Zápis 24.04.2008

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. dubna 2008 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 25 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, MUDr. Alexandra Jörgová, MUDr. Ivo Jörg, Ing. Václav Čížek, Pavel Šourek
  • Ověřovatelé zápisu: Taťjana Nováková, Mgr. Petr Karásek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 14. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,15 hod., neboť dříve nebylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Při zahájení byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (19 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Starosta města omluvil nepřítomné a popřál zastupitelům, kteří oslavili narozeniny v minulém období a předal jim malé pozornosti.

Ověřovateli zápisu určil paní Taťjanu Novákovou a Mgr. Petr Karáska.

Mgr. Tulpa seznámil členy ZM s materiály na stůl - avizovaný bod č. 21 Převod pozemku pod Hotelem Praha, jinak materiály informativní (Dotazník FFUP v Olomouci, Dopis EuroUniversum, a.s. Praha), a upřesnil časování některých bodů.

Program 14.ZM:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4.a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Příprava řešení problematiky Centrální zásobování teplem (CZT)
v Jablonci nad Nisou čas 10,00
předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. I. rozpočtové změny čas 10,30

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Rekonstrukce ulice Podzimní

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

11. Vzdání se práva na bezúplatný převod

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

12. Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za r. 2007

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

13. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

14. Podpora terénní práce v roce 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

15. Pojmenování ulice

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

16. Spolufinancování akce „Zateplení ZŠ Pasířská“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

17. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

18. Změna ve složení výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

20. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

21. Převod pozemku pod Hotelem Praha předloženo na stůl

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

22. Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Diskuse

24. Schválení návrhu usnesení

25. Závěr

Nikdo neměl připomínky k programu a ten byl odhlasován 19-0-0-0

Starosta města navrhl předsedou návrhové komise RNDr. Jiřího Čeřovského a členy pí Taťjanu Novákovou, Mgr. Petra Karáska, PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a MUDr. Marka Řehoře.

Návrhová komise byla odsouhlasena 19-0-0-0

4a) Zpráva starosty města

Mgr. Tulpa neměl doplnění.

(9,25 hod. příchod Ing. Beitla)

Ing. Pešek se tázal na jednání s klubem WOKO, na služ. cestu do Litoměřic a zubní pohotovost v Jablonci nad Nisou.

Mgr. Tulpa řekl, že informaci o klubu WOKO podrobně podá pan Vobořil. K návštěvě měst Roudnice nad Labem a Litoměřice řekl, že to bylo setkání se zástupci samosprávy a porovnání práce v oblasti sociálních služeb, kde jsou tato města v rámci ČR nejdál. V Litoměřicích je silná křesťanská povinnost, která u nás není, ale spousta jiných možností rozšíření služeb a zapracování projektů EU. K zubní pohotovosti řekl, že RM zrušila záměr vybudování zubní pohotovosti pro nezájem lékařů. Náklady na přípravu ordinace byly kolem 200 tis.Kč, ale ordinace najde v nemocnici jiné využití. Vybavení ordinace zakoupeno nebylo.

(9,30 hod. příchod MUDr. Gall, p. Berounský)

4b) Zpráva místostarostů

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha - neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání s firmou HB Rehavis.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o developerskou firmu, která přišla s investičním záměrem na řešení autobusového nádraží a skloubení terminálů MHD. Po získání podrobnějších informací, které neměli, odešli a snad časem předloží jiný projekt.

Pan Vostřák se tázal, proč se sprejerům uvolňují cvičné plochy, aby si své kreslení (graffiti) nacvičili a pak počmárali město.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že cvičné plochy byly zřízeny z grantu v rámci prevence kriminality a jsou zde již z minulých let. Obrátila se na město komunita sprejerů, aby město určilo plochy, kde mohou malovat. Cvičné 4 plochy byly určeny a TSJ je upravily.

Pan Vostřák se tázal, kdo schválil finance na opravu ploch.

Mgr. Tulpa řekl, že požadavek vzešel z komise prevence kriminality, která ho předložila jako požadavek na poradu vedení města, která vyčlenila 4 plochy ve městě (v Pasířské ul, na Liberecké ul., Skate park a betonová stěna ve Mšeně).

Petr Vobořil - informoval o jednání v Klubu WOKO, nájemce měl do 30.3. 2008 odstranit hlučnost, naměřenou v okolí. Po tomto termínu bylo znovu provedeno měření, ale nebylo v normě, a proto nebyla provozovateli stavebním úřadem schválena změna účelu provozu na rockový klub. Provoz zůstává zachován jako provoz kina. Pan Novák, provozovatel, musí zajistit odhlučnění prostoru.

