Zápis 27.03.2008

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 27. března 2008 od 9,00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, Ivo Bartoněk, Ing. Václav Čížek
  • Ověřovatelé zápisu: Miroslav Pelta, Pavel Šourek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 13. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,05 hod.

Byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (19 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Starosta města omluvil Mgr. Soňu Paukrtovou a Ivo Bartoňka, kteří jsou na služebních cesta a Ing. Václava Čížka pro nemoc.

Popřál oslavencům, kteří v měsíci březnu oslavili narozeniny, a předal malé pozornosti.

Ověřovateli zápisu určil pana Miroslava Peltu a pana Pavla Šourka.

Mgr. Tulpa upozornil členy rady, že dne 1.4.2008 svolává mimořádnou radu města, která bude cca na 30 min., ale z časových důvodů je nutná. Dále upozornil, že dnešní jednání navštívili zástupci družebního města Nova Petropolis, kteří požádali o možnost fotografování.

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Převod objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Převod pozemku pod hotelem Praha

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Prodej bytů a výjimka z Metodiky prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Výkup pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za r. 2007

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Založení společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec
nad Nisou, s.r.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou p.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jablonec nad Nisou

v roce 2007

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

15. Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci
Programu MPZ

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Koncepce dopravní infrastruktury čas. 10,00

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

17. Bezručova investiční, a.s. - prezentace projektu (Ing.arch.Josef Faltejsek)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města čas. 11,00

18. Zřizovací listiny škol

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

19. Valná hromada SKS s.r.o.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy (čas. 9,30hod.)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

21. Odměňování členů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

25. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

26. Diskuse

a) Informace o možnostech města při regulaci výherních hracích automatů
a hracích terminálů

27. Schválení návrhu usnesení

28. Závěr

Na stůl nebyly předloženy žádné dodatečné materiály k navrženým bodům.

Starosta města oznámil, že stahuje bod č.16, z důvodu dalšího doplnění materiálu.

Pan Vostřák se tázal, proč se stahuje předložená koncepce. Sám se bude vyjadřovat ke strategickému plánu města.

V deskách na stůl měli zastupitelé zápis zZápis 12.ZM, usneseníUsnesení 4.RM a návrhNávrh dnešního usnesení. K bodu 4a) zpráva starosty je přiložen dopis - odpověď na Petici obyvatel Dolina.

Starosta se tázal, zda má někdo nějakou připomínku k programu.

Program jednání ZM byl schválen 21-0-0-1

Dále starosta navrhl návrhovou komisi:

předseda Ing. Antonín Schäfer, členové pí Božena. Caklová, Petr. Vobořil, Miroslav. Pelta, Pavel. Šourek

Návrhová komise byla schválena 19-0-1-2

Dále program pokračoval dle jednotlivých bodů.

4a) Zpráva starosty města

Mgr. Tulpa okomentoval dopis - 2. část Petice občanů k výstavbě Dolina, který přišel včera 26.3. Přečetl hlavní body dopisu: add 1) kdo má odpovědnost za přípravu podnětu ke změně územního plánu, add 2) které orgány budou osloveny, aby se vyjádřily ke změně ÚP, add 3) kdy obdrží odpověď na předanou petici, add 4) kdy bude veřejné projednávání celé záležitosti, jak bylo slíbeno.

Petici podepsalo dalších 161 osob. Starosta města řekl, že i na tuto část petice se bude odpovídat v průběhu dubna.

Ing. Pešek se tázal na kauzu objektu Musilových, vzhledem k uvedenému jednání s předsedkyní Okresního soudu.

Mgr. Tulpa odpověděl, že jednání s JUDr. Kohoutkovou mělo dvě základní témata:bylo asi ve dvou rovinách. 1) dopadDopad exekucí ve městě a 2) řešení výstavbyjak řešit výstavbu nového justičního paláce. O kauze Musilových se nebavili. Mělo , mělo by to být vyřešeno do konce roku.

Ing. Dlouhý řekl, že se zúčastnil jednání s ministrem spravedlnosti, který k výstavbě justičního paláce zastával názor - přestavět stávající objekt. Tázal se, zda jednání s JUDr. Kohoutkovou proběhlo v tomto kontextu.

Mgr. Tulpa řekl, že zatím nebyla zahájena konkrétní jednání s ministerstvem spravedlnosti. JUDr. Kohoutková zatím má informace, že by se mělo přestavovat ve stávající budově.

Pan Šourek se tázal na jednání s gen.ředitelem Povodí Labe Ing. Tomášem Vaňkem ohledně protipovodňových opatřeních.

Mgr. Tulpa řekl, že panu řediteli byla sdělena informace o změně územního plánu a výstavběvýstavba protipovodňové štoly v rámci města, kterou přivítal.

4b) Zprávy místostarostů

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění.

Paní Nováková se tázala na zkratku VHP.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jde o výherní hrací přístroje.

Pan Vostřák se tázal na pokračování jednání o nebytových prostorechprostorách v Domě pro seniory ve Mšeně.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o celé nebytové prostory v přízemí, nejen kadeřnictví, ale i ordinace lékařů. Paní ředitelka má předložit svůj projet na využití nebytových prostor.

Ing. Pavízová doplnila, že tato záležitost bude projednána vena výboru pro hospodaření s majetkem města dne 1.4.2008.

Pan Vobořil neměl doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal na logo města, proč se vytváří nové.

Pan Vobořil řekl, že jedno logo souvisí se 100. výročím města a objevuje se na propagačních materiálech. Druhé logo je pro komunitní plánovaní a měl by ho používat v této souvislosti Spolkový dům.

Ing. Kypta neměl žádné doplnění.

Paní Caklová se tázala na uvažované sestěhování speciálních škol do objektu Preciosy.

Ing. Kypta řekl, že jednání s p. Doležalem bylo negativní, KÚ školy slučovat nechce a hledá se nové řešení.

