Usnesení 23.10.2008

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 23. října 2008.

Usnesení ZM č. 394/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 395/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 396/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a:

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 1921/2 o výměře 368 m2 v k.ú. Jablonec n. N. do podílového spoluvlastnictví ideální 2/5 manželům PaedDr. F. a H.Sl., bytem ., Jablonec n. N., ideální 1/5 MUDr. J. L., bytem ., Jablonec n. N., ideální 1/5 panu P. V., bytem ., Jablonec n. N., ideální 1/10 paní Mi. B., bytem ., Raspenava a ideální 1/10 panu K. W., bytem ., Dubňany za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 55.200,- Kč (tj. 150,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej p.p.č. 2198/34 o výměře 206 m2 v k.ú. Jablonec n. N. paní D. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 25.750,- Kč (tj. 125,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 606 o výměře 247 m2 v k.ú. Vrkoslavice do podílového spoluvlastnictví ideální 2/3 paní E. R., bytem ., Jablonec nad Nisou a ideální 1/3 manželům A. a M. R., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 61.750,- Kč (tj. 250,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej st.p.č. 5404/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod objektem do podílového spoluvlastnictví každý ideální ½ panu JUDr. J. V., bytem ., Jablonec n. N. a paní Mgr. H. V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.400,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. prodej st.p.č. 3739 o výměře 23 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží do podílového spoluvlastnictví ideální ¾ paní Bc. M. V., bytem ., Jablonec n. N. a ideální ¼ panu M. V., bytem Albrechtice v Jizerských horách 300 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.150,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej st.p.č. 3740 o výměře 23 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům M. a D. V., bytem Albrechtice v Jizerských horách 300 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.150,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 1168/1 o celkové výměře 1016 m2 v k.ú. Mšeno n. N. zatíženou věcnými břemeny Pražskému stavebnímu bytovému družstvu, IČ 00033243, se sídlem Na Hutmance 300/7, Praha za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 101.600,- Kč (tj. 100,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 1720/6, části p.p.č. 2457/2 a části p.p.č. 1723/6 o výměře cca 15 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. se společností TEKSTAV, s.r.o., IČ 27291341, se sídlem Rybářská 2847/9, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude vymezena geometrickým plánem pro kolaudační řízení. Do doby podání žádosti o kolaudační rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno po dobu přípravných prací ve výši 35,- Kč/m2/rok po dobu výstavby ve výši 1,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

9. prodej p.p.č. 306/4 o výměře 1296 m2 v k.ú. Lukášov za účelem výstavby rodinného domu manželům D. M., bytem ., Liberec 5 a A. M., bytem ., Hejniceza vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 440.640,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 306/1 o výměře 1504 m2 v k.ú. Lukášov, manželům H. aj. D., bytem ., Liberec 6, za účelem výstavby rodinného domu, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 850.000,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p.p.č. 491/1 o výměře 1789 m2 a st.p.č. 121/1 o výměře 73 m2 vše v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu panu R. Š., bytem Andělská Hora ., 463 31, Chrastava, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 931.000,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. směnu p.p.č. 871/2 o výměře 113 m2 a p.p.č. 871/3 o výměře 32 m2 vše v k.ú. Kokonín (výměra celkem 145 m2) ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 89/5 (o výměře 164 m2) v k.ú. Kokonín ve vlastnictví manželů P. K., bytem ., Jablonec n. N. a L. K., bytem ., Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání.

13. darování p.p.č. 82/14 o výměře 25 m2 v k.ú. Kokonín od Ing. P. B., bytem ., Jablonec nad Nisou.

