Zápis 31.01.2008

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 31. ledna 2008 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 30 členů zastupitelstva
  • Ověřovatelé zápisu: Václav Vostřák, MUDr. Pavel Fastr
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 11. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod.

Byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (22 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Mgr. Tulpa omluvil pozdější příchod Mgr. Pavla Žura a Ing. Václava Čížka.

Dále pogratuloval Ing. Otakaru Kyptovi, který v lednu oslavil své narozeniny.

Starosta města určil ověřovateli zápisu pana Václava Vostřáka a MUDr. Pavla Fastra.

Dále vyzval vedoucího oddělení výpočetní techniky p. Miroslava Regnera, aby zastupitelům vysvětlil technický problém nahrávacího zařízení, který se nepodařilo od minulého jednání ZM opravit.

Následně upozornil členy zastupitelstva na dva dotazníky, které byly připojeny k materiálům, aby požádal je, aby je vyplněné během jednání ZM odevzdali.

Starosta města seznámil přítomné s programem jednání a s materiály, které byly předloženy na stůl. Nejprve navrhl stažení bodu č. 18 z programu jednání.

  1. Bytová výstavba v zájmových lokalitách (místo staženého materiálu č. 18.)
  2. Doplňující zpráva k bodu č. 10. Rozpočet
  3. Usnesení z 2. schůze RM ze dne 24.ledna 2008
  4. Návrh usnesení z dnešního jednání ZM

Dále se tázal, zda má někdo ze zastupitelů návrh na doplnění programu či připomínky k němu.

(Celkem 26 přítomných členů ZM)

Pan Vostřák ostře protestoval proti materiálu předloženému na stůl „Bytová výstavba v zájmových lokalitách“, neboť se jedná o závažný krok města, který zasluhoval předem projednat vzhledem k navržené prodejní částce. Navrhl nezařazovat tento materiál do programu dnešního jednání ZM a projednat jej na ZM v únoru.

Mgr. Tulpa nechal zastupitele hlasovat o zařazení bodu „Bytová výstavba v zájmových lokalitách“ do programu: pro 17 - proti 7 - zdržel se 2

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města
b) Zpráva místostarostů

5. Volba člena rady města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Převod objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Bezručova Investiční a.s. - změna podmínek kupní smlouvy a uzavření dodatku č. 1 časování 11,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Rozpočet města na rok 2008 časování 10,00 hod

předkládá JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Provozní úvěr FK Jablonec 97, a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Plán hlavních úkolu městské policie v roce 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

14. Zapojení Jablonce nad Nisou do Městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a realizace Městských programů prevence kriminality.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

15. Partnerství města Jablonce nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů Euroregionu Nisa“, česko-polská spolupráce.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

16. Schválení zadání změny XXXVI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarost města

17. Schválení zadání XXXVII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarost města

18. Schválení podnětu na pořízení XXXX. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou (staženo)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarost města

18. Bytová výstavba v zájmových lokalitách 11,30 na stůl

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Schválení podnětu na pořízení XXXXI. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarost města

20. Schválení podnětu na pořízení XXXXII. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarost města

21. Projekt Jablonec nad Nisou 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarost města

22. Podpora terénní práce na rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarost města

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města¨

24. Darování části výtěžku z plesu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. INTERPELACE

26. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

27. Diskuse

a) Změna distribuce materiálů ZM

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

28. Schválení návrhu usnesení

29. Závěr

Bod „Bytová výstavba v zájmových lokalitách“ byl zařazen místo staženého bodu č. 18 a starosta města dal hlasovat o navrženém programu: pro 23 - proti 2 - zdržel se 1

Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení:

předseda - Mgr. Soňa Paukrtová, členové JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Bc. Jana Hamplová, MUDr. Pavel Fastr, p. Václav Vostřák

Návrhová komise byla schválena pro 26 - proti 0 - zdržel se 0

Dále pokračovalo jednání ZM dle odhlasovaného programu.

4a) Zpráva starosty města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal na jednání s p. Šerifem.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že šlo o stížnost obyvatele, konkrétně pana Šerifa, na bezpečnost v Sadové ul.

4b) Zpráva místostarostů

Místostarosta JUDr. Ing. Lukáš Pleticha neměl doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal na jednání pracovní skupiny komise pro regeneraci sportovního areálu Srnčí Důl.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že se jednalo s TJ LIAZ o financování údržby areálu. Bude další schůzka s konkrétními návrhy na využití a o možnostech areálu.

Ing. Schäfer se tázal na vítěze výběrového řízení na vedoucí oddělení dotací.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že vítězem výběrového řízení je Mgr. Iveta Habadová.

JUDr. Nesvadba doplnil, že je do funkce jmenovaná od 1. 2. 2008.

Pan Vostřák se tázal na nabídku paní Rauscherové - Citibank, a.s. a na pracovní schůzku s architekty na téma Dolní náměstí.

JUDr. Ing. Pleticha odpověděl, že ze strany Citibank šlo o nabídku bankovních služeb pro město i zaměstnance MěÚ za lepších podmínek, než kdyby si tyto bankovní služby zájemci sjednávali samostatně.

K Dolnímu náměstí řekl, že se město snaží reagovat na připomínky občanů, tj. možnost zřízení stanice MHD na Dolním náměstí - architekti byli požádání o zpracování a předložení návrhu.

Pan Vostřák se tázal, proč vymáhání blokových pokut místo exekučního odd. řeší brněnští a pražští advokáti. Celé se to prodražuje a poškozuje to město před voliči.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že to nestojí město nic. Jde o blokové pokuty, které řidiči nezaplatí na místě a domnívají se, že se na to zapomene. Město tyto nesplacené pohledávky vede v účetnictví a vymáhá je prostřednictvím exekutorů.

