Zápis 21.05.2009

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 21. května 2009 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Antonín Schäfer, Václav Vostřák, Mgr. Soňa Paukrtová (příchod později)
  • Ověřovatelé zápisu: Eva Gregová, JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 25. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod. Bylo přítomno 17 členů zastupitelstva a další přicházeli.

Starosta omluvil Ing. Antonína Schäfera, Václava Vostřáka (dovolená) a Mgr. Soňu Paukrtovou. Příchod později oznámila p. Caklová. Starosta města pogratuloval zastupitelům, kteří oslavili nebo oslaví své narozeniny v květnu.

K zápisu ze ZM z 23.4.2009 ZM nebyly žádné připomínky, zápis byl zastupitelům rozeslán zatím mailovou poštou (chyběl podpis jednoho ověřovatele).

Ověřovateli dnešního zápisu určil starosta města paní Evu Gregovou a JUDr.Ing. Lukáše Pletichu.

Starosta seznámil přítomné s materiály na stůl:

  1. Zápis OV Proseč
  2. Návrh usnesení

2. Schválení programu:

3. Schválení návrhové komise

4. Zpráva starosty a místostarostů města

5. Podněty výborů „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

7. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Schválení zadání 50. změny platného Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města „info P“

9. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Výkup a bezúplatné převody nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Informativní zpráva o správě portfolia za 1. čtvrtletí 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Metodika proinvestování části kupní ceny - změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

16. Provozní úvěr pro TJ Bižuterie čas. 10,10

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

17. Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. - kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr.Ing.Lukáš Pleticha, místostarosta čas. 10,00 hod.

18. Příspěvek TK ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s. - spolupodíl ke státní dotaci

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

19. Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta čas. 10,30 hod.

20. Stav projektové přípravy zástavby centra města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města čas. 11,00 hod

21.Vydání 41. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

22. Právní subjektivita Mateřské školy Lovecká 11

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

23. Česko-polský projekt „Setkávání- tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“

předkládá: Ing.Marta Procházková, jednatelka Eurocentra Jablonec n.N. s.r.o.

24. Digitalizace kina Radnice

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

25. Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

26. Aktualizovaný IPRM - zóna Žižkův vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

27. Kupní smlouva s SVS, a.s.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

28. Valná hromada SVS

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

29. Termíny jednání ZM na II. pol. 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

30. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Nové interpelace

32. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

33. Diskuse

34. Závěr

Nikdo neměl připomínky a program byl zastupiteli schválen 17-0-0-0

3. Volba návrhové komise

Za předsedu návrhové komise navrhl starosta města Ing. Václava Čížka a za členy komise paní Evu Gregovou, JUDr.Ing. Lukáše Pletichu, pana Ivo Bartoňka a Ing. Františka Peška.

Návrhová komise vč. předsedy byla schválena 18-0-0-0

Následovaly jednotlivé body programu :

4. Zpráva starosty a místostarostů města

Starosta města neměl doplnění ke své zprávě.

Ing. Pešek se tázal na další jednání s klubem WOKO, projekt St.Marienthal, jednání s řed. TEDOM ohledně MHD a magnetická rezonance v nemocnici.

Mgr.Tulpa řekl, že otázku Marienthalu podrobněji zodpoví Mgr. Puzrlová, firma TEDOM - jednání o zřízení pumpy na plyn v areálu bývalého LIAZu, klub WOKO - zatím snaha o pozastavení činnosti, neměli patřičná povolení od okresní hygienické stanice, ale interně má informaci, že OHS již povolení vydala, stavební úřad nyní vydá své rozhodnutí k možné činnosti. Provozování klubu by se znovu povolilo na zkušební dobu, do konce roku.

Paní Nováková se tázala na Studentský parlament v Jablonci.

Mgr.Tulpa řekl, že setkání inicioval absolvent gymnázia U Balvanu p. Filip Faltejsek, žádal MěÚ o povolení setkání, které se pak uskutečnilo na gymnáziu U Balvanu a bylo zdařilé. Město přispělo na ubytování účastníků.

Mgr. Puzrlová krátce informovala o společném projektu St.Marienthal. Tam sídlí jedna z největších neziskových organizací na Saské straně Německa, která se na Jablonec obrátila s návrhem o spolupráci. Jde o velký projekt za 0,5 mil EUR - město by se mohlo podílet, probíhají další jednání.

Ing. Čížek se tázal na optimalizaci sítě středních škol v našem kraji a na jednání se starosty spádových obcí.

Mgr.Tulpa, jako předseda subkomise pro Turnov a okolí, řekl, že komise má zhodnotit, zda optimalizační kroky v rámci školství Libereckého kraje (LK) byly správné. Komise došla k názoru, že kroky byly správné, ale naráží na problém nedostatku financí. Není hotový projekt pro zabezpečení škol a jejich sloučení. Síť středních škol v Jablonci - jednání o sloučení školy u konečné tramvaje se školou v Liberci. Není možné - Liberec nemá kapacitu. Změna (smíchání oborů obou škol) by trvala 2-3 roky, teprve bude předložen materiál do rady kraje. ZM bude informováno.

K jednání se starosty spádových obcí starosta řekl, že se jednalo o možnostech likvidace tříděného odpadu, způsob odvozu z obcí v návaznosti na jejich finanční možnosti. Dohoda je s p. Faistaverem, že se pokusí najít cestu, jak tříděný odpad odvést z malých obcí i za cenu, že bude tato činnost ztrátová.

