Usnesení 22.10.2009

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 22. října 2009

Usnesení ZM č. 667/2009

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a místostarostů a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 668/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený podnět osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se neutěšeného stavu pietního místa a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 669/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 24.9.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 27. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 24. září 2009.

Usnesení ZM č. 670/2009

Dlouhodobý bankovní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

přijetí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 250 mil. Kč od Komerční banky, a.s.

Usnesení ZM č. 671/2009

Srnčí Důl, narovnání s TJ LIAZ

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky v lokalitě Srnčí Důl, kde město jako budoucí kupující koupí od budoucího prodávajícího Tělovýchovné jednoty LIAZ Jablonec nad Nisou pozemky:

 • p.p.č. 429/7,
 • p.p.č. 429/9 (která vznikne oddělením z p.p.č.429/7),
 • p.p.č. 2330/13,
 • p.p.č. 2330/17 (která vznikne oddělením z p.p.č. 2330/13),
 • p.p.č. 424/8 (která vznikne oddělením z p.p.č.424/1),
 • p.p.č. 423/28 (která vznikne oddělením z p.p.č.423/25),

vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Cena výše uvedených nemovitostí zjištěná znaleckým posudkem č. 43/1624/2009 znalce Ing. Miloše Zahradníka ve výši 14 448.270,-Kč bude ponížena o hodnotu sporu o Hotely Sport vedeného Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pod spis. zn. 9 C 304/2006 ve výši 4 100 000 Kč.

Dále 3 000 000 Kč uhradí budoucí kupující budoucímu prodávajícímu v penězích.

V období od 1.1.2010 do 31.12.2024 umožní kupující prodávajícímu bezplatně užívat sportovní zařízení v majetku kupujícího dle specifikace dohody o narovnání.

Budoucí kupující následně uhradí vyměřenou daň z převodu nemovitostí. Tím bude kupní cena za výše uvedené nemovitosti vypořádána.

2. Uzavření dohody o narovnání s TJ LIAZ ve věcisporu o Hotely Sport vedeného Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pod spis. zn. 9 C 304/2006 dle bodu 1.

3. Ukončení soudního sporu a stažení žaloby města Jablonce nad Nisou na Tělovýchovnou jednotu LIAZ vedenou Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pod spisovou značkou 9 C 304/2006 z roku 2006 o 4 100 000 Kč jako náhrady škody za Hotely Sport.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

1. předložit do jednání zastupitelstva města do 31. 12. 2009 návrh dohody o provozování areálu Srnčí důl

2. zřídit pracovní skupinu, která projedná budoucí využití areálu Srnčí důl a předloží výsledek projednání na zastupitelstvo v měsíc listopadu 2009 (19.11.2009)

Usnesení ZM č. 672/2009

Spolufinancování projektu „Revitalizace sportovních středisek v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Spolufinancování projektu „Revitalizace sportovních středisek v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře“ a

A) schvaluje

vyčlenění prostředků města Jablonec nad Nisou na realizaci české části projektu „Revitalizace sportovních středisek v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře“

ve výši 189 471,13 EUR (4 926 249,38 Kč/1 EUR = 26 Kč) z rozpočtové rezervy města v případě přidělení dotace.

B) bere na vědomí

vzorové znění dohody o spolupráci mezi městem Jablonec nad Nisou, městem Jelenia Góra a meziškolním sportovním klubem „Krkonoše - zimní sporty“ (Międzyszkolny Klub Sportowy „Karkonosze - Sporty Zimowe”).

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit financování projektu v případě přidělení dotace na realizaci projektu „Revitalizace sportovních středisek v Jablonci nad Nisou a Jelení Hoře“ z rezervy města.

Usnesení ZM č. 673/2009

Bytová politika města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k bytové politice města Jablonce nad Nisou a

schvaluje

předložený materiál „Bytová politika města Jablonce nad Nisou“ uvedený v příloze důvodové zprávy včetně úkolů uvedených na straně 23 - 24 tohoto materiálu

Usnesení ZM č. 674/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej st.p.č. 5348 o výměře 24 m2 v k.ú. Jablonec n. N. R. T., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej st.p.č. 5347 o výměře 24 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům J. a M. T., bytem . Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 732/2 v k.ú. Kokonín manželům M. a Z. Č., bytem .., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č 1586/4 o výměře 1148 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Ing. M.i a J. Z., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 252.560,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej p.p.č 2101/14 o výměře 525 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům P. PharmDr. a D. PharmDr. F., bytem . Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 63.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č 2101/15 o výměře 55 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady paní Al. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č 1496/1 o výměře 1116 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem výstavby rodinného domu manželům J. a G. R., bytem ., Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 379.440,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 945/2 o výměře 120 m2 a p.p.č. 617/9 o výměře 21 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem zahrady manželům P. a Bc. J. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 21.150,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. prodej p.p.č. 945/1 o výměře 114 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady manželům Bc. St. a Mgr. Z. K., bytem ., Jablonec n. N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 617/4 o výměře 367 m2 v k.ú. Kokonín manželům L. a V. V., bytem ., Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 55.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p.p.č. 617/8 o výměře 170 m2 panu J. S., bytem . 3670/8, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 5.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

směnu části p.p.č. 973/7 o výměře cca 141 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonce n. N. za část p.p.č. 972/7 nově označenou jako p.p.č. 972/16 o výměře 18 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů JUDr. J. a E. P., bytem . ., Jablonec n. N.

