Zápis 23.10.2008

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 23. října 2008 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Pavel Žur, MUDr. Pavel Fastr, Pavel Šourek, Bc. Jana Hamplová
  • Ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 18. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod., neboť v 9,00 hod nebyla přítomna nadpoloviční většina členů ZM.

Bylo přítomno 17 členů zastupitelstva.

Starosta města uvítal úřadující senátorku za volební obvod Mgr. Paukrtovou a nabídl jí možnost vystoupení. Mgr. Paukrtová poděkovala a uvítala všechny přítomné.

Dále starosta města omluvil: Mgr. Pavla Žura (zahraničí), Pavla Šourka (služ.cesta), Bc. Janu Hamplovou (porod) a MUDr. Pavla Fastra (nemoc), zároveň omluvil pozdní příchod manželů Jörgových.

Starosta města popřál všem oslavencům za minulé období a předal malou pozornost.

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Ivo Bartoněk a JUDr.Ing.Lukáš Pleticha .

2. Schválení programu

Starosta města oznámil stažení bodu 5 z programu na základě připomínek Osadního výboru Proseč. Dále přečetl seznam materiálů v deskách na stole.

1. dodatek k bodu 6) Převody pozemků (JUDr.Ing.Pleticha)

2. barevná tabulka k bodu č. 21) - vyměnit v materiálech

3. JMENOVACÍ LISTINA - jen členové komise pro přípravu projektu

„Revitalizace a dostavba centra města Jbc.n.N.“

4. informativní materiály:

a) Zápis Osadního výboru Proseč n.N. z 21.10.2008

b) Obnova alejí ve vybraných lokalitách Jablonce n.N.

5. Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor

6. Návrh usnesení z dnešního jednání

7. Zápis ZM z 25.9.2008

Program

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

4b) Zprávy místostarostů města

5. Převody objektů „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Prodej bytu a výjimka z Metodiky prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Metodika prodeje bytů - doplnění

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Darování budovy CEDR Tanvald z vlastnictví Libereckého kraje

na město Jablonec nad Nisou

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Žádost FK Baumit Jablonec a.s. - zvýšení základního kapitálu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. IV. Rozpočtové změny

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Dlouhodobý bankovní úvěr na opravu panel. domu Lipová 3521/9

předkládá: JUDr.Ing.Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Sloučení příspěvkových organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. a Sociální služby Jablonec nad Nisou, p. o.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

16. Vznik obecně prospěšné společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

17. Komunitní plánování

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

18. Projekt Jablonec nad Nisou 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

19. Hodnocení činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za I. pol. 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Grafická vizualizace „Revitalizace a dostavby centra města Jablonec nad Nisou (časovat na 12 hod.)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

21. Rozhodnutí o variantách řešení severní tangenty

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta časovat na 11 hod.

22. Aktualizace programu regenerace Městské památkové zóny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

23. Schválení podnětu na pořízení 50. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou - uplatnění územní energetické koncepce v závazné části ÚP „info P“

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, předsedkyně Výboru pro energetiku (časovat na 13,30 hod.)

24. Program regenerace MPZ - navýšení státní finanční podpory na portál kostela Dr.Farského

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

25. Doplnění zadání XXXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou (vč.dopisu občana)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

26. Schválení podnětu na pořízení 49. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

27. Vydání XXIV. změny ÚP - rozšíření tenisového areálu Proseč n.N. „info P“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

28. Schválení podnětu na pořízení 51. změny platného ÚPn města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

29. Smlouva o smlouvě budoucí kupní se SVS a.s.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

30. Zastoupení města v ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

32. INTERPELACE

a)Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b)Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

33. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

34. Diskuse

35. Schválení návrhu usnesení

36. Závěr

Pan Vostřák měl připomínku k názvu Obnova alejí, když se v některých lokalitách stromy nově vysazují.

Ing. Kypta řekl, že převzali název od názvu, který přišel s dotačním titulem k této akci.

Zastupitelstvo města schválilo program s úpravami 21-0-0-1

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl předsedou návrhové komise Ing. Petra Beitla, členy: RNDr. Jiřího Čeřovského, Mgr. Soňu Paukrtovou, p.Ivo Bartonka, JUDr.Ing. Lukáše Pletichu.

Nebyly žádné připomínky.

Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi 22-0-0-0

Ing. Pešek upozornil, že zápis z RM ze dne 11.9. obdržel až 15.10., což pokládá za hrubou chybu, neboť členové zastupitelstva nejsou včas informování o jednání rady města. Projednávaly se důležité body (sloučení organizací, pochybení v účetnictví), a proto důrazně žádal o nápravu a výrazné zkrácení časového odstupu od jednání do doby zaslání zápisu členům ZM.

Mgr. Tulpa řekl, že si je vědom této situace a slíbil, že se to nebude opakovat. Ke skluzu došlo ze zdravotních důvodů pracovnice, za kterou MěÚ nemá náhradu a dalším důvodem jsou problémy kolem distribuce materiálů.

(9,30 příchod p. Berounský)

4a) Zpráva starosty města

Mgr. Tulpa doplnil materiál - 14.10. - oprava - rekonstrukce účetnictví.

Ing. Pešek se tázal na jednání v klubu WOKO a jednání o osudu Bramberku.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že jednání o Bramberku bylo se správcem konkurzní podstaty v kanceláři starosty města. Správce přislíbil oslovení všech věřitelů společnosti p. Jindříška a zpřístupnění turistických cest v okolí rozhledny Bramberk - nárokování od města Lučany nad Nisou a města Jablonec n.N. Jednání věřitelů odsouhlasilo záměr města s tím, že město bude muset převzít nájemní vztah, který je dnes ve prospěch p. Šlechty, který znemožnil zpřístupnění turistických cest a rozhledny. Správce konkurzní podstaty potvrdil stanovisko, s tím že rozhledna a restaurace zatím otevřená není.

Pan Vobořil hovořil k jednání s klubem WOKO - svoláno jednání s p. Novákem (před koncertem skupiny MIG21), byl upozorněn, že nedoložil povolení na provozování veřejných vystoupení - na základě kolaudačního rozhodnutí mu hrozí pokuta až 500 tis. Kč. Žádal město o pomoc, aby mohly být již nasmlouvané koncerty uskutečněny. Byl upozorněn, že provádí nepovolený výlep plakátů, též hrozí pokuta. Bránil se, že výlep zařizuje agentura. Žádal o povolení koncertu MIG 21, aby se mohlo provést měření hluku. Souhlas dostal, ale měření nedopadlo v jeho prospěch. Další koncerty snad byly zrušeny.

PhDr. Fojtíková se tázala na změnu úředních hodin na MěÚ.

Mgr. Tulpa omluvil pana tajemníka (služ.cesta), zastupuje JUDr. Karlovský a řekl, že po ročním průzkumu a anketách mezi obyvateli a na webu došlo vedení města k rozhodnutí, že úřední hodiny se zatím rozšiřovat nebudou. Je třeba více propagovat oddělení, která fungují nad rámec úředních hodin na základě telefonických objednávek.

Ing. Čížek se tázal na výstup z jednání humanitního odboru s vedením MěÚ dne 7.10. a na jednání u kulatého stolu s OHK dne 13.10.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že jde o postupné setkávání vedení s jednotlivými odbory a odděleními. Nyní je na řadě správní odbor. Jednání u kulatého stolu organizovala OHK, bylo důležité. Konstatovala se velká recese ve sklářském a bižuterním průmyslu. Radnice bude při rekonstrukci své budovy nabízet prostory - dílny - na podporu sklářské výroby a bižuterního průmyslu, vč. propagace na IC.

Ing. Čížek se tázal na informaci o psech - místní poplatky - v souvislosti s MP. Dále se tázal na vysvětlení „Atlantik A.M.“

Ing. Vítová vysvětlila, že jde o informační systém a podmínky možnosti nahlížení do informačního systému správců poplatků.

Bc. Frič vysvětlil, že jde o dodatek ke smlouvě o snížení repo operací, aby se neplatilo více za repo sazbu.

Ing. Dlouhý se tázal na jednání mezi pracovníkem právního oddělení p. Hořejším a p. Havelkou a výstup z jednání pana Vojíře s p. Valáškem.

Mgr. Tulpa řekl, že jde o informativní zprávu a požádal Mgr. Teufl o podrobnější informaci.

Mgr. Teufl řekl, celý problém je v bodě č. 14 (p.Havelka).

Mgr. Tulpa dále řekl, že problematika nočního provozu na okružní křižovatce Pražská - kamiony do firmy UNITHERM (ELITEX) (přítomni p. Bien, p.Valášek, pí Šilhánová). Dohoda na snížení rychlosti na 30km/hod.a výjezd přes Arbesovu ul. v nočních hodinách.

Ing. Pešek oponoval, že značka tam je umístněna, ale s 20 km/hod. a pokládá to za neúčinné, neboť auta tam při této rychlosti budou dělat ještě větší hluk. Navíc tato těžká auta jezdí do pronajatého prostoru v UNITHERMu. Dále se tázal na Dětské hřiště v souvislosti s MP.