Ing. Pešek se tázal na frankovací stroj sociálních dávek - mimo provoz.

Ing. Schäfer se tázal na záměry města s pozůstalostí manželů Scheybalových.

Pan Vobořil odpověděl, že po smrti pí Scheybalové, která nemá dědice, vstoupilo město v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dočasným správcem nemovitých věcí je město Jablonec n.N. a věcí movitých a sbírek je Muzeum Českého ráje v Turnově. ZM bude v červnu předložen záměr projektu - zřídit z fary manželů Scheybalových (nejstarší objekt ve městě) jakýsi památník, vztahující se nejen k našemu městu, ale i k Jizerským horám a bývalým Sudetům. V expozici Muzea Českého ráje by vznikla expozice sbírek, vztahující se k Českému ráji. Muzeum začalo odvážet část sbírkových předmětů, u čehož asistuje zástupce města, který má možnost nahlížet do seznamů. Po dobu opravy fary (vlhkost) budou předměty uloženy v Turnovském muzeu, jsou pojištěny proti krádeži i proti poškození.

Pan Vostřák připomněl problémy s bývalým klubem Kojot, který byl také odhlučněn, ale stížnosti okolních obyvatel pokračovaly.

Pan Vobořil řekl, že je rozdíl v jednáních s majiteli jednotlivých klubů. Pan Novák má vstřícný přístup, na své náklady instaloval kamerový systém a navrhuje další opatření, aby provoz byl minimálně zatěžující pro okolní lokalitu.

JUDr. Nesvadba zareagoval na funkčnost frankovacího stroje u sociálních dávek. Problém je v různých programech elektronického systému, které spolu nekomunikují. MěÚ již několik let používá program na spisovou službu od firmy GORDIG, ale jednotlivá ministerstva vymýšlí své softwary, které vnucují úřadům, ale již nikdo nedomýšlí, že obce již nějaké programy používají a tyto spolu poté nemusí komunikovat.

Pan Vobořil dále informoval, že po tříletém období končí školské rady a politické kluby byly vyzvány, aby jmenovaly své zástupce do devíti školských rad.

Ing. Otakar Kypta - neměl doplnění

Ing. Pešek se tázal na důvody zrušení zakázky na údržbu zeleně v zahradách MŠ a v souvislosti s přípravou smlouvy s firmou CRESTYL vyzval vedení města, aby si přizvala ke konzultacím externí právníky.

Ing. Kypta potvrdil, že město má externí právní firmu, která posoudila připravenou smlouvu naším právním odd. Projekt bude procházet dalším připomínkováním a určitými změnami. Bude vytvořena pracovní skupina, která se k tomu bude vyjadřovat. K dotazu ohledně zahrad v MŠ požádal Ing. Jakoubka o vysvětlení.

Ing. Jakoubek řekl, že výběrové řízení na údržbu zeleně bylo na jeden rok. Byly vybrány Technické služby a po dohodě s nimi se smlouva vyhotovila na 3 roky.

Pan Vostřák řekl, že jako předseda komise pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny požádal firmu CRESTYL, aby ho informovala o budoucí stavbě. Firma odpověděla, že zatím neví, jaký objekt se bude stavět a jak bude vůbec vypadat návrh. Tázal se, zda vůbec město ví, co se tam bude budovat.

Ing. Kypta řekl, že původní investiční záměr, který byl předložen, byl vrácen památkáři k přepracování. Objekt školy zatím zůstává a původní projekt se přepracovává, připomínky se zapracovávají. Komise pro realizaci programu MPZ ho bude mít k dispozici.

Pan Vostřák se zeptal, zda v případě změny původních podmínek nenapadne druhá firma výběrové řízení.

Ing. Kypta řekl, že žádný problém nehrozí, protože výběrové řízení nebylo na základě zákona o veřejných zakázkách ale dle zákona o obcích.

Ing. Pešek se tázal na jednání s INTERSPARem. Požádal o ucelenou informaci na příští ZM k této akci, vč. připojení sítí a energetického napojení na CZT v Jablonci n.N.

Ing. Kypta řekl, že jde o soukromou investici, MěÚ může sledovat z pohledu stavebního. Jednání se týkala společného řešení kanalizace v ul. Želivského a na pozemcích INTERSPARu a sledování dalších kanalizačních přípojek města.

