Usnesení 21.05.2009

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 21. května 2009

Usnesení ZM č. 574/2009

Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarostů města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 575/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

A) podnět - příčné prahy v ul. Horní

1. bere na vědomí

2. ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku, řešit tuto záležitost ve spolupráci s Policií ČR

B) podnět - možnost umístění nádob na tříděný odpad v ul. Nad Školkou

1. bere na vědomí

2. ukládá

Ing. Kyptovi, místostarostovi města, předložit vyřízení podnětu na příštím jednání zastupitelstva

C) podnět - možnost získání budovy č.p. 172 a přilehlých pozemků a případné zřízení MŠ

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

výkup objektu č.p. 172 včetně st.p.č. 72 a p.p.č. 70 vše v k.ú. Proseč n.N., který je ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ: 70891508 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 576/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 23.4.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 24. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. dubna 2009.

Usnesení ZM č. 577/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na prodej části p.p.č. 1390/19 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude vymezena geometrickým plánem pro kolaudační řízení. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno po dobu přípravných prací ve výši 35,- Kč/m2/rok, po dobu výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

2. prodej p.p.č. 2599 o výměře 72 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení nemovitosti manželům J. a V. H.., bytem Harrachov . za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 1435/1 o výměře 600 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání nádvoří společnosti ASTRA Mont s r.o., IČ 47310 588, se sídlem Havlíčkova 3300/9, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 210.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. směnu p.p.č. 934/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 679/5 o výměře 130 m2, p.p.č. 679/6 o výměře 1 m2 a p.p.č. 679/7 o výměře 6 m2 (celkem 137 m2) vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví každý ideální ½ manželů P. a O. M., bytem ., Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve vzájemně dohodnuté výši 6.700,- Kč.

Usnesení ZM č. 578/2009

Schválení zadání 50. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 50. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 579/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

prodej objektu bez č.p./č.e. na st.p.č. 716 v k.ú. Vrkoslavice manželům J. a O. M., bytem ., PSČ 466 06, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

Usnesení ZM č. 580/2009

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Mechová 17/3603

3603/10 J. B. 1944 .,- Kč

L. B. 1947

Saskova 38/2098

2098/05 Z. B. 1949 .,- Kč

Usnesení ZM č. 581/2009

Výkup a bezúplatný převod nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu a bezúplatném převodu nemovitostí a

schvaluje

1. kupní smlouvu č. Rp U/JN/2008/4471/09, kterou se převádí st.p.č. 4940/4, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 10001 a p.p.č. 781/15, ostatní plocha, zeleň vše v k.ú. Jablonec n.N., obci Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou za cenu 4.450,- Kč. Současně bude vlastníkovi doplaceno nájemné za bezesmluvní užívání nemovitostí od 19.9.2008 do 31.3. 2009 ve výši 780,- Kč.

2. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3/2009, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 2295/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec n.N., obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

Usnesení ZM č. 582/2009

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 200.000,- Kč za prodej objektu technického vybavení č.p. 4738 na st.p.č. 4419/1 včetně st.p.č. 4419/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec nad Nisou, a to do 31.12. 2010 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 200.000,- Kč z titulu neuhrazené části kupní ceny a se smluvní pokutou ve výši 25 % z dlužné částky (tj. 50.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 31.12. 2010.

2. prodloužení splatnosti částky určené k proinvestování ve výši 1.000.000,-Kč za převod nebytové jednotky č. 3394/25 v objektu Budovatelů 6/3325 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4245/32653 na společných částech budovy a st.p.č. 4420, vše v k.ú. Jablonec n. N., společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec n. N., a to do 31.12. 2010 pod podmínkou uzavření dohody o uznání dluhu znějící na částku 1.000.000,- Kč z titulu neuhrazené částky určené k proinvestování a se smluvní pokutou ve výši 25 % z dlužné částky (tj. 250.000,- Kč) pro případ neproinvestování zbývající části kupní ceny do 31.12. 2010.

3. uznání proinvestování částky ve výši 1.000.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 795 (Jiráskova 12) včetně st. p. č. 692, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti RIA REALITY, a.s., Šrobárova 2182/3, Praha 3, IČ 25786946, dle kupní smlouvy č. 733-2006-FaM/OMP.

4. uznání proinvestování částky ve výši 1.300.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 950 (Jiráskova 10) včetně st. p. č. 707, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti RIA REALITY, a.s., Šrobárova 2182/3, Praha 3, IČ 25786946, dle kupní smlouvy č. 715-2006-FaM/OMP.

5. uznání proinvestování částky ve výši 2.500.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1555 (Lidická 22) včetně st. p. č. 1497, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti RIA REALITY, a.s., Šrobárova 2182/3, Praha 3, IČ 25786946, dle kupní smlouvy č. 68-2006-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 583/2009

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2009 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 584/2009

Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2009

Usnesení ZM č. 585/2009

Metodika proinvestování části kupní ceny (složená kupní cena) - změna Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města - Metodika proinvestování části kupní ceny (složená kupní cena)

schvaluje

změnu Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města, a to znění přílohy č. 1 „Složená kupní cena“ (Metodika proinvestování části kupní ceny) s účinností od 1.9. 2009

Usnesení ZM č. 586/2009

Provozní úvěr pro TJ Bižuterii, o.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

poskytnutí provozního úvěru ve výši 10 mil. Kč občanskému sdružení TJ Bižuterie, o.s. se sídlem Pražská 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 526690 s konečnou splatností nejdéle do 30. března 2012 při úrokové sazbě 6M PRIBOR + 2,5% p.a., za podmínek, že:

a) tento úvěr bude řádně zajištěn zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví TJ Bižuterie, o.s. v plné výši po celou dobu splatnosti úvěru,

b) znalecký posudek zajistí TJ Bižuterie, o.s. před podpisem smlouvy o úvěru

rozpočtovou změnu uvedenou v této důvodové zprávě

Usnesení ZM č. 587/2009

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - kontokorentní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

schvaluje

1. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru do výše 30 000 tis. Kč u Komerční banky a.s.

