Zápis 19.11.2009

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. listopadu 2009 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Václav Čížek, MUDr. Štěpán Gall, Ing. Antonín Schäfer, Ing. Tomáš Suda
  • Ověřovatelé zápisu: Miroslav Pelta, MUDr. Marek Řehoř
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 29. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod. Bylo přítomno 20 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil Ing. Václava Čížka, MUDr. Štěpána Galla a Ing. Antonína Schäfera. Pogratuloval zastupiteli Miroslavu Peltovi k nadcházejícím narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil pana Miroslava Peltu a MUDr. Marka Řehoře.

Materiály na stůl:

1. Návrh dnešního usnesení

2. Pozvánka předvánoční posezení s filmovým představení

Dále starosta města oznámil časování některých bodů.

Program:

3. Schválení návrhové komise

4. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

5. Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM „info P

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

7. Převody pozemků „info P

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Výkup a bezúplatný převod nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Problematika daně z nemovitostí

předkládá: : Mgr. Petr Tulpa, starosta města

11. Hodnocení plnění rozpočtu za 3.Q.2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13a) DPML,a.s. - smlouva o závazku veřejné služby 10,30

13b) DPML,a.s. - vložení pozemků, upsání akcií, jmenování zmocněnce

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Bezúplatné převody pozemků od Pozemkového fondu „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Pojmenování ulic

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

17. Podpis dohody o spolupráci s jelenohorským okresem (Powiatem Jelenogórskim)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

18. Informativní zpráva o řešení kalamitní situace na území města ve dnech 15.-19.10.2009 11,00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Zpráva kontrolního výboru 11,30

předkládá: Ing. Petr Beitl, předseda kontrolního výboru

20. Stanovení termínů zasedání ZM na 1.pololetí 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

21. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Mgr.Tulpa , starosta města

22. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

24. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - movitý majetek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

25. Diskuse

26. Závěr

Dále se starosta tázal senátorky Mgr. Soni Paukrtové, zda chce v úvodu jednání vystoupit či doplnit program. Senátorka poděkovala za možnost úvodního slova, ale neměla žádné doplnění.

Poté starosta oznámil stažení části C) u bodu 19, ke kterému podal zdůvodnění Ing. Beitl.

(Momentálně nebylo funkční hlasovací zařízení, bylo sčítáno aklamačně zapisovatelkou a tiskovou mluvčí)

Program byl schválen 19-0-0-1

3. Schválení návrhové komise

Mgr.Tulpa navrhl předsedou návrhové komise Ing. Karla Dlouhého a členy komise: Mgr. Soňu Paukrtovou, p. Pavla Šourka, pana Miroslava Peltu a MUDr. Marka Řehoře.

Návrhová komise byla schválena 20-0-0-0

(AKLAMAČNĚ sčítáno zapisovatelkou a tiskovou mluvčí)

4. Zpráva o činnosti starosty města a místostarostů

Mgr.Tulpa neměl doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal na provoz autobusového nádraží, provoz v pěší zóně města a jednání s p. Gojdičem ohledně Tajvanu.

Mgr.Tulpa řekl, že jednání o autobusovém nádraží se vedlo v souvislosti s novým provozovatelem a s přemístěním WC pro řidiče, neboť TSJ již nechtějí tyto provozovat. Průjezdnost pěší zóny je stálý problém, řešení se hledá ve zkušenostech jiných měst (Jindřichův Hradec). Jednání s p. Gojdičem - opět předložil svou vizi a žádal o projednání v jednotlivých klubech.

Paní Caklová se tázal na jednání ohledně optimalizace středních škol v Libereckém kraji (dále LK).

Mgr.Tulpa sdělil, že odborná komise již odevzdala výsledky svého šetření Bc. Ciklovi na LK a ukončila svou činnost. Problém je široký, je nezbytné změnit strukturu sítě škol.

Pan Vostřák se tázal na řešení nouzového zásobování - čeho se to týká?

Mgr.Tulpa vysvětlil, že jde o nouzového řešení zásobování elektřinou - v době krize a výpadku elektřiny - součást krizového plánu (viz zpráva ing. Vaníčka a časování bodu č.18)

Zpráva JUDr.Ing.Pleticha - neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání s Luxemburk Invest a.s., výstavbu zastávky Jablonec Centrum a na problematiku odpadového hospodářství v Děčíně.

