Zápis 29.05.2008

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 29. května 2008 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 30 členů zastupitelstva
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. František Pešek, Mgr. Petr Karásek
  • Zapsala: Eva Vanerová

(ze záznamu)

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 15. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,05 hod. Při zahájení byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (25 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Starosta města popřál zastupitelům, kteří oslavili narozeniny v období od minulého jednání ZM a předal jim malé pozornosti.

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. František Pešek a Mgr. Petr Karásek.

Mgr. Tulpa upozornil členy rady města na mimořádné zasedání RM bezprostředně po skončení tohoto jednání.

Dále starosta seznámil členy ZM s materiály na stůl:

1. Materiál č. 22a) Výbor pro energetiku předkládá složení výboru a plán práce

2. Dodatek k materiálu č. 23 konkretizace delegování zástupců města na VH

3. Návrh usnesení

4. Příloha k bodu č. 26

Během zasedání bude dodán informativní materiál k výstavbě „Dolina“.

Program 14. ZM:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. Volba člena rady města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

5.a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

6. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Prodej bytové a nebytové jednotky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Bezúplatný převod pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Prodej vodovodního řadu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

14. Schválení smlouvy s fy CRESTYL a prezentace projektu časování 10,00

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

15. Schválení podnětu na pořízení XXXX. změny platného ÚP města

- upřesnění podbodu č. 10 staženo z programu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Schválení podnětu na pořízení 44. změny platného Územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

17. Schválení podnětu na pořízení 45. změny platného Územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

18. Vydání XXXVI. změny platného Územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

19. Vydání XXXVII. změny platného Územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

20. Schválení koncepce dopravní infrastruktury staženo z programu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

21. Studie okolí přehrady

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

22. Centrální zásobování teplem

a) složení Poradního výboru a jeho plán práce

předkládá: Mgr.Soňa Paukrtová, předsedkyně výboru

b) Vývoj ceny tepla v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr.Petr Tulpa, starosta města

23. Delegování zástupců města

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

24. Změny ve složení výborů

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

25. Připravenost přehrady na letní sezonu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

26. Založení společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec
nad Nisou, s.r.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

27. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM
na II.pololetí 2008

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

28. Pozůstalost manželů Jany a Josefa Václava Schejbalových

- informativní zpráva

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

29. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

30. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

31. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

32. Diskuse

33. Schválení návrhu usnesení

34. Závěr

Starosta města vysvětlil, proč se stahují materiály č. 15 a 20. Upozornil, že materiál č.20 Koncepce dopravní infrastruktury bude projednán na červnovém ZM v tomto rozsahu, vč. přílohy, která byla dodatečně rozeslána členům ZM. Upozornil, že s materiály na červnové ZM nebude příloha tohoto bodu znovu rozesílána.

Materiál č. 15 nebyl dostatečně vysvětlen na politických klubech. Předkladatel má právo stáhnout ho z projednávání.

Nikdo neměl připomínky k programu a ten byl odhlasován 24-0-1-1

Starosta města navrhl předsedou návrhové komise Ing. Karla Dlouhého, a za členy Mgr. Petra Karáska, Mgr. Pavla Žura, Ing. Františka Peška a MUDr. Marka Řehoře.

Návrhová komise byla odsouhlasena 24-0-1-1

(9,21 h. příchod MUDr. Gall)

4. Volba člena rady města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města dal hlasovat o schválení volebního řádu 27-0-0-0

Předsedou volební komise byl navržen Ing. František Pešek, členové:

PhDr. Jaroslava Fojtíková, Eva Gregová, Pavel Šourek, RNDr. Jiří Čeřovský

Složení volební komise bylo odsouhlaseno 18-0-0-9

Starosta města navrhl tajnou volbu člena RM a dal hlasovat 26-0-0-2

Ing. Pešek, jako předseda volební komise, vyzval členy ZM, aby mu předali návrhy na člena RM. Po obdržení návrhu zkonstatoval, že navrženým kandidátem je pan Jindřich Berounský a tázal se ho, zda přijímá kandidaturu.

Pan Berounský řekl, že kandidaturu přijímá a krátce se představil.

Ing. Pešek v krátkosti vysvětlil postup volby. Vyzval členy volební komise, aby se odebrali do volební síně a ujali se kontroly voleb.

Po přepočítání platných hlasů zkonstatoval, že po odevzdání 30 platných volebních lístků, bylo „pro“ 19 hlasů a tím byl kandidát zvolen nadpoloviční většinou za člena RM.

5a) Zpráva starosty města

Mgr. Tulpa neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na podrobnosti vzájemných schůzek s ČSAD Jablonec n.N.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že vedení ČSAD projevilo zájem o užší spolupráci a vyzvalo město, aby delegovalo své zástupce na VH ČSAD. Na základě akcionářských a vlastnických práv se změnilo personální obsazení dozorčí rady a představenstva.

Výsledkem našich jednání je dnešní materiál a jmenování zástupců města do dozorčí a správní rady ČSAD.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s MUDr. Drobníkem (podpora domácí péče -forma pečovatelských služeb) a jednání s p. Hlavatým (člen dopravní komise)).

Mgr. Tulpa řekl, že MUDr. Drobník nabídl městu soukromou pečovatelskou službu. Pokud město bude mít zájem, mohla by to být jedna z forem sociálních služeb. K jednání s p. Hlavatým uvedl, že p. Hlavatý, dlouholetý člen dopravní komise, požádal o odvolání z této komise. Důvodem je jeho dlouhodobá nespokojenost s řešením dopravního značení ve městě. Předložil 80 případů, o kterých se jedná. Předávání připomínek Policii ČR mu připadá bezvýsledné. S dopravní komisí bude spolupracovat jen na vyzvání.

Pan Vostřák vyzval stávající zástupce města v představenstvu ČSAD o informace k personálním změnám.

Mgr. Tulpa řekl, že stávající členové dozorčí rady ČSAD za město Jablonec n.N. jsou p. Matura, p. Svoboda a p. Rudolf . Pan Svoboda odmítl účast v dozorčí radě, neboť je vázán k Liberci, pan Rudolf 2 roky do dozorčí rady nechodí a pan Matura je nominován v dnešním materiále. Pan Schäfer byl nominován za město, koalice se ale rozhodla tuto funkci vyměnit, aby byla operativnější informovanost.

Pan Berounský doplnil, že je svolána dopravní komise města na 3.6., kde se budou řešit sporné body a dlouhodobá nepřítomnost člena.

5b) zprávy místostarostů

Ing. Pešek se tázal JUDr.Ing.Pletichy na pokračování úpravy sportovního areálu Srnčí důl v souvislosti s návštěvou polské delegace.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že Jablonec navštívila delegace z Jelení Gory, jednalo se o společném projektu přeshraniční česko-polské spolupráce (běžecké tratě), který by mohl být financován z evropských fondů někdy začátkem r. 2009. Srnčí důl by byl zařazen do tohoto projektu (atletické dráhy, dětské koutky, hygienické zázemí atd.)

Pan Vostřák se tázal: a) jednání o odpojování se od CZT v souvislosti s plynovými kotelnami, b) výběrové řízení na sochy na divadle, c) přijetí Ing.arch. Kubálkové

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že Ing.arch. Kubálková byla přijata v komisi MPZ města na doporučení Ing. Krejčíka, vzhledem k významnému přispění při budování historické části města.

K žádostem o plynové kotelny se odvolal na jednání energetického výboru (podrobné informace ve zprávě Mgr. Paukrtová). Podotkl, že žádostí zatím moc není, ale jednání jsou složitá a bude se v nich pokračovat.

K alegorickým sochám na Městském divadle řekl, že Liberecký kraj poskytl dotaci a nyní proběhl restaurátorský průzkum v Sofii. Byli tři uchazeči o výběrové řízení. Další společnost připraví odpovídající podstavec na střeše divadla.

Paní Caklová se tázala na jednání o Lipanské ulici.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jsou v jednání 2 varianty, zprůjezdnění křižovatky u radniční budovy, průzkum inženýrských sítí, ale konkrétní výsledek zatím není, další informace může podat odbor rozvoje.

