Usnesení 18.06.2009

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 18. června 2009.

Usnesení ZM č. 603/2009

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a místostarostů a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 604/2009

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

A) podnět - přechod pro chodce Prosečská - instalace bezpečnostních prvků

1. bere na vědomí

2. ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku

zajistit realizaci přechodu včetně bezpečnostních prvků do 30.6.2009

B) podnět - ul. Horní - stavební technika

bere na vědomí

s tím, že stávající stav obsluhy stavby bude zachován

C) podnět - možnost umístění nádob na tříděný odpad v ul. Nad Školkou

bere na vědomí

s tím, že oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec nad Nisou po vyřešení bude informovat Osadní výbor Proseč nad Nisou.

D) podnět - příčné prahy v ul. Horní

1. bere na vědomí

2. ukládá

Ing. Vladimíru Zemínovi, řediteli odboru správy majetku,

zajistit osazení tří zpomalovacích prahů dle stanovení DSÚ do 30.6.20009

Usnesení ZM č. 605/2009

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 21.5.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 25. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 21. května 2009.

Usnesení ZM č. 606/2009

Bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod pozemků komunikací p.č. 863, p.č.1082 v k.ú. Rýnovice a části pozemků p.č. 1025 a p.č. 1038 v k.ú. Proseč nad Nisou.

Usnesení ZM č. 607/2009

Schválení zadání 40. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 40. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou (podbody 4 - 17)

2. samostatné pořízení podbodu č. 12, a to pod označením „Změna č.40a“.

B) neschvaluje

podbod číslo 2 a 3 z 40. změny Územního plánu města Jablonce nad Nisou

C) ukládá

ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

zařadit podbod 2 a 3 do námětů nového Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Usnesení ZM č. 608/2009

Vydání změny č. 38A platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyzměnu č. 38A Územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5.2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5.2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6.2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č. 152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č. 125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č. 208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII z 25. zasedání ZM dne 16. 6.2005

Změna č. XX schválená usnesením č. 126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č. 178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č. 127/06 z 34. zasedání ZM dne 22 .6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9. 2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5. 2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

Změna č. XXVI. vydaná usnesením č. 436/2008 z 19. zasedání ZM dne 20.11.2008

Změna č. XXV. vydaná usnesením č. 538/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXVIII. vydaná usnesením č. 539/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. XXIX. vydaná usnesením č. 540/2009 z 23. zasedání ZM dne 26.3. 2009

Změna č. 41. vydaná usnesením č. 591/2009 z 25. zasedání ZM dne 21.5. 2009

a to dle materiálu (dokumentace změny č. 38A ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 609/2009

Schválení podnětu na pořízení 54. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

neschvaluje

podnět k pořízení 54. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložený pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 610/2009

Schválení podnětu na pořízení 55. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 55. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 611/2009

Schválení zadání 48. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 48. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou,

2. samostatné pořízení podbodu č. 2, a to pod označením „Změna č.48a“.

Usnesení ZM č. 612/2009

Schválení zadání 53. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 53. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 613/2009

Prodej bytů a nebytových jednotek

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a nebytových jednotek a

schvaluje

1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Podhorská 64/562

562/1 A. M. 1963

J. M. 1968 .,- Kč

562/2 R. F. 1955

M. F. 1954 .,- Kč

562/3 H. O. 1974 .,- Kč

562/4 R. M. 1978 .,- Kč

562/5 E. M. 1943 .,- Kč

562/6 P. V. 1959 .,- Kč

562/7 Z. P. 1953 .,- Kč

Podzimní 23/1243

1243/2 C. H. 1958 .,- Kč

Liberecká 42/3422

3422/09 J. N. 1970 .,- Kč

2. prodej volné bytové jednotky č. 987/3 v objektu SNP 15/987, Jablonec nad Nisou o velikosti 1+0, celkové výměře 37,2 m2 v 1. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 372/3385 na společných částech domu a stavební parcele č. 796 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu Z. K., bytem .., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 457.000,-Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej nebytové jednotky č. 1897/12 v objektu U Jeslí 8/1897, Jablonec nad Nisou o výměře 21,2 m2 v suterénu objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 212/7668 na společných částech domu a stavební parcele č. 1797 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní B. Pí., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej nebytové jednotky č. 245/07 v objektu 5.května 61/245, Jablonec nad Nisou o výměře 22,7 m2 v 1. podzemním podlaží objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 227/5666 na společných částech domu a stavební parcele č. 1438 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům E. aj. K., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 60.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej nebytové jednotky č. 245/06 v objektu 5. května 61/245, Jablonec nad Nisou o výměře 25,5 m2 v 1. podzemním podlaží objektu a spoluvlastnického podílu o velikosti 255/5666 na společných částech domu a stavební parcele č. 1438 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní J. M., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 111.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 614/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