JUDr.Ing.Pleticha řekl k jednání s Luxemburk Invest a.s. - posun zahájení stavby na příští rok, chtějí celý projekt přehodnotit. Měli dobudovat cestu, na kterou město mělo navázat cestou k zastávce. K jednání s Děčínem byly diskutovány společné problémy - zimní údržba a odpadové hospodářství (vše zpracovává jedna firma).

Pan Vostřák se tázal na VŘ na zhotovitele propagačního filmu o Jablonci n.N.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jde o dva uchazeče, film bude pro město prestižním materiálem, bude se promítat na veletrzích a lákat návštěvníky do města. Výběrové řízení bude znovu začátkem prosince.

Zpráva Ing. Kypta - bez doplnění.

Paní Caklová se tázala na opravu školky ve Hřbitovní ul.

Ing. Kypta řekl, že došlo k úpravě rozpočtu (12 mil.Kč z vlastních prostředků), byla vybrána firma, která zaručí dodržení termínu dokončení rekonstrukce.

Ing. Pešek chtěl upřesnit jednání k polyfunkčnímu domu v Lipanské ul., rekonstrukce v Pobřežní ul. a rekonstrukce obřadní síně - které.

Ing. Kypta řekl, že jednání s firmou PROCTUS bylo ohledně pozemků, které město musí odkoupit od státu za 2,5 mil. Kč - odhad ÚZSVM - vysoký odhad za komunikaci oproti tržní ceně. K výstavbě v ul. Pobřežní řekl, že jde o kontroverzní objekt, kdy se okolí brání výstavbě parkoviště na nezastavitelné ploše. K obřadní síni smuteční se řeší možnost získání dotace na rekonstrukci.

PhDr. Fojtíková se tázala, jak pokračují jednání ohledně odkanalizování Kokonína.

Ing. Kypta odpověděl, že proběhla v minulém týdnu jednání s SčVaK v Liberci - oficielní dopis na ministerstvo zemědělství - společný postup s Libercem.

Pan Vostřák se tázal: a) jednání s arch. Vlčkem - Větrný Vrch, b) přestavba Letního kina, c) lokalita volnočasových aktivit Čelakovského - kdo to bude spravovat?

Ing. Kypta řekl, že a) arch. Vlček projednával záměr - zatím to není o realizaci. b) Letní kino - dokumentace na 2 etapy - dopracováno v souladu s územním plánem, pokud nebude dotace, nebude realizováno. c) Hřiště v Čelakovského ul. bude přístupné všem, bude připraven provozní řád a určen i správce trávníku, spravovat to bude SPORT s.r.o.

Zpráva p. Vobořil

Paní Caklová se tázala na jednání s ředitelem nemocnice MUDr. Němečkem a jednání s Ateliérem 4 - ohledně jeslí v areálu nemocnice.

Pan Vobořil řekl, že obě jednání se týkala vybudování jeslí v areálu nemocnice. Jediným provozovatelem bude město, Ateliér 4 přepracuje projekt, zatím byly vysoké náklady, zahájení provozu jeslí od září 2010.

Ing. Pešek se tázal na Institut veřejné služby - zkušenosti.

Pan Vobořil odpověděl, že se služba velmi osvědčila, je žádaná - je možno číselně doložit.

JUDr. Nesvadba doplnil, že v říjnu pracovali 4 lidé dopoledne a 4 lidé odpoledne, k tomu jsou 2 zaměstnanci MěÚ placeni Úřadem práce. V říjnu bylo osloveno 63 potencionálních klientů, 20 míst pro náš MěÚ bylo obsazeno a odpracovali 563 hod. zdarma pro služby města.

Pan Vobořil ještě informoval o předání přepracovaného projektu Letního kina, bude k tomu svolána komise pro realizaci programu regenerace MPZ, které budou předloženy kompletní informace vč. nového modelu.

Nebyly další dotazy a předseda návrhové komise dal hlasovat o zprávách politiků.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-0

5. Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Na dotazy předkladatele, zda jsou dotyční spokojeni s odpověďmi řekli:

RNDr. Čeřovský - není zcela spokojen, ale nechce nechat hlasovat. Ing. Beitl akceptuje odpověď, informace byly známé včas - ODS mohlo být informováno měsíc předem. Silně chybí projednání s občany.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že ODS mělo sněm, proto na návrh RNDr. Čeřovského bylo předloženo před ZM.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-0

6. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

PhDr. Fojtíková se tázala na výši odměn - pravidla pro výpočet.

