Usnesení 19.11.2009

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. listopadu 2009

Usnesení ZM č. 691/2009

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a místostarostů a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 692/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 24.9.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 28. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 22. října 2009.

Usnesení ZM č. 693/2009

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B) schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2009 dle přílohy č. 5.

Usnesení ZM č. 694/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č.356-2008-FaM/OMP uzavřené dne 30.5.2008 a to tak, že schvaluje termín podání žádosti o kolaudační souhlas nejpozději do 31.12.2010 v ostatních bodech se smlouva nemění.

2. směnu p.p.č. 1098 o výměře 2561 m2, p.p.č. 1094 o výměře 747 m2, p.p.č. 1092 o výměře 1994 m2, p.p.č. 1100 o výměře 791 m2 (celková výměra 6093 m2) vše v k.ú. Proseč n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. za část p.p.č. 813, nově označenou jako p.p.č. 813/2 o výměře 1183 m2, část p.p.č. 802/11 nově označenou jako p.p.č. 802/18 o výměře 539 m2, část p.p.č. 802/2 nově označenou jako p.p.č. 802/17 o výměře 32 m2, část p.p.č. 815/1 nově označenou jako p.p.č. 815/3 o výměře 95 m2, část p.p.č. 802/5 nově označenou jako p.p.č. 802/19 o výměře 140 m2, p.p.č. 893 o výměře 1943 m2, p.p.č. 894 o výměře 498 m2 a p.p.č. 895 o výměře 733 m2, p.p.č. 1057 o výměře 400 m2 a p.p.č. 1056 o výměře 807 m2 (celková výměra 6370 m2) vše v k.ú. Proseč n. N. ve vlastnictví společnosti PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ, a.s., IČ 27339866, se sídlem Lidická 1787/16, Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 108.720,- Kč.

3. prodej p.p.č. 1144/12 o výměře 571 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům J. a L. Ch., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 85.650,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. směnu p.p.č. 30/4 o výměře 1390 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Ing. T. H., bytem ., Jablonec n. N. za st.p.č. 512 o výměře 126 m2 a p.p.č. 8/2 o výměře 1264 m2 vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

5. prodej p.p.č. 625/11 o výměře 707 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům MUDr. A. a K.M., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 152.005,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 2199/1 o výměře 1085 m2 a p.p.č. 2199/33 o výměře 113 m2 (celkem 1198 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. paní J. R., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 279.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 927/4 o výměře 273 m2 a p.p.č. 927/5 o výměře 417 m2 (celkem 690 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení areálu společnosti DIAGNOSTIKA - RÝDL, s.r.o., IČ 25407261, se sídlem Harrachovská 6, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 345.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

prodej p.p.č. 1385/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

C) mění

usnesení č. 636/2009 B/2 ze dne 24. 9. 2009 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po kolaudaci objektů se společností INTERMA, akciová společnost, IČ 631 450 57, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec s tím, že o vydání územního rozhodnutí bylo již požádáno, o vydání stavebního povolení bude požádáno nejpozději do 31.03.2010 a o vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno nejpozději do 30.09.2011. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že výše nájemného se stanovuje ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudační souhlasu.

Usnesení ZM č. 695/2009

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč z kupní ceny objektu č.p. 1428 (Střelecká 21) včetně st.p.č. 1238 a p.p.č. 246/13, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou manželům H. a P. K., bytem ., Proseč nad Nisou, dle kupní smlouvy č. 509-2006-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 696/2009

Výkup a bezúplatný převod nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu a bezúplatném převodu nemovitostí a

A) schvaluje

1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 8/2009, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 2357/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

2. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých a movitých věcí č. RP U/JN/2008/4379/2, č. 745-2009-FaM/OMP, kterou se převádí :

 • stavební parcela č. 2 o výměře 270 m2, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka
 • pozemková parcela č. 208 o výměře 455 m2, zahrada, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka, zemědělský půdní fond a stavba
 • Jablonec nad Nisou, č.p. 1 v k.ú. Jablonec nad Nisou na stavební parcele č. 2, rodinný dům, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a dále věcí movitých, umístěných v domě č. p. 1 dle soupisu, který je nedílnou součástí této smlouvy z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

B) mění

usnesení č. 265/2008/1 ze dne 27.3.2008 a to tak, že schvaluje cenu za výkup st.p.č. 650/2 o výměře 73 m2 v k.ú. Mšeno n.N. ve výši 87.600,- Kč.

