Zápis 28.02.2008

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 28. února 2008 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Tomáš Suda, Pavel Šourek
  • Ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Mgr. Petr Karásek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 12. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,05 hod.

Byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (18 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Mgr. Tulpa omluvil pozdější příchod Mgr. Pavla Žura a Ing. Václava Čížka, z dnešního jednání se omluvili Ing. Tomáš Suda a pan Pavel Šourek.

Dále pogratuloval Mgr. Soně Paukrtová, která v únoru oslavila své narozeniny.

Starosta města určil ověřovateli zápisu pana Ivo Bartoňka a Mgr. Petra Karáska.

Mgr. Tulpa dále seznámil přítomné s programem jednání a s materiály, které byly předloženy na stůl:

1. dodatek k materiálu č. 14 Schválení podnětu na pořízení XXXX.změny ÚP

- dopis pí Javůrkové (k podbodu 13)

2. výměna listu k bodu č. 18 - omylem se dostal do materiálu jiný zápis

3. materiál č. 20 Projekty prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže (avizováno v programu)

4. dodatek k materiálu č. 21 Partnerství města Jablonec n.N. v Euroregionu NISA (úprava usnesení a změna názvů minulého usnesení)

5. materiál „Společná jízda cyklistů - Jablonec n.N., Bautzen a Jelenia Góra“ (Diskuze)

6. Petice občanů proti plánované výstavbě (Dolina) - Diskuze

7. Zápis 11. ZM

8. Návrh usnesení dnešního ZM

Dále starosta města oznámil stažení bodu č. 16 Bezručova Investiční a.s. Materiál bude po doplnění předložen na příštím jednání ZM.

Protože nebyly žádné připomínky k programu, nechal starosta města hlasovat o navrženém programu:

Program ZM 28.2.2008

3. Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Převody pozemků a prodloužení termínu proinvestování

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Bezúplatný převod a výkup pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Valná hromada JTR a.s. čas 10.00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

10. Kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Informativní zpráva o naplnění koncepčních usnesení ZM v rozpočtu města 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. předfinancování evropských projektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta

14. Schválení podnětu na pořízení XXXX. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

15. Schválení podnětu na pořízení XXXXIII. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

16. Bezručova Investiční, a.s. - objekt bývalé dětské nemocnice

předkládá: místostarosta Ing. Otakar Kypta staženo z programu

17. Umístění trafostanice na Ovocném trhu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

18. Investiční developerská výstavba v prolukách města - zástavba centra města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

19. Komunitní plánování

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

20. Projekty prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže - vyhodnocení konkurzu na stůl

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

21. Partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.)

předkládá: : Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. Partnerství města Jablonec n.N. v projektu „Jablonecký oštěp“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

26. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

27. Diskuse - různé

28. Schválení návrhu usnesení

29. Závěr

Návrh programu byl přijat 20-0-0-2

Mgr. Tulpa oznámil členům rady města, že hned po ukončení jednání ZM svolává mimořádnou RM se dvěma body programu do místnosti č.203.

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl jako předsedu návrhové komiseEvu Gregovou, za členy komise Mgr. Františka Špotáka, Miroslava Peltu, Mgr. Petra Karáska a Ivo Bartoňka.

Návrhová komise byla přijata 20-0-1-3

Dále pokračovalo jednání dle schváleného programu.

4a) Zpráva starosty města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Pumrem ohledně terminálu autobusové dopravy.

Mgr. Tulpa odpověděl, že fa PROCTUS by měla zájem o úpravu autobusového nádraží a představila své návrhy.

4b) Zpráva místostarostů

JUDr. Ing. Pleticha neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal na podrobnější informaci ohledně předání rozhledny Proseč.

JUDr. Ing. Pleticha řekl, že rozhledna byla předána majetkoprávním oddělením vítězi výběrového řízení (z loňského roku).

Bc.Frič doplnil, že rozhledna byla předána na základě výběrového řízení, byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Podrobné informace zjistí během jednání a předá p. Vostřákovi.

Ing. Pešek se tázal na kauzu Horák Elektro.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že ve sporu ohledně nezaplacení nájmu došlo ke shodě. Na minulém jednání ZM byl tento materiál stažen z programu jednání.

Pan Vostřák se tázal p.Vobořila, jak pokročilo jednání ohledně dobudování části objektu na pozemku bývalé porodnice.

Pan Vobořil řekl, že odpoví v interpelacích v bodě č.26.

Ing. Pešek se tázal místostarosty ing. Kypty na možnosti sloučení speciálních škol.

Ing. Kypta odpověděl, že je možnost zakoupit v centru města (ul.Gen.Mrázka) budovu Preciosy a využít ji pro školství (škola v Jugoslávské ul. a Liberecké ul.), proběhlo jednání na odboru školství KÚLK s p. Doležalem a p. Gambou. Jednání budou pokračovat v příštích týdnech.

Pan Vostřák se tázal na opravu dětských hřišť a odstranění nebezpečných herních prvků v Mozartově ul. - sám tam bydlí, nic se tam neopravovalo.

Ing. Kypta řekl, že se postupně budou ve všech jabloneckých školkách vyměňovat volné prvky. V Mozartově ul. šlo zřejmě též o školku, nikoliv ulici.

5. Převody pozemků a prodloužení termínu proinvestování

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel doplnil změnu adresy u p. Aleše Zalabáka, Všelibice, Budíkov 5, Liberec.

Ing. Pešek měl připomínku u bodu A2, týkající se „Doliny“, kde se jedná o výstavbu vysokonapěťové trafostanice. Na minulém jednání ZM se schválil záměr výstavby v této lokalitě. Je zásadně proti, aby se dnes tento bod schválil a požaduje, aby ZM dostalo přesný a konkrétní zákres od ČEZu se všemi náležitými komunikacemi s příjezdem do této lokality.

Ing. Kypta vysvětlil, že je v Jablonci nevyhovující soustava elektrické sítě. Již v minulém roce proběhla jednání na ČEZu v Děčíně. Elektrická síť má být v Jablonci posílena do 2 let. Vše má být vedeno pod zemí, studie je možné předložit.