Mgr. Tulpa řekl, že dětské dopravní hřiště je zatím majetkově nevyrovnáno (BESIP) a pracuje se na převedení pozemku na město. Zatím se tam neinvestuje.

4b) Zprávy místostarostů města

1) Zpráva JUDr.Ing.Pletichy

Ing. Pešek upozornil na správné psaní názvu CRESTYL. Tázal se na jednání s firmou EUBE, a.s.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že šlo o zastavění prostoru vedle objektu p. Malaníka na Horním nám. Pan Maleník na prodej nepřistoupil (naváží se tam zboží). Předložena malá studie na polovinu zastavěného prostoru. Zatím to zůstalo otevřené, městu patří polovina prostoru.

2) Zpráva P. Vobořila

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Filipovským - Centrum Magnet.

Pan Vobořil odpověděl, že jde o výpomoc o prázdninách v MŠ - hlídání dětí. Počítá se zapojením služby do předškolní výchovy a vyplňuje mezery, které v MŠ vznikají (záskoky).

Paní Caklová se tázala na časovost vytvoření koncepce MŠ (problémy ve Hřbitovní ul.)

Pan Vobořil řekl, že konkrétně MŠ ve Hřbitovní se využije též pro projekt, spojený s Jabloneckou nemocnicí. Sestřičky by potřebovaly speciální hodiny hlídání (služby v nemocnici). Pro speciální MŠ je připravena studie, investice jsou velmi vysoké, je nutné rozfázovat.

3) Zpráva Ing. O. Kypta

Ing. Pešek se tázal na dopravní model města a na humanizaci Podhorské ul. - navrhl využití poptávkového přechodu před hospodou Hermanka - přemístit k Vikýři.

Ing. Kypta řekl, že je objednán dopravní model - do měsíce kompletní model. Termíny určitých studií. Humanizace je ve dvou možných variantách: a) více parkování, zúžení ulice, b) širší ul. a parkování střídavé na ulici

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel okomentoval předložený materiál na stůl - doplnění některých bodů.

Ing. Pešek upozornil, že v návrhu usnesení je za C) ruší, ale v důvodové zprávě to není vysvětleno.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že to byl „šotek“ a nedopatření, ale když to není v důvodové zprávě, tak bod C) stahuje.

Mgr. Krčmář vysvětlil, proč Osadní výbor požadoval, aby body 4. a 8. byly staženy a následně projednáno s majiteli, neboť Osadní výbor s prodejem souhlasí (manželé Pacákovi a p. Tichý). Podrobně vysvětlil důvody a apeloval na stažení bodů. Jde hlavně o lepší přístupy a části pozemků, o které se již starají a udržují.

JUDr.Ing.Pleticha se omluvil a vysvětlil, že navržené stažení bodu C) bere zpět, neboť tento bod se vztahuje k bodu 26) a úzce spolu souvisí.

Ing. Smrčková se na vyzvání místostarosty vyjádřila k návrhu Mgr. Krčmáře. Řekla, že na stanovisku k pozemku p. Pacáka odbor trvá a u pozemku p. Tichého doporučila nechat otevřený prostor - bod bude na dalším projednání ZM.

Mgr. Krčmář reagoval, že kruhová křižovatka je na druhé straně pozemku p. Tichého a doporučil místní šetření. K pozemku Pacákovým řekl, že pokud si město chce pozemek ponechat jako celek, bude muset řešit přístup a uzavřít dohodu s vlastníkem, aby pustili silnici přes svůj pozemek.

RNDr. Čeřovský navrhl stáhnout body B4 a B8 a nehlasovat o nich.

JUDr.Ing.Pleticha souhlasil se stažením bodů B4 a B8.

7. Prodej bytu a výjimka z Metodiky prodeje bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Metodika prodeje bytů - doplnění

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel požádal Ing. Pavízovou o vysvětlení k materiálu, který již byl předložen v minulém ZM a nyní je doplněn.

Ing. Pavízová řekla, že tímto materiálem jsou napravené zmatky z minula.

RNDr. Čeřovský přečetl písemný protinávrh, který předal předsedovi návrhové komise.

9. Darování budovy CEDR Tanvald z vlastnictví Libereckého kraje na město Jablonec nad Nisou

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že nemá doplnění - jde o objekt pro nemocnici - nebyla žádná diskuse

10. Žádost FK Baumit Jablonec a.s. - zvýšení základního kapitálu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že je předložen i názor finančního výboru, který je rozdílný od názoru vedení města. Záleží na zastupitelích, jak budou hlasovat.

Pan Pelta vysvětlil provozní problémy fotbalového klubu související s finanční podporou od bižuterního průmyslu. Apeloval na zastupitele a hlavně na podporu rozvoje žákovské ligy (400-500 žáků). Hledá nového podporovatele klubu (Jablonex odstoupil). Ujistil zastupitele, že udělá vše proto, aby zajistil potřebné finance.

Ing. Pešek přednesl stanovisko finančního výboru, které žádost podporuje.

Pan Vostřák podpořil ing. Peška.

Paní Caklová vyjádřila svou podporu a zájem na zachování fotbalové aktivity ve městě.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že aktivita fotbalového klubu Baumit je velice specifická a podpora města by obnášela roční příspěvek 433 tis. Kč.

11. IV. Rozpočtové změny

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, přišli další pracovníci odboru financí a majetku.

Ing. Pešek za finanční výbor doporučil navržené změny.

12. Dlouhodobý bankovní úvěr na opravu panel. domu Lipová 3521/9

předkládá: JUDr.Ing.Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o novou smlouvu s ČSOB - nebyla žádná diskuze.

13. Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění, dotazy zodpoví i Mgr. Habadová, zpracovatelka materiálu.

Ing. Pešek se tázal, zda bude areál oplocen a jaké bude zařízeno správcování plochy.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že pozemek oplocen musí být, kolem bude in-linová plocha. Travnatá plocha bude veřejná a víceúčelová (nejen pro fotbalisty ale i pro školy a děti z okolních domů). Plocha bude mít větší nároky na údržbu. Správcování je zatím otevřená otázka, musí se dořešit.

Ing. Dlouhý upozornil na elektrické vedení v ul. U Hřiště, které vede mezi oběma plochami po sloupech - zajistit přeložku vedení. Také upozornil na dost frekventovaný provoz na této ulici (přebíhající děti z jednoho hřiště na druhé). Tázal se, zda by se daly změny do tohoto projektu zahrnout.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že projekt je přesně vymezen plochami a má svá ochranná pásma. Otázka bezpečnosti se musí řešit v rámci prevence kriminality. Město se bude těmito připomínkami zabývat.

Mgr. Tulpa řekl, že souhlasí s Ing. Dlouhým, ale je to otázka peněz (kultivace parkoviště, silniční retardéry).

Pan Pelta upozornil na zkušenosti se správcovstvím hřišť a sportovních ploch. Vysvětlil nutnost správce a navrhl, aby správcovství dostal na starost FK. Poukázal na techniku, kterou mají k dispozici a zkušené pracovníky.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že celá dotace je opět přesně specifikována a pokud by plochu dostal do správcovství FK - bylo by to v rozporu s podmínkami - jde o veřejné plochy, což je přímo dotační titul.

Ing. Pešek podal protinávrh usnesení, aby místostarosta JUDr.Ing.Pleticha zpracoval provoz celého areálu, vč. uklízení zelených ploch a jasná pravidla provozu. Upozornil p. Peltu na hromady trávy z posečeného hřiště podél cyklostezky a potoka Bílá Nisa. Bezpodmínečně trvá na jmenovitém správci plochy, i kdyby ho mělo město platit z vlastního rozpočtu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že se správcovství nebrání, ale bude se řešit cca za půl roku.

Mgr. Karásek uvítal získání dotace a zajištění této akce. Upozornil na ul. U Hřiště, která slouží jako zkratka pro řidiče, kteří jsou líní objet část Mšena (kolem Ostrého rohu), aby se dostali ke Zlatému Jelenu. Sám již dříve navrhoval, aby ulice byla neprůjezdná. Nevidí důvod, aby ulice sloužila jako městská komunikace ve sportovním areálu. Apeloval na neprůjezdnost ulice.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že se o režimu ulice bude ZM určitě ještě bavit.

Pan Vostřák podpořil Ing. Peška ohledně posekané trávy podél hřiště a zároveň upozornil na poničené hřiště u ZŠ Mozartova, kde se někdo projel po travnatém hřišti a udělal z toho oraniště. Apeloval na nutný dozor a správcování nového hřiště.

Mgr. Špoták navrhl, že organizace Sport s.r.o. by se mohla starat o správcovství této nové plochy a řekl, že nejen fotbalisti potřebují plochy na tréninky ale i atletické oddíly.

Pan Pelta řekl, že se v mezidobí spojil se svými spolupracovníky ohledně trávy vedle hřiště. Bylo mu řečeno, že mají dohodu s oddělením životního prostředím, aby to tam nechávali. Udělá nápravu, aby se vše uklidilo. Reagoval na Mgr. Špotáka a znovu zdůraznil, že je třeba zkušenost se správcovstvím a nutnost stálého hlídače plochy. (FK má techniku za miliony Kč, mají hnojiva na trávu a zajištěný úklid plochy).

