Usnesení 20.11.2008

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 20. listopadu 2008

Usnesení ZM č. 425/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 426/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 427/2008

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. jméno, příjmení rok narození kupní cena

Na Úbočí 31/4353

4353/15 Wagnerová Jana 1971 .,- Kč

5. Května 61/245

245/03 Veselá Jana 1962 .,- Kč

Usnesení ZM č. 428/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a:

A) schvaluje

1. prodej st.p.č. 3935 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží manželům J. a A. B., bytem . Jablonec n.N. za dohodnutou kupní cenu 1.050,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej st.p.č. 3667 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží manželům Z. a K. Š., bytem ., Jablonec n.N. za dohodnutou kupní cenu 2.200,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej st.p.č. 3750 o výměře 25 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží paní Z. R., bytem ., Jablonec n. N. za dohodnutou kupní cenu 1.250,- Kč (tj. 50,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej st.p.č. 6787/2 o výměře 5 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům J. a A. K., bytem ., Jablonec n. N. za dohodnutou kupní cenu 2.000,- Kč (tj. 400,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a s tím, že prodej bude uskutečněn po doložení kolaudačního rozhodnutí s nabytou právní mocí.

5. prodej p.p.č. 1331/14 o výměře 32 m2 v k.ú. Jablonec n. N. panu P. B., bytem ., Jablonec n. N. za dohodnutou kupní cenu 7.360,- Kč (tj. 230,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 1027/8 o výměře 523 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům M. L., bytem ., Jablonec n. N. a L. L., bytem ., Jablonec n. N. za účelem zázemí k bytovému domu U Jeslí 3, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 339.950,- Kč (tj. 650,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy s tím, že přes p.p.č. 1027/8 v k.ú. Jablonec n. N. bude zřízeno věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro vlastníka budovy č.p. 2220 na st.p.č. 2119 a st.p.č. 2119 vše v k.ú. Jablonec n. N.

7. směnu p.p.č. 1426/10 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 1829/4 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Ing. V. K., bytem ., Praha 9 bez finančního vyrovnání.

8. uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní číslo 292-2007-FaM/OMP s tím, že o kolaudační rozhodnutí bude požádáno nejpozději do 31.10.2011

9. prodej p.p.č. 2483/3 o výměře 10 m2 a p.p.č. 1999/26 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. manželům E. a J. P., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 3.250,- Kč (tj. 250,- Kč/m2) s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. darování p.p.č. 2554/3 o výměře 278 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25475509, se sídlem Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou. do vlastnictví města Jablonce nad Nisou

B) neschvaluje

1. prodej části p.p.č. 114/1 o výměře cca 101 m2 v k.ú. Proseč n. N. (celková výměra p.p.č. 114/1 v k.ú. Proseč n. N. je 1066 m2) manželům Ing. O.i a Ing. L. P., bytem ., Jablonec n. N.

2. prodej části p.p.č. 1381/5 o celkové výměře 769 m2 v k.ú. Jablonec n. N. slečně Z. H., bytem ., Jablonec n. N. za účelem výstavby garáže.

Usnesení ZM č. 429/2008

Dětské dopravní hřiště

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o dětském dopravním hřišti a

A) schvaluje

darování budovy č.p. 3579 na st.p.č. 4391 a st.p.č. 4391 a části p.p.č. 1160, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1160/1 o výměře 1876 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. a darování věcí movitých sloužících jako součást vybavení budovy č.p. 3579 v k.ú. Jablonec n.N. a k provozu dětského dopravního hřiště v celkové hodnotě 293.785,75 Kč z vlastnictví ČR - Centra služeb pro silniční dopravu, Letňanská 24, Praha 9, IČ: 70898219 na město Jablonec n.N.

B) ruší

usnesení č. VII/2005/B dne 10.11. 2005.

Usnesení ZM č. 430/2008

Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2008.