Ing. Pešek se tázal pana Vobořila na přípravu stavby relaxačního střediska v ul. Sokolí.

Pan Vobořil řekl, že jde o připravovaný areál, který by měl sloužit pro dvě ZŠ - Sokolí a 5.květen (dotace LK). Projekt bude včas předložen ZM.

Pan Vostřák se tázal Ing. Kypty na územní řízení dne 3.6. ohledně Raisovy ul.

Ing. Kypta řekl, že jde o jednání s firmou, která bude stavět multifunkční projekt o terénních úpravách na vedlejších pozemcích (směna) v souvislosti s vybudováním vlakové zastávky.

Ing. Pešek se tázal na: a) rekonstrukce na Dolním nám. - změny - čeho se týkají?

b) Park Nová Pasířská a stavební úpravy, není zařazeno v žádném investičním plánu města, c) Střelnice - čeho se týkají stavební úpravy, když investice byla dokončena.

Ing. Kypta postupně odpověděl: investice Střelnice - jde o úpravu tribuny - 7 mil. Kč (schválená investice). Park Nová Pasířská - jde o revitalizaci všech parků ve městě, příprava dokumentace (nebude-li dotace, nebude ani realizace). K úpravě Dolního nám. vysvětlil, že se jedná o úpravu tras MHD v souvislosti s výstavbou objektu PROCTUS, jde o komplikovanou záležitost, která se stále vyvíjí.

Ing. Pešek se tázal na vydané stavební povolení k 17 bytům Na Roli 57, kdy členové ZM uvidí nějakou formu či rozsah objektu (bývalý výměník JTR) a zda bylo vyhověno související petici občanů okolních domů proti výstavbě ubytovny. Dále se tázal na rušení kotelen JTR - nesrozumitelná poznámka (pouze heslo).

Ing. Kypta řekl, že na minulém ZM se odsouhlasila změna ÚP, aby se nestavěla ubytovna ale bytový dům se 17 byty.

JTR měla zájem, aby MěÚ nepovoloval zřízení plynových kotelen (stavební úřad). Po zjištění možností, město nemá tuto pravomoc a pokud žadatel doloží všechna požadovaná povolení, bude mu vyhověno.

In Pešek reagoval na 4.str. zprávy ing. Kypty - vydání povolení na ubytovnu se 17 byty.

Ing. Jakoubek upřesnil, že Ing. Gärtner má stavební povolení na ubytovnu do 4 podlaží a čeká na změnu ÚP, aby mohl kolaudovat bytový dům.

6. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel oznámil změnu návrhu usnesení a stažení bodu č. 2, neboť manželé Kociánovi neuhradili kauci.

Nebyla žádná diskuze.

7. Prodej bytové a nebytové jednotky

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil na doplnění u bodu A9), že se bude týkat ještě věcných břemen u okolních pozemků.

Pan Šourek doplnil, že bod A9) bude doplněn písemně v návrhu usnesení a předložen ZM.

9. Bezúplatný převod pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

10. Prodej vodovodního řadu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce vysvětlil, že jde o část původní vodovodní sítě ve městě.

14. Schválení smlouvy s fy CRESTYL a prezentace projektu

časování 10,00

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Ing. Kypta představil generálního ředitele firmy CRESTYL properties s.r.o. Ing.arch. Omara Koleilata a upozornil na zkrácený materiál (výtah podstatných bodů smlouvy), který vysvětluje, co smlouva řeší.

Ing.arch.Koleilat v krátkosti představil firmu a představil celý projekt (prezentace a projekce vč. komentáře). Hovořil o nové generaci obchodních center vč. bezbariérových vstupů, druhů pronajímaných obchodů a služeb pro město, aby občané nemuseli dojíždět do Liberce.

Pan Šourek požádal Ing.arch.Koleilata, aby na každém jednání s městem byly představeny dílčí ukázky postupných změn, určité rozčlenění projektu, které nastaly po diskuzích a jednáních.

Ing.arch.Koleilat řekl, že s tím souhlasí a jako příklad uvedl obchodní centrum v Chomutově, kde vlastně navržený projekt byl identický s finálním objektem. Nabídl další prezentaci ZM těsně před zahájením stavby.

Mgr. Tulpa se tázal na možný termín další prezentace a zda již bylo jednáno s majiteli obchodního centra Jabloň a zda bude možné dál pracovat s dalšími možnými objekty (přemístění Speciální školy do jiného objektu).

Ing.arch.Koleilat řekl, že je možné pracovat na dílčím vývoji a koncem prázdnin odprezentovat změny projektu. S majiteli Jabloně bylo jednáno hned v začátku - není žádný problém, objekt bude zakomponován do celého projektu. Po uvolnění Speciální školy také nebude problém, je řešeno zachování fasády (památkáři) směrem do pasáže celého obchodního centra. Bude záležet na časových možnostech, pak bude třeba součinnost úřadu, aby se stihla změna ÚP apod.

Ing. Kypta navrhl doplnění usnesení o bod B) ukládá …..a přečetl ho (viz usnesení)

Ing. Pešek poukázal na nutnost další specifikace užití budovy dnešní Speciální školy, pokud bude vymístěna jinam, neboť je jasné, že provoz takovéto školy nemůže být vedle tak rušného obchodního centra.

Pan Vobořil komentoval jednání města s LK a jejich odborem školství, o vybudování nového objektu Speciální školy, (vč. školy v Liberecké a Jugoslávské ul., vč. speciální mateřské školy). Problém je ve financování (školy jsou v kompetenci LK a školky MěÚ). Město navrhne řešení, objekt nebude zakomponován do projektu - otázka 1-2 roků - stavba je důležitá z historického hlediska.

Ing.arch.Koleilat řekl, že jsou schopni i za 5 let tento objekt za rozumnou cenu koupit.

Pan Vostřák poznamenal, že město vybralo ve výběrovém řízení firmu, ale pořádně neví, co vlastně chce. Požádal, aby komise odborníků měla dohled nad urbanistickým řešením stavby. Dále se zmínil o staré tělocvičně, která ale nemá historickou hodnotu (arch. Hemrich).

Ing. Kypta reagoval na připomínku p. Vostřáka, že právě doplněk k usnesení naplňuje podmínku zřídit odbornou komisi, která dohlédne na změny a společně s investorem předloží ZM konečnou vizualizaci objektu před realizací. Personálně bude komise složena ze zastupitelů (kontinuita a přenos do ZM) a urbanistů-architektů. Tato komise bude představena na příštím ZM.

Ing.arch.Koleilat řekl, že stejné postupy byly i v Mostě, středy města nikdy nejsou jednoduché a musí se „vychytávat“ různé připomínky. Oboustranná diskuze je k prospěchu věci.

Mgr. Tulpa zdůraznil, že vedení města přesně ví, co chce postavit. Město potřebuje moderní obchodní centrum se službami. Vítá, že stavební společnost je ochotna spolupracovat a připomínky občanů zapracovat do svého návrhu.

Ing. Beitl zdůraznil důležitost dopravní obslužnosti celého obchodního centra a tázal se na postupy a řešení tohoto problému.

Ing.arch.Koleilat souhlasil a zdůraznil, že doprava je celosvětový problém. Počet zadaných parkovacích míst se budou snažit zachovat. Řekl, že řešení vidí v podsklepeném parku, což by se dalo využít k parkovacím místům. Je připravena makro i mikro studie a rozhodnutí bude na jabloneckém dopravním inspektorátu. Doprava bude stejně jako ostatní parametry, potřebné ke schválení konečného projektu, důsledně projednána.

Mgr. Karásek komentoval dlouhodobé řešení lokality, které již bylo v r. 1998. V minulém volebním období bylo výběrové řízení na investiční záměr, následné volební období snad bude probíhat realizace. Dopravu ale nelze zužovat pouze na parkovací místa, důležitý je vjezd do města, bude nutná změna u ulic Liberecká a Poštovní, které jsou nyní jednosměrné. Uvítal by nějaký návrh projektanta s příjezdem k obchodnímu centru. Dále se tázal na pozemek parku, který v minulém projektu zapracován nebyl a jaký je s ním záměr.