(9,15 hod. příchod MUDr. Řehoř)

Ing. Pešek se tázal na jednání s firmou PROCTUS ohledně nového záměruzáměru prostor autobusového nádraží. Dále se tázal na projekt in-line dráhy ve Mšeně - proč se neřeší zároveň i nové dětské hřiště v těchto místech.

Komentoval výsledky dopravní komise - nová trasa západní tangenty. Mělo by být předkládáno jinou formou.

Co je „Investiční soubor v prostorách LIAZu“ a odstranění stavby. Tázal se, zda město v zóně LIAZu něco patronuje.

Ing. Kypta odpověděl: PROCTUS - zástavba v prostorách autobus. nádraží - nejsou jediníjediný, kteří podobný záměr předložili. Je to otevřená záležitost, pokud vzejdou konkrétní návrhy, budou předloženy ZM. CoCO se týká in-line hřiště, požádal Ing. Jakoubka, protože osobně u jednání nebyl (nemoc).

Ing. Jakoubek řekl, že projekt in-line dráhy je připraven a je připravena žádost o dotaci.

Ing. Kypta řekl, že západní tangenta je jednou z nejdůležitějších spojnic s napojením na tangentu jižní. Probíhají otevřená jednání, kde je snaha najít optimální řešení na propojení od křižovatky Tovární a Liberecká (vybudováno do konce roku 2008) a odlehčení křižovatky U Zeleného stromuStromu. Je několik variant okruhu (železniční přejezd).

O odpověď k areálu LIAZu požádal Ing. Jakoubka. (odpověď bude dodána písemně).

(9,30 příchod MUDr. Jörg a MUDr. Jörgová)s manželkou)

Pan Vostřák upozornil, že žádost o dotaci na in-line hřiště by se měla podat do 28.3.2008, což je zítra. Dále se tázal na „rozkrytí Nisy“ a jak bude vypadat.

Mgr. Tulpa odpověděl, že dnes odešly všechny žádosti města o dotace z EU, týkající se volnočasových aktivit. K autobusovému nádraží řekl, že to není vyřešené, bude k této problematice připraven seminář.

Pan Vostřák upozornil, že žádost o dotaci na in-line hřiště by se měla podat do 28.3., což je zítra. Dále se tázal na „rozkrytí Nisy“ a jak bude vypadat.

Mgr. Tulpa odpověděl, že dnes odešly všechny žádosti města o dotace z EU, týkající se volnočasových aktivit. K autobusovému nádraží řekl, že to není vyřešené, bude připraven seminář.

Ing. Kypta doplnil, že jde o soukromé náměty jednotlivých investorů, projednáníbude se pak určitě proběhneprojednávat v širším okruhu.

Paní Caklová se tázala na kontrolu infrastruktury v Horní Proseči. Upozornila na hromadu hlíny, která byla navozena ze stavby do lesa.

Ing. Kypta řekl, že došlo k posunutí termínu dokončení staveb (nové 3 bytové domy).

Ing. Jakoubek doplnil, že jde o posunutí dokončovacích prací u stavby, kde finální práce bude provádět město (komunikace a inženýrské sítě).

Mgr. Karásek se tázal na možnou rádelskou lokalitu pro skládku odpadu.

Ing. Kypta odpověděl, že po návštěvě u starosty Rádla se situace trochu změnila a zastupitelé obce Rádlo jsou ochotni jednat o oddělení katastru a přípravy lokality.. Jde o projekt kolem 200 mil. Kč (nutné 2,5 ha).

20. Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy (čas. 9,30hod.)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel přivítal delegaci z Brazílie z města Nova Petropolis, kteří požádali o možnost vystoupení.

RNDr. Čeřovský požádal o předložení cílových aktivit ve vyjmenovaných městech, kromě oficielních setkání starostů.

Mgr. Tulpa řekl, že nebude problém materiál doplnit o konkrétní kulturní a sportovní akce.

Bc. Hamplová doplnila, že vzájemné vztahy po návštěvě souboru Nisanka v Nova Petropolis se velice úspěšně rozvíjí, následují jejich návštěvy u nás, např. u souboru Janáček a souboru Vrabčáci.

Pan Vostřák upozornil na méně časté styky s bližšími městy v Německu a Polsku (Bautzen) a Polsku.

Pan Berounský řekl, že upozornil na možnost, kterou přivezli naši „předci“ - kolegové z Brazílie do Jablonce přivezli svá národní jídla a pití a v Klubu Na Rampě uspořádali jejich ochutnávku.

Pan Vostřák řekl, že to nejsou naši předci, ale potomci obyvatel, kteří tady žili.

Mgr. Tulpa vyzval překladatelku pí Anežku Santos, za svobodna Veselá, aby předstoupila před členy ZM spolu se zástupci města Nova Petropolis a přeložila jejich zdravici do češtiny.

Paní Santos pozdravila členy zastupitelstva a představila p. Nestora (křestní jméno), který pronesl pár slov v češtině.

Pan Nestor poděkoval za vřelé přijetí a možnost účasti na zasedání. Vyjádřil naději, že most, který byl postaven mezi Jabloncem a Nova Petropolis, nás všechny obohatí.

Dále pí SantosSnatos představila pí Lorenu Seger Maldaner, vedoucí odboru kultury v Nova Petropolis a překládala její příspěvek.

Paní Lorena řekla, že je pro delegaci a pro jejich město čest, že mohou tuto návštěvu v Jablonci vykonat. Vyzvedla důležitost vztahu po stránce kulturní, turistické a v neposlední řadě i ekonomické. První krok zahájení spolupráce byl realizován loni návštěvou jabloneckého souboru Nisanka na 35. kulturním festivalu v Nova Petropolis. Další část tohoto kulturního projektu je nyní, kdy brazilský soubor bude vystupovat v Jablonci. Na další kulturní spolupráci se pracuje. Připravuje se také projekt v oblasti vzdělávání. Řekla, že očekává dotazy zastupitelů.