Pan Šourek se tázal na výstup ze setkání se zástupci Policie ČR ohledně problematiky územního řízení PČR v Jablonci n.N. a jednání ohledně rekonstrukce smuteční síně.

Mgr.Tulpa k první otázce řekl, že výstup není žádný, šlo jen o informaci v jakém postavení vůči městu se PČR nachází. K rekonstrukci smuteční síně řekl, že její rekonstrukci nelze zapracovat do žádných dotačních programů a město na to finance nemá. Projekt na rekonstrukci již je zpracován, bude se žádat o dotaci ministerstvo financí.

Zpráva L. Pleticha

Předkladatel informoval o ocenění JKIC na knižním veletrhu TRUCK Propag v Písku za knihu o Josefu Václavovi Schejbalovi.

Ing. Pešek se tázal na jednání o umístění skládky sněhu.

Odpovídala Ing. Pavízová, že se jednalo o vytipování nových pozemků k tomuto účelu, které budou navrženy TSJ k pronájmu. Používané městské pozemky se rozprodávají.

(9,30 hod. příchod MUDr. Jörgová)

Zpráva O. Kypta

Ing. Pešek se tázal na nové umístění překladiště odpadu v Proseči a termín zahájení kruhové křižovatky v ul. Tovární - komplikace s přeložkou parovodu.

Ing. Kypta informoval o svolaném jednání se zainteresovanými, místní šetření je svoláno na příští týden, jsou jasné plošné požadavky SKS, a.s. (3 ha). Je vytipováno území, které částečně zasahuje do k.ú. obce Rádlo, je nabídnuta směna. Bude nutné další jednání s Lesy ČR. Musí se to ubírat tímto směrem, jiné možnosti nejsou. Co se týká křižovatky v Tovární ul. - je třeba zřídit věcné břemeno na část pozemku, neboť vedení parovodu je třeba umístit pod most. Jde o řešitelnou záležitost cca do měsíce.

Zpráva P. Vobořil

Pan Vobořil neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání ohledně přesunu dětí po dobu rekonstrukce mateřské školy (MŠ) ve Hřbitovní ul. do MŠ v ul. V. Nezvala. Dále se tázal na připravenost úřadu ohledně vydávání poukázek v oblasti sociálních dávek.

Pan Vobořil odpověděl, že je dohoda mezi ČSAD a MěÚ o zajištění přepravy dětí v ranních a odpoledních hodinách, tj.každodenní spoj v pracovní dny ráno v 7 hod. od školky ve Hřbitovní a v odpoledních hodinách zpět. Spoj může zajišťovat i jiná místa, aby se rodiče s dětmi dostali co nejblíže ke svému bydlišti. Otázku poukázek vysvětlil PhDr. Heinzl.

PhDr. Heinzl k vydávání poukázek oddělení sociálních dávek uvedl, že jde o příspěvky na živobytí, které vyplácí obec s rozšířenou působností. Poukázky se vyplácí 2 měsíce a to hlavně lidem, kteří mají nějaký problém s efektivním využíváním tohoto příspěvku (tj. nakupovali za něj alkohol, cigarety apod.). Zkušenosti jsou dobré - praktikují to již Semily, Frýdlant.

Pan Šourek se tázal na jednání s občany ohledně jeslí a s tím související výhled na kapacitu MŠ ve městě.

Pan Vobořil řekl, že veřejná beseda s občany ohledně jeslí ve městě byl první krok sledovaného tématu „Chybí vám jesle?“. Druhým krokem je anketa na internetu a třetím krokem je tištěný dotazník. Vše bude vyhodnoceno do konce června. Připravuje se koncepční materiál k řešení problematiky MŠ a jeslí. Největší nápor na MŠ se očekává v příštím roce (silné ročníky 70 let). Jedná se o další výstavbě MŠ (Proseč) a rozšíření kapacity ZŠ směrem k MŠ. Letos jsou děti umístěny.

MUDr. Jörgová se tázala na jednání s p. Kašparem ohledně výstavby MŠ na Proseči, jaká je realita a jaký je harmonogram výstavby.

Pan Vobořil řekl, že p. Kašpar ubezpečil přítomné na společném jednání, že plán výstavby MŠ neopustil. Zda to bude jednat jen o zařízení pro předškoláky nebo jeho využití bude variabilní, se uvidí. Objekt pro seniory je v projektu připraven. Povolení v 1. etapě je jen na bytovou výstavbu nikoli na tato zařízení.

MUDr. Jörgová se tázala, zda existuje statistika, kolik starých lidí bude potřebovat nějaké zařízení k dožití.

Pan Vobořil řekl, že ve spolupráci s Libercem a Turnovem (nabízejí volná místa) se hledají možnosti pro staré občany (viz Komunitní plán města). S komisí LK se projednávají investice LK s tím související. Je třeba využít dotačních titulů.

Paní Caklová referovala za komisi pro výchovu a vzdělávání, že 3-leté děti byly umístěny všechny.

Pan Vobořil ještě dodal, že je též velká poptávka po umístění dětí ve věku 2-3 let. Nabízejí se alternativy, existuje i tzv. kontejnerové řešení (možnost přemístění vybavené třídy).

Mgr. Žur se tázal, zda existuje statistika kolik předškolních dětí je v Proseči a kolik dětí využívá dopravu v souvislosti s povinnou školní docházkou. Dále se tázal na besedu s občany - kdy bude.

