Zápis 20.11.2008

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. listopadu 2008 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 26 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, Ing. Tomáš Suda, Mgr. Petr Karásek, Bc. Jana Hamplová
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Schäfer, Pavel Šourek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 19. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod.

Bylo přítomno 18 členů zastupitelstva.

Dále starosta města omluvil: Mgr. Soňu Paukrtovou, Ing. Tomáše Sudu, Mgr. Petra Karáska a Bc. Janu Hamplovou

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Antonín Schäfer a Pavel Šourek

Mgr. Tulpa upozornil na polední pauzu a předpokládaný konec jednání kolem 15. hod. Požádal o vypnutí mobilních telefonů (§ 11 jednacího řádu)

(RNDr.Čeřovský odchod 9,10)

2. Schválení programu

Mgr. Tulpa seznámil přítomné s materiály na stůl a změnami v programu a s časováním bodů.

1. Doplnění k bodu č. 16 - Schválení zadání 38.změny ÚP

2. Příloha k bodu č. 22 - mapová část

3. Bod. č. 14 - výměna čelní strany - usnesení

4. Propagační materiály - GEOPARK Český Ráj a mapa

5. Vyjádření osadního výboru Proseč n.N. (dále OV Proseč)- infozpráva
od Mgr. Krčmáře

6. Návrh usnesení z dnešního jednání

7. Zápis ZM z 23. 10. 2008

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Dětské dopravní hřiště

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Koncepce obnovy a údržby dětských hřišť a sportovišť na roky 2009-2011

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Centrum sociálních služeb, p.o. - návrh rozpočtu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku Liberec

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města staženo

14. FK Baumit Jablonec, a.s. - akcionářská dohoda

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. Vydání 26. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta ,místostarosta města

16. Schválení zadání 38. změny územního plánu (11,30 hod.)

předkládá: Ing. Otakar Kypta ,místostarosta města

17. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

18. I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města (čas. 13,30 hod.)

19. Rozšíření evropského přírodního geoparku Český ráj UNESCO na Jablonecko (čas. 14,30 hod.)

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

20. Projekt Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

předkládá: Petr Vobořil,,místostarosta města

21. Místní agenda 21

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. OZV č. 2 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. OZV č. 3/2008 O ochraně nočního klidu

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

25. Příprava IPRM pro vybranou zónu - informativní zpráva

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

26. Změny ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

27. Valná hromada ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

28. Podněty výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

29. Stanovení termínů jednání ZM na 1. pololetí 2009

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

30. Koncepce činnosti rozvoje Městské policie v Jablonci n. N. v letech 2009 - 2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

31. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

32. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

33. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

34. Diskuse

35. Schválení návrhu usnesení

36. Závěr

Dále starosta města upozornil, že dnes se bude hlasovat po jednotlivých projednaných bodech a předseda návrhové komise bude sedět s asistentkou u vyhrazeného stolu. Tázal se, zda má někdo výhrady k programu.

Ing. Schäfer navrhl stáhnout bod č. 13 pro neúplnost.

JUDr.Ing.Pleticha reagoval, že nerozumí námitce „neúplnost“, ale návrhu vyhovuje a stahuje bod 13.

Pan Vostřák se tázal na přiložený dopis OV Proseč, zda k němu někdo ze zastupitelů vystoupí. ZM nemá právní povinnost k dopisu diskutovat.

Mgr. Tulpa souhlasil a řekl, že k diskuzi k tomuto bodu se zatím nikdo nepřihlásil. Osadní výbor má stejné postavení jako výbor ZM.

Ing. Pešek navrhl, aby se v bodu diskuse hovořilo k ceně odpadů pro rok 2009, protože po prostudování materiálu, který byl v RM, to považuje za velmi závažné.

Mgr Tulpa řekl, že komentář podá Ing. Kypta, který se dostaví na jednání později (nemocnice) a řekne výsledek jednání s SKS. a.s.

Nebyly další připomínky k programu a starosta nechal odsouhlasit navržený program 16-0-0-3

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl předsedou návrhové komise Ing. Františka Peška a za členy navrhl paní Evu Gregovou, MUDr. Pavla Fastra, Ing. Antonína Schäfera a Pavla Šourka.

Návrh byl přijat 17-0-1-1

Dále jednání pokračovalo dle schváleného programu.

Starosta města vyzval předsedu návrhové komise, aby si přesedl do čela jednacího stolu, odkud povede hlasování a bude mu asistovat pracovnice MěÚ. Tímto se vyzkouší nový způsob hlasování po jednotlivých bodech, jak bylo navrženo na minulém ZM.

4a) Zpráva starosty města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města neměl doplnění a vyzval zastupitele k dotazům

Ing. Pešek se tázal na pokračování jednání o objektu pí Musilové.

Mgr. Tulpa řekl, že má mandát od pí Musilové zveřejnit její rozhodnutí. Město nabídlo 3 možnosti:

1) nahradit dům jiným domem,

2) získat pozemek a postavit dům nový,

3) zaplatit 8 mil. Kč.

Po zvážení všech tří možností, byla navržena varianta 3). S právníkem jí tato částka byla navržena. Paní Musilová akceptovala cenu, ale k tomu chce ještě 3 byty navíc (2+1) bez nároku na osobní vlastnictví a ukončení celé kauzy. Starosta řekl, že stanovisko ponechává na zvážení politických klubů. Pokud předsedové klubů přijmou nějaké řešení, půjde to na ZM jako materiál, o kterém se bude hlasovat.

Mgr. Špoták se tázal, zda si bude pí Musilová klást další podmínky (lokalita města, stejné patro atd.)

Mgr. Tulpa odpověděl, že další podmínky si klást nebude, jde jí o zajištění bydlení pro sebe, syna a manžela (rozvodové řízení) a byty nemusí být ve stejné lokalitě (nájemní vztah).

Pan Vostřák se tázal, co je adrenalinové centrum ve Slunečních lázních.

Mgr. Habadová vysvětlila, že jde o součást projektu volnočasových aktivit, který již byl ZM schválen. Zahrnuje to lanové centrum a horolezeckou stěnu.

b) Zpráva místostarostů

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na označení katastrálního území města ve spolupráci s KÚ LK a TSJ. Důvod pro jejich umístění a na základě jakého rozhodnutí.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jde o orientační body hlavně pro dopravce, zásobující město. Jde o reakci na podněty občanů a firem ve městě.

