Zápis 17.12.2009

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 17. prosince 2009 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva
  • Omluveni: MUDr. Pavel Fastr
  • Ověřovatelé zápisu: Jindřich Berounský, Bc. Jana Hamplová
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 30. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod. Bylo přítomno 21 členů zastupitelstva.

Starosta omluvil MUDr. Pavla Fastra (nemoc) a pogratuloval zastupitelkám k jejich narozeninám.

Dále starosta města konstatoval, že zápis z minulého jednání byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli dnešního zápisu určil pana Jindřicha Berounského a Bc. Janu Hamplovou.

Materiály na stůl:

1. Návrh dnešního usnesení

2. mater. č. 10 Odpisy pohledávek (rozesláno mailem)

3. doplnění k bodu č. 16 Regulace výherních hracích přístrojů

4. tabulka k bodu č. 27 Hromadná připomínka

5. před zasedáním předán materiál k Hromadné připomínce od pí Mařanové

Dále se starosta tázal senátorky, Mgr. Soni Paukrtové, zda chce v úvodu jednání vystoupit či doplnit program.

Mgr. Paukrtová neměla žádné doplnění programu.

2. Slib nového člena ZM

Starosta města přečetl rezignaci zastupitele Ing. Václava Čížka a představil paní Vladimíru Bukvicovou, členku klubu KSČM, která splnila podmínky dle § 56 zákona číslo 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí.

Paní Bukvicová ve volbách v roce 2006 získala od voličů 1 195 hlasů a mandát ji vznikl následujícím dnem po rezignaci Ing. Čížka, tj 1. 12. 2009 a mandát přijala.

Starosta přečetl slib zastupitele, který pí Bukvicová potvrdila slovem „Slibuji“ a pod text zmíněného slibu se podepsala.

3. Schválení programu

3. Schválení programu

4. Schválení návrhové komise

5. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

6. Převody pozemků „info P

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí „info P

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Odpisy pohledávek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. IV. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Rozpočtové provizorium na rok 2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Prodej akcií FK Baumit Jablonec n.N., a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Srnčí důl - Návrh smlouvy o správě areálu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Schválení zadání 56. změny ÚP

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Regulace výherních hracích přístrojů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

17. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

18. Přísedící Okresního soudu V Jablonci nad Nisou čas. 10,00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

19. DSOJ - rámcové smlouvy o MHD čas. 10,15

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

20. Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 o školských obvodech ZŠ

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

21. Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

22. Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

23. Investiční záměr MŠ v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

24. Realizace IPRM zóny Žižkův vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Trasy rychlostní komunikace R35

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

26. Změna ve složení kontrolního výboru

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

27. Hromadná připomínka č. 1/09 čas. 12,00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

28. Závěry kontrolního výboru k usnesení ZM č.666/2009 a č.707/2009

předkládá: Ing. Petr Beitl, předseda kontrolního výboru

29. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

30. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

32. Diskuse

33. Závěr

Mgr.Tulpa upozornil na technické problémy s hlasovacím zařízením. Bude se hlasovat aklamačně, sčítat hlasy bude zapisovatelka s tiskovou mluvčí.

K programu nebyly další připomínky a program byl schválen 24-0-0-1

4. Schválení návrhové komise

Starosta navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Petra Beitla, za členy Mgr. Františka Špotáka, Ing. Antonína Schäfera, p. Jindřicha Berounského a Bc. Janu Hamplovou.

Nikdo neměl připomínky a návrhová komise byla schválena 24-0-0-1

5. Zprávy starosty a místostarostů města za minulé období

Starosta neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání s neplatiči.

Mgr.Tulpa řekl, že se hledá vstřícný způsob, jak vysvětlit neplatičům jejich následný problém při nezaplacení nájemného a předejít tak vysokým poplatkům, příp. ztrátě bydlení.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání ohledně překladiště na Proseči a jednání k řešení otázky bezdomovců.

Mgr.Tulpa řekl,že ohledně bezdomovců byly vytvořeny dvě skupiny expertů, které daly závěr - zavést obecně závaznou vyhlášku proti požívání alkoholu ve městě (na ulici). Ze zákona s nimi nelze pracovat. Problém „bezdomovec“ se řeší celoplošně, celokrajově. Otázka překladiště Proseč - odbor rozvoje dostal úkol jasně prověřit některé lokality - Zelené údolí.

Pan Vostřák se tázal na jednání o řešení krizových situací ve vztahu k ČEZu Děčín.

Mgr.Tulpa řekl, že šlo o informaci Ing. Vaníčka ohledně kalamity v říjnu, o které může informovat osobně. Řekl, že sám u jednání nebyl, ale řešily se průseky kolem vysokého vedení.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s podnikateli - zaměstnanost ve městě.

Mgr.Tulpa řekl, že byl pozván Okresní hospodářskou komorou na dvě jednání, kde se řešil dopad hospodářské krize.

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění své zprávy.

Paní Caklová se tázala na jednání s hejtmanem Libereckého kraje (dále LK) a výsledky kontroly Státní energetické inspekce ve školních zařízeních.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že šlo o další spolupráci s LK a ohledně inspekce požádal o informaci Ing. Zemína, který vysvětlil, že šlo o kontrolu nových termoventilů, namontovaných do MŠ.

Ing. Pešek připomínkoval text zprávy - někdy psáno Schejbalovi x Scheybalovi.

Vyvarovat se nepřesností v textech.

Ing. Kypta neměl doplnění své zprávy.

Paní Caklová se tázala na jednání s Ateliérem 4 - zda jsou nějaké změny v přestavbě školky v ul. Hřbitovní.

Ing. Kypta řekl, že se jen precizuje, vše zůstává u dojednaných podmínek.