Pan Vobořil odpověděl, že se lokalita Proseč pečlivě sleduje. Oprava stávajících budov ZŠ a MŠ by byla velmi drahá a nezískal by se dotační titul na zateplení objektu. Proto jednání s investorem. Sbírají se názory rodičů dětí z MŠ. Do roku 2010 by se měly zateplit 3 objekty MŠ, vč. výměny oken (dotace). Dále informoval o nových web. stránkách www.jabloneckarodina.cz a získání titulu Obec přátelská rodině. Vyzval Mgr. Puzrlovou, aby představila nový projekt, který byl prezentován v rámci Mezinárodního dne rodiny.

Mgr. Puzrlová představila web. portál Jablonecká rodina. Účelem je informovat nejen mladé rodiny o otázkách, které se jich týkají. Upozornila na propojení s webem města. Důležité je směrování na pěstounské rodiny nebo rodiny, starající se o nemohoucího seniora. Upozornila na rozdělení dle cílových skupin - pro rodiče a prarodiče, řešení krize v rodině, trestnou činnost atd.

Pan Vobořil k připraveným besedám s občany řekl, že je trochu změna - budou rozděleny do témat (jesle, přehrada).

Nebyla další diskuse a Ing. Čížek, předseda návrhové komise, dal hlasovat o zprávách politiků města 21-0-0-5

5. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Šourek řekl, že je třeba zlepšit výstupy o konečném řešení podnětu. V RM se toto opatření již přijalo. Upozornil na bod B), kde není řešení, navrhuje doplnit, že tato informace proběhne na příštím jednání ZM.

Nebyla další diskuse, Ing. Čížek doplnil usnesení B) ukládá Ing. Kyptovi předložit řešení na příštím ZM. 19-0-0-7

6. Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa se tázal interpelujících, zda byli spokojeni s odpověďmi.

Ing. Pešek se pozastavil nad odpovědí k sankčnímu řízení se stavebníkem, protože předčasně zahájil stavbu. Nelíbí se mu informace o vyhořelém Tajvanu, není uvedeno řešení - neuspokojivá odpověď.

Mgr.Tulpa vyzval Ing. Jakoubka, aby se k tomu vyjádřil.

Ing. Jakoubek řekl, že u bodu C) souhlasí s Ing. Peškem - jde o porušení stavebního zákona - je možné sankcionovat. V případě objektu Tajvan jde ale o soukromý majetek, je nutné jednání s vlastníkem objektu.

Pan Šourek upozornil, že objekt Tajvan není vůbec zabezpečen a není znepřístupněn! Je nutné zamezit vstupu dětem, hrozí nebezpečí úrazu.

Mgr.Tulpa požádal, aby tato připomínka byla znovu řečena v nových interpelacích na konci jednání.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-1

17. Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. - kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr.Ing.Lukáš Pleticha, místostarosta čas. 10,00 hod.

Předkladatel uvedl standardní materiál, který prošel finančním výborem (FV), nebyla žádná diskuse.

Návrh byl schválen 25-0-0-1

16. Provozní úvěr pro TJ Bižuterie

čas. 10:10

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel navrhl vyhovět a pomoci oddílu překlenout letní sezónu.

Ing. Bažant doplnil, že zatím město o žádnou dotaci nežádali, nyní jde o pokrytí provozních výdajů. Organizace slučuje několik oddílů a dohromady má 1.600 členů. Přínos financí za zimní sezóny 2006-2007 a 2007-2008 nebyl dle očekávání. Požádal zastupitele o podporu.

Ing. Pešek doplnil, že materiál byl projednán ve FV bez připomínek. Upozornil na výrazně větší rozsah činnosti než u fotbalu. Navíc organizace ručí svými stavbami.

Nebyla další diskuse a Ing. Čížek dal hlasovat o navrženém usnesení 24-0-0-2

18. Příspěvek TK ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s. - spolupodíl ke státní dotaci

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o podporu města při výstavbě nové kryté tenisové haly ve výši 1.900 tis. Kč. Návrh prošel FV. Vyzval p. Hajátka, aby se k žádosti vyjádřil.

Pan Hajátko doplnil, že jde o spoluúčast města ke státní dotaci. 1. etapa dotace ve výši 5 mil. Kč již proběhla v loňském roce. Klub uhradil veškeré náklady spojené se stavební dokumentací ve výši cca 0,5 mil. Kč.

Mgr.Tulpa se tázal, kolik členů má organizace.

Pan Hajátko řekl, že provozují hlavně sportovní a tréninkovou činnost mládeže, hodiny pro sportovní třídy atd. Klub má 237 členů.

Ing. Pešek řekl, že FV doporučuje materiál ke schválení.

Ing. Čížek se tázal, z jakých zdrojů půjdou tyto finance.

Ing. Vítová odpověděla, že tento návrh půjde do červnových rozpočtových změn a bude čerpání z rezervy města.

Mgr. Žur se tázal kolik je finančních prostředků v rezervě města.

Ing. Vítová odpověděla, že v současné době cca 7 mil. Kč.

Ing. Čížek dal hlasovat o navrženém usnesení 26-0-0-0

7. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha stáhl bod A5., neboť nebyla zaplacena kauce.

(10,20 hod. příchod MUDr. Jörg)

Ing. Pešek upozornil na tabulky a mapové podklady v materiálech.