PhDr. Fojtíková řekla, že podporuje financování tohoto projektu, ale žádá záruku, že to bude opravdu veřejně přístupná plocha pro širokou veřejnost. Obává se, aby to nebylo opět jen pro určité skupiny.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že záruka je v daná projektem, neboť to je podmínka dotace - veřejné plochy.

Mgr. Tulpa řekl, že se zároveň připraví provozní řád plochy.

Ing. Dlouhý řekl, že chápe celou plochu jako veřejně přístupnou a oplocení bude jen kolem hřišť.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že oplocení bude kolem celého území a bude zpracován provozní řád.

14. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál. Jde o smluvní pokutu a mimosoudní vyrovnání s p. Havelkou, který nedodržel podmínky kupní smlouvy.

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor podpořil mimosmluvní narovnání a částku 250 tis. Kč.

Ing. Dlouhý řekl, že se přiklání k nižší částce (100 tis.Kč), neboť si myslí, že část viny nesou i jiné úřady. Proinvestované náklady dalece přesají částku 800 tis. Kč (kompletní výměna fasády objektu, výměna oken v zadním traktu atd.)

JUDr.Ing.Pleticha oponoval, že objekt byl prodán za nějakých podmínek právě p. Havelkovi, protože navrhl nějaké podmínky, které nedodržel. Smlouvy se mají plnit a nelze si z práce majetkoprávního oddělení dělat holubník. Podporuje stanovisko finančního výboru.

Mgr. Tulpa se tázal Mgr. Teufla, zda je tato částka projednána s p. Havelkou a řekl, že spolupráce p. Havelky byla a s právníkem města komunikoval.

Mgr. Teufl řekl, že pan Havelka souhlasí s navrženou částku a v nejbližší době se má vyjádřit ke způsobu splátky (najednou do konce roku nebo ve dvou splátkách do konce 1.Q.2009). Pro informaci zastupitelstvu řekl, že soud by požadoval částku kolem 1.500 tis. Kč. Pokud se mimosoudní vyrovnání uskuteční, soud vrátí městu 120 tis.Kč za soudní výlohy.

15. Sloučení příspěvkových organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. a Sociální služby Jablonec nad Nisou, p. o.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál a požádal zpracovatelku o zodpovězení případných dotazů.

Paní Nováková řekla, že považuje toto sloučení za nepodstatné a nesouhlasí s ním. Myslí si, že nová organizace nevyřeší problémy sociální oblasti, které město má. Spolkový dům byl založen jako servisní organizace pro malé neziskové organizace v sociální a zdravotní sféře. Kdyby bylo možné „dosáhnout“ na peníze z EU a jejich využití v sociálních službách tak jednoduché, určitě by to Sociální služby Jablonec n.N. p.o. udělaly. Komentovala služby v jiných městech a v sousedním Liberci, kde je péče o seniory vyčleněna mimo sociální služby.

Mgr. Rýžaková vysvětlila důvod sloučení obou organizací. Vyzdvihla nutnost silného ekonomického zázemí, které je nutné, aby mohla organizace fungovat. Nutný vysoce profesionální personál (ekonom.manažer a odborník na sociální služby). Manažer musí umět získávat peníze, jinak bude požadovat finance jen od města, které na tyto požadavky nebude mít. Po předložení nového komunitního plánu bude všem jasné, jak velké problémy v oblasti sociálních služeb město čekají. Proto si myslí, že to je krok správným směrem. Poukázala na počet zaměstnanců Spolkového domu a jejich neekonomické využití. Komentovala zkušenosti z jiných, stejně velkých měst jako je Jablonec n.N. Komentovala i situaci v Liberci, kde to řeší jiným směrem. Řekla, že dnešní ekonomické podmínky pro sociální služby může zvládnout jen silná a schopná organizace. Bohužel dnešní Sociální služby toho schopny nejsou. Nejsou schopny poskytnout triviální údaje z oblasti nákladů pro koncepci komunitního plánování. Řekla, že dle zákona č. 108 /2006 Sb. mají obce povinnost poskytovat poradenství v soc. službách, což bude nově vytvořené místo v nové organizaci.

Ing. Pešek řekl, že podporuje názor ředitelky odboru, že v této oblasti je rozhodující kvalitní manažer. Ale postrádá ve zprávě „nouzovou“ variantu, pokud nebude nikdo vybrán. Kdo přebere zodpovědnost nebo bude pověřen vedením (např. Bc. Frič - manažer přes finance). Dále řekl, že považuje za nešťastné, aby se nová organizace i nadále zabývala domovnictvím. Doporučuje převést péči o byty seniorů do nově založené organizace Městská správa nemovitostí a Sociálním službám nechat jen sociální práci. Stejný model jako ve školství - o budovy se stará město.

Mgr. Rýžaková odpověděla, že ve Zřizovací listině zdaleka nejsou obsaženy všechny činnosti, které organizace bude vykonávat. Po konzultaci s Krajským úřadem (registrace) byl tento postup předložen. Souhlasí s Ing. Peškem, že rizika jsou - pokud nebude vybrán nový manažer, bude pověřen řízením někdo ze stávajících ředitelů. Způsob řešení bude navržen až po výběrovém řízení, pokud manažer nebude vybrán. K převodu bytů řekla, že ekonomové musí říct, co bude výhodnější. Zatím se navrhl stávající způsob. Nová řešení by měla být navržena až ve spolupráci s novým managementem organizace.

Paní Nováková se tázala, proč dotace pro sociální sféru nezískává přímo oddělení dotací na MěÚ.

Mgr. Rýžaková vysvětlila, že sloučením dvou organizací se neřeší jen management, ale i principy organizací, které jsou provázané. Sloučení se ukazuje v prostředí sociálních služeb jako velmi účelné. Bude to kvalitní partner pro kraj i ministerstvo. Připravují se nové koncepce sociálních služeb, bude nové rozdělování peněz (dvě varianty), nové možnosti dotačních titulů atd. K tomu jsou nutné nejen specielní znalosti o sociálních službách ale od 1.1.2007 i v oblasti ekonomické. Oddělení dotací na MěÚ se zabývá hlavně dotacemi pro velké investice a sociální služby jsou hodně specifické prostředí, které vyžadují specielní znalosti. Sepsání projektu pro sociální služby vyžaduje specielní znalosti a orientaci.

PhDr. Fojtíková podpořila jménem komise humanitní péče předložený materiál a řekla, že by zde mohla vzniknout jedna silná organizace s dobrým vedením. Servisní organizace není totéž jako správcovská. Spolkový dům zastával spíše to druhé. Úroveň poskytování sociálních služeb považuje spíše za ostudnou pro město. Domovnictví Sociálních služeb je specifická záležitost, ale jsou zde možné obě varianty (vlastní spravování nebo předat MSN). Materiál určitě podpoří, vidí v tom velké posunutí úrovně sociálních služeb dopředu.

Mgr. Rýžaková doplnila, že Spolkový dům plnil důležitou funkci - působnost nestátních a neziskových organizací. Podpora města byla nejen finanční ale i metodická. V neziskových organizacích je nutná působnost ekonomických odborníků, kteří budou získávat finanční zdroje. Neziskové organizace samy nejsou schopny získávat dotace, tuto funkci by měl plnit Spolkový dům, ale není na to vybaven.

MUDr. Jörgová se tázala, zda město má vytipovány nějaké nové manažery, kteří by měli nastoupit od 1.1.2009. Pokud oba stávající ředitelé dostanou výpověď, sociální oblast musí fungovat dál. Může dojít ke „krizové“ situaci a tázala se, zda je město přesvědčeno, že stávající ředitel bude chtít zastávat vedoucí místo v obou organizacích.

Pan Vobořil reagoval, že stávající ředitelé výpověď nemají, paní ředitelka Grohová byla odvolána z funkce z vážných ekonomických důvodů v organizaci. Vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení na manažera sociálních věcí pro humanitní odbor a bylo dost kvalitních uchazečů, město předpokládá, že bude zájem i o tento post.

Ing. Dlouhý se tázal, jak město zaručí a jak zajistí, že se uskuteční vše deklarované. Je naznačen cíl, ale jak se ho dosáhne? Dále se tázal na kontakt s libereckým magistrátem a ředitelkou Centra sociálních služeb města Liberec paní Dlouhou, kterou niko nekontaktoval.

Mgr. Rýžaková řekla, cíle se dosáhne, pokud bude kvalitní tým v čele organizace. Na kvalitním managementu je to vše vázáno. Kontakt s náměstkyní LK byl konzultativní o koncepci práce sociálních služeb, nikoli o tomto sloučení organizací. Liberecký kraj udělal velký krok vpřed a je ve své práci daleko před Jabloncem, ale oni jdou jiným směrem.

RNDr. Čeřovský řekl, že v tomto materiálu postrádá ekonomickou otázku věci. Není uveden operační program, který by se k sociál. službám vztahoval a nejsou uvedeny provozní náklady.