Pan Vostřák se tázal, jak se vyrovnali s jabloneckým počasím, které je mimořádně teplé, ale do brazilských teplot má daleko.

Paní Lorena řekla, že v Nova Petropolis je tepleji, ale je to pro ně i tak pěkná zkušenost.

MUDr. Jörg se tázal na jejich představu o vzájemné turistické výměně.

Paní Lorena řekla, že Nova Petropolis.P. je turistické město a Jablonec má také co turistům nabídnout. Chtějí více propagovat tuto oblast nejen po turistické stránce, ale spojit propagaci i s historií.

Dále hovořil pan Ovidio Hillebrand, který řekl, že se od počátku snažili vytvořit přátelské pouto mezi oběma městy. Na nějaké výstavě zde se seznámili i s fotodokumentací, kterou přivezl soubor Nisanka ze své loňské návštěvy Brazílie. Dále řekl pár slov o svých předcích, kteří odešli ze severu Čech (Frýdlantsko) a nikdy se sem již nemohli vrátit. V dětství slýchával o těchto městech jen vyprávět. Je rád, že mohl osobně poznat tuto oblast. Přestože se doma mluvilo německy, má zájem se učit česky, aby se domluvil.

Paní Lorena ještě dodala, že Nova Petropolis má kolem 19 tis. obyvatel, je to turistické město, kde má velkou důležitost i kultura, hlavně hudební oblast. Mají 65 pěveckých souborů. Darem přivezla kulturní kalendář města na r. 2008 a pamětní odznaky města pro každého zastupitele.

Mgr. Tulpa poděkoval za návštěvu delegace na zastupitelstvu a popřál pěkný zbytek pobytu.

Dále vyzval MUDr. Jörgovou a MUDr. Řehoře, kteří přišli po zahájení jednání, aby předstoupili a mohl jim popřát k narozeninám.

Program jednání pokračoval dle schváleného programuharmonogramu.

5. Převod objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák se tázal, proč se stará zbrojnice bude demolovat (křižovatka Tovární a Liberecká), zda je to nutné. Jedná se o poslední zachovalou historickou zbrojnicizachovalá historická zbrojnice v Jablonci.

Ing. Kypta odpověděl, že není možné ji uchovat z důvodů umístění přímo na křižovatce (kruhový objezd).

Ing. Pešek se tázal na osud garáží, které se nacházejí na stejném místě.

Ing. Kypta řekl, že jde o soukromé vlastníky, se kterými už bylo jednáno a garáže, které se budou bourat, jim, budou nahrazeny. Garáže budou zlikvidovány.

Ing. Dlouhý se tázal na úpravu cesty lesem z ul. Tovární směrem ke hřbitovu, kterou lidé v létě využívají jako zkratku od tramvaje z Liberce kolem hřbitova do Rýnovické ul.

Ing. Kypta odpověděl, že s úpravou cesty se zatím neuvažuje, ale křižovatka má být v letošním roce dokončena.

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová se tázala, zda vstup na pozemek (bod A9) školky ve Střelecké ul. nebude převodem sousedního pozemku omezen.

Ing. Pavízová ji ujistila, že přístup do zahrady nebude nijak ohrožen.

RNDr.Čeřovský podotkl, že není výborem pro hospodaření s majetkem města obecně stanovena minimální. cena pozemku k prodeji.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že částečným měřítkem je cenová mapa, ale ceny jsou v různě stanovených intencích, zohledňuje se stavební parcela atd.

Pan Vostřák se tázal, kde by mohl nahlédnout do cenové mapy, protože původní byla zrušena v r. 1994.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jiná cenová mapa vypracována nebyla, ale co se týká stavebních parcel, byla stanovena cenová hladina dle lokality, dle využitelnosti pozemku.

Ing. Pavízová doplnila, že se zohledňuje poloha pozemku, blízkost sítí, doba vyvěšení o prodeji pozemku atd. Nejsou stanoveny limity, rozhoduje prodejnost či neprodejnost pozemku.

Pan Šourek doplnil, že se posuzuje poloha pozemku.

Mgr. Karásek řekl k bodu B5), že jsou v sousedství pozemku garáže a dva objekty a navrhuje prodat tento vnitroblok jako parkoviště, pokud je o to zájem.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že zájem o pozemek projevil pouze jeden ze dvou sousedních vlastníků objektu a mohlo by dojít ke znemožnění průjezdu pro druhého (potenciální spory). Jako rezerva města může pozemek zůstat.

Ing. Pešek se tázal na parkové plochy pod kostelem na Horním nám.

Ing. Pavízová řekla, že odpoví písemně.

7. Převod pozemku pod hotelem Praha

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění. Cena byla dostatečně prodiskutována na výboru pro hospodaření s majetkem města.

Pan Berounský podal protinávrh, aby převod pozemku pod hotelem byl prodán za 100 Kč za 1 m² .

Ing. Pešek řekl, že vzhledem k efektivnosti slibů již v minulosti daných a splněných Ing. Schubertem, navrhuje podpořit i nižší cenuprotinávrh než navrhuje p. Berounský ve svém protinávrhu. Město tak podpoří celou rekonstrukci objektu a celého vnitrobloku.

MUDr. Gall podpořil předešlé řečníky a řekl, že je třeba vyjít Ing. Schubertovi vstříc.

Pan Vostřák řekl, že je třeba podporovat hlavně jablonecké podnikatele a poukázal na již opravené objekty v centru města Ing. Schubertem a podpořil protinávrh p. Berounského.

Pan Pelta vyzval Ing. Schuberta, aby osvobodil město od nedůstojného prodeje v objektu hotelu, i když rozumí přísunu nájemného od stávajících prodejců.

RNDr. Čeřovský se tázal Bc. Friče, zda je možné převést pozemek za l Kč/m², jedná-li se o veřejnou podporu (daná pravidla Bruselem).

