Usnesení 25.09.2008

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, ze dne 25. září 2008

Usnesení ZM č. 360/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 361/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

A) bere je na vědomí.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

na každém jednání zastupitelstva podat zprávu o všech uskutečněných výběrových řízení s finančním objemem vyšším než 100tis. Kč proběhlých od minulého jednání a jejich výsledcích

Usnesení ZM č. 362/2008

Opětovná volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

opětovně volí

paní Kamilu CONKOVOU, nar. 1956, bytem, Jablonec nad Nisou;

paní Lydii ČERNOU, nar. 1949, bytem, Jablonec nad Nisou;

paní Evu PEŘINOVOU, nar. 1954, bytem, Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

Usnesení ZM č. 363/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 876/18 o výměře 1113 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví každý ideální 1/7 paní S. J., ., Jablonec nad Nisou, manželům MUDr. J. a Ing.S. K., ., Jablonec nad Nisou, panu P. M., ., Jablonec nad Nisou, paní I. N., ., Jablonec nad Nisou, paní J. S., ., Jablonec nad Nisou, paní M. T., ., Jablonec nad Nisou a panu J. V., ., Jablonec nad Nisou za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 166.950,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy s tím, že prodávaný pozemek bude zatížen věcným břemenem práva umístění a strpění stavby kanalizační přípojky - přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby, rekonstrukcí a oprav pro vlastníka objektu č.p. 2307 v k.ú. Jablonec n. N. postaveném na st.p.č. 2269 v k.ú. Jablonec n. N.

2. prodej p.p.č. 251 o výměře 836 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady manželům J. a O. P., bytem ., Jablonec nad Nisou, za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 334.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej části p.p.č. 1524/1 nově označené jako p.p.č. 1524/9 o výměře 966 m2 a č. 1524/8 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem manipulační plochy do podílového spoluvlastnictví každý ideální 1/29 manželům Mgr.R. a Mgr.H. P., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům MUDr. Z. a H. J., bytem . ., Jablonec nad Nisou, panu V. B., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu Ing. M. V., bytem ., manželům V. a H. R., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům L. a A. H., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům Ing.. a M. M., bytem N. P. ., Jablonec nad Nisou, manželům I. a H. D., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu V.Š., bytem .., panu MUDr. R. W., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu J. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu J. J., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní I. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, V. Z., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům A. a P. R., bytem .., Jablonec nad Nisou, panu P. K.i, bytem . Jablonec nad Nisou, manželům F. a S. J., bytem . ., Jablonec nad Nisou, manželům J. a V.S., bytem ., Liberec VI - Rochlice, manželům Ing. M. a O. H., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům J. aj. V., bytem . ., Jablonec nad Nisou, panu J. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní D. E., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům J. a E. J., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu Ing.M. S., bytem ., Rychnov u Jablonce nad Nisou, manželům V. a St. Z., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu J. V., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům V. a H. T., bytem ., Jablonec nad Nisou, manželům Ing. I. a J. H., bytem ., Jablonec nad Nisou. Dále pak panu JUDr. J. A., bytem ., Jablonec nad Nisou ideální 1/58 a paní E. A., bytem ., ideální 1/58 za cenu 35,- Kč/m2, tj. celkem 34.265,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 1078/17 o výměře 68 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu V. L., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 6.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej p.p.č. 1014/1 o výměře 818 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem výstavby rodinného domu paní Mgr. M. R., bytem ., Jablonec nad Nisou, za cenu 350,- Kč/m2, tj. celkem 286.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 844/39 o výměře 508 m2 v k. ú. Jablonecké Paseky za cenu 380,- Kč/m2 a p.p.č. 844/71 o výměře 218 m2 v k. ú. Jablonecké Paseky za cenu 270,- Kč/m2, tj. celkem 251.900,- Kč za účelem zahrady paní J. V., bytem . ., Jablonec n. N. s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. směnu p.p.č. 844/72 o výměře 122 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví manželů P. a D. J., bytem ., Jablonec nad Nisou za p.p.č. 844/73 o výměře 98 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví Města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch manželů J. ve výši 24.300,- Kč.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 679/1 o celkové výměře 1698 m2 a p.p.č. 679/2 o celkové výměře 11 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. za cenu 350,- Kč/m2 s tím, že výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po kolaudaci objektů se společností INTERMA, a.s., IČ 63145057, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec s tím, že o stavební povolení bude požádáno nejpozději do 31.12.2008 a o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.12.2010. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného se stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí.

