmi souhlasí.

Ing. Pešek řekl, že mu chybí odpověď na otázku, kdo zadal projekt mola Ateliéru 4 a zhodnocení akce po zkušebním provozu a vyjádření „správců“ - např. na jaře po zimním provozu, zda se splní předpoklady.

Mgr.Tulpa řekl, že projekt mola zadalo samo zastupitelstvo Ateliéru 4 schválením projektu „Přehrada“ v r. 2007 (vedení jen snížilo počet - plánovány byly 2 mola).

Ing. Pešek dále upozornil na kompetenční spor ohledně veřejné zeleně - co se má udržovat - věc životního prostředí - odpověď akceptuje. Problém ale zůstává nevyřešený.

Ing. Schäfer řekl, že s odpovědí nesouhlasí, i nadále zastává názor, že by se zprůjezdněním ul. Fügnerova odlehčilo křižovatceU Zeleného stromu.

Mgr.Tulpa řekl, že souhlasí s přetížením křižovatky.

Ing. Dlouhý akceptoval odpověď.

Paní Caklová přečetla navržené usnesení, které bylo schváleno. 27-0-0-0

10. Bytová politika města Jablonec nad Nisou

čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, jde o určitou aktualizaci bytové politiky města, naposledy byla aktualizace v r. 2003. Zahrnuje i část akcí, které nejsou přímo v gesci města (developerské firmy a možnosti města).

Pan Vobořil řekl, že materiál vznikl napříč úřadem (TOB a sociální odd.). Úřad má zájem, aby byla finanční dostupnost bydlení sociálně slabších skupin a seniorů.

Ing. Pešek se podivil na tím, že Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. (dále jen MSN) o tomto materiálu nic nevěděla. Pokládá to za formální nedostatek. Klub KSČM nesouhlasí s názvem materiálu - Koncepce. Jde o souhrn současných možností města (doprodat byty) ale není nastolen základní výhled, tzn. chceme omlazení města a připravit startovací byty pro mladá manželství nebo připravit bydlení pro seniory?

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že MSN má funkci správce, tudíž kdo vykonává dle usnesení rady města. Materiál vznikal od loňského roku a MSN se v té době zakládala. K dalšímu jednání bude MSN jistě přizvána.

RNDr. Čeřovský chtěl upřesnit některé nejasnosti v důvodové zprávě (informace o financování a výtěžnost).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že po jednání s ředitelkou Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. (dále jen CSS) Mgr. Stanickou, bude správa bytů sociálních služeb od nového roku převedena pod MSN, neboť agenda je velmi náročná a CSS by se mělo věnovat jiným problémům. Zatím nejsou přesně spočítány náklady. K objektu na Liberecké ul. č.9 řekl, že to je návrh skupiny pro sociálně slabší skupiny.

Pan Vobořil doplnil, že jde o návrh na vytvoření dalších nízko nákladových bytů, neboť se množí neplatiči a bude je třeba někam přestěhovat. Jde o „mezikrok“ mezi dlužníky a městem, je třeba vytvořit komunikaci s dlužníky a nabídnout jim způsob řešení jejich situace.

Ing. Pešek kritizoval v materiálu odkazy na normy EU - co se týče výtahů v rekonstruovaných domech. Žádné normy EU nepřikazují modernizovat výtahy - lobbistické. Opravy výtahu se řídí stářím výtahu. Ceny jsou podhodnocené, minimální částka za zmodernizování je 750 tis. Kč, aby se splnily čs. normy. Dále hovořil o dlužnících MSN - měsíčně 100 lidí a z toho 25 stálých neplatičů.

Pan Vobořil řekl, že město zatím objekty pro neplatiče má, ale očekává se zhoršení situace, a proto město chce rozšířit možnosti dalších přístřešků.

RNDr. Čeřovský se tázal, jak město zamýšlí financovat obecní byty, zda to bude uzavřený cyklus bytů, které vydělávají peníze a které se zpět dávají do oprav obecních bytů nebo vše bude město financovat z rozpočtu. Pak ale není nikde v materiálu kvantifikováno, kolik finančních prostředků město vyčlení.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že cyklus nelze uzavřít (bylo by to ideální), ale bude záležet na příštím rozpočtu a na vývoji situace.

RNDr. Čeřovský řekl, že to je důležitá informace - záměr financování - a to v materiálu není. Cílem bytové politiky je, aby koloběh peněz byl maximálně uzavřený, aby vydělané peníze šly zpět do bytů.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že to je ekonomická část bytové politiky a odvolal se na tabulku Rentabilita objektů, ze které vychází perspektivní směr - rentabilní, pokud se bude rozumně investovat.

