Usnesení 24.04.2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 24. dubna 2008.

Usnesení ZM č. 280/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 281/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 282/2008

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

A) schvaluje

1. prodej objektu č.p. 1559 (Dlouhá 20) na st.p.č. 1433 včetně st.p.č. 1433 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) paní V. D., bytem .Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2. prodej objektu technického vybavení č.p. 4738 na st.p.č. 4419/1 včetně st.p.č. 4419/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti Horák Electronic, s.r.o., IČ 615 39 643, se sídlem Budovatelů 6, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 700.000,- Kč s tím, že 500.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 200.000,- Kč bude proinvestováno do oprav vnějšího pláště objektu do 31.12. 2008 s tím, že součástí kupní smlouvy bude následující ustanovení: technologie umístěné v objektu zůstávají i nadále ve vlastnictví města Jablonce nad Nisou. V případě poškození umístěných technologií a rozvodů v majetku města, způsobených vlastníkem objektu, budou veškeré opravy včetně provizorního zajištění dodávek pitné vody finančně vymáhány.

B) vrací

objekt č.p. 127 (Na Palouku 127) na st.p.č. 1302 včetně st. p. č. 1302, p.p.č. 1303, p p.č. 1304 a p.p.č. 1314/3 vše v k.ú. Proseč nad Nisou (včetně příslušenství) k novému projednání a požaduje konkretizaci záměru pro sociální účely a zároveň požaduje závazek kupujícího na napojení do veřejné kanalizace i za cenu úpravy kupní ceny

Usnesení ZM č. 283/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a:

A) schvaluje

1. prodej části p.p.č. 418/12 nově označené jako st.p.č. 6779 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům P. a A. R., bytem . Jablonec n. N. za cenu 400,-Kč/m2, tj. celkem 1.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej části p.p.č. 692 nově označené jako st.p.č. 692/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem vypořádání pozemku pod trafostanicí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín za cenu 400,-Kč/m2, tj. celkem 13.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 731/35 o výměře 24 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží manželům Ing. P. a V. N., bytem . Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 9.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej st.p.č. 6680 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží manželům P. a M.L., bytem . Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 8.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. směnu části p.p.č. 688/3 o výměře 10 m2 nově označené jako p.p.č. 688/6 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví manželů K. a M. P., ., Jablonec n. N. za část p.p.č. 692 o výměře 7 m2 nově označené jako p.p.č. 692/3 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

6. prodej p.p.č. 1708/11 o výměře 108 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům J. a H. Š., ., Jablonec n. N. cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 30.240,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 1478/63 o výměře 409 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie manželům J. a D. H.., . Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 40.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 1478/59 o výměře 472 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie paní H. S. Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 47.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. prodej p.p.č. 1478/58 o výměře 474 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie paní M. K. . Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 47.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 1478/57 o výměře 362 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie manželům J.a E. Č. Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 36.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p.p.č. 1478/56 o výměře 436 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie manželům L. a H. P. bytem . Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 43.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. prodej p.p.č. 1478/61 o výměře 124 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie manželům Ing. J. a MUDr. J. G., . Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 12.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. prodej p.p.č. 1478/60 o výměře 129 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie paní J. R., Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 12.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14. prodej p.p.č. 1478/62 o výměře 76 m2 a p.p.č. 1478/55 o výměře 131 m2 vše v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání zahrádkářské kolonie 1. základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, IČ 64669734, se sídlem Rabasova 4, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 20.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. směnu části p.p.č. 463/5, geometrickým plánem označené jako p.p.č 463/18 o výměře 3 m2 a p.p.č. 463/17 o výměře 26 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Jablonecké nástrojárny, s.r.o., Želivského 3528/11, Jablonec n.N., IČ 25005103 za p.p.č. 2011/2 v k.ú. Jablonec n.N. o výměře 54 m2 ve vlastnictví města Jablonec n.N. s doplatkem Jablonecké nástrojárny s.r.o. ve výši 250,- Kč/m2, tj. celkem 6.250,- Kč.

16. prodej p.p.č. 2943 o výměře 11 m2, p.p.č. 2944 o výměře 10 m2 a st.p.č. 4687 o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží panu Z. J., . Jablonec n. N. za cenu 400,-Kč/m2, tj. celkem 20.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

17. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín na prodej části p.p.č. 1983/1 o výměře cca 11616 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem výstavby trafostanice za cenu 5,- Kč/m2 s tím, že do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí na trafostanici bude uzavřena nájemní smlouva. Výše nájemného bude stanovena na 1,- Kč/m2 a rok.

18. prodej p.p.č. 1531/27 o výměře 715 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem narovnání majetkových vztahů a rekultivace Ing. L. J. Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 71.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

19. prodej p.p.č. 93/3 o výměře 167 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem přístupu manželům L. a E. Š., Jablonec n. N. za cenu 125,- Kč/m2, tj. celkem 20.875,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

20. dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP a to tak, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 15. 2. 2008, o vydání stavebního povolení bude zažádáno do 31. 5. 2008 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 30. 9. 2010. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

21. prodej částí p.p.č. 918/10 nově označené jako p.p.č. 918/50 o výměře 63 m2 a p.p.č. 918/51 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání majetkových vztahů panu F. T., Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 22.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

1. prodej části p.p.č. 797/5 v k.ú. Jablonecké Paseky panu Oldřichu Plívovi, bytem ., Jablonec n. N.