Ing.arch.Koleilat upozornil, že jednání s městem byla vždy konstruktivní a výsledkem bylo řešení k oboustranné spokojenosti. K parku vedle Jabloně řekl, že město samo nabídlo využití tohoto pozemku, nikoli, aby se zničil, ale aby se využilo vybudovaného podsklepení. Klíčová řešení dopravy po ul. Gen.Mrázka byla navržena a zpracovávána specializovanými firmami na dopravu ve městě (CITIPLAN, ETC). Bude se snažit již zpracované materiály předložit ZM.

Pan Pelta ze široka komentoval stav obchodů v centru města, vč. jejich nájemníků. Vyslovil naději, že tak velká nadnárodní firma přivede i kvalitní obchodníky a nájemce obchodů, kteří budou spolehliví a budou dodržovat dané regule. Město samo není schopno přilákat velké obchodní firmy a silné nájemce. Apeloval na agresivnější jednání ohledně Speciální školy, aby se mohl tento objekt zakomponovat do konečného projektu a řešit společně. Centrum města je jen jedno a je škoda, že se nemůže řešit společně i budova Telecomu a Speciální školy (polovičaté řešení). Zdůraznil investici za miliardy Kč a společný zájem vedení města (koalice) i opozice, aby se realizace uskutečnila co nejlépe a nejdříve.

Mgr. Tulpa souhlasil s p. Peltou, ale tázal se Ing.arch.Koleilata, zda není strach z likvidace okolních obchodů.

Ing.arch.Koleilat řekl, že to je typická otázka každého města. Řekl, že mají tzv. kotevní nájemce, kteří jdou s firmou do jakéhokoliv města. Jde o velmi známé a významné obchodníky (C&A, řetězové obchody, služby). Vysvětlil strategii obchodu v centru, podmínky, které musí nájemníci dodržovat. Okolní obchody, pokud se chtějí udržet, musí zvýšit svou úroveň obchodu.

Mgr. Karásek navrhl své řešení dopravy k obchodnímu centru, které pokládá za jediné možné. Zkapacitnit Libereckou ul. - obousměrný provoz - s napojením na okružní křižovatku a přímý vjezd před poštou do podzemního parkování pod obchodním centrem.

Ing.arch.Koleilat reagoval, že je počítáno s vjezdem z Komenského ul. do obchodního centra, neboť nadzemní plochy jsou příliš drahé, aby se využívaly k parkování. Ještě doplnil, že jsou připraveni předložit dopravní studii.

Mgr. Tulpa řekl, že požadavek na propracovanou dopravní studii je od města legitimní a předložena bude.

Ing. Kypta vysvětlil, že pokud nebude objekt školy součástí projektu, nebude ani plocha pod ní využitelná. Proto se přidala i plocha vedlejšího parku, aby bylo možné upravit sklepní prostory pod ním a pak vrátit park do původní podoby. Ve smlouvě je ošetřeno vrácení parku městu, za stejnou cenu, za jakou byl prodán.

K budově O2 (TELECOM) řekl, že byly vyhlášeny 2 etapy výstavby centra a tento objekt je součástí 2.etapy, která by se dala realizovat pomocí tohoto investora.

Mgr. Paukrtová pozitivně hodnotila svou návštěvu Shoppingcentra v Mostě, kde byla mile překvapena. Konstatovala, že je společný zájem všech zastupitelů, aby se tento projekt zrealizoval a vyřešilo se speciální školství v Jablonci n.N. Tázala se, zda je firma CRESTYL schopna objekt koupit i za 5 let a zapracovat ho do projektu tak, aby se mohla zachovat fasáda a vnější rámec.

Ing.arch.Koleilat odpověděl, že 50% diskuzí bylo o škole. Ale firma je flexibilní a připravena s objektem pracovat. Jediný problém je čas, ale sami mají zájem, aby objekty kolem jejich centra byly pěkně upravené.

Ing. Kypta řekl, že škola má své výpovědní lhůty a jsou 14-ti měsíční. Tzn., že pravděpodobně bude již odsouhlasena změna územního plánu a projekt bude připraven ke stavbě.

Pan Berounský také pochválil obchodní centrum v Mostě a požádal, aby stávající materiály k dopravnímu řešení kolem objektu byly předány dopravní komisi města a zároveň všechny následné změny a připomínky k dopravě byly též doručeny na projednání dopravní komisi. Upozornil, že se tak usnadní další řešení dopravy v centru města.

Ing. Beitl potvrdil důležitost dopravy, ale nechápe, proč o tom v dnešním materiálu není žádná zmínka a stejně tak není nic o parku vedle Jabloně, jako o vratném pozemku (záložním území) a součásti projektu.

Mgr. Tulpa řekl, že předmětem dnešního jednání je Smlouva o budoucí kupní smlouvě.

Ing. Kypta doplnil, že na Smlouvě se poctivě pracovalo 3 měsíce (právní odd. a investor), bez dopravního řešení nebude územní rozhodnutí.

Mgr. Karásek řekl, že speciální škola se řešila již před 4 roky a prověřovaly se možné lokality v okolí. Dále zmínil, že okružní křižovatku U Zeleného stromu právě doporučila firma CITIPLAN.

Ing. Kypta řekl, že klíčovým řešením vstupu dopravy do města bude vybudování okružní křižovatky v ul. Liberecká a Budovatelů. Dále řekl, že největším problémem bude přesunutí speciální školy, nabídnuté řešení zamítl LK (objekt PRECIOSY v Máchově ul.), který požaduje výstavbu na zelené louce.

Mgr. Karásek upozornil na minulé projekty ve Mšeně, které nebyly realizovány a nyní by se mohly využít pro stavbu školy (velkoplošné zařízení - baseballové hřiště).

Mgr. Tulpa zhodnotil celou diskuzi jako velmi konstruktivní a plodnou. Poděkoval Ing.arch.Koleilatovi a ukončil diskuzi k tomuto bodu.

11. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí r. 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Čížek měl dotaz k finanční záloze firmě SUNDISK ve výši 300 tis. Kč (str. 36, pol. 5189 - obecné výdaje) v souvislosti s přijetím brazilské delegace z Nova Petropolis.

Ing. Vítová vysvětlila, že šlo o vratnou zálohu, která bude v nejbližší době celá vrácena, neboť SUNDISK dostal grant z Libereckého kraje.

Nebyla další diskuze

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o tradiční zprávu a nemá doplnění.

Ing. Vítová krátce okomentoval spolupráci s firmou ATLANTIK Asset Management investiční společnost a.s.

Nebyla další diskuze.

13. Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o zveřejnění záměru.

Pan Vostřák se tázal na podmínku realizace záměru - využití ekologického zdroje topného média - co se tím myslí.

Ing. Jakoubek odpověděl, že je na projektantovi, který zdroj tepla využije.

Pan Vostřák oponoval, že pokud se neurčí jasná pravidla, bude to konec JTR.

Ing. Jakoubek řekl, že pokud město jasně stanoví, že v těchto lokalitách se musí využívat CZT, bude na to odbor rozvoje dbát.

Ing. Čížek upozornil, že kategorickou podmínku dát nelze, rozpor se zákonem. Ale investor může s dodavatelem tepla jednat a dohodnout se na určitých podmínkách.

16. Schválení podnětu na pořízení 44. změny platného Územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že jde o napravení nesouladu mezi stávajícím stavem území a platným územním plánem.

Nebyla žádná diskuze.

17. Schválení podnětu na pořízení 45. změny platného Územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Mgr. Žur komentoval závažnost materiálu. Dále namítal nemožnost občanů se k tomu vyjádřit před projednáním v ZM. Tázal se, o kolik se navyšuje hustota obyvatel a zda existuje centrální studie Horní Proseč.

Ing. Jakoubek řekl, že existuje studie dopravní infrastruktury Proseč - Vratislavice. Na tu může navazovat dnešní dílčí urbanistická studie.

Ing. Kypta řekl, že v rámci dalších kroků dojde k dalšímu projednávání, tak jak požaduje p. Žur. Připravuje se další studie dopravy atd.