Pan Vostřák reagoval, že katastr přesně označit nelze. Upozornil, jak je důležité, aby toto katastrální značení bylo vydáno tiskem a bylo přístupné široké veřejnosti. Tázal se, zda někdo kontroluje na domech č. popisná a č. orientační. Spousta domů vůbec žádné číslo nemá.

JUDr. Nesvadba doplnil, že jde o složitější problematiku. V této chvíli chybí v Jablonci úprava vyhlášky, jak mají být domy správně označeny. Není právní úprava značení (čísel) a je žádáno na ministerstvu vnitra o jejich jednoznačné stanovisko, kdo má na obci určit správné značení (ZM, RM, MěÚ). Kontrolovat by to měl úřad a odbor správy majetku.

Ing. Schäfer se tázal na změny v ČSAD - jednání s p. Vařilem.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že jde hlavně o změny ve výkaznictví. Výkazy z minulosti jsou nedostatečné, ani samotné ČSAD se v nich neorientuje (nerozumí vzorečku). Jednání bez čísel nelze a s p. Vařilem je jednání složité, do dneška jsou materiály různé. Je otázkou, jaký je smysl Dopravního sdružení obcí Jablonecka, když starostové okolních obcí rozhodují o našich výdajích na veřejnou dopravu, aniž by zpětně kontrolovali, zda je to od ČSAD oprávněné či není. Město se tím bude zabývat, možná již na příštím ZM.

(9,30 hod příchod Ing. Dlouhý, MUDr. Jörg)

Pan Vobořil neměl ke své zprávě doplnění a nebyla žádná diskuze.

Ing. Pešek dal odhlasovat navržené usnesení k bodu 4a) i 4b) bez zprávy Ing. Kypty, která bude projednána později. 20-0-1-1

5. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Ing. Pešek neobdržel žádné protinávrhy a původní návrh byl schválen

22-0-0-0

6. Převody pozemků „info P“

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel stáhnul bod A1, z důvodů úmrtí p. Šilhána, majitele garáže. Jinak všechny kauce byly řádně zaplaceny.

Ing. Pešek navrhl stáhnout bod A7 - prodej manželům Lankovým, který je třeba znovu projednat - nepřesnosti v čísle parcely a nejasné odůvodnění.

Dále navrhl k bodu A9 - dodatek ke smlouvě (stavba PROCTUSu se odkládá o 2 roky) - kolaudaci odložit o 2 roky - a podal protinávrh na prodloužení termínu pouze do r. 2010. Zásadně nesouhlasí, aby byla stavba převedena, i kdyby nebyla provedena kolaudace.

Dále k bodu A10 řekl, že nerozumí termínu „vinou digitalizace přišel majitel pozemku o 9 m² “.

Pan Šourek se vyjádřil k bodu A7 a k výběrovému řízení řekl, že oba zájemci, kteří přeplácí nabídku manželů Lankových, chtějí využít pozemek spíše komerčně (parkoviště, obchod). Lankovi vlastní 2/3 objetu a poslední díl tvoří historické zázemí - příjezd do vlastního dvora domu.

Mgr. Tulpa podpořil pana Šourka.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že cena za tyto pozemky se pohybuje od 100,- do 500,- Kč. Pan Lank nabídl za m² 650,- Kč, což je cena nadstandardní. K bodu A9 - PROCTUS - připomínka není podložena, je daná smlouva, kterou přečetla Ing. Pavízová.

Ing. Pavízová přečetla plné znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní - strany se vzájemně dohodly a je záruka, že se objekt postaví a zkolauduje.

JUDr.Ing.Pleticha se dále vyjádřil k bodu A10 - nepřesnosti v měření pozemku vznikly již při prvním měření v r. 1843 a při nepřesném měření svahu.

Mgr. Krčmář hovořil k bodu B1 - neschválení části pozemku manželům Pacákovým. Bylo již na minulém ZM, kdy na žádost OV Proseč bylo staženo z projednávání. Pozemek též nebyl dobře zaměřen, což manželé Pacákovi uznávají. Chtějí pozemek odkoupit na cenu, která je v Proseči běžná. Apeloval na město, aby nedošlo k degradaci místních ploch, přeparcelovat tato území. Upozornil, že katastrální mapy často neodpovídají situaci, která na místě je.

Ing. Pešek řekl k bodu A9 - současná smlouva je v pořádku, není důvod nového dodatku, který požaduje investor.

Pan Šourek reagoval na příspěvek p. Krčmáře - B1 - a trval na stanovisku výboru pro hospodaření s majetkem města, které je uvedeno v navrženém usnesení.

Nebyla další diskuze a Ing. Pešek stáhl připomínku k bodu A7 a ponechává v původním znění.

K bodu A9 navrhl změnu textu - za datumem 31.10.2011 ukončit větu (protinávrh).

Hlasování o původním znění mimo bod A1 (stažen) a A9 - bude samostatně hlasováno. 16-0-0-7

Hlasování o protinávrhu Ing. Peška o bodu A9 19-1-0-3

(9,50 hod.odchod Ing. Schäfer)

7. Dětské dopravní hřiště

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek navrhl zahájit jednání se současným majitelem pozemku pod dětským hřištěm o odprodeji městu.

Ing. Pavízová doplnila, že asi ¼ pozemku je ve vlastnictví pí Vidlákové, která musí. vyřešit dědictví po svých příbuzných, ale jednání s ní je zdlouhavé.

Ing. Pešek navrhl odhlasovat původní návrh usnesení 17-0-1-5

8. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a odvolal se na vyjádření finančního výboru.

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor materiál projednal a doporučil ZM ke schválení.

Nebyla další diskuze a předseda návrhové komise nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Tento návrh nebyl přijat (15-0-3-5), protože byla téměř ¼ z přítomných zastupitelů mimo jednací místnost.

Starosta města požádal po příchodu zastupitelů do zasedací místnosti o nové hlasování.

Předseda návrhové komise vyzval k novému hlasování 18-0-5-0

9. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Ing. Pešek doporučil hlasovat o původním návrhu usnesení 23-0-0-0.

10. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: JUDr. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Ing. Pešek doporučil hlasovat o původním návrhu usnesení 23-0-0-0

11. Koncepce obnovy a údržby dětských hřišť a sportovišť na roky 2009-2011

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel řekl, že materiál mapuje dnešní stav, který se může časem změnit.

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor materiál projednal a doporučil ke schválení. Vysoce hodnotil kvalitu materiálu, kde je vidět komplexní inventura hřišť ve městě a kolik stojí město jejich údržba. Zmínil se o materiálu na dopadových plochách hřišť a použití nového materiálu při nutné výměně.

Mgr. Tulpa poděkoval zpracovatelům za přehledný materiál.

Předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení 22-0-1-0

12. Centrum sociálních služeb, p.o. - návrh rozpočtu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval původ materiálu, který vzešel z požadavku zastupitelů.

Ing. Pešek se tázal, do jaké míry se váže tato rozpočtová část na rozpočet komunitního plánu a na rozpočet města 2009.

Pan Vobořil řekl, že v tuto chvíli nejsou do rozpočtu zahrnuty Sociální služby. Ale nejde o velké částky a většina položek komunitního plánu se týká průzkumu jednotlivých oblastí. Celkově se předpokládá, že dojde ke snížení dopadu na městský rozpočet.

RNDr. Čeřovský komentoval „změny“ v materiálu od posledního ZM příslovím: „Vlk se nažral a koza zůstala celá“.

Protože nebyla další diskuse, Ing. Pešek nechal hlasovat o původním návrhu usnesení 13-1-9-0

Návrh nebyl přijat a starosta města vyhlásil dohodovací řízení.

(10,15 příchod Ing. Kypta a p. Berounský, celkový počet přítomných je 25 členů ZM)

Po dohodovacím řízení bylo znovu hlasováno o předloženém návrhu usnesení s doplněním o bod B) ukládá místostarostovi P. Vobořilovi předložit po výběrovém řízení v lednu doplňující materiál k dané problematice 23-0-1-1

Doplněné usnesení bylo přijato.

13. Vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku Liberec

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města staženo

14. FK Baumit Jablonec, a.s. - akcionářská dohoda

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že materiál byl projednán na finančním výboru.

Ing. Čížek řekl, že nemůže s návrhem souhlasit, neboť se město zbavuje hlasovacích práv.

Pan Šourek řekl, že ZM dne 23.10.2008 neodsouhlasilo podílet se na navýšení pojistného pro FK BAUMIT a přečetl několik finančních fakt, týkajících se pojištění klubu. Podal pro město přijatelnější návrh, aby byla transakce naprosto čistá.

Pan Pelta reagoval na předešlé řečníky a řekl, že vývoj příjmů do klubu je velmi špatný (odstoupení Jablonexu a Ornely). Optimální řešení by bylo navýšit základní jmění penězi. To nelze, proto se přistoupilo na stejné řešení, jako přijal klub Slavia Praha, navýšení pojistného hráčů dle právních a účetních předpisů. Bude se dál snažit získat firmy, aby převzali část akcií.

RNDr. Čeřovský požádal o přestávku na 5 min. na setkání klubů.

Mgr. Tulpa vyhlásil 5 min. přestávku, potom pozval zástupce klubů ke společnému setkání ve vedlejší místnosti.

(10,35 hod. příchod Ing. Schäfer)

Předseda návrhové komise předložil upravený návrh usnesení, doplněný o bod 5) ZM schvaluje záměr prodeje akcií města na mimořádné valné hromadě FK BAUMIT Jablonec, a.s. (v podstatě upravený protinávrh p. Šourka) 24-0-0-1

Mgr. Tulpa navrhl vrátit se k bodu 4b) Zpráva místostarostů, neboť nebyla projednána zpráva Ing. Kypty.

Ing. Kypta neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na 2 body: Výstavba v Kokoníně - firma Holman a jednání ohledně objektu na Tajvanu s p. Gojdičem.

Ing. Kypta řekl, že výstavba objektu p. Holmana je ve fázi zadání změny územního plánu. Jde o klasickou výstavbu bytového domu na soukromém pozemku. K jednání s panem Gojdičem řekl, že městu byl předložen projekt na hotel přízemního typu. Hotel je vyprojektován na pozemcích města, ale tam město počítá s lanovým centrem, na které je již též zpracován projekt. Pan Gojdič přesto trvá na svém požadavku, jednání se budou opakovat.

Pan Vostřák komentoval, že Tajvan je v majetku p. Gojdiče 8 let. Majitel má jiné plány než město, ale nikdo neviděl ani jeden projekt. Tajvan je velkým problémem Jablonce a občané se stále ptají na řešení.

Ing. Kypta odpověděl, že není problém předložit ZM oba projekty, ale vše je ve fázi studií. Pan Gojdič slíbil opravit objekt, pokud mu město povolí hotel. Záměr by nesloužil volno časovým aktivitám ale podnikatelskému záměru.

Ing. Beitl řekl, že k problému Tajvanu bude hovořit v interpelaci. Tázal se na jednání petičního výboru Dolina a jednání ohledně protipovodňové štoly s p. Jarouškem.

Ing. Kypta řekl, že petičnímu výboru Dolina bylo vysvětleno, že je třeba postupovat v souladu se smlouvou a v souladu se zákonem. Pokud se schválí zadání ke změně, začne probíhat proces zpracování změny, vč. připomínek petičního výboru, zúčastněných a dotčených.

K jednání s p. Jarouškem řekl, že se jednalo o změnu územního plánu. Byl zpracován model štol a výběr zpracovatele dokumentace (Brno).

Pan Pelta hovořil k otázce Tajvanu. Byla chyba, že město nekoupilo objekt. Podpořil myšlenku, vyvinout maximální úsilí a objekt od p. Gojdiče odkoupit. Zatím se tam 8 let nic neděje.

Ing. Kypta řekl, že zatím p. Gojdič jen sliboval. Vytváří to podezření na nesolidní jednání. Je snaha města přitlačit p. Gojdiče k nějaké akci.

Ing. Beitl řekl, že odkanalizování Tajvanu není jen problémem jeho, ale i města.

Mgr. Tulpa řekl, že město nechce na Tajvanu hotel, ale chce využití Tajvan pro volno časové aktivity.