9. prodej p.p.č. 418/106 o výměře 105 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady Doc. Mgr. L. B., CSc., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 15.750,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 883/8 o výměře 164 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady Mgr. D. P., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 240,- Kč/m2, tj. celkem 39.360,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p.p.č. 2043 o výměře 137 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vybudování přístupu manželům I. aj. B., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 20.550,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. směnu p.p.č. 936/9 o výměře 98 m2 a p.p.č. 938/8 o výměře 1668 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví pana P. B., bytem ., Jablonec nad Nisou a části p.p.č. 947/29, která zůstala označená jako p.p.č. 947/29 o výměře 1855 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví Města Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve výši 200.000,- Kč s tím, že cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. směnu části p.p.č. 894/6 dílu „c“ o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví města Jablonce n. N. za část p.p.č. 894/10 dílu „a“ o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví paní R. V., bytem ., Jablonec nad Nisou a paní L. Ž., ., Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání.

14. prodej st.p.č. 3670 o výměře 42 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou přístavbou garáže manželům A. a A. L., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 2.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. prodej st.p.č. 5049 o výměře 18 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou přístavbou garáže panu V. V. K., bytem . za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

prodej p.p.č. 764/10 v k.ú. Jablonecké Paseky

C) mění

1. usnesení č. 283/2008/A 20 ze dne 24. 4. 2008 a to tak, že schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP a to tak, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 15. 2. 2008, o vydání stavebního povolení bude zažádáno do 6. 6. 2008 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 30. 9. 2010. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna

2. usnesení č. 186/2007/A11 ze dne 13. 12. 2007 a to tak, že schvaluje směnu st.p.č. 973/1 o výměře 380 m2, st.p.č. 1100/2 o výměře 13 m2, st.p.č. 1100/3 o výměře 18 m2, st.p.č. 1100/4 o výměře 18 m2, st.p.č. 1100/5 o výměře 18 m2, st.p.č. 1100/6 o výměře 17 m2, st.p.č. 1100/7 o výměře 13 m2 (celkem 477 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČ 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec za p.p.č. 1390/21 o výměře 218 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonec n. N. s finančním vyrovnáním ve výši 128.000,- Kč ve prospěch Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

D) ruší

usnesení č. V/A/11 ze dne 10. 11. 2005

E) ukládá

Pavlu Šourkovi, předsedovi výboru pro hospodaření s majetkem města

znovu projednat ve výboru bod číslo A/3 důvodové zprávy za účasti zástupců SBD LIAZ

Usnesení ZM č. 364/2008

Výkupy a bezúplatné převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu a bezúplatném převodu pozemků a

A) schvaluje

1. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 1/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 1723/7, 1948/5, 1948/7, 2295/19, 2295/20, 2295/22, 2380/1, 2395/3, 2692/32, 2692/35, 2702, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděných pozemcích jsou situovány místní komunikace.

2. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 401, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Lukášov, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

3. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 3/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 335/1, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území v katastrálním území Lukášov, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

4. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 4/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 2045, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace

5. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 5/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 1712/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonecké Paseky, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

6. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 7/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 1027/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

7. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 8/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 179/20, 179/21, 296/9, 296/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděných pozemcích jsou situovány místní komunikace.

8. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 9/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 1425/10, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

9. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 10/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 2377/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

10. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 10/2008, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 278, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Vrkoslavice, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

11. výkup části p.p.č. 1107, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 1107/1 o výměře 2008 m2 v k.ú. Mšeno n.N. od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45 79 70 72 za cenu dle znaleckého posudku.