Mgr. Žur řekl, že je třeba dát občanům na vědomí, že se počítá s bytovou výstavbou a jak by to mělo být v regulačním plánu zohledněno. Investor má nějakou představu, město také a podněty od veřejnosti jsou také jiné. Všechno by se mělo dobře zapracovat do konečného projektu. Akční plán zahrnuje územní studie, ale není tam bytová výstavba.

Mgr. Tulpa řekl, že přesný výraz by měl být: Urbanistická studie mezi lokalitami Horní Proseč - Vratislavice - Liberec.

Ing. Kypta řekl, že akční plán je sumář všech možných projektů, které by město chtělo zadat. Na Proseči je spousta soukromých majitelů, kteří budou chtít stavět a budou požadovat různá povolení. Je třeba nejprve připravit dopravní studii a pak teprve řešit zástavbu.

Mgr. Tulpa vyzval Mgr. Žura, aby podal návrh na doplnění usnesení zapracovat do akčního plánu územní studii Horní Proseč n.N.

Mgr. Karásek pochválil předložený materiál, který je komplexní a je základem pro další vazby a projekty na Horní Proseči.

Pan Vostřák řekl, že tento materiál dává Horní Proseči ráz městské části města a souhlasí s ním.

Panové Pelta a Bartoněk upozornili, že nebudou u tohoto bodu hlasovat pro střet zájmů.

18. Vydání XXXVI. změny platného Územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval vydávanou změnu - časový postup.

Nebyla žádná diskuze.

19. Vydání XXXVII. změny platného Územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o objekt bývalé hasičské zbrojnice a jejího bezprostředního okolí. Jde to, aby objekt mohl být využit pro Integrovaný záchranný systém a městskou policii. Pochválil odbor rozvoje, za rychlost, kterou změna byla připravena.

Mgr. Tulpa vyjmenoval využití objektu - projekt bude postupně předkládán ZM.

Nebyla žádná diskuze.

21. Studie okolí přehrady

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel předal slovo zpracovatelce studie.

Mgr. Paukrtová v krátkosti okomentovala materiál a uvedené studie, které již byly k tomuto tématu zpracované. V současné době se zpracovává Urbanistická studie Jablonecké přehrady a širšího okolí.

Pan Vostřák se tázal , zda bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele projektu a tázal se na realizaci kanalizační stoky pro odvod splaškových vod z obce Janov nad Nisou vč. místních částí Hraničná a Loučná - zda existuje grant.

Mgr. Paukrtová odpověděla, že výběrové řízení teprve proběhne, toto je informativní materiál pro ZM. Co se týče odkanalizování Janova - projektem se zabývá ministerstvo životního prostředí. Neodkanalizovaná část obce způsobuje a tvoří podhoubí sinicím, které se vytvářejí ve 3. přehradě. Obec Janov zažádala o dotaci EU, kterou získali a mají šanci 90% nákladů hradit z dotace.

Mgr. Karásek komentoval přehled již zpracovaných studií, které byly uvedeny v materiálu, a doplnil je o další: U plaveckého bazénu návrh na kemp, u sportovní haly návrh na osvětlené hřiště k nočnímu využití, centrální parkoviště pro Břízky, rozšíření lyžařského areálu. Apeloval na posouzení těchto, již zpracovaných návrhů a jejich možné další využití.

Mgr. Paukrtová se omluvila, pokud některý projekt byl opomenut. Vyjmenované projekty budou určitě zapracovány a využity.

Pan Vostřák řekl, že odkanalizovat Janovskou část nelze, protože to jsou přítoky do přehrady, ale vidí řešení v čističce odpadních vod.

Ing. Kypta doplnil, že je vedeno jednání s vedením obce Janov nad Nisou, která dostala dotaci ze státního fondu životního prostředí na odkanalizování obce. Původní projekt řešila čistička. Odpadní voda bez splašků ale bude odvedena jinam, nepoteče do přehrady.

Mgr. Tulpa doplnil, že obec Janov nad Nisou má schválený rozsáhlý projekt z prostředků kraje.

Mgr. Karásek řekl, že dalším ze zpracovaných projektů byla protipovodňová štola a řešení povodňových průtoků převedením z obou povodí přes vodní dílo Mšeno.

K odkanalizování Janova doplnil diskuzi o konstatování, že hlavním problémem znečištění sinicemi je fosfor ve splaškových vodách. Je to způsobeno koncentrovanou novou zástavbou a novými ubytovacími kapacitami v Janově (fosfátové prací prostředky). Splašky se dají odbourat biologicky.

Pan Pelta podpořil celý projekt a zdůraznil význam tohoto území (přehrada) pro Jablonec a okolí.

RNDr. Čeřovský navrhl doplnit usnesení o zadané zpracování na str. 3-4

Mgr. Paukrtová řekla, že tento projekt neřeší projektové zadání protipovodňové štoly, ale navrhuje řešení jiných problémů.

22. Centrální zásobování teplem

a) Složení Poradního výboru a jeho plán práce

předkládá: Mgr.Soňa Paukrtová, předsedkyně výboru

Předkladatelka se omluvila za předložení materiálu až na stůl. Důvodem bylo zasedání Výboru pro energetiku v úterý před jednáním ZM. Takto mohla zapracovat do materiálu aktuální informace. Ve výboru jsou zástupci jednotlivých politických klubů a velkých odběratelů. Jednací řád nepodléhá zákonu o obcích, a proto se hlasuje nadpoloviční většinou nebo při neshodě sdělí každý své stanovisko ZM. V plánu práce se nejprve výbor bude zabývat již zpracovanými studiemi a materiály od různých firem (JTR, City Plan, Enviros) a v červenci zřejmě proběhne jednání s konkurenční firmou Rýnovická energetická. Prioritou činnosti výboru je zachovat CZT pro Jablonec. Momentální mediální rozsah přesahuje rámec problému. V zájmu města v žádném případě není rozbití soustavy CZT. Problém je vážný a musí se řešit s plnou zodpovědností. Zastoupení všech politických klubů dává možnost objektivního řešení problému.

Mgr. Tulpa se tázal tajemníka MěÚ, zda předložený návrh usnesení (bere na vědomí) by nemělo znít jinak - ZM schvaluje ?

Pan Vostřák řekl, že jako předseda dozorčí rady JTR může zodpovědně říci, že JTR funguje perfektně. Největší problém je to, že CZT vznikla před 40 lety a za stávajících podmínek nefunguje tak, jak město potřebuje. Je nutná změna podmínek a aktivit. Prostor JTR se bude zmenšovat, pokud bude tzv. vyzobávání rozinek - odpojování odběratelů na ekologické palivo. JTR má jedinou šanci, stavět tyto ekologické (plynové) kotelny a spravovat je.

Ing. Beitl se tázal, proč nebyl materiál Uzemní energetická koncepce, zpracován firmou ENVIROS, předložen ZM, když se bude projednávat na Výboru pro energetiku dne 10.6.2008.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že Energetický generel byl zhotoven na konci loňského roku, ale má mnoho neznámých, a proto je předložen k projednání výboru. Po zapracování všech připomínek a dalších plánů JTR bude předložen do ZM.

Ing. Beitl oponoval, že energetický generel není závislý na JTR. Je to souhrn potřeb města a pokládá toto spojení za nesmyslné. Znovu se tázal, proč tento energetický generel není předložen ZM, když má informace, že je zpracován.

Mgr. Paukrtová řekla, že územně energetická studie či generel se vztahuje k JTR a k CZT. Souvisí to s možnostmi JTR a v případě odpojení města od CZT jsou důležité dodávky plynu, příp. elektrické energie a jejich zajištění. Je možné zajistit prezentaci studie firmy ENVIROS - k žádným úpravám nedochází. Navrhla, že energetický výbor projedná celou koncepci a předloží na ZM 25.září 2008. Upozornila, že energetické zásobování je problémem celé řady měst v ČR.

JUDr. Nesvadba doplnil procedurální záležitosti ohledně navrženého usnesení. Upozornil, že vlastně návrh vychází z posledního ZM č. 285/2008. Schválil se poradní výbor, tudíž to jde mimo rámec zákona o obcích.