Pan Vostřák se tázal na postup, pokud majitel byt zničí a opustí.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že záleží, z jakých důvodů odejdou a kam. Město se může řídit jen zákonem.

Paní Caklová dala hlasovat o původním návrhu usnesení 27-0-0-0

7. Dlouhodobý bankovní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál - schválení bankovního úvěru od KB - vítěz výběrového řízení, který nabídl lepší podmínky. Smlouvu podepíše starosta města.

Ing. Pešek za finanční výbor potvrdil podmínky poskytnutí úvěru a doporučil jeho schválení.

Paní Caklová nechala hlasovat o návrhu usnesení 27-0-0-0

8. Srnčí důl

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha okomentoval materiál a situaci kolem veřejných prostor Srnčího Dolu. Nyní je možnost zajištění existence funkčnosti této lokality na dalších 30 let. Nabízí se čerpání finančních prostředků z projektu Revitalizace sportovních středisek v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře (následující matriál). Nejprve je ale nutné narovnat majetkoprávní vztahy s TJ LIAZ a to je důvodem pro předložení tohoto materiálu.

Pan Vostřák řekl, že vážně pochybuje, že pozemek (bývalá skládka) má cenu 11 mil. Kč.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že areál určitou hodnotu má.

Mgr. Špoták reagoval s tím, že pozemek má historickou hodnotu a hodnotu mají i odpracované hodiny na něm před 30 lety. Navrhl, aby areál spravoval správce, kterého bude napůl financovat město i TJ LIAZ.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil, stejný model se uplatňuje i v areálu Čelakovského.

Pan Pelta apeloval na schválení materiálu, neboť jde o dlouhodobý problém a nyní se naskýtá možnost získání peněz a jejich účelné využití. Podpořil myšlenku vytvoření pracovní skupiny, která by celou záležitost korigovala. TJ LIAZ nemá jiné příjmy než členské příspěvky, je třeba se vyrovnat s minulostí - další využití pro sportovní činnost. Některé sportoviště by zřejmě nebylo využito (lukostřelba), navrhuje využití pro atletiku, fotbal, stezky na běh. Problém vidí v nedostatečném prostoru pro diskuzi, řeší se na poslední chvíli.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil, že až nyní je předkládán plán rozvržení sportovišť, ale jednání s TJ LIAZ trvají 2 roky. Veřejné plochy a cesty, na které lidé dávají podněty a potřebují opravit, se převedou na město. K tomu bude sloužit projekt.

Ing. Pešek navázal na oba předřečníky a navrhl dodatek k usnesení - ukládá místostarostovi města JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi zajistit pracovní skupinu a stanovit režim správcovství a užívání sportovišť - do 31.12.2009. Je nutné, aby provoz měl pevný řád a jasně stanoveného správce.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že aby se mohl řešit správce, je nutné, aby se vyřešily majetkoprávní vztahy v tomto bodě.

Ing. Dlouhý řekl, že ODS má zásadní problém v tom, že vysvětlující materiál byl předložen dnes v 8,45 hod. před jednáním ZM. Návrh projektu není dostatečně prodiskutován. Navrhuje vytvořit komisi na přípravu celého projektu a předložit příště. Celý projekt finančně zavazuje příští ZM (ani se neví v jaké výši).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že projekt je třeba koordinovat s Jelení Horou a není časový prostor pro odklad.

Mgr. Paukrtová řekla, že rozumí možnosti získání dotace pro areál, který potřebuje rekonstrukci. Nic snad nebrání schválení projektu a následně vytvořit pracovní skupinu, která může jednat o rozmístění sportovišť. Navrhla doplnit usnesení o úkol pro JUDr. Ing. Pletichu vytvořit pracovní skupinu, která rozdiskutuje náplň Srnčího Dolu.

Mgr. Karásek řekl, že rekonstrukce je nutná, problémem je nestandardní předložení nějaké realizace na poslední chvíli a jakým stylem.

Ing. Beitl řekl, že problém je ve dvou rovinách. Měl by být zachován princip trvalého rozvoje sportovišť ve městě a znát částku, za kterou to město pořídí. Dále pak majetkoprávní vztahy - luxusně zrekonstruovaný areál předat stávajícímu správci - pak ale zrekonstruovat sportoviště všem oddílům ve městě. Nesouhlasí se způsobem předání materiálu (dnes) a nepodpoří ho.