12. výkup p.p.č. 735/17 o výměře 4 m2 v k.ú. Rýnovice od společnosti Atotech CZ, a.s., se sídlem Dvorská 748/9, Jablonec n.N., IČ: 25404385 za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 1.000,- Kč.

13. výkup p.p.č. 752/16 o výměře 40 m2 v k.ú. Rýnovice od společnosti AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s.r.o., Želivského 4599/23, Jablonec n.N., IČ: 252 330 09 za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 10.000,- Kč.

14. výkup p.p.č. 1233/2 o výměře 304 m2 v k.ú. Mšeno n.N. od Ireny Koštejnové, bytem 9.května 252/34, Jablonec n.N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. 121.600,- Kč.

15. výkup p.p.č. 992/2 v k.ú. Rýnovice o výměře 410 m2 od vlastníka spol. JABLONEX GROUP a.s., se sídlem Palackého 3145/41, Jablonec n.N. IČ: 467 11 538 za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 102.500,- Kč.

B) ruší

usnesení č. 70/2007 ze dne 3.5.2007

Usnesení ZM č. 365/2008

Metodika prodeje bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Metodice prodeje bytů

A) ruší

stávající Metodiku prodeje bytů v obci Jablonec nad Nisou ze dne 29.6. 1995 včetně všech dodatků

B) schvaluje

1. novou Metodiku prodeje bytů dle důvodové zprávy s účinností od 1.1. 2009

2. realizaci prodeje bytových jednotek v objektech , zařazených v současné době do skupiny „B“ (prodej objektů po bytech) dle stávající Metodiky prodeje bytů

3. realizaci prodeje bytových jednotek v objektech, přeřazených do skupiny „B“ (prodej objektů po bytech) od 25. 9. 2008 dle nové Metodiky prodeje bytů

Usnesení ZM č. 366/2008

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

U Jeslí 8/1897

1897/11 M. K. 1926 95.055,- Kč

Mozartova 23/3599

3599/6 S.J. 1942 119.193,- Kč

S. J. 1944

B. Němcové 20/3665, 22/3666

3666/15 B. R. 1981 133.408,- Kč

Usnesení ZM č. 367/2008

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 1.100.000,- Kč P. C. a Ing. Z. L. z kupní ceny objektu Maršovická 370 včetně st.p.č. 386 a p.p.č. 504/6, vše v k.ú. Kokonín dle kupní smlouvy č. 511-2006-FaM/OMP.

2. uznání proinvestování částky ve výši 450.000,- Kč paní D. T. z kupní ceny objektu Pražská 149/81 včetně st.p.č. 318, vše v k. ú. Vrkoslavice dle kupní smlouvy č. 594-2002-OF/OMP.

3. uznání proinvestování částky ve výši 800.000,- Kč panu J. H. z kupní ceny objektu Palackého 128/47 včetně st.p.č. 97, p.p.č. 66/62, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou dle kupní smlouvy č. 512-2006-FaM/OMP.

4. uznání proinvestování částky ve výši 126.130,- Kč panu Al. F. z kupní ceny objektu Saskova 21/2156 včetně st.p.č. 2091, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 122-2004-OF/OMP.

Usnesení ZM č. 368/2008

Fond na zlepšení úrovně bydlení

zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Fondu na zlepšení úrovně bydlení a dle důvodové zprávy

schvaluje

zveřejnění Informací pro žadatele o půjčky z FZÚB na rok 2008/2009

Usnesení ZM č. 369/2008

Informativní zpráva o výpovědi smlouvy o úvěru

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informativní zprávu o výpovědi smlouvy o úvěru

B) neschvaluje

uzavření smluvního vztahu na zajištění úrokových rizik

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zopakovat výběrové řízení na dlouhodobý bankovní úvěr na financování opravy panelového domu Lipová 3521/9 v Jablonci nad Nisou

Usnesení ZM č. 370/2008

III. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 33.-64. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.365.352 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválené Radou města na zasedání dne 11.9.2008. Toto opatření je uvedeno v důvodové zprávě na str. 6 Usnesení ZM č. 373/2008