Pan Vostřák řekl, že Tajvan jako hospoda skončil a co jiného by z objektu mělo být?

Ing. Beitl řekl, že jsou daleko horší věci kolem přehrady, než je jeden přízemní hotel na Tajvanu. Znovu apeloval na to, aby objekt fungoval celoročně, aby se uživil.

MUDr. Jörg zdůraznil důležitost tohoto problému. Není důležité, zda to bude hotel nebo penzion, ale je důležité, aby objekt odpovídal aktivitám, které tam budou a najít soulad mezi majitelem a městem. Nevidí jako reálné vykoupení objektu.

RNDr. Fojtíková podpořila MUDr. Jörg a dodala, že dnes není nutné řešit, zda podpořit hotel v objektu či nepodpořit, ale řešit to jako samostatný problém a v rámci celé koncepce řešení okolí přehrady.

Ing. Schäfer se připojil k důležitosti problému, ale tázal se na argument starosty:

„My nechceme hotel“. Materiál by měl být předložen ZM a projednán.

Mgr. Tulpa se omluvil, za svůj výrok a řekl, že on (já) nechce, aby tam byl hotel.

Ing. Kypta doplnil, že je třeba se pokusit skloubit oba záměry - města i p. Gojdiče. Zatím to je ve stavu studií.

Protože nebyla další diskuze nebo připomínky ke zprávě místostarosty Kypty, dal Ing. Pešek hlasovat o původním znění návrhu - bere na vědomí - 22-0-0-3

15. Vydání 26. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta,místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Ing. Pešek dal hlasovat o původním znění návrhu 22-0-0-3

17. Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Ing. Pešek dal hlasovat o původním znění návrhu 22-0-0-2

20. Projekt Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že materiál byl projednán na ZM 25.9.2008. Jde o schválení smlouvy. Nebyla žádná diskuze.

Ing. Pešek nechal hlasovat o původním znění návrhu usnesení 23-0-0-2

21. Místní agenda 21 „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál. Jde o novou věc, příležitost setkávání se s občany a zapojení města do nového projektu. Koordinátorem projektu by byl p. Martin Oklamčák, který může podat bližší informace.

Pan Vostřák se tázal na bližší specifikaci projektu. Požadoval nějaká základní pravidla.

Pan Oklamčák vysvětlil, že jde o projekt vypsaný ministerstvem vnitra týkající se základního modelu kvality. Jde o obsáhlý materiál, který může poskytnout k přečtení.

Mgr. Tulpa dodal, že jde o obecné záležitosti města, ziskový i neziskových organizací, zlepšení komunikace s občany a výstupy, které by měly být v souladu s komunitním plánováním. MA21 = místní agenda 21.století.

JUDr. Nesvadba doplnil, že město Jablonec nad Nisou má zájem zkvalitňovat výkon veřejné správy a MA21 je v pořadí 3.projektem (CAF, Banchmarking), kterého se město účastní.

Ing. Beitl řekl, že jsou vypsány formáty, kterými je možno přitáhnout do města finance, na které by si jinak město nesáhlo a je třeba jich smysluplně využít.

RNDr. Čeřovský se vyjádřil k aktivitám MA21, které jsou vyjmenovány na str. 2, které se mu jeví jako zavádějící, neboť určitě nezahrnují všechny. Zda by nebylo vhodnější nechat aktivity v nějaké obecné rovině.

Mgr. Tulpa souhlasil, ale je to rozděleno do kategorií A, B, C a D, do které má město zájem postoupit.

Pan Vostřák vytkl vedení města malou informovanost občanům. Kritizoval, že jako člen rady se nejvíce informací dovídá z tisku nebo TV.

Mgr. Tulpa nesouhlasil s p. Vostřákem, ale může mít svůj názor.

RNDr. Fojtíková podpořila materiál, upozorňovala na tuto agendu již v minulosti. Jde o formu spolupráce města s veřejností na bázi komunitního plánování. Souhlasí, že uvedený výčet aktivit je zavádějící a sama by navrhovala, aby zůstalo u formy strategického plánu práce, který bude obsahově rozpracován.

RNDr. Čeřovský doplnil, že po vysvětlení p. Oklamčákem pochopil, proč jsou jmenované aktivity takto podány. Jde o výčet aktivit, na které se budou žádat dotace. Materiál podpoří.

Ing. Schäfer se tázal na význam citace v usnesení v bodě b) schválit udržitelný rozvoj. Žádal konkretizaci rozvoje, anebo to z usnesení vypustit.

RNDr. Fojtíková vysvětlila „udržitelný rozvoj“ - týká se naprosto všech oblastí, aby se rozvíjely aktivity ve všech oblastech. Obecná formulace.

Předseda návrhové komise se tázal pana Schäfera, zda platí jeho protinávrh o stažení v bodě b) „udržitelný rozvoj“. Jelikož ten potvrdil, nechal Ing. Pešek hlasovat o protinávrhu v bodě b) 9-10-7-0

Hlasování o původním návrhu 16-0-9-1

22. OZV č. 2 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Teufl shrnul podstatu vyhlášky. Jde o technickou úpravu.

Nebyla žádná diskuze.

Ing. Pešek nechal hlasovat o původním návrhu 26-0-0-0

23. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Ing. Pešek připomínkoval, že není v materiálu uvedeno, do kdy mají předsedové komisí předat seznam odměněných.

JUDr.Nesvadba upřesnil, že termín je do 14.12.2008, aby mohl být čerpán rozpočet 2008. Uzávěrka mezd je 3. den v měsíci a požádal o předání seznamu do konce listopadu.

Ing. Pešek doplnil usnesení o bod C) ukládá předsedům výborů a komisí předložit návrh na rozdělení odměn do 30.11.2008.

Návrh usnesení byl přijat 26-0-0-0

Mgr. Tulpa upozornil na časování bodu 16., na který byli přizváni zástupci developerské firmy.

16. Schválení zadání 38. změny územního plánu

11,30 hod.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel upřesnil, že jde o schválení zadání, což je 2. krok procesu schvalování změn ÚP. Přivítal zástupce fy EKKY DEVELOPMENT. Řekl, že se braly v úvahu připomínky obyvatel území a postupuje se v souladu se smlouvou.