Ing. Schäfer se tázal, jak bude ošetřena smlouva kupní, pokud dotace nevyjde. Dále chtěl vysvětlit termín, že „smlouva budoucí kupní bude uzavřena až po…“

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že při neúspěchu se město k ničemu nezavazuje, dojde pouze k převodu 3 mil. Kč za areál, který město dlouhodobě chtělo. Pak se můžou realizovat nějaké dílčí projekty z jiných zdrojů. Pokud uspějeme, je možné získat zpět pro město i 3 mil. Kč - v podmínkách projektu je možné získat pozemky do výše 10% ceny projektu. Dále řekl, řešení těchto pozemků je situace velmi složitá, aby je mohlo město získat zpět. Dále podrobně popsal několik možných scénářů - 10-ti letá lhůta, kdy vyprší užívání pozemků TJ LIAZ - do r. 2012.

MUDr. Jörgová se tázala, kdo připravil studii areálu a navrhl cenu (46 mil Kč).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že celý projekt zpracovalo studio SPORT TECHNIC BOHEMIA s.r.o., které se specializuje na návrhy sportovišť a sportovních zařízení.

Mgr. Karásek řekl, že ve veřejných zakázkách jistě byla připojena projektová dokumentace tohoto návrhu a nevidí problém, aby nemohla být předložena zvolené pracovní skupině již na první schůzce.

RNDr. Čeřovský řekl, že 20.11.2009 to musí být odevzdáno v Olomouci. Tázal se, zda pracovní skupina bude mít prostor na projednávání, příp. nějaké změny. Řekl, že prostor na projednávání byl a předložení tohoto materiálu až dnes je nefér s argumentací, že nebyl čas. Souhlasí, že jednání s TJ LIAZ nejsou a nebyla jednoduchá. Všichni chápou, že Srnčí Důl, jako sportovní areál, je k diskuzi vhodný ale zastupitelé nedostali na to prostor. Nemůže materiál odsouhlasit, ale to neznamená, že by s ním z principu nesouhlasil.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že toto sportoviště je součástí koncepce IPRM z r. 2007 a prostor pro změny by jistě byl, ale sportoviště jsou daná (projektováno vč. ceny).

MUDr. Jörgová se tázala, kdy byla ukončena jednání s p. Zalabákem a došlo se k nějakému konsenzu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že ukončili jednání minulé úterý večer na předsednictvu TJ LIAZ, s výsledkem byli všichni seznámeni. Jednání budou dále pokračovat, bude se precizovat dohoda, na základě které se ukončí soudní spor.

Ing. Beitl se tázal, jaká byla vyjednávací pozice města.

Pan Vobořil řekl, že pozice města byla velmi špatná. Zdědil se spor z minulých let o hotely, který trvá již 10 let. Toto je výsledek s určitými kompromisy, aby byl areál dán do stavu, aby občanům sloužil.

Mgr.Tulpa dodal, že to je problém právní nikoli investiční a bez kompromisů se to neobejde.

Ing. Pešek navrhl ukončit diskusi 10-8-6-3

Návrh nebyl přijat.

Pan Vostřák kritizoval hospodaření TJ LIAZ v areálu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že město má zájem, aby se areál rozvíjel a řešil. Pokud by zůstalo u stávajícího stavu, nebude to pro občany dobré. Za celým tímto snažením jsou 2 roky příprav a jednání.

Paní Caklová dala hlasovat o návrhu usnesení s doplněním úkolů od Ing. Peška a Mgr. Paukrtové pro místostarostu Pletichu: a) návrh dohody předložit do 31.12.2009 a b) zřídit pracovní skupinu (viz usnesení č.671/2009) 15-6-6-0

9. Spolufinancování projektu revitalizace sportovních středisek v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha krátce okomentoval materiál, navazuje na předešlý materiál, jde o formální záležitost na uzavření dohody s Jelení Horou. Projekt je postaven tak, že jsou rozděleny zimní aktivity pro Jelení Horu a letní pro Jablonec n.N. Projekt není jen o opravitelnosti areálu ale také o aktivitách.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 20-0-6-1

11. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel se v úvodu omluvil za technickou chybu - přehozená čísla v bodě B) důvodové zprávy (č.parcel).

Nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 24-0-1-2

12. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse. Všechny kauce byly uhrazeny.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

13. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

14. Darování, výkup a bezúplatný převod nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

15. Žádost o příspěvek města na odkup souboru nástrojů po ukončení činnosti Jablonex Group a. s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál (výstup z jednání pracovní skupiny) - ukončení činnosti podniku a historická důležitost bižuterního průmyslu pro město, pomoc a možnosti města k zachování nástrojů pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Ing. Schäfer souhlasí s historickou hodnotou zachování nástrojů, ale částka by se měla snížit, příp. nástroje dát zdarma.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že proběhla jednání pracovní skupiny (Ing.Opatrný, Ing. Slabá, p. Hlubůček), významnou roli v celé záležitosti hrají banky, snaží se využít tržní ceny.