Usnesení ZM č. 431/2008

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí 2008 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 432/2008

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

1. uznání proinvestování částky ve výši 233.000,- Kč paní M. S. z kupní ceny objektu Křížová 11/1417, včetně st.p.č. 1191, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č.121-2004-OF/OMP.

2. uznání proinvestování částky ve výši 700.000,- Kč společnosti CB OKNA, s.r.o. z kupní ceny objektu Podhorská 70/701 včetně st.p.č. 465/2 a p.p.č. 1426/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 683-2004-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 433/2008

Koncepce obnovy a údržby dětských hřišť a sportovišť na roky 2009 - 2011

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál - koncepci obnovy a údržby dětských hřišť a sportovišť na roky 2009 - 2011 a

A) schvaluje

koncepci obnovy a údržby dětských hřišť a sportovišť na roky 2009 - 2011

B) ukládá

JUDr.Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zapracovat do rozpočtu (r. 2009, 2010 a 2011) na realizaci této koncepce částku 3 mil. Kč pro oddělení životního prostředí a 1,5 mil. Kč pro oddělení technické obsluhy a bytů

Usnesení ZM č. 434/2008

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - návrh rozpočtu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A)bere na vědomí

zprávu „Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. - návrh rozpočtu“

B) ukládá

Petru Vobořilovi, místostarostovi města

předložit v lednu 2009 po ukončení výběrového řízení na pozici ředitele organizace doplňující materiál k dané problematice

Usnesení ZM č. 435/2008

FK BAUMIT Jablonec, a.s. - akcionářská dohoda

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o návrhu akcionářské dohody mezi akcionáři FK BAUMIT Jablonec, a.s. a

A) schvaluje

1. uzavření Akcionářské dohody dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

2. záměr prodeje městem Jabloncem nad Nisou vlastněných akcií FK BAUMIT Jablonec, a.s. panu Miroslavu Peltovi

B) zmocňuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města Jablonce nad Nisou podpisem Akcionářské dohody

C) deleguje

podle § 84, odst 2, písm. g) zákona číslo 128/2000 Sb. na nejbližší mimořádnou valnou hromadu FK BAUMIT Jablonec, a.s. Mgr. Petra Tulpu, starostu města

D) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

na mimořádné valné hromadě společnosti FK BAUMIT Jablonec, a.s. hlasovat ve smyslu Akcionářské dohody v bodě věnovaném zvýšení základního kapitálu společnosti

Usnesení ZM č. 436/2008

Vydání 26. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahy XXVI. změnu územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006

Změna č. XXI. vydaná usnesením č. 135/2007 ze 7. zasedání ZM dne 13.9.2007

Změna č. XXXVI. vydaná usnesením č. 314/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXXVII. vydaná usnesením č. 315/2008 z 15. zasedání ZM dne 29.5.2008

Změna č. XXIV. vydaná usnesením č. 418/2008 z 18. zasedání ZM dne 23.10.2008

a to dle materiálu (dokumentace XXVI. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 437/2008

Schválení zadání 38. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou - podbod č. 2 - Dolina

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podbod č. 2 zadání 38. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) bere na vědomí

požadavky z dopisu Občanského sdružení Dolina Jablonec nad Nisou a Petičního výboru Dolina Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 438/2008

Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro rok 2008 vybranému subjektu z oblasti výchovy a vzdělávání, dle návrhu komise pro výchovu a vzdělávání rady města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 439/2008

I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 440/2008

Rozšíření evropského geoparku UNESCO Český ráj na Jablonecko

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rozšíření evropského geoparku UNESCO Český ráj na Jablonecko a

A) bere na vědomí

informaci o rozšíření evropského geoparku UNESCO Český ráj na Jablonecko

B) schvaluje

záměr rozšíření evropského geoparku UNESCO Český ráj na Jablonecko a

začlenění města Jablonce nad Nisou do tohoto geoparku

Usnesení ZM č. 441/2008

Projekt „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) schvaluje

Smlouvu o poskytnutí dotace k projektu „Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor“

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

podepsat výše uvedenou smlouvu.