Pan Vostřák se tázal na jednání s p. Michálkem ohledně polyfunkčního domu v Lipanské, jednání kolem výstavby v ul. Pobřežní a jednání s CRESTYLem a odd. životního prostředí.

Ing. Kypta řekl, že p. Michálek byl nespokojen s prodejem pozemku, který prodává stát (2 tis.Kč/m²). Jednalo se o převody pozemků na město. Časová osa zůstává - zahájení stavby v březnu 2010 (stavební povolení). K jednání architektů ohledně Pobřežní ul. řekl, že se řešila podlažnost objektu vzhledem k okolí a k územnímu plánu. Jednání s Crestylem bylo ohledně parku před objektem (sochy) vč. památkářů a životního prostředí.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání ohledně odkanalizování Kokonína.

Ing. Kypta odpověděl, že by se musely dělat dvě přípojky, což by vyšlo velmi draho. Byla podána žádost na ministerstvo zemědělství, aby změnili své stanovisko.

Ing. Pešek se tázal na jednání s Rýnovickou energetickou v souvislosti s Malou Janovskou. Dále pak řešení kanalizace v ul. Želivského.

Ing. Kypta odpověděl, že šlo o jednání s jednatelem Rýnovické energetické, aby se mohli dostat přes pozemky města na Malou Janovskou a tím si zajistit odběratele a zároveň možnost odpojení od CZT. Kanalizace v Želivského je částečně hotová, za LK jde kanalizace dešťová podél komunikace, město bude financovat kanalizaci splaškovou. Náklady se zvýšily z 1 mil. Kč na 5 mil. Kč - hledají se finance.

Ing. Dlouhý se tázal na výstup z jednání kolem okružní křižovatky v Belgické. ul.

Ing. Kypta odpověděl, že se řeší realizace sjezdu do areálu pozemků p. Klinera.

Pan Vobořil neměl doplnění své zprávy.

Paní Caklová žádala místostarostu Vobořila, aby ZM informoval o průběhu výběrového řízení a jmenování nových ředitelek MŠ.

Pan Vobořil v krátkosti řekl, že bylo od 1.1.2010 vytvořeno 8 nových právních subjektů, většinou se jejich ředitelkami staly stávající vedoucí pracovnice. U MŠ Lovecká ul. byly dvě kandidátky. Paní Sýkorová (jmenována) a pí Šelbická, která je velmi intenzivně zainteresována v čs.-německém projektu, podporovaném ministerstvem školství.

Nebyly další dotazy a Ing. Beitl dal hlasovat o navrženém usnesení

(hlasování aklamačně, celkem přítomno 27 členů ZM) 23-0-0-4

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-4

7. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-4

8. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-5

9. Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse, OV Proseč s převody souhlasí.

Návrh usnesení byl schválen 24-0-0-4

10. Odpisy pohledávek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, předal slovo vedoucímu právního oddělení MěÚ Mgr. Teuflovi, který materiál zpracoval.

Mgr. Teufl řekl, že jde o dluhy od r. 2001, některé podklady k materiálům se nedohledaly, někteří dlužníci již zemřeli, někteří nejsou k nalezení. Navrhuje pohledávky odepsat.

Ing. Pešek hovořil jako předseda finančního výboru (dále FV), že tento materiál byl projednán a přestože jde o významnou částku v rozpočtu města, doporučuje ZM ke schválení.

Ing. Dlouhý řekl, že by bylo dobré registrovat tyto dlužníky i do budoucna.

Návrh usnesení byl schválen 25-0-0-3

18. Přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

čas. 10,00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Starosta přivítal Mgr. Peštovou, která se krátce představila.

Nebyly žádné dotazy a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-4

(celkem přítomných 29 členů ZM)

11. IV. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha uvedl materiál, který prošel FV a upozornil na navýšení rezervy města v rekordní výši v závěru roku.

Ing. Vítová doplnila, že přijaté dotace jsou již převedeny na účet města, z vytvořené rezervy města 12,5 mil. Kč bude uvolněno 3 mil. Kč pro Nemocnici.

Ing. Pešek, jako předseda FV, doporučil materiál ke schválení.

Paní Caklová řekla, že se zdržuje hlasování.

Ing. Beitl dal hlasovat o navrženém usnesení 18-0-9-0

12. Rozpočtové provizorium na rok 2010

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel ani zpracovatelka neměli doplnění.

RNDr. Čeřovský konstatoval u všech odborů snížení výdajů, jen městská policie (dále MP) má nárůst téměř o 3 mil Kč.

Ing. Vítová vysvětlila, že ZM v minulosti schválilo Koncepci MP a navýšení pracovníků o 4 strážníky.

RNDr. Čeřovský s tímto zásadně nesouhlasil, neboť finance na příští rok budou velmi napjaté a výdaje by měly zůstat alespoň na úrovni letošního roku.

Mgr.Tulpa zareagoval, že nábor strážníků je prozatím zastaven, jde o základní nárůst pracovních sil.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že požadavek MP podporuje, neboť v příštím roce se očekává zvýšení kriminality a bezpečnost ve městě bude velmi důležitá.

Ing. Pešek potvrdil projednání ve FV a respektuje návrh usnesení.

Pan Berounský řekl, že se schválila koncepce okrskáře, a proto podporuje usnesení.

Ing. Vítová okomentovala tabulku, upozornila, že se rozpočet bude teprve schvalovat pro 1.čtení. Předmětem jednání je poslední sloupeček tabulky.

Návrh usnesení byl schválen 18-0-8-1

13. Prodej akcií FK Baumit Jablonec n.N., a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel v krátkosti okomentoval materiál a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 23-0-0-4

14. Srnčí důl - Návrh smlouvy o správě areálu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o naplnění usnesení z říjnového ZM na správu Srnčího dolu. Největší problém jsou spadlé porosty a jejich úklid po kalamitě v říjnu.