Bc. Frič odsouhlasil, že to možné je - jedná se o de miminis - veřejná podpora do 100 tis. EUR zaplacená subjektu během 3 let.

8. Prodej bytů a výjimka z Metodiky prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel jen doplnil, že kauce v Turnovské 12 (pan Bendl) byla již zaplacena. Nebyla žádná diskuze.

9. Výkup pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze

11. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za r. 2007

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek informoval, že zpráva byla projednána na finančním výboru a návrh usnesení byl ZM doporučen.

12. Založení společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce zdůvodnil založení této společnosti.

Ing. Pešek řekl, že je předložen obecně zpracovaný materiál, kde chybí ekonomická rozvaha, zpracovaná a dokončená koncepce bytové politiky ve městě. Z této koncepce by mělo vyplynout, kolik bytů, resp. objektů by mělo město v budoucnosti spravovat. Materiál nedoporučil schválit bez chybějící ekonomické rozvahy a navržení jakéhosi krizového scénáře od 1.7.2008 v případě neschválení navrhované společnosti.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že bytová politika je schválena od r. 2003. Byly stanoveny kategorie objektů A, B, C, D, které chce město prodat vzhledem k technickému stavu. Kategorie E zahrnuje byty, které si chce město ponechat pro svou bytovou politiku. Až bude dokončen komunitní plán, bude jasně stanoveno, jaké sociální a stavební politiky chce město rozvíjet. Náklady na správu bytového fondu se sníží cca o 1 milion Kč. Pro zajištění 2. pololetí letošního roku se počítá s uzavřenímuzavření smlouvy se stávajícím správcem.

MUDr. Gall se tázal, proč se nová společnost vlastně zakládá.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že město bude mít plně pod kontrolou výdaje, které do bytového fondu půjdou a bude moci rozhodovat o zakázkách.

Pan Šourek podpořil navrhovaný materiál, protože je důležité, aby město kontrolovalo své peníze. Pokud se tento záměr schválí, budou zastupitelstvu předloženy další zpracované materiály.

Ing. Beitl přečetl zprávu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se konstatuje, že MěÚ nepostupoval v souladu se zákonem.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že navrhovaná správa by řešila bytový fond od r. 2009.

Pan Vostřák komentoval minulý způsob správy bytového fondu města. Navrhované řešení přinese jen změnu činnosti úředníků na úřadě a jejich zodpovědnost.

Paní Nováková se tázala, zda navržená společnost bude pouze spravovat majetek města a nebude rozhodovat o obsazování bytů.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že kompetence o obsazování bytů zůstane na úřadě.

Ing. Schäfer řekl, že materiál nemá důvodovou zprávu, není ekonomický rozbor a nepodpoří ho.

Mgr. Karásek zapochyboval, zda je dobré zřizovat s.r.o. na bytový fond, když je na úřadě odbor správy majetku. Myslí si, že to zasluhuje širší diskuzi.

Paní Caklová navrhla stáhnout materiál z jednání, neboť chybí ekonomický rozbor v důvodové zprávě.

RNDr. Čeřovský řekl, aby se principálně takovýto materiál nepředkládal, protože zastupitelé nemají jiné informace, není uveden výchozí stav , analýza nákladů ani ekonomické zhodnocení. Doporučil přepracovat na příští ZM.

13. Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou p.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek komentoval zřizovací listinu, která již byla jednou aktualizovaná a nyní se aktualizuje příloha. Navrhl zaktualizovat a navrhl zaktuálnit celou základní zřizovací listinu novým usnesením. Dále se pochvalně vyjádřil ke SpolkovémuSpolkového domu, který vyřešil určitou společenskou a kulturní oblast ve městě. Apeloval na odpovědné pracovníky, aby se ještě jednou zpracoval materiál v souvislosti se sousedním objektem.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že se zpracuje materiál k vedlejšímu objektu bude předložen na příštím jednání ZM.

14. Přehled veřejných zakázek vyhlášených městem Jablonec nad Nisou v roce 2007

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel okomentoval předložený materiál.

Ing. Pešek řekl, že tento materiál má stejnou vypovídací schopnost, kterou kritizoval u minulého vedení radnice. Požádal, aby byla zpracována tabulka účasti jednotlivých řadových zastupitelů ve výběrových komisích. Kritizoval výběrové řízení za 5 mil. Kč a ve výběrovévývěrové komisi jsou dva místostarostové. Striktně trvá na tom, aby v každé výběrové komisi byli dva řadoví zastupitelé a každý člen výběrové komise, aby byl s odstupem času byl i u hodnocení, jak zakázka dopadla. Doporučil přepracovat směrnici k výběrovému řízení.

Ing. Kypta jen glosoval, že je dost velký problém sehnat některého zastupitele do výběrové komise. Směrnice k výběrovým řízenímvýběr. řízení je již několikrát inovovaná.

Ing. Dlouhý doplnil stanovisko Ing. Peška, aby byla udávána orientační cena, za kterou se nabídka podává.

Ing. Kypta řekl, že je možné udávat u prvních dvou-tří nabídek cenu, která vždy hraje hlavní roli při výběru zakázky.

Pan Vostřák komentoval možnosti zaměstnaných zastupitelů zúčastňovat se výběrových řízení. Navrhl pokutovat zastupitele, pokud po předešlém souhlasu s účastí v komisi nepřijde.

Pan Šourek řekl, že přednesené připomínky k materiálu jsou oprávněné. Řekl, že zadávaná cena není hlavní podmínkou, ale je rozhodující při splnění zadávacích podmínek výběrového řízení.

15. Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu MPZ

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl připomínky a nebyla žádná diskuze.

17. Bezručova investiční, a.s. - prezentace projektu

(Ing.arch.Josef Faltejsek)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města čas. 11,00

Mgr. Tulpa řekl, že má k tomuto bodu přihlášku do diskuze od pana Klímy, který může vystoupit bez odhlasování, neboť je občanem Jablonce n.N. a vyzval Ing.Faltejska, aby se ujal komentáře ke své prezentaci projektu.