Pan Šourek, od kterého vznikl dotaz na správnost znění usnesení, souhlasil s návrhem tajemníka a pokud nebude jiný návrh na znění usnesení, zůstává, jak je navrženo.

Pan Vostřák řekl, že by se mělo zrušit usnesení z 12.9.2007 o energetickém generelu, který měl být předložen. Řekl, že není proti CZT, ale město nemá možnosti zabránit lidem odpojovat se a tudíž poškodit JTR. Na město, jako akcionáře, zbývá stále větší a větší břemeno, neboť JTR je povinna dodávat teplo.

Mgr. Tulpa vyzval p. Vostřáka, aby svou připomínku zformuloval do podnětu pro práci výboru pro energetiku nebo některý odbor MěÚ.

Ing. Beitl řekl, že vedení města mělo seznámit občany předem s celou strategií, aby se o tomto problému dalo diskutovat. Má dojem, že vedení města chce ZM a občany postavit před hotovou věc (týká se to i nové výstavby Horní Proseč, Dolina, parkoviště u obchodního centra atd.).

Mgr. Tulpa řekl, že není problém si uvedené studie půjčit a seznámit se s nimi u místostarosty JUDr. Ing. Pletichy. Je otázkou, zda má smysl pozvat všechny zainteresované firmy k dílčím seminářům, když výbor může připravit (přežvýkat) materiál pro ZM a navrhnout řešení.

Ing. Pešek jako člen výboru pro energetiku řekl, že jim byla předložena zpráva o 168 stránkách k nastudování. Z materiálu byl zpracován manažerský výtah. Všichni ve výboru se snaží jednat poctivě a absolutně objektivně. Sám nepatří mezi „tiché“ zastupitele a byl by první, který by se v případě špatného dojmu ozval. Tisk šíří polopravdy a konkurence také vypouští nepravdy. Na poslední jednání výboru přinesli pracovníci CITIPLAN veliký objem nestranných informací, ze kterých vyšly stejné závěry, jaké navrhovala JTR. Jsou to veliké objemy potřebných informací a obává se, že by takovéto množství materiálu většinu členů ZM zahltilo.

Mgr. Tulpa ještě upozornil Ing. Beitla, že není problém, aby se jako člen ZM zúčastnil projednání materiálů, má možnost 10.6. při představení koncepce firmy ENVIROS.

Mgr. Paukrtová navrhla zastupitelům, aby se zúčastnili 10.6. projednávání a představení firmy ENVIROS. Situace je vážná a bude ráda, když informovanost členů ZM bude co největší. Pokusí se zajistit termín na přednášku u firmy CITYPLAN, přímo u generálního ředitele, který je členem některé energetické organizace u EU. Jeho kompetentní vystoupení vysvětlí ohrožení, která vyplývají z energetických problémů, rozpad CZT atd.

Mgr. Tulpa řekl, že představení firem probíhá dle předloženého materiálu a všechny čtyři předložené zprávy projdou výborem, kde je zastoupení celého politického spektra města a jeho obyvatel.

Pan Pelta podpořil společný postup napříč politickým spektrem a snahu najít nejlepší řešení pro město. Firmy nabízí alternativní řešení a je třeba vybrat to ekologicky nejvýhodnější. Celá mediální kampaň proti energetice v Liberci a v Jablonci má jinou příčinu (změna dodavatele mazutu). Komise a výbor pro energetiku je nutný pro informovanost všech obyvatel prostřednictvím členů ZM, že CZT je smysluplné. Pokud půjde o jiný způsob vytápění, bude záležet na firmách, aby přesvědčili 30 členů ZM, kteří dál budou přesvědčovat občany (své voliče). Odborné analýzy jsou nutné k přesvědčení účastníků, aby mohl být společný výstup pro všechny.

Ing. Schäfer řekl, že je zde hodně diskuzí, ale základní princip tady uniká. CZT se budovalo kvůli výhodnějším podmínkám pro odběratele. U nás CZT výhodné není a otázka zní, kde je chyba - u odběratele nebo u dodavatele. Předložený rozbor nákladů a hospodaření (další bod) neodpovídá skutečnostem.

Pan Vostřák upozornil, že komise musí být jednotná, protože tam není žádná konkurence z jiných firem. Řekl, že si p. Pelty váží, ale mrzí ho na něm, že on byl jedním z prvních, kdo se odtrhl od CZT.

Pan Šourek vysvětlil, že město prodalo JTR za 300 mil. Kč a nová JTR musela o tuto částku navýšit své jmění, což se muselo promítnout i do ceny tepla.

Mgr. Tulpa řekl, že výhodnost odběru není jen o penězích, je to daleko širší pojem (ekologie). Odpojit se od CZT, znamená také lidem vysvětlit všechny komplikace, které s tím přijdou a neřeší to nic jiného, než krátkodobé uspokojení.

Ing. Schäfer odpověděl, že výhodnost nejen peněžní bude vždy pro odběratele ta nejpodstatnější a JTR se musí snažit, aby o své výhodnosti přesvědčila.

Mgr. Paukrtová řekla, že firma CITYPLAN spočítala, kolik bude stát pro jednotlivé odběratele totální rozpad sítě CZT a kolik bude stát jedna z variant, která znamená její zachování. Rozpad sítě CZT vychází podstatně dráž. Tedy ekonomické hledisko zde neplatí. Z energetického zákona existují možnosti pro město, jak se rozpadu sítě CZT bránit. Každé odpojení má negativní dopad pro město. Vyzvala zastupitele, aby si vyslechli návrh nezávislé společnosti CITYPLAN, jejich výpočty a všechna hlediska s tím související.

Ing Pešek apeloval na členy zastupitelstva, aby nechali pracovat výbor a pozval všechny mj. na 3. zasedání výboru, kde budou předloženy argumenty firmy Rýnovická energetická.

Ing. Dlouhý vyslovil názor, že zastupitelé měli být seznámeni se seminářem JTR a CITYPLAN.

Mgr. Tulpa upozornil, že by šlo o široký záběr této tématiky, jednalo by se o 2-denní seminář.

Mgr. Karásek řekl, v energetické koncepci stále trvá potřeba dlouhodobé koncepce JTR, tedy firmy, která celou soustavu bude provozovat.

Mgr. Paukrtová upozornila, že je třeba si přečíst plán práce Výboru pro energetiku a dne 27.5. byla předložena koncepce JTR. S politováním konstatovala, že měla dojem, že vytvořením tohoto výboru, dali členové ZM členům výboru pravomoc k projednání a prostudování všech materiálů (mnohastránkové elaboráty jednotlivých firem), ze kterých vyjde konečné doporučení pro ZM. Zároveň byla předložena studie nezávislé společnosti CITYPLAN. Netušila, že členové ZM chtějí být seznámeni už s tímto základním materiálem. Pokud ZM žádá předložení koncepce JTR, může to zajistit.

Mgr. Tulpa řekl, že hlavním motivem vzniku výboru pro energetiku bylo zpracování všech předložených materiálů pro ZM a navržení dalšího postupu.

Ing. Dlouhý podpořil starostu ve vytvoření společného materiálu pro ZM.

22b) Vývoj ceny tepla v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr.Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil, že je to vývoj ceny v období 2001-2007 a jde o vývoj ceny tepla, nikoli hospodaření JTR. Pokud ZM žádá tento rozbor, JTR ho může předložit (dozorčí rada).

RNDr. Čeřovský polemizoval s odpovědí starosty, neboť zadání úkolu znělo - rozbor (vyúčtování) aktuální ceny tepla. Předložená zpráva je profesionálně zpracované slohové cvičení. Každá cena má přesnou specifikaci nákladů, což zde není uvedeno. Řekl, že vítá předešlou diskuzi o problematice tepla, neboť to není politizování jedné skupiny, ale složitá problematika, o které předložená zpráva svědčí.

Mgr. Tulpa řekl, že pokud chtělo ZM přesný vzorec, jak vzniká cena tepla, mělo to být přesně specifikováno. Akciová společnost si k tomu dá své, neboť jde o obchodní tajemství.

