Zápis 19.06.2008

Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 19. června 2008 od 9,00 hodin.

  • Přítomno: 23 členů zastupitelstva
  • Omluveni: MUDr. Štěpán Gall, Taťjana Nováková, Ing. Petr Beitl, PhDr. Jaroslava Fojtíková, Ing. Antonín Schäfer, Miroslav Pelta, Mgr. Pavel Žur
  • Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Špoták, Václav Vostřák
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 16. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod.

Byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (17 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Mgr. Tulpa omluvil pozdější příchody některých zastupitelů a přečetl jména zastupitelů, kteří se písemně či telefonicky omluvili z dnešního jednání.

Dále pogratuloval zastupitelům k narozeninám.

Starosta města určil ověřovateli zápisu Mgr. Františka Špotáka a pana Václava Vostřáka.

2. Schválení programu

Mgr. Tulpa dále seznámil přítomné s programem jednání a s materiály, které byly předloženy na stůl:

  1. materiál č. 35a) Dlouhodobý bankovní úvěr
  2. materiál č. 16) Hrací automaty - přechodná ustanovení
  3. Stanovy OS Proseč n.N.(Mgr. Žur)
  4. usnesení z 15.ZM z 29.5.2008
  5. usnesení z 5.MRM z 29.5.2008
  6. návrh dnešního usnesení

Starosta města navrhl, aby se ve 12 hod. odhlasovaly probrané body, neboť musí z pracovních důvodů odejít na zahájení TRIENALE. Dále seznámil s časováním některých bodů a s přítomností některých hostů.

Paní Caklová se také omluvila z dřívějšího odchodu (13.00) a žádala, aby se pro příště neměnily již schválené termíny ZM, protože s tím všichni zastupitelé počítají a plánují si svůj program.

3. Schválení návrhové komise

4 a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Bezúplatný převod pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku

města Liberec, a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Kontokorentní úvěr Nemocnice Jablonec p.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Finanční dar města p. Rumlovi

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

11. Informativní zpráva výboru pro energetiku čas. 10,00 h

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Rozbor ceny tepla v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

13. Čistota vody v přehradě

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007 čas. 11,00 h

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

15. II. Rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

16. Problematika výherních hracích přístrojů ve městě

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

17. Zveřejnění zájmových lokalit města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

18. Koncepce dopravní infrastruktury čas. 11,15 h

(revize generelu dopravy)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

19. Movitý majetek ZUŠ a DDM Vikýř

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

20. Delegování na Valnou hromadu ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, místostarosta města

21. Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou na období 2008-2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22. Problematika daně z nemovitosti

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Schválení podnětu XXXXVI. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

24. Schválení podnětu na pořízení XXXXVII změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

25. Schválení upřesnění XXVI. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

26. Schválení upřesnění XXIX. Změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

27. Bezúplatný a úplatný převod pozemků z Pozemkového fondu (PFČR)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

28. Vodovod, kanalizace Proseč II - financování 2009

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

29. Horní Proseč - studie infrastruktury

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

30. Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“ čas. 14,00 h

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

31. Změna ve výborech

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

32. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

33. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

34. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

35. Diskuse

36. Schválení návrhu usnesení

37. Závěr

Navržený program byl schválen 19-0-0-0

3. Schválení návrhové komise

Starosta města navrhl složení návrhové komise: předsedou p. Jindřicha Berounského a členy: Ing. Václav Čížek, Ing. Otakar Kypta, Mgr. František Špoták a p. Václav Vostřák.

Návrhová komise byla schválena bez připomínek 19-0-0-0

4a) Zpráva starosty města

Starosta města neměl žádné doplnění a nebyly žádné dotazy.

4b) Zpráva místostarostů

Ing. Pešek se tázal JUDr.Pleltichy na výsledek jednání o objektu E. Floriánové 6 a výsledek jednání s p. Kopalem (pohřební síň).

JUDr.Ing.Pleticha požádal o konkrétní odpověď Ing. Pavízovou a Ing. Zemína.