Ing. Pešek se tázal, proč je vymezený prostor tak velký, když je vše uloženo pod zemí a proč je firmě, která má tak obrovské zisky, prodáván metr za 5 Kč.

Pan Vostřák podpořil ing. Peška - cena za 1 m².

Ing. Kypta řekl, že Jablonec se neobejde bez posílení energetické soustavy. Cena za m² byla schválena výborem pro hospodaření s majetkem města. Pokud ZM posoudí, že by se mělo jednat o jiné ceně, nebude proti.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil na překlep u bodu B1) kde se uvádí jméno Ladislav Linhart a Eva Linharová, což má být Linhartová.

Pan Pelta navázal na informaci ing. Kypty o ČEZu. Řekl, že sám momentálně jedná s ČEZem o přeložení vysokého napětí na jeho pozemku na Proseči a navrhl společné jednání všech zúčastněných, aby mohla být dohoda prospěšná všem stranám. Upozornil, že přeložka 1 km vysokého napětí stojí 4 miliony Kč a město by mělo přenechat ČEZu pozemek za 5 Kč/m².

Ing. Kypta dodal, že je možné jednat o propojení těchto dvou projektů.

Mgr. Karásek řekl, že jednat se může o všem, ale rozvodna se musí pro Jablonec vybudovat, neboť město již nemá potřebný energetický příkon na další výstavbu.

6. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

7. Bezúplatný převod a výkup pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský se tázal na důvod výkupu pozemku u přehrady za 7 mil. Kč a jaký je další záměr s tímto pozemkem.

Bc. Frič řekl, že město již v minulosti chtělo tento pozemek od ing. Vogta vykoupit, ale bezúspěšně. Nyní je majitel přístupný k prodeji 1 m² za 1.000 Kč, a protože o tento pozemek má město zájem, výbor pro hospodaření s majetkem města doporučil výkup schválit. Je tu možnost dalšího využití a přístup pro lokalitu Tajvan.

Ing. Pešek se tázal, zda bude přístupová cesta k Tajvanu v majetku města a kdo je majitelem pozemku č. 1554. Upozornil na historickou hodnotu objektu na Tajvanu a zeptal se, jaká je další taktika vůči soukromému majiteli.

Mgr. Karásek řekl, že před cca 5-ti lety majitel nabízel tyto pozemky 400 Kč/m², ale tehdejší ZM s cenou nesouhlasilo. Cenu 1.000 Kč/m² pokládá za nelogickou a vzhledem k budoucímu využití pozemku za neadekvátní. Snad lepší by byla směna za pozemky v majetku města. Problém Tajvanu vidí v tamním objektu a v jeho majiteli (p. Gojdič), nikoli v loukách kolem.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl na dotaz ing. Peška, že pozemky kolem pozemků ing.Vogta jsou v majetku města - možno chápat jako ucelení městských parcel. Dále řekl, že pokud jde o objekt p.Gojdiče, dostupné páky na něho nejsou - jedině to, že bude jezdit ke svému objektu přes pozemek města.

Pan Pelta doplnil diskuzi k objektu a pozemcích na Tajvanu a apeloval na získání pozemků kolem objektu, aby se mohl nějakým způsobem řešit i jeho výkup. Město má větší možnosti získání evropských financí pro různé projekty než soukromník.

(v 9,50 hod přišel MUDr. Jörg)

Paní Caklová se tázala, kdy bude předložena k nahlédnutí a k projednávání zastupitelům Studie k přehradě - termín je do konce března.

Mgr. Paukrtová řekla, že je třeba vlastnit všechny pozemky kolem Tajvanu, aby se mohly využít všechny tři dotační programy, vyhlášené ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí. Řekla, že s ing. Vogtem bylo velmi těžké jednání, které se protahovalo, nereagoval na výzvy a toto řešení bylo jediné možné. Na směnu pozemku nepřistoupil. Cena pozemku bude spíše růst než klesat a místo je to strategické. Jednání s p. Gojdičem (majitel Tajvanu) je také velmi těžké, nereaguje na výzvy a nechal se slyšet, že své objekty nechá dál chátrat. Právní možnosti získání objektu jsou malé, ale je třeba zaujmout razantnější přístup k jednání. Apelovala na zastupitele, aby výkup pozemku od p. Vogta odsouhlasili.

Pan Vostřák kritizoval předávání informací (materiálů) zastupitelům. K objektu na Tajvanu poznamenal, že není vůbec udržován, nikdy se tam krom malování žádné rekonstrukce nedělaly. Vogtovi jsou majiteli pozemků historicky (za zatopené dno přehrady).

JUDr. Nesvadba se přihlásil na technickou připomínku a upozornil na nesprávné jméno pana Douši u bodu 6. Prodej bytů - správné jméno je Miloš Douša, a požádal zastupitele, aby si to opravili.

JUDr.Ing.Pleticha ještě také doplnil bod 5. Převody pozemků a prodloužení termínu proinvestování, kdy u B)1. jde u Linhartových o podílové spoluvlastnictví (rozvedení manželé).

Mgr. Tulpa oznámil, že vzhledem k časování bodu č. 9 tj. VH JTR na 10.00 hodin bude jednání ZM pokračovat projednáváním tohoto bodu a přivítal přítomného Ing. Tomáše Balcara, ředitele společnosti.

9. Valná hromada JTR a.s.

čas 10.00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, ani Ing. Balcar neměl připomínky.

Ing. Pešek řekl, že u zprávy postrádá výhled společnosti na příští rok a strategii vůči cenové politice, vč. investičních záměrů společnosti.