Usnesení ZM č. 371/2008

Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za II. čtvrtletí roku 2008

Usnesení ZM č. 372/2008

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí 2008 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 373/2008

Projekt „Podané ruce“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o Projektu: „Podané ruce“

A) bere na vědomí

přidělení dotace na realizaci projektu „Podané ruce“ z programu MŠMT ve výši 200 000,-- Kč pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

B) schvaluje

finanční spoluúčast města na projektu "Podané ruce“ ve výši 86 000,-- Kč
(tj. 30 %)

Usnesení ZM č. 374/2008

Odpisy pohledávek

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odpisu pohledávek a

A) schvaluje

1. odpis pohledávky za paní Emílií Novákovou, nar..1929, posledně bytem Na Úbočí 4326/14, Jablonec nad Nisou, ve výši 56.398 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 1.500 Kč soudních výloh.

2. odpis pohledávky za panem Emilem Jaseňákem, nar...1944, posledně bytem Pražská 58, Jablonec nad Nisou, ve výši 186.243 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 4.825 Kč soudních výloh.

3. odpis pohledávky za panem Štefanem Mihálikem, nar...1950, posledně bytem Hvězdná 160/7, Jablonec nad Nisou, ve výši 467.913 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 5.270 Kč soudních výloh.

4. odpis pohledávky za paní Marií Matouškovou, nar..1927. posledně bytem Na Vršku 3763/16 v Jablonci nad Nisou, ve výši 306.632 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 2.850 Kč soudních výloh.

5. odpis pohledávky za paní Annou Novákovou, nar...1947, posledně bytem Liberecká 42, Jablonec nad Nisou, ve výši 62.703 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

6. odpis pohledávky za paní Věrou Lánskou, nar...1969, posledně bytem Nová Pasířská 19, Jablonec nad Nisou, ve výši 623.709 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

7. odpis pohledávky za panem Miroslavem Čermákem, nar..1948, posledně bytem Desná I/286, Desná v Jizerských horách, ve výši 476.808 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 8.136 Kč soudních výloh.

8. odpis pohledávky za panem Hynkem Glosem, nar..1934, posledně bytem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, ve výši 151.882 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

9. odpis pohledávky za panem Alexanderem Czemim, nar...1966, posledně bytem Liberecká 3716/47, Jablonec nad Nisou, ve výši 251.561 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 1.000 Kč soudních výloh.

10. odpis pohledávky za panem Stanislavem Mikulíkem, nar..1943, posledně bytem Střelecká 11, Jablonec nad Nisou, ve výši 608.900 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 4.320 soudních výloh.

11. odpis pohledávky za panem Miroslavem Rakušanem, nar..1943, posledně bytem Skřivánčí 3058/66, Jablonec nad Nisou, ve výši 115.525 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

12. odpis pohledávky za panem Jaroslavem Sivákem, nar..1962, posledně bytem Liberecká 27 a za paní Boženou Peštovou, nar..1966, trvale bytem Liberecká 146, ve výši 1.142.064 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

13. odpis pohledávky za společností U.B.F., spol.s.r.o., IČ: 183 85 869 se sídlem Horní Černá Studnice 119, Nová Ves, ve výši 535.284,25 Kč.

14. odpis pohledávky za paní Blankou Lejskovou, nar...1953, posledně bytem Pražská 32, Jablonec nad Nisou, ve výši 181.317 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 1.600 Kč soudních výloh.

15. odpis pohledávky za panem Miroslavem Schtrauchem, nar..1963, posledně bytem Podzimní 1675/39, Jablonec nad Nisou, ve výši 139.556 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 1.400 Kč soudních výloh.