Mgr. Tulpa řekl, že předání exekutorům je poslední krok po různých výzvách k uhrazení dluhu.

JUDr. Nesvadba doplnil, že exekutor z Brna stojí stejné peníze jako exekutor jablonecký.

Pan Vobořil měl ke své zprávě doplnění, které se týkalo minulého jednání zastupitelstva, které schválilo vyhlášení konkurzu na projekty prevence sociálně - patologických jevů a kriminality mládeže. Do tohoto konkurzu se přihlásilo 17 projektů, ale projekty nebyly kompatibilní. Nyní je snaha tyto projekty vzájemně propojit. Výsledky budou předloženy na příštím jednání zastupitelstva.

Ing. Schäfer se tázal na rekonstrukci budovy radnice.

Pan Vobořil řekl, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení tří studií k rekonstrukci. Přihlásilo se 5 firem - všechny mimo liberecký kraj. Projekty budou mít část správní, část kulturně společenskou (nadregionální společenské centrum). Celý projekt byl součástí akčního a integrovaného plánu. O průběhu celého jednání bude průběžně zastupitelstvo informováno.

Ing. Kypta se omluvil, že z důvodu nepřítomnosti (pobyt v nemocnici) nepředložil žádnou písemnou zprávu ale informoval o dvou jednáních - výpověď nájemníka z Plaveckého bazénu a jednání s SVS a.s., která bude mít ve své režii kanalizaci v Kokoníně a v jiných částech města.

Nebyly žádné dotazy.

(příchod Mgr. Žura - 9,40, p. Bartoněk mimo místnost, celkový počet členů ZM - 26)

5. Volba člena rady města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel dal hlasovat o schválení volební komise, ve složení: předseda: Ing. František Pešek, členové: Ing. Petr Beitl, PhDr. Jaroslava Fojtíková, Eva Gregová, Pavel Šourek. pro 26 - proti 0 - zdržel se 0

Mgr. Tulpa dal hlasovat o navrženém volebním řádu

pro 26 - proti 0 - zdržel se 0

Dále navrhl tajný způsob volby pro 26 - proti 0 - zdržel se 0

Mgr. Tulpa předal slovo předsedovi volební komise.

(v 9,50 příchod MUDr. Jörgová a v 9,55 příchod MUDr. Jörg, MUDr. Gall)

Ing. Pešek vyzval zastupitele, aby mu předložili návrhy na nového člena rady města. Oznámil, že obdržel jediný písemný návrh. KSČM navrhuje za Ing. Čížka novou členkou RM paní Taťjanu Novákovou. Žádný další návrh nebyl předložen. Ing. Pešek vyzval kandidátku, aby se krátce představila.

Paní Nováková poděkovala za důvěru a krátce se představila.

Ing. Pešek dále řídil volbu člena RM. Byly rozdány hlasovací lístky a zahájena volba člena rady. Po sečtení hlasů volební komisí přečetl výsledek volby. Oznámil, že bylo odevzdáno 30 platných hlasovacích lístků, z toho 21 platných hlasů bylo pro navrženou kandidátku.

Paní Nováková poděkovala za projevenou důvěru.

Pan Berounský vysvětlil, proč zatím nebude působit v radě města, neboť je pracovně velmi zaneprázdněn a požádal Mgr. Paukrtovou, aby minimálně do konce února vytrvala v RM.

6. Převod objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel stáhl podbody 7, 8 a 9, protože budou vedena další jednání. Stažené body budou předloženy na příštím ZM.

Pan Vostřák se tázal na označení pozemku č. 1488 v bodě C/7.

Ing. Pavízová vysvětlila, že jde o 35 m², který není značen na mapě a je součástí lesa.

Ing. Jakoubek doplnil, že jde o pozemek pod areálem Břízky ve vlastnictví města. Většina pozemku se již prodala před 7-8 lety ale bez této části. Vlastníci zkouší znovu odkoupit, město reaguje stejně tj. neprodat.

10. Rozpočet města na rok 2008

časování 10,00 hod

předkládá JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr. Ing. Pleticha krátce uvedl materiál, představil předkladatele jednotlivých kapitol. Rozpočet je schodkový v celkové výši 1.261.274 Kč. Na jednotlivé akce je navrženo 137 mil. Kč., podařilo se udržet dluhovou službu. Rozpočet byl projednáván v rámci úřadu a výborů na 3 čteních. Výhled je mírně optimistický, ale má i svá rizika (str. 11).

Ing. Pešek, jako předseda finančního výboru doplnil, že rozpočet byl projednáván ve více kolech a doporučil ho ke schválení. Finanční výbor zkonstatoval, že rozpočet kryje chod města pro r. 2008 a dává prostor pro investiční akce i z jiných zdrojů. Finanční výbor se detailně nezabýval jednotlivými body v jednotlivých kapitolách. Jsou možné rozpočtové změny.

RNDr. Čeřovský připomněl, že se tázal na ZM 1. 2. 2007, proč není v rozpočtu na rok 2007 výhled (2-5 let). Finanční výhled je nástrojem pro finanční plánování a rozpočet má vycházet z finančního výhledu. Proč není po 15 měsících tohoto vedení města předložen finanční výhled na další roky, aby měli zastupitelé představu o plánech města.

Ing. Čížek za klub KSČM řekl, že podpoří navrhovaný rozpočet, protože zabezpečuje v možném rozsahu potřeby města.