Mgr. Tulpa upozornil na doplnění od Petičního výboru DOLINA. Bude požadovat doplnění usnesení, že ZM dopis bere na vědomí.

Ing. Beitl zrekapituloval předešlé kroky celého procesu. Kritizoval vybraný projekt, který umístil do území přílišný počet bytů.

Ing. Kypta řekl, že výběr tohoto projektu byl pro město výhodnější. Firma nechtěla po městu přípravu infrastruktury a byla schopna si ji zrealizovat. Bylo jednáno s oběma stranami, připomínky byly vysvětleny a proto dnešní materiál.

Ing. Beitl se tázal, odkud vznikla poptávka po bytech v lokalitě Dolina.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že v říjnu 2007 byly ZM schváleny zájmové lokality a bylo schváleno, že budou využity k bytové zástavbě pro městské byty (nikoli živelná zástavba). Zájemci, kteří projevili zájem o tyto lokality, byli přizváni k výběrovému řízení. Upozornil, že Petiční výbor není proti výstavě, jen žádají dodržet ÚP.

Ing. Beitl oponoval, že ani 2. projekt Ing. Prádeho nebyl živelný.

Mgr. Tulpa řekl, že 2. projekt nenabízel řešení a hlavně financování infrastruktury. Ale souhlasí, že projekt byl výborný.

Ing. Kypta doplnil, že hlavním důvodem při rozhodování bylo vybudování infrastury, na kterou by město z rozpočtu nemělo.

Pan Vostřák komentoval udávanou podlažnost objektů (3,5 a 4,5), což je hlavním problémem pro stávající obyvatelstvo. Dále kritizoval přístupové silnice do lokality.

Ing. Kypta řekl, že developerskému projektu se musí investice finančně vyplatit, proto zvýšená podlažnost, musí si vydělat na infrastrukturu. Na rodinných domcích by si nevydělal. Proto byl zvolen tento projekt s potřebnými změnami územního plánu.

Mgr. Tulpa vyzval zástupce firmy EKKY Development, zda chtějí reagovat.

Pan Řeřábek, jednatel firmy, řekl, že firma dostala nějaké zadávací podmínky od města, které byly v projektu splněny. Upozornil, že se dostali do fáze rukojmí mezi městem a občany Doliny, kteří jsou proti výstavbě.

RNDr. Čeřovský požádal přerušit diskusi na setkání klubu.

Mgr. Tulpa přerušil jednání ZM na 5 min. pro setkání klubu ODS.

Po přestávce Mgr. Tulpa navrhl zachovat usnesení v původním znění s doplňky, které přečte předseda návrhové komise.

Ing. Pešek přečetl usnesení jak bylo navrženo a doplněno o bod B) bere na vědomí požadavky z dopisu Občanského sdružení Dolina Jablonec n.N. a Petičního výboru Dolina Jablonec nad Nisou 24-0-1-0

Mgr. Tulpa vyhlásil polední přestávku do 13,00 hod.

24. OZV č. 3/2008 O ochraně nočního klidu „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek chtěl ujištění, že k dodržování vyhlášky má město dostatečné pravomoci.

Pan Vostřák řekl, že to je zbožné přání slušných lidí, aby se vyhláška dodržovala. Nenašel zde žádné sankce při nedodržování.

Mgr. Tulpa řekl, že MP má hlukoměr ke hlídání norem. Je to jediná možnost, jak překročení hluku postihnout.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda je opora v zákoně na zjištění překročení hluku a zároveň sankcionovat. Dále se tázal na celoroční zákaz pyrotechniky u nezletilých.

Mgr. Teufl odpověděl, že hlukové limity jsou upraveny v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, který pracuje s termíny noční a denní doba, což je jiný termín než noční klid. Od r. 1990 existuje v přestupkovém zákonu rušení nočního klidu, aniž by bylo řečeno, co noční klid je a od kdy do kdy trvá. Rušení nočního klidu má široký výčet činností a záleží na MP, jak to vyhodnotí.

Pyrotechnika se posuzuje u mladistvích stejně jako alkohol - nesmí se prodávat ani používat do 18 let.

Ing. Beitl upozornil na časové omezení používání pyrotechniky (od 23-05 hod.), tzn., že ve 22 hod. se používat může?

Mgr. Teufl řekl, že by se upravila samostatná vyhláška o užívání zábavné pyrotechniky.

RNDr. Čeřovský řekl, že se měřič hluku nezdá jako směrodatný nástroj, neboť každý může mít jinak vyvinutý sluch a limit hluku úplně jiný.

Mgr. Teufl odpověděl, že měřič je orientační údaj. Přestupkový zákon je široký a dává prostor strážníkovi, jak zhodnotí situaci.

JUDr. Nesvadba komentoval předešlé připomínky. Předložená vyhláška vychází z vyhlášky ministerstva vnitra, podle které již řada obcí upravila svou OZV. Je třeba rozlišovat noční klid z pohledu časového. MP může použít měřiče hluku, aby v případě opakovaného rušení mohla být pozvána okresní hygienická stanice, která má oficielní měřák a může rušitele sankcionovat. Doporučil vyhlášku přijmout.

Pan Šourek podpořil tajemníka a doporučil schválit.

RNDr. Fojtíková řekla, že materiál schválí, ale bere jej jako teoretický materiál, který je těžké v praxi aplikovat.

Nebyla další diskuse a Ing. Pešek nechal odhlasovat původní znění návrhu.

25-0-0-0

25. Příprava IPRM pro vybranou zónu - informativní zpráva

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Habadová jako zpracovatelka v krátkosti shrnula podstatu materiálu.

Na dotaz, zda je k dispozici mapa projektu, odpověděla, že na městském webu je mapa vyvěšena již dlouho, a může být i v případě zájmu vytištěna.

Ing. Pešek řekl, že by bylo potřeba připravit podmínky pro další opravy pro ucelené celky města.

Mgr. Habadová doplnila, že 1. setkání s občany k tomuto tématu bylo již 24.6.2008, ale vymezené zóny se stále upravovaly a měnily. 6.8.2008 vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, že musí jít o jedno ucelené území.

RNDr. Čeřovský se tázal na kritéria, dle kterých byla vybírána daná zóna.

