Usnesení 28.02.2008

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 28. února 2008.

Usnesení ZM č. 232/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 233/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 234/2008

Převody pozemků a prodloužení termínu proinvestování

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a prodloužení termínu proinvestování a:

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 916/3 o výměře 1191 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem odvodnění a rekultivace do podílového spoluvlastnictví, každý ideální ½ manželům RNDr. Oldřichovi a RNDr. Evě Ulrychovým, bytem, Praha 5 a manželům MUDr. Petrovi a Gabriele Kolátorovým, bytem, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 119.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. směnu p.p.č. 702/2 o výměře 4 m2, p.p.č. 704/2 o výměře 5 m2, p.p.č. 704/3 o výměře 7 m2 a p.p.č. 704/4 o výměře 4 m2 (celkem 20 m2) vše v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví paní Lenky Maškové, bytem, Liberec za p.p.č. 687/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Vrkoslavice ve vlastnictví města Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 2400,- Kč ve prospěch pí. Lenky Maškové, bytem, Liberec

3. směnu p.p.č. 560/16 o výměře 6 m2 ve vlastnictví pana Aleše Zalabáka, bytem, Všelibice, za p.p.č. 560/17 o výměře 4 m2 ve vlastnictví města Jablonec n. N. vše v k.ú. Lukášov bez finančního vyrovnání.

4. prodej p.p.č. 1012/3 o výměře 5 m2 a p.p.č. 1012/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem vypořádání opěrné zdi panu Tomáši Zemanovi, bytem, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 3.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 1,000.000,-Kč za prodej nebytové jednotky č. 3394/25 v objektu Budovatelů 6/3325 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4245/32653 na společných částech budovy a st.p.č. 4420, vše v k.ú. Jablonec n. N., společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec n. N., a to do podání žádosti o kolaudační rozhodnutí na přístavbu k nebytové jednotce 3394/25 v k.ú. Jablonec n. N., nejpozději však do 31. 12. 2009.

6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 205/8 o výměře 191 m2 a části p.p.č. 205/4 o výměře cca 51 m2 včetně přístřeší na ocelových sloupech, nacházející se na převáděných pozemcích vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístavby k nebytovému prostoru (prodejna) v objektu Budovatelů 6 se společností Horák Electronic, spol. s r.o., IČ 61539643, se sídlem Budovatelů 6, Jablonec n. N. za cenu 1000,- Kč/m2 pozemku s tím, že o územní rozhodnutí (územní souhlas) bude zažádáno nejpozději do 31. 3. 2008, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 30. 9. 2008 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31. 12. 2009 s tím, že přesný rozsah prodávaných pozemků bude určen geometrickým plánem, který bude podkladem pro kolaudační řízení. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného se stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31. 12. 2009.

B) mění

1. usnesení č. 186/2007/A3 ze dne 13.12.2007 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 2972 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ panu Ladislavu Linhartovi a paní Evě Linhartové, oba bytem, Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2. usnesení č. IV/A 23 ze dne 8.12.2005 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 2235/3 o výměře 119 m2 v k.ú. Jablonec n.N. do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: pan Jiří Keller, bytem, Jablonec nad Nisou ideální 1/10, paní Gabriela Kellerová, bytem Jablonec n. N. ideální 1/10, pan Dušan Keresztes, bytem, Jablonec nad Nisou ideální 1/5, paní Jitka Košková, bytem, Jablonec nad Nisou ideální 1/5, manželé Viktor a Hedvika Mužíčkovi, bytem, Jablonec nad Nisou ideální 1/5, paní Vlasta Prouzová, bytem, Jablonec nad Nisou ideální 1/5, za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 17.850,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

C) neschvaluje

1. prodej p.p.č. 150/13 o výměře 1260 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu Tomáši Červenému, bytem, Liberec 19 za účelem výstavby bytového domu

2. prodej p.p.č. 150/13 o výměře 1260 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu T. Naumovi, bytem, Liberec 4 za účelem výstavby bytového domu

3. prodej p.p.č. 150/13 o výměře 1260 m2 v k.ú. Jablonec n. N. společnost RIA REALITY, a.s., IČ 25786946, se sídlem Podhorská 7, Jablonec n. N. za účelem výstavby bytového domu