Pan Pelta reagoval na výstavbu centra a nabídku nadnárodní firmy CRESTYL. Apeloval na vytvoření podmínek pro realizaci výstavby a razantnější přístup vedení města.

Ing. Kypta řekl, že se město snaží o maximální vytvoření podmínek pro zajímavé nabídky developerů.

(9,50 hod. příchod Mgr. Žur)

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel stáhl bod č.1., pí Bajcarová nesložila zálohu a nesplnila ujednání.

Ing. Pešek se přimlouval za jednotný styl důvodové zprávy. K bodu 3. řekl, že mu chybí zásadní informace, že tento objekt bude po prodeji připojen na městskou kanalizaci a proč se pominul zájemce, který chtěl koupit objekt pro sociální zařízení (ubytování pro seniory). Podal protinávrh, aby se objekt vrátil k novému projednání a předal protinávrh písemně předsedovi návrhové komise.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že městská kanalizace v této části Proseče n.N. není.

Ing. Kypta doplnil, že se pro začátek povoluje výjimka na určitou dobu, aby měli čas na napojení na kanalizaci či jiné zařízení, k tomu určené.

Pan Vostřák se tázal, jaký bude další postup u bodu č.1, který se stahuje.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že zájemce se znovu vyzve, pokud neprojeví zájem, bude nové výběrové řízení.

(10.00 hod. příchod pí Caklová)

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel jen doplnil, že dnešním dnem byly uhrazeny všechny kauce.

Ing. Pešek upozornil, že v tomto materiálu na internetu dochází prolínání obrázků a textu. Dále měl připomínku k prodeji pozemku ČEZu a nesouhlasí s cenou 5,-Kč/m² . Komentoval zamítavé vyjádření výboru pro hospodaření s majetkem města k žádostem o prodej pozemků a žádal jasnější zdůvodnění výboru pro hospodaření s majetkem města vč. výřezu z katastrální mapy územního plánu.

Ing. Kypta řekl, že město není v pozici licitovat s ČEZem. Výkupní podmínky má nastaveny ČEZ a město je v časové tísni. Do r. 2010 se musí v Jablonci n.N. vyřešit energetická soustava trafostanic.

8. Příprava řešení problematiky Centrální zásobování teplem (CZT) v Jablonci nad Nisou

čas 10,00

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že si od tohoto materiálu vedení města slibuje politický konsenzus, jak dále s teplárenstvím v Jablonci n.N. Je to systémový problém celého odvětví nejen u nás. V navrženém výboru budou pracovat zástupci politického spektra a JTR, a.s. vč. odborné veřejnosti.

Mgr. Tulpa podal protinávrh, aby kluby politických stran jmenovaly své zástupce do 30.4.2008 a dále navrhl uložit předsedkyni výboru projednat a schválit řád poradního výboru a předložit informaci na příštím jednání ZM v květnu 2008.

Dále ještě doplnil, že byly vyzvány velké společnosti, aby s touto problematikou pomohly. ABB Elektropraga jmenovala ing. Fukala, LukasVariaty jmenoval p. Holuba, JTR, a.s. bude zastupovat ing. Balcar, SBD Liaz pověřilo p. Ledeckého a dále byla oslovena ještě okresní hospodářská komora.

JUDr. Nesvadba v krátkosti vysvětlil a doporučil ZM, aby navržený výbor nebyl výborem dle zákona o obcích, ale byl poradním orgánem, u kterého se nemusí volit členové.

Ing Pešek komentoval navržený materiál a doporučil předložit také statut a plán práce se závaznými termíny.

Mgr. Tulpa upozornil, že toto řeší důvodová zpráva v bodě 3.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda přednesený protinávrh starosty je jako doplněk návrhu JUDr.Ing.Pletichy či nové znění usnesení. Dále navrhl doplnit usnesení, že ZM ukládá starostovi předložit rozbor aktuální ceny tepla v Jablonci n.N.

Ing. Beitl řekl, že cena tepla v Jablonci n.N. někam „odlétla“ a městu hrozí, že se začnou strategičtí odběratelé od CZT odpojovat. Je třeba udělat opatření, aby celý systém nezkolaboval.

Mgr. Tulpa nesouhlasil s výrazem, že cena „odlétla“. Vyzval ing.. Balcara, aby reagoval na cenu. Dále řekl, že výbor připraví a zpracuje opatření, jak se bude postupovat v případě odpojení odběratelů CZT.