Mgr. Tulpa odpověděl, že nyní je předložena zpráva za minulý rok, týkající se účetní uzávěrky a dividend a rozdělení odměn. Další zpráva bude předložena v dubnu, kde bude předložena další koncepce. Bude připraven seminář ve spolupráci s JTR, a.s. pro všechny zastupitele k celé této problematice

8. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

10. Kontokorentní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel jen řekl, že jde tradiční materiál pro KB, a.s.

Ing. Pešek jen krátce doplnil, že všechny finanční materiály byly projednány na finančním výboru a s drobnými připomínkami, které jsou již v materiálech zapracovány, byly doporučeny zastupitelstvu ke schválení.

11. Informativní zpráva o naplnění koncepčních usnesení ZM v rozpočtu města 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění

Mgr. Tulpa doplnil zprávu, že k celkové částce na školství město dostane 7,5 mil. Kč z Norských fondů na opravu volných prvků v zahradách mateřských škol. Celková částka plánovaných výdajů do školských zařízení tedy bude cca 114 mil. Kč.

Ing. Dlouhý se tázal na informaci, kterou má z minulého ZM, že na opravu školy v Pasířské ul. město dostalo 42 mil.Kč.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že částka je rozdělena na 2 roky.

Paní Caklová řekla, že předložené materiály byly schváleny na finančním výboru a bylo doporučeno zastupitelstvu, aby dotace, které nedošly, byly doplněny z rezervy města a byla tak naplněna finanční hranice.

12. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. předfinancování evropských projektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a doporučil podpořit materiál. Nebyla žádná diskuze.

13. Fond na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že jde o úkol, který dostal na minulém ZM. Výbor Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve spolupráci s komisí pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny doporučují vypsat další dva dotační tituly, které by se otevřely na jaře a uvidí se, jaký bude od občanů zájem. Dále je navržen další titul, na který lze získat půjčku, v souvislosti s připojením na CZT.

Ing. Pešek navrhoval, aby případné půjčky na opravu omítky panelových domů byly posuzovány individuelně a případné překročení, aby bylo tolerováno, protože panelový dům nelze opravovat po částech.

Mgr. Karásek řekl, že navržené tituly nepovažuje za motivační, jeho představa o motivačních programech byla jiná. Má dojem, že materiál nesplňuje představu zastupitelů, kterými byl tento úkol zadán.

Mgr. Tulpa řekl, že za daných podmínek, byl program doplněn. Kompletní změnu je možné připravit na příští rok.

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že tento fond se neomezuje pouze na městskou památkovou zónu. V rámci této komise se schází odborníci, kteří jsou schopni posoudit velikost a nutnost opravy, schvalují vhodnou technologii atd.

Pan Vostřák dodal, že každá oprava je otázkou peněz. Komise sdružuje mimo jiné i různé pracovníky úřadu, aby se urychlila komunikace a maximum problémů se vyřešilo přímo v komisi. Dále hovořil o připojení na CZT v centru. Jednání mezi městem a JTR, a.s. ještě neproběhlo.

Mgr. Karásek řekl, že úkol pro komisi pro realizaci programu regenerace MPZ byl připravit motivační program pro občany, aby fasády domů v centru vypadaly lépe.

MUDr. Jörg reagoval na Mgr. Karáska a řekl, že by se k materiálu nestavěl tak skepticky a myslí si, že to je vykročení správným směrem. Každý občan má možnost zapojit se do tohoto systému, neboť nabídka možností je a výsledky tohoto snažení se jistě brzy uvidí.

Ing. Dlouhý navrhl, aby se kód 53 (str.4 bod 5.) rozšířil i o zřízení čističky odpadních vod nebo kanalizační přípojky i při rekonstrukci stávajícího domu.

Pan Berounský řekl, že p. Vostřák by měl navrhnout nový název Komise pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny, aby byl jasný obsah jejího zájmu. Dále reagoval na kritiku Mgr. Karáska, zda by nemohl říci, jak si představuje, že by měl tento materiál vypadat.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl Ing. Dlouhému na jeho návrh, který již je zakotven v předloženém materiálu na str. 3, bod 4., pod kódem 04.

Pan Vostřák reagoval na název komise. V názvu je zavádějící slovo regenerace. Občané si myslí, že komise tuto regeneraci provádí.

Mgr. Karásek řekl, že nechce suplovat žádné funkce vedoucích pracovníků MěÚ, nechce nikoho napadat ani degradovat. Ví z minulých let, že přimět občany k motivačním krokům, aby se podílely na opravách domů, je velmi těžké.

MUDr. Jörg řekl, že materiál zůstává dál otevřený a vyzval členy zastupitelstva, aby své náměty uvedli a předali komisi. Jde o společný zájem všech.

Paní Nováková řekla, že byla mezi zakládajícími členy tohoto fondu a čas ukázal, o co mají občané zájem a jaké jsou možnosti jejich finanční spoluúčasti.

JUDr.Ing.Pleticha dodal, že fond je zřízen na půjčky, nikoli na dotace. To znamená, že co se z něho půjčí, musí se do fondu vrátit. Úroky jsou v této chvíli nadstandardně nízké.

14. Schválení podnětu na pořízení XXXX. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Mgr. Tulpa upozornil na dodatek k materiálu v podobě dopisu pí Aleny Javůrkové, Na Roli 62, Jablonec n.N. s nesouhlasem občanů s výstavbou ubytovny Na Roli.

Ing. Kypta řekl, že se upraví podbod 13) - vyjádření pořizovatele - na omezení podlaží na 5.N.P., čímž je dána bytová výstavba obytného domu nikoli ubytovny. Bylo by to v souladu s již vydaným platným územním rozhodnutím a s již probíhajícím stavebním řízením.

Ing. Pešek komentoval ze širšího úhlu zpracování celého materiálu a jednotlivých žádostí občanů 1) -18), které se schvalují a od bodu 19) -27) se neschvalují. Některá zdůvodnění neschválení žádostí mu připadají „nejapná“. Nechápe, proč město by mělo posuzovat pozemek v soukromém vlastnictví, někdy i dlouholetém, z úhlu potřeb města. Majitel žádá povolení změny na svém pozemku. Je jeho problém, jak se vypořádá se zasíťováním pozemku a odvodem odpadu. Navrhuje, aby se předem nenavrhoval negativní postoj úřadu. Navrhuje nechat projít všechny žádosti občanů posouzením příslušných odborných orgánů a pak předkládat ke schválení ZM ty žádosti, které byly těmito orgány odsouhlaseny.

