Usnesení 31.01.2008

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 31. ledna 2008.

Usnesení ZM č. 209/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 210/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 211/2008

Volba člena rady města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informaci o rezignaci ing. Václava Čížka na členství v radě města Jablonce nad Nisou

B) zvolilo

za člena rady města Jablonce nad Nisou Taťjanu Novákovou

Usnesení ZM č. 212/2008

Převod objektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektu a

schvaluje

prodej objektu bez č.p., ul. Táboritská, postaveného na st.p.č. 2821, k.ú. Jablonec nad Nisou, manželům J. aj. H., oba trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 1 000,- Kč s tím, že celou kupní cenu uhradí kupující před podpisem kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 213/2008

Bezručova Investiční a.s. - změna podmínek kupní smlouvy a uzavření dodatku č. 1

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektu a

schvaluje

návrh společnosti Bezručova Investiční, a.s. na uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě se zřízením práva předkupního jako věcného ze dne 20.12.2005 č. 537-2005-FaM/OMP s tím, že na příští jednání zastupitelstva bude předložena architektonická studie řešení tohoto objektu

Usnesení ZM č. 214/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 401/8 o výměře 86 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zázemí panu P. F. M., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 8.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2. prodej p.p.č. 495/5 o výměře 35 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do podílového spoluvlastnictví, každý ideální ½ panu O. V. a panu J. V., oba bytem ., Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 3.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

3. prodej p.p.č. 531/20 o výměře 142 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady paní I. Ch., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 14200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

4. prodej p.p.č. 1774 o výměře 345 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady manželům M. a A. B., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 103.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

5. prodej p.p.č. 979/38 o výměře 58 m2 v k.ú. Mšeno n. N.za účelem přístupu manželům Ing. V. a E. Č., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 14.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

6. prodej p.p.č. 257/6 o výměře 453 m2 a části p.p.č. 255/2 o výměře 59 m2 (celkem 512 m2) vše v k.ú. Vrkoslavice za účelem zázemí panu Mgr. J. Z.i, bytem ., Jablonec n. N. za cenu 280,- Kč/m2, tj celkem 143.360,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 824/33 o výměře 70 m2 za účelem přístupu paní Il. G., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 220,- Kč/m2, tj. celkem 15.400,- Kč.

8. záměr směny p.p.č. 755/178 o výměře 2.066 m2 část p.p.č. 755/174 o výměře cca 1634 m2 (celkem cca 3700 m2) v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti SPEKTA, spol. s r.o., IČ 49900650, se sídlem Antonína Chvojky 2140/8, 46601 Jablonec nad Nisou za p.p.č. 40 o výměře 6628 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonce n. N. a část p.p.č. 810/2 o výměře cca 620 m2 v k.ú. Proseč n. N. (celkem 6.600 m2) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR s finančním vyrovnáním dle znaleckých posudků

9. prodej p.p.č. 917/16 o výměře 1177 m2, p.p.č. 917/17 o výměře 1220 m2, p.p.č. 918/3 o výměře 1115 m2, p.p.č. 921/1 o výměře 199 m2 a p.p.č. 2382/12 o výměře 537 m2 (celková výměra 4248 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. manželům P. a H. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 2,199.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude ustanovení, že manželé P. a H. Š. nebudou po městu Jablonec nad Nisou požadovat žádné finanční odškodnění ani uplatňovat nárok na náhradu škody v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí kupní č. 2-2002-OF/OMP

10. prodej st.p.č. 4788 o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. manželům M. a H. B.., bytem ., Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 12.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

B) mění

1. usnesení č. 33/2006/A8 ze dne 9. 3. 2006 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 985/8 o výměře 548 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/5, manželům R. a M. A., paní V. H., manželům A. a E. K., paní L. N., všichni bytem ., 46601 Jablonec nad Nisou a manželům L. a D. R., bytem . ., Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 82.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2. usnesení č. 92/2007/A3 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1019/13 o výměře 60 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/2 manželům V. a K. K., bytem ., Jablonec n. N., a Ing. F. P., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 12.000,- Kč

C) neschvaluje

1. prodej p.p.č. 1306 o výměře 2534 m2 v k.ú. Proseč n. N. manželům Iv. a E. S., bytem ., Liberec za účelem zahrady

2. prodej části p.p.č. 1306 o výměře 2534 m2 v k.ú. Proseč n. N. paní Evě K., bytem ., Liberec za účelem přístupu

3. prodej p.p.č. 800/52 o výměře 174 m2 v k.ú. Kokonín p. Ja. H., bytem ., Liberec za účelem přístupu

4. prodej p.p.č. 2144/1 o výměře 1120 m2, p.p.č. 2144/9 o výměře 902 m2, p.p.č. 2493/2 o výměře 152 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu J. Če., bytem .., Hrádek n. N. za účelem přístupu a zahrady