Ing. Beitl se tázal na uvedené velké množství vody, potřebné pro zálivku nově zasazených stromů.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o již vyzkoušený postup u nových sadeb, záleží to na podnebí (ul.Čelakovského).

Mgr. Paukrtová se tázala, kdo bude schvalovat konečnou verzi smlouvy, tato se bere pouze na vědomí.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že budou další jednání s TJ LIAZ, konečná verze bude předložena RM nebo ZM v 1. pololetí 2010.

Mgr. Špoták se tázal, zda SPORT s.r.o. bude areál zajišťovat svými pracovními silami, neboť je nutné, aby správce byl přítomen v areálu po celý den.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že předložený vzor smlouvy je totožný se smlouvou na správu areálu v ul. Čelakovského, počítá se s navýšením pracovníků, nakoupením techniky a dále je domluvena se SPORTEM s.r.o. i správa dětského hřiště. Je to záležitost valné hromady.

Pan Šourek se tázal, zda bude tato smlouva platná až po provedených úpravách? Je to třeba jasně nastavit ve smlouvě.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že platnost bude po převzetí areálu do správy. Zatím jsou některé záležitosti precizovány - další jednání budou v lednu 2010.

Nebyla další diskuse a Ing. Beitl dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení 18-0-8-1

19. DSOJ - rámcové smlouvy o MHD

čas. 10,15

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Starosta města přivítal hosty k tomuto bodu, představitele DPML a ČSAD Semily a Jablonec n.N. Ing. Veselku, p. Wejnara a Mgr. Vařila.

JUDr.Ing.Pleticha se odvolal na důvodovou zprávu - dohoda obou dopravců, širší spolupráce a lepší možnosti pro občany. Dal možnost komentáře hostům.

Ing. Veselka řekl, že byla snaha vytvořit model, který by max. využíval možností, které jsou a odbouraly se duplicity obou dopravců. Možnosti širší spolupráce mezi dopravními organizacemi.

Nebyla další diskuse a Ing. Beitl dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení

27-0-0-0

15. Schválení zadání 56. změny ÚP

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce uvedl klasický materiál, podnět byl schválen v říjnu - firma Soliter chce přestavět svůj objekt na obytný dům, s využitím přízemních prostor ke službám a je třeba schválit změnu funkčního využití pozemků dle ÚP.

Mgr.Tulpa řekl, že třeba zachovat cestu kolem objektu (součást dohody) a žádal o písemné dořešení vč. parkování na vedlejším parkovišti.

Ing. Kypta souhlasil, bude se dále jednat v tomto duchu s majitelem pozemku Ing. Klikem.

Návrh usnesení byl schválen 22-0-0-4

16. Regulace výherních hracích přístrojů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Mgr.Tulpa komentoval materiál, jsou posloupně uvedena všechna jednání, která MěÚ a právní odd. vedlo (9 měsíců).

Mgr. Teufl řekl, že jednání se vedla od března 2009, kdy byl vydán stop stav na zřizování heren ve městě. Vydána obecně závazná vyhláška (dále OZV) č. 3 v září 2009 s podmínkou vzdálenosti 50 m od školního zařízení. Byly provedeny kontroly vč. monitoringu kamerového systému. Kontrolováno 40 heren, z toho 9 heren zavřeno, neboť nesplnily podmínky. Další 3 nesplnily vzdálenost od školy. RM se těmito žádostmi o výjimku zabývala, ale došlo ke shodě, proto postoupeno ZM. Navrhuje hlasovat nejprve o bodu B).

Mgr.Tulpa vyzval p. Mařana, zastupujícího svou manželku, majitelku objektu herny u gymnazia Dr. Randy, který požádal o vystoupení.

Pan Mařan uvedl, že objekt je na Jizerské ul. od r. 1999 vč. výherních hracích přístrojů. Nikdy nebyly žádné problémy. Vzdálenost je počítána od nákladní rampy školy k našemu objektu - 44,79 m. Vzdálenost od vchodu školy ke vchodu do herny je cca 230 m na opačné straně než vchod do školy. Energetická náročnost provozu objektu je velká, proto žádá o udělení podmínečné výjimky a bude ročně investovat do objektu cca 200-300 tis. Kč na opravy, zateplení atd. Chápe složitou situaci města, ale jeví se mu absurdní bourat část objektu.

Mgr.Tulpa reagoval, že nákladová rampa je součástí školní kuchyně a k objektu se musí počítat. Metodika je jasně daná a navíc zákonná norma (od r. 1996) hovoří o vzdálenosti 100 m herny od školy, v Jablonci toto nikdo nerespektoval. Město zmírnilo OZV tvrdost zákona na vzdálenost 50 m. Váží si přístupu p. Mařana a jeho argumentů.

Ing. Pešek řekl, že sám hlasoval pro OZV, ale měl by se dát prostor zdravému rozumu (rozdíl 1 m) a v tomto případě udělit výjimku.

Mgr.Tulpa řekl, že v té chvíli se budou muset udělit výjimky i jiným hernám.

Pan Vostřák řekl, že je pro, aby herna zůstala, rozdíl je minimální.

Mgr. Paukrtová hovořila k loternímu zákonu, je to vždy velmi složité jednání. Pokud bude město udělovat výjimky, bude to nekonečná záležitost - další objekty budou žádat další výjimky. Město již změkčilo zákon OZV. Souhlasila by s kompromisem o prodloužení doby provozu herny.

Ing. Beitl řekl, že pokud chce město vymítit hazard v Jablonci, je to nesplnitelný úkol, hazard a prostituce si svou cestu vždycky najde. Úkolem OZV je minimalizovat stávající stav a zabýval by se tím, zda jsou s hernou problémy a co se tam děje. Souhlasí s p. Vostřákem.