Ing. Pešek řekl, že muzeum nemá prostory, navrhl využít suterénní prostory radnice.

JUDr.Ing.Pleticha kladně kvitoval navržené řešení, bude se o něm dále jednat.

Ing. Beitl se tázal, zda částka jde přímo Muzeu skla a bižuterie.

Pan Šourek hovořil za hospodářskou komoru a apeloval na kladné hlasování o materiálu.

Pan Vostřák souhlasil s materiálem a dodal, že jde o zachování bižuterní výroby.

Paní Nováková apelovala na zastupitele, aby podpořili materiál, akcionáři odmítli jít s cenou dolu a Muzeum skla a bižuterie nedostane od Jablonexu žádnou finanční podporu.

Paní Caklová nechala hlasovat o navrženém usnesení 25-0-0-2

16. Podpora terénní práce na rok 2010 v Jablonci n. N.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

17. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 a související rozpočtové změny

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel okomentoval krátce materiál.

Ing. Pešek za finanční výbor doporučil materiál ke schválení.

RNDr. Čeřovský žádal přehled dle jednotlivých subjektů, kolik již dostaly finančních prostředků.

Pan Vobořil řekl, že není problém dodat tabulku během jednání.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

18. Zřizovací listiny příspěvkových organizací

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

19. Zařízení typu jeslí při Nemocnici Jablonec nad Nisou p. o.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil krátce okomentoval materiál a dodal, že do konce roku ještě předloží podrobný investiční záměr, pokud bude tento materiál schválen. V Rychnově u Jablonce nad Nisou je podobné zařízení vedle MŠ.

Paní Caklová hovořila za komisi pro výchovu a vzdělávání, která souhlasí se sloučením školky a jeslí do jednoho objektu. Mají však podmínku, aby se tím neovlivnily mandatorní výdaje do školních objektů. Vadí ji, že nejsou uvedeny finance, ale vítá další služby pro děti.

Pan Vobořil řekl, že se zpracovává projekt, cena se musí dostat na úroveň projektu MŠ v Rychnově, jde o investici do nemocnice, která to může dále využít - variabilita. V Rychnově mají MŠ formou tzv. kontejnerů a výhodou je, že mají zázemí v kamenné budově. Bude snaha dostat částku na celou investici co nejníže.

Mgr. Karásek komentoval název - studie - a tázal se, zda se někdo zabýval využitím (úpravou) stávajícího objektu a tázal se v jakém stavu objekt je.

Pan Vobořil řekl, že úprava musí splnit mnoho podmínek (hygiena, bezbariérovost) a tato podmínka byla nejlevnější - projekt je k nahlédnutí.

Paní Caklová řekla, že materiál by měl být konkrétnější s více informacemi. Každý projekt má finanční rámec - je možné ho uvést.

Pan Vobořil řekl, že náklady nepřesáhnout 10 mil. Kč a návrh projektu předloží ZM před schválením rozpočtu na r. 2010.

RNDr. Čeřovský se odvolal na komunitní plán města, rozpočet není optimální a tímto se zakládá na další investice pro budoucnost. Kde se na toto zařízení vezmou peníze?

Pan Vobořil se odvolal na proběhlý „Týden sociálních služeb“, na internetu byly podrobné informace ke komunitnímu plánu a ZM schválilo výhled na rok 2010. Jesle jsou priorita tohoto výhledu, která vzešla z průzkumu mezi obyvateli. Ústí nad Labem získalo 100 mil. Kč do této oblasti služeb. Jablonec s tím začal trochu déle.

PhDr. Heinzl se odvolal na komunitní plán na oblast sociálních služeb - str. 17, kde je uvedeno zhodnocení finanční náročnosti soc. služeb a souvisejících služeb. V současné době se realizuje 1. akční plán - ale od roku 2010 bude nastaven nový systém financování soc. služeb. Zhodnocení pro ZM - kolik získalo město finančních prostředků a kolik získali poskytovatelé soc. služeb. Pro r. 2009-2011 cca miliony Kč, město se podílelo v letošním roce částkou 400 tis. Kč.

RNDr. Čeřovský se tázal na finanční dopad do rozpočtu města.

Mgr.Tulpa řekl, že odpověď dostane písemně (interpelace).