14. prodej st.p.č. 5798/3 o výměře 48 m2, st.p.č. 5798/4 o výměře 13 m2, st.p.č. 2262/2 o výměře 5 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. a p.p.č. 299/3 o výměře 81 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemků pod objekty (Puškinova, Panenská, B. Němcové), p.p.č. 731/22 o výměře 48 m2 v k.ú. Mšeno n. N., st.p.č. 6578/2 o výměře 1 m2, st.p.č. 6579/2 o výměře 15 m2, st.p.č. 6580/2 o výměře 12 m2, st. p.č. 6590/2 o výměře 3 m2, st.p.č. 6591/2 o výměře 19 m2, st.p.č. 6593/2 o výměře 8 m2, st.p.č. 6592 o výměře 19 m2, st.p.č. 6605/2 o výměře 2 m2, st.p.č. 6606/2 o výměře 17 m2, st.p.č. 6608/2 o výměře 2 m2, st.p.č. 6607/2 o výměře 14 m2 vše v k.ú Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemků pod garážemi (V Nivách, Hluboká) celkem 307 m2 za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 30.700,- Kč (tj. 100,- Kč/m2) a p.p.č. 662/8 o výměře 1916 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garážovým domem (Mozartova) za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 95.800,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) Stavebnímu bytovému družstvu LIAZ, IČ 000 42 226, se sídlem Želivského 13, Jablonec n. N.

15. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu části p.p.č. 59, části p.p.č. 975 o celkové výměře cca 2576 m2 vše v k.ú. Rýnovice (ve vlastnictví MUDr. Hany Kultové a pana Jaroslava Běly, oba bytem Pod Vodárnou 31/1, Jablonec nad Nisou ) za část p.p.č. 985, část p.p.č. 976/1 a část p.p.č. 976/3 o celkové výměře cca 2634 m2 vše v k.ú. Rýnovice (ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou) s tím, že výměry směňovaných pozemku budou upřesněny až po vybudování komunikace bez finančního vyrovnání.

Následující body 16.-25. se týkají majetkového vypořádání budované komunikace a inženýrských sítí v lokalitě Větrný vrch.

16. darování části p.p.č. 51/8, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 51/9 o výměře 34 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků manželů D. a H. K., bytem ., Jablonec nad Nisou.

17. darování části p.p.č. 51/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 51/10 o výměře 86 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka L. H., bytem ., Jablonec nad Nisou.

18. darování části p.p.č. 82/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 82/15 o výměře 6 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka Ing. P. S., bytem . ., Jablonec nad Nisou

19. darování části p.p.č. 82/7, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 82/13 o výměře 60 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků manželů Ing. H. R. a Ing. H. Al., bytem ., Jablonec nad Nisou.

20. darování části p.p.č. 82/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 82/12 o výměře 62 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka pana M. V., bytem . ., Jablonec nad Nisou.

21. darování části p.p.č. 82/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 82/11 o výměře 67 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků manželů Mgr. I. D., bytem ., Jablonec nad Nisou a R. D., bytem ., Praha - Holešovice.

22. darování části p.p.č. 52/23, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 52/26 o výměře 72 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků manželů F. a T. M., bytem ., Jablonec nad Nisou.

23. darování části p.p.č. 52/24, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 52/25 o výměře 70 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků pana Michala Savruka a paní Kateřiny Savrukové, oba bytem Podhorská 1364/16, Jablonec nad Nisou.

24. darování části p.p.č. 85/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 85/4 o výměře 117 m2 a části p.p.č. 85/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 85/5 o výměře 14 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka pana V.T., bytem ., Jablonec nad Nisou.

25. darování části p.p.č. 52/5, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 52/27 o výměře 7 m2 v k.ú. Kokonín od vlastníka pana F. Š., bytem ., Jablonec nad Nisou.

26. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4308, kterou se převádí bezúplatně p.p.č. 836/1, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ:69797111 do vlastnictví Města Jablonec nad Nisou.

27. výkup p.p.č. 23/1 o výměře 56 m2, p.p.č. 23/5 o výměře 66 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zázemí k objektu od Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: 45 79 70 72 za cenu dle znaleckého posudku, tj. celkem 50.680,- Kč.

