Usnesení 29.05.2008

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 29. května 2008.

Usnesení ZM č. 300/2008

Volba člena rady města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informaci o rezignaci Mgr. Soni Paukrtové na členství v radě města Jablonce nad Nisou

B) zvolilo

za člena rady města Jablonce nad Nisou Jindřicha Berounského

Usnesení ZM č. 301/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 302/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 303/2008

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

1. prodej objektu č.p. 1210 (Vysoká 5a), na st.p.č. 1095 včetně st.p.č. 1095 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti Datapoint.cz s.r.o., IČ 627 38 186, se sídlem Palackého 1006/1, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.700.000,- Kč s tím, že 3.100.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 600.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

2. prodej objektu č.p. 294 (Pražského Povstání 6) na st.p.č. 1253 včetně st.p.č. 1253 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (včetně příslušenství) do podílového spoluvlastnictví ideální ½ panu P. Ch., bytem Jablonec nad Nisou a ideální ½ panu Ing. Z. L., bytem Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.210.000,- Kč s tím, že 2.020.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.190.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

Usnesení ZM č. 304/2008

Prodej bytové a nebytové jednotky

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytové a nebytové jednotky a

schvaluje

1. Prodej bytové jednotky stávajícím nájemcům v objektu:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Palackého 46/3769

3769/1 Hozák Jiří 1941

Hozáková Jadwiga 1947

2. Prodej nebytové jednotky č. 3769/02 v objektu Palackého 46/3769 o celkové výměře 70,1 m2 v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 701/20240 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4/12 a 4/13, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům MUDr. J. a MUDr. S. J., trvale bytem Jablonec nad Nisou za kupní cenu 932.206,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 305/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a:

A) schvaluje

1. prodej st.p.č. 4048 o výměře 21 m² v k.ú. Jablonec n. N. manželům Ing. M. a O. H., bytem Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m² , tj. celkem 8.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej st.p.č. 4029 o výměře 25 m² v k.ú. Jablonec n. N. manželům V. a S. Z., bytem Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m² , tj. celkem 1.250,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 1792/1 o výměře 284 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady JUDr. J. V., bytem Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m² , tj. celkem 56.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. směnu části st.p.č. 461/1 nově označené jako p.p.č. 461/9 o výměře 33 m² a části p.p.č. 461/4 nově označené jako p.p.č. 461/8 o výměře 54 m² (tj. celkem 87m2 ) vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví ing. M. K. bytem Jablonec nad Nisou za část p.p.č. 462/2 nově označenou jako p.p.č. 462/7 o výměře 244 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 250,- Kč/m2, tj. celkem 39.250,- Kč s tím, že cena bude uhrazena při podpisu směnné smlouvy.

5. směnu p.p.č. 36/4 o výměře 200 m2 a části p.p.č. 36/3 dílu „e“ o výměře 6 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za části p.p.č. 36/1 dílu „a“ + „c“ o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Kokonín ve vlastnictví pana V. K., bytem Jablonec n. N. a pana V. K. bytem Jablonec n. N. s finančním doplatkem ve prospěch města ve výši 50,- Kč/m2, tj. celkem 8.900,- Kč s tím, že cena bude uhrazena při podpisu směnné smlouvy.

6. prodej p.p.č. 1283/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Mšeno n. N. manželům F. a J. V. bytem Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 3.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 1283/4 o výměře 46 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. manželům J. a J. K., bytem Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 9.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 803/52 o výměře 1047 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby bytového domu společnosti DTZ LIBEREC s.r.o. IČ 25414119, se sídlem Proseč pod Ještědem 1, Český Dub za cenu 1.300,- Kč/m2, tj. celkem 1,361.100,- Kč s tím, že do 6 měsíců po obdržení rozhodnutí Zastupitelstva města Jablonce n. N. o prodeji p.p.č. 803/52 v k.ú. Kokonín bude požádáno o územní rozhodnutí a kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej p.p.č. 239/2 o výměře 3818 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby dvou bytových domů společnosti ISI, spol. s r.o. IČ 41192125, se sídlem Vokáčova 1413, Praha 4 - Michle za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 1,336.300,- Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 6. 2009, o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2009 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 11. 2011. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude nájemné stanoveno ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok a řešení problematiky vyplývajících věcných břemen.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 338/7 o výměře 816 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby bytového domu se službami se společností AB STAVEBNÍ, s.r.o., IČ 61535397, se sídlem Pivovarská 17, Jablonec n. N., za cenu 550,- Kč/m2, tj. celkem 448.800,- Kč s tím, že o územní rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2008, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 30. 6. 2009 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 30. 9. 2012.

Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude nájemné stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok.

B) neschvaluje

1. prodej p.p.č. 2141/8 o výměře 117 m2 v k.ú. Jablonec n. N. Ing. M. G., bytem Jablonec n. N.