Bc. Frič odpověděl, že poslední finanční výhled z r. 2006 je schválen na období do r. 2010 a je stále platný. Při sestavování rozpočtu na r. 2008 se z něj vycházelo. Bude se zpracovávat nový výhled do r. 2013, který bude kopírovat plánovací období EU. Na str. 10 rozpočtu je sestaven přehled a porovnání. Výdajová část města bude závislá také od možných dotací EU. Květen - červen bude předložen návrh na další výhled finančního plánu na další roky.

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor připomínkoval rozpočet a žádá doplnit finanční výhled. Komentoval reklamu ve zdejším tisku (inzerce - rekonstrukce radnice), kterou zřejmě zadal potencionální investor. Apeloval, aby tato důležitá výběrová řízení na projekty, které jsou v rozpočtu 2008, řešila odborná komise složená i ze zastupitelů, aby bylo informováno zastupitelstvo o sepsané smlouvě o dílo. Žádá vedení, aby informovalo zastupitelstvo o smlouvách, které se váží k rekonstrukci budovy radnice.

Pan Šourek řekl, že chybí finance ve všech kapitolách rozpočtu. Rizika jsou, sestavení rozpočtu je nezbytná nutnost, doporučuje ke schválení. Jiná možnost není.

Paní Caklová negativně komentovala příspěvkovou část rozpočtu, ve srovnání s ostatními organizacemi. Řekla, že pro rozpočet nebude hlasovat.

RNDr. Čeřovský komentoval operační programy do r. 2013. Řekl, že je zde mnoho odhadů, každý rok se bude upravovat (dle zák. 250/2000 Sb.). Z čísel vyplývá, že rozpočet je rozdávačný, není směřován do investic. Dále se tázal, zda zastávka Raisova - je v souladu se strategickým a akčním plánem města a náklady na vybudování jsou v souladu s rozpočtem.

Bc. Frič řekl, že je to v souladu s finančním výhledem, který řeší objemy peněz celkem. Integrovaný strategický plán určuje podrobněji kam finance půjdou a schválení je na ZM.

Ing. Jakoubek řekl, že město má 50% finanční podíl na projektové dokumentaci k zastávce Raisova.

Paní Caklová řekla, že se v rozpočtu počítá s odhadem dotací dopředu, a žádala, pokud bude rozpočet schválen, striktní kontrolu dotací.

Mgr. Karásek řekl, že strategický plán je rámec a během roku se řeší podrobněji. Řekl, že v roce 2008 je plánováno jen slabé investování, rozpočet je štědrý, místy až rozhazovačný. Doporučil ho lépe vybilancovat.

Ing. Schäfer se tázal, zda je v rozpočtu počítáno jako každoročně s 50 mil. Kč na opravy silnic (závazek z minulých let - usnesení ZM)

Bc. Frič odpověděl, že je na tato usnesení se při čteních rozpočtu dbalo a jsou naplněna.

Ing. Schäfer žádal dodatečně písemně doložit, zda je investování 50 mil. Kč na silnice či jejich údržbu - písemně jako interpelace.

Ing. Kypta komentoval nárůst položky „mandatorní výdaje“ - tím se dostala spousta investičních akcí do akcí „B“, které se mohou vracet zpět v případě nesplnění některých investic.

RNDr. Čeřovský upozornil na rezervy v rozpočtu, chybí informace, které projekty budou předkládány jako požadavky na EU - operační programy. Vzhledem k tomu, že se předkládá ke schválení 40 mil. Kč rezerva, žádá informaci, jaké se připravují projekty a jaká je jejich připravenost.

Mgr. Tulpa informoval ZM, že přijde dotace z EU na opravu školy v Pasířské ul. kolem 42 mil. Kč. a město se na této opravě bude podílet 5 mil. Kč. Je připraveno dalších 5 - 6 projektů.

Bc. Frič řekl, že je zatím vytvořena 40 mil. Kč finanční rezerva města a zastupitelé musí odsouhlasit projekt, do kterého město půjde. Bez souhlasu ZM nelze rezervu použít.

Mgr. Paukrtová upozornila na další investiční akci - přehrada. Koncem roku 2007 byly vyhlášeny dotační tituly 3.1 a 2.2. Na projekty je vyčleněno 100 mil. Kč. Je třeba splnit termíny a připravit podklady do 28. 3. 2008.

Mgr. Karásek poznamenal, že pokud územní rozhodnutí musí být v právní moci do konce března, je třeba, aby územní rozhodnutí bylo vydáno koncem února. Zatím se tady hovoří o zpracování studie.

(Mgr. Tulpa vyhlásil v 10.50 hod. 5 min. přestávku a po ní následovalo hlasování o rozpočtu. Dále upozornil na dotazníky, které dostali zastupitelé do desek).

Mgr. Paukrtová, jako předsedkyně návrhové komise, přečetla předložený návrh na hlasování o rozpočtu již nyní, vzhledem k dřívějšímu odchodu některých členů ZM.

30 přítomných členů ZM hlasovalo, zda hlasovat o rozpočtu nyní:

pro 22 - proti 4 - zdržel se 4

Mgr. Paukrtová přečetla návrh usnesení tak, jak byl předložen.

Hlasování k Rozpočtu 2008 pro 21 - proti 5 - zdržel se 4

9. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek upozornil na 1. uchazeče, který odstoupil od koupě a poukázal na nabízející se spekulativní prodej, který obálkovou metodou jen stoupá. Ceny bytů, které tímto způsobem prodeje rostou, deformují trh s byty na území města.

Pan Pelta navrhl, aby se zrušila celá soutěž, pokud 1. zájemce nepodepíše smlouvu. Stejná praxe se užívá u soutěží na pozemkovém fondu.

Pan Šourek upozornil, že se vylučuje z hlasování v tomto bodě.

RNDr. Čeřovský upozornil, že o podjatosti by mělo hlasovat zastupitelstvo, požádal tajemníka úřadu, aby ho doplnil.