B) neschvaluje

1. prodej p.p.č. 192 o výměře 5284 m2 v k.ú. Lukášov panu J. T., bytem ., Jablonec n. N.

2. prodej p.p.č. 343/10 o výměře 55 m2 a části p.p.č. 322/24 vše v k.ú. Jablonec n. N. paní D. K., bytem ., Železný Brod a panu J. H., bytem .., Jablonec n. N.

3. prodej p.p.č. 2152/9 o výměře 84 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům B. a E. B. a manželům Ing. R. a Ing. D. B., všichni bytem ., Jablonec n. N.

4. prodej části p.p.č. 897/1 o celkové výměře 1597 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky manželům I., bytem ., Jablonec n. N.

5. prodej části p.p.č. 871/1 o celkové výměře 880 m2 v k.ú. Kokonín manželů Ing. R. a Ing. Al. H., bytem ., Jablonec n. N.

6. prodej p.p.č. 947/22 o celkové výměře 251 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky Ing. M. R., bytem ., Jablonec n. N.

7. prodej p.p.č. 323/1 o výměře 892 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady společnosti SAUN, s.r.o. IČ 25488074, se sídlem Pražská 23 b, Jablonec n. N.

8. prodej p.p.č. 1125/1 o výměře 9395 m2 v k.ú. Proseč n. N. panu J. Č., bytem ., Jablonec n. N. za účelem výstavby 1 rodinného domu s příslušenstvím (stáj pro 2 koně)

9. prodej p.p.č. 1425/1 o výměře 836 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Ing. J. a Z. R., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2.

10. prodej p.p.č. 1425/1 o výměře 836 m2 v k.ú. Jablonec n. N. paní H. B., bytem . Jablonec n. N. za cenu 10,- Kč/m2.

C) ruší

usnesení č. 186/2007/15 ze dne 10. prosince 2007

Usnesení ZM č. 397/2008

Prodej bytu a výjimka z Metodiky prodeje bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytu a výjimce z Metodiky prodeje bytů a

schvaluje

1. prodej bytové jednotky stávajícímu nájemci v objektu:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

U Balvanu 4/4005

4005/24 J. D. 1955 .,- Kč

2. výjimku z Metodiky prodeje bytů, a to vyjmutí bytu č. 2450/1 v objektu Pasecká 15/2450 v Jablonci nad Nisou z prodeje obálkovou metodou.

Usnesení ZM č. 398/2008

Metodika prodeje bytů - doplnění

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Metodice prodeje bytů - doplnění a

A) ruší

usnesení č. 365/2008/B 3 ze dne 25. 9. 2008

B) doplňuje

usnesení č. 365/2008/A v tom, že stávající Metodika prodeje bytů ze dne 29.6.1995 bude zrušena ke dni 31. 12. 2008

C) mění

usnesení č. 365/2008/B/1 v tom, že nová Metodika prodeje bytů nabude účinnosti ke dni 1. 1. 2009

D) schvaluje

nové znění přechodných ustanovení Metodiky prodeje bytů, schválené zastupitelstvem města dne 25.9.2008 tak, aby bylo v souladu s usnesením č. 365/2008/B/2 takto:
„Dnem účinnosti této metodiky se ruší Metodika prodeje bytů v obci Jablonec nad Nisou ze dne 29. 6. 1995 včetně všech jejich doplňků.
Prodej bytových jednotek v objektech

1) zařazených v současné době do skupiny „B“

2) nově zařazených ZM v r. 2008 do skupiny „B“,

bude realizován dle Metodiky prodeje bytů ze dne 29. 6. 1995
Prodej bytových jednotek v objektech přeřazených do skupiny „B“ po 1. 1. 2009 bude realizován dle nové Metodiky prodeje bytů účinné od 1. 1. 2009.“