2. prodej části p.p.č. 1414/6 v k.ú. Jablonec n. N. paní V. Š. a panu V. R., oba bytem Jablonec n. N.

3. prodej p.p.č. 796/5 o výměře 19 m2 a p.p.č. 796/4 o výměře 64 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům J. H. Ch. a paní H. Š., všichni bytem Jablonec n. N.

C) mění

1. usnesení č. 214/2008/5 ze dne 31.1.2008 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 979/39 o výměře 58 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem přístupu manželům Ing. V. a E. Č., bytem Jablonec n. N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 14.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. usnesení č. 186/2007/A12 ze dne 13. 12. 2007 to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 241/1 o výměře 738 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu Ing. B. D., bytem Jablonec n. N. za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 258.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. usnesení č. 214/2008/B1 ze dne 31. 1. 2008 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 985/8 o výměře 548 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/5, manželům R. a M. A., paní V. H., manželům A. a E. K., paní M. N., všichni bytem Jablonec nad Nisou a manželům L. a D. R., bytem Jablonec n. N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 82.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 306/2008

Bezúplatný převod pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu pozemků a

schvaluje

bezúplatný převod části p.p.č. 2047/1 a p.p.č. 2052/1, geometrickým plánem nově označené jako 2047/13 o výměře 4827 m2 a p.p.č. 2047/15 o výměře 825 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N., od společnosti ASTRA, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 3300/9, Jablonec n.N., IČ: 413 29 104 na město Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 307/2008

Prodej vodovodního řadu do vlastnictví SVS a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu majetku do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. a:

schvaluje

prodej vodovodního řadu mezi ulicemi U Balvanu, Nová Pasířská, Nádražní, Havlíčkova a Vodní Severočeské vodárenské společnosti, a.s. IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice za 1.000,- Kč

Usnesení ZM č. 308/2008

Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2008

Usnesení ZM č. 309/2008

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2008 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 310/2008

Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby - „Vymezení zájmových lokalit města“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zveřejnění lokalit a:

A) schvaluje

zveřejnění lokalit s regulativy zástavby, dle důvodové zprávy, za účelem investiční výstavby

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

zajistit zveřejnění předmětných pozemků dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 311/2008

„Revitalizace a dostavba centra města Jablonec nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

o „REVITALIZACI A DOSTAVBĚ CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“:

A) schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí ve znění dle důvodové zprávy na prodej stavební parcely č. 99/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 642 m2, stavební parcely č. 3945 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 64 m2, pozemkové parcely č. 2352/22 - ostatní plocha, o výměře 73 m2, pozemkové parcely č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m2, pozemkové parcely č. 2851 - ostatní plocha, o výměře 1355 m2, pozemkové parcely č. 2601 - ostatní plocha, o výměře 1452 m2, pozemkové parcely č. 2816 - ostatní plocha, o výměře 380 m2, pozemkové parcely č. 134 - ostatní plocha, o výměře 107 m2, pozemkové parcely č. 2301/3 - ostatní plocha, o výměře 75 m2, pozemkové parcely č. 142 - ostatní plocha, o výměře 2207 m2, pozemkové parcely č. 2301/5 - ostatní plocha, o výměře 607 m2 vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou včetně jejich veškerých součástí a příslušenství za účelem investiční výstavby se společností CRESTYL properties s.r.o. se sídlem Husova 240/5, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 276 21 588 za kupní cenu ve výši 1.100,-Kč/m2, tj. 7.800.100,-Kč.

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

1. ustanovit odbornou pracovní skupinu složenou ze zastupitelů města. Tato pracovní skupina bude založena za účelem projednání dílčích etap rozpracovanosti dokumentace pro územní řízení stavby „REVITALIZACE A DOSTAVBA CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“

2. předložit Zastupitelstvu města grafickou vizualizaci stavby „REVITALIZACE A DOSTAVBA CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“, která bude vypracována na základě dokumentace pro územní řízení. Toto projednání Zastupitelstvem města bude vázat souhlas města k územnímu řízení.