JUDr. Nesvadba souhlasil, že je povinnost zastupitele, pokud má pocit podjatosti, oznámit to před hlasováním o projednaném bodu a zastupitelstvo hlasuje, zda dotyčný může hlasovat.

11. Provozní úvěr FK Jablonec 97, a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel podal krátký komentář. Materiál vznikl na základě žádosti FK Jablonec 97, ručení vlastní směnkou podepíše pan Pelta, paní Peltová a Ing. Truhlářová. Jednalo by se o dobu půjčky nejdéle po dobu volebního období. Finanční výbor doporučil ručení prověřit.

Pan Pelta vysvětlil, proč o půjčku od města žádá. Příčiny souvisí s výrobními problémy bižuterního průmyslu, který fotbalový klub sponzoroval, resp. kurzovním propadem USD. Již druhým rokem firmě zisky nedovolují žádnou finanční podporu. Snaží se získat nového funkcionáře klubu. Nabízí městu své ručení a osobní zodpovědnost za půjčku. Město je 34% vlastníkem a 66% má Občanské sdružení. Půjčka je nutná pro stabilizaci provozu klubu.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že jde o nestandardní úvěr od města, ale pokud bude částka zajištěna, nemá s tím problém.

Pan Pelta řekl, že je ve fotbale již 17 let. Zajišťoval lobbing pro město u státu, překvapuje ho nedůvěra města. FK Jablonec bude půjčku řádně splácet, klub je historicky úspěšný a postaral se dobrou reprezentaci města.

JUDr. Ing. Pleticha upozornil, že podmínky půjčky od města jsou výhodnější než u jakékoliv jiné banky.

Pan Vostřák řekl, že p. Pelta poskytuje záruky a není důvod mu nevyhovět.

Paní Caklová řekla, že pokud ručí p. Pelta vlastním majetkem, nebude proti půjčce. Jde také o jeho prestiž a reprezentaci města.

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor měl několik návrhů, jak po dobu platnosti půjčky moci ovlivnit činnost klubu.

Mgr. Tulpa navrhl nějakou kompenzaci - větší balík akcií pro město a tím možnost větší kontroly.

Pan Pelta řekl, že město by získalo na dobu půjčky majoritní balík akcií - možnost variantního řešení usnesení.

Mgr. Tulpa vyzval p. Peltu, že může navrhnout variantní řešení usnesení nebo protinávrh usnesení.

Pan Vostřák řekl, že nechce být akcionářem fotbalového klubu. Tázal se, jakou hodnotu má jedna akcie a zda je obchodovatelná. K čemu bude městu majoritní podíl 51%, když musí klubu půjčovat peníze na provoz. Fotbal se hraje na našem hřišti a za to nic neplatí.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že vrcholným orgánem je řídící management a pochyboval, že by někdo z pracovníků města fotbalu rozuměl.

MUDr. Jörg řekl, že je třeba fotbalu v Jablonci pomoci, ale má obavy, že se dnes ZM neshodne. Navrhl stáhnout bod z programu, aby se jasně řeklo, jaké bude jištění a aby proběhla další schůzka.

Mgr. Špoták řekl, aby bylo jasně určeno jištění, kterou částí majetku bude p. Pelta ručit.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že má pocit, že tento materiál není „zralý“, ale byl panem Peltou a paní Truhlářovou požádán, aby byl materiál předložen. Pokud pan Pelta souhlasí, stáhnul by tento bod z jednání.

Paní Caklová navrhla hlasovat o půjčce.

Pan Pelta řekl, že jde o půjčku pro fotbalový klub. Pokud ZM půjčku neodhlasuje, budou hledat alternativní řešení. Nechce hlasování odkládat. Měl dojem, že městu nabízí to nejlepší jištění - osobní směnku.

Ing. Beitl řekl, že ručení vlastní směnkou pokládá za nadstandardní a velkorysé od manželů Peltových i ing. Truhlářové.

(Ing. Čížek mimo jednací síň 11,10 hod. počet členů ZM 29)

7. Bezručova Investiční a.s. - změna podmínek kupní smlouvy uzavření dodatku č. 1

časování 11,00 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel požádal zastupitelstvo o souhlas s vystoupením p. Aleše Kloudy, představitele společnosti Bezručova Investiční, a.s.

Mgr. Tulpa nechal hlasovat o souhlas s vystoupením

pro 29 - proti 0 - zdržel se 0

Ing. Klouda okomentoval celý záměr - seniorskou rezidenci. Bydlení pro seniory - pilotní projekt se zachováním seniorské péče. V posledním návrhu jsou zapracované možnosti pro město - 3 sociální byty o 100 m2. Pokládá to za solidní dohodu pro obě strany. Společnost již proinvestovala spoustu peněz a času. Záměrem je efektivní využití celého objektu.

Ing. Pešek upozornil na výsledek jednání minulého zastupitelstva. Šlo o prezentaci záměru hotelových bytů s nabídkou služeb. Nyní jde o jiný účel než byl záměr.

Pan Vostřák řekl, že sociální byty jsou nesmysl, bude hlasovat pro stavbu, aby byl objekt využit.

Pan Šourek okomentoval hlasování výboru pro hospodaření s majetkem města. Výbor pro hospodaření s majetkem města nedoporučil zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě. Přečetl 4 důvody, které vedly výbor k tomuto rozhodnutí.

Mgr. Špoták řekl, že výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy a souhlasí s p. Vostřákem a schvaluje předložený návrh ve variantě II.