Usnesení ZM č. 399/2008

Darování budovy CEDR Tanvald z vlastnictví Libereckého kraje městu Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

darování objektu č.p. 268 na st.p.č. 19 a st.p.č. 19, vše v k.ú. Tanvald, z vlastnictví Libereckého kraje městu Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 400/2008

Žádost FK BAUMIT Jablonec, a.s. - zvýšení základního kapitálu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o žádosti FK BAUMIT Jablonec, a.s. a

neschvaluje,

aby se město Jablonec nad Nisou podílelo na úhradě pojistného a tím na navyšování základního kapitálu FK BAUMIT Jablonec, a.s

Usnesení ZM č. 401/2008

IV. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 14. - 33. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.348.484 tis. Kč

Usnesení ZM č. 402/2008

Dlouhodobý bankovní úvěr na opravu panelového domu Lipová 3521/9

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

uzavření smlouvy o přijetí dlouhodobého úvěru na financování opravy panelového domu Lipová 3521/9 v Jablonci nad Nisou se společností Československá obchodní banka, a.s. (č. smlouvy 2169/08/5186).

Usnesení ZM č. 403/2008

Projekt „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ulice Čelakovského Jablonci nad Nisou“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zajištění financování akce „Rozvoj volnočasových aktivit v lokalitě ul. Čelakovského v Jablonci nad Nisou“ a

A) schvaluje

financování akce z rozpočtu města 2009

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit finanční prostředky pro financování projektu z rozpočtu města 2009 a předložit na jednání zastupitelstva města návrh na budoucího správce celého areálu (např. SPORT s.r.o.)

Usnesení ZM č. 404/2008

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 800.000,- Kč panu Jiřímu Havelkovi z kupní ceny objektu 28. října 2/91 včetně st.p.č. 2861,

k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 305-2000-OF/OMP.

2. uzavření dohody o mimosoudním narovnání podle které pan Jiří Havelka zaplatí městu částku ve výši 250.000,- Kč.

Usnesení ZM č. 405/2008

Návrh na sloučení příspěvkových organizací Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

zprávu k zajištění sociálních služeb příspěvkovými organizacemi, zřizovanými městem

B) schvaluje

1. sloučení příspěvkových organizací Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. a Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. včetně harmonogramu dle důvodové zprávy

2. zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

C) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi,

předložit na jednání zastupitelstva v listopadu finanční rozvahu (náklady, výnosy, finanční zdroje na provoz)

Usnesení ZM č. 406/2008

Založení obecně prospěšné společnosti JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Založení obecně prospěšné společnosti JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s., a

A) schvaluje

1. založení společnosti JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, o.p.s.

2. znění zakládací listiny obecně prospěšné společnosti dle přílohy důvodové zprávy

B) jmenuje

1. Petra Vobořila, členem správní rady na dobu 3 roky

2. Martina Oklamčáka, členem správní rady na dobu 3 roky

3. Ing. Martina Duška, členem správní rady na dobu 3 2 roky

4. Mgr. Leoše Teufla, členem správní rady na dobu 2 roky

5. Judr. Ing. Lukáše Pletichu, členem správní rady na dobu 1 rok

6. Mgr. Soňu Paukrtovou, členem správní rady na dobu 1 rok

7. Ing. Eduarda Hrdinu, členem dozorčí rady na dobu 3 roky

8. JUDr. Pavla Pfajfra, členem dozorčí rady na dobu 2 roky

9. Martu Broulovou, členem dozorčí rady na dobu 1 rok

Usnesení ZM č. 407/2008

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

informaci o komunitním plánování rozvoje sociálních služeb v Jablonci nad Nisou.

Usnesení ZM č. 408/2008

Projekt „Jablonec nad Nisou 2009“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) schvaluje

1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2009“ dle důvodové zprávy

2. finanční rámec projektu na rok 2009 ve výši 3 130 tisíc Kč

B) pověřuje

1. koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2009“ Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

2. realizací povinných akcí projektu „Jablonec nad Nisou 2009“ subjekty dle důvodové zprávy

C) ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.,

zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2009“ a předložit ho na jednání Rady

města Jablonce nad Nisou dne 4. prosince 2008 a na jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v lednu 2009.