JUDr. Nesvadba komentoval, na co vlastně OZV reaguje. Řekl, že usnesení v bodě B) má rozměr i právní - a ten podrobněji rozebral. V září byla odhlasována OZV č. 3/2009, která je právním předpisem ČR, závazný pro úředníka v tom, že se mohou povolovat hrací automaty jen v rámci této vyhlášky.

Výjimku z této OZV nelze povolit pouhým odhlasováním ZM, ale jedině novou platnou OZV. Udělená výjimka by nebyla právní předpis, úředníci by se jí nemohli řídit. Řešením je schválit dnešní návrh a příště přijmout novou OZV. Upozornil, že OZV nelze koncipovat u jednání ZM a pokud se to bude řešit novou OZV, může to mít dopad i na další herny. OZV se může vypracovat a na konci jednání předložit.

Pan Berounský souhlasil s návrhem tajemníka, s tím, že by se mělo vědět, kolika dalších žadatelů o výjimky by se to týkalo.

Ing. Pešek chtěl upřesnění k OZV a vyjmenoval tři možné varianty řešení.

Mgr. Teufl upřesnil: 1. pokud se dnes nepřijme OZV, všichni provozovatelé ukončí činnost, kterou mají do konce r. 2009 (viz. OZV č.3/2009 ze září), 2. pokud se přijme návrh usnesení, ukončí činnost i herna u remize, 3. pokud bude vůle zastupitelů vyhovět žádosti o výjimku, musí se přerušit projednávání tohoto bodu a právníci upraví OZV, aby vyhověla vůli výjimku udělit.

Mgr.Tulpa přerušil projednávání tohoto bodu na 10 min. na schůzky politických klubů.

Po přestávce přečetl předseda návrhové komise protinávrh Mgr. Žura.

„ZM bere na vědomí OZV a uděluje výjimku pro provozovnu pí Mařanové „ (dána vůle, aby tajemník upravil OZV).

JUDr. Nesvadba navrhl postup procesního hlasování, aby byl závazný. Hlasovat o tom, zda se na tomto zasedání ještě OZV zabývat.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda to nebude v rozporu s jednacím řádem - řešit OZV na jednání ZM?

JUDr. Nesvadba řekl, že jde o úpravu již předložené OZV. Jednacímu řádu to neodporuje.

Ing. Beitl oznámil, že Mgr. Žur po dalším vysvětlení stahuje svůj protinávrh.

Mgr.Tulpa navrhl vyhlásit procesní hlasování, co s OZV dál - zda bude vůle ji upravit pro výjimky či nikoli.

Nastala diskuse, zda je nutné hlasovat procesně či nikoli, nakonec se zastupitelstvo dohodlo, že bude hlasovat nejprve o bodě B) předloženého usnesení 15-11-3-0

Návrh nebyl přijat a následovalo dohodovací řízení.

Mgr.Tulpa oznámil výsledek dohodovacího řízení. Bude se hlasovat o bodu A) v kompletním znění. Pokud bude přijato, herny ukončí činnost dle OZV.

JUDr. Nesvadba řekl, že bude připravena v lednu nová OZV, která bude zohledňovat vůli zastupitelů a požadavky o výjimky, které zde byly předloženy.

Návrh usnesení byl přijat 18-4-7-0

17. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2010

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Mgr.Tulpa řekl, že jde o standardní materiál, týká se stanovení hodinové náhrady za výkon funkce zastupitele, který není v pracovním poměru.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 25-0-2-2

20. Obecně závazná vyhláška č. 5/2009 o školských obvodech ZŠ

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o rozšíření obvodů o 7 ulic.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 28-0-0-1

21. Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, p.o.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil, řekl, že dnes se již o této změně hovořilo v souvislosti se zřízením nových MŠ.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

22. Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Návrh usnesení byl schválen 28-0-0-1

23. Investiční záměr MŠ v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce okomentoval studii umístění MŠ v areálu nemocnice. Částka je 15 mil.Kč, ale bude snaha snížení na 10 mil.Kč. Ekonomika provozu nebyla předmětem studie.

Pan Vobořil doplnil, že odhad nákladů na investici byl rozdán na stůl.

Pani Caklová se tázala, zda je vůbec reálné snížení nákladů o 5 mil. Kč a zda je částka zapracována do rozpočtu 2010.

Pan Vobořil řekl, že v návrhu rozpočtu částka zapracována je, ale o provozních nákladech se jedná s nemocnicí, která zřejmě nebude provozovatelem. Zájem je, aby školka byla zařazena mezi ostatní městské MŠ a vztahovaly se na ni stejné podmínky.

Na připomínku p. Vostřáka a pí Caklové ke znění usnesení reagoval tajemník a precizoval znění návrhu usnesení (viz definitivní usnesení), které bylo schváleno 29-0-0-0

24. Realizace IPRM zóny Žižkův vrch a okolí

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel ani zpracovatelkaneměli doplnění.

RNDr. Čeřovský řekl, že postrádá návrh na možnost parkování na sídlištích ve městě, problém se neřeší ani v tomto projektu, ani není žádná další možnost či rezerva do budoucna.

Mgr.Tulpa řekl, že parkování nebylo součástí dotačního titulu. Rezerva je na části v ul. Vodní, musí se vyřešit v rámci celého problému. Dotační peníze jsou účelně využity.

Ing. Kypta řekl, že problém se řeší na 5 sídlištích ve městě (parkovací domy), ale žádné dotační tituly nenabízejí tuto možnost.

RNDr. Čeřovský řekl, že doba udržitelnosti projektu je pět let a to je krátká doba na projekt a vybudování parkovacích ploch a tento projekt nedává prostor na další investici.