Ing. Pešek potvrdil, že uvedené údaje jsou součástí manažerské výtahu, který byl výboru předložen firmou JTR, sestavené dle kalkulačního vzorce. Uvedl, že i takovýto rozbor ukazuje na reálný vývoj společnosti. Sám navrhoval sestavit graf ceny tepla na delší časové ose, aby se ukázalo, kde má cena základy (ve kterém časovém, politickém období).

Pan Šourek reagoval na předešlou diskuzi. Řekl, že zpráva ukazuje adekvátní rozbor společnosti, cena kopíruje i cenu navyšování energií, jen mu chybí údaj o investování do jejich zařízení.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že zisk je regulován Státním energetickou inspekcí (do 10%). Na výsledku hospodaření firmy má město svůj podíl (založeno v Obchodním rejstříku ve Sbírce listin).

Mgr. Tulpa doplnil, že všechny výsledovky byly zveřejněny, vč. výročních zpráv, kde jsou všechny investice zohledněny.

Ing. Beitl řekl, že v r. 2007 došlo k meziročnímu snížení ceny mazutu (cca o 20%), což potvrdil graf, který dodal, ale nikde se to nepromítá v ceně tepla.

Mgr. Karásek upozornil, že ve zprávě graf ukazuje, že ceny rostly v období 2001-2007 s cenami mazutu. Tudíž se může vyvrátit tvrzení „o ukradení zlatých vajec“, jak se psalo před dvěma lety, lze to tedy brát jako omluvu mezi řádky.

Mgr. Tulpa řekl, že příštímu ZM předloží rozbor ceny tepla v návaznosti na výroční zprávy, ale nebude nyní rozebírat zprávy a výkyvy v minulosti. Požádal o písemné doplnění usnesení RNDr. Čeřovského.

RNDr. Čeřovský formuloval doplnění usnesení - ukládá starostovi města doplnit informaci o kalkulaci ceny tepla vč. jednotkové ceny paliva.

Ing. Beitl řekl, že by tato zpráva měla vyvrátit dezinformace, které se šíří po nettu a v tisku.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval na připomínku k výkyvům ceny mazutu a vysvětlil, že JTR se předzásobuje a v době snížení ceny byly zásobníky plné a nebylo možné na cenu zareagovat.

Pan Šourek se přihlásil k narážce Mgr. Karáska na „zlatá vejce“. Upozornil, že JTR je soukromá firma a mýlí se ten, kdo si myslí, že takovýto subjekt rozkryje karty své režie.

Ing. Schäfer řekl, že město je rukojmí firmy JTR a ta toho zneužívá, proto je nutná konkurence ve městě a neměli bychom se toho bát.

Mgr. Tulpa řekl, že částečně s ním může souhlasit, ale zodpovědnost za 40 tisícové město mu nedovolí hodit slabší odběratele přes palubu. Musí hájit zájmy města, ale zároveň být akcionář a zároveň vysvětlovat odběratelům, že zisk jde do společného. Souhlasí s tím, že je nutné zvýšit tlak na JTR, aby řešila cenu a našla způsob, jak občany přesvědčit. Pokud by město prodalo své akcie, nahraje to do karet konkurenci, která chce CZT rozbít. Stejná situace ale může nastat u vody, u telefonů, u elektřiny atd. Je to složitá filozofie, kterou je třeba pojmenovat a řešit.

Pan Vostřák řekl, že město je akcionář podniku, který funguje. CZT ale takto funguje 40 let a je třeba jeho razantní přestavby. Město samo schválilo v minulosti několik plynových výtopen, které ovlivnily celkové odběry a tudíž i cenu tepla pro obyvatele.

Pan Šourek nesouhlasil s tím, že by CZT bylo zastaralé a neudržované. Celá soustava je udržovaná a vydrží ještě 20 let. Ale problém je v její efektivitě využívání. Celá soustava je života schopná a je nutné, aby se zachovala, protože to je pro město jistota. Pokud se připustí její rozpad, vzniknou obrovské problémy celému městu.

23. Delegování zástupců města

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na dodatek k materiálu, který řeší zastoupení města v orgánech, kam deleguje ZM své zástupce.

Ing. Schäfer se ohradil proti tvrzení starosty, že je nahrazen Ing. Hrdinou pro lepší komunikaci. Upozornil, že sám nabídl materiál z ČSAD JUDr. Pletichovi, ale vedení města si o to samo nepožádalo. Řekl, že ale respektuje rozhodnutí klubu.

Mgr. Tulpa řekl, že jde zřejmě o pojetí informací z jiného úhlu pohledu, ale informace nebyly předávány v plném rozsahu.

Pan Šourek konstatoval, že hospodaření FK Jablonec 97 je rok od roku horší a jak chce oddíl tento problém řešit. Město je akcionářem (finanční účast) a v jejich výsledovce je položka „cizí zdroje“, která je ročně vyšší. Uložil by p. Vobořilovi, aby tuto položku dokladoval.

RNDr. Čeřovský se tázal, proč nejsou jmenovaní zástupci do organizací z řad zastupitelů (ČSAD - Ing. Hrdina).

Mgr. Tulpa vysvětlil, že na společném jednání klubu došli k závěru, že do této organizace je třeba kompetentního člověka, který rozumí daním a hospodaření. Ing. Hrdina předložil rozbory k hospodaření JTR a jeho odborná argumentace přesvědčila, že splňuje odborné hledisko, a proto byl navržen do představenstva ČSAD.

Pan Pelta obsáhle vysvětlil situaci v FK Jablonec 97. Problém je v zastavené finanční podpoře hlavních dvou akcionářů, Jablonex Group a firma Swarovski. Poslední dva roky nejsou žádné příspěvky, klesl dolar a obě firmy jsou na tomto kurzu silně závislé. Auditorem byl klub vyzván, aby problém řešil, nebo vyhlásil konkurzní řízení. Bylo nutné navýšit základní jmění klubu. Společnost FK Jablonec 97 musela nahradit své sponzory a nové financování. Ve městě finanční potenciál není, firmy jako je TRW, ABB jsou americké a nikomu nedají nic. Přiznal, že tuto práci ve fotbale dělá již 18 let, ale situace posledního období je nejhorší. Podnikl kroky, aby fotbal mohl v Jablonci dál fungovat a obrátil se do zahraničí.

Pan Šourek řekl, že doufá, že to on i klub zvládne. Vyčetl mu ale, že o problémech klubu měl již dávno ZM informovat, hlavně v souvislosti se schválením půjčky od města ve výši 10 mil. Kč.

Pan Pelta se ohradil, že nic neskrýval, není mu lhostejný stav klubu a jako záruku dal svůj soukromý majetek, kterým se zaručil při půjčce od města. Zatím to nevzdá a doufá, že se klub vzpamatuje.

24. Změny ve složení výborů

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

25. Připravenost přehrady na letní sezonu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

26. Založení společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel jen doplnil, že i nadále přidělování bytů bude na radě města. Navrhl do dozorčí rady společnosti Ing. Peška, Bc. Hamplovou a pana Šourka.

Ing. Pešek upozornil na tabulku na str. 7 a podrobně ji rozebral. Ekonomická prognóza mu vyšla na 4 pracovníky společnosti, pokud by se udržela částka 140 Kč/jednotka.

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že práce společnosti nebude jen ve výběru poplatků a nájemného za byty. Společnost vezme na sebe velkou část úkolů MěÚ, plánování větších oprav a celé obhospodařování městských bytů.

Pan Šourek podpořil předložený materiál a vyjmenoval úkony, které musí MěÚ řešit v souvislosti s městskými byty a nemovitostmi, vč. nebytových prostor. Založení organizace je cesta ve směru úspor a efektivnosti, ke které nás situace nutí. Je to cílový stav k řešení správy nemovitostí.

Ing. Beitl řekl, že klub ODS zastává názor, že radnice by podnikat neměla a zastává názor, že tento problém MěÚ nezvládl a je to systémově špatně. Mělo by se vypsat nové výběrové řízení, ale město si vybralo tu složitější cestu. Tázal se tajemníka úřadu, zda to bude stejné s.r.o., jak ho může založit kdokoliv a z jakého titulu převezme správu bytů bez výběrového řízení.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že to bude z titulu 100%-ního vlastníka, bude vykonávat jen činnost pro svého zřizovatele a v jeho zájmu. Bude to podobné řešení jako je u TSJ. Majetek zůstane v majetku města a bude to servisní organizace, která pro nás bude vykonávat nějaké činnosti.