C) ruší

usnesení č. 637/2009/A/3 ze dne 24. září 2009.

Usnesení ZM č. 697/2009

Problematika daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

po upřesnění při jednání zastupitelstva obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 698/2009

Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2009

Usnesení ZM č. 699/2009

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí 2009 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 700/2009

DPML a. s. - smlouva o závazku veřejné služby

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy

A) schvaluje

Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty s DPML na období od 1.12.2009 do 31.12.2018.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města a JUDr.Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

smlouvu jménem města Jablonec nad Nisou podepsat.

Usnesení ZM č. 701/2009

DPML, a.s. - vložení pozemků, upsání akcií, jmenování zmocněnce

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. upsání 3 (tří) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), když hodnota celé nové emise činí celkem 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to vkladem těchto nemovitostí do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s.:

 • - parcela č. 2956, o výměře 59 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 362/5, o výměře 1.102 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 362/87, o výměře 860 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 362/88, o výměře 57 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 362/91, o výměře 26 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 362/92, o výměře 39 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 362/94, o výměře 2 m² - ostatní plocha, manipulační plocha
 • - parcela č. 2533/3, o výměře 96 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace
 • - parcela č. 2637/8, o výměře 4.197 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace
 • - parcela č. 766/9, o výměře 632 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace
 • - parcela č. 745/130, o výměře 27 m² - ostatní plocha, zeleň
 • - parcela č. 745/131, o výměře 69 m² - ostatní plocha, zeleň
 • - parcela č. 745/132, o výměře 8 m² - ostatní plocha, zeleň
 • - parcela č. 2352/35, o výměře 1.709 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace
 • - parcela č. 2352/37, o výměře 84 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace

tak, jak je vše dnes zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV č. 10001, k.ú. Jablonec nad Nisou, obec a okres Jablonec nad Nisou a to za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s.,

IČ: 47 31 19 75, se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372.

2. aby bylo vložení nepeněžitého vkladu popsaného v článku 1) tohoto usnesení do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem a do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a taktéž souhlasí s tím, aby návrhy na zápisy změn v těchto registrech podala společnost Dopravní podnik města Liberce, a. s.

B) zmocňuje

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu města, ke všem úkonům souvisejícím s upsáním akcií upsáním 3 (tří) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to vkladem nemovitostí popsaných v článku 1) tohoto usnesení do jmění společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., zejména, nikoliv však výlučně, k podpisu smlouvy o upsání akcií a prohlášení o vložení nepeněžitého vkladu do jmění společnosti a k zastupování v řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku a o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Usnesení ZM č. 702/2009

Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

Pravidla promíjení dluhů městem Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 703/2009

Bezúplatné převody pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 875/18, p.p.č. 1193/2 k.ú. Jablonec n. N., p.p.č. 937/3 k.ú. Kokonín, p.p.č. 1313 k.ú. Proseč n. N., p.p.č. 947/1, p.p.č. 947/21 k.ú. Jablonecké Paseky a část p.p.č. 695/1 k.ú. Mšeno n. N.

Usnesení ZM č. 704/2009

Pojmenování ulic

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování ulice a

schvaluje

1. pojmenování nově vzniklé ulice přidělením názvu „MALINOVÁ“

2. pojmenování stávající ulice přidělením názvu „BORŮVKOVÁ“

dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 705/2009

Podpis dohody o spolupráci s jelenohorským okresem (Powiatem Jelenogórskim)

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

uzavření nové dohody o spolupráci s jelenohorským okresem,

B) ukládá

Mgr. Petrovi Tulpovi, starostovi města Jablonce nad Nisou, podepsat tuto dohodu v nejbližším možném termínu, který bude vyhovovat oběma stranám.