Mgr. Paukrtová řekla, že navrhovaný projekt nebyl myšlen jako projekt sociální. Ale je jiná realizace než zněla kupní smlouva. Město uzavřelo konkrétní smlouvu, ale původní záměr nebyl splněn. Souhlasí se stanoviskem výboru pro hospodaření s majetkem města, mění se podmínky smlouvy.

RNDr. Čeřovský hovořil za klub ODS, podporují stanovisko, je třeba stavět, podporují variantu II.

Mgr. Karásek doplnil, že je třeba přistavět v ul. Dr. Randy, podporuje využití celého pozemku a objektu. Uvedl konkrétní čísla nákladů a výnosů.

Pan Vostřák podotkl, že rozhodnutí ZM nemá formu precedensu.

Ing. Kypta řekl, že je problémem zrekonstruovat tento objekt na cokoli. Již dlouho trvalo uvolnění pozemků, šlo o záchranu objektu, byly termíny a již investované peníze. Pokud se návrh dnes neodsouhlasí, bude dalších 5 let problém. Jeví se mu lepší přijmout kompromis, aby nezůstávaly spory do budoucna.

Ing. Pešek chtěl argumentaci, proč se odchází od rezidence, když původní projekt byl podložen sociální politikou státu. Město dál trvá na účelu, za jakým byl objekt prodán.

(Ing. Čížek a p. Pelta mimo místnost)

Mgr. Tulpa dal hlasovat o možnosti vystoupení p. Kapla.

pro 22 - proti 0 - zdržel se 6

Pan Kapl reagoval na některé připomínky zastupitelů. Vysvětlil bydlení hotelového typu a souvislost s pojištěním. Seniorovi pojišťovna vypočítá částku za bydlení (vzhledem k jeho věku), kterou on předem uhradí. Senior tedy neplatí měsíční nájem, pouze nadstandardní služby, které si občan přiobjedná. Od původního záměru se odstoupilo vzhledem ke změně zákona - od 1.1.2007 nový zákon o sociálních službách. Provozovatelé řekli, že do tohoto projektu vstoupí, až se ukáže, jaký je zájem lidí, tj. za 5 -6 let. Řekl, že z jejich strany byly dodrženy podmínky smlouvy. Protože některé podmínky smlouvy nelze splnit, žádá firma Bezručova Investiční, a.s. uzavření dodatku a za to nabízí městu 3 byty jako kompenzaci.

18. Vyhodnocení záměru lokalit bytové výstavby města Jablonec nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města 11,30 na stůl

Mgr. Tulpa vysvětlil, proč je tento materiál předložen až na stůl. Důvody rychlého předložení jsou vysvětleny v bodě 2. na str. 4 důvodové zprávy (zahájení stavby v létě 2008 a předložení průběžné informace investorů na červnovém ZM). Dále oznámil, že o vystoupení k tomuto bodu požádal občan Jablonce nad Nisou pan Pavel Prade.

RNDr. Čeřovský žádal informaci o harmonogramu postupu prací a chtěl objasnit, proč tak zásadní projekt by se měl schválit dnes. Nevidí důvod, proč by se materiál nemohl prodiskutovat a schválit např. za měsíc.

Mgr. Tulpa ještě doplnil, že přímé dotazy na projekty v lokalitě „Dolina“ a „U Tenisu“ je možné přímo směřovat na přítomné zástupce investorských firem. Připomínku RNDr. Čeřovského bere na vědomí.

Mgr. Paukrtová, jako členka výběrové komise, vysvětlila předložení materiálu. Řekla, že městu chybí asi 1.000 bytů, proto bylo jasné vymezení zájmových lokalit. Firma EUROCZECH s.r.o., jak uvedeno v důvodové zprávě, nabízí v lokalitě „U Tenisu“ v Proseči nad Nisou i mateřskou školku, dům pro seniory a vybudování infrastrukry.

Pro lokalitu „Dolina“ byla vybrána firma SEN PROPERTY, s.r.o. (developer EKKY DEVELOPMENT, s.r.o.). Firma má již dlouholeté zkušenosti a je jistota, že bude dodržena smlouva a 230 bytů vč. 170 garáží by mělo být zkolaudováno na podzim 2010. Projektová příprava je složitou záležitostí a bude zahájena až budou mít investoři tyto lokality k dispozici. Domnívá se, že ZM nic nebrání tuto variantu schválit a doporučuje ji.

Mgr. Karásek řekl, že kdyby něco podobného předložilo minulé vedení „na stůl“, byli by všichni rozcupováni. Chápe ale časové rozvržení a termíny a sám nemá se schválením materiálu problém.

Pan Vostřák krátce komentoval počet uchazečů (2 zájemci o lokalitu „U Tenisu“ a 3 zájemci o lokalitu „Dolina“). V podstatě nebylo z čeho vybírat.

Ing. Kypta podpořil vysvětlení Mgr. Paukrtové a apeloval na schválení materiálu, neboť startovacím momentem pro investorské firmy je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a pak může teprve jednat s financiéry. ZM bude o všech krocích průběžně informováno a budou předkládány další materiály k diskuzi.

Ing. Beitl nesouhlasil s předložením tak závažného materiálu na stůl. Výběrová komise zasedala 25. 1. 2008. Byl týden na informování předsedů klubů.

Mgr. Tulpa upozornil, že ZM schválilo vymezení zájmových lokalit 11. 10. 2007 a od té doby běžely všechny potřebné procedury. Materiál podpoří.

Ing. Pešek žádal o vysvětlení po právní stránce, jaký bude dopad pro město, když na příštím jednání ZM nebude ZM s některým postupem investora souhlasit a od smlouvy odstoupí a jaký to může mít dopad na dalšího zájemce při vypsání nového výběrového řízení na stejné území.