Pan Šourek reagoval na Ing.Beitla a řekl, že pokud se práce organizace zefektivní, úředníci (bývalí zam. MěÚ) ji budou dělat dobře a zodpovědně.

Pan Vostřák se tázal, zda tato organizace bude spravovat (objíždět) všechny nemovitosti jedním autem?

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že nejdříve musí nastavit systém, propojit s radnicí a postupně se bude řešit další.

27. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II.pololetí 2008

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, jen upozornil na změnu termínu ZM v červnu.

Ing. Beitl se omluvil z nového termínu v červnu, neboť si naplánoval dovolenou dle původního plánu práce.

28. Pozůstalost manželů Jany a Josefa Václava Scheybalových - informativní zpráva

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel jen doplnil zprávu o stanovisko výboru pro hospodaření s majetkem města - doporučeno odkoupení majetku. Upozornil, že pozice města není příliš silná, přednost v dědickém řízení mají v tomto případě státní organizace (nejsou žádní přímí dědicové). Město musí dokladovat svou připravenost na péči o objekt fary, která je nejstarším objektem v Jablonci.

Ing. Pešek řekl, že předložený materiál schvaluje jako logický tah na stávající situaci. Málokteré město se může pochlubit objektem s popisným číslem 1. Zdůraznil, že je třeba tento krok zastřešit něčím dalším, např. zřízením Městského muzea v tomto objektu. Jablonec n.N. Městské muzeum nemá a v souvislosti s mincovnou v našem městě by se dala skloubit činnost Scheybalových (historie a vývoj mincí) a vytvořit tak podmínky pro založení této společnosti.

Pan Vobořil souhlasil s návrhem, neboť to je jedinečná příležitost, jak Městské muzeum zde zřídit. Iniciativu musí převzít město a proto dnešní materiál - záměr odkoupení objektu. V rámci dědického řízení je možné objekt fary vyjmout a odkoupit. Po odsouhlasení zastupitelstvem tohoto záměru, předloží příště strukturu a záměr společnosti.

Pan Šourek podpořil za výbor pro hospodaření s majetkem města celý záměr odkoupení fary.

Pan Vostřák upozornil, že fara má č.p. 1, ale není to nejstarší objekt v Jablonci nad Nisou. Podpořil celý záměr jako jasnou cestu a jedinečnou možnost ke zřízení muzea v Jablonci n.N.

Mgr. Karásek řekl, že zřízení muzea bylo plánováno na Horním nám. a bude třeba upravit územní plán.

Ing. Schäfer řekl, že s výkupem souhlasí a doplnil, že pozůstalostí bylo pověřeno Muzeum Českého Ráje v Turnově, které si podalo žádost na ministerstvo o převod celého depozita do správy Libereckého kraje. LK tuto žádost podpořil a jsou předpoklady, že by se měl objekt odkoupit.

Pan Vobořil doplnil, že náš pracovník pracuje na sbírkách Scheybalových přímo v Muzeu Českého Ráje a je dohoda mezi městem a muzeem, že sbírky budou rozděleny na část jabloneckou (sbírky, vztahující se k Jablonecku a Sudetům) a sbírky česko-rájské (vztahující se k Turnovu a Českému Ráji)

29. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na variantní řešení dle priorit.

Pan Šourek upozornil na dopis manželů Kučerových a navrhl doplnění usnesení a vrácení jejich žádosti k projednání do výboru pro hospodaření s majetkem města (jde o školu v Proseči). Je nutné, aby jejich žádost prošla řádným výběrovým řízením.

Mgr. Žur komentoval petici občanů, která byla dána na stůl. Podepsaní občané nejsou proti výstavbě ani rozvoji města. Lokalita Horní Proseč byla určena k výstavbě bytů rodinného typu, max. do 2. patra. Ocenil vstřícnost investora Ing. Kašpara, který se s občany sešel a byl konstruktivní. Zdůraznil, že podepsaní obyvatelé jsou voliči nás všech a měli bychom je vyslechnout (500 podpisů).

Paní Caklová se tázala na řešení výjezdu ze zakresleného staveniště mezi domy 22 a 24. Řekla, že bylo Ing. Kyptou slíbeno, že výstavba nezasáhne stávající zástavbu a výjezd bude směrován bokem na Širokou ul. Upozornila, že pokud se tam postaví mateřská škola, stoupne dopravní zatížení (rodiče dětí, zásobování, atd.). Nesouhlasí s navrženým řešením a přimlouvala za nalezení jiného řešení v zájmu obyvatel domu č. 24, hlavně přízemních bytů.

30. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM


Mgr. Tulpa
se tázal jednotlivých interpelantů, zda jsou spokojeni s odpovědí.

Ing. Pešek řekl, že počká s reakcí po prázdninách. (objekt bývalé porodnice). Zatím bere odpověď na vědomí.

Bc. Hamplová řekla, že spokojená není, podá novou interpelaci (přechod pro chodce na Podhorské ul. u Vikýře).

Mgr. Žur - bere odpověď na vědomí.

30b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa konstatoval, že písemné interpelace nebyly předány a vyzval na podání ústních interpelací.

Bc. Hamplová řekla, že se vrátí ke své interpelaci k přechodu v Podhorské ul.u DDM Vikýř. Odpověď bere na vědomí, ale ze zaslaného textu jí vyplývá několik dalších otázek:

a) zabýval se někdo dalším řešením a kontaktoval někdo opětovně KÚ v této souvislosti

b) zástupce policie ČR konstatuje, že došlo pouze k „ jednomu“ vážnějšímu případu na tomto přechodu - pokládá to za nestandardní odpověď

c) kdo bude rodiče upozorňovat, že nemají parkovat před ZUŠ, ale na druhé straně u DDM Vikýř, aby mohly děti vystoupit z auta

d) kdo zaplatí zařízení poptávkového přechodu

e) kdo zpracovává projekt „humanizace“, který je součástí Dopravního Generelu a tudíž se může tento úkol vyškrtnou ze sledovaných úkolů ZM ????.

Upozornila, že celá záležitost se táhne několik let a nikdo to neřeší, jen se „papíruje“. Je jasné, že Podhorskou ul. vede „Zelená vlna“, rodiče tam neparkují dlouhodobě, ale někdo musí rodičům sdělit, kde mají parkovat a čekat na své děti.

Ing. Pešek komentoval pokutu MěÚ za poškození běžeckých tratí v Břízkách. Z materiálu nabyl dojmu, že to je soukromá válka mezi dvěma úředníky. Žádá, aby město informovalo zastupitelstvo, i zpětně, že platilo pokutu vyšší než 50 tis. Kč.

Mgr. Karásek vyzval zastupitele, aby o přestávce s ním zašli do 4.patra MěÚ, kde jim u nástěnky vysvětlí důvody pokuty.

Ing. Beitl se tázal na výstavbu víceúčelového sportovního areálu v Sokolí ul. a jak ho bude využívat ZŠ, vč. informace o plánovaném provozování a nájemnících. Odpověď žádá písemně.

Mgr. Žur se tázal, jaká je bytová politika města a jak se došlo k tvrzení, že městu chybí 1 000 bytů.

Mgr. Tulpa odpověděl, že bytová politika je obsažena ve strategickém plánu města, akčním plánu, integrovaném plánu a územním plánu města. Bude se řešit satelitní výstavbou, v územním plánu jsou vymezeny lokality pro bytovou výstavbu.

Ing. Kypta řekl, že k číslu 1.000 se došlo porovnáním poptávky a nabídky realitními kancelářemi. Cena bytu stoupla a vyrovnává se téměř malému rodinnému domku, po kterém je čím dál větší poptávka.

Mgr. Žur řekl, že se poptával asi v 10-ti RK a nikde mu nepotvrdili toto číslo.