Ing. Pavízová řekla, že šlo o přípravná jednání k odprodeji objektu E. Floriánové 6.

Ing. Zemín řekl, že dle záměrů města je připravována dokumentace rekonstrukce pohřební síně.

Mgr. Tulpa doplnil, že je podána žádost na dotační titul k totální rekonstrukci smuteční síně.

Paní Caklová se tázala pana Vobořila na zřízení mateřské školky v areálu nemocnice a přimlouvala se za podpoření této akce.

Pan Vobořil řekl, že nemocnice má velký zájem na zřízení školky (hlavně pro děti zaměstnanců) ve svém areálu, zatím je vytipován objekt bývalé laboratoře (příprava projektu). Dále představil nového vedoucího pro komunikaci s veřejností Ing. Borka Tichého.

Paní Caklová se tázala Ing. Kypty na průběh setkání s občany na Proseči, zda budou další projednávání s veřejností o připravované výstavbě.

Ing. Kypta řekl, že po tomto setkání investor změnil projekt, vyšší domy budou v údolí a nižší budou na kopci a obslužnost sídliště bude vedena spodní komunikací. Budou další setkání s projektantem.

Mgr. Tulpa upozornil, že plánky projektu jsou vystaveny na chodbě.

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

7. Bezúplatný převod pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla diskuze.

8. Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberec, a.s.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že jde o záměrové usnesení - vstup města do akciové společnosti: Jde o vyvrcholení předešlých jednání s Dopravním podnikem města Liberec. Využil by se stávající technický aparát, návrh byl projednán v RM Liberec a byl schválen. U nás byl návrh projednán ve finančním výboru, který vstup doporučil. Akcionářská smlouva bude připravena a předložena v září 2008. Výhody pro město Jablonec nad Nisou jsou popsány v důvodové zprávě.

Ing. Pešek navrhl doplněk k usnesení - finančně vyčíslit rozlohu pozemků, které budou do společnosti vloženy a porovnat s majetkem DP Liberec (zda bude mít Jablonec nějaké hlasovací právo).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že majetkový podíl bude spíše symbolický (800 m tratě). Trať se musí přesně zaměřit. Půjde o společné postupy s městem Liberec a Libereckým krajem.

Pan Vostřák řekl, že s materiálem nesouhlasí a vstup do DP Liberec nepodpoří. Odvolal se na problémy z minulosti.

Paní Caklová řekla, že materiál byl projednán na finančním výboru, ale neměli k dispozici žádný finanční podklad, což pokládá za důležité informace.

JUDr.Ing.Pleticha upřesnil, že zatím jde o záměrové usnesení, přesné a konkrétní finanční ohodnocení bude předloženo v září. Chtěli znát názor ZM, aby práce nebyla zbytečná.

Pan Šourek řekl, že město bylo vyzváno městem Liberec, zda má zájem se podílet na této spolupráci. Pokud se Jablonec chce podílet na spolupráci s Libercem, je to jeden z kroků. Dopravní podniky obou měst budou ztrátové a musí být vždy dotovány, ale je přesvědčen, že jde o efektivní kroky

Mgr. Tulpa řekl, že jsou dva hlavní důvody, aby se tento projekt podpořil. Za 1) občané si budou moci koupit lístek MHD Liberec v Jablonci a nemuseli by přestupovat a kupovat další lístek a za 2) Dopravní podnik Liberec má svou projektovou organizaci, která by se dala vyžít i pro Jablonec nad Nisou.

9. Kontokorentní úvěr Nemocnice Jablonec p.o.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění, jde o běžnou provozní záležitost.

10. Finanční dar města p. Rumlovi

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová řekla, že se s tímto návrhem neztotožňuje a poukázala na jiné, významnější, sportovní výkony.

Bc. Hamplová, předsedkyně kulturní komise, apelovala na podporu návrhu, neboť v oblasti kultury se těžko jedinec prosazuje a je třeba mladé umělce podporovat. Řekla, že p. Ruml je muzikant od dětství a vždy se zpěvu věnoval a reprezentoval město.