Bc. Frič vysvětlil ve stručnosti rozdíly mezi dvěma možnými způsoby uzavření kupních smluv, které využívá město. Smlouva kupní s rozhodující podmínkou a Smlouva o smlouvě budoucí kupní, která dává městu možnost při nesplnění podmínek investorem od smlouvy odstoupit. (V průběhu stavby jsme stále majiteli a účastníky stavebního řízení.)

Mgr. Karásek doplnil Bc. Friče, že jednání musí být v souladu s územním rozhodnutím. Projektová dokumentace nemůže být v rozporu se záměrem. Termíny investorů je třeba zvážit.

Paní Caklová se tázala, proč je termín na seznámením se s finálním projektem až v červnu.

Ing. Kypta vysvětlil, že nyní je předkládána studie a záměr, v červenci již musí být schválení záměru a hotový projekt. Do té doby bude prostor k diskuzi. Pokud by se dnes tato studie neschválila, došlo by k posunu termínu.

MUDr. Jörg řekl, že dnes jde o zastavovací studie, jeví se šance zahájit zcela nový typ výstavby s novou technologií. Byla maximální vstřícnost investorů, aby se mohlo město vyjádřit k definitivní vizi výstavby. Ve fázi vlastní projekce budou další jednání, která obohatí bydlení v Jablonci.

Mgr. Paukrtová hovořila o výběrovém řízení na projekt výstavby v lokalitě „U Tenisu“ v Proseči nad Nisou. Nabídka firmy EUROCZECH s.r.o. byla zajímavější. Projekt pro lokalitu „Dolina“ maloval Atelier 4 pro družstvo PLP INVEST. Nabídka firmy SEN PROPERTY, s.r.o. (developer EKKY DEVELOPMENT, s.r.o.) obsahovala občanskou vybavenost vč. mateřské školky. ZM odhlasovalo lokality v minulém roce. Dnes se předkládá návrh na smlouvu o smlouvě budoucí kupní, aby se mohlo dále k projektům diskutovat.

Ing. Beitl souhlasí s argumenty, ale nesouhlasí se způsobem předložení projektu. Nesouhlasí s formou předložení tak důležitého materiálu.

(Ing. Čížek příchod 12.30 hod)

MUDr. Jörg podpořil získání nových aktivit investování ve městě (dvě akce za 1.000 mil. Kč). Je to i šance pro řadu jabloneckých firem vstoupit do těchto projektů a získat velmi zajímavé zakázky.

Mgr. Tulpa poukázal na kapacitní rozšíření silnice v Horní Proseči a přemístění sběrného dvora do jiné lokality. Město, jako účastník řízení, má půl roku na připomínkování k těmto projektům. Doporučuje schválení předloženého materiálu.

Pan Prade, zástupce družstva PLP INVEST, vystoupil a hovořil o svém projektu v lokalitě „Dolina“, předloženém výběrové komisi. Představil obrázek projektu s umělou vodní nádrží.

Ing. Kypta řekl, že výběrová komise vybrala nejlepší projekty pro město a přihlížela na množství již realizovaných projektů. Tázal se p. Pradeho, kolik takovýchto projektů družstvo PLP INVEST již realizovalo.

Pan Prade řekl, že má určitou praxi s developerskými pracemi a financováním. Je ten, kdo spíše realizuje, než organizuje akce. Realizovali již výstavby rodinných domů v celé republice vč. Prahy. Financování této akce je předjednáno u KB.

Mgr. Tulpa, jako člen výběrové komise, řekl, že rozhodnutí výběrové komise bylo na základě předložených materiálů a podkladů, proto byl výběr dodavatele takový jaký byl. Nikdo ze zájemců přizván osobně nebyl. Pan Prade měl plné právo náležitě „opepřit“ svou předloženou nabídku, což neudělal. Nyní zde p. Prade vystupuje, aby zvrátil výsledek výběrové komise.

Pan Prade argumentoval, že splnil všechny podmínky dané výběrovou komisí.

Pan Vostřák se tázal na zakreslenou vodní nádrž a jaká bude hloubka. Není si jistý, že by vodní plocha potěšila obyvatele (žáby a komáři).

Pan Prade řekl, že to bude odtěžená hmota - umělé vytvořený vodní prostor (hloubka 2m).

RNDr. Čeřovský se tázal, proč nebyli předsedové klubů o takovýchto závažných investicích informováni s dostatečným předstihem.

Mgr. Tulpa řekl, že jsou pravidelné schůzky klubů před jednáním zastupitelstva. Klub ODS tuto spolupráci odmítl. Ale pokud se stanoví systém ve společném jednání, nebude problém se domluvit.

Pan Vobořil požádal předsedkyni návrhové komise, zda by mohla být první polovina projednaných bodů odhlasována.

RNDr. Čeřovský požádal o 10 min. přestávku na setkání politických klubů.

Po přestávce se hlasovalo o projednaných bodech programu č. 1 až 11. vč. bodu 18.

Mgr. Tulpa ukončil projednávání bodu č. 18 a tázal se Mgr. Paukrtové, zda je návrhová komise připravena.

Dále se tázal na vyloučení z hlasování p. Šourka a p. Pelty pro podjatost.

JUDr. Nesvadba objasnil možnosti zastupitelů k podjatosti některého z nich a způsob hlasování.

Mgr. Tulpa nechal zastupitele hlasovat, zda podjatí zastupitelé mohou hlasovat, nebo se zdrží hlasování. pro 28 - proti 0 - zdržel se 2

Po udělení slova přečetla Mgr. Paukrtová postupně návrhy usnesení jednotlivých bodů 1-9, 11 a 18)

(viz tabulka hlasování na konci zápisu).

12. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil na úpravu v pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Jsou dvě varianty na sazby. Upozornil, že sám uvažuje o půjčce a nebude hlasovat o variantách.

Ing. Pešek navrhl zvýšení sazby jen o +1 %.

Mgr. Paukrtová řekla, že Fond vznikl v r. 1994-95, kdy se začaly prodávat byty a část peněz se uložila do fondu, z kterého se mohly půjčovat finanční prostředky občanům na bydlení. Navrhuje pro tento rok úrokové sazby ponechat beze změny a vytvořit pracovní skupinu, která předloží návrh, jakým způsobem posílit tento fond a jak řešit zvýšení úrokových sazeb.

Mgr. Karásek řekl, že zákon ukládá vznik fondu na zlepšení úrovně bydlení. Je nutné posílit prostředky motivační formou, je třeba využít prostředků v historické zóně centra města a navrhl motivační úkol pro vlastníky objektů.

Mgr. Tulpa souhlasil s Mgr. Karáskem a řekl, že je třeba změnit metodiku na příští rok, aby půjčky směřovaly hlavně do fasád domů.

MUDr. Jörg řekl, že je třeba maximálně podpořit majitelé objektů v centru města získáním půjček, aby se udržovalo centrum a navrhl výrazně povýšit částku do fondu a případně změnit metodiku, aby se mohla nabídnout majitelům i půjčka z tohoto fondu.

Pan Vostřák upozornil, že majitelem hlavních památek v centru je město.

Ing. Čížek navrhl zavést daň za špatně udržované objekty.

Mgr. Karásek doporučil stáhnout materiál a předložit upravené znění na příštím jednání ZM.

13. Plán hlavních úkolu městské policie v roce 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa uvedl a představil nového ředitele Městské policie Ing. Pavla Onodiho, který vyhrál výběrové řízení a nastupuje do funkce 1.2.2008. Vyzval ho, aby se představil.

Ing. Onodi se krátce představil a poděkoval za důvěru, která mu byla dána.

Ing. Vaníček, jako zpracovatel materiálu, krátce okomentoval základní přehled hlavních úkolů MP v r. 2008. Doplnil informaci, že je připraveno školení pro členy MP - Základní komunikace s veřejností různých vrstev.

Pan Vostřák pochválil jasné a srozumitelné materiály, které byly předloženy. Řekl, že nový ředitel MP se mu jeví jako kompetentní a jeho výběr je pro město velkým úspěchem.

14. Zapojení Jablonce nad Nisou do Městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a realizace Městských programů prevence kriminality.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a vyzval Ing. Vaníčka, aby případně materiál doplnil.

Ing. Vaníček řekl, že pro město jsou dané pracovní úkoly, projednané a schválené na r. 2008 zastupitelstvem. Z některých vyplývají dotace od ministerstva vnitra.

Mgr. Tulpa doplnil, že jsou tři základní kroky přihlášení se k tomuto programu:

1) schválení předloženého materiálu, 2) vytvoření manažera prevence kriminality, 3) zpracování bezpečnostní analýzy, která by měla být do konce června.

Nebyla žádná diskuze.

15. Partnerství města Jablonce nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů Euroregionu Nisa“, česko-polská spolupráce.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Ing. Vaníček, jako zpracovatel, doplnil, že město zajišťuje technickou část - dopravu hasičů. Je možnost získání automobilu, které bude dále využíváno pro zjišťování hlášených nebezpečných prostor.

16. Schválení zadání změny XXXVI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

17. Schválení zadání XXXVII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel jen doplnil, že jde o bývalou městskou hasičskou zbrojnici a je třeba celý objekt zrekonstruovat. Doporučil tuto změnu schválit.

19. Schválení podnětu na pořízení XXXXI. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že jde o prostory za jízdárnou, kde může být v budoucnu bytová výstavba.

MUDr. Gall se tázal, zda se počítá s vyčištěním ploch (odpadní a spodní vody) na tomto území.

Ing. Kypta řekl, že dojde k asanaci celého pozemku, majitel pozemku s tím počítá.

Mgr. Karásek hovořil o historii tohoto pozemku (bývala čistička vod). Pokud se celý projekt dotáhne do konce, bude to důstojné završení snahy minulých let.

20. Schválení podnětu na pořízení XXXXII. změny platného Územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že jde o novou trafostanici ČEZ, kde původní schválené území nestačí projektu. Dojde k posílení energetické soustavy ve městě.

Ing. Pešek řekl, že jde spíše o rozvodnu pro město.

Mgr. Karásek řekl, žejde o závažné příkonové krytí ČEZu.

Ing. Kypta doplnil, že ČEZ navyšuje příkonové krytí pro tento rok o 6 MW a další rok o 10 MW. Kabeláž bude vedena pod zemí, nebudou tam dráty vysokého napětí.

21. Projekt Jablonec nad Nisou 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál.

Nebyla žádná diskuze.

22. Podpora terénní práce na rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák řekl, že nesouhlasí s materiálem a nebude hlasovat.

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák jen krátce doplnil, že se snažil najít materiály ke zmíněné zvoničce v Novém Světě, ale bez výsledků.

24. Darování části výtěžku z plesu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Nováková se tázala, zda existuje nějaká čestná vstupenka, ráda by přispěla na dobrou věc.

Mgr. Tulpa řekl, že lístky na ples jsou ještě k dispozici, je možné si je zakoupit.

25. INTERPELACE

Mgr. Tulpa přečetl písemnou interpelaci od Ing. Dlouhého a MUDr. Galla, zda by zastupitelstvo nemohlo začínat v odpoledních hodinách od 14. hod. po pracovní době.