Usnesení ZM č. 235/2008

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

B.Němcové 16/3663, B. Němcové 18/3664

3663/1 Zdeňka Máslová

3663/2 Eva Nováková

3663/3 Karel Jirout, Vlasta Jiroutová

3663/4 Michal Frýda

3663/5 Pavlína Daníčková

3663/6 Jiří Kysela, Jiřina Kyselová

3663/7 Karel Chaloupka, Marcela Chaloupková

3663/8 Anna Doležalová

3663/9 Jiří Kysela, Lenka Kyselová

3663/10 Jana Hodačová

3663/11 Hedvika Mikešová

3663/12 Jan Lukášek, Božena Lukášková

3663/13 Jitka Vojtíšková

3663/14 Jitka Mrákotová

3663/15 Václav Mendl, Věra Mendlová

3663/16 Dana Viragová

3664/1 Helena Szekerová

3664/2 Jiří Jirásek, Alena Jirásková

3664/3 Ing. Hana Hašková, Bc. Tomáš Hašek

3664/4 Daniel Bouchal

3664/5 Olga Korandová

3664/6 Vladimír Šabacký, Hana Šabacká

3664/7 Iva Kočí

3664/8 Jiří Sedláček, Danuše Sedláčková

3664/9 Klára Rozínková

3664/10 Alena Rozínková

3664/11 Lucie Šebrlová

3664/12 Ing. Vladimír Rous, Mgr.Marcela Rousová

3664/13 Hildegarda Richterová

3664/14 Jozef Gábor, Eva Gáborová

3664/15 Stanislava Harusová

3664/16 Josef Baloun, Martina Balounová

Mechová 13/3605, Mechová 15/3604, Mechová 17/3603

3605/1 Miloslava Seifertová, Jiřina Kučková

3605/2 Vladimír Chvojka, Olga Chvojková

3605/3 Josef Novotný, Vlasta Novotná

3605/4 Ladislav Novotný

Jaroslava Novotná

3605/5 Jindřich Kopecký

Anna Kopecká

3605/6 Vladimír Zeman

Marie Zemanová

3605/7 Jana Pavelková

3605/8 Šárka Škarvanová

3605/9 Marek Pavíza

Libuše Pavízová

3605/10 Milan Piskáček

3605/11 Jindřich Bernt

Jaroslava Berntová

3605/12 Miloš Pácalt

Jana Pácaltová

3605/13 Pavel Bukvic

Iva Bukvicová

3605/14 Jan Podlipný

Vlasta Podlipná

3605/15 Dana Papírníková

3605/16 Petr Hubrt

Irena Hubrtová

3604/1 Jiří Došlík

Eva Došlíková

3604/2 Milan Homola

Marie Homolová

3604/3 Ivana Foretová

3604/4 Vlasta Navrátilová

3604/5 Michal Ulbrich

Anna Ulbrichová

3604/6 Zdeněk Václavík

Libuše Václavíková

3605/7 Miroslava Keilová

3605/8 Jaromír Drnec

Jaroslava Drncová

3605/9 Soňa Zajacová

3605/10 Taťána Hurdálková

3605/11 Helena Tomková

Zdeněk Tomek

3605/12 MUDr.Stanislav Jůna

MUDr. Jana Jůnová

3605/13 Věra Najmanová

3605/14 Jaroslav Karban

Ivana Karbanová

3605/15 Vladimír Rákosník

Daniela Rákosníková

3605/16 Bohuslav Staněk

Jaroslava Staňková

3603/1 Miloš Douša

Naděžda Doušová

3603/2 Patrik Vrba

Andrea Vrbová

3603/3 JUDr. Jan Holeček

MUDr.Bianca Holečková

3603/5 Libuše Kvasničková

3603/6 Ing.Jiří Šmíd

Alena Šmídová

3603/7 Petr Vulc

Lenka Vulcová

3603/8 Václav Kureš

Helena Kurešová

3603/9 Radoslav Pěkný

3603/11 Vladimír Český

Katarína Česká

3603/12 Miloslav Mánek

Vilma Mánková

3603/13 Petr Dyntera

3603/14 Věra Antonínová

3603/15 Michal Kudrnáč

Petra Kudrnáčová

3603/16 Hana Vávrová

Usnesení ZM č. 236/2008

Bezúplatný převod a výkup pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu a výkupu pozemků a :

A) schvaluje

1. výkup p.p.č. 1558/1 o výměře 4277m2, p.p.č. 1558/4 o výměře 2320m2, p.p.č. 1558/5 o výměře 281m2, celkem 6878 m2 v k.ú. Mšeno n.N. od paní Peukertové Alžběty, bytem a Ing. Karla Vogta, bytem, Jablonec n.N. za cenu 1.000,- Kč/m2 Kč, tj celkem 6,878.000,- Kč

2. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2007/3704, kterou se převádí pozemek, pozemková parcela č. 2327/5, ostatní plocha, silnice v k.ú. Jablonec n.N., obec Jablonec n.N., z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 69797111 na město Jablonec n.N.