1. prodej objektu č.p. 2171 (Průmyslová 6) na st.p.č. 2093 včetně st.p.č. 2093 o nové výměře 366 m2, vzniklé oddělením z původní st.p.č. 2093 o výměře 477 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti C+C Cimbál s.r.o., IČ 273 15 827, se sídlem Dlouhá 415/3, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za celkovou kupní cenu ve výši 3.800.000,- Kč s tím, že 3.000.000,- Kč budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy a 800.000,-Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu

2. prodej objektu č.p. 70 (U Staré lípy 1) na st.p.č. 408 včetně st.p.č. 408 o nové výměře 219 m2 a p.p.č. 1856 o výměře 119 m2, vzniklé oddělením z původní st.p.č. 408 o výměře 582 m2, vše v k. ú. Jablonecké Paseky (včetně příslušenství) panu Christosu Naumovi, bytem ., PSČ 460 01, LIBEREC I, za celkovou kupní cenu ve výši 1.901.000,- Kč s tím, že 1.100.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 801.000,- Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu

Usnesení ZM č. 615/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej části p.p.č. 282 dílu „c“ o výměře 5 m2 v k.ú. Vrkoslavice manželům V. a H. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej p.p.č. 825/4 o výměře 196 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem ucelení nemovitosti paní I. S., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 1570/15 o výměře 767 m2, v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem výstavby rodinného domu manželům T. a P. P., bytem ., Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 498.550,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodejp.p.č. 1570/16 o výměře 675 m2, v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem výstavby rodinného domu manželům P. a P. H., bytem .., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 438.750,-Kč s tím že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej p.p.č. 2988 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem vybudování přístřešku pro auto, panu P. J., bytem ., Jablonec n. N., za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.000,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 815/18 o výměře 511 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zázemí k objektu čp. 88 na st.p.č. 459 v k.ú. Jablonecké Paseky paní . M., bytem ., Praha-Vinohrady za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 204.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 692/34 o výměře 5 m2, p.p.č. 692/35 o výměře 6 m2, p.p.č. 692/36 o výměře 5 m2, p.p.č. 692/37 o výměře 5 m2 a p.p.č. 692/38 o výměře 5 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. Bytovému družstvu DOMOVINA, IČ 27300749, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 9.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č 2603 o výměře 105 m2 Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 179/1623 manželům B. a I. A., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 827/12984 panu T. Č., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 337/3246 manželům P. a R. D., bytem náměstí ., Liberec, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 827/12984 paní D. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 44/1623 paní H. K.., bytem .Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1987/6492 panu J. S., bytem .., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 671/6492 manželům J. a J. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 160/1623 paní V. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 267/2164 manželům Vi. a V. Za., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 15.855,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. směnu p.p.č. 944/6 o výměře 167 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví manželů J. a M. V., bytem ., Jablonec n. N. za p.p.č. 947/38 o výměře 167 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

10. směnu p.p.č. 504/16 o výměře 820 m2 a p.p.č. 504/19 o výměře 526 m2 (celkem 1346 m2) vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví paní A. V., bytem ., Jablonec n. N. za p.p.č. 503/2 o výměře 1023 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

11. prodej p.p.č. 2584/89 o výměře 37 m2 a p.p.č. 2584/90 o výměře 4 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady panu I. V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 10.250,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

1. snížení kupní ceny za prodej p.p.č. 306/1 o výměře 1504 m2 v k.ú. Lukášov

2. prodej části p.p.č. 850/1 v k.ú. Jablonec n. N.

3. prodej p.p.č 1379/1 o výměře 221 m2 v k.ú. Mšeno n. N.

4. prodej p.p.č 942/1 o výměře 6229 m2 v k.ú. Jablonec n. N.

C) mění

usnesení č. 459/2008 ze dne 18. 12. 2008 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1529/9 o výměře 48 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu manželům P. a M. Š.., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 14.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

Usnesení ZM č. 616/2009

Darování nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o darování nemovitostí a

schvaluje

1. přijetí darované st.p.č. 4993/1 o výměře 146 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka TJ Bižuterie, o.s., se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec n.N., IČ 526690 do vlastnictví města Jablonec n.N.

2. přijetí darované části st.p.č. 91, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2989 o výměře 69 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníků manželů J. a I. P., bytem ., Jablonec nad Nisou do vlastnictví města Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 617/2009

Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberce, a.s. - Návrh zástupců města do orgánů společnosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o majetkovém vstupu města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberce, a.s. a

navrhuje

Valné hromadě Dopravního podniku města Liberce, a.s. k volbě do orgánů společnosti následující zástupce města Jablonec nad Nisou:

do představenstva společnosti:

  1. Bc. Janu Hamplovou (za Domov a SOS).
  2. Ing. Otakara Kyptu (za ČSSD)

do dozorčí rady společnosti:

  1. Miroslava Peltu (za ODS)
  2. ing. Františka Peška (za KSČM)

Usnesení ZM č. 618/2009

II. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 32. - 61. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.521.937 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválené Radou města na zasedání dne 7.5.2009 a 4.6.2009. Toto opatření je uvedeno v důvodové zprávě na str. 5. - 9.