Mgr.Tulpa řekl, že je právě na parkovací plochy vytvořena rezerva od ul. Vodní.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že dokud nebude postavena protipovodňová štola od přehrady, nikdo parkovací domy v této lokalitě nedovolí, jedná se o aktivní záplavovou zónu. Rezerva je kolem ul. Pasířské a Vodní ul. viz územní plán města.

Ing. Pešek řekl, že se mohla do projektu ještě zohlednit místa na případné vybudování západní tangenty.

Mgr. Karásek řekl, že vítá každý záměr do budoucna, ale vadí mu nepřesné termíny uváděné zde - viz argument „aktivní záplavová zóna“. Při splnění technických podmínek se dá i zde stavět (domy, školy). Měl by se řešit přístup do řeky a odstranit parovod nad ní. Řeka by se měla řešit v mnohem větších souvislostech.

Mgr.Tulpa reagoval, že s ním souhlasí, neboť ústřední problém celé zóny je parovod a přístup do řeky. Zatím je to nerealizovatelné a nešlo tento fakt zařadit do projektu.

JUDr.Ing.Pleticha navázal s tím, že území revitalizace Žižkův vrch je velké a nelze vše proinvestovat na jednom parku. Otázka řešení a vedení západní tangenty může způsobit změnu některých projektů a je na dlouhou debatu.

Mgr. Karásek řekl, že existuje nové trasování západní tangenty mimo město, což pokládá za geniální nápad (Liberecká, Tovární do Zeleného údolí s výjezdem u hygieny).

Návrh usnesení byl schválen bez doplnění 29-0-0-0

Mgr.Tulpa vyhlásil na 10 min. přestávku pro jednání koalice a Domova před dalším časovaným bodem.

27. Hromadná připomínka č. 1/09

čas. 12,00

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel zahájil projednávání úvodním slovem.

Dne 27.11.2009 byla doručena hromadná připomínka (dále HP) občanů města, která ale neměla všechny právní náležitosti. HP byla předána odd. interního auditu, stížností a kvality, který s občany projednal a vše napravil. HP je platná a je mezikrokem mezi stížností a referendem. Bylo v ní evidováno 33 právnických osob, 15 práv.osob, které nemají sídlo v Jbc a 1002 občanů, kteří jsou podepsáni. Obsah lze rozdělit do dvou částí: 1. návrhový charakter, aby zastupitelé zrušili OZV k dani z nemovitosti a 2. část vytýkací, kdy autoři doporučují doplnit chybějící finance do rozpočtu města snížením výdajové stránky rozpočtu.

Dále se starosta města zabýval podrobným rozborem rozpočtu na r. 2010, možnostmi rozpočtu, navýšení dle ekonomických modelů - omezením výdajů nebo zvyšováním daní. Úsporná opatření jsou již od července 2009, šetření bude u všech správců kapitol. Město snížilo rozpočet všem městským organizacím, investiční akce budou z vlastních zdrojů utlumeny, bude probíhat především realizace z dotačních titulů, které se musí dofinancovat městem. Město dotuje odpady a podporuje MHD. Město doplatilo na nevhodná rozhodnutí, půjčky a dary z let minulých. Nepopulární krok zvýšení daní bylo správné rozhodnutí hlavně ekonomickým směrem, ale pokryl by jen část obecné stránky rozpočtu. Město musí sáhnout do všech rezerv, které má a situaci lze označit jako omezující rozvoj města. Tímto konstatuje, že vytýkací charakter HP, je neoprávněný. Upozornil, že v důvodové zprávě bylo zpracováno vše, co se daně týká. Usnesení je zpracováno ve variantách, předkladatel preferuje variantu I. Koalice bude hlasovat pro uplatnění připomínky, jako nástroj přímé demokracie občanů.

Mgr. Paukrtová kladně komentovala možnost HP, jako vhodný nástroj přímé demokracie. Poukázala na zkušenosti z minulosti (referendum o hospici). Hovořila o „Janotovu balíčku“ a možnostem daným obcím. HP občanů se jeví jako rozumná a bude pro ni hlasovat.

Mgr.Tulpa upozornil občany, že se mohou dle jednacího řádu hlásit do diskuse.

Ing. Pešek se vyjádřil jako zastánce zvýšení daně, neboť tato daň neprochází žádným přerozdělením a vrací se zpět do města, na rozdíl od ostatních daní. Dále upozornil na řadu případů, kdy stavby nejsou zkolaudovány a vypočítává se nesprávná daň. Navrhne v rámci interpelací jednorázovou kontrolu týkající se ohlášených staveb a kolaudačními rozhodnutími.

RNDr. Čeřovský řekl, že Klub ODS byl proti schválení této daně a bude hlasovat i nyní pro její zrušení a podpoří HP občanů.

Pan Vobořil se též zabýval vytýkací části HP. Hovořil o ZŠ a MŠ - objektech, které byly v minulosti zanedbávány a ve kterých tráví cca 9 tis. občanů města většinu času. Minulý místostarosta vyčíslil zanedbání těchto objektů na 541 mil. Kč roce 2005, v dnešní době to je téměř 1 miliarda Kč. Částka na rok na rekonstrukci objektů byla schválena 55 mil.Kč. a náklady se každoročně překračují o 300%. Proto sám hlasoval pro zvýšení daně, aby byly peníze na tyto opravy, které občané urgují a vytýkají. Dnes podpoří HP, ale je třeba úspory, aby se rekonstrukce školních budov uskutečnila.

Pan Berounský se hlásil k vyhovění HP, ale upozornil na výrazné zadlužení z minulosti na projektech, se kterými tenkrát opozice nesouhlasila a které překračují původní náklady.