Usnesení ZM č. 409/2008

Zpráva o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou za první pololetí 2008

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou za první pololetí 2008 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 410/2008

Grafická vizualizace „REVITALIZACE A DOSTAVBY CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po předvedené vizualizaci nově upravené architektonické studie obchodního centra provedené zpracovatelem projektu dle požadavků NPÚ

bere na vědomí

předloženou novou grafickou vizualizaci architektonické studie „REVITALIZACE A DOSTAVBY CENTRA MĚSTA JABLONCE NAD NISOU“, představené v souladu s usnesením ZM č. 311/2008

Usnesení ZM č. 411/2008

Schválení podnětu na pořízení 52. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět na pořízení 52. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 412/2008

Rozhodnutí o variantách řešení severní tangenty

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání variant dopravního řešení Severní tangenty - průchodem Vrchlickými sady s křížením ulic U Přehrady a Palackého

schvaluje

mimoúrovňového křížení realizací Dlouhého tunelu s dvěma rameny v ulici U Přehrady

Usnesení ZM č. 413/2008

Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Program regenerace městské památkové zóny.

Usnesení ZM č. 414/2008

Schválení podnětu na pořízení 50. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou informativní zprávu a

schvaluje

1. předloženou aktualizaci Územně energetické koncepce

2. podnět na pořízení 50. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou, kterou se nově uplatňuje Územní energetická koncepce Jablonce nad Nisou
v závazné části ÚP

3. záměr přijetí návrhu na „zákonné opatření“ dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 415/2008

Doplnění schválení zadání XXXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) doplnění zadání XXXIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 416/2008

Program regenerace MPZ - navýšení státní finanční podpory - portál kostela Dr. Farského

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. přidělení státní finanční podpory ve výši 50 tis. Kč na restaurátorskou obnovu portálu kostela Dr. Farského v Jablonci nad Nisou

2. finanční přípěvek z rozpočtu města ve výši 20 tis. Kč na darovnání státní finanční podpory

Usnesení ZM č. 417/2008

Schválení podnětu na pořízení 49. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

neschvaluje

podnět na pořízení 49. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem.

Usnesení ZM č. 418/2008

Vydání XXIV. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyXXIV. změnu územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

 • Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999
  schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999
  schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000
 • Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002
 • Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000
 • Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004
 • Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003
 • Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004
 • Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004
 • Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedáníZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004
 • Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005
 • Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004
 • Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006
 • Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006
 • Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006
 • Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006
 • Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005
 • Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006
 • Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006
 • Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006
 • Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007
 • Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008
 • Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

a to dle materiálu (dokumentace XXIV. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 419/2008

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření smlouvy kupnímezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Usnesení ZM č. 420/2008

Zastoupení města v ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o zastoupení města v ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. a

A) bere na vědomí
rezignaci Ing. Antonína Schäfera na členství a práci v představenstvu ČSAD Jablonec n.N., a.s.

B) schvaluje
pana Petra Vobořila, místostarostu města, jako zástupce města Jablonce nad Nisou v představenstvu ČSAD Jablonec n. N., a.s.

Usnesení ZM č. 421/2008

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

A) odvolává

z finančního výboru

Ing. Romanu Šefranou

B) volí

do finančního výboru

pana Radomila Seimla, člena Dopravní komise rady města

Usnesení ZM č. 422/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 25. 9. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 25. září 2008.

Usnesení ZM č. 423/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 424/2008

Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál „Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor“ a

A) schvaluje

partnerství města Jablonec nad Nisou v projektu Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zajistit financování projektu ve výši 800 EUR v případě přidělení dotace na realizaci projektu Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor z rezervy města.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. Petr Beitl
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, 483 357 319

Vytvořeno 30.10.2008 12:58:56 | přečteno 2186x | Petr Vitvar
load