Mgr. Rýžakova řekla, že dotace jsou míněny obecně - i dotace poskytované ministerstvem práce a sociálních věcí. Přiznává, že o ekonomice v materiálu není zmínka, ale momentálně jsou velké problémy se získáním ekonomických informací ze stávající organizace Sociální služby. Probíhá tam rekonstrukce účetnictví a kontrola celé organizace. Bez ekonomických údajů nelze dávat podklady pro nový základ. Tím se ale princip nové organizace nemění. Projekty jsou odvislé od činnosti, které nová organizace bude dělat. Získání finančních prostředků (i těch nejzákladnějších) je závislé na vykazování ekonomických údajů a podkladů. Nové žádosti o dotace půjdou od nového vedení organizace, zatím to, bohužel, funguje v opačném gardu.

Ing. Vítová se vyjádřila k ekonomice nové organizace. Je zaplacena rekonstrukce účetnictví Sociálních služeb, která probíhá a je třeba získat zpětné údaje, na kterých se dá stavět. Údaje jsou nutné i pro příští rozpočet. Uzávěrka za 3.Q. se odevzdávala v tomto týdnu.

PhDr. Fojtíková oponovala Ing. Dlouhému, že není v materiálu uvedeno, v čem se zlepší práce nové organizace. Jenom to, že se zefektivní práce 5 ekonomů ve stávajících organizací jedním ekonomem a ostatní čtyři se využijí pro jiné činnosti, je určitě zlepšení.

RNDr. Čeřovský nesouhlasil se stanoviskem, že ekonomické vyjádření není nyní v tomto případě důležité. Ekonomika je důležitou součástí materiálu při zřizování organizace. Je nutný výhled pro příští období, náklady na provoz a na mzdy. Úřad přeci má informace z minulých let, na kterých může stavět a nemůže se vymlouvat na stávající problémy v Sociálních službách. Z projektových dotací nelze použít nic na provozní náklady! Nemůže pro tento materiál hlasovat. Ve Zřizovací listině není nikde uvedeno, že budou převzaty aktivity Spolkového domu, což pokládá za faktický nedostatek a navrhuje materiál stáhnout.

Mgr. Rýžaková řekla, že podmínkou změny zřizovací listiny bylo, že se zachovají stávající aktivity sociálních služeb a to bylo dodrženo. Další věci jsou řešeny smluvně. Ve Zřizovací listině je vše, co tam má být uvedeno. Co se týče strukturálních fondů, lze využít prostředky i na úhrady mezd. Projekt je postaven pro budoucí práci sociálních služeb (komunitní práce, terénní službu atd.). Je ověřeno, že je spousta projektů z dotací EU, ze kterých lze hradit provozní výdaje vč. mezd. Souhlasí s tím, že pečovatelská služba má jiné náležitosti.

Mgr. Habadová řekla, že projekt Spolkový dům Jablonec nad Nisou byl podpořen z dotace evropského dotačního programu EU, který má dotační omezení do května r. 2010. To znamená, že dům musí sloužit k danému zavazujícímu účelu, v podstatě centrum neziskových organizací. O pracovních místech se píší pravidelně zprávy o „udržitelnosti projektu“. Spolupráce oddělní dotací s ostatními organizacemi města, potažmo s občany města je plně otevřená a jsou připraveni pomoci žadatelům. Oddělení dotací bude pečlivě hlídat dotační podmínky, aby se nemusely dotace vracet.

Mgr. Karásek souhlasil s nutností hlídání dotačních podmínek, které jsou směrodatné a přísně kontrolované. Navrhl ukončení diskuse, případně bod připravit znovu na příští ZM.

Mgr. Rýžaková zdůraznila, že se sloučením organizací nic neruší, neomezují se služby. Naopak se vytvoří větší prostor pro další a širší spektrum služeb.

Pan Vobořil dodal, že materiál se připravovat již delší dobu a on za ním stojí. Bohužel se musel urychlit vzhledem ke kritické situaci v Sociálních službách. Upozornil také na to, že stoupá konkurence organizací, které budou mít v náplni sociální činnost a budou také žádat o dotační tituly z EU.

Mgr. Tulpa oznámil půlhodinové zpoždění na projednávání bodu 21, proto se zatím přeskočily další body programu.

21. Rozhodnutí o variantách řešení severní tangenty

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta časovat na 11 hod.

Ing. Kypta přednesl úvodní slovo k materiálu, který je předložen jako zásadní. Komentoval finanční prostředky a sladění staveb ŘSD z Liberce do Jablonce přes Kunratice - realizace v 2011. Proběhla velká řada jednání k různým variantám. Je přiložen i výstup z veřejného jednání s občany. Požádal Ing. arch. Lejčara o komentář k prezentaci.

Ing.arch.Lejčar prezentoval tranzit Liberec - Jablonec n.N.vč. dopravy městem a celý ho komentoval. Po prezentaci byla diskuze a dotazy zastupitelů.

Ing. Pešek ocenil odvahu města k veřejnému projednávání. Sám podporuje variantu dlouhý tunel a apeloval na co nejrychlejší řešení a realizaci.

Pan Vostřák řekl, že jde o 20-letý problém, který město řeší. Též naléhal na nejrychlejší vyřešení. Je to velká záležitost, kterou by měli řešit dopravní experti.

Ing. Schäfer řekl, že varianty dlouhý a krátký tunel jsou různé finančně, ale pro občany kolem Vrchlických sadů to vyjde stejně. Ptal se na reakci občanů při veřejném projednávání.

Ing. Kypta reagoval, že dnes se rozhoduje o variantách nad povrchem nebo pod povrchem. Lze považovat krátký tunel a kruhovou křižovatku za stejné řešení a za zlepšení pro průjezd ul. Palackého. Zahájení realizace by mělo být v r. 2011. Ostatní instituce čekají na rozhodnutí města - co vlastně chce - proto veřejné mínění a veřejné projednání. Nejde o majetek města, vykonavatel čeká na návrh města.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že občané řešení nevymyslí, musela jim být nějaká řešení předložena a fi VALBEC je dostatečně renomovaná firma, aby nabídku zpracovala. Občané by měli vědět, co město chystá a jaké dopady to bude mít.

Mgr. Karásek řekl, že problém průjezdu městem se řeší již řadu let, řešení dlouhého tunelu již bylo zadáno v minulosti, ale ZM je odmítalo. Upozornil na technický problém, který nastane dlouhým tunelem pod povrchem Vrchlického sady - po zahájení prací - bude vjezd do tunelu v ul. Nástrojářská - rozdíl 6 m mezi povrchem a vjezdem do tunelu. Budou problémy s hlukem v okolí vjezdu do tunelu. Bude tlak na čerpání Kč, preferoval koncepční řešení povrchovým tunelem.

Ing. Kypta řekl, že průtah mezi Libercem a Jabloncem je již nyní ulicí Palackého a je to pro Jablonec největší zátěž. Povrchová varianta bude horší pro pěší, zvýšená koncentrace plynů. Jižní obchvat přes Paseky do Lučan bude velmi těžké prosadit. Ing. Jeníček - financování tunelu 2 miliardy Kč, pokud se na Jablonec částka dostane - reálný termín realizace v r. 2011-2012.

Ing. Beitl se tázal, zda je technicky možné, aby se potřebná šíře tunelu vešla do prostoru mezi parkem u přehrady a volným prostorem kolem stávající silnice (naměřil 27 m).

Ing.arch. Lejčar řekl, že v parku to zabere jen 10% plochy, a tunel se vejde (cca 20 m) a přitom se bude minimalizovat zásah do zeleně. Na rozdíl u povrchové varianty.

Mgr. Paukrtová řekla, že je třeba prohovořit všechny 3 varianty a otázky s tím spojené. Město se musí zabývat prioritně jižním obchvatem. Upozornila na variantu superseverní- směr Hradec Králové, kterou projednává krajské zastupitelstvo a měla by vést blízko Jablonce. Řešení tranzitu má dvě otázky - dopravní a urbanistickou. Kapacitu dopravy by vyřešila okružní křižovatka z obou stran. Není předložena mikrosimulace okružní křižovatka versus dlouhý tunel. K urbanistické otázce řekla, že nikde není uvedeno, jak velký prostor parku kolem přehrady zabere varianta dlouhý tunel. Mělo to zde být uvedeno. Nebude hlasovat pro navrženou variantu, z důvodu, že se do města zavádí tranzitní doprava a není uvedeno, jakou část parku pod přehradou zabere.

Ing. Kypta upozornil na materiál Koncepce dopravní infrastruktury, kde uvádí termín 2006-2009 rozhodnout o jižním obchvatu. Nemůže souhlasit s názorem, že se tato otázka neřeší, naopak - je to o prioritách. Mikrosimulace bude asi za měsíc, ale byla dána jasná čísla, co může nastat v r. 2012 a doprava se musí řešit, průjezd městem se bude stále zhoršovat.