Usnesení ZM č. 312/2008

Schválení podnětu na pořízení 44. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 44. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 313/2008

Schválení podnětu na pořízení 45. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 45. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 314/2008

Vydání XXXVI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy XXXVI. změnu územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedáníZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007

a to dle materiálu (dokumentace XXXVI. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 315/2008

Vydání XXXVII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy XXI. změnu územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19.6.2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedáníZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25.5.2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6.2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007

a to dle materiálu (dokumentace XXXVI. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 316/2008

Jablonecká přehrada - územně - technická studie

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zadání zpracování územně technické studie Jablonecké přehrady a širšího okolí dle důvodové zprávy na straně 3-4

Usnesení ZM č. 317/2008

CZT - složení Poradního výboru a jeho plán práce

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

zprávu o složení a dosavadní činnosti Poradního výboru pro energetiku a jeho plán práce

Usnesení ZM č. 318/2008

Vývoj ceny tepla v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál dle důvodové zprávy a tuto informativní zprávu

A. bere na vědomí

B. u k l á d á

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

předložit zastupitelstvu města informaci o kalkulaci ceny tepla včetně jednotkové ceny paliva

Usnesení ZM č. 319/2008

Delegování zástupců města

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

1. dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s., konanou dne 4.6.2008 v Teplicích,

Mgr. Petra Tulpu, starostu města

2. dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu ČSAD Jablonec a.s., konanou dne 2.6.2008 v Tanvaldě,

Ing. Milana Maturu

3. dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu FK Jablonec 97, a.s., konanou dne 17.6.2008 v Jablonci nad Nisou,

pana Petra Vobořila, místostarostu

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy a zmocněna v souladu s § 84, odst. 2, písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích navrhnout do orgánů obchodních společností za město Jablonec nad Nisou

1. dozorčí rada ČSAD Jablonec a.s. - Ing. Milana Maturu

2. představenstvo CŠAD Jablonec a.s. - Ing. Eduarda Hrdinu

3. dozorčí rada SVS a.s. - Mgr. Petra Tulpu

D) jmenuje

1. JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu, zástupcem města v revizní komisi Dopravního sdružení obcí Jablonecka

2. Ing. Renatu Vítovou, ředitelku odboru financí a majetku MěÚ, zástupcem města v revizní komisi Dopravního sdružení obcí Jablonecka

Usnesení ZM č. 320/2008

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

A) odvolává

z výboru pro hospodaření s majetkem města

p. Leoše Červu

B) volí

do výboru pro hospodaření s majetkem města

p. Pavla Matulu

Usnesení ZM č. 321/2008

Připravenost provozu přehrady na letní sezónu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o připravenosti přehrady na letní sezonu a tento materiál

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 322/2008

Založení společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou,s.r.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o založení obchodní společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. a

schvaluje

1. založení obchodní společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. dle důvodové zprávy

2. za členy dozorčí rady obchodní společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

Ing. Františka Peška

Bc. Janu Hamplovou

Pavla Šourka

Usnesení ZM č. 323/2008

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na II. pololetí roku 2008

2. změnu termínu červnového zasedání ZM na čtvrtek 19. 6. 2008 .

Usnesení ZM č. 324/2008

Pozůstalost manželů Jany a Josefa V. Scheybalových

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

záměr odkoupit objekt bývalé fary čp. 1 v Kostelní ulici č. 6 s cílem realizovat v něm odkaz původních majitelů zřízením Domu Jany a Josefa V. Scheybalových jako kulturního, osvětového a vzdělávacího zařízení a zachovat v Jablonci nad Nisou sbírky k dějinám Jablonce nad Nisou a Jablonecka.

Usnesení ZM č. 325/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní M. M., Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. neschvaluje

prominutí pohledávky ve výši 512. 676,20,- Kč za dlužníkem M. M., nar. 1955, bytem Jablonec nad Nisou

B) dopis paní V. R., Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o splácení dluhu ve výši 47. 976,- Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.500,- Kč pro V. R., nar. 1964, bytem Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy splátky budou placeny od měsíce června 2008, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci a to až do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh, tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

C) dopis manželů K., Rádlo

1. bere jej na vědomí

2. ukládá

Pavlu Šourkovi, předsedovi výboru pro hospodaření s majetkem města zařadit dopis manželů Kučerových na jednání výboru a předložit zastupitelstvu města doporučení řešení na červnovém jednání zastupitelstva

D) petice proti XXXVIII. změně územního plánu v rozvojové lokalitě „U Tenisu“ - za petiční výbor Mgr. Pavel Žur

bere jej na vědomí

E) dopis manželů A. a R. Č., Jablonec nad Nisou

bere jej na vědomí

F) dopis Ing. R. H., Jablonec nad Nisou a M. V., Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. doporučuje

I. etapu akce (kanalizace a vodovod v lokalitě „Větrný Vrch“) zařadit do rozpočtu roku 2009 ve výši 4,3 mil. Kč. Letos předat vyměření budoucí komunikaci, aby mohl ČEZ realizovat pokládku elektrických kabelů

G) dopis pana J. O., Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. neschvaluje

prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 27. 041,- Kč - za dlužníkem J. O., bytem Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 326/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 24.4. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 24. dubna 2008.

Usnesení ZM č. 327/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. Karel Dlouhý
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 359 319

Vytvořeno 11.6.2008 11:24:16 | přečteno 2276x | Petr Vitvar
load