Mgr. Karásek řekl, že částka 5,5 mil. Kč je nedostačující na zbourání objektu a postavení nového, ale stačilo by na zrekonstruování stávajícího objektu.

Pan Vobořil řekl, že vítá připomínky p. Karáska a rád ho vezme do přípravného týmu.

Pan Šourek řekl, že je třeba znát objekt a jeho možnosti.

Ing. Beitl řekl, že komunitní plán je cesta, jak získat dotace. Systém je křehký - trvalý rozvoj by měl být nastíněn.

Pan Vobořil řekl, že je členem koordinační komise pro komunitní plán, která je v kontaktu s menšími obcemi, které nemají finance a nemají možnosti výstavby, ale mají stejné problémy.

PhDr. Heinzl řekl, že komunitní plán nic nestojí, jsou částečné náklady na výstupy z něj. Finanční prostředky jdou ze státního rozpočtu, od lidí, kteří ho využívají a podíl města (komuny). Jde o částečný podíl města, tj. náklady na zaplacení pracovníkům služby pro uživatele. Princip komuny - jak chtějí mít zajištěny soc. služby.

Paní Caklová přečetla návrh na doplnění usnesení v bodě B1.- s termínem v prosinci 2009 a bodě B2. - odhad provozních nákladů zařízení dle důvodové zprávy a závěrů přijatých na prosincovém jednání ZM.

Pan Vostřák navrhl ukončení diskuse 18-0-5-3

Doplněný návrh usnesení (viz definitivní usnesení) přečetla předsedkyně návrhové komise a dala oněm hlasovat 26-0-0-0

20. Informativní zpráva o zabezpečení dětí předškolního věku v době letních prázdnin

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál, vč. konkrétních čísel, kolik to město stálo.

Paní Caklová komentovala materiál jako velice zajímavý a pro příští rok se z něho dá čerpat.

Ing. Beitl požádal o podrobnější informace k tabulce o prázdninových příměstských táborech - od kolika let to je.

Pan Vobořil řekl, že je zájem o umístění starších dětí a využití pro předškolní děti - způsob jak rozšířit pro příští rok.

Paní Nováková řekla, že jde o zajímavý materiál, navrhla promítnout - kolik město ušetřilo v době prázdnin.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-2

21. Schválení zadání 55. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce uvedl materiál, vymezení institutu „veřejně prospěšné stavby“ - koridor kolem ul. Čs. Armády.

Pan Vostřák žádal ujasnit směr ul. Cihelná (Lukášov).

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 24-0-0-1

22. Schválení podnětu na pořízení 56. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta uvedl k materiálu, že majitel firmy SOLITER, a.s. požádal o změnu ÚP, aby mohl objekt upravit na bydlení (dříve výroba). Město má zájem podpořit bydlení v této lokalitě.

Nebyla další diskuse a návrh byl schválen 25-0-0-0

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se podivil nad navrženým řešením splátek u pí Elznerové - její věk a splátky po 2 tis. Kč. Není to reálné.

Mgr. Teufl řekl, že to je dle vyhlášky, splátkový kalendář do 18 měsíců je jediné možné řešení. ZM schválilo před 2 lety podmínku, na kterou zatím nikdo z dlužníků nedosáhl.

Mgr. Paukrtová řekla, že pravidla zřejmě nejsou funkční. Tázala se, proč se tato záležitost neřešila dříve.

Mgr. Teufl řekl, že hlavní problém je v soudním systému. Ze zákona se platí 2,5 promile denně z dlužného nájemného. Každý rok narůstá částka o 100%.

Mgr.Tulpa řekl, že problematika je velmi složitá.

Ing. Pešek řekl, že je třeba nastavit aktivní bránu k řešení těchto problémů. Mgr. Černý ujistil na valné hromadě MSN, že mají zmapované dlužníky a je třeba zarazit nárůst dluhů. Je nutná osvěta mezi lidmi, někteří nechápou funkci splátkového kalendáře.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval na připomínku senátorky, zda je systém funkční. Řekl, že systém funkční je, ale řeší se problémy občanů, kterým dluhy přerostly přes hlavu. Vyzval PhDr. Heinzla, aby vysvětlil navržený systém ve spolupráci s oddělení sociálních služeb a zdravotnictví.

PhDr. Heinzl řekl, že postup z hlediska města je: budou dva nezaplacené nájmy - půjde terénní a sociální pracovník města a s rodinou promluví s ohledem na jejich schopnosti a bude sepsán splátkový kalendář, dokud nebude dluh vysoký. Podstata je práce s těmito rodinami.