Mgr. Tulpa řekl, že to bere jako podnět či protinávrh.

Pan Vostřák se tázal, k čemu již se město zavázalo v případě žádosti Ing. Gärtnera a zda již má stavební povolení.

Ing. Kypta řekl, že stavební povolení nemá, ale je v procesu stavebního řízení. Má vydané územní rozhodnutí k výstavbě 5 podlažního domu.

Pan Vostřák řekl, že stávající výměník určitě není stavěn na 5 pater, jedna stěna jsou luxfery, které těžko udrží 5 pater. Tázal se, jaké má město záruky, aby to nebyla ubytovna. Komentoval jediný rovný prostor v této lokalitě kolem výměníku, kde je dětské hřiště. Úprava okolí „Ertlovy vily“ by zasloužilo úpravu a řekl, že se kdysi plánovala úprava cesty kolem výměníku, aby byl přístup na ul. Tovární. Nikdy se tak nestalo. Předložený návrh - podbod 13)- se mu nelíbí a navrhuje ho stáhnout z programu.

PhDr. Fojtíková se vyjádřila k systémovosti řešení předložených žádostí. Navázala na diskuzi ing. Peška. Je třeba pohlížet na rozvoj města ze širšího úhlu, nejen ze strany zájmu investorů či soukromníků. Všechny žádosti by se měly řešit v rámci nového územního plánu a posuzovat je v širších souvislostech. Zastupitelé by se měli shodnout na tom, které lokality uchovat jako nezastavitelné a které jako rozvojové. Přiklání se k tomu, aby lokality, které zasahují do nezastavitelných a nezastavěných území města, byly posuzovány komplexně v rámci tvorby nového územního plánu.

Mgr. Tulpa řekl, že nový územní plán se bude připravovat cca 2 roky a došlo by k prodlevě asi 3 až 4 let.

Pan Pelta řekl, že v souvislosti se zadanou studií řešení dopravní situace na Proseči se zajímá o nové řešení územního plánu v této lokalitě. Je třeba vyřešit infrastrukturu a jasně dát občanům najevo, že se na této strategii pracuje. Majitelé pozemků musí včas vědět, jaká je budoucí strategie města.

Ing. Kypta reagoval, že platný územní plán je z roku 1996 a je zbytečně podrobný. Proto se zadalo vypracování nového ÚP, neboť zájem občanů - stavebníků - je veliký a město se snaží tyto žádosti kladně vyřizovat. Pokud se nyní některé žádosti neschválí, budou projednávány až s novým ÚP.

Mgr. Karásek řekl, že zastavitelné plochy jsou členěny dle druhu objektu (co se bude stavět). Okrajové plochy jsou též zastavitelné, ale mohou být řešeny v jiném časovém horizontu než je platnost ÚP. Investor může začít se stavbou až po r. 2009 a nevidí důvod, proč mu to neumožnit. Proseč je významná stavební lokalita a je nutné ji řešit jako celek. Upozornil na to, že některé body tohoto materiálu lze vyřešit dnes, neboť s infrastrukturou města nesouvisí.

Mgr. Paukrtová řekla, že se musí najít kompromis mezi požadavky stavebníků a připravovaným novým územním plánem města. Chápe, že horizont 3 let je poměrně dlouhá doba pro investora, ale zase na druhé straně územní plánování jde dopředu a nový plán nebude tak sešněrován jako je ten minulý.

Ing. Beitl chtěl ujasnit navrženou změnu k podbodu 13) a zopakoval, že se podlaží zvedne na 5.N.P. v kategorii D2 a nebude uvedena ubytovna, ale bytový dům.

PhDr. Fojtíková podpořila Mgr. Paukrtovou, že není nutné 3 roky čekat na změnu územního plánu, ale dohodnout se, které lokality považovat za rozvojové. Pokud nyní kamkoliv do volných lokalit „pustíme“ investory, nezabráníme dalším, aby měli o tato místa zájem a chtěli zahájit svou výstavbu.

Mgr. Karásek vysvětlil, že tyto změny ÚP řeší vymezení funkčních ploch nebo časový postup. Neřeší určení zastavitelné plochy na úkor nezastavitelných ploch.

Ing. Kypta doplnil, že v minulém roce již byly vymezeny plochy, které si město ponechá pro developerskou výstavbu, pro zástavbu proluk a rezervu pro komunikace. Plochy na okrajích města by se měly řešit až později, s novým územním plánem.

15. Schválení podnětu na pořízení XXXXIII. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta krátce okomentoval, že jde o již v minulosti předložený materiál, kterým by se schválil podnět k pořízení změny. Protipovodňová štola není v ÚP a stávající trasu štoly je třeba opravit. Schválením trasy protipovodňové štoly získá Povodí Labe možnost zažádat o příslušnou dotaci.

Pan Vostřák připomínkoval znění usnesení, ze kterého není jasné, o co vlastně jde.

Ing. Kypta řekl, že zatím jde o schválení podnětu na pořízení změny a na příštím ZM bude předložen podrobný materiál s jasným znění usnesení. Připustil, že z tohoto usnesení to není jasné.

Mgr. Karásek vysvětlil, že trasování štoly již bylo schváleno v minulých letech. Nyní jde o formální záležitost, aby se výstavba štoly prohlásila za veřejně prospěšnou stavbu, což je podmínkou čerpání finanční dotace ze státního rozpočtu.

16. Bezručova Investiční, a.s. - objekt bývalé dětské nemocnice

- staženo z programu

Ing. Pešekžádal vysvětlení ke staženému bodu - formulace usnesení a jeho přesná citace ze dne 31.1.2008.

Ing. Kypta řekl, že jde o špatnou formulaci a tento materiál bude předložen příště s přesným zněním usnesení v dodatku.