Mgr. Habadová odpověděla, že byly osloveny různé instituce, které dodaly potřebná data, ze kterých vzešla požadovaná analýza. Navržená zóna splňuje 3 dané podmínky z 8 možných.

Pan Vostřák se tázal na praktické provedení příprav.

Mgr. Habadová odpověděla, že se postupně sejdou pracovní skupiny. Již se sešla pracovní skupina bytové domy a skupina veřejné prostranství a doprava. Jednání s občany proběhlo 21.10.2008, následovala další tři jednání. Řekla, že si uvědomuje časový tlak, který byl dán datumem vyhlášením výzvy.

Pan Vostřák kritizoval nedostatečnou informovanost veřejnosti a tázal se, kdy budou nějaké závěry.

Mgr. Tulpa doplnil, že setkání s občany v MŠ v Pasířské ul. bylo hlavně k posouzení veřejných prostranství a připomínky občanů k těmto prostorám (parkování, bezpečnost, chování dětí, pobíhání psů atd.). Závěry z tohoto setkání jsou.

Mgr. Habadová dodala, že se počítá s podporou asi 30 měst v ČR. Zatím není nic schváleno. Jsou to vzorové projekty, které se pak musí podrobně řešit. Není to klasická žádost o dotaci, kde musí být jasně dáno, co bude uděláno.

JUDr.Ing.Pleticha ještě dodal, že pro zpracování dat pro splnění kritérií dotace byla použita statistická data pro město.

Pan Vostřák řekl, že nejdůležitější u veřejných prostranství je veřejná doprava, která se v projektu neřešení.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že lidé z této zóny si již delší dobu stěžovali na různé nedostatky. Náměty se sbírají a budou zapracovány dál do projektu, to byl hlavní smysl setkání.

Pan Šourek podpořil celý projekt a řekl, že to má velký smysl.

Ing. Pešek také podpořil materiál a doufá, že se dostane i na jiné oblasti města.

Byl schválen původní návrh usnesení 21-0-0-4

18. I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města čas. 13,30 hod.

Předkladatel krátce uvedl materiál, který byl předán na CD pro svůj objemný rozsah.

Pan Vostřák připomínkoval materiál tím, že v něm není sankční část, aby zabránila některým lidem, dělat si co chtějí. Kritizoval podmínky, které stát vytváří problémovým skupinám a porovnával to s možnostmi zaměstnanců, kteří nedostávají mzdu a nemají ani nárok na podporu. Podpoří materiál a uznává obrovský kus práce, který zpracovatelé odvedli.

Bc. Cvrček řekl, že pan Vostřák vyčlenil problémovou skupinu, která tam je, ale stěžejní skupinou komunitního plánu jsou děti a postižení občané.

Paní Caklová se tázala na omezení věku dětí pro MŠ.

Mgr. Chalupová vysvětlila, že jde o děti mladších 3 let - Mateřské centrum Jablíčko, Magnet a Berušku.

Pan Vobořil poděkoval všem zpracovatelům za odvedenou práci.

Ing. Pešek nechal hlasovat o návrhu usnesení v původním znění 21-0-0-4

19. Rozšíření evropského přírodního geoparku Český ráj UNESCO na Jablonecko

čas. 14,30 hod.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvítal Dr. Řídkošila, ředitele Geoparku Český ráj o.p.s. a zpracovatele materiálu.

Dr. Řídkošil okomentoval promítnutou prezentaci ke geoparkům v Evropě. Mj. řekl, že se u geoparku hodnotí různé možnosti rozvoje geoturismu a 1 x za 3 roky může park požádat o další finanční dotaci. Uvedl možnosti a příležitosti, které jsou v našem regionu a budoucí vývoj geoparku Český ráj. Je podpora obcí a podnikatelů, bez nichž se geopark neobejde. Rozsah geoparku by byl do 1.000 km2.

Je třeba podpory a souhlasu ZM.

Pan Vostřák se tázal, o co se park rozšíří a co je významného na Jistebsku.

Dr. Řídkošil odpověděl, že geopark nechce zasahovat do chráněné oblasti Jizerských hor. Zatím není přesná představa rozsahu území, ale oblast Kokonína by byla pro park přínosná. Uvedl několik příkladů, které v zahraničí dokázali zatraktivnit pro geoturismus.

RNDr. Fojtíková nesouhlasí s p. Vostřákem, myslí, že náš celý okres je dost zajímavý nejen z geologického hlediska a zaslouží si pozornost. Tázala se, zda se počítá s náležitou ochranou vzácností přírody proti zvýšené aktivitě turistů.

Dr. Řídkošil řekl, že se začíná průzkumem krajiny s týmem lidí, kteří mapují terén (studenti) a hledají cesty účelného využití krajiny, aby se nic nezničilo.

Ing. Pešek řekl, že z mapy vyplývá, že se to bude soustřeďovat více na Železnobrodsko.

Dr. Řídkošil vysvětlil, že geopark nic nepřikazuje ani nezakazuje. Zatím jde o pracovní mapu, kde hranice nejsou vytyčeny. Projekt je o vzájemné spolupráci.

Mgr. Tulpa upozornil, že jde o schválení záměru.

JUDr.Ing.Pleticha vyjmenoval, co vše se nachází z geologického hlediska v Jablonci

(Kokonín, Petřínský hřeben, Skalní hrnce atd.).

Ing. Schäfer se tázal, co bude pro město vyplývat vstupem do projektu, jaká omezení a povinnosti pro město budou.

Pan Vobořil uvedl, že chtěli prozatím znát stanovisko zastupitelů, a proto byl předložen jen záměr. Detaily projektu by byly předloženy později. Finanční nároky na město nejsou. Zástupce města by byl ve správní radě společnosti.

RNDr. Čeřovský řekl, že pokud se má schválit záměr Jablonecko, mělo by se hovořit o základní konturách a hranicích území. Dále se tázal, zda se k tomu již vyjadřovala i jiná města Jablonecka. Dále se tázal, zda je pojem geopark zmíněn v legislativě a zda z něho nic nevyplývá.

Dr. Řídkošil odpověděl Ing. Schäferovi, že pro město z tohoto projektu nevyplývá žádné omezení. Hranice mají být pro geopark naprosto jasné a jasně vymezené. K ohraničení území se využívá silnic, protože katastrální území není vždy jasně vymezené. Město Jablonec je jako první v řešení, neboť je pokládáno za nejdůležitějšího partnera. S dalšími obcemi se bude jednat v návaznosti.