Usnesení ZM č. 442/2008

Místní agenda 21

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

a) zapojení města Jablonec nad Nisou do projektu Místní agenda 21

b) podporu principů Místní agendy 21 a udržitelného rozvoje

c) zodpovědného politika pro Místní agendu 21: Mgr. Petra Tulpu, starostu města

d) koordinátora pro Místní agendu 21: Martina Oklamčáka, vedoucího oddělení interního auditu, stížností a kvality

e) spolufinancování projektu ve výši 70.000,- Kč z rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok 2009

Usnesení ZM č. 443/2008

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání OZV města Jablonce nad Nisou č. 2/2008 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 2/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení ZM č. 444 /200/

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B) schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2008 dle přílohy č. 5.

C) ukládá

předsedům výborů a komisí předložit do kanceláře tajemníka MěÚ návrh na rozdělení odměn jednotlivým členům a tajemníkům výborů a komisí do 30. 11. 2008

Usnesení ZM č. 445/2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008o ochraně nočního klidu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o problematice ochrany nočního klidu ve městě a ve znění dle důvodové zprávy:

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 3/2008

o ochraně nočního klidu

Usnesení ZM č. 446/2008

Příprava Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu a ustanovení jeho řídících struktur

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o „Přípravě Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro vybranou zónu a ustanovení jeho řídících struktur“

A) schvaluje

1. Přípravu IPRM na zónu ohraničenou ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Nádražní, U balvanu, Poštovní, Jehlářská, Lipová, Liberecká, Polní, U Nisy, Na můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská.

2. Mgr. Ivetu Habadovou manažerem IPRM.

3. ustanovení Řídícího výboru a pracovních skupin ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

předložit Ministerstvu pro místní rozvoj žádost na Integrovaný plán rozvoje města vymezené zóny do Integrovaného operačního programu nejpozději do 31. prosince 2008.

Usnesení ZM č. 447/2008

Změna ve složení výborů ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

A) odvolává

z výboru pro hospodaření s majetkem města Bc. Ondřeje Friče

B) volí

členem výboru pro hospodaření s majetkem města ing. Renatu Vítovou

Usnesení ZM č. 448/2008

Delegování zástupců města - VH ČSAD Jablonec n.N., a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. a

A) bere jej na vědomí

B) deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. konanou dne 5.12.2008 v Tanvaldu Mgr. Petra Tulpu, starostu města

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 449/2008

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený podnět Osadního výboru Proseč nad Nisou a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 450/2008

Stanovení termínů jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na I. pololetí r. 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a návrh plánu práce Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2008 uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 451/2008

Koncepce činnosti a rozvoje Městské policie v Jablonci nad Nisou v letech 2009 -2011

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

Koncepci činnosti a rozvoje Městské policie v Jablonci nad Nisou v letech 2009-2011.

Usnesení ZM č. 452/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní Jitky Karlové, ., Jablonec nad Nisou

1. bere jej na vědomí

2. neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení Jitce Karlové, nar. 16.4.1962, bytem Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou ve výši 33.992 Kč.

B) dopis pana Bohumila Poura, ., Jablonec nad Nisou

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 453/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 23.10. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 18. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 23. října 2008.

Usnesení ZM č. 454/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 455/2008

Diskuse

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vyslechlo diskusní příspěvek ing. Peška, předsedy finančního výboru, ve věci přípravy obecně závazné vyhlášky k výherním hracím přístrojům ve městě a

ukládá

Mg. Petru Tulpovi, starostovi města,

zajistit projednání problematiky obecné závazné vyhlášky s UNASO - Sdružení zábavního průmyslu a poté předložit návrh vyhlášky k projednání zastupitelstvu.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. František Pešek
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 2.12.2008 11:53:41 | přečteno 1809x | Petr Vitvar
load