Usnesení 17.12.2009

Usnesení ze 30. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 17. prosince 2009

Usnesení ZM č. 713/2009

Zprávy starosty a místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarostů města a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 714/2009

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej st.p.č. 6807 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod trafostanicí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 6.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. směnu p.p.č. 865/2 výměře 22 m2, p.p.č. 865/3 o výměře 35 m2, p.p.č. 864/2 o výměře 17 m2 a p.p.č. 864/3 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice v podílovém spoluvlastnictví ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ pan P. H., bytem ., 25265 Tursko, ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ paní J. H., bytem ..., Jablonec Nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ paní J. O., bytem.., 69121 Sedlec za p.p.č. 2584/52 o výměře 78 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ panu P. H., bytem ., 25265 Tursko, ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ paní J. H., bytem ., Jablonec Nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ paní J.O., bytem ., 69121 Sedlec s finančním vyrovnáním ve prospěch spoluvlastníků pana P. H., bytem ., 25265 Tursko, paní J. H., bytem ., Jablonec Nad Nisou a paní J. O., bytem ., 69121 Sedlec ve výši 2.850,- Kč.

3. prodej p.p.č. 334/43 o výměře 275 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady u objektu Turnovská 3 společnosti REKA PLUS, s.r.o., IČ 25001671, se sídlem Ještědská 3, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 33.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 2199/25 o výměře 338 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady u objektu Na Hranici 9 do podílového spoluvlastnictví a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1532/6033 panu V. A., bytem ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2321/6033 paní Ing. K. M., bytem . ., Jablonec nad Nisou, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 337/6033 manželům M. H., bytem ., Jablonec nad Nisou a R. H., bytem ., Buštěhrad, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 818/6033 manželům S. a L. S., bytem ., Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1025/6033 manželům Ing.V. a I. W., bytem . ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 50.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej p.p.č. 1275/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Mšeno n. N. paní B. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 11.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 830/4 o výměře 115 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu Ing. M. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 17.250,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 1943/1 o výměře 259 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu J. B., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 32.375,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

směnu části p.p.č. 247 a části p.p.č. 248 vše v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Ing. M. Ž., bytem ., Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 1946/2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N.

Usnesení ZM č. 715/2009

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

mění

1. usnesení č. 638/2009/3 z 27. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.9. 2009, a to tak, že schvaluje prodej bytové jednotky č. 3316/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou (v objektu Spojovací 2/3317, 4/3316) slečně P. B., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 127.508,- Kč.

2. usnesení č. 675/2009/2 z 28. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22.10. 2009, a to tak, že schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 3666/5 v k. ú. Mšeno nad Nisou (v objektu B. Němcové 20/3665, 22/3666) manželům Ing. L. aj. S., bytem . Jablonec nad Nisou za kupní cenu 766.000,-Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 716/2009

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

prodej objektu č.p. 2221 (Alešova 30) včetně st.p.č. 2110/1, garáže bez č.e./č.p. na st.p.č. 2110/2 včetně st.p.č. 2110/2 a p.p.č. 1723/18 o výměře 128 m2 vzniklé oddělením z původní p.p.č. 1723/6 o výměře 903 m2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) do podílového spoluvlastnictví, a to ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ panu P. Ch., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ panu Ing. Z. L., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za celkovou kupní cenu ve výši 1.710.000,- Kč s tím, že 820.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 890.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

Usnesení ZM č. 717/2009

Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu a výkupu nemovitostí a

schvaluje

1. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2009/5171/01, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 88, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

2. výkup části p.p.č. 2204/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2204/12 o výměře 21 m2 a části st.p.č. 1265, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2994 o výměře 8 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníků R. K., bytem ., Jablonec n.N. a R. Š., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 11.600,- Kč, tj. 400,- Kč/m2.

Usnesení ZM č. 718/2009

Odpisy pohledávek

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odpisu pohledávek a

schvaluje odpis pohledávek

Usnesení ZM č. 719/2009

IV. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 43. - 74. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.459.505 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 5.11.2009 a 3.12.2009 Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 6. - 15.

C) pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města, vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových změn za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2009 s tím, že tyto rozpočtové změny budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení dne 28.ledna 2010.

Usnesení ZM č. 720/2009

Rozpočtové provizorium na rok 2010

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

pravidla hospodaření města Jablonce nad Nisou v roce 2010 před schválením rozpočtu na rok 2010 uvedená v důvodové zprávě

Usnesení ZM č. 721/2009

Prodej akcií FK BAUMIT Jablonec, a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

prodej akcií FK BAUMIT Jablonec, a.s. za dohodnutou cenu.

Usnesení ZM č. 722/2009

Srnčí důl - návrh smlouvy o správě areálu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o návrhu smlouvy o správě Srnčího dolu a

bere na vědomí

předložený návrh příkazní smlouvy o správě Srnčího dolu.

Usnesení ZM č. 723/2009

Schválení zadání 56. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 56. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 724/2009

Regulace výherních hracích přístrojů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o problematice výherních hracích přístrojů ve městě a ve znění dle důvodové zprávy

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2009,

kterou se mění obecně závazná vyhlášku č. 3/2009 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje

Usnesení ZM č. 725/2009

Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2010

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o stanovení paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2010 a

schvaluje

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2010 ve výši 121 Kč/hod. pro osoby které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Usnesení ZM č. 726/2009

Přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) bere na vědomí

vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou pana Miroslava Kouřila, paní Věry Pospíšilové, paní Aleny Šrýtrové

B) volí

paní Mgr. Z. P., nar. ..1959, bytem ., Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro čtyřleté volební období 2009-2013.