Ing. Balcar řekl, že cena se zvýšila v návaznosti na ceny těžkých ropných olejů a doporučil stránky www.energie.cz. Ceny ropy rostou mimo vliv JTR.

Pan Vostřák komentoval problém cen energie v Jablonci n.N. a kritizoval zájem města o teplárenství v minulých letech. Upozornil, že dnes si budoucí INTERSPAR vybudoval vlastní plynovou kotelnu. Řekl, jako první předseda představenstva, že od r. 1994 se pro teplárenství v Jablonci neudělalo nic

Mgr. Tulpa řekl, že do konce minulého roku jsou zpracovány veškeré energetické koncepce Jablonce n.N. Jsou předloženy materiály, od kterých se může město odrazit a sdělit obyvatelům, jakým způsobem se bude pracovat s CZT. Problém bude cena tepla, o které se bude složitě jednat.

Ing. Beitl řekl, že si neumí představit, jak chce město zabránit stávajícím odběratelům CZT, aniž by vymýšlelo jakési restrikce, aby se při jiných, levnějších možnostech odběru od tohoto systému neodpojili.

Mgr. Karásek podpořil vytvoření výboru pro řešení problematiky energie, kde bude širší zastoupení odborníků. Poukázal na cenu tepla, která stoupla z předloňských 532 Kč na dnešních 638 Kč. Zvýšila se nejen kvůli vstupům ale i ke zvýšeným ziskům, kdy roční zisk 20 mil.Kč byl zvýšen na 40 mil.Kč. Je nutná konstruktivní a věcná debata.

Mgr. Tulpa řekl, že barel nafty stál před dvěma lety 40,-USD a dnes se vyšplhal na 115,- USD za barel.

Pan Hrdina informoval, že předává Mgr. Karáskovi auditorem ověřenou výsledovku a zprávu o zisku JTR, který v r. 2006 činil 39 mil. Kč a v r.2007 byl 31,8 mil. Kč, tedy o 7 mil.Kč nižší.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil zastupitele, že má k dispozici přehled cen tepla v jiných městech a v porovnání s nimi na tom Jablonec není nejhůře. Řekl, že větší lokality jako je Dolina, Proseč a centrum města jsou napojené na CZT.

Pan Vostřák konstatoval, že JTR je akciová společnost, která podniká za účelem zisku. Navíc město prodalo JTR do zahraničí, tak je jasné, že část zisku musí jít tam. Město vždy počítalo se svými akciemi v JTR a v současné době je to podnik, který městu něco přináší. Řekl, že k celé problematice teplárenství bude mít v Městské knihovně samostatnou přednášku.

9. I. rozpočtové změny

čas 10,30

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že materiál prošel finančním výborem a byl doporučen ke schválení ZM. O částce, určenou na úpravu Dolního nám., doporučuje hlasovat samostatně.

Ing. Vítová okomentovala položky z rezervy města - celkem 85 mil. Kč (20 mil.Kč je klasická rezerva města, 40 mil.Kč je rezerva na spolufinancování a 25 mil. Kč je rezerva JTR, která není čerpána). Po těchto rozpočtových změnách se klasická rezerva navyšuje o 15.311.000 Kč a snižuje o 23.687.000 Kč a činí tak 11.624 tis. Kč. V této rezervě je zahrnuta úprava Dolního nám., kterou navrhuje místostarosta JUDr.Ing.Pleticha odhlasovat zvlášť. Rezerva na spolufinancování se snižuje o 1.131 tis.Kč a činí tak 38.869 tis.Kč.

Mgr. Tulpa doplnil, že rezerva města z JTR má mít charitativní a zdravotní účely.

Ing. Pešek řekl za finanční výbor, že celým rozpočtovým změnám předcházela rozsáhlá diskuze a změny rozpočtu doporučuje vč. změn na Dolní nám.

Pan Vostřák se tázal na položku akce Kamenná - 200 tis. Kč.

Ing. Vítová ho odkázala na stránky 68-71 investiční akce. Prostředky 150 tis. Kč se přesouvají z akce Lidická 9 na akci Kamenná 11. Jde o zajištění balkonů.

Pan Vostřák ještě upozornil, že opravy, které se dělají v městské památkové zóně, by se měly dostat do komise pro realizaci programu regenerace městské památkové zóny, aby předseda a členové o tom věděli !

Paní Caklová řekla, že na finančním výboru ze zdravotních důvodů nebyla, a s jeho rozhodnutím se neztotožňuje. Zásahy do Dolního nám. neschvaluje a nesouhlasí s nimi.