JUDr. Nesvadba řekl, že to bude sazba na jednu hodinu, zjistí během jednání. Předsedové komisí dostávají částku, kterou mohou rozdělit. Návrh předat do kanceláře tajemníka do 30. listopadu. Odměna je 185 Kč/účast člena komise.

Mgr. Tulpa řekl, že by se měli předsedové komisí zamyslet nad četností zasedání komisí. Kontrolní výbor se sešel pouze jednou - chápe to jako pozitivní, nebyl důvod.

PhDr. Fojtíková poukázala na četnost schůzek kontrolního výboru, kdy se v údajích rozchází materiály č.6) a č.19). Kontrolní výbor by se měl scházet častěji. Navrhla odvolání výboru a sestavit nové aktivnější obsazení.

Ing. Beitl reagoval na aktivitu kontrolního výboru s tím, že jejich činnost závisí na připomínkách a podnětech zastupitelů a obyvatel.

Nebyla další diskuse a nikdo nepředal protinávrhy. 20-0-0-3

Mgr. Paukrtová požádala o 15 min. přestávku na jednání klubu koalice, čemuž předsedající starosta vyhověl a vyhlásil přestávku.

7. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, upozornil, že materiál prošel výborem pro hospodaření s majetkem města a preferuje variantu A2).

PhDr. Fojtíková navrhla hlasovat o bodu A2 samostatně.

Nebyla další diskuse a Ing. Dlouhý dal hlasovat:

o bodu A1, A3 - A7 24-0-0-0

o bodu A2 16-1-5-2

o bodech B a C 25-0-0-0

8. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

9. Výkup a bezúplatný převod nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek požádal o vysvětlení textu na poslední straně (bod B).

Ing. Pavízová vysvětlila, že původní cena byla doplněna - návrh kupní ceny, se kterou zájemce souhlasí.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-0

10. Problematika daně z nemovitostí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na stanovisko Osadního výboru Proseč nad Nisou (dále jen OV Proseč), který vyčítá, že nebylo předloženo včas.

Ing. Vítová řekla, že materiál reaguje na zákon 362/2009 tzv. Janotův balíček. Jde o zdvojnásobení daně ze staveb a pozemků. Zpracováno variantně, jak doporučil finanční výbor (dále jen FV) (zvednout u k.ú. Proseč na sazbu 2,5; )

Paní Caklová hovořila za FV - souhlasí s vrácením daně, FV konstatoval, aby o koeficientu rozhodlo ZM. Osobně preferuje variantu II.

Ing. Vítová reagovala na OV Proseč, který požaduje odložení materiálu na příští ZM. To není možné, neboť v souladu s již zmíněným zákonem 362/2009, je obcím umožněno vydat vyhlášku do 30.11.2009.

Mgr. Karásek upozornil na daň z nemovitosti - dvojí až trojí zdanění pro občany, kteří hradí své bydlení ze svých prostředků. Je to problém právního systému pojetí daně. Považuje za nešťastné ji zvyšovat místním koeficientem.

Mgr. Paukrtová řekla, že souhlasí se stanoviskem FV (k.ú.Proseč). K Janotovu balíčku řekla, že ministr dal možnost obcím zvýšit svůj příjem do rozpočtu. Pokud rozhodnutí ZM odloží, bude platit „Janotův balíček“ a nezmění se ani daň pro Proseč.

Ing. Pešek se tázal na praktické důsledky zvýšení daně. Jak se dostane tato vyšší úroveň k občanům města - složenky?

Ing. Vítová odpověděla, že jednala s Ing. Pourem z FÚ - stejný způsob jako v minulých letech. Vyjde tisková zpráva z dnešního ZM a FÚ bude informován obecně závaznou vyhláškou, reakce složenkami pro občany nebo vyvěšením na úřední desce města.

Mgr. Karásek řekl, že jakékoliv zvýšení daní vyvolá pokles dalších aktivit a stavebních odvětví ve městě.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že od stavebních firem město moc nemá, má pouze od osob fyzicky činných. Upozornil, že zvýšení nájmů a daň z nemovitosti jsou rozdílné pojmy.