Mgr. Karásek hovořil o přeložce ulice Údolní a Podhorská. Navrhl symbolickou cenu u bodu A2. pro pí Seidlovou 1.000 Kč/m², vzhledem k přístupnosti majitelů pozemku.

Ing. Pešek hovořil k bodu B) neschvaluje - krajinná chráněná oblast nerespektuje ÚP města - pozemek je půlený - doporučil bod posoudit jiným způsobem, neboť to zdůvodnění není jasné.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že důvod uvádějí žadatelé, celý materiál prošel výborem pro hospodaření s majetkem města (VHMM) a byl schválen.

Pan Šourek nesouhlasí s návrhem Mgr. Karáska, mělo by se to vrátit zpět do VHMM, aby byl v důvodové zprávě uveden důvod.

Mgr. Karásek řekl, že se to nemusí komplikovat, VHMM něco doporučuje a ZM to schvaluje, tudíž rozhodnutí VHMM může ZM upravit.

MUDr. Jörg navrhl, aby se bod B) - neschvaluje stáhl a znovu projednal ve VHMM a p. Drozdovi byl dán nový návrh - je třeba najít kompromis mezi návrhem kupujícího a města.

Mgr. Karásek řekl, že má důvod ke svému návrhu za nadstandardní přístup občana vůči městu - p. Seidlová byla jediný zájemce.

Pan Berounský vyzval k vyjádření k bodu A2. Ing. Jakoubka.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, navrhuje bod A2 vrátit do VHMM. K bodu B) řekl, že respektuje rozhodnutí VHMM.

RNDr. Čeřovský řekl, že se domnívá, že nelze dle jednacího řádu ZM stáhnout bod z diskuse.

JUDr. Nesvadba řekl, že jednací řád striktně toto neurčuje, ale domnívá se, může předkladatel s návrhem disponovat a může ho v průběhu jednání stáhnout.

Po kratší, kontroverzní diskusi, navrhl RNDr. Čeřovský, aby se bod A2 stáhl z jednání 16-9-1-1

Ing. Čížek navrhl hlasovat o návrhu MUDr. Jörga bod B) - stáhnout z jednání a vrátit do VHMM 16-6-4-1

Dále se hlasovalo společně o bodech A1, A3, A4 a A6 26-0-0-1

19. Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta čas. 10,30 hod.

Předkladatel neměl doplnění a vyzval paní Magdu Rybářovou, aby se zastupitelům představila.

Paní Rybářová řekla, že je soudní přísedící, v uvedeném materiálu vše platí, nic se nezměnilo.

Ing. Čížek dal hlasovat o navrženém usnesení 26-0-0-1

8. Schválení zadání 50. změny platného Územního plánu města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města „info P“

Předkladatel doplnil, že jde o územně-energetickou změnu, již byl schválen podnět.

Nebyla žádná diskuze, předseda návrhové komise dal hlasovat o původním znění návrhu 19-2-1-5

9. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel stáhl bod 1. z jednání - není uhrazena kauce.

Ing. Pešek navrhl společný princip, který by se uplatňoval do budoucna. Žádal, aby mezi povinnosti oprav objektů bylo zakotveno připojení objektů na městskou kanalizaci (otázka přípojky).

Pan Šourek řekl, že každý účastník výběrového řízení je upozorněn na podmínku kanalizační přípojky objektu.

Mgr. Karásek řekl, že obecně oplatí zákon o napojení se na veřejnou kanalizaci a je to povinnost.

Ing. Čížek dal hlasovat 23-0-1-3

10. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-3

11. Výkup a bezúplatné převody nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

12. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze

PhDr. Fojtíková s souvislosti s převodem bytů do vlastnictví upozornila a apelovala na respektování nějakých pravidel.

Ing. Pavízová řekla, že tento problém se vyřeší v bodě 15. dnešního jednání: Metodika proinvestování části kupní ceny.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-1-2

13. Informativní zpráva o správě portfolia za 1. čtvrtletí 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, materiál prošel FV.

Pan Šourek se tázal na rozdíl mezi hospodařením za období r. 2008 a 1.Q.2009.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že důvodem rozdílu je zvolený způsob uložení peněz. V tomto případě se čeká na dobu splatnosti cenného papíru.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

14. Plnění rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, materiál prošel FV.

Nebyla žádná diskuze, hlasovalo se o původním znění návrhu 20-0-5-2

15. Metodika proinvestování části kupní ceny - změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, tímto by se měly vyřešit problémové části metodiky.

RNDr. Čeřovský řekl, že by se měl upravit finanční objem částky - upravit částku v článku 1 - „ proinvestovaná finanční částka může být max. do 1/3 ceny stavebních prací kupní ceny navrhované kupujícím“.

Pan Šourek upozornil, že za ceny, za jaké se nyní realizují opravy městských objektů, by 1/3 z hodnoty ceny nic neřešila, je to specifické pro každou stavbu.

Mgr. Karásek řekl, že za minulého VHMM bylo toto pravidlo zavedené. Prostor je dán větší, širší spolupráce a větší prostor k jednání s MěÚ. Navrhuje dát konkrétní hranici z konkrétního objemu.

Pan Šourek řekl, že preferuje výběrové řízení, které se uplatňuje na VHMM a kdo nabídne nejlepší podmínky městu - vyhrává.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že v rámci VHMM toto pravidlo již je.

MUDr. Jörg řekl, že nepsaná hranice by měla být dána, odvíjí se z absolutní ceny.