RNDr. Čeřovský navrhl, aby prostředky na úpravu Dolního nám. byly použity na opravu Podzimní ulice.

Mgr. Karásek řekl, že si nemyslí, že půjde zasahovat do hotového Dolního nám. v rámci rozpočtových změn. Upozornil, že Soukenná ul. není prověřena normou na průjezd autobusů v rámci architektonických změn.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že i v jiných městech autobusy projíždí pěší zónou a připravovaná stavba PROCTUSu bude vyžadovat změnu trasování MHD.

Mgr. Karásek řekl, že je třeba tuto změnu doložit technickou normou pro místní komunikace. Jde o složitější věc, kterou je třeba samostatně projednat.

Ing. Pešek upozornil, že na finanční výbor přinesl zástupce ČSAD p. Wejnar široce zpracovaný materiál na dobu výstavby multifunkčního domu. Z materiálu bylo jasné, že nelze zajistit MHD po bodu stavby PROCTUS jinak než průjezdem Soukennou ul.

Ing. Beitl vyzval k úctě k věcem, které již byly vysoutěžené a jsou hotové. Pokládá za zbytečné dávat peníze do něčeho již upraveného, když městu v rozpočtu chybí finance.

Ing. Dlouhý řekl, že klub ODS byl seznámen místostarostou s přemístěním MHD do Soukenné ul., ale obává se, že tato ulice nesplňuje podmínky povrchů - není oddělená komunikace dopravy od chodníku pro pěší.

Mgr. Karásek řekl. že asi není striktně určeno zvýšení obrubníků. Zdá se mu ale nelogické, aby úpravy za 4,5 mil.Kč se investovaly do něčeho, co bylo vybráno odborníky architektů jako nejlepší v soutěži a je krátce dokončeno.

Pan Berounský reagoval na normu výšky chodníků vůči vozovce a řekl, že nic takového neexistuje. Vzhledem ke stavbě firmy PROCTUS se musí ale najít nějaká varianta, aby MHD mohla projíždět centrem města a vyzval zastupitele, aby navrhli řešení.

JUDr.Ing.Pleticha doplnil, že všechny návrhy na úpravu Dolního nám. vzešly od stejných architektů, kteří ho původně navrhovali. Koncepce náměstí nebude rušena, ale musí se vypořádat s technickou částí.

Ing. Dlouhý řekl, že technické normy platí pro zastávky i pro nástupní můstky a že tato diskuze by nemusela být, pokud by byly předloženy patřičné materiály.

Mgr. Karásek upozornil, že může nastat problém vzhledem ke změně dotačních podmínek. Bude to zásah do schváleného projektu, financovaného z evropských peněz, neboť se mění jednotková cena. V tomto případě jde o diskuzi, která do rozpočtových změn nepatří. Je třeba to vyčlenit a prodiskutovat.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval na připomínku Mgr. Karáska k financím z EU a řekl, že z hlediska monitorovacích úprav se kritéria nemění. Je prověřeno, že úpravy lze provést. Je tu ale časová naléhavost, změny musí projít stavebním povolením a firma PROCTUS zavře Kamennou ul. k 1.9.2008.

Pan Berounský řekl, že tuto záležitost projednala i dopravní komise a vyzval zastupitele, aby podpořili tuto rozpočtovou změnu, aby firma PROCTUS mohla začít stavět.

Pan Vostřák řekl, že v rámci rozpočtových změn by se neměla probírat doprava ve městě a připomněl loňský rok, kdy se jednalo o stavbě nového domu a už tenkrát se tázal, jak je připravena změna trasování MHD.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že informace, které přicházely v průběhu doby od firmy PROCTUS byly různé.

Mgr. Karásek řekl, že se nedá slučovat dočasná změna směrování MHD vzhledem ke stavbě PROCTUSu a trvalá změna MHD s nezvratnými stavebními úpravami na Dolním nám.

7. Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha upozornil na tiskovou chybu v bodě 10 u nemovitosti č.p.197 je změna ulice na Jasmínová 8, Jablonec n.N. Řekl, že 2 žádosti prošly komisí pro realizaci programu regenerace MPZ a byly jim přiznány zvýhodněné podmínky. Na částku 16 mil. Kč přišlo pouze 14 žádostí za 4.048 tis. Kč. Zbylé peníze jsou účelově vázány a zůstanou na účtu.

Ing. Pešek řekl, že by se na podzim 2008 měla vyhlásit ještě jedna výzva k čerpání půjček pro r. 2009.