Mgr. Paukrtová hovořila o rozpočtovém určení daní, které není spravedlivé. Největší dopady jsou u „trojkových“ obcí (velikost Jablonec), které jsou na tom nejhůře. Praha má na občana 3x více než Jablonec. Propady těchto obcí jsou dramatické a město musí pro občana zajišťovat mnoho akcí, aniž by na to mělo příslušné příjmy ze strany státu.

Pan Šourek souhlasil s Mgr. Karáskem (investice), uživatel vlastní nemovitosti platí daň násobně vyšší. Ale chápe, že je třeba vrátit do rozpočtu, co se vzalo. Souhlasí s variantou I.

Ing. Vítová doplnila, že zvýšení daně bude o 60% - viz modelový příklad v materiálech (rodinný dům s jedním podlažím). 4x bude zvýšení, pokud někdo vlastní např. garáž nebo zahradu.

JUDr. Nesvadba upřesnil znění zákona ohledně vyvěšení vyhlášky na úřední desce obce - nabude platnost v den vyvěšení na úřední desku. Doporučil změnit článek č. 6 - jiný text.

RNDr. Čeřovský navrhl ukončení diskuse a klub ODS bude hlasovat pro variantu II.

Hlasování pro ukončení diskuse bylo schváleno 21-0-0-4

Ing. Dlouhý řídil hlasovaní: varianta I. s úpravami v textu dle tajemníka (viz usnesení) 16-7-2-1

Mgr.Tulpa přivítal Ing. Jiřího Veselku, ředitele DPML, a předal slovo předkladateli na časovaný bod.

13a) DPML,a.s. - smlouva o závazku veřejné služby 10,30

13b) DPML,a.s. - vložení pozemků, upsání akcií, jmenování zmocněnce

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha uvedl oba materiály - upozornil na přílohy, které jsou k dispozici k nahlédnutí. Materiál je třeba schválit, aby pozemky mohly být zapsány do obchodního rejstříku a sbírky listin. Předal slovo Ing. Veselkovi.

Ing. Veselka krátce okomentoval důvody předložení Smlouvy o závazku veřejné služby - platnost nařízení Evropského parlamentu a rady č.1370 od 3.12.2009, uplatňují je všechny dopravní podniky v ČR, doporučení ministerstva dopravy. U druhé části materiálu jde o završení legislativního procesu vstupu města do společnosti DPML.

Nebyla žádná diskuse a materiál 13a byl schválen 20-1-1-4

RNDr. Čeřovský se tázal k bodu 13b), zda jde o stejné pozemky, které již byly projednávány na minulém ZM.

JUDr.Ing.Pleticha potvrdil, že vše, co již bylo schváleno, platí.

Nebyla další diskuse a materiál 13b) byl schválen 23-0-1-2

11. Hodnocení plnění rozpočtu za 3.Q.2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová konstatovala, že FV projednal materiál a doporučil ho ke schválení.

Nebyla žádná diskuse ani protinávrhy a materiál byl odhlasován 17-0-7-2

18. Informativní zpráva o řešení kalamitní situace na území města ve dnech 15.-19.10.2009 11,00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel vyzval Ing. Vaníčka, jako zpracovatele, aby případně doplnil zprávu. Jednání se účastnil i Ing. Balcar, ředitel JTR, a.s.

Ing. Vaníček jen úvodem řekl, že je to zhodnocení stavu a ponaučení pro příští případné opakování situace.

Mgr.Tulpa řekl, že se již některá opatření aplikovala do bezpečnostní rady města.

Pan Vostřák se tázal na zajištění náhradních zdrojů. ČEZ nedodržel své ochranné pásmo kolem svého zařízení, ale bylo to vyčteno JTR, a.s.

Ing. Vaníček řekl, že pokračují jednání s ČEZem v Jičíně o zásobování elektřinou v krizových stavech, dále je rozjednáno se spol. CityPlan spol. s r.o. Praha nouzové zásobování elektřinou v krizových stavech vytypovaných zdrojů (teplárny, úpravny vody Bedřichov a Souš).

Ing. Balcar v krátkosti vysvětlil zásobování teplem, již připravené náhradní zdroje - není ale možné dimenzovat na plný výkon. Během 6 hodin se obnovil náhradní zdroj a postupně se připojovaly postižené oblasti. Pokud by se situace měla opakovat, pak je na zvážení, zda koupit malou náhradní elektrárnu (několik projektů ale finančně velmi náročné). Nezná žádné město, kde by měly takto řešen náhradní zdroj.