C) mění

usnesení č. 311/2008/A ze dne 29.5.2008 a to tak, že schvaluje usnesení v tomto znění:

„ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou

v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění,

 1. schvaluje prodej následujících nemovitostí:
 • (i) pozemková parc. č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2;
 • (ii) pozemková parc. č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2;
 • (iii) pozemková parc. č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2;
 • (iv) pozemková parc. č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2;
 • (v) pozemková parc. č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2;
 • (vi) pozemková parc. č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2;
 • (vii) stavební parc. č. st. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2;
 • (viii) stavební parc. č. st. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2;
 • (ix) pozemková parc. č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2;
 • (x) pozemková parc. č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2; a
 • (xi) pozemková parc. č. 2301/4 - ostatní plocha, o výměře 608 m2, oddělená od pozemkové parcely č. 2301/1 na základě geometrického plánu č. 4521-678/2008 ze dne 30. května 2008 pro rozdělení a změnu hranic pozemkové parc. č. 2301/1 - ostatní plocha;

včetně jejich veškerých součástí a příslušenství, všechny nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro dané katastrální území v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

společnosti CRESTYL properties, s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, IČ: 276 21 588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119527;

za kupní cenu ve výši 1.100,- Kč / m2, tedy celkem 7.801.200,- Kč;

 1. schvaluje návrh příslušné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí se společností CRESTYL properties, s.r.o.;
 2. pověřuje Mgr. Petra Tulpu, starostu města, a Ing. Otakara Kyptu, místostarostu města, aby jménem města Jablonce nad Nisou uzavřeli schválenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí.

V Jablonci nad Nisou dne 22. 10. 2009

Schváleno Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou usnesení čís. 674/B/2009"

Usnesení ZM č. 675/2009

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1. prodej volné bytové jednotky č. 3656/12 v objektu B. Němcové 2/3655, 4/3656 o velikosti 1+3, celkové výměře 70,0 m2 v 6. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 700/22394 na společných částech domu a stavební parcele č. 518/20, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou Ing. E. H., bytem . ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 966.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej volné bytové jednotky č. 3666/5 v objektu B. Němcové 20/3665, 22/3666 o velikosti 1+2, celkové výměře 56,3 m2 ve 3. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 563/20208 na společných částech domu a stavební parcele č. 518/13, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou manželům Ing. L. a Ja. S.., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 766.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej volné bytové jednotky č. 3768/2 v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 o velikosti 1+2, celkové výměře 56,4 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 564/20240 na společných částech domu a stavební parcele č. 4/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou panu T. B., bytem ., Jablonec n.N. za kupní cenu 629.700,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej volné bytové jednotky č. 1890/3 v objektu Turnovská 12/1890 o velikosti 1+3, celkové výměře 92,4 m2 ve 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 924/4667 na společných částech domu a stavební parcele č. 1733/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní L.Š., bytem ., Jablonec n.N. za kupní cenu 550.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej volné bytové jednotky č. 2330/7 v objektu Revoluční 28/2330 o velikosti 1+2, celkové výměře 85,1 m2 v 5. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 851/6902 na společných částech domu a stavební parcele č. 2295, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní M. H., bytem ., Jablonec n. N. za kupní cenu 450.000,-Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej volné bytové jednotky č. 4354/06 v objektu Na Úbočí 31/4353, 33/4354 o velikosti 1+3, celkové výměře 77,40 m2 ve 2. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 774/34623 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 988/19, 988/20 vše v k. ú. Rýnovice MUDr. B. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 956.550,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej volné bytové jednotky č. 3768/12 v objektu Palackého 44/3768, 46/3769 o velikosti 1+2, celkové výměře 56,4 m2 v 6. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 564/20240 na společných částech domu a stavební parcele č. 4/12, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou panu T. B., bytem . ., Jablonec n.N. za kupní cenu 701.700,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 676/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

trvá

na usnesení č. 458/2008 ze dne 18. 12. 2009.

Usnesení ZM č. 677/2009

Darování, výkup a bezúplatný převod nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a

schvaluje

1. přijetí daru části p.p.č. 864, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 864/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Rýnovice od manželů Ing. J. M., bytem . ., Jablonec n.N. a H. M., bytem ., Liberec a manželů A. a M. P., bytem ., Jablonec n.N.

2. výkup části p.p.č. 849/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. o výměře 91 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky od vlastníků manželů M. B.i, bytem . .a K. Bl., bytem ., L. K., bytem ., Jablonec n.N., P. M., bytem ., Ing. M. N., bytem . ., Desná, Stavebního bytové družstva Bižuterie, Vítězslava Nezvala 4498/7a, IČ 42170, manželů J. a L. Š., bytem ., D. Š., bytem ., Ing. M. U., bytem . . ., Jablonec n.N. za cenu ve výši 250,- Kč/m2.

3. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 6/2009, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 2357/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

4. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2009/ 5077/01, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1316, ostatní plocha, neplodná půda, v katastrálním území Proseč n.N. a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 678/2009

Žádost o příspěvek města na odkup souboru nástrojů po ukončení činnosti JABLONEX GROUP a. s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o možnostech záchrany souboru nástrojů a vzorkovny po ukončení činnosti JABLONEX GROUP a. s.

A) schvaluje

záměr odkupu souboru nástrojů pro výrobu kovových komponentů k bižuterii a vzorkovny

B) pověřuje

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu města,

zahrnout do rozpočtu města na rok 2010 částku ve výši 2 mil. Kč pro Muzeum skla a bižuterie na odkup souboru nástrojů pro výrobu kovových komponentů k bižuterii a vzorkovny od společnosti JABLONEX GROUP a. s.

Usnesení ZM č. 679/2009

Podpora terénní práce na rok 2010 v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

a) zapojení města do programu Rady vlády ČR: Podpora terénní práce

2010, s celkovými náklady 401 371,68 -Kč

b) podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 250 000,- Kč

c) finanční spoluúčast města Jablonec n. N. ve výši 151 371,68 -Kč

Usnesení ZM č. 680/2009

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 a související rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2009 vybraným subjektům z oblasti kultury, sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, dle návrhů jednotlivých komisí rady města a související rozpočtové změny.

Usnesení ZM č. 681/2009

Zřizovací listiny příspěvkových organizací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zřizovací listiny příspěvkových organizací dle důvodové zprávy:

1. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

2. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

3. Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

4. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

5. Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

6. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

7. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

8. Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

9. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

10. Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

11. Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

12. Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

13. Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

16. Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

18. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

19. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

20. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

21. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

22. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

23. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

24. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

25. Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

26. Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Usnesení ZM č. 682/2009

Zařízení typu jeslí při Nemocnici Jablonec nad Nisou p. o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zařízení typu jeslí při Nemocnici Jablonec nad Nisou p.o. a

A) schvaluje

projekt sloučeného zařízení mateřské školy a jeslí v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

B) ukládá

1. Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

a) zajistit návrh smlouvy s Nemocnicí Jablonec nad Nisou p. o. dle bodu I. důvodové zprávy, která ošetří smluvní vztahy ohledně výstavby objektu a úprav okolní areálu, zřízení kombinovaného zařízení jeslí a MŠ, vybavení zařízení a provoz kombinovaného zařízení v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o.

b) konkretizovaný variantní návrh stavebního řešení a návrh rozpočtu na realizaci akce výstavby sloučeného zařízení mateřské školy a jeslí předložit na jednání zastupitelstva v prosinci 2009.

2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2010 částku odpovídající vstupní investici na výstavbu budovy, okolním úpravy, vybavení zařízení a odhadované provozní náklady zařízení dle důvodové zprávy a závěrů přijatých na prosincovém jednání zastupitelstva.

Usnesení ZM č. 683/2009

Informativní zpráva o zabezpečení dětí předškolního věku v době prázdnin

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere ji na vědomí

B) schvaluje

převod finanční částky ve výši 324 800 Kč do roku 2010 s účelem jejího využití jako příspěvku na zabezpečení dětí předškolního věku v době letních prázdnin 2010

C) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

zajistit v souladu s bodem B) tohoto usnesení zapracování finanční částky do návrhu rozpočtu na rok 2010

Usnesení ZM č. 684/2009

Schválení zadání 55. změny platného Územníhoplánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 55. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 685/2009

Schválení podnětu na pořízení 56. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 56. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 686/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Evy Elznerové, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení - Evě Elznerové, nar. .1957, trvale bytem Na Vršku 3855/10, Jablonec nad Nisou

3. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 515. 623,-Kč pro Evu Elznerovou, nar. .1957, bytem Na Vršku 3855/10, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce listopadu 2009 měsíčně 2. 000 Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká. Současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

B) dopis manželů Barborikových, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

a) prominutí dluhu - poplatku z prodlení - Dagmar a Jánu Barboríkovým, trvale bytem Prosečská 210, Jablonec nad Nisou

b) povolení splátkového kalendáře s dobou splácení nad 18 měsíců pro Dagmar a Jána Barboríkovi, trvale bytem Prosečská 210, Jablonec nad Nisou, a trvá na okamžitém uhrazení dluhu.

Usnesení ZM č. 687/2009

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

volí

do výboru Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Ing. Jitku Hujerovou

Usnesení ZM č. 688/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 689/2009

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/3.2.00/02.00193 a

schvaluje

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ ROP NUTS II Severovýchod CZ.1.13/3.2.00/02.00193

Usnesení ZM č. 690/2009

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po diskusi

vytýká

vedení JTR a.s. skutečnost, že není připraveno na mimořádné situace a nemá pro tento případ k dispozici vlastní náhradní zdroj energie

Božena Caklová
předsedkyně návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 29.10.2009 9:29:11 | přečteno 1819x | Petr Vitvar
load