Ing. Schäfer schválil HP, aleupozornil na důsledky rozhodování vedení města. Okolní města snižovala rozpočet na rozdíl od Jablonec. Připomínky opozice se nebraly v úvahu a vedení si prosadilo zvýšení daně - viz vyhláška č. 4/2009.

Mgr.Tulpa reagoval - příjmová část rozpočtu města by mohla být třeba z prodeje majetku, ale nestalo se tak. Tři roky se držel vyrovnaný rozpočet města, realizovali se jen projekty dotované EU, na kterých mělo město spoluúčast. Je otázkou, zda by město mělo začít „podnikat“ - možnosti prodeje bytových domů, společnosti atd. Celý problém se promítne do dalších komplikací v příštích letech.

Pan Vostřák kritizoval některé výsledky za stávající volební období (veřejné WC, plošina na přehradě) a tázal se, kde je slíbený hospic. Upozornil na teplárenství v Jablonci, na vznikající černé stavby, kterým není schopen stavební úřad zamezit. Jak město zajistí topení občanům (veřejná služba), pokud CZT skončí? Kritizoval projekty, které byly schváleny, ale zatím se nerealizovaly a pochybuje o nich. Řekl, že zatím vede koalice, ale lidé v příštích volbách rozhodnou.

Mgr.Tulpa řekl, že se s ním nechce dát do sporu a reagovat na ironické poznámky. Problém v této chvíli není politický, ale ekonomický a prorůstá všemi politickými stranami. U spousty rozhodnutí p. Vostřák seděl také, ale do osobní invektivy jít nechce.

Mgr. Karásek řekl, že již minule hovořil k dani z nemovitosti, nesouhlasí s ní a neměla by být vůbec. Kritizoval příspěvky předešlých diskutujících, kteří hovořili o starých záležitostech a nepravdách. Diskuse by měla být věcná k danému tématu. Ohradil se proti nařčení, že po ODS zůstaly dluhy. Zůstaly stavby, které se musely financovat z dotačních titulů z EU nebo od státu a dofinancovat z rozpočtu města. Nebrání se diskusi o čemkoli, ale v této chvíli to s daným tématem nesouvisí.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že souhlasí s Mgr. Karáskem, projednává se daň z nemovitosti a doporučil vrátit se k tématu. Pozval všechny přítomné na lednové ZM, kdy se bude projednávat rozpočet a může se diskutovat.

Pan Šourek kritizoval populistický výstup p. Vostřáka a řekl, že každý člověk má právo na chybu, je třeba si tu chybu uvědomit a přiznat. Hovořil o nezaměstnanosti mezi lidmi a „rodinných rozpočtech“. Souhlasí, že udělal chybu při minulém hlasování a dnes ji chce napravit. Odsouhlasí HP.

Ing. Beitl řekl, že se vzdává svého diskusního příspěvku, neboť nesouhlasí s tím, jak se diskuse vyvíjí. Souhlasí s L. Pletichou, aby si všichni odpustili předvolební kampaň a vrátili se k HP.

Pan Berounský požádal vedení města, aby měli všichni, kteří o to požádají k dispozici důvodovou zprávu, neboť mu vadí demagogie o tom, že Jablonec rozhodl o čtyřnásobném zvýšení daně.

Ing. Pešek řekl, že platby síťařům jsou jejich platby, ale daň z nemovitosti navazuje na holou infrastrukturu, která znamená, že v nějakém městě vlastním dům, byt, pozemek a že v rámci města mi jsou poskytovány určité služby (odpady, odklízení sněhu z komunikací).

Ing. Kypta řekl, že hlavní důvod, proč vedení hlasovalo pro zvýšení daně, bylo dotování odvozu odpadů (5 mil.Kč z rozpočtu města), neboť dopad pro občana by byl ještě vyšší než daň z nemovitosti. Konstatoval, že reakce na zvýšení daně byla velká, dopad by byl hlavně na sociálně slabší vrstvy, proto bude klub ČSSD hlasovat pro vyhovění požadavkům HP.

Mgr. Karásek reagoval na diskusi Ing. Peška - problematika služeb města je velmi široká, bylo by to na dlouhou diskusi. K odpadům řekl, že záleží na městu, kolik občanovi určí. Též to je na přístupu města, jaký k tomu zaujme.

Ing. Kypta odpověděl, že se s SKS jedná, navýšení, které požadují, je oprávněné. Jedná se i s ostatními firmami, které zajišťují komunální odpady.

MUDr. Jörgová souhlasila s příspěvkem Ing. Peška - daň, která bude patřit pouze městu. Jako občanka města zaplatí též nemalou daň z nemovitosti, ale to se dotkne i sociálně slabších a nezaměstnaných občanů, kteří mají nějaké nemovitosti. Proto bude hlasovat pro vyhovění požadavkům HP. Přesto ale navrhuje, aby bohatší občané sáhli do kapes a městský rozpočet svým způsobem doplnili. Souhlasí s článkem v Deníku Jablonecka - Milionářská daň.

Ing. Schubert řekl, že jako kontaktní osoba k HP, chce hovořit a vystoupit na obhájení podání HP. Kritizoval rozpočet města na r. 2009, kdy se již vědělo o ekonomických problémech, a měla nastat restrikce rozpočtu. Problém je v dotovaném odvozu odpadu, který se řeší navýšením daní z nemovitosti pro město, aby se snížil deficit v rozpočtu. Řekl, že je třeba vybírat poplatky plošně, nikoli selektivně. Zvýšenou daní jsou potrestáni odpovědní občané, kteří se postarali o své vlastní bydlení a nejsou závislí na státu. Město může zvýšit poplatky za svoz odpadků na občana, ať je to spravedlivé a budou platit všichni. Vyzývá ke zrušení OZV, zdá se, že politická vůle by byla. Nicméně město se vzdalo některý jistých příjmů (výherní hrací automaty), což v konečném důsledku likviduje investiční projekty (CORSO), není investiční jistota, neboť OZV o provozování heren č.1, 2, a 3 mu znemožnily splácet investiční úvěr, a proto nebude realizovat revitalizaci Hotelu Praha.