B) ruší

usnesení č. 186/2007/14 ze dne 13. prosince 2007

Usnesení ZM č. 237/2008

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 400.000,- Kč společnosti TERMIL, s.r.o., IČ 254 90 885 z kupní ceny objektu č. p. 2244 V Nivách 5, včetně stavební parcely č. 2121 a pozemkové parcely č. 1512/6, vše k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 317-2005-FaM/OMP.

2. uznání proinvestování částky ve výši 25.000,- Kč paní S. U. z kupní ceny objektu č. p. 1693 Bažantí 15 včetně stavební parcely č. 1715 a pozemkové parcely č. 1927/1, vše k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 473-2002-OF/OMP.

3. uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč manželům Z. a A.D. z kupní ceny objektu č.p. 2730 Podhorská 86 včetně st.p.č. 2628 a p.p.č. 1436/31, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 56-2003-OF/OMP.

4. uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč manželům R. a M. P. z kupní ceny objektu Proseč 204 včetně st.p.č. 165 a objektu Proseč 205 včetně st.p.č. 164, vše v k.ú. Proseč n.N. dle kupní smlouvy č. 514-2003-OF/OMP.

5. uznání proinvestování částky ve výši 668.000,- Kč manželům H. a D. G. z kupní ceny objektu č. p. 1304 SNP 23 včetně st.p.č. 1150 a p.p.č. 1846/23, vše k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 258-2006-FaM/OMP.

6. uznání proinvestování částky ve výši 1,500.000,- Kč manželům D. a P..L.. z kupní ceny objektu č. p. 2188 Dlouhá 7 včetně st.p.č. 2168, k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 256-2006-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 238/2008

Valná hromada JTR a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 18.3.2008 v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě na str. 2-4

Usnesení ZM č. 239/2008

Kontokorentní úvěr

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s.

Usnesení ZM č. 240/2008

Informativní zpráva o naplnění koncepčních usnesení Zastupitelstva města v rozpočtu 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o naplnění koncepčních usnesení Zastupitelstva města v rozpočtu roku 2008 a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 241/2008

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Předfinancování evropských projektů

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou projednalo předložený materiál Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. o předfinancování evropských projektů a

schvaluje

1. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí krátkodobého úvěru ve výši až 40 000 tis. Kč u Komerční banky a.s. na předfinancování projektu „Magnetická rezonance“

2. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí krátkodobého úvěru ve výši až 15 000 tis. Kč u Komerční banky a.s. na předfinancování projektu „Onkologická a geriatrická ambulance“

Usnesení ZM č. 242/2008

Fond na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

schvaluje

Aktualizaci Pravidel Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou, schválených 1.2.2007 - s účinností od 29.2.2008

Usnesení ZM č. 243/2008

Schválení podnětu na pořízení XXXX. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

A) schvaluje

po upřesnění podbodu číslo 13 předkladatelem materiálu a dohodovacím řízení

podnět k pořízení podbodů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 XXXX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) neschvaluje

podnět k pořízení podbodů č. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27 XXXX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

C)bere na vědomí

podnět paní Aleny Javůrkové, Na Roli 62

Usnesení ZM č. 244/2008

Schválení podnětu na pořízení XXXXIII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 245/2008

Umístění trafostanice na Ovocném trhu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o okolnostech připravené stavby nové trafostanice ČEZ a.s. na Ovocném trhu a

A) bere na vědomí

zdůvodnění postupu odboru rozvoje a ČEZ a.s. v předložené zprávě

B) ruší

usnesení ZM č.206/2007 v bodě C)

C) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi

zajistit předání informace o tomto usnesení na adresu:

a) ČEZ Distribuce, a.s.

b) pana Milana Vrkoslava, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 246/2008

Investiční developerská výstavba v prolukách města - zástavba středu města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě resp. smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o nájmu pozemků, jejímž předmětem bude prodej resp. nájem a následný prodej pozemků p.č. 2352/22, 144/3, 2851, 2601, 2816, 134 a stp.č. 99/2, 3945, 2377, 2301/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou o celkové výměře 8 057 m2, za účelem investiční výstavby dle předložené studie, se společností CRESTYL properties s.r.o., IČ 276 21 588, se sídlem Husova 240/5, PSČ 110 00, Praha 1, za cenu 1 100,- Kč/ m2 s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do dvanácti měsíců ode dne podpisu smlouvy, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do devíti měsíců ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.12.2011. V případě překročení konečného termínu realizace projektu vznikne městu nárok na smluvní pokutu.