17. Umístění trafostanice na Ovocném trhu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že pokud trafostanice zůstane na místě, musí ji město opravit a zkolaudovat. Problém je, že je na ní momentálně závislá polovina města a za provozu nelze opravit. ČEZ má novou, plně funkční trafostanici a město by na své náklady starou trafostanici pouze zlikvidovalo.

Ing. Pešek podotkl, že zdůvodnění ČEZu mu připadá poněkud vyděračské.

Pan Vostřák upozornil, že uvedené místo není ani Ovocný trh, ani žádný dopravní uzel. Není tam uvedena žádná oficielní komunikace.

Ing. Beitl navrhl řešení nové trafostanice ponechat až do nové výstavby, nejsou uvedeny žádné komunikace a je těžké najít pro novou trafostanici ideální místo. Navrhl odložit výstavbu a vést jednání s ČEZem trochu sebevědoměji, neboť i oni od města něco potřebují.

Ing. Kypta vysvětlil, že místo pro novou trafostanici se hledalo tak, aby nestála na trase stávajících kabelů a z hlediska pozemkového. Požádal Ing. Jakoubka, aby věc doplnil, neboť byl přítomen u minulých jednání.

Ing. Jakoubek řekl, že jde o „zděděnou“ záležitost a město je povinno provést přeložku stávajícího kabelového vedení, které tam bylo umístěno se souhlasem ČEZu. ČEZ vycházel městu vstříc s tím, že město provede do určité doby jiné umístění trafostanice. Během dvou let proběhla řada jednání a ČEZ dnes připomíná, že město něco slíbilo. Město nemá jinou možnost než návrh ČEZu akceptovat.

Mgr. Karásek doplnil, že celý záměr rekonstrukce Ovocného trhu vycházel z toho, že bude vytvořena polyfunkční bytová výstavba. Řešení „elektro“ spočívalo v tom, že trafostanice do doby výstavby zůstane na stávajícím místě a pak bude součástí jednoho z nově vybudovaných objektů.

18. Investiční developerská výstavba v prolukách města - zástavba centra města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta okomentoval materiál a jen krátce shrnul, že se očekával větší zájem investorů. Ve finále doporučili pouze dva investoři svůj záměr: firma CRESTYL properties s.r.o. a firma NO LIMIT s.r.o. a jejich návrhy posuzovala 11-ti členná komise.

Mgr. Tulpa doplnil, že k tomuto záměru byl pro zastupitele připraven seminář, kterého se mohli zúčastnit. Vyhlásil k tomuto bodu programu diskuzi.

Ing. Pešek se tázal, jaký statut má poradní sbor architektů, neboť se s tímto názvem setkává poprvé. Dále striktně požaduje jednoznačné stanovisko památkářů k dotčeným objektům (budova školy a tělocvičny) a kam bude přestěhována specielní škola a žádal vyjádření SPORTu, s.r.o. - kam přemístí aktivity z tělocvičny.

Ing. Kypta řekl, že poradní sbor architektů nahrazuje práci architekta města. Jde o pět architektů, s kterými je pravidelně jednáno o změnách územních plánů města.

S vyjádřením památkářů se počítá, stejně jako s připomínkami a požadavky města a bude to zapracováno do dokumentace. Se SPORTem s.r.o. bylo jednáno, zatím je v tělocvičně provizorní provoz vzhledem ke stavu objektu. S Národním památkovým ústavem bylo jednáno a další jednání povede již vybraná firma, která bude muset brát na zřetel připomínky NPÚ. Řekl, že dnes se schvaluje návrh projektu na základě studie, která byla předložena.

(11,20 hod. příchod Ing. Čížek)

Mgr. Paukrtová komentovala, jako členka výběrové komise, oba návrhy developerských firem. Návrh firmy CRESTYL se jí jevil jako daleko velkorysejší a navíc firma již jednala o koupi objektu Jabloně. Překvapil ji návrh památkářů o zachování tělocvičny. Firma CRESTYL navrhla nestandardní řešení, které bude ku prospěchu města.

Ing Pešek nesouhlasil s ing. Kyptou, že investor by měl jednat s Národním památkovým ústavem o historických objektech a upozornil na to, že objekt specielní školy v původním záměru města zahrnut nebyl a odvolal se na již schválenou změnu územního plánu.

Pan Vostřák řekl, že návrh působil na první pohled nádherně. Otázka zní, zda se to takto uskuteční. Tělocvična (1. Turnhalle) má historickou cenu, ale původní je pouze v půdoryse.

Paní Caklová podpořila ing. Peška ohledně speciální školy. Kraj má nějaký záměr, ale jaké jsou záruky, jak pak město vyřeší přesun této školy.

Ing. Kypta řekl, že v minulém roce byl schválen záměr k rekonstrukci celého centra a byl tam už zakomponován i objekt bývalého exportního domu. Řekl, že není možné, aby v centru města byla provozována specielní škola, proto se jedná s KÚ a hledá se řešení.

Paní Nováková řekla, že by uvítala přestěhování Specielní školy v Liberecké do jiného objektu, který bude mít i bezbariérový přístup.

Paní Caklová souhlasila s tím, že specielní škola nemůže být v centru města, a proto je nutné vyřešit otázku specielního školství na jablonecku. Tázala se ing. Kypty, s kým konkrétně na krajském odboru školství jednal.

Ing. Kypta odpověděl, že jednal před vánocemi s p. Gambou. P. Doležal slíbil, že přijede tuto otázku projednat do Jablonce. Řekl, že projekt je dlouhodobý a některé záležitosti se budou muset řešit „za pochodu“.

19. Komunitní plánování

předkládá: p. Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil na úvod představil Mgr. Pavlu Chalupovou, která je koordinátorka komunitního plánování a bude zodpovídat dotazy zastupitelů. Sám neměl doplnění, jen upozornil na dotazník k tomuto tématu, který je zveřejněn na webových stránkách města.