Ing. Faltejsek komentoval jednotlivé obrazy projekce a po ukončení vyzval zastupitele k diskuzi.

Bc. Hamplová se tázala, zda jsou v objektu nějaké prostory pro služby seniorům a proč se řeší návaznost na školu, když to je dům pro seniory.

Ing. Faltejsek řekl, že to je bytový komplex, který může být využit i seniory. Zázemí pro služby (ordinace, prodejny) je v přízemí, ale lze je využít i pro komerční bázi.

Mgr. Tulpa řekl, že zastupitelstvo očekávalo, že bude předložena architektonická studie nové budovy vůči té staré. Nabízený projekt se mu jeví jako pavlačový a neřeší nový styl budovy v této lokalitě, přestože je dobře zpracován vnitroblok.

Ing. Faltejsek se podivil nad kritikou Mgr. Tulpy a připomněl, že před pár měsíci proběhla k tomuto projektu diskuze, kde se vyjadřoval jinak. Nicméně v závěru tehdejšího jednání nebyl dán žádný úkol o předložení nové studie. Upozornil, že toto není práce za období mezi dvěma zastupitelstvy ale práce od loňského června.

Pan Šourek řekl, že dnes očekával nový pohled na starou budovu.

Ing. Faltejsek řekl, že nebylo konkrétně řečeno v usnesení zastupitelstva, aby se přeložila nová studie. V mezidobí se do projektu zakomponovaly tři byty pro město. Ateliér 4 měl dnes předložit studii, kterou předkládá.

Pan Šourek řekl, že vnitroblok se mu líbí, ale venkovní řešení se mu jeví jako levnější varianta, která byla omezena financemi.

Ing. Faltejsek řekl, že předkládá profesní názor po dohodě s investorem.

Mgr. Špoták, jako člen hodnotící komise dvou projektů k centru města, řekl, že vyhrál projekt s rovnou střechou a zde se kritizuje rovná střecha představeného projektu. Upozornil, že tento projekt již byl odsouhlasen.

Ing. Kypta řekl, že každý ze zastupitelů má svůj názor na věc - projekt, který byl již prodiskutován na dvou jednáních zastupitelstva. Investor splnil podmínku města ohledně bytů, projektant zakomponoval tři bytové jednotky do objektu. Sdružení architektů se k projektu vyjádřilo kladně, rovná střecha se hodí mezi okolní objekty.

Mgr. Karásek řekl, že záměr byl splněn a přečetl závěr poradního sboru architektů, který projekt schválil.

Pan Vostřák vyjádřil svůj pochvalný názor, jako zdařilý secesní dům.

MUDr. Jörg řekl, že očekával variantní řešení staré budovy a trochu avantgardnější přístup. Jako neodborník na architekturu má odlišný názor na celkový vzhled, i když se mu líbí řešení staré části budovy.

MUDr. Jörgová řekla, že byla iniciátorem jednání, aby se vyvolalo pokračování v projektové dokumentaci a připravila se další varianta řešení. Bylo slíbeno, že bude dnes předložena změna, na kterou budou moci zastupitelé reagovat. Dnes je předložena ta samá verze jen upravená o funkční zázemí.

Ing. Faltejsek řekl, že celý projekt byl prokonzultován se všemi institucemi a komisemi, vč. odboru rozvoje MěÚ a z toho vzešel jeden závazný projekt pro investora. Nyní je závěr předkládán zde, ale řekl, že jej nelze konzultovat s každým zastupitelem a projekt přizpůsobovat.

Pan Vostřák upozornil, že k tomuto bodu není usnesení, jde o seznámení se s projektem - prezentace.

(11.30 hod. příchod Mgr. Žur)

Ing. Pešek konstatoval, že se do jednání zastupitelstva dostal bod, který se zabývá vysoce profesionálním názorem. Nikdy před tím se žádné projekty na ZM nekonzultovaly, tak nevidí důvod, proč tomu tak je nyní.

Mgr. Tulpa řekl, že tento bod je naplnění závěru z minulého ZM (předložení nové architektonické studie), ale hlasovat se o něm nebude.

Pan Pelta řekl, že to chápal jako seznámení se s novou studií, když návrh byl již schválen.

Pan Šourek řekl, že očekával nějaké členění té přední linie stavby.

Ing. Schäfer navrhl ukončit diskuzi.

Mgr. Tulpa vyzval pana Stanislava Klímu, aby ještě vystoupil k tomu tématu a poděkoval architektu Faltejskovi.

Pan Klíma řekl, že se jako fyzická osoba přihlásil do výběrového řízení, měl jinou představu, chtěl zachovat ráz budovy bez přístavby. Tendr však vyhrála Bezručova Investiční a.s., ale dle jeho názoru, nesplnila svůj záměr, nedodržela termín a jako občanovi se mu to nelíbí. Uvítal by nové výběrové řízení, myslí si, že firma Bezručova Investiční a.s. by s tímto projektem neuspěla. Pokládá rozhodnutí ZM z ledna 2008 za nešťastné.

Pan Klíma řekl, že se jako fyzická osoba přihlásil do výběr. řízení, měl jinou představu, chtěl zachovat ráz budovy bez přístavby. Tendr však vyhrála Bezručova Investiční a.s. ale dle jeho názoru, nesplnila svůj záměr, nedodržela termín a jako občanovi se mu to nelíbí. Uvítal by nové výběrové řízení, myslí si, že firma Bezručova Investiční a.s. by s tímto projektem neuspěla. Pokládá rozhodnutí ZM z ledna 2008 za nešťastné.

Mgr. Tulpa poděkoval p. KlímoviKlímovy za názor a nechal hlasovat o ukončení diskuze k tomuto bodu. 18-0-2-5

18. Zřizovací listiny škol

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o klasický materiál o inventurách movitého majetku. Nebyla žádná diskuze.