Mgr. Paukrtová reagovala na p. Vostřáka a podpořila Ing. Vaníčka ve spolupráci s CityPlan spol. s r.o. Praha v řešení krizových situací. Dohoda s nimi, že město bude mít náhradní zdroj k dispozici na potřebnou nutnou dobu za určitý pronájem.

Pan Vostřák reagoval, že pokud dojde k úplnému výpadku elektřiny, pak město nezachrání nic, částečné výpadky jsou, ale kvůli tomu si pořizovat nový náhradní zdroj pokládá za zbytečné. Ať si ČEZ udržuje svá ochranná pásma a nemusí se řešit popadané stromy.

Ing. Vaníček vysvětlil, že jde pouze o řešení možné krizové situace, nový zdroj se kupovat nebude.

Ing. Beitl řekl, že není spokojen se zprávou ředitele JTR, a.s. - konstatování, že udělali, co mohli. Krizová situace je něco, co se normálně nedá očekávat a nelze predikovat podmínky.

Ing. Balcar řekl, že je přesvědčen, že se situace zvládla optimálně, takovou situaci nikdo nepamatuje. Zvažuje se optimální řešení pro odběratele. Běžné výpadky jsou a zvládne se to bez problému.

Nebyla další diskuse a usnesení bylo přijato 25-0-1-0

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, konstatoval, že situace na trhu cenných papíru se trochu zlepšila.

Ing. Beitl se tázal, zda bude vybraná částka 80 mil. Kč vrácena, aby objem finančních prostředků byl stejný.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o krátkodobé zhodnocování financí. Akcie nejsou v rozpočtu.

Ing. Vítová řekla, že se hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem (výběr ze správy aktiv).

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že to jsou volné finanční prostředky, které město dostává od státu na začátku roku.

Ing. Vítová dodala, že existují smlouvy o termínovaných vkladech (příští rok), který když doběhne, mohou se prostředky vložit znovu do podobných vkladů.

Pan Šourek řekl, že je třeba vyhodnotit, zda jsou peníze zhodnoceny nebo je propad.

Ing. Vítová poukázala na důvodovou zprávu - od počátku roku je 4% zhodnocení prostředků, propady byly ale nyní se lepší (3,5% p.a.).

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-1

14. Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Mgr. Teufl okomentoval materiál, jde o zjednodušení pravidel pro dlužníky za pronájem městských bytů. Jde o návrh nastavení nového režimu, pokud chtějí občané bydlet v bytech, musí vyrovnat všechny závazky, tak, jak přiznává zákon. Dlužníci dostávají možnost prominutí poplatku z prodlení, pokud zaplatí 20% z poplatku z prodlení. Za minulé období splnil podmínky jediný dlužník.

Paní Caklová konstatovala, že FV projednal a schválil materiál.

Ing. Dlouhý dal hlasovat o návrhu, nebyla žádná další diskuse 23-0-0-3

19. Zpráva kontrolního výboru

11,30

předkládá: Ing. Petr Beitl, předseda kontrolního výboru

Ing. Beitl řekl, že je stažen z materiálu bod C) - Klub WOKO.

Pan Oklamčák řekl, že Občanské sdružení 303FM bylo požádáno o předložení plnohodnotné povolení činnosti Klubu WOKO. Předložené tvrzení občanského sdružení (aktivity mimo prostory Klubu WOKO) nebylo pravdivé.

Ing. Kypta hovořil k bodu A) nájem bufetu v Plaveckém bazénu - předložil nový protinávrh k bodu A) prověřit, zda nedošlo pochybení v manažerské činnosti a protinávrh k bodu B) vybudování garáží - uvedl důvody k záměru vybudování 10-ti garáží.

Ing. Beitl řekl, že kontrolní výbor (dále jen KV) došel u bodu A) k závěru, že došlo k pochybení a škoda vznikla.

Pan Šourek vystoupil jako předseda dozorčí rady a souhlasil s Ing. Kyptou. Celá situace nesla sebou nějaké náklady, které nemusí být pochybením.

Ing. Beitl argumentoval dobou 3 měsíců, kdy ředitel dal výpověď a mohl hledat nového nájemce.

Mgr. Žur řekl, že ZM nemůže zasahovat do obecně prospěšné společnosti, zodpovědnost má dozorčí a správní rada, případně rada města může odvolat správní radu společnosti. Jeví se mu materiál jako nešťastně napsaný.