Pan Šourek řekl, že záleží na tom, co s objektem - zda prodat za každou cenu nebo nechat v majetku města a opravit.

Ing. Čížek přečetl návrh usnesení s navrženým doplněním textu od RNDr. Čeřovského 10-8-7-2

Návrh nebyl přijat, proto bylo hlasováno o návrhu v původním znění. 17-0-9-1

20. Stav projektové přípravy zástavby centra města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města čas. 11,00 hod

Ing. Kypta přivítal zástupce firmy Crestyl - Ing.arch. Klímu a ředitele společnosti Ing. Koleilata, kteří byli vyzváni k prezentaci budoucího obchodního centra.

Ing. Klíma, ředitel projektu, okomentoval materiál vč. promítnuté vizualizace a postupně seznámil zastupitele se všemi dosud provedenými kroky, které byly již schváleny a dále hovořil o dalších probíhajících činnostech a připravované práci.

Ing. Koleilat doplnil, že nyní se řeší záležitosti s ČEZem, vyřešení objektu školy - záměr města. Jsou to zásadní projekty ve spolupráci s městem, novelizace smlouvy - upozornil na stav tělocvičny a školy, dodržuje se harmonogram.

Ing. Beitl se tázal:1) jak bude vedena doprava kolem objektu a kde bude vjezd. 2) jak bude objekt vytápěn.

Ing. Klíma řekl, že směr dopravy kolem objektu bude zachován, bude vybudována okružní křižovatka na Liberecké ul., firma Citiplan vyprojektovala celý dopravní systém. Napojení a vytápění objektu bude dělat JTR, a.s.

RNDr. Čeřovský se tázal v souvislosti s dopravou na 300 naplánovaných parkovacích míst, zda je počítáno se zimním obdobím, kdy tento počet se mu zdá nereálný. Dále komentoval pěší zónu, kde mají být bezbariérové přístupy, vybavení zábradlím a funkčností přístupů.

Ing. Koleilat komentoval místní možnosti a zimní podmínky, doprava je složitá a je to jedna z nejdůležitějších částí projektu. Bezbariérové přístupy pokládají za velmi důležité a velmi se tím zabývají.

Ing. Kypta komentoval vedení dopravy ul. Gen.Mrázka, komentoval možné odlehčení dopravy z tohoto směru.

Ing. Pešek řekl, že doprava ve městě má svůj vliv na návštěvnost, harmonogram je orientační, ale plyne čas a nedokáže si představit, že stavba bude za půl roku připravená.

Ing. Koleilat se omluvil za překlep v materiálu, hrubá stavba bude v r. 2010 a pak se pokračuje.

Ing. Pešek se tázal na umístění sousoší v parku.

Ing. Klíma odpověděl, že tam jsou 2 sousoší, a obě by se měla vrátit do upraveného parku. Záleží na dohodě s městem.

Ing. Pešek dále kritizoval průtahy, které vznikají s přemístěním specielní školy a hlavně přístup památkářů k objektu, který prohlásili za historický a nedovolili jej zbourat. Zajímalo by ho, co je na objektu tak zajímavého, že se musí „ohýbat“ miliardový projekt.

Ing. Kypta řekl, že konečné řešení nové školy (3 roky) by měl dát LK, kam byla poslána žádost, aby nebylo ohroženo zahájení stavby. K 31.12.2009 by měla být škola prázdná.

Bc. Hamplová trvala na kompletně bezbariérovém přístupu do parku. Upozornila na zimní období (námrazy) kdy bude např. pro vozíčkáře těžké dostat se do budovy. Nesouhlasila se 4 schody, které jsou zakresleny na předloženém plánku parku.

Ing. Koleilat řekl, že 80% ulic ve městě je ve sklonu, který nesplňuje normu rampy. Nebude ale problém vyřešit to. Vyzval zastupitele, aby si našli čas k prodiskutování celého návrhu projektu a případně se zeptali na nejasné.

Bc. Hamplová trvala na vyřešení problému bezbariérovosti parku. Podá návrh na doplnění usnesení. Dále se tázala na dětské prvky v parku.

Ing. Klíma řekl, že instituce nedovolí pustit projekt bez určení bariérovosti, dětské prvky v parku nebudou, ale uvnitř objektu je plánován dětský koutek s hlídáním.

Ing. Kypta řekl, že detaily kolem parku se vyřeší postupně, pracovní skupina bude svolána v nejbližší době, bude předložena dokumentace územního plánu.

Mgr. Karásek požádal místostarostu Ing. Kyptu o prezentaci dopravy na příštím ZM, jak zasáhne výstavba do života občanů města, žádal o předložení termínů a plán organizace výstavby.

Ing. Koleilat řekl, že materiál bude zveřejněn na úřední desce, před vydáním stavebního povolení může být ještě diskuse. Je třeba všechny připomínky shrnout.

Pan Šourek poděkoval za prezenci a dodal, že každý vozíčkář se dostane po celém objektu.

Mgr. Žur podpořil p. Šourka a poděkoval zástupcům firmy za velký kus práce.

Ing. Dlouhý požádal o ústní harmonogram stavby.

Ing. Klíma odpověděl, že samotná výstavba obchodní centra by měla trvat 16 měsíců, největší zatížení stavby bude v 1. fázi - vyhloubení jámy a odvoz zeminy, nejrychlejší bude postavení objektu v hrubé stavbě a pak se staví uvnitř.