Pan Šourek navrhl, aby se předložený návrh usnesení upravil pro město Jablonec nad Nisou.

Pan Berounský podpořil projekt a zdůraznil využití možností v turistickém ruchu a rozšíření cyklostezek.

Nebyla další diskuze a předseda návrhové komise přečetl navržené upravené usnesení o začlenění města Jablonec n.N.

Upravené usnesení bylo přijato 23-0-0-3

26. Změny ve složení výborů ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel doplnil usnesení, že se volí do výboru za Bc. Friče ředitelka odboru financí a majetku Ing. Renata Vítová.

Navržené usnesení bylo schváleno 25-0-0-1

27. Valná hromada ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Navržené usnesení bylo schváleno v původním znění 20-0-0-6

28. Podněty výborů ZM „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na dopis OV Proseč.

Paní Caklová žádala, aby se MP více zaměřila na měření rychlosti projíždějících aut ulicí Široká směrem od překladiště nahoru.

Návrh byl odhlasován v původním znění 23-0-0-3

29. Stanovení termínů jednání ZM na 1. pololetí 2009 „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

MUDr. Gall navrhl změnu začátku jednání ZM od 14 hodin.

Ing. Pešek dal hlasovat o protinávrhu MUDr. Galla 9-8-8-1

Hlasování o původním návrhu 19-2-3-2

30. Koncepce činnosti rozvoje Městské policie v Jablonci n. N. v letech 2009 - 2011 „info P“

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa neměl doplnění a vyzval zpracovatele materiálu, aby se připravil zodpovídat případné dotazy.

Ing. Rulc krátce uvedl materiál, který měl cca 60 stran a byl předán zastupitelům na CD a podal krátký komentář. Upozornil na ekonomické dopady v příštím roce.

RNDr. Čeřovský komentoval prezentaci a řekl, že má pocit dublování Policie ČR. Řekl, že nenašel konkrétní analýzu stavu strážníků, proč má dojít ke změně počtu. Nesouhlasí s navýšením financí, neboť nikde není výchozí stav, komentoval počty psovodů a psů, bonusy zaměstnancům.

Pan Vostřák pozitivně komentoval materiál. Otázkou je, zda má město na vše finance a dokáže, aby se vše dodržovalo, jak je prezentováno. Nynější ředitel MP je schopen to realizovat, zůstává ale otázka financí.

Pan Šourek komentoval stav MP v Jablonci a řekl, že situace se zhoršuje. Koncepce je velmi dobře zpracována. Garance je v řediteli, neboť to jinak nelze. Koncepce je rozložená do dvou let, o to bude tvrdší kritika. Doporučil usnesení přijmout a příští rok řádně vyhodnotit.

RNDr. Čeřovský se ohradil proti kritice pí Novákové, že se nezúčastnil semináře k tomuto materiálu.

Ing. Rulc reagoval na kritiku RNDr. Čeřovského. Řekl, že kritiku práce strážníků v materiálu nikdo nenajde, neboť materiál je o výhledu, jaký směr práce by zde chtěl mít a jak si to, jako ředitel MP, představuje. Po nástupu (před 3 měsíci) byl velmi krátký prostor na nějakou analýzu práce strážníků. Neřeší situaci, jak pracovala MP před jeho nástupem, ale jak bude pracovat nyní. Zvýšené finanční náklady se snažil rozdělit do dvou let (vakcinace nových strážníků, jejich vzdělání, výcvik psovodů, nové kamery).

RNDr.Čeřovský řekl, že v materiálu nenašel zmapování práce strážníků po 3 měsících jeho působení ve funkci ředitele, zda plní své úkoly dobře nebo špatně.

Ing. Rulc reagoval, že úkolem, vyplývajícím z prevence kriminality, je řešit prevenci mimo střed města, tím ale je nutné zvýšit počty strážníků. Je zde možnost rozdělení na oblasti s tzv. okrskáři, ale s minimálním počtem 7 lidí (zastupitelnost, služby, dovolené, nemoc). V předloženém materiálu je použitá minimalizace lidí (dříve byl navržen stav 70-ti zaměstnanců). MP nemůže být hodnocena za výkony, jde o hlídkovou službu a zajištění prevence. Priorita je spokojenost občanů.

Mgr. Tulpa zdůraznil, že se dnes řeší koncepce MP na r. 2009-2011. V žádném případě se neřeší práce MP v minulých letech. Navazuje se na dobrou práci strážníků z minula. Tlak všech městských organizací je na zvýšení iniciativy MP.

Pan Vostřák řekl, že k práci policie byly připomínky, jde ale o to, zda to umí MP změnit a zda na to má město peníze. Starosta dostává připomínky a hlášení jako první.

Mgr. Tulpa souhlasil, že je třeba peněz, aby mohla MP pracovat, tak jak je předloženo. Na r. 2009 je požadováno v rozpočtu 2 mil. Kč a v r. 2010 je požadavek na 3,5 mil. Finance lze vyčlenit, město tyto částky nepoškodí.

Ing. Pešek řekl, že neobdržel žádné protinávrhy a dal hlasovat o původním návrhu usnesení 18-0-6-2

(Pan Šourek odchod ve 14,35)

31. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Předseda návrhové komise nechal odhlasovat původní návrh 24-0-01

32. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkladatel se tázal, zda byl Ing. Pešek spokojen s odpovědí.

Ing. Pešek se vyjádřil k topnému systému v ul. Vysoká 27 a Skelná 53 a 55. Vzhledem k hlubšímu řešení tohoto bodu navrhl nechat v běhu do příštího ZM.

K další otázce - vstup do objektu v Podhorské a Mlýnské - vidí dál objekt vysoce kritický a dva předchozí požáry jsou varující.

Mgr. Tulpa dal hlasovat, zda se topným systémem ve Vysoké a Skelné bude ZM dále zabývat. 17-1-3-4

Dále se tázal Ing. Peška, zda chce pokračovat v interpelacích ohledně objektů Vysoká a Smetanova.

Ing. Pešek řekl, že svůj názor k tomu řekl.