16. odpis pohledávky za paní Janou Schierovou, nar...1946, posledně bytem Pasecká 2450/15, Jablonec nad Nisou, ve výši 2.639 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

17. odpis pohledávky za panem Panajotisem Sidiropulosem, nar...1953, posledně bytem Podhorská 1232/65, Jablonec nad Nisou, ve výši 758 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

18. odpis pohledávky za paní Martou Svobodovou, nar..1950, posledně bytem Pražská 134, Jablonec nad Nisou, ve výši 325.493 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

19. odpis pohledávky za panem Janem Sýkorou, nar...1973, posledně bytem 5.května 39, Jablonec nad Nisou, ve výši 168.176 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

20. odpis pohledávky za společností Fili, a.s., IČ 250 04 328 se sídlem Anenské náměstí 8, Jablonec nad Nisou, ve výši 148.425,97 Kč z titulu dlužného nájemného, soudních výloh a rozhodnutí o uložení pokuty - uložené okresním úřadem v Jablonci nad Nisou dne 31.05.2000.

21. odpis pohledávky za společností TRUCK INTERNATIONAL, a.s., IČ 44569751 se sídlem ul.Belgická 400, Jablonec nad Nisou, ve výši 18.710,81 Kč z titulu dlužného nájemného.

22. odpis pohledávky za společností ZOS Jablonec nad Nisou, s.r.o.,

IČ 64052371se sídlem Budovatelů 8, Jablonec nad Nisou, ve výši 1.279.778 Kč z titulu dlužného nájemného a 76.767 Kč soudních výloh.

23. odpis pohledávky za paní Jaroslavou Zadražilovou, posledně bytem V Luzích 25, Jablonec nad Nisou, ve výši 211.175 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 22.821 Kč soudní výlohy.

24. odpis pohledávky za paní Helenou Kováčovou, nar...1933, posledně bytem Liberecká 146, Jablonec nad Nisou, ve výši 250.445 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 3.800 Kč soudní výlohy.

25. odpis pohledávky za panem Josefem Krázlem, nar..1950, posledně bytem Řetízková 9, Jablonec nad Nisou, ve výši 188.568 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

26. odpis pohledávky za panem Václavem Pouzarem, nar...1949, posledně bytem Podhorská 44, Jablonec nad Nisou, ve výši 25.421 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 1.801 Kč soudní výlohy.

27. odpis pohledávky za panem Pavlem Melenou, nar...1943, posledně bytem Řetízková 10, Jablonec nad Nisou, ve výši 37.732 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení.

28. odpis pohledávky za panem Liborem Neumanem, nar...1970, posledně bytem U Brusíren 17, Jablonec nad Nisou, ve výši 22.986 Kč z titulu dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení a 600 Kč soudní výlohy.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

prověřit možnost vymáhání škody po advokátech, kteří zastupovali město v soudních sporech o vymožení některých promlčených pohledávek.

Usnesení ZM č. 375/2008

Projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“ a

bere ho na vědomí

Usnesení ZM č. 376/2008

Rekonstrukce budovy radnice na centrum správní, informační a kulturní
- I. etapa

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o přípravě rekonstrukce budovy nové radnice (státem chráněné památky vedené pod číslem 46646/5/28)

a

A) bere na vědomí

1. informativní zprávu o přípravě rekonstrukce budovy nové radnice

2. přípravu projektu „Národní centrum excelence bižuterie a medailérství“ a podporuje jeho zařazení na tzv. indikativní seznam Ministerstva kultury České republiky, prováděcího dokumentu Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.

B) schvaluje

1. záměr rekonstrukce budovy nové jablonecké radnice

2. harmonogram přípravy první etapy rekonstrukce budovy nové jablonecké radnice

C) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

podat žádost o zařazení rekonstrukce budovy jablonecké radnice - projekt „Národní centrum excelence bižuterie a medailérství“ na tzv. indikativní seznam Ministerstva kultury České republiky, prováděcího dokumentu Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.