Mgr. Tulpa nechal o tomto návrhu hlasovat pro 8 - proti 17 - zdržel se 5

Návrh nebyl přijat.

Dále předali písemnou interpelaci pí Caklová a Ing. Schäfer, na které bude písemně odpovězeno.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda mohou zastupitelé dostat informaci, na jaké projekty bude rozděleno 40 mil. Kč z rezervy města a v jaké fázi připravenosti jsou.

26. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na zavedení webkamery v zasedací místnosti.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že je nutné vázat zavedení kamery na rekonstrukci radnice a odhlasovat na jednání ZM.

Mgr. Tulpa doplnil, že stávající rozvody elektrického vedení nedovolují instalovat novou techniku v zasedací místnosti. Pokud se podaří zajistit rekonstrukci radnice, počítá se i s instalací kamer.

Pan Vostřák kritizoval úkolování pracovníků bez termínů, informace o plnění úkolů z minulých let zní pouze „úkol trvá“.

JUDr. Nesvadba řekl, že již tuto připomínku zaznamenal z minulé RM a projednala se na vedení města. Bylo uloženo, že musí být stanoven nový termín při nedodržení původně stanoveného.

27. Diskuse

a) Změna distribuce materiálů ZM

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Pan Vostřák urgoval dopis - interpelaci - ze 6.12.2007 k privatizaci objektu v Podhorské ul., na kterou do dnešního dne nedostal odpověď. Požádal starostu města, aby to řešil a dopis požadoval vrátit s odpovědí.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že tuto interpelaci vede v patrnosti a dne 7.12.2007 byl dopis předán Bc. Fričovi a opakovaně urgován. Do dnešního dne nemá odpověď. Bc. Frič není přítomen, odjel do Brna.

Mgr. Tulpa řekl, že si tento úkol bere za své a v nejbližší době jej vyřídí.

Ing. Pešek komentoval čistotu ve městě, odstavené auto v ul. 5. května, stržené reklamy z obchodního domu Albert, velkoprodejna Kaufland a pořádek kolem její budovy, nepořádek u kontejnerů, které patří městu. Apeloval, aby se městská policie těmito problémy zabývala.

Mgr. Karásek předal návrh na doplněk k usnesení k bodu č. 12 ohledně venkovních úprav historických objektů v centru města.

JUDr. Nesvadba v krátkosti okomentoval dotazníky k rozesílání materiálů ZM.

Ing. Pešek se tázal, zda v souvislosti se zvýšením poštovních poplatků neuvažuje MěÚ o zřízení funkce obecního poslíčka.

JUDr. Nesvadba řekl, že tato funkce již na úřadě byla, je třeba zvážit její obnovení.

Mgr. Tulpa požádal předsedkyni návrhové komise, aby se ujala hlasování o druhé polovině probraných bodů programu.

Mgr. Paukrtová doplnila usnesení k bodu 12 dle návrhu Mgr. Karáska a navrhla způsob hlasování u tohoto bodu.

Během druhé poloviny projednávání bodů programu se omluvili: Ing. Beitl, MUDr. Jörgová, p. Pelta a Mgr. Žur.

Celkový počet přítomných členů zastupitelstva města byl 26.

Název usnesení 11. ZM - 31.1.2008

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

Usnesení ZM č. 209/2008

30

0

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 210/2008

30

0

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 211/2008

Volba člena rady města

A) bere na vědomí (Čízek)

30

0

0

0

B) zvolilo (Nováková)

21

Usnesení ZM č. 212/2008

30

0

0

0

Převod objektu

Usnesení ZM č. 213/2008

Bezručova Investiční a.s.

variant. I.

10

14

6

0

variant. II.

14

7

9

0

variant. II. s doplněním

21

1

8

0

Usnesení ZM č. 214/2008

29

1

0

0

Převody pozemků

Usnesení ZM č. 215/2008

29

0

1

0

Prodej bytů

Usnesení ZM č. 216/2008

24

1

5

0

Rozpočet města na r. 2008

Usnesení ZM č. 217/2008

Provozní úvěr FK Jablonec 97

protinávrh p.Pelty

24

1

5

0

Usnesení ZM č. 218/2008

Fond na zlepšení úrovně bydlení

variant.I. s doplňkem p.Karáska

22

0

4

0

Usnesení ZM č. 219/2008

Plán hlav.úkolů MP

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 220/2008

Zapojení Jablonce do městs.prevece kriminality

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 221/2008

Partnerství města - hasiči Euroregion

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 222/2008

Schválení zadání XXXVI.ZPÚP města

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 223/2008

Schválení zadání XXXVII.ZPÚP města

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 224/2008

Bytová výstavba v zájmových lokalitách

28

0

2

0

Usnesení ZM č. 225/2008

Schválení podnětu na poříz.XXXXI.ZPÚP

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 226/2008

Schválení podnětu na poříz.XXXXII.ZPÚP

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 227/2008

Projekt Jablonec nad Nisou 2008

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 228/2008

Podpora terénní práce na r.2008

25

0

0

1

Usnesení ZM č. 229/2008

Dopisy občanů

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 230/2008

Darování části výtěžku ze 13.plesu

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 231/2008

Kontrola plnění usnesení

26

0

0

0

pozn.

Na 1.polovinu hlasování k usnes. 217/2008 (vč.usnes.224/2008) bylo přítomno 30 členů

zastupitelstva.

Na 2. polovinu hlasování od usnes. 218/2008 bylo přítomno 26 členů zastupitelstva.

Po konečném hlasování poděkoval starosta města všem přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva města ve 14.30 hod.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Václav Vostřák, MUDr. Pavel Fastr

Vytvořeno 7.3.2008 13:48:51 | přečteno 2589x | Petr Vitvar
load