JUDr.Ing.Pleticha byl stejného názoru vzhledem k účelnosti financí.

10. Rekonstrukce ulice Podzimní

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel zdůvodnil variantní řešení a v krátkosti vysvětlil, že by se financování celé rekonstrukce rozložilo do dvou let, tedy do dvou rozpočtů.

Nebyla žádná diskuze.

11. Vzdání se práva na bezúplatný převod

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že pozemek je pro město neprodejný, je znehodnocen sítěmi. Jde o narovnání vztahů, je to projednáno s ředitelem Pozemkového fondu.

Pan Vostřák se pozastavil nad výstavbou domu v ochranném pásmu vysokého napětí.

12. Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za r. 2007

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

13. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel upřesnil, že rozdělení příspěvku pro sportovní kluby byl dle předložených statistik počtu členů. Na dospělého se přispívalo 70,- Kč a pro mládež do 18 let byl příspěvek 180,- Kč. Řekl, že v případě dlužnosti, klub příspěvek neobdrží. Rada města doporučila změnu u kulturní komise pro komorní orchestr p. L. Lachmana a u Klubu přátel Vrabčáci - směřování příspěvku na honoráře.

Ing. Pešek řekl, že důvěřuje komisím, které příspěvky navrhly. Požádal, aby v závěru materiálu bylo uvedeno, čím se subjekt zabývá nebo čemu se věnuje.

Pan Vobořil řekl, že není problém se zapracováním této informace, ale upozornil, že v květnovém měsíčníku vychází příloha „ Adresář kulturních a neziskových subjektů města“, kde jsou jednotlivé subjekty podrobně popsány.

14. Podpora terénní práce v roce 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění, dotazy jsou připraveni zodpovídat Bc. Jaroslav Cvrček, vedoucí oddělení sociálních služeb a zdravotnictví a Ing. Diana Zappeová, ekonom odboru.

Ing. Pešek řekl, že stát snížil příspěvek na sociální práci, město by mělo proti tomu protestovat.

Pan Vobořil řekl, že město žádá znovu o vyšší příspěvek pro příští období.

Pan Vostřák řekl, že není upřesněna částka, o kolik se schvaluje zvýšení finanční spoluúčasti města.

Paní Zappeová odpověděla, že jde o 200 tis. Kč.

15. Pojmenování ulice

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění, jen upozornil na preferovanou variantu I., tj. ul. Pod Servisem.

Pan Vostřák souhlasil s návrhem a nebyla další diskuze.

16. Spolufinancování akce „Zateplení ZŠ Pasířská“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel řekl, že materiál vychází z již předložených postupných kroků předložených ZM.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda podíl města je 2,6 mil. Kč.

Mgr. Habadová okomentovala předložený materiál vč. tabulek. Financování je rozloženo do dvou let 2008 a 2009, celková částka ze zdrojů města bude 18.474 tis. Kč.

Ing. Vítová vysvětlila způsob spolufinancování z rezervy města a čerpání podílu účelovým úvěrem v rámci projektového financování.

Ing. Pešek se tázal na původní propočty energetických úspor a rozdíl v propočtech stanovených poskytovatelem dotace.

Mgr. Habadová řekla, že v podmínkách poskytovatele se již neřeší úspory ale jejich splácení. Poskytovatel si stanovuje podmínky, se kterými buď budeme souhlasit, nebo nezískáme dotaci.

Ing. Kypta doplnil, jak ve finále vyjdou propočty úspor a jejich vrácení poskytovateli.

17. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel krátce okomentoval dopisy občanů. Nebyla žádná diskuze.

18. Změna ve složení výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

19. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkladatel se tázal jednotlivých zastupitelů, zda byli spokojeni s odpověďmi.

Ing. Pešek řekl, že si pohlídá slíbené termíny.

Pan Vostřák řekl, že odpověď neakceptuje, protože se dověděl, že signalizace pro slepce je rozmontována a radnice to neřeší.

JUDr. Nesvadba řekl, že hlásič, umístěný na IC, bude opraven. Je pravda, že není uveden žádný termín. Úkol nechá na příští poradu a bude odpovězeno na příštím ZM.

Mgr. Karásek akceptuje odpověď, která ale přesně nevysvětluje jeho otázku. Dále komentoval svůj možný postup, který by si představoval. Odpověď akceptuje z pohledu ing. Bencové a ing. Jakoubka.

b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa přečetl nové písemné interpelace od ing. Peška a Bc. Hamplové.