Usnesení ZM č. 706/2009

Informativní zpráva o řešení kalamitní situace na území města ve dnech 15. - 19. 10. 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o řešení kalamity na území města ve dnech 15. - 19. 10. 2009

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 707/2009

Závěry kontrolního výboru k usnesení č. 666/2006 z jednání ZM dne 22.10.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) k nájmu bufetu v Plaveckém bazénu, Jablonec nad Nisou o.p.s.

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, předsedovi správní rady,

prověřit, zda nedošlo k pochybení v manažerském řízení společnosti a v případě že ano, určit osobu či osoby zodpovědné za toto pochybení

došetřit, zda-li nevznikla škoda neprovozováním bufetu a podat zastupitelstvu zprávu o jejím uplatnění vůči zodpovědné osobě za toto pochybení

B) k ceně garáží vystavěných jako náhrada za zbourané garáže u nové okružní křižovatky v Tovární ul.

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

předložit kontrolnímu výboru do 23.11.2009

1. objednávku na projektovou dokumentaci od Atelieru 4

2. podrobný položkový rozpočet akce

3. vyjádření, jakým způsobem bylo vypsáno VŘ, kolik bylo osloveno firem

4. důvody o příčinné souvislosti, které vedly k záměru realizace 10-ti nových garáží

Usnesení ZM č. 708/2009

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2010

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2010.

Usnesení ZM č. 709/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Ivany Víchové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

přeřazení objektu Pobřežní 19/3918, 21/3919 v Jablonci nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví) do skupiny „B“ (objekty prodávané po bytech).

B) dopis pana Milana Duňky, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 49.890,50,- Kč pro Milana Duňku, nar. .1958, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce prosinec 2009 měsíčně 2.000 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká.

C) dopis pana Vladimíra Šábrta, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

prominutí pohledávky za panem Vladimírem Šábrtem, nar. .1980, ve výši 52.418,- Kč.

D) dopis pana Petra Šantrocha, ., Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

a) Petru Šantrochovi, nar. .1962, bytem v Jablonci nad Nisou, ve . . započtení přeplatku na výkonu rozhodnutí, v celkové výši 39.951,- Kč na dluh váznoucí na bytě č. 2 v objektu č.p. 1073 - bytovém domě v ulici Střelecké 38

b) prominutí pohledávky - poplatku z prodlení - za panem Petrem Šantrochem, nar. ..1962, bytem v Jablonci nad Nisou, . ve výši 98.599,- Kč váznoucím na shora označeném bytě.

c) započtení zbylé částky ve výši 3.745,- Kč na nezaplacené pokuty, které město Jablonec nad Nisou proti Petru Šantrochovi vede

Usnesení ZM č. 710/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 711/2009

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - movitý majetek

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. na základě uzavřené dohody mezi Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p.o. a městem Jablonec nad Nisou vrácení daru (v aktuálním stavu majetku ke dni 30.11.2009 dle účetnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.) - movitých věcí, který byl Nemocnici Jablonec nad Nisou poskytnut darovacími smlouvami č. 652-2005-OSVZ/Ř ze dne 1. 7. 2005 a č. 720-2005-OSVZ/Ř ze dne 25. 11. 2005 k datu 30. listopadu 2009.

2. předání majetku, který byl předmětem vráceného daru dle bodu 1 usnesení, v souladu s ustanovením § 27 odstavec 2 písmeno e) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k hospodaření Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. k datu 30. listopadu 2009.

Usnesení ZM č. 712/2009

Diskuse

Zastupitelstvo města po vyslechnutí diskusního vystoupení Mgr. Soni Paukrtové

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

předložit na prosincovém jednání zastupitelstva materiál týkající se jednotlivých tras R-35 v návaznosti na znění územního plánu města Jablonce nad Nisou

Ing. Karel Dlouhý
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda ZM a RM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 27.11.2009 10:24:59 | přečteno 1676x | Petr Vitvar
load