Usnesení ZM č. 377/2008

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008 vybraným subjektům z oblasti kultury, sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Usnesení ZM č. 378/2008

Právní subjektivita Mateřské školy Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká ul. 10

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1a) zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace k 1. 1. 2009

1b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

2a) vyjmutí odloučeného pracoviště Zámecká 10 z příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace k 1. 1. 2009

2b) zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

3. zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Usnesení ZM č. 379/2008

Bytová výstavba ve vymezených zájmových lokalitách města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a:

schvaluje

1. prodej p.p.č. 802/12 o výměře 269 m2, p.p.č. 813 o výměře 9452 m2, p.p.č. 819 o výměře 2444 m2 , p.p.č. 822/1 o výměře 17744 m2, p.p.č. 849 o výměře 542 m2, p.p.č. 859 o výměře 1086 m2, p.p.č. 882/1 o výměře 1884 m2, p.p.č. 882/2 o výměře 2146 m2, p.p.č. 886 o výměře 853 m2, p.p.č. 922/1 o výměře 4311 m2, p.p.č. 923 o výměře 1357 m2, p.p.č. 924 o výměře 1039 m2, p.p.č. 926 o výměře 5188 m2, p.p.č. 927 o výměře 600 m2, p.p.č. 928 o výměře 4161 m2, p.p.č.1054 o výměře 382 m2, p.p.č.1056 o výměře 807 m2, p.p.č.1057 o výměře 400 m2, p.p.č.1064 o výměře 581 m2, p.p.č.1065 o výměře 209 m2, p.p.č.1066 o výměře 436 m2, p.p.č.1067 o výměře 667 m2, p.p.č.1071 o výměře 1120 m2, p.p.č.1079 o výměře 579 m2, p.p.č.1084 o výměře 641 m2, p.p.č.1085 o výměře 368 m2, p.p.č.1095 o výměře 105 m2, p.p.č.1096 o výměře 238 m2, p.p.č. 893 o výměře 1943 m2, p.p.č. 894 o výměře 498 m2, p.p.č. 895 o výměře 733 m2 p.p.č. 511/1 o výměře 268 m2, p.p.č. 802/3 o výměře 1223 m2, p.p.č. 1070 o výměře 48 m2, p.p.č. 1072 o výměře 49 m2 a p.p.č. 1097 o výměře 61 m2 vše v k.ú. Proseč n. N. (Celková suma výměr: 64432 m2) za účelem ucelení území pro budoucí investiční výstavbu společnosti Prosečská investiční, a.s., IČ 27339866, se sídlem Lidická 1787/16, Jablonec n. N. za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 7,731840,- Kč.

Podmínkou prodeje je závazek, že společnost Prosečská Investiční a.s. převede na město Jablonec nad Nisou bezúplatně pozemky pod plánovanými komunikacemi a v případě zájmu města i pozemky pro veřejně prospěšné stavby (školy, školky, dům pro seniory, zdravotní středisko apod.) za stejnou cenu, tj. 120 Kč/m2

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 986 o výměře cca 3400 m2 za cenu 900,- Kč/m2 s tím, že přesná výměra převáděné plochy bude vymezena geometrickým plánem po kolaudaci, p.p.č. 1079 o výměře 177 m2, a p.p.č. 1081/1 o výměře 9996 m2 vše v k.ú. Rýnovice za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 5,908440,- Kč za účelem investiční výstavby se společností Realitní kancelář CENTRUM, s.r.o., IČ: 25456342, se sídlem Mírové nám. 492/11, Jablonec n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.09.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.05.2010 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 30.06.2012. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 30.06.2012. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok

3. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 8/12 o výměře 625 m2 za cenu 1000,- Kč/m2 a p.p.č. 8/1 o výměře 420 m2 za cenu 100,- Kč/m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. tj. celkem 667.000,- Kč za účelem investiční výstavby se společností Kamenná s.r.o., IČ: 28670337, se sídlem Pražská 1419/96, Jablonec n. N. s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.03.2009, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 31.10.2009 a o kolaudační rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31.12.2010. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12.2010. V případě nedodržení výše uvedených termínů bude zpětně dopočítáno nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok

Usnesení ZM č. 380/2008

Schválení zadání XXXIII. změny platného územního plánu města Jablonce
nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XXXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

B) neschvaluje

návrh změny platného územního plánu u části II. důvodové zprávy - pozemky p.č. 640 a 643 v k.ú. Vrkoslavice, ul. Sokolovská