Usnesení ZM č. 727/2009

DSOJ - rámcové smlouvy o MHD

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rámcové smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené mezi DSOJ s DPML a ukončení rámcové smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené mezi DSOJ a ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. a

schvaluje

1. uzavření rámcové smlouvy mezi Sdružením právnických osob - Dopravním sdružením obcí Jablonecka (DSOJ) a Dopravním podnikem města Liberce, a.s. (DPML)

2. ukončení rámcové smlouvy mezi DSOJ a ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s.

Usnesení ZM č. 728/2009

OZV č. 5/2009 o školských obvodech základních škol zřízených městem Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 5/2009 o školských obvodech základních škol zřízených městem Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 729/2009

Zřizovací listina Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Zřizovací listinu Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 730/2009

Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2009 vybranému subjektu z oblasti sportu a tělovýchovy, dle návrhu komise RM - Komise pro sport a tělovýchovu.

Usnesení ZM č. 731/2009

Investiční záměr MŠ v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vybudování objektu MŠ v areálu nemocnice a

bere jej na vědomí

investiční záměr na vybudování mateřské školy v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Usnesení ZM č. 732/2009

Realizace IPRM zóny Žižkův Vrch a okolí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy „Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí“

A) schvaluje

předložení dvou žádosti o dotace z EU v oblasti revitalizace veřejných prostranství na akce:

1. Park Nová Pasířská

2. Výstavba pěších komunikací

(propojení ul. Budovatelů - Nová Pasířská a Na Vršku - U Nisy)

na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit předfinancování a spolufinancování obou akcí v případě přidělení dotace v roce 2010.

Usnesení ZM č. 733/2009

Trasy rychlostní komunikace R35

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) neschvaluje

navržené trasování rychlostní komunikace R 35, tzv. „superseverní“ variantu

B) trvá

na trasování silnice I/14 (I/10) podle kategorizace silniční sítě ČR pro rok 2030, schválené Ministerstvem dopravy ČR v roce 2000

C) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

uplatnit toto usnesení při prověření vedení státní siliční sítě v oblasti od města Jablonce nad Nisou ke státní hranici s Polskem, které zamýšlí prověřit Liberecký kraj

Usnesení ZM č. 734/2009

Změna ve složení kontrolního výboru ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení kontrolního výboru a

A) odvolává

z kontrolního výboru

Ing. Víta Sekelského

Ing. Václava Čížka

Karla Růžičku

B) volí

do kontrolního výboru

Vladimíru Bukvicovou

Usnesení ZM č. 735/2009

Hromadná připomínka č. 1/09

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se hromadné připomínky HP číslo 1/09 a

vyhovuje

požadavkům hromadné připomínky číslo HP 1/09

a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Usnesení ZM č. 736/2009

Závěry kontrolního výboru k usnesení č. 666/2009 z jednání ZM dne 22.10.2009 a č. 707/2009 z jednání ZM ze dne 19.11.2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy kontrolního výboru

1. k nájmu bufetu v Plaveckém bazénu, Jablonec nad Nisou o.p.s.

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, předsedovi správní rady,

předložit kontrolnímu výboru znalecké posudky vyhotovené v souvislosti s dělením ceny za teplo mezi prostory bazénu a bufetu.

2. k ceně garáží vystavěných jako náhrada za zbourané garáže u nové okružní křižovatky v Tovární ul.

A) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

prošetřit, zda nedošlo k pochybení v aplikaci vnitřních předpisů ve fázi přípravy projektu - projektová cena nebyla srovnána s cenou obvyklou;

B) doporučuje

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

zapracovat do vnitřních předpisů městského úřadu:

a) přípravné práce na investičních akcích, tedy odborný odhad nákladů a samotnou projektovou dokumentaci, by neměla realizovat stejná firma;

b) k podání nabídky, dle Směrnice vedení Městského úřadu v Jablonci nad Nisou č. 3, by měly být vyzývány všechny firmy, které jsou v databázi města, v prostředí datových schránek se nejedná o navýšení nákladů.

3. ke klubu WOKO a správnosti postupu úřadu a možnosti vyplacení příspěvku občanskému sdružení 303 FM

ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města

prověřit faktickou stránku případů Regaee bashment a United flavour a vrátit jej k projednání kulturní komisi k rozhodnutí, zda přidělit o.s. 303 FM příspěvek či nikoliv. Kontrolní výbor směrem k požadavku kulturní komise trvá na svém stanovisku - o.s. 303 FM a klub WOKO jsou dva rozdílné subjekty, tak by k nim mělo být přistupováno. Není tedy možné jeden subjekt zavazovat splněním podmínek, které přísluší subjektu druhému.

Usnesení ZM č. 737/2009

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Kateriny Kaltsogianni a ing. Zdeňky Juklové,

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města společnosti Top Life, s.r.o. včetně podnikatelského záměru předloženého jednatelkami a

2. ukládá

PhDr. Jaroslavě Fojtíkové, předsedkyni komise humanitní péče,

projednat předloženou žádost po doplnění všech náležitostí, a to v souladu s platnými Zásadami pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou v komisi humanitní péče

B) revize usnesení ve věci pana M. B.

mění

usnesení zastupitelstva města č. 390/2008 co do rozsahu žádosti pana M. B., nar. 1953, v současnosti bytem v Rožďalovicích, v okrese Nymburk tak, že žadateli promíjí dluh ve výši 472.006,- Kč na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, stejně jako na poplatku z prodlení s placením nájemného a služeb spojených s užíváním bytu a to za byt č. 4 v budově č. p. 1473 - bytovém domě v Pražské ulici 98 a za byty č. 14 a 18, v budově č. p. 2342 - bytovém domě v ulici Liberecká 146.

Usnesení ZM č. 738/2009

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí

Ing. Petr Beitl
předseda návrhové komise

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 4.1.2010 8:28:33 | přečteno 2094x | Petr Vitvar
load