Do zpracování dalšího stupně dokumentace budou po vzájemné dohodě a spolupráci zahrnuty připomínky a požadavky vedení města v souladu s připomínkami poradního sboru architektů, zejména na dopravní řešení a bezpečnost. Termíny realizace budou případně upraveny v návaznosti na výše specifikované připomínky a požadavky města.

Usnesení ZM č. 247/2008

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

informaci o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou.

Usnesení ZM č. 248/2008

Partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“ a

A) schvaluje

partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa a předfinancování projektu ve výši 2 mil. Kč (80 000 EUR) z rozpočtové rezervy města v případě přidělení dotace

B) bere na vědomí

vzorové znění dohody o spolupráci mezi městem Jablonec nad Nisou a Euroregionem Nisa

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi

zajistit financování projektu v případě přidělení dotace na realizaci projektu „Přeshraniční spolupráce policií v Euroregionu Nisa“ z rezervy města.

Usnesení ZM č. 249/2008

Revokace usnesení

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou po projednání

mění

své usnesení číslo 221/2008 z 31. 1. 2008 tak, že nově toto usnesení zní:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o partnerství města Jablonce nad Nisou v projektu „Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“ a

A) schvaluje

partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních a předfinancování projektu ve výši 1,5 mil. Kč (60.000 EUR) z rozpočtové rezervy města v případě přidělení dotace

B) bere na vědomí

vzorové znění dohody o spolupráci mezi městem Jablonec nad Nisou a Euroregionu Nisa

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zajistit financování projektu v případě přidělení dotace na realizaci projektu „Systém odvracení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních“ z rezervy města

Usnesení ZM č. 250/2008

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2007 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Usnesení ZM č. 251/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisu občana města Jablonec nad Nisou a

A) bere na vědomí

dopis Jany Svatošové, Janov nad Nisou čp. 147

B) schvaluje

sepsání dohody o splácení dluhu ve výši 50.000,-- Kč formou měsíčních splátek ve výši 1.000,-- Kč pro Janu Svatošovou, nar. 1942, bytem Janov nad Nisou 147 se splátkovým kalendářem, kdy dotyčná bude platit od měsíce března 2008 měsíčně 1.000,-- Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

Usnesení ZM č. 252/2008

Partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Jablonecký oštěp“ - závod o pohár starosty města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou důvodovou zprávu a

A) bere ji na vědom í

B) schvaluje

partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu „Jablonecký oštěp“

Usnesení ZM č. 253/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 31. 1. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 31. ledna 2008.

Usnesení ZM č. 254/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 255/2008

Diskuse - Czech-POINT

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo informaci o pracovišti Czech POINT a výši správních poplatků za zde poskytované služby a tuto informaci

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 256/2008

Společná jízda cyklistů - Jablonec nad Nisou, Bautzen a Jelenia Góra

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Společné jízdě cyklistů z Jablonce nad Nisou, Bautzen a Jelenia Góra a

A) schvaluje

1. realizaci Společné jízdy cyklistů partnerských měst za finančního přispění z Fondu malých projektů v rámci Iniciativy Společenství

2. předfinancování projektu ve výši 62 000 korun z rozpočtové rezervy města v případě přidělení dotace.

B) bere na vědomí

vzorový formulář žádosti/projekt-formular FONDU MALÝCH PROJEKTŮ v rámci Iniciativity Společenství

C) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

zajistit financování projektu v případě přidělení dotace na realizaci projektu „Společná jízda cyklistů - Jablonec nad Nisou, Bautzen a Jelenia Góra

Usnesení ZM č. 257/2008

Projekty prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže - vyhodnocení konkurzu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

vítězný projekt z oblasti prevence sociálně - patologických jevů a kriminality mládeže v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 258/2008

Petice občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo petici proti plánované výstavbě 230 bytů v k.ú. Jablonec nad Nisou na ppč. 1905/2, 1999/25, 2480/2 (Dolina) a petici

A) bere na vědomí

B) pověřuje

Mgr. Petru Tulpu, starostu města,

aby po prověření věci na petici odpověděl a odpověď předložil pro informaci na příštím jednání zastupitelstva

JUDr.Ing.Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Eva Gregová
předsedkyně návrhové komise

Vytvořeno 5.3.2008 16:31:30 | přečteno 4719x | Petr Vitvar
load