19. Valná hromada SKS s.r.o.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Nebylo žádné doplnění ani žádná diskuze.

21. Odměňování členů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová se tázala, kolik Kč se ušetřilo a kam tyto peníze šly.

Mgr. Tulpa řekl, že jde o 170 tis. Kč, které zůstaly v rozpočtu.

22. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Nebylo žádné doplnění ani žádná diskuze.

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa doplnil, že má od 26.3. žádost od pana Kurilly o odpuštění smluvní pokuty. Bylo mu sděleno stanovisko, které je uvedeno v usnesení v bodě B) ve variantě I. Ale je možné doplnit usnesení o umožnění splátkového kalendáře.

Dále doplnil k dopisu pana Šábrta, aby byla opravena tisková chyba u jeho jména (Šubrt).

Pan Vostřák upozornil, že z materiálu jasně nevyplývánevyplívá, jaká byla sazba smluvní pokuty.

Mgr. Teufl řekl, že sazba byla 0,25% ale pan Kurilla žádá 0,025. Přípustná smluvní pokuta je až 0,5% denně.

Ing. Pešek řekl, že je třeba zvážit, zda město chce, aby pan Kurilla dál investoval ve městě. Prokazatelně opravil jeden objekt, druhý staví. Osobně by navrhoval prominout panu Kurillovi tuto smluvní pokutu.

Mgr. Tulpa oponoval, obává se vzniku „tradice“ .

Mgr. Teufl potvrdil obavy pana starosty, že z promíjení dluhů by mohl vzniknout nebezpečný precedens. Pan Kurilla není jediný investor, kdo se dostal do problému s prodlením placení nájmu.

Mgr. Tulpa připomenul, že ZM před několika lety přijalo usnesení, aby se investoři dotlačili k plnění termínů svých závazků.

Ing. Beitl apeloval na vstřícnost zastupitelů a zlepšení klimatu ve městě. A vzhledem k výsledkům práce p. Kurilly navrhl prominutí dluhu, i když uznává nebezpečí precedensu. Tázal se p. Teufla, zda všechny smlouvy mají stejnou sazbu.

Mgr. Teufl odpověděl, že ve smlouvách uzavíraných v posledních letech je to standardní sazba.

Mgr. Tulpa dodal, že p. Kurilla podcenil jednu věc, požádal o prodloužení nájemného a myslel si, že předešlá smlouva tímto zaniká. Smlouva ale běžela dál a tím vznikl nárůst poplatků.

Mgr. Teufl upozornil, že ZM v lednu 2007 schválilo Pravidla pro promíjení dluhů. Pravidla byla nastavena tak, aby byl dán rámec těmto žádostem o promíjení dluhu. Pokud ZM schválí výjimky, jde o precedens - nejprve se schválí pravidla a pak se jde proti nim.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil na žádosti občanů o prominutí dluhů, kteří se dostali také do životních problémů a dluhy se jim neprominuly. Splácí třeba po 100 Kč.

MUDr. Jörgová též připomněla nájemní dluhy občanů na nájemném, kteří dostávají splátkové kalendáře a platit musí. Řekla, že se zastupitelstvo nemůže zabývat jednotlivými případy, od toho je zde právní odd., které tyto záležitosti řeší.

Ing. Beitl řekl, že tento případ by nesrovnával s dlužníky za nájemné. Chápe tento případ jako výjimečný a znovu apeloval na vstřícné gesto města pro člověka, který pro město něco udělal.

Mgr. Teufl ještě doplnil, že město již p. Kurillovi prominulo sankce za porušení časových termínů, které by byly nesrovnatelně finančně vyšší, než je po něm požadováno za nájemné.

Mgr. Karásek řekl, že tento investor pracuje v dané lokalitě kontinuálně a tento dluh (pokutu) by platit nemusel. Přikláněl by se k nějaké dohodě.

PhDr. Fojtíková řekla, že tento bod pojímá v obecné rovině, kdy i jiní občané řeší podobné problémy a nemyslí si, že by tento případ zasluhoval zvláštního ohleduzřetel ZM.

Mgr. Tulpa ukončil diskuzi k tomuto bodu a řekl, že je možné navrhnout protinávrhy usnesení.

24. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal jednotlivých členů ZM, zda jim písemné odpovědi stačily.

Ing. Pešek řekl, že doufá, že všechny sliby budou splněny. Z hlediska věcného je spokojen.

Pan Vostřák byl spokojen s oběma interpelacemi.

Ing Beitl řekl, že informace byla projednána i osobně a je spokojen.

PhDr. Fojtíková byla spokojená.

Bc. Hamplová řekla, že je srozuměna a počká si na jaro, co ze slíbeného MHD splní.

Paní Nováková i RNDr. Čeřovský byli spokojeni.

b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa přečetl dvě písemné interpelace.

Pan Šourek se táže, pod jaký právní delikt spadá výtržnictví na stadionu při fotbalovém utkání a následné delikty na ulicích ve městě. Žádá písemnou odpověď.

Pan Pelta komentoval předešlou interpelaci. Došlo k částečné devastaci sektoru pro hosty, kdy brněnští fanoušci neunesli porážku. Situaci zvládla policie i pořadatelé, pojistnou událost bude řešit pojišťovna a bude škodu vymáhat na obviněných lidech, na které jsou důkazy z monitorovacích systémů. Upozornil, že medializace těchto akcí je agresivnější než by si zasluhovaly. V Jablonci normálně problémy tohoto rázu nejsou, sektor pro fanoušky hostů je oddělen od místních fanoušků, ale je třeba osvěta a výchova, aby k podobným excesům nedocházelo. Je zde i podpora legislativy, ministerstva vnitra a zájem velkých klubů, aby tyto problémy z českého fotbalu zmizely.