Mgr.Tulpa reagoval, že město opravdu nechce provozovat a propagovat výherní hrací přístroje.

Ing. Vítová reagovala na vystoupení Ing. Schuberta a řekla, že v materiálu na str. 6 je napsáno, že pouze v některých případech se vlastníkům nemovitostí daňová povinnost na dani z nemovitostí zvýší v celkovém objemu 4x (zákonem i nově vydanou OZV), a to pokud vlastní pouze garáž, byt či dům bez okolních pozemků.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že na konci r. 2008 byly daňové příjmy z opatrnosti poníženy a další optické navýšení rozpočetu 2009 bylo dáno investičním úvěrem. Odvolal se na bod Rozpočtové změny - plánovaná rezerva je 12 mil. Kč v závěru roku. To město nikdy nemělo.

Pan Hořčička - jako občan města apeloval na vedení města a na zrušení OZV. Řekl, že 100% lidí na ulici řekne, že s OZV nesouhlasí. Odvolal se na prosté občany, kteří mají nízký příjem a vlastní dům, za který mají zaplatit daň. Mají problémy vyjít s vlastním rozpočtem. Kritizoval nákladnou výstavbu fotbalového stadionu, který zajímá jen malou část občanů.

Mgr.Tulpa řekl, že p. Hořčička byl jeden z mála občanů, kteří se přišli informovat ke starostovi přímo. Problém je v tom, že stav státního rozpočtu není dobrý a stát si od města vybere peníze jinak.

Nebyla další diskuse.

Ing. Beitl dal hlasovat o I. Variantě návrhu usnesení 25-3-1-0

Mgr.Tulpa se tázal, zda členové zastupitelstva chtějí přerušit jednání nebo se bude pokračovat dál v jednání.

Všichni souhlasili jen s 5 min. přestávkou.

25. Trasy rychlostní komunikace R35

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Mgr.Tulpa upozornil na dopis obce Dalešice, kde obec nesouhlasí s výstavbou superseverní variantou komunikace R35. Stanovisko obdržel dnes ráno a je k dispozici zastupitelům.

Ing. Kypta uvedl materiál, byl k tomuto tématu seminář. Doplnil návrh usnesení o body B) trvá na trasování silnice I/14 (I/10) podle kategorizace silniční sítě ČR pro rok 2030, schválené Ministerstvem dopravy ČR v roce 2000

C) ukládá Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města, uplatnit toto usnesení při prověření vedení státní siliční sítě v oblasti od města Jablonce nad Nisou ke státní hranici s Polskem, které zamýšlí prověřit Liberecký kraj

Mgr. Paukrtová řekla, že souhlasí s návrhem Ing. Kypty na úpravu usnesení a žádala o podporu zastupitelů. Upozornila též na materiál p. Kolouška, který řeší západní tangentu.

Nebyla žádná diskuse a Ing. Beitl dal hlasovat o návrhu usnesení 27-0-0-0

(nešlo hlasovací zařízení, sčítalo se ručně, odešli 2 zastupitelé)

26. Změna ve složení kontrolního výboru

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta

Předkladatel krátce komentoval materiál, od Ing. Peška dostal návrh na nového člena Kontrolního výboru p. Bukvicovou, která s návrhem souhlasila.

Nebyla žádná diskuse a návrh byl schválen 25-0-1-1

28. Závěry kontrolního výboru k usnesení ZM č.666/2009 a č.707/2009

předkládá: Ing. Petr Beitl, předseda kontrolního výboru

Ing. Beitl krátce okomentoval poměrně obsáhlý materiál. Doplnil: Klub WOKO - není jiné resumé - čeká se do příštího ZM. Plavecký bazén - nemáme hodnocení Ing. Kypty, zda došlo k manažerskému pochybení, stávající nájemce odstoupil od smlouvy, bude nové VŘ a bufet bude i nadále zavřený. Garáže U Nisy - cena je předražená, celý proces nebyl veden optimálně, dle kontrolního výboru (dále KV) neproběhla řádná soutěž, aby se cena mohla snížit.

Ing. Kypta reagoval: k bazénu může předložit znalecký posudek na spotřebu tepla, k ceně za garáže - je diskutabilní výše ceny, projekt byl zpracován před 1,5 rokem.

Zdrží se hlasování.

Ing. Beitl řekl, že KV nechce ani řešit základní otázku - cena za tepelnou energii, ze které celý problém vznikl, ale jde hlavně o zprovoznění bufetu pro občany. Bazén bude mít příjmy z pronájmu a široká veřejnost bude mít možnost si hlavně v zimních měsících někde po koupání sednout.

Ing. Kypta doplnil, že těsně před jednáním ZM dostal v mailové podobě zprávu a usnesení správní rady bazénu, které přečetl. V lednu bude vyhodnocení činnosti ředitele za r. 2009. Osobně nebyl tomuto jednání správní rady přítomen.

Ing. Beitl požádal o zprávu správní rady bazénu v písemné podobě, v lednu se znovu sejde KV a zaujme k tomu stanovisko.

Mgr. Karásek komentoval body navrženého usnesení - zapracování projektové dokumentace do projektu - nesetkal se s tím, aby realizoval stavbu někdo jiný než projektant.