Ing. Pešek řekl, že občany hlavně zajímá řešení vnitřní dopravy ve městě. Transit již z dopravy ve městě je, ale nikdo nepřinesl návrh, jak tranzit z této spojnice Liberec - Jablonec vyhnat.

Ing.arch. Lejčar řekl, že město dělá veškeré kroky, aby z této trasy přes město tranzit nebyl. Jde o lokální řešení dopravy ve Mšeně a ve Vrchlického sadech s nejmenšími zásahy do prostředí. K dopravnímu modelu a mikrosimulaci řekl, že je to velmi důležitá část modelu, velmi náročná finančně. Momentálním měřením průjezdu ulice pod přehradou je zjištěno, že 20% dopravy tvoří tranzit. Podklad pro řešení jižního obchvatu pro Státní fond dopravy a ŘSD.

JUDr.Ing.Pleticha komentoval přípravu jižního obchvatu v minulých letech 1998-2006.

PhDr. Fojtíková řekla, že se již několikrát během roku projednávalo dopravní řešení. Dnešní diskuze nebyla otevřená diskuze ale nátlaková akce, která se snaží prosadit variantu dlouhého tunelu. U jiných variant se jednostranně uvádí negativa. Veřejná projednávání byla stejně zaměřená. Variantou dlouhého tunelu dojde k rozdělení města na 2 části. Okružní křižovatka řeší problém průjezdnosti kolem přehrady, což je výjimečné prostředí. Předložen je stále jen dlouhodobý výhled jižní tangenty, ale jen se mluví a nic nedělá. Prezentace byla o jiných číslech, je proti variantě dlouhý tunel.

Pan Vobořil řekl, že jsou různé varianty, informace k prostředí kolem přehrady jsou nedostatečné. Hovoří se o různých metrech, kterými stavba zasáhne park, nebude hlasovat pro žádnou variantu.

Mgr. Karásek řekl, že jednání v r. 2002 až 2006 byla jednání o možnostech ŘSD. Pro rychlé řešení je dlouhý tunel špatné řešení. Náročná stavba tunelu - nájezdy do nich - velký rozsah zemních prací ve vilové čtvrti. Občan Mšena bude muset odbočovat jinak v každé variantě. Dopravní zklidnění přinese jedině okružní křižovatka. Tunel zatíží okolní ulice.

Ing. Dlouhý hovořil o superseverní variantě, která vlastně nahradí jižní obchvat. Nadregionální komunikace mají přednost před místní dopravou Jablonce. Myslí si, že každá rychlá varianta bude správná varianta pro město. Podpoří variantu tunelu, vzhledem ke zkušenostem z okolních měst.

MUDr. Jörg řekl, že je dnes důležité, aby padlo konečné řešení. Ve Mšeně nadměrně narůstá doprava a zhoršují se průjezdové možnosti městem. Nyní se rodí řešení na další 20 let. Tunel v Jablonci asi není ideální řešení, ale je to dobré řešení. Občané na to čekají! Poukázal na tunely v Evropě a velkoměstech.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že na řešení západní tangenty se nerezignovalo, jen se zpozdí, hledá se řešení pro garáže, které jsou v ul. Vodní a U Nisy.

Navrhl hlasovat o ukončení diskuze.

Starosta města nechal hlasovat o ukončení diskuze k tomuto bodu 16-5-1-3

Návrh byl přijat

(příchod Ing. Suda 13,00)

Starosta města přivítal zpracovatele další ho materiálu p. Omara Koleilata a arch. Karima Rachidi a předal slovo Ing. Kyptovi.

20a) Grafická vizualizace Revitalizace a dostavby centra města Jablonec nad Nisou

(časovat na 12 hod.)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce uvedl materiál a vyzval oba zpracovatele k okomentování prezentace studie. Jde o grafickou vizualizaci - revitalizace a dostavba centra.

Pan Koleilat, generální ředitel C.E.O. spol. CRESTYL, představil projekt a okomentoval prezentaci. Komentoval jednotlivé fáze projednávání, které již proběhly (od května do září), následná řešení stavby a dopravy kolem centra. Upozornil na hranatý obrys stavby. V objektu bude umístěno cca 90 nájemců, obchody s potravinami a 2 podlaží podzemních garáží.

Ing. Šmíd, dopravní specialista, hovořil o provozu kolem centra a jeho řešení (r.2011 zprovoznění stavby). Poukázal na nutnost okružní nebo světelně řízené křižovatky ulic Liberecká, Budovatelů a Na Vršku (již nyní nevyhovuje kapacitně).

Arch. Rachidi vysvětlil rozdíly v postupech od poslední prezentace (v květnu) do dneška a hlavní důvody změn. Komentoval vývoj projektu a koncept celé akce. Muselo dojít ke změně - nesouhlas památkářů s přemístěním parku. Předložil harmonogram prací - 1.Q.2009 žádost o změnu územního plánu a k zahájení výstavby před koncem r.2009

PhDr. Fojtíková řekla, že jde o úplně jinou stavbu, než byla prezentována v květnu. Tázala se, jak moc je důležitý názor Národního památkového ústavu - památkářů.

Arch. Rachidi odpověděl, že „kabát objektu“ je věc názoru. Předešlý projekt byl kontroverzní, tento je konzervativnější. Nejdůležitější je, aby stavba byla funkční. Slíbil, že v reálu bude tento projekt velmi kvalitní.

Ing. Kypta doplnil, že je ustanovena skupina pro projednávání už dalších variant projektu. Rozhodující byla zpráva NPÚ, která se musela respektovat.

Pan Koleilat řekl, že nejdůležitější je ukotvení vstupů a výstupů.

Mgr. Paukrtová řekla, že se jí nelíbí, že výběrová komise vybrala projekt a Národní památkový ústav to naprosto změnil. Vlastně rozhodoval NPÚ. Tázala se na podnět občanů - zavření prodejny potravin v centru města, zda s tím je počítáno, a bude to nahrazeno. Dále poukázala na obrovský stavební rozmach v Liberci - zda bude centrum v Jablonci mít stejný počet zákazníků, jaký byl projektanty slibován.

Pan Koleilat odpověděl, že nevěří, že všechna obchodní centra v Liberci budou úspěšně dokončena a otevřena. K otevření potravin v centru řekl, že to bude menší obchod s čerstvými potravinami, nikoli způsob hypermarketu.

Mgr. Krčmář se jako pracovní NPÚ vyjádřil k poslání a práci památkářů. Tázal se na dopravu kolem centra a jeho nárůst a na vliv na životní prostředí.

Pan Koleilat odpověděl, že se dopravou a jejím vlivem na životní prostředí také zabývají. Ale za 3 měsíce se nestihlo udělat všechno.

Mgr. Karásek reagoval na předešlé diskutující, pochválil předložený projekt - jako reálnější. K dopravní situaci řekl, že dojde ke zvýšení dopravní zátěže. Je nutné řešení provozu na Liberecké ul. a okružní křižovatky s ul. Budovatelů. Zatím nic konkrétního není.

Pan Koleilat reagoval, že zatím pozemek není volný a provoz se musí zakomponovat. Funkčnost dopravy je důležitá, řešení mají připraveno, bude se o něm dále jednat - poukázal na příklad Mostu a dopravy tam.

Pan Vostřák podpořil projekt a řekl, že dotyčné území je jedno z mála rovných míst ve městě. Kritizoval chování památkářů v některých případech (budova Telecomu).

Pan Koleilat řekl, že diskuze s NPÚ byla konstruktivní.

20b) Doplněk materiálu - Podnět k 52. změně ÚP

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta se omluvil za materiál až na stůl a okomentoval ho. Jde o rozšíření přípustných regulativů (podzemní parkování pod parkem).

Nebyla žádná diskuze.

MUDr. Jörg navrhl přestávku jen na 45 min. a pak odhlasovat již probrané body.

Starosta města nechal odhlasovat předložený návrh, který byl zastupitelstvem schválen 21-0-1-4

Starosta města vyhlásil hodinovou přestávku a požádal zastupitele o dochvilnost.

Druhá polovina jednání byla zahájena ve 14,25 hod.

Ve 14,25 hod. byly splněny podmínky jednacího řádu zastupitelstva - přítomno více jak 16 členů ZM.

23. Schválení podnětu na pořízení 50. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou - uplatnění územní energetické koncepce v závazné části ÚP

předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, předsedkyně Výboru pro energetiku časovat na 13,30 hod.

Předkladatelka okomentovala předložený materiál k energetické koncepci. Výbor pro energetiku jednal od dubna do října a doporučuje ZM tento materiál schválit. Jednání byla věcná a nepolitická. Na 5. straně materiálu je seznam všech výstupů provedených analýz. Okomentovala obsah materiálu, který vycházel z konceptu Energetický generel, který se přejmenoval v r. 2006 na Územně energetickou koncepci - dále jen ÚEK (firma ENVIROS). Dále se problémem města zabývala firma Citi Plan, která zpracovala i studii atomizace pro Jablonec - výsledek - velmi riziková. Usnesení je ve třech bodech A, B, C - každý okomentovala.