Pan Berounský pozval zástupce firmy na schůzku dopravní komise dne 16.6., aby se mohli vyjádřit k případným dotazům.

Mgr. Žur se tázal na přemístění současné tržnice u tělocvičny.

Ing. Kypta řekl, že již se pracuje na úpravách pozemku na „Ovocném trhu“ u autobus. nádraží, TSJ provádí úpravy terénu za cca 1,5 mil Kč.

Pan Pelta řekl, že projekt podporuje, ale má obavy o jeho reálnost.

Ing. Koleilat ho ujistil, že tento projekt je dlouhodobý (do r. 2012), stavební náklady před zahájením stavby byly již značné, již byly 3 - 4 jednání s nájemníky budoucího centra, které nebude jen potravinářské, ale budou zde prodejny lepší, s luxusnějším zbožím, za kterým jezdí nyní jablonečané jinam. Není to potravinářský řetězec, je to o něčem jiném.

PhDr. Fojtíková se podivila nad navrženou konstrukcí střechy - rovná plocha - a co zima v Jablonci ?

Ing. Klíma řekl, že je vše zohledněno, na střechách jsou okapy s elektrickou spirálou.

Nebyla další diskuse a Ing. Čížek doplnil usnesení o návrh Bc. Hamplové k zachování maximálně možného bezbariérového parku kolem OC.

25-0-2-0

Starosta města poděkoval za prezentaci projektu a vyhlásil hodinovou přestávku od 12.10 do 13.15 hod.

Pokračovalo se v jednání ve 13,15 hod. za přítomnosti 22 členů zastupitelstva. Další členové ZM přišli v průběhu jednání.

21.Vydání 41. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, jde o lokalitu za jízdárnou. Nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-5

(13,20 příchod Mgr. Paukrtová)

22. Právní subjektivita Mateřské školy Lovecká 11

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil krátce okomentoval materiál, čs.-německý projekt je velmi kladně hodnocen ministerstvem školství a LK.

Paní Caklová řekla, že projekt podporuje.

Návrh usnesení byl schválen 26-0-0-2

23. Česko-polský projekt „Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“

předkládá: Ing.Marta Procházková, jednatelka Eurocentra Jablonec n.N. s.r.o.

Za ředitelku Eurocentra byla přítomna Ing. Lenka Hudcová, spolu zpracovatelka projektu. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Návrh usnesení byl schválen 27-0-0-1

24. Digitalizace kina Radnice

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvedl Mgr. Hetešovou, která může odpovídat na případné dotazy k projektu. Jde o kompletní přechod na digitální technologii. Okolní města již přistoupila k této změně (Tanvald, Liberec).

Ing. Beitl se tázal, proč se přistupuje k této změně v tomto roce, kdy je problém s financováním všeobecně.

Pan Vobořil řekl, že se v minulosti již investovalo a je třeba udržet diváky v kinech (projekty z New Yorku) a je zde konkurence okolních měst.

Pan Šourek dodal, že kino Radnice je 4. nejnavštěvovanější v republice.

Paní Caklová se tázala na časový horizont navrhované změny.

Mgr. Hetešová řekla, že pokud bude návrh schválen, bude vyhlášeno výběrové řízení a do konce léta by mohla být změna provedena.

Ing. Dlouhý podpořil projekt, poukázal na konkurenci a úprava v kině je nutná v rámci vývoje.

RNDr. Čeřovský se tázal, z jakých zdrojů bude změna financována. V materiálu toto není uvedeno.

Pan Vobořil řekl, že věc bude předložena v rámci rozpočtových změn v ZM v červnu.

Ing. Čížek dal hlasovat o původním znění usnesení 26-0-2-0

25. Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil řekl, že jde o klasický materiál, kterým se zpětně vyúčtovává r. 2008 jiným obcím.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 28-0-0-0

26. Aktualizovaný IPRM - zóna Žižkův vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a vyzval Mgr. Habadovou, aby jako zpracovatelka, okomentovala předložený materiál.

Mgr. Habadová řekla, že v prosinci 2008 byl přijat Integrovaný plán rozvoje města. Až v lednu přišlo schválení IPRM zastupitelstvem LK. Alokace byla pokrácena (viz. důvodová zpráva) Bylo zpracováno oznámení o změně, které obsahuje původní tabulky, nové tabulky jsou po dohodě v eurech. Přílohou je Dohoda mezi městem Jablonec nad Nisou a ministerstvem pro místní rozvoj. V nejbližších dnech se sejde hodnotící komise, která bude hodnotit projekty. 18.6. bude třeba svolat mimořádnou radu města, aby se stihla poslat žádost a podepsat dohoda do konce června. Vyjmenovala procesy, které budou následovat. Žádosti mohou být a) na volná prostranství, b) na bytové domy. Následné schválení RM a ZM. Informace již jsou umístěny na webu města - odkaz na IPRM, žadatelé dostanou novou příručku, která je pro příjemce dotace.

JUDr.Ing.Pleticha informoval, že je předsedou společenství vlastníků v dané zóně. V řídícím výboru může být, ale musí včas upozornit na svou podjatost a podle toho se chovat.

Mgr.Tulpa připomněl, že mimořádná rada bude po ZM v červnu 2009, kde by měl být předložen návrh na hodnotící komisi, kterou je třeba schválit (průřez politickým spektrem s vysokým odborným kreditem).