Pan Šourek trval na písemné podobě odpovědi a upozornil, že s tím budou seznámeni občané. Veřejnost ve městě zajímá, jaký je v ulicích pořádek.

Mgr. Tulpa dále přečetl písemný dotaz pí Caklové, kolik se přesně ušetřilo finančních prostředků snížením odměn zastupitelům, jak byly prostředky použity a jak se šetří jinde. Starosta hned odpověděl, že se ušetřilo 170 tis. Kč, které zůstaly a byly rozpuštěny v rozpočtu města.

Paní Caklová netrvala na písemné odpovědi.

Ing. Pešek měl interpelaci, kterou přečetl. Týkala se ostrahy objektu ve Smetanově ul. 25a, nutné vyvolat jednání s majitelem, neboť omítka objektu padá na chodník. Majitele je třeba najít i k zeleninovému stánku ve Mšeně na křižovatce ul. U Kostela a Arbesova, kde se zdržují problémové osoby.

Pan Vostřák se tázal, zda existuje na radnici signalizace pro nevidomé. Proč tento zvukový signál více jak rok nefunguje. Dále upozornil na velmi špatný signál TV RTM Liberec.

25. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba navrhl u posledního usnesení „Petice Dolina“ vypustit úkol.

Pan Vostřák požádal, aby byla představena nová pracovnice prevence kriminality pí Svobodová

Mgr. Tulpa řekl, že bude představena na příštím jednání ZM.

Ing. Pešek chtěl, aby se představila i nová tisková mluvčí. Dále se tázal na usnesení z r. 2001 - řešení křižovatky u přehrady.

Ing. Kypta řekl, že to je „kostlivec ve skříni“, který bude vyřešen až po dořešení variantních řešení kruhové křižovatky na Palackého ul.

Pan Vostřák upozornil na územní plán města, který stále platí. Dopravní komise navrhuje variantu „dlouhého tunelu“, ale pak se musí žádat o změnu územního plánu.

Ing. Kypta řekl, že bude nejprve zažádáno o podnět ke změně územního plánu, který se bude předkládat ZM, aby se pak mohlo žádat o změnu ÚP.

JUDr. Nesvadba vyzval Mgr. Kateřinu Voldánovou, aby se v krátkosti představila zastupitelům města.

Mgr. Voldánová se krátce představila s tím, že nástup byl 1.3.2008 a v současné době probíhá zaučování.

26. Diskuse

a) Informace o možnostech města při regulaci výherních hracích automatů a hracích terminálů

Mgr. Teufl v krátkosti seznámil zastupitele s materiálem. Vysvětlil rozdíl mezi výherním hracím automatem a hracím terminálem. V prvním případě může město ovlivňovat počet a rozmístění automatů po městě a má z nich určitý příjem.

Ve druhém případě jsou herní terminály (videoterminály) mimo regulační možnosti města, o jejich povolení rozhoduje ministerstvo financí a město z nich nemá žádný příjem. Tato zákonná úprava podnikání se do zákona dostala díky lobby velkých firem, které v tomto oboru působí.

Materiál je předkládán ZM také proto, že došlo k určitému posunu výkladu stávajícího zákona. Město by mělo upravit svou OZV č.10 z r. 2003. Podal podrobný výklad důvodové zprávy. Upozornil, že pokud nebude zmírnění dopadu přijato, budou ovlivněny příjmy města a herny si seženou jiný typ automatů, který město nemůže regulovat, ani z nich není žádný příjem.

Mgr. Karásek upozornil, že od kolaudace Eurocentra uběhly již 2 roky, ale zůstal nedořešen nástup do areálu výstaviště. Chybí tam navedení z prostoru nám. Farského.

Mgr. Tulpa řekl, že to bere jako ústní interpelaci a bude se tím někdo zabývat.

Ing. Pešek řekl, že by se mělo využít změny vyhlášky a ujasnit si, jestli vůbec hrací automaty ve městě chceme. Řekl, že částka kolem 3 mil Kč z automatů rozpočet města nezachrání. Upozornil, že město přišlo o víc některými špatnými rozhodnutími (studie na Městské lázně - 1,5 mil.Kč).

Bc. Frič upozornil, že příjem z hracích přístrojů do městské pokladny činí 16,5 mil. Kč ročně. To není zanedbatelná částka. Dodal, že pokud se zakáží výherní hrací přístroje, nikdo pak nemá možnost zakázat provoz hracích terminálů.

Mgr. Tulpa řekl, že tento materiál je do diskuze, protože se tím ZM bude ještě zabývat v rámci prevence kriminality.

Pan Vostřák se tázal, jak jsou automaty označené a jak se kontroluje, zda se z nich platí. Další problém jsou gambleřigembleři, kterým město - nikoliv ministerstvo - zprostředkovává možnost léčení. Upozornil též na noční provoz zastaváren, kde zloději, potažmo gambleřigembleři, mohou získávat peníze za ukradené věci.

Bc. Frič slíbil, že do příštího materiálu ZM připraví vzor kuponu a popis kontroly výherních hracích automatů.

Pan Berounský řekl, že některá města omezují herny v nočních hodinách. Dále informoval o průzkumu dopravy ve městě (zkouška průjezdu autobusu v protisměru v Kamenné ul.). Ještě dodal, že po dohodě se senátorkou Mgr. Paukrtovou by se chtěl příští ZM znovu ucházet o členství v RM.

PhDr. Fojtíková upozornila na opakovanou výzvu v rozhlase o bezplatném umístění laviček ve městě s reklamou na internetové stránky www.lavicky.cz. Dále se tázala, zda bude ve městě vymezená lokalita pro tržnici se zeleninou.

Ing. Kypta odpověděl, že se uvažuje o novém místě, zatím není jasné. Informaci o lavičkách prověří oddělení životníhoživotní prostředí.

Ing. Beitl požádal starostu města, zda by mohl informovat o kauze ředitele MP.