Mgr.Tulpa upozornil, že zadání ZM bylo prověřit stížnost pí Bartákové a p. Malaníka. V rozhodnutí KV se neříká, zda postupy byly oprávněné, je jediný výstup - že nedošlo k vyřešení nájmu části bufetu. Proč KV neřešil oprávněnost stížnosti.

Ing. Beitl řekl, že zadání bylo prověřit faktickou a právní stránku věci. Spolupráce s právním oddělením MěÚ. Bylo jasně doporučeno nevstupovat do vnitřních problémů organizace. KV chce, aby vyšetřila celou záležitost správní rada organizace. Bazén je dotován od města 800 tis. Kč a by ZM mělo vědět, jak hospodaří.

Ing. Kypta zpochybnil úvahy, že by městu vznikla škoda. Prostor bufetu neměl platnou revizi elektřiny (až 24.7. byl prostor uvolněn) - prostory byly nepoužitelné. Přečetl dané termíny vyklizení a rekonstrukce nového prostoru, aby byl použitelný dle předpisů. Trvá na tom, že nevznikla škoda.

Ing. Beitl zopakoval dané termíny: 16.2.09 dána výpověď k 31.5.2009, 5.6.2009 nové výběrové řízení na pronájem - jediný nájemce nenastoupil, schválení RM až 8.10.2009.

Pan Vostřák řekl, že jednoduše řečeno - nově otevřený bufet není. To je zásadní problém. Ať místostarosta odpoví na položené otázky. Majitel objektu zodpovídá za revizi.

Pan Šourek zdůraznil, že jde o samostatnou organizaci, za kterou odpovídá ředitel. Nahradil ztrátu na nájmu bufetu, jinými nájmy a nezaznamenal propad v hospodaření za celý rok.

Ing. Beitl zareagoval, že nejde o propad a škodu, ale že služba pro občany nefunguje. U bazénu má být šance pro rodiny s dětmi se teplotně vyrovnat.

Ing. Kypta doplnil, že bylo nutné po revizi elektr. zařízení nejprve stavebně upravit uvolněné prostory, což vyžadovalo určitý čas. Dále řekl, že ředitel bazénu je přítomen a může se k tomu sám vyjádřit.

Ing. Beitl upozornil, že partnerem pro ZM je předseda správní rady.

Pan Vostřák upozornil, že pokud se pronajaly prostory, které se neshodovaly s předpisy o elektroinstalaci, tak to je porušení bezpečnostních pravidel.

Mgr. Paukrtová řekla, že usnesení KV předložilo svou zprávu a Ing. Kypta přednesl protinávrh. Bylo by vhodné se shodnout na nějakém usnesení pro ZM. Dále se tázala, zda je nový pronájemce a kdy bude pro zákazníky bufet u bazénu otevřen.

Ing. Pešek navrhl ukončit diskusi a hlasovat o protinávrhu.

Zastupitelé odsouhlasili ukončení diskuse 20-0-2-2

Pan Šourek přečetl fakta, finanční zhodnocení -není tam žádný finanč. propad. Zdůraznil, že ve městě je mnoho volných nebytových prostor, které nejsou obsazeny a není z nich pro město žádný zisk.

Ing. Beitl reagoval, že pak se ptá, kdy bude bufet v provozu pro občany.

Ing. Kypta řekl, že byl vybrán nový nájemce, se kterým se dolaďuje smlouva.

Ing. Dlouhý přečetl protinávrh Ing. Kypty (viz usnesení)“

A 1.a 2. 16-1-7-0

B 4. 18-0-6-0

B 1.-3. 24-0-0-0

Na dotaz starosty, zda chtějí přítomní přestávku, byla shoda, že jednání bude pokračovat bez oběda.

15. Bezúplatné převody pozemků od Pozemkového fondu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, standardní materiál, nutné odsouhlasit ZM, že pozemky přijímá.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-3

16. Pojmenování ulic

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Nebylo žádné doplnění ani diskuze, návrh usnesení byl schválen 21-0-0-3

17. Podpis dohody o spolupráci s jelenohorským okresem (Powiatem Jelenogórskim)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 21-0-0-3

20. Stanovení termínů zasedání ZM na 1.pololetí 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky, nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 22-0-0-2

21. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Mgr.Tulpa , starosta města

Předkladatel upozornil na variantní řešení u bodu C).