5. prodej st.p.č. 98 o výměře 34 m2 a p.p.č. 99 o výměře 324 m2 v k.ú. Rýnovice manželům M. aj. M., bytem ., Jablonec n. N. za účelem zahrady

6. prodej části p.p.č. 2318/1 v k k.ú. Jablonec n. N. panu A. V., bytem ., Jablonec n. N. za účelem zázemí k objektu Sadová 25

7. prodej části p.p.č. 1488/1 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Mšeno n. N. manželům P. a L.i Š., bytem ., Jablonec n. N. za účelem ucelení nemovitosti

Usnesení ZM č. 215/2008

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

1. prodej volné bytové jednotky č. 2330/4 v objektu Revoluční 28/2330 o velikosti 1+3 a celkové výměře 94,3 m2, 3. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 943/6902 na společných částech domu a stavební parcele č. 2295, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu M. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 1,202.222,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej volné bytové jednotky č. 3395/5 v objektu Budovatelů 8/3395 o velikosti 1+0 a celkové výměře 21,9 m2, 3. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 219/30612 na společných částech domu a stavební parcele č. 4417/1, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou panu A. K., bytem ., Rychnov n. N. za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

B. Němcové 2/3655, B. Němcové 4/3656

3655/1 Marie Brémová

3655/2 Jiří Slejška

Vlasta Slejšková

3655/3 Miluše Herbichová

3655/4 Lazaro Cruz

3655/5 Karel Kopecký

Lenka Kopecká

3655/6 Lenka Pokorná

3655/7 Václav Dáňa

Marie Dáňová

3655/8 Anita Vorbachová

3655/9 Helena Márinková

3655/10 Karel Opočenský

Jana Opočenská

3655/11 Otto Polávka

Irena Polávková

3655/12 Věra Martínková

3655/13 Miroslav Palkovits

3655/14 Jiřina Čegiňová

3655/15 Bernardina Redlová

3655/16 Michal Nededa

Jana Nededová

3656/1 Marie Hanáková

3656/2 Vincenc Kabeš

Olga Kabešová

3656/3 Aneta Matulová

3656/5 Jaroslava Brožková

3656/6 Dimitros Bekakis

Jana Bekakisová

3656/7 Vlasta Berná

3656/8 Ctislava Stiedlová

3656/9 Lenka Kalinová

3656/10 Jiří Kalina

Marie Kalinová

3656/11 Jiří Benda

Marie Bendová

3656/13 Marie Hanušová

3656/14 Ondřej Bašus

Radka Bašusová

3656/15 Vladislav Krejčí

Ludvika Krejčová

3656/16 Milan Miksa

Jarmila Miksová

B. Němcové 6/3657

3657/1 Alena Fišerová

3657/2 Dana Žídková

3657/3 Jan Strnad

Lenka Strnadová

3657/4 František Valný

Hana Valná

3657/5 Jana Arazimová

3657/6 Ján Hruška

Dana Hrušková

3657/7 Eva Čermáková

3657/8 Jaroslav Podzimek

Eva Podzimková

3657/9 David Klec

Lucie Klecová

3657/10 Jindřich Görner

Dagmar Görner

3657/11 Zuzana Cvrčková

3657/12 Pavel Havlíček

Pavlína Havlíčková

3657/13 Pavel Šír

3657/14 Milan Hušek

Jana Hušková

3657/15 Helena Vacková

3657/16 Monika Jeníková

Usnesení ZM č. 216/2008

Rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. rozpočet Města Jablonce nad Nisou na rok 2008 v celkovém objemu 1 261 274 tis. Kč v rozpisu na oddíl, paragraf a položku rozpočtové skladby, rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem dle důvodové zprávy a tyto stanovuje jako závazný ukazatel pro orgány města

2. seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2008 v celkovém objemu 137 007 tis. Kč uvedených na straně č. 14 - 15

3. postup při rozpočtových opatřeních takto:

- správci kapitol mohou provádět rozpočtová opatření do výše 20 %, nejvýše však do 500 tis. Kč rozpočtované částky nezávazného ukazatele v průběhu rozpočtového roku

- správce kapitoly 4000 může provádět rozpočtová opatření ve výdajové části rozpočtu v rámci ÚZ 13306 a 13235 tak, že v průběhu roku může k položce 5410 (sociální dávky) měnit ODPA dle skutečné potřeby čerpání sociálních dávek, aniž by se změnil celkový objem rozpočtu

rada města může provádět rozpočtová opatření následovně:

- zařazení dotací včetně použití

- změna závazných ukazatelů bez změny objemu rozpočtu kapitoly do výše
1 mil. Kč

- změna nezávazných ukazatelů do výše 1 mil. Kč

- nepřipouští se zařazení nové jmenovité akce (pouze v pravomoci ZM)

- změny všech závazných ukazatelů příspěvkových organizací řízených Městem
Jablonec nad Nisou bez změny celkové výše příspěvku z rozpočtu města.