Ing. Čížek citoval doplnění členů komise pro IPRM vč. Ing. Zemína a JUDr. Ing. Pletichy a dal hlasovat o navrženém usnesení 28-0-0-0

27. Kupní smlouva s SVS, a.s.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, jde o klasický materiál.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 27-0-0-1

28. Valná hromada SVS

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 27-0-0-1

29. Termíny jednání ZM na II. pol. 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, klasický materiál.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 26-0-0-2

30. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa upozornil na variantní řešení u bodu C) a D).

Ing. Pešek navrhl, aby problémy s bazénem byly definitivně dořešeny a zodpovídal za úkol starosta města - protinávrh.

Pan Šourek se tázal na další postup a řešení - závěr ? - u dopisu A) SKP Jablonex - není to z usnesení zřejmé.

Mgr.Tulpa řekl, že materiál nebyl ještě projednán ve vedení města.

Pan Vobořil doplnil, že do podzimu má být předložena koncepce (Ing. Bažant), která bude předložena na podzim do ZM s rozpočtem na r. 2010.

Mgr.Tulpa vyzval předsedu návrhové komise, aby se hlasovalo po bodech.

Ing. Čížek dal hlasování po jednotlivých bodech:

A) doplnění - ukládá p. Vobořilovi projednat v komisi pro sport a tělovýchovu 25-0-0-3

B) původní znění 26-0-0-2

C) schválena varianta I. 25-0-0-3

D) schválena varianta I. 26-0-0-2

E) schváleny body 1 a 2, bod 3 doplněn o pověření starosty dořešením stížnosti

26-0-0-2

31. Nové interpelace

Starosta města přečetl písemnou interpelaci Mgr. Žura, která se týkala problémů Proseče (počet předškolních dětí v katastru, kolik dětí je ve věku 1.stupně ZŠ a kolik dojíždí do Jablonce n.N. a kolik do Vratislavic n.N., jaký je termín výstavby MŠ v Proseči, řešení semaforu na přechodu u pošty).

Ing. Zemín řekl, že otázka přechodu v Proseči bude do konce června vyřešena.

PhDr. Fojtíková se tázala, kdy dojde k převedení správy bytů Centra sociálních služeb p.o. (CSS) na Městskou správu nemovitostí s.r.o. Nevidí důvod odkladu slibu, který byl dán RM při hodnocení práce komise humanitní péče. Pro rozvoj CSS je převedení správy bytů zásadní.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že to je složitější situace než se předpokládalo.

PhDr. Fojtíková řekla, že je třeba v rámci převodu CSS urychlit, je to zásadní věc.

Pan Vobořil řekl, že výstavba školky v Proseči je slíbena investorem, ale není zatím v projektech.

RNDr. Čeřovský požádal o posunutí bodu Nové interpelace, neboť Ing. Beitl šel k tomuto bodu pro materiály.

Pan Šourek komentoval nezabezpečený přístup do objektu Tajvanu a jaká opatření provedl stavební úřad.

Ing. Pešek hovořil o kontrole nepovolených staveb. Stavba není povolena, dokud není na objektu cedule o povolení, apeloval na snadnou kontrolu nepovolených staveb.

Ing. Jakoubek doplnil, že stavební zákon velmi rozšířil podmínky staveb bez povolení.

MUDr. Jörgová se obrátila na p. Vobořila a žádá písemnou odpověď - kolik je seniorů v Jablonci a technický stav objektů pro seniory, zda existuje demografická studie stárnutí seniorů a potřebnost jejich umístění, stávající kapacita míst, časový harmonogram možnosti využití bývalé porodnice - kdy, počet lůžek. Jaké projekty na úseku seniorů máme podány a jaké připravujeme. Dále se tázala, jak bude město kontrolovat odbornou úroveň hlídání dětí v Magnetu a jaká kritéria jsou pro tuto činnost stanovena.

Pan Vobořil řekl, že MŠ budou zavřeny na 6 týdnů, byl vyhlášen konkurz na poskytování služeb, na základě kterého budou rodičům doporučeni dva zájemci. Město bude přispívat 100,-/dítě/den - bude vyúčtováno až po prázdninách. Registrovaní poskytovatelé budou zveřejněni.

Ing. Beitl vystoupil s dotazem, proč si město najalo externího právníka ke sporu o vydávání opozičního měsíčníku a kolik to město stálo. Pak se tázal na náklady, které byly vynaloženy na zásah proti sinicím v červenci 2008, kdo za to nese zodpovědnost. Konstatoval, že celá kauza má blíže k podvodu než k záchraně životního prostředí. Po této metodě - elektrokolagulace - byla shledána ve vodě koncentrace mědi (může doložit). Žádal za klub ODS vedení města o vyjádření k této interpelaci, určit zodpovědnou osobu za výše uvedenou akci a částku 200 tis.Kč, která byla zbytečně vyplacena.

Pan Vobořil komentoval soudní spor o grafickou podobu měsíčníku. Spor město otevřelo na základě odezvy občanů, kteří si opoziční zpravodaj pletou s městským Jabloneckým měsíčníkem. Smlouva o tiskovinách byla nesprávně sepsána a podepsána minulým starostou a nebylo to správně ošetřeno. Spor město prohrálo a nebude se odvolávat.