Mgr. Tulpa řekl, že to byl požadavek Strategického plánu města (běžný průzkum).


Mgr. Žur nežádal písemnou odpověď.

Ing. Schäfer se tázal na záměr města s chátrajícím Tyršovým parkem, který je v katastrofálním stavu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že se připravuje projektová dokumentace k parku, dojde k přesunu veřejných WC a na podzim se bude podávat žádost o dotaci do r. 2012.

Mgr. Tulpa řekl, že město si je vědomo, že jde o velmi problematickou zónu, kde je zvýšená hlídková činnost MP.

Pan Vostřák řekl, že se k této části města již dokumentace dělala asi před dvěma lety. Žádal, aby město zajistilo, aby park byl pod kontrolou ve dne i v noci.

Mgr. Tulpa řekl, že to bude velmi těžké, ale pokusí se to řešit.

Pan Bartoněk urgoval dořešení prostoru před nádražím (oprava domu, kácení stromů, otočka autobusu, kanalizace).

Ing. Kypta reagoval, že se to v současné době řeší a je zadána dokumentace vč. otočky a kanalizace.

Pan Bartoněk nepožadoval písemnou odpověď.

Mgr. Karásek upozornil, že Tyršův park byl oživen někdy na podzim 2002, byl nastaven nový režim parku, jezírko mělo svůj záměr v souvislosti s revitalizací Nisy. Všechny problémy řešil odbor rozvoje(podáno jako informace).

Bc. Hamlová podpořila dotaz p. Vostřáka a tázala se, jak často TSJ uklízí dětské hřiště v parku a uklízí park vůbec.

31. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění

RNDr. Čeřovský měl připomínku, aby se v důvodové zprávě vypustila poznámka - úkol splněn u usnesení č. 285/C/2/2008 v souvislosti s vývojem ceny tepla (Mgr. Tulpa).

Nebyla další diskuze

32. Diskuse

Ing. Pešek upozornil zastupitele, že materiál č. 20 - Dopravní infrastruktura - již je v pořadí třetí stejná verze, kterou zastupitelé obdrželi. Materiál se sice stáhl z projednávání, ale navrhl, aby se předřadil k úkolům bod 0.- dokončení bulváru 5.května před bod 1. Pokládá to za nejslabší článek dopravy ve městě. Dále se zmínil o již diskutovaných problémech kolem dopravy a upozornil na byrokratické postupy úředníků (umístění značek, zrcadel, zapytlované lešení u staveb) - všechno má řešit dopravně silniční úřad! Neřeší se ani pokuty stavebním firmám za znečištění silnic. Řekl, že město by si mělo umět udržet pořádek. Tázal se na soukromý objekt ve Mšeně u budovy PČR - jaký je s ním záměr - písemně.

Mgr. Tulpa přečetl dva dopisy ke stavbám Horní Proseč a Dolina. Dopis od p. Motla a od Mgr. Žura za petiční výbor proti XXXVII. změně ÚP. Materiály se bude město zabývat a písemně odpoví.

Ing. Dlouhý se ohradil proti poznámce Ing. Peška, že zastupitelé neměli žádnou informaci, že materiál č. 20 je již po 3. předkládán ve stejné verzi.

Ing. Kypta vysvětlil, že materiál byl oproti 1.verzi zeštíhlen, ale grafika zůstala stejná. Příště bude předložena jen košilka materiálu.

Mgr. Paukrtová se tázala, zda na dopis p. Motla bude reagovat město, či to má učinit sama. Upozornila, že pan Motl má nedostatečné a nepřesné informace.

Mgr. Tulpa odpověděl, že město bude reagovat a sejde se s petičním výborem i s p. Motlem.

Pan Vostřák se ohradil proti konstatování pana starosty, že zastupitelstvo odhlasovalo výstavbu Horní Proseč a Dolina. Uvedl, že on odhlasoval Strategický plán s bytovou výstavbou, nic konkrétního. Lidé se brání, nikdo s nimi nediskutuje.

Mgr. Tulpa reagoval, že každý je odpovědný za své hlasování. S petičními výbory se mluví, vč. investorů. Naplňují se záměry a usnesení strategického, akčního a integračního plánu, aby se stavěly širokospektrální byty a jednotliví developeři budou lidem své plány ukazovat a diskutovat s nimi.

Pan Vostřák se tázal na trafostanici u budoucí výstavby, která musí mít ochranné pásmo

Ing. Kypta odpověděl, že se do ochranného pásma orientují cesty, parky, zahrady apod. Domy se tam nestaví. Developeři to musí ctít.

Protože nebyla další diskuze, požádalstarosta městapředsedu návrhové komise o zahájení hlasování.

33. Schválení návrhu usnesení

Ing. Dlouhý postupně přečetl usnesení a nechal o jednotlivých bodech hlasovat (viz tabulka hlasování:

Název usnesení 15. ZM - 29.5.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 300/2008

Volba člena rady města

29

0

0

1

Usnesení ZM č. 301/2008

Zpráva o činnosti starosty města

29

0

0

1

Usnesení ZM č. 302/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 303/2008

Převody objektů

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 304/2008

Prodej bytové a nebytové jednotky

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 305/2008

Převody pozemků

28

0

0

2

Usnesení ZM č. 306/2008

Bezúplatný převod pozemků

28

0

0

2

Usnesení ZM č. 307/2008

Prodej vodovodního řádu

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 308/2008

Hodnocení plnění rozpočtu za I.Q.2008

27

0

2

1

Usnesení ZM č. 309/2008

Infozpráva o správě cen.papírů za I.Q.2008

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 310/2008

Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby

27

0

2

1

Usnesení ZM č. 311/2008

Schválení smlouvy s fou CRESTYL

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 312/2008

Schválení podnětu na pořlíz.44.změny ÚP

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 313/2008

Schválení podnětu na poříz.45.změny ÚP

vč. dodatku Mgr. Žura

8

1

17

4

původ.návrh - na pořlíz.45.změny ÚP

27

0

1

2

Usnesení ZM č. 314/2008

Vydání XXXVI.změny platného ÚP

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 315/2008

Vydání XXXVII.změny platného ÚP

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 316/2008

Jablonecká přehrada - studie - vč.doplnění

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 317/2008

CZT - složení výboru a plán práce

29

0

1

0

Usnesení ZM č. 318/2008

Vývoj ceny tepla v Jablonci n.N.

28

0

2

0

Usnesení ZM č. 319/2008

Delegování zástupců města

26

0

4

0

Usnesení ZM č. 320/2008

Změna ve složení výborů

22

0

0

8

Usnesení ZM č. 321/2008

Připravenost provozu přehrady v letní sez.

30

0

0

0

Usnesení ZM č. 322/2008

Založení společn.Městs.správa nemovitostí Jbc.n.N

17

7

6

0

Usnesení ZM č. 323/2008

Stanovení termínů ZM na II. pol.2008

23

1

6

0

Usnesení ZM č. 324/2008

Pozůstalost manželů Scheybalových

28

0

0

2

Usnesení ZM č. 325/2008

Dopisy občanů

A) dopis pí Musilové

27

1

0

2

B) dopis pí Ružovičové

29

0

0

1

C) dopis manželů Kučerových

28

0

1

0

D) dopis - petice Mgr. Žura

28

0

1

0

E) dopis A. a R. Čeřovských

29

0

0

0

F) dopis R. Haiblíka a M.Víška

29

0

0

0

G) dopis J. Obršlíka

28

0

1

0

Usnesení ZM č. 326/2008

Vyřízení interpelací

29

0

0

0

Usnesení ZM č. 327/2008

Kontrola plnění usnesení

29

0

0

0

Pozn. Celkový počet členů ZM 30

Během hlasování u usnes.č.325 odešel Ing.Schäfer - 29 členů ZM

34. Závěr

Starosta města poděkoval všem za účast a ukončil jednání zastupitelstva v 15,40 hodin. Upozornil členy rady města na zasedání mimořádné rady v 16,00 v místnosti č. 203.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu:
Ing. František Pešek, Mgr. Petr Karásek

Vytvořeno 4.7.2008 13:45:37 | přečteno 2242x | Petr Vitvar
load