Paní Caklová řekla, že nechce srovnávat sportovní výkon s pěveckým výkonem, ale pokud chceme být spravedliví, pak bychom měli dávat všem, kteří něco získají.

13. Čistota vody v přehradě

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vyzval zpracovatelku Mgr. Paukrtovou, aby se ujala slova.

Mgr. Paukrtová v krátkosti okomentoval předložený materiál, který byl zpracován pro 5 lokalit v libereckém kraji. V návrhu rozpočtových změn je zařazena finanční částka, která je třeba na ošetření vody během letních měsíců. Ta se ale použije jen v případě, že by hrozilo přemnožení sinic a s tím spojený zákaz koupání. Dále dodala, že protipovodňová štola by měla být realizována cca v r. 2010 a současně s ní by mělo dojít k vypuštění přehrady a vyčištění dna. Vyjmenovala ovlivňující elementy čistoty přehrady tj. chemická ošetření, elektrolýza, úprava pomocí ozonu - návrh firmy Hydroprojekt, který hledá vhodné uplatnění - možný grant japonské vlády pro EU.

Pan Vostřák kritizoval hodně cizích slov v materiálu. Tázal se, proč se čeká na r. 2010, když je třeba řešit sinice již pro letošní sezonu a jaká povolení jsou již získána.

Mgr. Paukrtová řekla, že studie byla odborná, proto cizí slova. Řekla, že navrhované řešení je krátkodobé do r. 2010 a pokud protipovodňová štola nebude realizována, připraví se jiný projekt, který umožní odtěžení sedimentů. Příslušná povolení získává Agentura regionálního rozvoje, která je spolu s ministerstvem životního prostředí garantem předložené studie. Je přesvědčena, že příslušná povolení se získají do poloviny července, kdy ještě nehrozí přemnožení sinic.

RNDr. Čeřovský okometoval celorepublikový problém sinic. Požádal o odkaz na metody čištění vody - chemická možnost, jaká aplikace.

Mgr. Paukrtová doplnila, že jedná s příslušnými zástupci firem (Rybářský svaz, p. Jaroušek, Povodí Labe) a svolá společné jednání začátkem července. Problematika je komplikovaná a celosvětová a bude včas informovat, která metoda čištění se použije.

Ing. Dlouhý požádal o upřesnění informace, zda se bude zvyšovat hladina přehrady a snižovat průtok, jak avizovalo Povodí Labe.

Mgr. Paukrtová řekla, že názory odborníků se liší - zda je lépe snížit nebo zvýšit hladinu přehrady. Zatím se shodli na tom, že by hladina neměla kolísat. Konečný výstup studie bude na podzim.

12. Rozbor ceny tepla v Jablonci nad Nisou

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města neměl doplněníapřivítal ředitele JTR, a.s., ale nebyla žádná diskuze ani dotazy.

15. II. Rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha předal slovo ředitelce odboru Ing. Vítové.

Ing. Vítová krátce okomentovala předložený materiál, hlavně rezervu městu s konkrétními změnami.

Ing. Pešek požádal o stanovisko zástupce finančního výboru k navrhovaným změnám. Dále se tázal na pokračování humanizace ul Pražská, kde by měla navazovat západní tangenta (SHELL) a kde bude další pokračování.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že jsou různé návrhy na západní tangentu v souvislosti s ul. Pražská, zatím není jasné, které budou použity.

Paní Caklová řekla, že krom ní výbor odsouhlasil rozpočtové změny a dotazy byly spíše k rezervě města.

11. Informativní zpráva výboru pro energetiku

čas. 10,00 h

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Starosta města předal slovo zpracovatelce materiálu Mgr. Paukrtové.

Mgr. Paukrtová řekla, že na minulém ZM zastupitelé žádali, aby byli průběžně informováni o CZT. Požádala zástupce firmy CityPlan (Ing. Daniel Bubenko), aby vypracovali nezávislou studii na posouzení a využití CZT.