Nebyla žádná diskuse, hlasovalo se o variantě I. bodu C) 22-0-0-2

Další body v původním znění 22-0-0-2

22. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa konstatoval, že nemá žádné nové písemné interpelace. Vyzval přítomné zastupitele k ústním interpelacím.

Ing. Pešek se tázal na návštěvu starosty v Děčíně v souvislosti s tříděným odpadem. Jablonec je v tomto směru hodnocen dobře, ale kolem kontejnerů je na sídlištích nepořádek. Vyzval ke hledání rezerv na řešení dalšího úklidu. Po kalamitě jsou hromady odpadu dřeva, úklid nepostoupil - jaké bude další řešení v odvozu separovaného odpadu?

Mgr.Tulpa odpověděl, že byl připraven materiál pro RM koncepce tříděného odpadu, který byl ale stažen vzhledem k rozpočtu. Materiál předpokládal, že se každým rokem zvedne o 1 mil. Kč náklad na odvozy separovaného odpadu. Zatím ale trvá rozpočtové opatření.

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že separovaný odpad se musí dodotovávat a nejsou odbytiště. Je to složitější problém. SKS tento problém řeší také - „kam s ním“.

Mgr.Tulpa ještě doplnil, že úklid dřeva po kalamitě byl zastaven (překročení plánovaných financí), vrátilo se to do řádného režimu a pod kontrolu oddělení životního prostředí.

Ing. Pešek řekl, že by souhlasil se znovu projednáváním separovaného odpadu. Občana nezajímá, co se s tím bude dít dál, ale nemůže to na stanovištích narůstat. Chápe, že vše stojí peníze, ale řešit se to musí.

23. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek komentoval bezvýchodnou situaci v objektu Gen.Mrázka 10 - třetím rokem se táhne celý problém. Navrhuje „jednorázové vyčištění pohledávek“.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že je to problém, ale jde o správní řízení - (vyvlastnění) moc se to urychlit nedá.

Návrh usnesení byl schválen 20-0-0-4

24. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - movitý majetek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že materiál vychází z legislativy, nemá doplnění. Nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-2

25. Diskuse

Mgr. Paukrtová hovořila k přípravě obchvatu Jablonce a superseverní variantě magistrály R 35, která vede obcemi Jablonce nad Nisou (bude 15. prosince na programu krajského zastupitelstva LK). Žádá předložení na příštím ZM materiály, týkající se jednotlivých tras R 35, které vedou obcemi Jablonce v návaznosti na územní plán města.

Pan Vostřák hovořil k významným stromům ve městě (lípa, vysazená k 50.výročí SKAUTu - po kalamitě poražena). Strom na Horním nám. (od města Zwickau) je mírně poškozen, doufá, že nebude zlikvidován. Dále si stěžoval na neuklizenou hromadu hlíny na zbudovaném parkovišti v ul. U Hřiště. A dále se tázal, kdy bude určen na novém hřišti správce a povolen vstup veřejnosti.

Ing. Pešek hovořil o pohledávkách města, jeden ze zdrojů města (ve zprávě r. 2008 bylo pohledávek za 31 mil. Kč). Žádal projednání tohoto problému v prosincovém zasedání města, předložit průběžný vývoj pohledávek v nájmech - MSN. Dále komentoval tiskovou zprávu o přípravách cyklostezek ve městě - ul. Palackého do Mšena za 780 tis.Kč. Zastupitelstvo by mělo být i o těchto záměrech informováno předem.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval, že pohledávky byly již jednou předloženy, ale materiál byl stažen k dopracování. Správci pohledávek měli předložit všechny potřebné informace, bude předloženo v prosinci. K cyklostezce řekl, že byla předložena žádost o dotaci z Libereckého kraje - realizace záleží na přidělených financích.

Mgr.Tulpa ještě informoval o plánovaném závěrečném setkání zastupitelů dne 17.12.2009 v kině Junior.

Nebyla další diskuse.

Ing. Dlouhý přečetl navržené usnesení Mgr. Paukrtové k trase dálnice R35, které bylo odhlasováno 22-0-0-3

26. Závěr

Jednání bylo ukončeno starostou města ve 12.50 hod.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Miroslav Pelta, MUDr. Marek Řehoř

Vytvořeno 4.1.2010 9:17:55 | přečteno 1718x | Petr Vitvar
load