2. zajištění úvěru smlouvou o ručení k zajištění pohledávek mezi městem Jablonec nad Nisou a Komerční bankou a.s. a pohledávkami Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. z obchodního styku do výše 30 000 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 588/2009

Příspěvek TK ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s. - spolupodíl ke státní dotaci

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

poskytnutí investičního finančního příspěvku z rozpočtu města Jablonce nad Nisou ve výši 1.900.000,- Kč pro TK ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, o.s.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města, na červnové zasedání ZM zapracovat investiční finanční příspěvek z rozpočtu města do příslušných rozpočtových změn města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 589/2009

Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

opětovně volí

paní Magdu rybářovou, nar. .1968, bytem ., Brno, za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

Usnesení ZM č. 590/2009

Stav projektové přípravy zástavby centra města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání stavu projektové přípravy zástavby centra města a předvedené vizualizaci zástupci firmy Crestyl management a.s.

A) bere na vědomí

dosavadní průběh přípravy včetně předloženého harmonogramu a předpokládaného termínu zahájení, včetně předvedené vizualizace současného stavu připravovaného řešení Obchodního centra - „ Central Jablonec.“

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města, vést jednání se zástupci firmy Crestyl management a.s. k zajištění maximální bezbariérovosti parku před obchodním centem „Centrál Jablonec„

Usnesení ZM č. 591/2009

Vydání 41. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy41. změnu Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

a to dle materiálu (dokumentace 41. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 592/2009

Právní subjektivita MŠ Lovecká 11

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

1b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

2a) vyjmutí odloučeného pracoviště Lovecká 11 z příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

2b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 593/2009

Česko-polský projekt „Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. podání česko-polského projektu „Setkávání- tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“ do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika 2007- 2013

2. finanční krytí realizace projektu „Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“ ve výši 9.980 tis.Kč - včetně DPH- (399,2 tis. EUR)

B) ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o., uplatnit financování realizace projektu „Setkávání“ v návrzích rozpočtů 2010-2013 v částkách dle jednotlivých etap projektu.

Usnesení ZM č. 594/2009

Digitalizace kina radnice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o digitalizaci kina Radnice a

schvaluje

realizaci digitalizace kina Radnice dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 595/2009

Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2008 takto: Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v Dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

2. hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2008 takto:

Město Jablonec nad Nisou nebude požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

Usnesení ZM č. 596/2009

Aktualizace IPRM zóny Žižkův vrch a okolí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy „Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův vrch a okolí“

schvaluje

1. aktualizovaný IPRM zóny Žižkův vrch a okolí,

2. dohodu o zabezpečení realizace IPRM,

3. doplnění Řídícího výboru o nové členy

dle důvodové zprávy a jejího upřesnění při jednání zastupitelstva.

Usnesení ZM č. 597/2009

Kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

uzavření smlouvy kupnímezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. na koupi vodovodu a kanalizace vybudovaného v ulici Široká.

Usnesení ZM č. 598/2009

Delegování zástupců města

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti Severočeská vodárenská a.s. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

Ing.Otakara Kyptu, místostarostu města, dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s., konanou dne 3. 6. 2009 v obci Mšené - Lázně.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 599/2009

Stanovení termínů jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na II. pololetí r. 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a návrh plánu práce Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na II. pololetí roku 2009 uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 600/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis SKP Jablonex, oddíl biatlonu a lyžování, Pod Skalkou 40, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,projednat otázku v komisi pro sport a tělovýchovu

B) dopis paní Aleny Hlubučkové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení paní Aleně Hlubučkové, nar. ..1967, trvale bytem v Jablonci nad Nisou, v . ve výši 32.826,- Kč.

3. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 32.826,- Kč pro žadatelku, paní Alenu Hlubučkovou, nar. .1967, bytem v Jablonci nad Nisou, v ., se splátkovým kalendářem, kdy žadatelka bude platit od měsíce června 2009 měsíčně 1.000,- Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

C) dopis paní Jany Kalinové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 448.513,36 Kč pro paní Janu Kalinovou, nar. ..1956, bytem v Jablonci nad Nisou, v ., se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce března 2009 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

D) dopis paní Margity Gáborové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 338.770,- Kč pro žadatelku, paní Margitu Gáborovou, nar. ..1953, bytem v Jablonci nad Nisou, v ., se splátkovým kalendářem, kdy žadatelka bude platit od měsíce června 2009 měsíčně 1.000,- Kč, se splatností vždy do 25.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

E) dopis paní Renáty Bartákové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. předává

dopis k projednání a vyřízení do výboru pro hospodaření s majetkem města a následně do rady města

3. pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města, dořešením stížnosti

Usnesení ZM č. 601/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 602/2009

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo problematiku povolování výherních hracích přístrojů, které je v kompetenci našeho města a povolování loterií a jiných podobných her dle ustanovení § 50 odst. 3 (dále jen „technická zařízení“, např. videoterminály ) zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, které je v kompetenci Ministerstva financí ČR a

nesouhlasí

s ohledem na obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou s povolováním nových technických zařízení na teritoriu města Jablonce nad Nisou ministerstvem financí ČR.

Ing. Václav Čížek
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 28.5.2009 14:19:02 | přečteno 1976x | Petr Vitvar
load