Ing. Pešek krátce okomentoval - týká se objektu bývalé porodnice na Turnovské ul.- odvolává se na usnesení ZM č.163/B/1/2007 a č. 163/B/2/2007. Pokládá 5 podstatných otázek- viz písemný materiál u zapisovatelky.

Pan Vobořil jen v krátkosti reagoval, že jde o převod objektu před několika lety.

Jde o převod prováděný Libereckým krajem, který také podává odvolání ke Krajskému soudu. Další informace budou vyžádány.

Mgr.Tulpa řekl, že tuto interpelaci předá místostarostovi Ing. Kyptovi.

Bc. Hamplová se táže na vyřešení přechodu pro chodce před DDM Vikýř a ZUŠ Jablonec n.N. vzhledem k tzv. „zelené vlně“ - průjezd městem a možnost parkování pro rodiče.

Mgr. Žur se tázal na řešení užívání veřejného prostranství mezi městem a Intermou Liberec. Jedná se o pozemek U Lesního divadla. Pozemek není udržován, vznikla tam skládka zeminy, která je zřejmě v kompetenci města a jak bude vyřešena lesní cesta kolem. Požadoval určitý termín, do kdy bude vyřešeno a písemnou odpověď.

Ing. Jakoubek řekl, že do konce dubna odveze Interma svou část, kterou deponovala. Město má termín na dokončení do konce června vč. sadové úpravy u domů, které jsou investicí města. V červnovém ZM bude podána informativní zpráva, jak bude vyřešena komunikace a dokončovací práce k Lesnímu divadlu.

Mgr. Špoták podpořil interpelaci kolegyně Bc. Hamplové a upozornil na nehody, které se v blízkosti tohoto přechodu na ul. Podhorská staly.

Mgr. Tulpa řekl, že předá interpelaci silničnímu úřadu, aby tlačil na majitele vozovky k nápravě. Jde o již několikrát probíraný problém na minulých ZM ohledně umístění přechodu pro chodce.

20. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na křižovaní v ul. Palackého a kdy bude projednáván generel dopravy, nebo kdy bude předložena ZM nějaká informace o vyřešení křižovatky se všemi návrhy, které byly předloženy.

Ing. Kypta řekl, že Koncepce dopravy bude předložena na příštím ZM s časovým řešením. V mezidobí dojde k jakémusi referendu s občany, bydlícími kolem parku a konkrétní vyřešení bude předloženo v říjnu 2008.

21. Převod pozemku pod Hotelem Praha

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, proč je materiál předkládán až na stůl. Ing. Schubert požádal o změnu usnesení z 27.3.2008, neboť chce zažádat o dotaci z EU a po případném přiznání financí z EU by založil novou firmu, která by celou opravu objektu zajišťovala. V případě Smlouvy o smlouvě budoucí, kterou město standardně uzavírá, není možné jeho žádosti vyhovět. Podle výsledku rozhodnutí o dotaci z EU město vytvoří maximální podmínky při opravě objektu Hotel Praha.

22. Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Pan Vostřák pochválil materiál, ale měl výhrady ke zkratkám o Jablonci (jbcký důchodce, jbcká atd.)

23. Diskuse

Ing Pešek kritizoval nepořádek kolem stavby domů v ul. Horská a Lesní ul. Dále se tázal na kdysi zakoupené radary pro MP - žádá krátkou zprávu o jejich využití, kde a jak často. Navrhl, aby vedení města při setkání s občany vyzvalo řidiče, aby se parkovalo „v klidu“, tj. aby navrhli úpravu chodníků, kam auta najíždějí. Řešení by bylo levné a je nutné to řešit na celém území města.

Mgr. Tulpa řekl, že má k dispozici hlášení MP za poslední čtvrtletí o pokutách za špatné parkování. Řekl, že se musí město zabývat parkovacími domy, neboť situace, hlavně v zimě, je neúnosná.

Pan Berounský seznámil zastupitele s výsledkem jednáním s firmou PROCTUS, kde došlo ke stanovení pevného harmonogramu všech omezení od 1.9.2008. Řekl, že žádné navržené úpravy nezmění ráz Dolního nám. a Soukenné ul. Dále apeloval na Mgr. Karáska, proč není v projektu opravy Kostela Sv. Anny řešena vlhkost, tj. ve studii z r. 2003 a v technické zprávě chybí stavebně technický průzkum vč. vlhkosti a soli.