Usnesení ZM č. 619/2009

Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2008 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 - bez výhrad

2. navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008 dle vlastní zprávy na str. 167 - 218 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2008

B) bere na vědomí

výsledky hospodaření ostatních organizací města za rok 2008 dle vlastní zprávy na str. 219 - 231 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2008

Usnesení ZM č. 620/2009

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - ekonomika organizace

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

zprávu „Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - ekonomika organizace“

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zařadit do dalších rozpočtových změn částku potřebnou pro zajištění chodu Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. pro rok 2009

Usnesení ZM č. 621/2009

Vyhodnocení výběrového řízení na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

vítězný projekt Diakonie ČCE na poskytovatele sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 622/2009

Právní subjektivita mateřských škol

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

2.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

3.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

4.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

5.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

6.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

7.a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

8.a) vyjmutí odloučených pracovišť Střelecká 14, Jugoslávská 13, Československé armády 37, Mechová 10, Dolní 3969, Tichá 19 a Josefa Hory 31 z příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k 1. 1. 2010

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

9. dodatek č. 1 zřizovací listiny č. 02/2008/ZL/MŠ účinné k 1. 1. 2009. Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Usnesení ZM č. 623/2009

Informativní zpráva „Přehrada 2009“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál - informativní zprávu „Přehrada 2009“

A) bere na vědomí

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

připravit podklady pro možnost provedení jednorázového zásahu proti sinicím ve Vodní nádrži Mšeno v roce 2009.

Usnesení ZM č. 624/2009

Organizační řád Městské policie Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednala předložený Organizační řád Městské policie Jablonec nad Nisou a znění tohoto organizačního řádu

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 625/2009

Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou Zprávu o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 626/2009

Podpis dohody o partnerství s německým městem Kaufbeuren

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

uzavření dohody o partnerství s německým městem Kaufbeuren,

B) pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města,

podpisem této dohody v nejbližším možném termínu, který bude vyhovovat i městu Kaufbeuren.

Usnesení ZM č. 627/2009

Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

pojmenování ulice přidělením názvu:„Slepá“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 628/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Lenky Dytrychové, Puškinova 2, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Lence Dytrychové, ..1977, trvale bytem .., Jablonec nad Nisou.

B) dopis paní Moniky Bahníkové, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Monice Bahníkové, nar..1959, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou.

3. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 38.931,50,-Kč pro Moniku Bahníkovou, nar. ..1959, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce červenec 2009 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu

C) dopis pana Pavla Gini, Liberecká 158, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2.schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 31. 788,-Kč pro Pavla Giňu, nar. ..1950, trvale bytem ., 46601 Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce červenec 2009 měsíčně 700 Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu

D) dopis manželů Jana a Olgy Červeňákových, U Jeslí 6, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 63.774,- Kč pro žadatele, paní a pana Olgu a Jana Červeňákovi, nar. .1956 resp. ..1953, bytem v Jablonci nad Nisou, v ulici ., se splátkovým kalendářem, kdy žadatelé budou platit od měsíce srpna 2009 měsíčně 500,- Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně jsou povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

E) dopis Svazu výrobců bižuterie, U Přehrady 61, Jablonec nad Nisou

1. schvaluje

poskytnutí příspěvku Svazu výrobců bižuterie ve výši 50.000 Kč

2. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

vyčlenit z rozpočtu města částku ve výši 50.000 Kč určenou jako příspěvek pro Svaz výrobců bižuterie

F) dopis pana Tomáše Haby, Na Hranici 28, Jablonec nad Nisou, KRC Euroregion Nisa - Jablonec nad Nisou, o.s.

1. bere na vědomí

2. schvaluje

změnu příjemce finančního příspěvku ve výši 35 tis. Kč z rezervy komise pro sport a tělovýchovu z občanského sdružení KRC Euroregion Nisa - Jablonec nad Nisou na Spolek přátel města Jablonec nad Nisou o.s.

G) dopis SKI KLUBU Jablonec n.N., Sportovní 310, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. pověřuje

JUDr. Lukáše Pletichu, místostarostu města,

svoláním schůzky za účasti zástupců SKI Klubu Jablonec, TSJ a pracovníků odboru rozvoje s cílem ujasnění dalšího rozvoje areálu Břízek.

Usnesení ZM č. 629/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 630/2009

Změna Jednacího řádu zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

změnu Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou popsanou v důvodové zprávě po upřesnění při jednání zastupitelstva

Usnesení ZM č. 631/2009

Peněžní dar pro pěvecký sbor Iuventus, gaude!

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se peněžního daru a

schvaluje

poskytnutí peněžního daru ve výši 30.000,- Kč z fondu reprezentace města pro pěvecký sbor Iuventus, gaude! dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 632/2009

Mimořádná valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se mimořádné valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na mimořádnou valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 8.9.2009 v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv.

Ing. Tomáš Suda
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené kopie: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 25.6.2009 12:54:36 | přečteno 1815x | Petr Vitvar
load