Usnesení ZM č. 381/2008

Schválení zadání XXXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podbod č.1 zadání XXXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 382/2008

Schválení zadání XXXXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání XXXXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 383/2008

Schválení podnětu na pořízení 48. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 48. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 384/2008

Osadní výbor Proseč nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) zřizuje

v souladu s § 84 odst. 2 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích Osadní výbor Proseč nad Nisou v počtu 5 osob

B) určuje

členy Osadního výboru Proseč nad Nisou pro funkční období do září 2012

  • Mgr. Miloše Krčmáře
  • Jana Jelínka
  • Emila Procházku
  • Ing. Václava Brodského
  • Miloslava Hajátka

C) volí

předsedou Osadního výboru Proseč nad Nisou Mgr. Miloše Krčmáře

D) schvaluje

1. dodatek Jednacího řádu zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy

2. dodatek Jednacího řádu rady města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 385/2008

Koncepce prevence kriminality pro období 2009 - 2011

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Koncepci prevence kriminality města Jablonce nad Nisou pro období 2009-2011 dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 386/2008

Mikroregion JIZERSKÉ HORY - Závěrečný účet za rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2007 a

bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2007 Mikroregionu Jizerské hory, který byl schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 18. června 2008 bez výhrad.

Usnesení ZM č. 387/2008

Informativní zpráva o připravenosti na na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 388/2008

Informativní zpráva o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodní ploše vodního díla Mšeno

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o plnění úkolů k zajištění bezpečnosti na vodní ploše vodního díla Mšeno

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 389/2008

Záměr poskytnutí daru pro Barboru Špotákovou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se daru pro Barboru Špotákovou a

A) schvaluje

záměr poskytnutí daru pro Barboru Špotákovou

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

zajistit dary v celkové hodnotě do 200 tisíc korun slečně Barboře Špotákové:

1. umělecké dílo místního autora

2. výroba zlaté medaile s portrétem B. Špotákové

Usnesení ZM č. 390/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis pana Mikuláše Bílého, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení ve výši 444. 090,- Kč

Mikuláši Bílému, nar..1953, trvale bytem Liberecká 146, Jablonec nad Nisou.

B) dopis pana Ing. Františka Radkoviče, Pasecká 4, Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

včetně textu odpovědi odeslané Ing. Kyptou

C) dopis pana Františka Křůmala, Loučná 93, Janov nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

text návrhu odpovědi starosty města na dopis p. Křůmala ze dne 17.7.2008

D) dopis pana Ladislava Dudy, Řetízkova 11, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 94.180,-Kč pro Ladislava Dudu, nar. 1982, trvale bytem Řetízková 3054/11, Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce říjen 2008 měsíčně 2.000 Kč, se splatností vždy do 25.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku*), s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

E) dopis pana Bohumila Rázka, Pražského povstání 5, Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

F) dopis paní Jaroslavy Rakovské, Opletalova 961/1, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Jaroslavě Rakovské, nar..1960, trvale bytem Opletalova 961/1, Jablonec nad Nisou.

G) dopis paní Kateřiny Azemi. Moskevská 658/41/41, Liberec

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 29. 195,- Kč - za společností OLYMP spol. s.r.o., Mírové nám. 17, Jablonec nad Nisou

H) dopis pana Jaroslava Řezáče, Pasecké náměstí 2, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. neschvaluje

změny názvů náměstí dle návrhu občana

Usnesení ZM č. 391/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 19. 6. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 19. června 2008.

Usnesení ZM č. 392/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 393/2008

DISKUSE

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo diskusní vystoupení
pí. Caklové a

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města, zabývat se

1. možností výstavby hřiště (pro míčové hry) dětí v horní části ul.Široká

2. novými variantami zpřístupnění lokality Horní Proseč a také prověřit navrhované varianty, vzešlé z jednání s veřejností a předložit tyto informace do prosincového jednání ZM.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

PhDr.Jaroslava Fojtíková
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 2.10.2008 7:50:03 | přečteno 2421x | Petr Vitvar
load