V rámci jednání byli osloveni i jiní dodavatelé elektrické energie a plynu. Změny by znamenaly vysoké náklady pro město. Oba zpracovatelé se shodli na stejném řešení.

Osloven byl i další dodavatel na našem území - Rýnovická energetická, která ale nedodala podklady, neměla zájem jednat, přestože ze zákona má povinnost. Poukázala na tabulku a cenu těžkého topného oleje. Výbor pro energetiku se shodl na tom, že CZT je a bude budoucnost města. V důvodové zprávě je předložena i dlouhodobá strategie JTR a.s.

Mgr. Tulpa přivítal Ing. Balcara, ředitele JTR, a.s. a vyhlásil diskusi k tématu.

Ing. Beitl hovořil ke změně územně energetické koncepce - energie je teplo, plyn a elektřina. Materiál hovoří ve velké míře jen o tepelné energii. K ostatnímu není žádný komentář.

Mgr. Paukrtová řekla, že město zadalo řešení CZT - zásobování plynem a elektřinou může být zapracováno dodatečně.

Ing. Beitl řekl, že ke změně platného ÚP je řečeno, že odpojení od CZT není možné nebo za pomocí těchto daných předpokladů (citoval z materiálu).

Mgr. Paukrtová odpověděla, že lze se odpojit při dodržení zákonem daných podmínek.

Ing. Balcar se odvolal na citaci zákona a s tím spojená ochrana ovzduší, životního prostředí. Vysvětlil naplňování zákona při užívání CZT a jeho případné odpojení.

RNDr. Čeřovský se tázal na tabulky v materiálu, fixní částky cen na str. 13.

Ing. Balcar řekl, že jde o dlouhodobou strategii, zpracovanou před 2 lety pro ZM. K tomu jsou další 2 materiály - přímé náklady, které do ceny tepla vstupují. Podrobně vysvětlil udané hodnoty cen v tabulkách.

Ing. Pešek hovořil, jako člen výboru pro energetiku, a zdůraznil účel předloženého materiálu. Nutné pro uzákonění změny na území města.

Mgr. Karásek řekl, změna územního plánu je nutná pro změnu platnosti vyhlášky, kde se může občan připojit.

Mgr. Paukrtová řekla, že v r. 1999 se v Jablonci schválily plochy, kde lze upřednostňovat CZT. Kdo chtěl změnu, musel splnit náležitosti dané zákonem. Dnes se schvaluje podnět ke změně - jde o nutný proces. V Liberci jsou povoleny změny již dnes, ale musí se splnit náležitosti dané zákonem.

Ing. Beitl citoval materiál a řekl, že změna územního plánu je výhodou pouze pro JTR, nikoli pro občany.

Ing. Balcar oponoval, že citovaná věta je v souvislosti s případnou atomizací města - bylo by pro občany drahé (majitelé plynových kotelen - následné zdražování plynu). Předložil ceny tepla v Brně.

Pan Vostřák se tázal kdo a na základě čeho povolil Interspaaru plynovou kotelnu.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že povolení vydal Stavební úřad na základě žádosti stavebníka.

Pan Pelta, jako člen komise, řekl, že byl u jednání s JTR a podpořil zprávu komise. Sám je majitelem vysoké budovy v areálu Jablonex Group a ze své zkušenosti upozorňuje na jednání JTR, která nereagovala na změnu vlastníka a vymezila mu pravidelné zálohy za teplo, aniž by si ověřila potřebné změny a jaké má firma potřeby.

Mgr. Tulpa upozornil, aby se zastupitelé drželi daného tématu.

Ing. Balcar reagoval na připomínku p. Pelty a vyzval ho k osobnímu jednání.

Ing. Beitl oponoval panu starostovi, že se v bodě A) schvaluje předložená aktualizace Územně energetické koncepce. Zdůraznil, že zde postrádá variantní řešení pro občany, opakoval znovu, že materiál je výhodný pouze pro JTR.

Mgr. Paukrtová řekla, že ÚEK vyplývá ze zákona a ten byl dodržen. Upozornila, že zpracovatelskou firmu ENVIROS vybralo minulé vedení města a firma City Plan byla vybrána jako oponent. Obě firmy se shodly na zachování CZT, jinak to ohrozí město Jablonec nad Nisou. Dnes se schvaluje podnět pro pořízení změny - jde o proces k zahájení řízení a v rámci schválení budou předloženy jednotlivé lokality města, na které se budou změny vztahovat (nutné náležitosti pro stavebníka, pokud by se k CZT nechtěl připojit).

Mgr. Tulpa reagoval na příspěvek Ing. Beitla a řekl, že též hájí jako zastupitel zájmy občanů - těch, kteří jsou na CZT připojeni a těch je většina. Každé odpojení bude pro tyto občany znamenat zvýšení nákladů.

Ing. Pešek upozornil, že CZT je jediná energie, kterou může město ovlivňovat. Plyn, vodu a elektřinu ovlivňují jiní majitelé.

Mgr. Karásek úplně nesouhlasil s „nařízeným“ napojením na CZT. Investor si může zvolit způsob bez příkazu města. Upozornil, že preference je napadnutelná.

Ing. Balcar řekl, že citace zákona je ochrana spotřebitele a upozornil na porovnatelné ceny s okolím. Konkurence a okamžitá mediální kampaň vždy udělají své.

Ing. Pešek řekl, že v materiálu není kategoricky řečeno, že město chrání JTR. Pokud se chce někdo odpojit, zaplatí za to, aby vyrovnal schodek.

Ing. Schäfer nesouhlasil s koncepcí města, město nemůže nutit odběratele, aby energii přijímal od jednoho dodavatele tepla.

RNDr. Čeřovský měl odborný dotaz k tabulkám na str. 14 - výpočty k investicím.

Ing. Balcar odpověděl, že jde o dříve schválený plán investic JTR, které se nejvíce blíží k přestavbě sítě ve Mšeně.

Nebyla další diskuze a starosta města vyzval předsedu návrhové komise, aby připravil k hlasování první část projednaných bodů.

(Hlasování na konci zápisu v kompletní tabulce)

16. Vznik obecně prospěšné společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál, upozornil na změnu u jmenovaného Ing. M. Duška, člen správní rady na dobu 2 roky a vysvětlil důvod předložení materiálu (finanční dopad na DPH).

Ing. Pešek za finanční výbor řekl, že materiál byl projednán a doporučen ZM. Za sebe doporučil rozšířit činnost této organizace o předprodej elektron. peněženky a postupně nabalovat další činnosti spojené s městem.

Pan Vostřák se tázal na jmenované osoby: Ing. Martin Dušek a JUDr. Pavel Pfajfr.

Pan Vobořil vysvětlil, že Ing. Dušek je jednatelem Agentury regionálního rozvoje LK, bude dělat administrativní část zajišťování dotačních titulů. JUDr. Pfajfr je odborník na obecně prospěšné společnosti a zajišťuje externí služby pro město.

Ing. Dlouhý se omluvil z dřívějšího odchodu a požádal o hlasování ZM po projednaných bodech.

Mgr. Tulpa řekl, že to záleží na zastupitelích a nechal hlasovat. Dále upozornil, že od listopadového zastupitelstva se vyzkouší hlasování po projednaných bodech a pokud se to osvědčí, bude to zavedená praxe.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo hlasování po jednotlivých bodech na tomto jednání.

21-0-0-4

Hlasování k bodu č. 16 21-0-0-3

17. Komunitní plánování

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, zpracovatelé byli k dispozici (Mgr. Chalupová).

Paní Nováková se tázala, kdo nejvíce spolupracoval v pracovní skupině pro seniory.

Paní Chalupová odpověděla, že to byla Diakonie (paní Albrechtová) a Domov důchodců Jablonecké Paseky.

Pan Vobořil upozornil na Workshop 6.11. od 16,00 hod. ve velkém sále Spolkového domu.

Ing. Beitl nechal hlasovat o navrženém usnesení 21-0-1-2

18. Projekt Jablonec nad Nisou 2009

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil krátce okomentoval materiál a neměl doplnění.

Ing. Pešek zafinanční výbor doporučil materiál ke schválení ZM.

Ing. Beitl dal hlasovat o navrženém usnesení 23-0-0-1

19. Hodnocení činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za I. pol. 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel uvedl materiál a vyzval zpracovatele Ing. Rulce, ředitele MP, k odpovědím.

Ing. Pešek měl připomínku k programu „Okrskář“ - doporučil, aby se tento program týkal i městské policie. Dotaz na nástup 5 civilních pracovníků, kteří jsou uvedeni v důvodové zprávě.

Ing. Rulc odpověděl, program „Okrskář“ je o nějakých nákladech, program se zatím zkouší, zda MP bude schopna finančně zajistit. K vyjmenovaným civilním pracovníkům uvedl, že jde o: asistentku ředitele, manažera prevence, 2 kameramani a pomocník na dětském dopravním hřišti, aby mohl střídat strážníka.

(odchod Ing. Dlouhý v 16,30)

RNDr. Čeřovský se tázal na hodnocení spolupráce s bezpečnostními agenturami.