Mgr. Tulpa řekl, že je nyní na zastupitelích, jak se problém vyřeší. Zákon nedovoluje uhnout.

Pan Vostřák řekl, že paní nemá šanci ale na druhé straně má město neobsazené byty, kde také unikají městu peníze.

Ing. Pešek navrhl oddělit případy čerstvé od těch úplně starých (před r. 2006) nebo určit datum, od kterého se budou řešit splátky. Navrhl prověřit řešení, zda by byly právně schůdné, např. splátkový kalendář pro 36 splátek.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že město nemá dlouhodobě volné byty. Některé nebytové prostory volné jsou.

Pan Šourek podotkl, že nebytové prostory jsou volné, protože je nikdo nechce.

PhDr. Fojtíková řekla, že nyní nepovažuje za koncepční měnit regule, dle kterých se řídily minulé dluhy, když je připraven od nového roku jiný systém.

Mgr. Paukrtová navrhla, aby s pí Elznerovou byl sepsán splátkový kalendář a navrhla prominout poplatky z prodlení.

Mgr. Teufl řekl, že proti tomu v zásadě nic nemá, ale spíše by navrhoval úpravu vyhlášky a u dlužníků, pokud už nebydlí v městských bytech, nastavit určité splátky a pak prominout poplatek z prodlení.

Ing. Pešek řekl, že pokud se schválí navržené usnesení, nebrání to pí Elznerové, aby se odvolala znovu v rámci nové metodiky.

Usnesení se schválilo v původním znění 21-0-0-3

24. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek setázal, zda Ing. Hujerová zůstane ve finančním výboru.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl kladně.

Návrh usnesení byl schválen 21-0-0-1

25. Interpelace nové

Ing. Pešek se jako mluvčí klubu KSČM, vrátil k materiálu „Zimní údržba“, který byl předložen na RM. Má obavy, že materiál pouze redukuje údržbu chodníků tak, jak byla prováděna v minulosti. Tázal se, zda bude zajišťována údržba v ul. U Kostela a chodník v ul. Arbesova. Doporučil doplnit písemný materiál.

Mgr.Tulpa řekl, že v diskusi se bude věnovat kalamitě. Údržba chodníků se již navýšila na 45 km na základě požadavků občanů - nelze navyšovat do nekonečna, vše je o penězích. Lze to řešit individuálními požadavky s TSJ přes „zelenou linku“. Město je pouze odpovědné za chodníky - zákon nestanovuje je uklízet. Pokud se bude zvyšovat kilometráž, je třeba řešit vyšší finanční možnosti města.

RNDr. Čeřovský přečetl písemnou interpelaci - srovnání priorit komunitního plánu a jejich jednotlivých výstupů.

Mgr. Paukrtová komentovala údržbu chodníků v majetku města. Apelovala na zvážení údržby chodníků navíc - kolik lidí úsek užívá.

Ing. Beitl požádal o časovou osu přehledu prací příprav na jednání ohledně revitalizace areálu Srnčí Důl.

Nebyly další interpelace.

26. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal na odvoz posekané trávy kolem hřiště ve Mšeně - přečetl „nekonečný příběh“.

JUDr. Nesvadba řekl, že je to složité - donutit někoho, aby si plnil povinnosti. Úřad znovu vyzve majitele pozemku, aby trávu uklidil.

Pan Vobořil se tázal na usnesení č.666 - uloženo kontrolnímu výboru prověřit provoz Klubu WOKO - v souvislosti s tím je žádost provozovatele klubu o příspěvek.

Ing. Beitl řekl, že zpráva o prošetření bude do konce listopadu.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-1

27. Diskuse

27a) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil odůvodnil předložení materiálu, jde o drobnou úpravu Smlouvy o poskytnutí dotace a požádal zastupitele o souhlas.