Mgr. Tulpa dal hlasovat, zda se bude dále ZM zabývat těmito objekty 7-5-10-3

Návrh nebyl přijat, tudíž se považují odpovědi za dostatečné.

Dále se tázal starosta ostatních (p. Vostřák, Ing. Schäfer, PhDr. Fojtíková), zda byli spokojeni s odpověďmi.

Všichni odpověděli, že ano, Ing. Schäfer dodal, že SKS, a.s. nestihá vyvážet tříděné odpady (celoměstský problém)

b) Nové interpelace

Byly předány nové interpelace - písemná Ing. Schäfer - oprava na městském internetu o zastoupení ODS v RM.

Ing. Pešek se tázal na opadávání hladiny přehrady (vypouštění).

Ing. Jakoubek vysvětlil, že jde o klasické vypouštění (málo vody).

Ing. Beitl žádal seznámení ZM s projektem „Velká přehrada“ vč. ceny a projekt na přestavbu objektu p. Gojdiče, s tím, kde vidí možnou spolupráci.

RNDr. Fojtíková upozornila na areál bývalého LIAZu, nepořádek kolem a chátrající budovy. Zda by bylo možné a v silách města zkulturnit okolí.

Ing. Kypta reagoval, že město vlastní pouze chodníky a cesty, ostatní pozemky jsou soukromé. Připravuje se kruhová křižovatka Belgická.

Pan Vostřák se tázal, proč na internetových stránkách města není k nalezení seznam dřívějších názvů ulic města. Dále se tázal na další osud bývalé dětské nemocnice.

Ing. Kypta odpověděl, že objekt bývalé dětské nemocnice je ve stádiu přípravy a firma Bezručova investiční připravuje podání územního rozhodnutí, získání stavebního povolení, předpoklad zahájení stavby v únoru, v březnu 2009.

Nebyly další interpelace a Mgr. Tulpa vyzval tajemníka úřadu ke komentáři k dalšímu bodu.

33. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

Předkladatel jen krátce okomentoval změny v materiálu a doporučil vypustit jeden bod.

Ing. Pešek nechal odhlasovat oba body 32. a 33. - bere na vědomí.

Usnesení byla přijata 22-0-0-3

34. Diskuse

(MUDr. Gall odchod 15,20 hod.)

Ing. Pešek komentoval vyhlášku o provozování výherních hracích přístrojů, která byla schválena na minulém jednání ZM. Konstatoval kvalitní přípravu vyhlášky po právní stránce, ale poukázal na neúspěch ve vymáhání represí. Herny přešly na videoterminály, které nepodléhají schvalování města a nevyplývá z nich pro město příjem. Na návrh finančního výboru navrhl svolat majitele heren a prodiskutovat problém, navrhnout kompromisní řešení. Dále komentoval cenu za likvidaci odpadů pro r. 2009, která byla předložena RM. Navrhl, aby se tento problém řešil i na ZM, neboť ho považuje za velmi důležitý.

Pan Pelta upozornil na důležitý problém překladiště Proseč. Pozemky kolem překladiště se začínají prodávat a majitelé poukazují na vítr, který roznáší lehké materiály po okolí. Limituje to názor kupujícího. Apeloval na urychlené vyklizení skládky, je třeba zmobilizovat veškeré zainteresované strany.

Ing. Kypta reagoval, že je třeba připravit území. Nutný odstřel skalního masivu - otázka financí - 30 mil. Kč. Pracovní skupina bude urychleně jednat.

(Ing. Čížek, pí Caklová odchod 15,30 hod.)

Pan Bartoněk se opakovaně tázal na točku MHD před nádražím ČSD. Tázal se, zda otočka bude zrealizovaná do jara. Bylo předjednáno, že město podá žádost o převod pozemků.

Ing. Kypta řekl, že se zpracovává studie otočky, napojení kanalizace (otázka financí) a kácení stromů. Počítá se realizací v příštím roce.

Ing. Vítová doplnila, že se jedná s ČSD o výkupu pozemků a po kladném vyjádření Prahy se připraví geometrický plán. Bohužel vyjádření od ČSD trvá cca půl roku.

PhDr. Fojtíková navázala na p. Peltu ohledně překladiště Proseč. Apelovala na velmi rychlé jednání.

Pan Berounský řekl k točce před nádražím ČSD, že není třeba čekat na studii, ale při vykácení náletového území se dá zřídit provizorní točka autobusu.

JUDr. Nesvadba reagoval na Ing. Peška - cena odpadů - vždy problematiku projednala RM. Ale není problém, aby si zastupitelstvo odhlasovalo, že ji vztáhne na sebe. Dále odpověděl p. Vostřákovi na staré názvy ulic na webu města. Provázání na nové ulice je, vč. mapy.

Mgr. Tulpa upozornil přítomné na příští ZM 18.12.2008, po jehož ukončení se bude konat sportovní klání v Městské hale a požádal o odevzdání přihlášek asistentce.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda byly učiněny patřičné kroky a rozeslány informace nájemníkům městských bytů ohledně prodeje bytů (schválení nové metodiky prodeje bytů).

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že se město zatím drží plánu prodeje dle staré metodiky.

Nebyla další diskuse a Mgr. Tulpa vyzval návrhovou komisi ke zformulování usnesení, vyplývající z diskuse.

Ing. Pešek přečetl návrh usnesení z diskuze ve věci přípravy obecně závazné vyhlášky k výherním hracím přístrojům ve městě:

ukládá Mg. Petru Tulpovi, starostovi města

zajistit projednání problematiky obecné závazné vyhlášky s UNASO - Sdružení zábavního průmyslu a poté předložit návrh vyhlášky k projednání zastupitelstvu

Návrh usnesení byl přijat 17-0-0-6

Další usnesení, vyplývající z diskuze předložil Ing. Pešek takto: ZM ukládá Ing. Kyptovi předložit navrhovaný ceník za odpady na další období na příštím ZM a převést generelně rozhodování ceny za odpady z pravomocí rady města do pravomocí zastupitelstva města.

Návrh usnesení nebyl přijat 13-0-4-6

Mgr. Tulpa ukončil jednání ZM v 16,40 hod. a poděkoval všem za účast.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ing. Antonín Schäfer, Pavel Šourek

Vytvořeno 5.1.2009 10:38:47 | přečteno 1995x | Petr Vitvar
load