Ing. Rulc odpověděl, že to bylo vyhodnocení kontrolního mechanizmu z minulého období, zprostředkované z materiálů minulých let. Naváže se na spolupráci s bezpečnostními agenturami, bude kontrola činností a konkrétních akcí, které bude MP platit.

Mgr. Krčmář se tázal, zda MP ve svých zprávách komentuje i sledování v jednotlivých lokalitách města.

Ing. Rulc řekl, že na základě oznámení je okamžité šetření, Horní Proseč není ve výskytu častěji napadaných lokalit, takže není pravidelně kontrolována. Úkoly se dávají každé ráno, takže se vše promptně řeší.

Ing. Pešek hovořil o modernizaci kamerového systému - umístit kamery i na novém hřišti.

Mgr. Tulpa řekl, že kamerový systém bude ZM předložen na listopadovém jednání a zatím to není předmětem dnešního materiálu.

Pan Vostřák upozornil na kamerový systém a jeho rozmístění (ukradená auta a sošky z objektu).

Ing. Rulc řekl, že pro kamerový systém jsou důležití vyškolení lidé, služba stihne ovládat jen 2-3 kamery. Záleží též na věku techniky, bude obnovení kamer a nové vytipování umístění. Je navrženo 31 bodů - tj. cca 24 kamer.

Nebyla další diskuze a Ing. Beitl, předseda návrhové komise, nechal hlasovat o navrženém usnesení. 22-0-02

Na dotaz, zda Mgr. Krčmář může vystupovat ke všem bodům projednávaných na ZM přečetl JUDr.Ing.Pleticha část zákona: „Požádá-li předseda Osadního výboru na jednání ZM o slovo, musí mu být uděleno ( § 121, odst.2 Zákona o obcích).

22. Aktualizace programu regenerace Městské památkové zóny

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál, jde o požadavek ministerstva kultury na období 2009-2013.

Ing. Pešek se tázal, kdo se podílel na seznamu a kdo bude přeřazovat objekty k případné realizaci.

Ing. Kypta odpověděl, že seznam byl zpracován na doporučení arch. Šantavého, který určil nejpotřebnější opravy. Komise MPZ bude do seznamu významně zasahovat.

Předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení. 23-0-0-0

24. Program regenerace MPZ - navýšení státní finanční podpory na portál kostela Dr.Farského

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení 22-0-0-1

25. Doplnění zadání XXXIII. změny platného územního plánu města

Jablonce nad Nisou(vč.dopisu občana)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel uvedl, že jde o již projednávaný materiál, který nebyl schválen. Majitelé pozemků v ul. Sokolovská manželé Rucký odkoupili pozemek od TJ LIAZ, a byli ujištění, že pozemek slouží jako stavební parcela. Až při žádosti o stavební povolení jim bylo sděleno, že parcela je vedena jako ostatní plocha (viz přiložený dopis manželů). Pozemek byl ponechán jako rezerva města pro sportoviště. Vzhledem ke stávající situaci se přimlouval o napravení (změny ÚP).

PhDr. Fojtíková řekla, že majitelé pozemek koupili jako „ostatní plochu“ a pro napravení chyby se dožadují schválení plochy jako „stavební“. To z principu odmítá a nepodpoří. Pak může s tímto přijít kdokoli.

Ing. Kypta reagoval, že se to bohužel někdy děje, proto jsou změny územního plánu, který je zastaralý a je třeba udělat nápravu, aby změny nebyly.

Mgr. Paukrtová řekla, že řešení není systémové, vlastníci by se měli před stavbou informovat dle územního plánu. Město nemohlo prodávat pozemky v rozporu s ÚP.

Ing. Kypta řekl, že v tomto případě nešlo o městské pozemky ale pozemky TJ LIAZ.

RNDr. Čeřovský řekl, že stávající stav manželů Ruckých není chyba města. Je to problém jiných subjektů, prodávajícího a kupujícího, nikoli města. Odmítá, že by zastupitelstvo pochybilo.

Pan Pelta řekl, že pozemky užíval jako nájemce fotbalový klub. ZM již schválilo podnět zadání, a na základě toho si pan Zalabák myslel, že to může prodat a kupující pan Rucký mu uvěřil. Předseda TJ LIAZ postupuje záhadným způsobem a po svém. Doporučil ZM, aby se problém vyřešil a změna se odsouhlasila.

Mgr. Špoták řekl, že by mohlo jít o precedent pro jiné občany, kteří se budou dožadovat stejného řešení případných nesrovnalostí. Ale přiklání se k návrhu pana Pelty.

Ing. Kypta řekl, že je dopis koncipován jako žádost o zařazení bodu na jednání ZM a narovnání stavu.

Mgr. Paukrtová řekla, že je nutné informovat občany v Jabloneckém měsíčníku, co vše si musí občan zjistit před koupi pozemku. Jinak se můžou podobné případy opakovat. Město není povinno měnit územní plán.

Ing. Pešek navázal na předešlou připomínku, aby občané měli informaci, že město bude ctít daný územní plán.

PhDr. Fojtíková komentovala dopis manželů Ruckých, kde protestují proti využití pozemku jako sportoviště, což by bylo zasahování do jejich soukromého vlastnictví. Domnívá se, že územní plán by se měl ctít.

Ing. Kypta souhlasí s názory předřečníků. Ale došlo ke schválení prvního kroku - podnětu zadání změny - a tím zřejmé kroky p. Zalabáka.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení. 16-1-6-0

26. Schválení podnětu na pořízení 49. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel okomentoval materiál, jde o protinávrh p. Jelínka k výstavbě na Proseči. Podnět ztrácí nějakou relevatnost, proto negativní návrh usnesení.

Nebyla žádná diskuze a předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení. 20-0-1-2

27. Vydání XXIV. změny ÚP - rozšíření tenisového areálu Proseč n. N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o poslední krok schválení změny ÚP. Jde o konečný akt - rozšíření tenisového klubu, dotace ministerstva školství.

Mgr. Krčmář doplnil, že osadní výbor s tímto návrhem souhlasí.

Předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení 22-0-1-0

28. Schválení podnětu na pořízení 51. změny platného ÚPn města Jablonce n.N.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarostaměsta

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek řekl, že jde o bulvár 5.květen a záměr výstavby nové městské knihovny. Tázal se na finanční krytí stavby a v čem nevyhovuje stávající budova (v době digitalizace knih) a jaký bude další osud stávajícího objektu.

Ing. Beitl řekl, že tento projekt komplikuje realizaci projektu Revitalizace Nisy, který byl již předložen. Nisa bude obklopena budovami a parkovišti.

Ing. Kypta řekl, že se reálně jeví dotace a toto je příprava území v Kamenné ul. Projekt nového objektu trvá delší dobu a je třeba mít území připraveno. Povodí Labe bude zachováno (6 m odstup od vodoteče).

Pan Vobořil řekl, že projekt byl projednán s řediteli knihoven v Jablonci i v Liberci. Umístění knihovny ve městě má svůj význam (dostupnost). Objekt staré radnice by si zasloužil rekonstrukci a není zde bezbariérový přístup (stížnosti čtenářů).

Ing. Beitl namítl, že zde není parkování, které je nutné pro profesionální záležitosti.

Ing. Kypta řekl, že se budou hledat další možnosti k parkování.

Mgr. Paukrtová podpořila změnu pro novou knihovnu a chápe to jako zahájení „velkého bulváru“.

Pan Vostřák řekl, že možnost parkování bude v připravovaném objektu v Kamenné ul. a Lipanské v podzemním parkovišti.

Ing. Kypta potvrdil, že parkování bude řešeno souběžně s projektem PROCTUSu, ale je to výhledová záležitost, odvislá od dotace. Nutné majetkoprávní vyřešení pozemků - bývalé Uhelné sklady.

Návrh usnesení nebyl schválen 14-0-6-3

29. Smlouva o smlouvě budoucí kupní se SVS a.s.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta řekl, že jde odprodej hotové nové kanalizace SVS.

Nebyla žádná diskuse, návrh usnesení byl přijat 21-0-0-2

30. Zastoupení města v ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa krátce okomentoval nominaci pro p. Petra Vobořila.

Ing. Čížek podal protinávrh na delegování Ing. F. Peška.

Předseda návrhové komise nechal hlasovat :

A) bere na vědomí 18-0-3-2

B) 1. protinávrh 7-1-13-2

2. původní návrh 15-0-5-3

Dohodovací řízení ! (původní návrh) 18-0-5-0

Na základě upozornění JUDr. Karlovského, že nebyl dodržen správný postup, pokud nebylo přijato navržené usnesení, nechal starosta města znovu hlasovat o tom, zda se ZM vrátí k bodu 28. a bude dohodovací řízení.

Členové zastupitelstva schválili a vrátili bod 28. do jednání 16-3-4-0

Po dohodovacím řízeníbylo navrženo opětné hlasování o původním návrhu.

Návrh usnesení k bodu 28. nebyl přijat 15-1-7-0

31. Změna ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál.

Pan Vostřák se tázal na navrženého kandidáta pana Seimla.