2. prodej částí p.p.č. 122, st.p.č. 108/1 a p.p.č. 121/7 v k.ú. Jablonec n. N. panu Michalu Sehnoutkovi, bytem Bedřichov .

3. prodej p.p.č. 525 o výměře 2001 m2 v k.ú. Lukášov paní Lucii Stillerové, DiS, bytem ., Liberec

4. prodej p.p.č. 1999/10 o výměře 118 m2 a p.p.č. 1999/2 o výměře 205 m2 a p.p.č. 1999/11 o výměře 144 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem výstavby rodinného domu panu Vladimíru Lhotovi, bytem ., Jablonec n. N.

5. prodej p.p.č. 691/1 o výměře 741 m2 v k.ú. Mšeno n N. za účelem výstavby polyfunkčního objektu Ing. Ladislavu Sejnovi, bytem .Jablonec n. N.

Usnesení ZM č. 284/2008

Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál „Půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení“ a

schvaluje

1. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Ivou Novákovou, narozenou .1975, trvalým pobytem . 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 3812, Jindřichovská 36 v Jablonci nad Nisou

2. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem Pavlem Kuklou, narozeným .1969, trvalým pobytem . 468 01 Jablonec nad Nisou, s manželi Ladislavem Bažantem, narozeným .1960 a Bohumilou Bažantovou, narozenou .1962, oba trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou, s manželi Vladimírem Fichnou, narozeným .1959 a Ninou Fichnovou, narozenou .1961, oba trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou, s manželi Jaroslavem Fišerem, narozeným .1952 a Jiřinou Fišerovou, narozenou .1952, oba trvalým pobytem ., 468 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) a 47 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost Rychnovská 462 v Jablonci nad Nisou.

3. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek - Pražská 618/41, Jablonec nad Nisou, IČO 27314472, se sídlem Pražská 41/618, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 500 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) - kód 71 na nemovitost č.p. 618, Pražská 41 v Jablonci nad Nisou

4. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Zdeňkem Jeřábkem, narozeným .1935 a Věrou Jeřábkovou, narozenou .1935, oba trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova fasády domu staršího 15 let (kód 06a) a 100 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 3392, Vrkoslavická 7 v Jablonci nad Nisou

5. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Nasťou Handlířovou, narozenou .1941, trvalým pobytem ., 466 06 Jablonec nad Nisou ve výši 160 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost č.p. 260, Blanická 21 v Jablonci nad Nisou

6. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Jitkou Krykorkovou, narozenou .1949, trvalým pobytem . 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 280 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost č.p. 2933, Na Výsluní 11 v Jablonci nad Nisou

7. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek Podskalí 5, Jablonec nad Nisou, IČO 25476858, se sídlem Podskalí 1737/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 1737, Podskalí 5 v Jablonci nad Nisou

8. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem Otou Štěpánkem, narozeným 29.1.1959, trvalým pobytem Mánesova 2304/46, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 230 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 2304, Mánesova 46 v Jablonci nad Nisou

9. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem Ladislavem Svobodou, narozeným .1952, trvalým pobytem ., 468 04 Jablonec nad Nisou ve výši 100 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plynového topení (kód 03) na nemovitost U Sokolovny 222 v Jablonci nad Nisou

10. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem Petrem Wieserem, narozeným .1973, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 76 300,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 197, Jasmínova 8, v Jablonci nad Nisou

11. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Václavem Tolarem, narozeným .1961 a Ivetou Tolarovou, narozenou .1963, oba trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plynového topení (kód 03), 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) a 50 000,- Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2011 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce WC, koupelny ve stávajícím bytě (kód 10) na nemovitost č.p. 399, Tichá 3 v Jablonci nad Nisou

12. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Josefem Sedláčkem, narozeným .1947 a Janou Sedláčkovou, narozenou .1946, oba trvalým pobytem ., 466 06 Jablonec nad Nisou, s panem Michalem Sedláčkem, narozeným .1978, trvalým pobytem ., 466 06 Jablonec nad Nisou, s manželi Tomášem Sedláčkem, narozeným .1976 a Simonou Sedláčkovou, narozenou .1970, oba trvalým pobytem . ve výši 247 040,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2014 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) a ve výši 157 750,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 240, Janovská 11 v Jablonci nad Nisou

13. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Máriou Vlčkovou, narozenou .1937, trvalým pobytem . 466 05 Jablonec nad Nisou ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 129, Josefa Suka 12 v Jablonci nad Nisou

14. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Bedřichem Sirovátkou, narozeným .1941 a Alenou Sirovátkovou, narozenou .1944, oba trvalým pobytem . 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce plynového topení (kód 03) na nemovitost č.p. 2013, Sv. Čecha 49 v Jablonci nad Nisou

15. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se společností COKOLI, společnost s ručením omezeným, IČO 49903764, se sídlem Klidná 1508/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 700 000,- Kč se splatností 7 let - do 31.12.2015 s úrokovou sazbou 2% p.a., s účelem obnova fasády při zachování tradičních prvků a kvality (římsy, štukové prvky) - kód 71 na nemovitost č.p. 1508, Klidná 7 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání stanoviska orgánu státní památkové péče a podmínkou způsobu ručení zástavou nemovitosti

16. uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem Richardem Lexmanem, narozeným .1972, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 3276, Žitná 17a v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání výpisu z katastru nemovitostí po vymazání omezení vlastnického práva

Usnesení ZM č. 285/2008

Příprava řešení problematiky CZT v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

1. ustanovení Poradního výboru zastupitelstva města Jablonce nad Nisou pro řešení problematiky energetiky ve městě Jablonci nad Nisou v počtu 13 členů

2. předsedou Poradního výboru pro řešení problematiky energetiky ve městě Jablonci nad Nisou Mgr. Soňu Paukrtovou

B) žádá

politické kluby zastupitelů, aby delegovaly do Poradního výboru pro řešení problematiky energetiky ve městě Jablonci nad Nisou svého zástupce do 30.4.2008

C) ukládá

1. Mgr. Soně Paukrtové

a) projednat a schválit na prvním jednání Poradního výboru pro řešení problematiky energetiky ve městě Jablonci nad Nisoustatut, jednací řád a plán práce Poradního výboru

b) předložit informaci o složení Poradního výboru pro řešení problematiky energetiky ve městě Jablonci nad Nisou a jeho plán práce na příštím jednání zastupitelstva města

2. Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

předložit v květnu 2008 na jednání zastupitelstva města rozbor (vyúčtování) aktuální ceny tepla

Usnesení ZM č. 286/2008

I. rozpočtová změna

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě mimo rozpočtové změny na rekonstrukci Dolního náměstí ve výši 4.366 tis. Kč včetně tabulkové části na str. 35. - 71. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.288.607 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtové opatření schválené Radou města na zasedání dne 20.3.2008. Toto opatření je uvedeno v důvodové zprávě na str. 7. - 9.

Usnesení ZM č. 287/2008

Rekonstrukce ulice Podzimní - způsob finančního zajištění rekonstrukce

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a pro způsobu financování akce „rekonstrukci ulice Podzimní“

A) schvaluje

vypsání výběrového řízení „rekonstrukce ulice Podzimní v Jablonci nad Nisou “ dle varianty A) důvodové zprávy

B) ukládá

Ing.Otakaru Kyptovi, místostarostovi,

uplatnit financování realizace projektu v návrhu rozpočtu pro rok 2009.

Usnesení ZM č. 288/2008

Vzdání se práva na bezúplatný převod pozemku

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

vzdání se práva města Jablonce nad Nisou na bezúplatný převod pozemku p.č. 850 v k.ú. Rýnovice ze správy Pozemkového fondu Česká republiky.

Usnesení ZM č. 289/2008

Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2007 a

schvaluje

1. hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2007 takto: Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v Dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

2. hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2007 takto:

Město Jablonec nad Nisou nebude požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

Usnesení ZM č. 290/2008

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM upřesněných při jednání RM.

Usnesení ZM č. 291/2008

Podpora terénní práce pro rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

zvýšení finanční spoluúčasti Města Jablonce nad Nisou v programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků, podprogram A. Podpora terénní práce pro rok 2008, na 517.403,- Kč.

Usnesení ZM č. 292/2008

Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování ulice a

schvaluje

pojmenování ulice přidělením názvu „Pod Servisem“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 293/2008

Spolufinancování akce „Zateplení ZŠ Pasířská“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zajištění spolufinancování akce „Zateplení ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou“

A) schvaluje

spolufinancování projektu z rozpočtu města 2008 a 2009

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi

zajistit finanční prostředky pro financování vlastního podílu na projektu (10% způsobilých výdajů a 100% nezpůsobilých výdajů) z rozpočtu města 2008 a 2009.

Usnesení ZM č. 294/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

bere na vědomí

1. dopis paní Petry Novotné, Stavbařů 4, Jablonec nad Nisou

2. dopis Mgr. Vlastislava Motla, Liliová 19, Jablonec nad Nisou

3. dopis Ing. Petra Navrátila, Stavbařů 6, Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 295/2008

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

volí

1. do výboru Fondu pro zlepšení úrovně bydlení

Ing. Ivanu Míčkovou

2. do výboru finančního

Ing. Ivanu Míčkovou (s hlasem poradním)

Usnesení ZM č. 296/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 27.3. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 13. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 27. března 2008.

Usnesení ZM č. 297/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 298/2008

Převod pozemku po hotelem Praha

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu pozemku pod hotelem Praha a předložený materiál

A) bere na vědomí

B) trvá

na svém usnesení č. 263/2998 ze dne 27. 3. 2008

Usnesení ZM č. 299/2008

Zpráva o spolupráci s partnerskými a spřátelenými městy

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere jej na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
předseda návrhové komise

Vytvořeno 12.5.2008 15:53:14 | přečteno 2320x | Petr Vitvar
load