Usnesení ZM č. 217/2008

Provozní úvěr FK Jablonec 97, a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

poskytnutí provozního úvěru ve výši 10 mil. Kč společnosti FK Jablonec 97, a.s. s konečnou splatností do 30. června 2010 při úrokové sazbě 6M PRIBOR + 1,5% p.a., za podmínky, že tento úvěr bude řádně zajištěn po celou dobu jeho trvání ručením ze strany Ing. Zdeňky Truhlářové a manželů Mgr. Simony a Miroslava Peltových, kteří pro zajištění splnění svých ručitelských závazků zastaví ve prospěch města Jablonec nad Nisou blankosměnku a uzavřou smlouvu o vyplňovacím právu směnečném.

Usnesení ZM č. 218/2008

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

A) schvaluje

1. Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení za rok 2007

2. Rozpočet Fondu na zlepšení úrovně bydlení na rok 2008

3. Výběr prostředků z fondu na zlepšení úrovně bydlení ve výši 45 mil. Kč
pro potřeby města

4. Zveřejnění informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2008

B) potvrzuje

znění stávajících Pravidel fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonec nad Nisou ze dne 1.2.2007.

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

do příštího jednání zastupitelstva připravit motivační program pro vlastníky objektů na území města s cílem výrazného zlepšení vnějšího vzhledu objektů již pro rok 2008

Usnesení ZM č. 219/2008

Plán hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou v roce 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

Plán hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou v roce 2008.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

projednat plán s nově ustanoveným ředitelem a případné zásadní změny v obsahu a termínech plnění úkolů předložit k projednání a schválení zastupitelstvu města na 13. zasedání v březnu 2008.

Usnesení ZM č. 220/2008

Zapojení Jablonce nad Nisou do Městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a realizaci Městských programů prevence kriminality

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

zapojení Jablonce nad Nisou do Městské úrovně prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a realizaci Městských programů prevence kriminality

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

zabezpečit splnění úkolů uvedených ve stati č.4 důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 221/2008

Partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa“ a

A) schvaluje

partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa a předfinancování projektu ve výši 1,5 mil. Kč z rozpočtové rezervy města v případě přidělení dotace

B) bere na vědomí

vzorové znění dohody o spolupráci mezi městem Jablonec nad Nisou a Euroregionem Nisa

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi,

zajistit financování projektu v případě přidělení dotace na realizaci projektu „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa“ z rezervy města.

Usnesení ZM č. 222/2008

Schválení zadání XXXVI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XXXVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 223/2008

Schválení zadání XXXVII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XXXVII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 224/2008

Vyhodnocení záměru lokalit bytové výstavby města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků p.p.č. 759, p.p.č. 760, p.p.č. 730, p.p.č. 773, p.p.č. 772/1, p.p.č. 1745, p.p.č. 1746 vše v k.ú. Proseč nad Nisou o celkové výměře 42 280 m2 za účelem investiční výstavby dle předložené studie se společností EUROCZECH společnost s ručením omezeným, IČ 10426558, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 za cenu 9 mil. Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2008, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.12.2008 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2010.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků p.p.č. 1905/2 a p.p.č. 1999/25 vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou o celkové výměře 29 750 m2 za účelem investiční výstavby dle předložené studie se společností SEN PROPERTY, s.r.o., IČ: 28194501, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 za cenu 350,- Kč/m2 zastavěné plochy bytových domů a komerčního objektu a za cenu 700,- Kč/m2 plochy řadových rodinných domů, s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.03.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.10.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.10.2010.

Usnesení ZM č. 225/2008

Schválení podnětu na pořízení XXXXI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 226/2008

Schválení podnětu na pořízení XXXXII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXXII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 227/2008

Projekt Jablonec nad Nisou 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zařazení jednotlivých akcí do projektu „Jablonec nad Nisou 2008“ včetně výše příspěvků dle přiloženého Přehledu navrhovaných akcí 2008

Usnesení ZM č. 228/2008

Podpora terénní práce na rok 2008 v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. zapojení města do programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2008, s celkovými náklady ve výši 717.403,- Kč

2. podání žádosti o účelovou dotaci ve výši 400.000,- Kč

3. finanční spoluúčast Města Jablonce nad Nisou ve výši 317.403,- Kč

4. Plán sociálního začlenění vyloučených romských lokalit v Jablonci nad Nisou na rok 2008

Usnesení ZM č. 229/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

bere na vědomí

  1. dopis pana Dr. Michala Valenčíka, Praha 13
  2. dopis pana Františka Křůmala, , Janov nad Nisou

Usnesení ZM č. 230/2008

Darování části výtěžku z 13. plesu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

darování části výtěžku ze vstupného 13. plesu města Jablonce nad Nisou ve výši 25.000,- Kč NADĚJI o.s. - pobočce Jablonec nad Nisou, se sídlem E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 231/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Mgr. Soňa Paukrtová
předseda návrhové komise

Vytvořeno 7.2.2008 11:30:27 | přečteno 3481x | Petr Vitvar
load