Mgr. Tulpa shrnul celé období Ing. Pavla Onodiho ve funkci ředitele městské policie. Vyjmenoval časovou posloupnost jednotlivých případů, které se objevily v tisku. RM na svém jednání mu vyslovila jednohlasně důvěru a ctí presumpci neviny a potvrdila ho ve funkci.

Pan Pelta se podivil nad množstvím obvinění, které na p. Onodiho bylo vzneseno. Zdá se mu to jako neudržitelné, aby ředitel policie byl tolikrát obviněn, když má jít svou bezúhonností příkladem.

Mgr. Tulpa se odvolal na vysokou kvalifikovanost p. Onodiho a jeho již uplatněné manažerské schopnosti. Média udělala své a je to tvrzení proti tvrzení.

Pan Vostřák řekl, že zúčastnil všech výběrových řízení na ředitele městské police a pan Onodi měl nejvyšší kvalifikaci. Nikomu není jasné, proč se na něho vyvíjí takový tlak a odkud „vítr fouká“. Zatím proti němu není žádný seriozní důkaz.

Pan Šourek řekl, že ho na panu Onodim přesvědčila jeho profesionalita a pokládá ho za rovného chlapa a nemá důvod mu nevěřit.

Ing. Beitl navázal na různé roviny pohledu na věc. Rada města by si měla uvědomit svou politickou zodpovědnost, kterou převzala, a měla by také ocenit, že se ODS, jako opozice, do celé kauzy nezapojila.

Mgr. Tulpa řekl, že rada si je své politické odpovědnosti plně vědoma.

RNDr. Čeřovský se tázal starosty města, zda je pan Onodi, jeho člověk.

Mgr. Tulpa odpověděl, že to je postaveno do nejasné pozice, ale jako starosta odpovídá, že výběrová řízení byla seriozní ve všech směrech a ctí kolektivní rozhodnutí.

Pan Berounský řekl, že si umí představit spoustu účelových obvinění lidí, kteří mají co říci. Pan Onodi třeba má co říci k armádě, to nikdo neví. Připomněl své obvinění a kauzu v souvislosti s firmou DE JURE v r. 2006. Řekl, aby se řešení kauzy Onodi nechala na soudech a jejich rozhodnutí.

Pan Vostřák se tázal pana pan Čeřovského, zda pan Rakouš byl jeho člověk.

RNDr. Čeřovský odpověděl stejně jako starosta města, že p. Rakouš byl vybrán na základě výběrového řízení a setrval ve funkci několik let.

Nastala výměna názorů mezi RNDr. Čeřovským a panem Berounským, která se vztahovala k roku 2006.

RNDr. Čeřovský navrhl ukončit diskuzi, což podpořil Ing. Pešek.

Mgr. Tulpa nechal hlasovat o ukončení diskuze ke kauze Onodi. 23-1-1-1

Protože nebyla žádná další diskuze, předal starosta města slovo předsedovi návrhové komise Ing. Schäferovi.

Hlasování se zúčastnilo 26 zastupitelů (omluvila se pí Gregová).

27. Schválení návrhu usnesení

Ing. Schäfer četl návrhy usnesení jednotlivých bodů (viz tabulka hlasování).

Název usnesení 13. ZM - 27.3.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 259/2008

Zpráva o činnosti starosty města

23

0

0

3

Usnesení ZM č. 260/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

24

0

0

2

Usnesení ZM č. 261/2008

Převod objektu

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 262/2008

Převody pozemků

protinávrh Mgr.Karáska B5 dle návrhu

21

0

4

1

dle návrhu ostatníostaní body

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 263/2008

Převod pozemku pod Hotelem Praha

protinávrhprotinávh p.Berounského

22

0

4

0

Usnesení ZM č. 264/2008

Prodej bytů a výjimkavyjímka z Metodiky prodeje

24

0

0

2

Usnesení ZM č. 265/2008

Výkup pozemků

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 266/2008

Finanční plnění smluv

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 2672008

Infozpráva o správě portfoliaporfolia cen.papírů 2007

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 268/2008

Založení společ.Městs.správa nemovitostí

protinávrhprotinávh p.Caklová

12

9

5

0

původní návrh

13

9

4

0

po dohodovacím řízení bylo staženo

Usnesení ZM č. 268/2008

Změna Příl.č.1 Zřizovací listiny Spolk.dům

24

0

0

2

Usnesení ZM č. 269/2008

Přehled veřej.zakázek vyhláš.městem

protinávrh ing.Peška

13

1

12

0

původní návrh

17

1

6

2

Usnesení ZM č. 270/2008

Rozdělení stát.podpory a příspěv.PRMPZ

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 271/2008

Zřizovací listiny škol

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 272/2008

Valná hromada SKS, a.s.

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 273/2008

Zpráva o partner.vztazích města

25

0

1

0

Usnesení ZM č. 274/2008

Odměňování členů ZM

20

0

4

2

Usnesení ZM č. 275/2008

Změna ve složení výborů ZM

25

0

0

1

Usnesení ZM č. 276/2008

Dopisy občanů

protinávrh starosty dopis p.Kurilly

15

2

9

0

původ.návrh variant.I.B

10

2

14

0

původ.návrh variant.II.B

11

7

8

0

původ.návrh variant.II.B Po dohod.řízení

18

1

7

0

dopis p. Šábrta variant.I.B

22

0

4

0

Usnesení ZM č. 277/2008

Vyřízení interpelací

22

0

2

2

Usnesení ZM č. 278/2008

Kontrola splnění usnesení

21

0

3

2

Usnesení ZM č. 279/2008

Infozpráva o o možnostech města při regulaci výherních hracích automatů a hracích terminálů

21

0

3

2

28. Závěr

Po skončení hlasování poděkoval starosta města všem přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva ve 14 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Miroslav Pelta, Pavel Šourek

Vytvořeno 15.4.2008 13:28:13 | přečteno 2241x | Petr Vitvar
load