Mgr. Karásek reagoval na parkování na sídlištích. Zelené plochy skrývají různé sítě a nelze s tím hýbat. Jsou vytipována místa na parkovací domy - problém jsou finance. Dalo by se využít financí z EU. K vlhkosti v Kostele Sv. Anny řekl, že u 300 let starého objektu je to objektivní fakt, se kterým je nutné počítat. Řešilo se dle architektů, zabývajícími se starými památkami - řešením je permanentní odvětrávání a zamezení vlhkosti pod objektem. Odborníci varovali před vytápěním objektu, došlo by k narušení zdiva a statiky.

Ing. Kypta navázal na přípravu parkovacích domů. První místo je v ul. B. Němcové, projekt parkovacího domu je připraven firmou PROCTUS. Řešit se musí i jiná sídliště (Janovská). Kostel Sv. Anny bude temperován a zamezí se přístupu vlhkosti z venku, aby se postupem času snížila celková vlhkost objektu.

Mgr. Karásek reagoval na instalaci drenážních sítí pozemku nad kostelem, která je již položená, ale nefunguje na 100%. Dále upozornil na možné předložené projekty k parkovacím domům, které vypadají slibně, ale ve finále je z toho něco jiného.

Pan Vostřák reagoval na parkování u OD Kaufland. Dále komentoval parkování ve městě pro nákladní auta - ul. U Hřiště a pozemek bývalých jatek, který je nyní soukromý a není označeno parkování.

Pan Pelta hovořil o nově instalovaném stánku na Žižkově vrchu, který má šílený vzhled. Apeloval na město, aby prověřilo majitele. Dále informoval o přípravě vydání územního plánu pro OD TESCO na pozemku bývalých jatek. Jde o stavbu za miliony Kč, která ale naráží na problém příjezdové komunikace s napojením na hlavní silnici I.tř. Po několika předložených variantách se našlo jedno řešení schůdné pro všechny zainteresované strany, které ale narazilo na zákaz pokácení stromů (pokácení za 700 tis.Kč). Apeloval na město o rozumný přístup a řešení.

Mgr. Tulpa vyzval předsedu návrhové komise, aby se ujal slova a nechal odhlasovat navržené usnesení.

24. Schválení návrhu usnesení

Předseda návrhové komise RNDr. Čeřovský postupně přečetl jednotlivá usnesení.

Celkem bylo 25 přítomných zastupitelů. (U hlasování usnesení č. 285/2008 odešel na chvíli MUDr. Gall (celkem 24 přítomných).

Název usnesení 14. ZM - 24.4.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 280/2008

Zpráva o činnosti starosty města

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 281/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 282/2008

Převody objektů-protinávrh ing.Peška

21

0

4

0

Převody objektů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 283/2008

Převody pozemků

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 284/2008

Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 285/2008

Příprava řešení problematiky CZT v Jbc.n.N.

doplněk RNDr.Čeřovského

25

0

0

0

původní návrh - upraven

24

0

0

0

Usnesení ZM č. 286/2008

I.rozpočtové změny

protinávrh RNDr.Čeřovského

12

4

8

0

původní návrh s Dolním nám.

13

8

4

0

původní návrh bez Dolního nám.

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 287/2008

Rekonstrukce ulice Podzimní

23

0

2

0

Usnesení ZM č. 288/2008

Vzdání se práva na bezúplatný převod

23

0

2

0

Usnesení ZM č. 289/2008

Hrazení neinvestič.výdajů za děti a žáky

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 290/2008

Rozdělení fin.příspěvků z rozpočtu města

20

0

5

0

Usnesení ZM č. 291/2008

Podpora terénní práce v r.2008

24

0

1

0

Usnesení ZM č. 292/2008

Pojmenování ulice

23

0

2

0

Usnesení ZM č. 293/2008

Spolufinanc.akce "Zateplení ZŠ Pasířská"

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 294/2008

Dopisy občanů

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 295/2008

Změna ve složení výborů ZM

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 296/2008

Vyřízení interpelací

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 297/2008

Kontrola splnění usnesení

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 298/2008

Převod pozemku pod Hotelem Praha

25

0

0

0

Usnesení ZM č. 299/2008

Zpráva o spolupráci s partner.městy

25

0

0

0

Starosta města Mgr. Tulpa poděkoval předsedovi návrhové komise a ukončil jednání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 12,50 hod.

JUDr.Ing.Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Taťjana Nováková, Mgr. Petr Karásek

Vytvořeno 15.5.2008 13:32:41 | přečteno 2295x | Petr Vitvar
load