Pan Vostřák se tázal, jaký byl cíl zveřejněného dotazníku, neboť obsahuje spoustu údajů, které by město mělo znát a netázat se na ně občanů.

Mgr. Chalupová řekla, že cílem uveřejněného dotazníku bylo znát informovanost lidí o sociálních službách ve městě. Město nemůže okamžitě zrealizovat vše, co je potřeba. Komunitní plán je na 3 roky a pak se připraví výstupní materiál.

Pan Vobořil doplnil, že výstupem bude materiál pro ZM, kde zastupitelé hlasováním o rozpočtu ovlivní priority, které se budou týkat i sociálních služeb.

PhDr. Fojtíková uvítala předložený strategický materiál a upozornila, že Jablonec je jedno z posledních měst ČR, které nemá tento materiál zpracován. Aby služby fungovaly správně, je třeba mít pohled od veřejnosti a znát její názor. Na tom je založena forma komunitního plánování. Navrhla těm, kteří nemají přesnou představu o komunitním plánování, aby se podívali na webové stránky některých měst.

Paní Gregová podpořila PhDr. Fojtíkovou, jako členka komise humanitní péče má z této práce dobrý pocit a práci komunitních skupin bude podporovat, neboť jde o dobrou věc.

Mgr. Žur též schválil předložený materiál a řekl, že jde o dobrou výzvu k zapojení občanů do tohoto projektu.

PhDr. Fojtíková ještě dodala, že forma komunitního plánování se nemusí dotýkat jen sociálních služeb. Postupně se bude plánovat i v jiných oblastech veřejného života, protože to je správný trend v práci radnice.

Pan Vostřák řekl, že předložený materiál je plán práce, ale není tam žádná strategie. První výsledky budou až za 3 roky a pak se k tomu může vyjádřit.

Mgr. Chalupová řekla, že v současné době se připravuje informační katalog poskytovatelů sociálních služeb.

20. Projekty prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže - vyhodnocení konkurzu

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města (předloženo na stůl)

Předkladatel se omluvil, že materiál byl předložen zastupitelům až na stůl. Do poslední chvíle se na něm pracovalo. Závěrečné vyhodnocení proběhlo až 21.2.2008. Vítězný projekt je popsaný v materiálu a taktéž nově zařazené akce do projektu.

Mgr. Tulpa doplnil, že jde o významný projekt prevence kriminality s možností získání významných finančních prostředků.

Paní Caklová se tázala, zda je možné nahlédnout do rozpočtu tohoto projektu.

Pan Vobořil odpověděl, že celý projekt vč. rozpočtu je k dispozici. Liberecký kraj přispívá částkou 1,5 mil Kč. Kraj má zřizovací právo na střední školy a hlavní důraz byl kladen na středoškoláky jako cílovou skupinu.

Pan Vostřák se tázal na původ peněz - 2 mil. Kč.

Pan Vobořil zopakoval, že 1,5 mil.Kč jde z Libereckého kraje a 0,5 mil.Kč zaplatí město Jablonec n.N.

RNDr. Čeřovský se tázal, kolik žadatelů bylo přihlášeno a podle jakých ukazatelů a kdy budou projekty vyhodnocovány.

Pan Vobořil řekl, že bylo 9 žadatelů - 18 projektů. Vyhodnocení proběhne na závěr roku společně s Libereckým krajem. Zhodnotí se, jak byl projekt úspěšný, jaký měl přínos a zda v něm nadále pokračovat.

Ing. Beitl se důrazně ohradil proti tvrzení, že TJ Delfín je jedním z nejvýznamnějších vodních sportovních klubů na Jablonecku.

Pan Vobořil omluvně vysvětlil, že to je opsaná citace z vítězného projektu.

21. Partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa vyzval Mgr. Habadovou, aby vysvětlila změnu návrhu usnesení.

Mgr. Habadová shrnula časový postup projektu. Výzva byla vyhlášena 14.1.2008, dne 14.3.2008 se podává žádost v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko a 21.2.2008 byla avizována změna názvu a nutnost uvést hodnotu předfinancování také v EUR. Konečný název projektu obdržela včera odpoledne.

U Projektu „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“ se doplňuje pouze přepočtená částka v Kč na EUR.

Původní název „Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa“ se mění na název „Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“ a opět se přepočítává již schválená částka 1,5 mil. Kč na EUR (60.000.-EUR). Jinak text usnesení zůstává stejný.

Ing. Pešek chtěl vysvětlit zkratku KDS.

Ing. Vaníček řekl, že jde o kamerový dohlížecí systém.

22. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

JUDr. Nesvadba krátce okomentoval materiál, který odpovídá zákonu o informacích. Doporučil zprávu vzít na vědomí.

(odchod Ing. Schäfer v 12,00 hodin)

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa jen upozornil na variantní řešení. Nebyla žádná diskuze.

24. Partnerství města Jablonec n.N. v projektu „Jablonecký oštěp“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města poděkoval panu Peltovi a společnosti IMA Production s.r.o. Praha za aktivitu při zpracování materiálu a přípravě akce. Dodal, že se Jablonec n.N. může v září těšit na velice kvalitní účast světových oštěpařek.

25. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal, zda byli zastupitelé s odpovědí spokojeni.

Paní Caklová poděkovala za vysvětlení, ale nesouhlasí s poskytnutou částkou.

RNDr. Čeřovský řekl, že dostal mailem balíček souborů, ale nenašel úplně přesně odpověď na svou otázku - rozdělení 40 mil.Kč z rozpočtu 2008 na projekty spolu-financované z EU. Investiční akce tam nebyly uvedeny.

Bc. Frič odpověděl, že z rezervy města se budou částky rozdělovat, až jak město uspěje se svými žádostmi u EU. Podmínka žádosti o dotaci bylo dobrozdání města, že rozpočet počítá se spoluúčastí na financování těchto akcí. Pokud město uspěje ve větším objemu než je schopno finančně pokrýt, bude se to řešit účelovým úvěrem.