Mgr. Paukrtová řekla, že kritizovat metodu likvidace sinic po téměř jednom roce je podivné. Metoda likvidace sinic byla úspěšně vyzkoušena na Máchově jezeře. V Jablonci byl velký odpor tuto metodu použít. Proto se použila jiná metoda - elektrokolagulace. Tato metoda se napoprvé nepodařila, proto se akce dělala podruhé a město zaplatilo pouhých 200 tis. Kč. Je pravda, že se tam krátkodobě objevila měď, ale ekosystém neutrpěl (podlimitní obsah mědi). Projekt úspěšný byl, provedl se na 2. přehradě kvůli propojení přehrad. Dodala, že vzhledem k objemu přehrady bude navrhovat ZM vyzkoušení již použité metody na Máchově jezeře, která byla úspěšná.

MUDr. Jörgová se tázala Ing. Beitla, jaké má podklady k tomu, že měď je v přehradě nebezpečná a má dopad na lidské zdraví, jinak to je šíření poplašné zprávy.

Ing. Beitl opakoval, že šlo o porušení zákona a kontaminace tam byla. MUDr. Jörgové rád odpoví.

Ing. Pešek komentoval rampu u OC Kaufland - prezentace 4 fotek při vykládání kamionů.

(13,45 hod. odchod p. Bartoněk, p. Pelta, - nevypnul hlasovací zařízení)

32. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění. Znovu upozornil zastupitele na rozdíl mezi interpelacemi a diskusí. Nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl přijat 21-0-0-5

33. Diskuse

RNDr. Čeřovský řekl k měsíčníku, že pokud byly smlouvy špatně podepsané, pak to nebyl určitě úmysl. O sinicích řekl, že to je velmi složitý problém, nejen v Jablonci. Určitě stojí za to vyzkoušet všechny metody likvidace, každá vodní nádrž je specifická. Je třeba celou záležitost řešit na odborné úrovni.

Pan Vobořil reagoval, že si uvědomuje, že smlouva byla uzavřena v době, kdy se tak nehledělo na kulturní vlastnictví města. Město se z toho poučilo a nyní je chráněno.

Ing. Pešek upozornil na prostor před SKS, kde i několik dní leží plné pytle odpadu. Město je spolupodílníkem SKS - je třeba na to upozornit vedení SKS.

Mgr. Tulpa komentoval výherní hrací terminály ve městě, což je nyní velký problém. Obecně závazná vyhláška o hracích přístrojích omezuje jejich užívání, ale ministerstvo financí povolilo výherní hrací terminály. Vedení města s rozvojem těchto terminálů nesouhlasí a chce znát názor celého zastupitelstva. Navrhuje zaslat oznámení ministerstvu financí, že město nesouhlasí s povolováním dalších technických zařízení k hracím terminálům na teritoriu města.

Mgr. Paukrtová reagovala znovu na sinice - záležitost je stará jeden rok, likvidace je dlouhodobá záležitost. V r. 2010 má proběhnout odtěžení dna přehrady, nyní jde o dvě letní sezony. Nicméně si myslí, že loňská akce se povedla a stála pouhých 200 tis. Kč, což je úspěch u tak velké vodní nádrže.

Mgr. Karásek řekl, že realita je jedna: omezit přísun fosforu (kanalizace) do nádrže a odkanalizování do přehrady - to je dlouhé téma do diskuse.

Ing. Beitl podpořil Mgr. Karáska, že hlavním problémem je nutné vyčištění přehrady a zastavení kanalizace do přehrady.

Ing. Pešek se tázal, kdo je schopen dát podklady k výherním terminálům - kolik jich je na území města.

Ing. Vítová řekla, že videoterminály povoluje ministerstvo financí a přehled o nich vede finanční úřad. Povolení je na 10 let - přehled do r. 2017.

Ing. Čížek navrhl hlasovat o usnesení, které připravil starosta města a přečetl jej:

„Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo problematiku povolování výherních hracích přístrojů, které je v kompetenci našeho města a povolování loterií a jiných podobných her dle ustanovení § 50 odst. 3 (dále jen „technická zařízení“, např. videoterminály) zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, které je v kompetenci Ministerstva financí ČR a nesouhlasí s ohledem na obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou s povolováním nových technických zařízení na teritoriu města Jablonce nad Nisou ministerstvem financí ČR.“

JUDr. Nesvadba upozornil v této souvislosti na další dva příklady vzniku nového terminálu (areál Soliteru a odvolací řízení v Liberecké ul.), se kterými občané nesouhlasí formou peticí.

Zastupitelstvo odhlasovalo navržené usnesení 20-0-2-3

Mgr.Tulpa řekl, že připraví koncept dopisu, se kterým budou všichni seznámeni.

Pan Vobořil řekl, že k sinicím je možné poslat podrobné materiály, které byly senátorkou Mgr. Paukrtovou předloženy před loňskou letní sezonou.

Pan Berounský oznámil, že dne 16.6. je místní šetření u Kauflandu. Komentoval možnost stažení materiálu během diskuze předkladatelem.

JUDr. Nesvadba řekl, že Jednací řád řeší v § 8, jak může předkladatel disponovat s materiálem. Připraví návrh na úpravu jednacího řádu - zpřesňující.

Mgr. Karásek znovu otevřel diskuzi o sinicích - virtuální realita a realita věcná. K diskuzi se přidala Mgr. Paukrtová, pan Šourek, pan Vobořil, Ing. Beitl a Mgr. Tulpa.

Mgr. Tulpa ukončil jednání zastupitelstva v 15 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Eva Gregová, JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
ověřovatelé zápisu

Vytvořeno 12.6.2009 10:25:13 | přečteno 1963x | Petr Vitvar
load