Nebyla žádná diskuse a materiál byl schválen 20-0-0-2

Obecná diskuse

Mgr.Tulpa hovořil o kalamitní situaci, která nastala ve městě ve dnech 14.až 18. října. Svůj příspěvek shrnul do tří částí: průběh celého období, kalamitní opatření a ztráty na životním prostředí města. Celkový spad sněhu ve městě za 3 dny byl cca 70-80 cm. Mimořádnost situace byla v tom, že sníh byl těžký, napadl na olistěné stromy, které se zlámaly, příp. se vyvrátily a způsobily veliké škody na městské zeleni. Po dohodě s TSJ se chodníky uklízely minimálně, priorita byla vyklidit hlavní tahy vozovek do města a z města. Vznikly problémy na silnicích 3.tř., kde se neuklízelo. Byly problémy s nástupy do práce mimo město, neboť byly zablokovány příjezdy do města (kamiony) a celá průjezdnost městem směrem na Turnov, Liberec a Lučany. Problémy byly s přísunem elektřiny (Kokonín, Mšeno, Proseč, Zelené údolí). Jablonecká teplárna přestala v souvislosti s tím topit, ale JTR využila nabídky pražského dodavatele na náhradní zdroj, kterým JTR začala topit v sobotu. Zároveň se obnovil záložní zdroj v Rýnovicích. Ztráty se pohubují kolem 3,321 tis. Kč (l mil. Kč jsou ztráty na veřejném osvětlení ve městě, 1,400 tis. Kč zimní údržba TSJ, 700 tis. Kč prořezy zeleně a hřbitova). Budou následovat další prořezy a odvozy dřevin. Odhad je cca 1,5 mil. Kč dalších nákladů. Celková odhadovaná částka škod bude činit 5,522 tis. Kč. Největší ztráta je na zeleni města, parků, hřbitovů a keřů. Město čeká velká revitalizace místní zeleně. Ztráty se stále sčítají a budou se muset započíst do nového rozpočtu. Byla zřízena kalamitní linka na životní prostředí a krizová linka - běží do dnes. Následné problémy - pojistky města, které nemá město přizpůsobeny k tomuto stavu. Vzhledem k situaci byl zaslán dopis předsedovi vlády se žádostí o finanční příspěvek na pokrytí kalamitních škod. Normální zimní údržba probíhá až od 1.11.2009, a proto se sníh neuklízí, vznikly by další náklady. TSJ má na celou zimní údržbu již notně sníženou částku - cca 2 670 tis. Kč.

Pan Kozák z TSJ doplnil, že TSJ jsou ještě ze zákona v letní sezoně, ale nasmlouvaní dodavatelé - bez problému vyjeli. Dodal, že odvoz sněhu je o penězích, ale nemrzne, je obleva a sníh roztaje. Individuálně se řešily jen některé chodníky.

Ing. Beitl se tázal, jak dlouho se bude opravovat náhradní zdroj JTR.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že náhradní zdroj se začal řešit až v pátek dopoledne, neboť ČEZ celou dobu sliboval, že havárii opraví. Náhradní zdroj JTR byl na generálce v LIAZu - před zimním obdobím.

Ing. Pešek zásadně nesouhlasil s hodnocením práce JTR, je trestuhodné, že nebyl funkční záložní zdroj. Myslí si, že JTR totálně nezvládli situaci. Záloha do dneška není funkční a členové dozorčí rady a představenstva by měli vyvodit důsledky.

Pan Vostřák komentoval připravenost JTR - měli si zajistit náhradní zdroj, když ten svůj měli na opravě. Dále kritizoval pásmo kolem železničních tratí - 60 m na každou stranu - jak to, že tam jsou stromy, které padají na trať. ČEZ má peněz dost, aby stromy vykácel a zajistil průjezdnost.

Mgr.Tulpa řekl, že situace byla skutečně mimořádná, naposledy spadl sníh v tomto období a v tomto množství někdy před 68 lety. Komentář p. Vostřák předá jak ČEZu, tak českým drahám.

MUDr. Gall podpořil kritiku Ing. Peška a řekl, že postoj JTR v souvislosti se záložním zdrojem byl trestuhodný. Až se budou další občané od JTR odpojovat, nemůže se město divit, tohle bude vážný důvod.

JUDr.Ing.Pleticha zdůraznil, že situace se záložním zdrojem zde nikdy nenastala. Bere si kritiku za své a bude ji tlumočit.

Pan Berounský hovořil k ochrannému pásmu kolem železnice. Na Jablonecku popadalo cca 50 stromů kolem všech tratí. Správa železniční cesty nemůže nařídit majiteli pozemku, aby vykácel stromy. Je to složitá problematika.

MUDr. Jörgová komentovala kalamitu v oblasti Bedřichova a reagovala na práci JTR v této souvislosti. Situace byla opravdu extrémní, nikdo to zde nezažil. Každý si z toho vezme ponaučení a bude se snažit hledat cestu. Vyzvala zastupitele, aby se připravila akce na znovu obnovení zeleně v Jablonci, každý by mohl zasadit nový strom.

Mgr.Tulpa řekl, že v rámci revitalizace zeleně může předat tento podnět na oddělení životního prostředí, který nyní bude mít spoustu práce s odklizením spadlých stromů. Každá aktivita je vítána - existuje výzva, aby občané uklízeli spadlé stromy i mimo své pozemky, za podmínky úklidu celého pozemku kolem.