Pan Vostřák řekl, že odeslaná odpověď ho neuspokojila a nedověděl se nic. Počká si na strategický plán. Nechce náhradní odpověď.

b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa přečetl písemnou interpelaci Ing. Peška ohledně odvozu odpadů u OD Kaufland a jeho zásobování zbožím. Vyzval ing. Peška, zda chce tuto interpelaci okomentovat.

Ing. Pešek řekl, že jde o tři body: 1) kontejnery s odpadem u Kaufalandu, 2) zásobování v nočních hodinách tamtéž, 3) umístění zákazu parkování na parkovišti OD Kaufland v nočních hodinách. Žádá, aby město vzneslo jasné požadavky vůči OD.

Mgr. Tulpa řekl, že ing. Peškovi bude písemně odpovězeno.

Dále předložil písemnou interpelaci pan Vostřák k výstavbě „DOLINA“ vč. zveřejněné petice občanů a žádá o jasné vyjádření odborníků z Městského úřadu. Ke stejné záležitosti se vyjádřila i PhDr. Fojtíková.

Dále následovaly ústní interpelace.

Ing. Beitl se tázal, kdy bude už konečně fungovat hlasovací zařízení.

Mgr. Tulpa řekl, že včera dostal od p. Regnera informaci, že hlasovací zařízení je v pořádku. Dnes jsou problémy s kontakty spojovacích drátů.

Pan Vostřák upozornil na vznikající skládku v ul. U hřiště, kde je rozbouraný dům a je to třeba řešit, neboť už se tam kupí různé odložené věci.

PhDr. Fojtíková žádala od vedení města jasné stanovisko k řešení bezbariérovosti ve městě. Jak bude město řešit tento problém u nově budovaných staveb v souvislosti se stavebním zákonem. Upozornila na schválený strategický materiál „Město bez bariér“ a jeho dodržení (vstup k lékařům, pošta, obchody, úřady atd.)

Ing. Jakoubek řekl, že projektant je povinen zařadit bezbariérovost do objektu - stavební zákon to ukládá.

(Ing. Dlouhý odchod 12,15 hod.)

Bc. Hamplová podpořila PhDr. Fojtíkovou hlavně v souvislosti přístupu pro dětské kočárky. Dále se tázala, zda je možné, aby město ovlivnilo časovost jízdních řádů MHD - konkrétně časování ze Mšena do města.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že určitou možnost město má, stížnost předá.

Paní Nováková řekla, že značně využívá veřejnou dopravu MHD a žádala, aby byly v ul. Kamenná na stanicích umístěny odpadkové koše.

Paní Gregová interpretovala stížnost občanů k nevhodnému povrchu cyklostezky ve směru od OD PLUS k Autobrzdám, kde je povrch v období dešťů silně blátivý.

Pan Bartoněk upozornil na řešení prostoru před vlakovým nádražím, kde je nyní v havarijní situaci kanalizace a ČSD požadují jakousi sdruženou investici. Dále se tázal na připravovanou točku autobusu, která je vázaná na likvidaci stromů kolem (parku) a jak se k tomu staví město.

RNDr. Čeřovský se tázal na investiční projekty, které chce město uplatnit a podat žádosti během roku 2008.

26. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba upozornil na opravu předkladatele Bezpečnostní politiky města - u usnesení ze dne 13.12.2007 je napsán Ing. Onodi, zpracovatelem je ale Ing. Jiří Vaniček. Dále doporučil vypustit úkol 218/2008 z 31.1.2008, neboť je splněn. Dále vysvětlil systém odkazů u zadaných úkolů na zprávy politiků.

Pan Vobořil informoval o výsledcích jednání ohledně Hospice v Jablonci n.N. ze dne 28.1.2008. Vidí pozitivní počin, jednání bylo směřováno k zahájení projektování na vytypovaném pozemku, který ZM schválilo.

Pan Vostřák se tázal na prodej staré budovy v ul. E. Floriánové v souvislosti se Spolkovým domem. Dále se tázal na rozpracovanost projektové dokumentace k Proseči (Kyselka).

JUDr. Nesvadba odpověděl, že to řeší majetkoprávní odd.

Bc. Frič řekl, že pokud bude rekonstrukce Spolkového domu zasahovat do výše jmenované budovy, nelze ji prodat ani pronajmout.

Ing. Jakoubek reagoval na dotaz k projektové dokumentaci Proseč - ochranné pásmo Kyselka, že jde o velké území Proseče n.N. a stále se na tom pracuje.

27. Diskuse - různé

JUDr. Nesvadba informoval o materiálu CZECH POINT a podal krátký komentář k jeho programu. Jde o finanční dopad do příjmové části rozpočtu (za 2 měsíce více než 800 výpisů), správní poplatky jsou nastaveny jednotně s určitou slevou bez ohledu na počet stránek za 100,- Kč a výpisy z trestního rejstříku za 50,- Kč.

Ing. Pešek komentoval městské prezentace (všeobecně). Tázal se, jak je to placeno, jaké závěry vyvodí město z těchto prezentací, zda zastupitelé dostanou jakousi rekapitulaci celého prezentovaného projektu.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že město za prezentace nic neplatí, je to prezentace různých subjektů a jejich plánů.

Mgr. Tulpa doplnil, že většina prezentací navazuje na komplexní řešení dopravního systému města. Je pravda, že se to připravuje velmi dlouho.

Dále informoval o materiálu na stůl - Společná jízda cyklistů - a vysvětlil důvod předložení na stůl (před 2 dny dohoda o podpoře z prostředků eurofondů). Akce bude předfinancována ve výši 62tis. Kč z rozpočtové rezervy města v případě přidělení dotace. Jde asi o 9. ročník a doporučil ZM tuto akci schválit.

Starosta města dále okomentoval předanou Petici občanů dle Petičního zákona č. 85/1990 Sb. k projektu „DOLINA“, kterou podepsalo 901 občanů na 52 petičních arších. Petice byla přijata a bude vyřízena do 27.3.2008 a odpověď bude předána petičnímu výboru. Krátce shrnul obsah petice - změna ´územního plánu (zvýšené podlaží objektů), infrastruktura lokality a komplexní řešení celé zástavby. Navrhl vzít tuto petici na vědomí a předložit příštímu zastupitelstvu řešení (odpověď).