Nebyla další diskuse a návrh usnesení byl schválen 18-0-8-0

29. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

JUDr. Nesvadba komentoval případ p. Mikuláše Bílého, který balancuje na hranici svéprávnosti. Celým případem - vznik dluhu - se zabýval, zjistil v podkladových materiálech od realitních kanceláří určité nesrovnalosti. Rozdíl, který zastupitelstvo dnes schvaluje je 28 tis. Kč, ostatní již bylo prominuto minulý rok. Požádal zastupitele o kladné vyjádření.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 25-0-0-0

30. Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr.Tulpa postupně ve zkratce přečetl písemné interpelace:

1. Ing. Pešek - a) konečné řešení překračování hluku při zásobování Kauflandu

a b) změny sazeb daně z nemovitosti - provést kontrolu sazeb dle zápisu v katastru nemovitostí a skutečností

2. OV PROSEČ - svolání schůzky k dopravní situaci v ul.Prosečská

3. Ing. Beitl - místní poplatky za stánky kolem přehrady - veřejné prostranství

Ústní interpelace

Ing. Schäfer požádal vedení města o úpravu řádu jednání ZM, navrhl udělat přestávku na oběd v podobě rautu - zkušenost z LK.

Ing. Beitl se tázal p. starosty, proč byla odmítnuta žádost Ing. Schuberta o otištění výzvy ohledně HP v Jabloneckém měsíčníku. Dále se tázal p. Vobořila na další informace ohledně získání půl miliardového grantu na rekonstrukci radnice a jaké byly celkové náklady na studii a doprovodné akce k tomuto projektu. Dále žádal p. Pletichu o informace o dopadu plátcovství DPH na hospodaření města (rozdíl mezi příjmovou a výdajovou stránkou DPH), proč nepodpořil návrh klubu ODS na hlasování LK na přesun 2 mil. Kč z resortu dopravy na vyhotovení studie k hospicu v Libereckém kraji. Dále přečetl obsáhlou interpelaci k problematice teplárenství v Jablonci n.N., kde požaduje vyvolat jednání, které by schválilo provedení nezávislého auditu a požaduje donutit JTR a.s., aby zveřejnila výsledky tohoto auditu. (písemná interpelace založena u materiálů ZM)

Mgr.Tulpa odpověděl na dotaz ohledně p. Schuberta, že jeho žádost přišla po uzávěrce prosincového měsíčníku a do lednového čísla nemělo smysl výzvu , když se HP projednávala dnes.

Ing. Beitl požádal o písemnou odpověď pro p. Schuberta.

JUDr.Ing.Pleticha se tázal, zda chce Ing. Beitl písemné vyjádření do ledna.

Ing. Beitl odpověděl, že ano, ale ohledně hospice by chtěl odpověď hned.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že hlasoval podle dohody svého klubu.

31. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel neměl doplnění a návrh usnesení byl schválen 26-0-0-0

32. Diskuse

Mgr.Tulpa informoval o filmovém přestavení (viz pozvánka) a pro nezájem zastupitelů se nekoná v tomto roce setkání zastupitelů v Eurocentru.

Pan Vostřák poděkoval aparátu radnice. Kladně hodnotil nově příchozí zaměstnance, úroveň úředníků stoupla po všech stránkách.

Ing. Pešek navrhl připravit seminář k rozpočtu 2010 ještě před jednáním ZM. Zdůraznil důležitost sestavení rozpočtu a dostatečnou informovanost zastupitelů. Dále poukázal na hlasovací zařízení v sále a navrhl zvážit definitivní umístění stanic.

Mgr. Paukrtová hodnotila trhy ve městě, poukázala na větší sortiment v Jilemnici (jediný den). Navrhla oslovit více prodejců, spojit se starostkou Jilemnice. Dále všem popřála pěkné vánoce a kultivovaný politický nadhled v nadcházejícím období.

Paní Caklová doplnila, že i trhy v Sobotce jsou velmi vydařené. Dále upozornila, že je velmi nebezpečný první schod před radnicí, který je šikmo a lidé si na to stěžují (zimní období) a je to nebezpečné.

Mgr. Špoták reagoval na příspěvek p. Schuberta, kdy se zmínil o zastavení revitalizace Hotelu Praha - v souvislosti se zastavením provozu herny. Požádal vedení o stanovisko.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že problém je v udržitelnosti projektu. Ing. Schubert zpracoval úspěšně projekt, ale tvrdá kriteria EU, která podepsala ČR, nedovolují pokračovat.

Mgr.Tulpa doplnil, že revitalizace hotelu Praha nemá souvislost s hracími automaty - je to úplně jinak. Dále udělil slovo Ing. Radkovičovi, který požádal o vystoupení v diskusi.

Ing. Radkovič upozornil, že úklidová firma Putzteufel, která provádí úklid v nemocnici, zadržuje mzdy svým zaměstnanců - již se řešilo před 2 lety. Zřejmě stejný problém, žádal o prověření a zjednání nápravy. Dále poděkoval pracovníkům TSJ za vstřícný přístup ke 3 zlepšovacím návrhům, které předložil a ušetřily náklady na rekonstrukci obrubníků v ul. Podzimní. Komentoval jednání s Ing. Jakoubkem ohledně doplnění 180 m obrubníků. Dále komentoval uskladnění zeminy a dovezené zeminy do ul. Mlýnská. Kritizoval rozkrádání majetku města - obrubníky z ul. Novoveská a pod Střelnicí - uskladněné obrubníky na dvoře v TSJ a nikdo je nevyužil.

33. Závěr

Mgr.Tulpa ukončil jednání ZM ve 14,30 hod. popřál všem pěkné svátky a upozornil na datum jednání ZM v příštím roce - 28.1.2010.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Jindřich Berounský Bc. Jana Hamplová

Vytvořeno 14.1.2010 14:08:58 | přečteno 1984x | Petr Vitvar
load