Ing. Pešek znovu zdůraznil, že takový podnik jako je JTR musí mít záložní zařízení. Navrhl jako výstup z této diskuse, aby vzešlo usnesení jako výtka JTR.

Mgr. Paukrtová řekla, že očekávala přítomnost ředitele JTR na dnešním zasedání. Záložní zdroj byl nabídnut JTR v pátek a očekává, že JTR záložní zdroj odkoupí pro příští období.

Pan Vostřák řekl, že Jablonec čekají ještě další kalamity - odpojení dalších občanů od JTR. Energetický výbor nedělá nic. Město dostalo 300 mil. Kč za akcie ale zpět do JTR nešlo nic. Z ceny tepla se koupily Paseky a Liaz a kam se rozplynul zbytek peněz. Je třeba dát výzvu i ČEZu a železnicím, aby si udržovaly své sítě.

Mgr. Paukrtová řekla, že Výbor pro energetiku vyčerpal veškeré své možnosti, vedlo se jednání u tajemníka, se stavebním úřadem, problém je v tom, že dokud nebude schválen závazný plán územní koncepce, bude se stavební úřad řídit stávajícím stavebním zákonem. Díky těm, co se odpojili od JTR, cena vzrostla o 50 Kč.

Ing. Pešek se tázal na současné snižování vodní hladiny ve Mšeně, má to nějakou souvislost se štolou?

Mgr.Tulpa řekl, že neví, prověří.

Mgr. Karásek se tázal, zda město nedává špatným příklad lidem, kteří se odpojují od JTR, když např. pro bazén se uvažuje se zavedením solární energie pro čerpadla.

Ing. Kypta vysvětlil, že bazén měl jedinou možnost, jak se vyrovnat se ztrátou 125 tis. Kč ročně. Jediná možnost - úspora energie (60% zdrojem tepla je pára) - nedochází k odpojení ale ke zlepšení situace - jiný krok k zateplení.

Mgr. Paukrtová řekla, že výbor pro energetiku zásadně nesouhlasil s napojení bazénu na tepelná čerpadla a všichni členové výboru to vnímají, jako že město nepodporuje službu JTR. Chybí tam vůbec jednání mezi bazénem a JTR a výbor má vážné pochybnosti o návratnosti této investice. Navíc výbor nemá šanci jednat s těmi lidmi, co se chtějí odpojit - kompetence stavebního úřadu. Bazén je kapitola sama pro sebe - stanovisko výboru je rekuperace tj. zpětné získávání energie k opětovnému využití se podporuje, tepelná čerpadla v žádném případě.

Paní Caklová hovořila o kruhovém objezdu v Pražské ul. - poblíž se schází lidé různých věkových skupin, objevily se tam injekční stříkačky a v této souvislosti upozornila na otevření nízkoprahového centra na 5. květnu. Apelovala na zvýšený dohled MP.

PhDr. Heinzl reagoval, že z hlediska legislativy se tím zabývá sociální odbor a je ve spojení s městskou policií a monitorují tento úsek.

PhDr. Fojtíková hovořila o Týdnu sociálních služeb, který ve městě proběhl a chválila s tím související odborný seminář, který byl na velmi dobré úrovni. Byl nastaven dobrý trend - diskuse k odborné tématice. Systém komunitního plánování umožňuje dobrý směr nastavení priorit v sociální odborné problematice. Tato oblast komunitní problematiky dává rozvoj jedné z forem komunitního plánování.

Bc. Hamplová hovořila o pozemku u hotelu Merkur a přimlouvala se, aby město ho získalo do svého majetku (u pozemku Scheybalových).

Ing. Kypta řekl, že to je v jednání, hotel chce parkovací plochy - je to nesrovnatelná cena.

Ing. Beitl se znovu tázal, zda JTR má již opraven náhradní elektr. zdroj, souhlasil s Ing. Peškem, že to je u takového podniku je to podstatné.

Mgr.Tulpa ukončil diskuzi, upozornil na pietní akt 28.10., na slavnostní promítání nové technologie 5.11.

Paní Caklová přečetla navržené usnesení k výtce JTR ohledně záložního zdroje energie (viz usnesení) 17-0-2-1

28. Závěr

Zasedání ukončil starosta města ve 14 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslava Fojtíková, RNDr. Jiří Čeřovský

Vytvořeno 16.11.2009 10:03:39 | přečteno 1919x | Petr Vitvar
load