RNDr. Čeřovský se tázal, zda vedení města zná informaci o založení firmy Development s.r.o., které má datum dne 6.2.2008 - dle výpisu z Obchodního rejstříku.

Bc. Frič odpověděl, že tato firma byla účelově založená pro tento konkrétní investiční záměr.

Pan Berounský hovořil o dopravě ve městě a informoval o jednání dopravní komise. Informoval o cyklostezkách. Hovořil o prostoru před nádražím, časování autobusů MHD (v dubnu nebo březnu) a koordinaci městské a linkové dopravy v Jablonci n.N. Jednání o severní tangentě a doporučení RM - varianta delšího tunelu.

Pan Vostřák se tázal na jednání 3.3.2008, zda může vědět, o jaké jednání jde, a kdy budou v měsíčníku oznámeny změny dopravy ve městě.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jde o koaliční jednání ke změnám dopravy ve městě.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda i Ing. Pešek má pozvánku na koaliční jednání 3.3.2008 a zda to má chápat tak, že KSČM je součástí koalice.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že to do slovně tak není, ale můžou být pozváni.

(Ing. Schäfer. odchod 12,50 hod.)

Mgr. Tulpa vyhlásil krátkou přestávku na přípravu usnesení.

Po přestávce vyzval starosta předsedkyni návrhové komise p. Gregovou, aby se ujala slova a přednesla návrh usnesení.

Hlasování se zúčastnilo 26, resp. 25 členů zastupitelstva (pan Bartoněk odešel začátkem hlasování).

U bodu 5. Převody pozemků a prodloužení termínu proinvestování nebyl přijat protinávrh Ing. Peška. Mgr. Paukrtová navrhla hlasovat samostatně o podbodu A2, který také nebyl přijat a starosta města vyzval zástupce polických klubů k dohodovacímu řízení. Po něm se zastupitelé dohodli, že tento podbod A2 se stáhne z programu a bude se hlasovat o bodě č.5 bez A2.

Dále u bodu 14. Schválení podnětu na pořízení XXXX.změny územního plánu nebyl přijat protinávrh p. Vostřáka k podpodu 13. Po hlasování o samotném podbodu 13, který také nebyl přijat, bylo opět dohodovací řízení, ze kterého vzešla následující změna: funkční využití vymezených částí pozemků na plochu zastavitelné v kategorii D1 - bydlení v bytových domech - omezení na 4. N.P. Nebude to ubytovna! Tento samostatný bod se odhlasoval (22-0-1-2).

Dále bylo odhlasováno usnesení XXXX:změny beze změny (A, B, C - dopis občanů na vědomí).

U bodu 18. Investiční developerská výstavba v prolukách města nebyl přijat protinávrh Ing. Peška.

Další usnesení byla odhlasována bez problému - viz tabulka hlasování.

Název usnesení 12. ZM - 28.2.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 232/2008

Zpráva o činnosti starosty města

24

0

0

2

Usnesení ZM č. 233/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

23

0

0

3

Usnesení ZM č. 234/2008

protinávrh ing.Peška- jiné řešení A2

10

2

11

2

samostat.hlas.o A2

11

5

9

0

Převody pozemků a prodloužení

termínu proinvestování - bez A2

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 235/2008

Prodej bytů

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 236/2008

Bezúplatný převod a výkup pozemků

17

1

7

0

Usnesení ZM č. 237/2008

Finanční plnění smluv

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 238/2008

VH JTR a.s.

21

0

4

0

Usnesení ZM č. 239/2008

Kontokorentní úvěr

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 240/2008

Infozpráva o naplnění koncepčních

usnes.ZM v rozpočtu 2008

24

0

1

0

Usnesení ZM č. 241/2008

Nemocnice Jablonec n.N.

Předfinancování evropských projektů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 242/2008

Fond na zlepšení úrovně bydlení

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 243/2008

Schválení podnětu na poříz.XXXX.změny ÚP

protinávrh p.Vostřáka k podbodu 13

14

1

10

0

hlasování o podbodě 13

14

1

9

1

hlasov.o podbodě 13 kateg.D1 do 4.N.P.

22

0

1

2

Hlasování o A) B) C)

23

0

0

2

Usnesení ZM č. 244/2008

Schválení podnětu XXXXIII. Změny ÚP

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 245/2008

Umístění trafostanice na Ovocném trhu

19

1

5

0

Usnesení ZM č. 246/2008

Invest.developer.výstavba CITI CENTER

protinávrh ing.Peška

14

1

10

0

původní návrh

20

1

4

0

Usnesení ZM č. 247/2008

Komunit.plán.rozvoje sociál.služeb

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 248/2008

Partnerství Jbc.n.N."Přeshraniční spolupráce"

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 249/2008

Revokace usnesení

23

0

0

2

Usnesení ZM č. 250/2008

Výroční zpráva - (zák.106/1999Sb.)

23

0

0

2

Usnesení ZM č. 251/2008

Dopisy občanů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 252/2008

"Jablonecký oštěp"

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 253/2008

Interpelace

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 254/2008

Kontrola plnění usnesení

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 255/2008

Diskuze - Czech-Point

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 256/2008

Společná jízda cyklistů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 257/2008

Projekty prevence sociál.patolog.jevů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 258/2008

Petice občanů - "DOLINA"

25

0

0

0

pozn.

Celkem při hlasování 26 členů zastupitelstva,

po prvních dvou odhlasovaných bodech odešel p. Bartoněk, celkem hlasovalo 25 členů ZM

Po ukončení hlasování se starosta města se všemi zastupiteli rozloučil a ukončil jednání v 13,50 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, Mgr. Petr Karásek

Vytvořeno 25.3.2008 9:58:25 | přečteno 2428x | Petr Vitvar
load