Pan Vobořil řekl, že je členem dopravní komise a kandidoval za Domov. Je majitelem firmy, která vybavuje světelné křižovatky

Předseda návrhové komise nechal hlasovat o návrhu usnesení:

A) odvolání Ing. Šefrané z finančního výboru 23-0-0-0

B) zvolení p. Radomila Seimla 17-0-6-0

32. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Ing. Beitl řekl, že projednal interpelaci pí Novákové, která ji následně stáhla.

b) Nové interpelace

Ing. Pešek upozornil na již urgované zajištění objektu Smetanova 25a - 27, kde znovu hořelo. Objekt je vysoce rizikový, není zajištěn. Vyzval MP, aby se na tento objekt zaměřila.

Ing. Jakoubek doplnil, že objekt se již prodává.

Mgr. Tulpa řekl, že je třeba zjistit nového majitele a objekt sledovat.

Ing. Pešek podal novou písemnou interpelaci, týkající se topného systému v ul. Skelná 53 a 55 a Vysoká 27. Jaké závěry Stavební úřad vyvodí z této prohlídky.

Pan Vostřák upozornil na uzamčené kontejnery v ul. Mozartova 20 a jejich vývoz vč. tříděného odpadu. Upozornil na problém, který nastane v zimě.

Ing. Schäfer upozornil na neuklizený odpad v ul. 1. máje a Palackého.

PhDr. Fojtíková přednesla podnět ke zřízení přechodu pro chodce v ul. Boženy Němcové v místě zkratky od PLUSu.

Mgr. Tulpa řekl, že stejný problém je ve Vodní ul. - východ z parku Pasířská směrem k tramvaji do Liberecké ul. Žádal o řešení problému a zřízení přechodu.

Nebyly další interpelace a předseda návrhové komise nechal odhlasovat návrh usnesení. 20-0-0-3

33. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

JUDr. Karlovský neměl žádné doplnění a nebyla žádná diskuze.

Návrh usnesení byl přijat 22-0-0-1

34. Diskuse

a) Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor

Starosta města zdůvodnil přeložený materiál na stůl - na žádost polské strany, která měla časově omezené možnosti k podání projektu.

Mgr. Habadová vysvětlila, že aby mohl materiál projít dotačními podmínkami, je třeba formulace, že ZM schválilo předložený návrh usnesení.

Po vzájemné diskusi, zda navržené usnesení přijmout vzhledem k finanční podpoře, která musí projít rozpočtem, se zastupitelé shodli, že jde o mimořádnou událost a návrh po přeformulování schválili.

Předseda návrhové komise nechal hlasovat dle upraveného návrhu JUDr.Ing.Pletichou 21-0-0-2

b)

Mgr. Krčmář upozornil na dopis osadního výboru, který byl přiložen do desek na stůl. Hovořil o problému stávající nové stavby rodinných domků, kterou provádí EUROCZECH a která nerespektuje dopravní obslužnost.

Mgr. Tulpa řekl, že tuto stížnost bude projednávat porada vedení MěÚ.

Ing. Pešek požádal o větší péči při elektronickém předávání materiálů.

PhDr. Fojtíková požádala o dodržování zásad hygieny práce a 5-10 min. přestávky. Dále se vrátila k formě a režimu diskuze.

Mgr. Tulpa řekl, že to je věc výkladu, ale není proti, aby tazatel měl najednou 10 otázek ke zpracovateli, ale pak musí nechat prostor na 10 odpovědí.

Paní Caklová podpořila pí Fojtíkovou a požaduje materiály předávat v časném termínu (3 materiály na stůl), aby se neprotahovalo jednání a hlasování nebylo pod časovým nátlakem. Dále podpořila připomínku p. Krčmáře k frekvenci dopravy na Horní Proseči.

Mgr. Paukrtová požádala, že pokud se ukončí diskuze, aby se dal prostor již přihlášeným zastupitelům. Požádala o zaktualizování funkce světelné křižovatky Palackého od firmy ELTON - prověřit možnosti a podmínky.

RNDr. Čeřovský citoval z Jednacího řádu ZM § 8 o právech diskutujícího na 5 min. diskuze.

Mgr. Tulpa odpověděl, že to je otázka výkladu, ale pokud se zvolí volnější způsob, než je v jednacím řádu, nemá nic proti.

Pan Berounský reagoval na předřečníky a přimlouval se za řešení k problému dopravy na Horní Proseči.

Ing. Pešek upozornil na jakousi „zkratku“ u Bílé Nisy“ do Vratislavic. Upozornil na světelnou signalizaci v ul. Riegrova, která není již funkční.

Paní Caklová upozornila na vznikající dlouhodobý problém v dopravě na Proseči.

Konec diskuse.

Tabulka hlasování po jednotlivých bodech:

Název usnesení 18. ZM - 23.10.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 394/2008

Zpráva o činnosti starosty města

23

0

0

3

Usnesení ZM č. 395/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 396/2008

Převody pozemků

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 397/2008

Prodej bytu a výjimka z Metod.prodeje byt.

24

0

0

1

Usnesení ZM č. 398/2008

Metodika prodeje bytů

protinávrh RNDr.Čeřovského

13

5

8

0

původní návrh

13

6

7

0

po dohodovacím říz.protinávrh

20

0

5

1

Usnesení ZM č. 399/2008

Darování budovy CEDr Tanvald

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 400/2008

Žádost FK Baumit Jablonec a.s.

varianta 1 - neschvaluje

9

3

10

4

varianta 2 - schvaluje

13

6

3

4

po dohodovacím říz.: variant.2

10

6

8

2

Usnesení ZM č. 401/2008

IV.Rozpočtové změny

18

0

6

2

Usnesení ZM č. 402/2008

Dlouhodobý bank.úvěr ČSOB

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 403/2008

Rozvoj volnočas.aktivit - ul.Čelakovského

doplněk Ing. Peška

25

0

0

1

původní znění vč. doplňku

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 404/2008

Finanční plnění smluv

protinávrh Ing.Dlouhého

10

8

8

0

původní návrh

19

2

5

0

Usnesení ZM č. 405/2008

Návrh na sloučení Spolk.domu a Soc.služeb

protinávrh RNDr.Čeřovského

15

4

7

0

původní návrh

13

4

9

0

dohodovací řízení

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 406/2008

Vznik OPS Jablonec.kulturní a informační centrum

21

0

0

3

Usnesení ZM č. 407/2008

Komunitní plánování

21

0

1

2

Usnesení ZM č. 408/2008

Projekt Jablonec n.Nisou 2009

23

0

0

1

Usnesení ZM č. 409/2008

Hodnocení činnosti MP Jbc.za I.pol.2008

22

0

0

2

Usnesení ZM č. 410/2008

a) Grafická vizualizace Revitalizace centra

26

0

0

0

Usnesení ZM č. 411/2008

b) Podnět k 52.změně ÚP

25

0

0

1

Usnesení ZM č. 412/2008

Rozhodnutí o variant.řešení severní tangenty

20

3

3

0

Usnesení ZM č. 413/2008

Aktualizace programu regener.MPZ

23

0

0

0

Usnesení ZM č. 414/2008

Schválení podnětu na poříz.50.změny PÚP

17

4

5

0

Usnesení ZM č. 415/2008

Program regen.MPZ - kostel Dr.Farského

22

0

0

1

Usnesení ZM č. 416/2008

Doplnění schválení zadání XXXIII.změny ÚP

16

1

6

0

Usnesení ZM č. 417/2008

Schválení podnětu na poříz.49.změny ÚP

20

0

1

2

Usnesení ZM č. 418/2008

Vydání XXIV.změny ÚP

22

0

1

0

Usnesení ZM č. 419/2008

Schválení podnětu na pořízení 51.změny

14

0

6

3

po dohodovacím říz.původ.návrh

15

1

7

0

Usnesení ZM č. 420/2008

Smlouva o smlouvě budoucí s SVS a.s.

21

0

0

2

Usnesení ZM č. 421/2008

Zastoupení města v ČSAD Jablonec n.N.

a) rezignace Ing. Schäfera

18

0

3

2

b) protinávrh Ing. Čížka

7

1

13

2

b) původ.návrh

15

0

5

3

po dohodovacím řízení - původ. návrh

18

0

5

0

Usnesení ZM č. 422/2008

Změna ve složení výborů - A) odvolává

23

0

0

0

B) volí

17

0

6

0

Usnesení ZM č. 423/2008

Interpelace

20

0

0

3

Usnesení ZM č. 424/2008

Kontrola splnění úkolů

22

0

0

1

Usnesení ZM č. 425/2008

Propagace turistických tradic Krkonoš a JH

21

0

0

2

36. Závěr

Závěrem jednání starosta města poděkoval všem za dnešní účast a ukončil jednání v 18.15 hod. a upozornil členy rady města na krátké mimořádné jednání rady.

Petr Vobořil
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Ivo Bartoněk, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

Vytvořeno 5.1.2009 10:30:37 | přečteno 2411x | Petr Vitvar
load