Ing. Bubenko, ved. střediska pro energetiku a životní prostředí CityPlan, prezentoval studii na posouzení restrukturalizace systému. JTR si u nich objednala studii pro Jablonec. Několik částí studie - A) udržovací varianta, B) částečný přechod na horkovodní systém, C) kompletní přechod z parního systému na horkovodní. Okomentoval jednotlivé systémy, výpočet ekonomiky, strategii pro JTR v Jablonci n.N. Hovořil o příznivých a nepříznivých dopadech na obyvatelstvo z hlediska životního prostředí. Poukázal na cenovou výhodnost u varianty B).

Pan Vostřák řekl, že JTR, a.s. funguje bez problému, ale CZT je 40 let staré zařízení a neodpovídá dnešním potřebám. JTR má problémy s trasováním (potrubí po Nise, trasa do Janova). Tázal se, proč město povolilo plynovou výtopnu v areálu LIAZu nebo Interspaaru. Rozhodující pro spotřebitele je cena tepla a podle té se bude odběratel řídit. JTR by se měla podílet na zřizování plynových kotelen, jinak to bude její konec. Stavební úřad povoluje plynové kotelny bez problému.

Ing. Bubenko řekl, že problém je v ceně tepla, v systému CZT, ale je třeba zvažovat i jiné aspekty.

Mgr. Paukrtová doplnila, že je v jednání odběr tepla pro Interspaar a věří, že se napojí na CZT. Dodala, že pro město je důležité udržet systém CZT, jinak to bude mít velké dopady na všechno (ekologie, občany). Je důležitá metodika, jak postupovat a objektivně posoudit všechny možné varianty. Legislativa ve stavební oblasti městu neumožňuje zrušení vyhlášky. Představa, že se rozkope celé město a zmodernizuje se potřebné v souvislosti se soustavou CZT je velmi finančně riskantní.

(10,25 hod. příchod MUDr. Jörg)

Ing. Pešek řekl, že výstupy z výboru pro energetiku se stylizují a město by je mělo razantně využít, protože je v mediích kritizováno za svůj postoj k JTR. Jsou zákonné možnosti pro podmínky provozování CZT.

Pan Vostřák konstatoval, že je třeba zaujmout realistický přístup k CZT. V minulosti město zbavilo JTR možnosti zapojit se do nových projektů v centru a blízkém okolí (Proseč). Město plynofikovalo centrum samo. Jakým způsobem chce město zabránit, aby se lidé odhlašovali od CZT. JTR je zdroj financí, které jdou do rozpočtu města.

Ing. Dlouhý se tázal na rozdíl ceny topného oleje mezi Libercem a Jablonce. Dle předloženého materiálu nakupuje Jablonec n.N. o 30% dráž než Liberec (212 Kč TLIB x 317 Kč JTR)

Ing. Balcar řekl, že kalkulace ceny za TTO byla k jinému datu. Liberec má navíc mnohem větší zásobníky a mohl kalkulovat s nižšími pořizovacími cenami. Ceny mazutu ale jsou velmi podobné.

16. Problematika výherních hracích přístrojů ve městě + dodatek

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel řekl, že materiál neprošel finančním výborem. Je na zastupitelích, zda bude tento materiál projednáván bez doporučení finančního výboru. Nechal o tomto hlasovat.

Návrh nebyl přijat 11-3-6-0

(RNDr. Čeřovský odešel během jednání, návrat po 12,40 hod.)

17. Zveřejnění zájmových lokalit města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, nebyla žádná diskuze.

19. Movitý majetek ZUŠ a DDM Vikýř

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, jedná se o formální schválení převodu majetku, nebyla žádná diskuze

20. Delegování na Valnou hromadu ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl další připomínky, nebyla žádná diskuze.

21. Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou na období 2008-2011

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel požádal zpracovatele Ing. Vaníčka o krátký komentář.

Ing. Vaníček řekl, že materiál projednala Bezpečnostní rada města a dále rada města, která jej doporučila ZM. Materiál není definitivní, bude doplněn o roční plány a roční harmonogramy v následujících letech.

Pan Vostřák kritizoval nepřehlednost grafů (černobílé). Porovnával statistiku nehod a krádeží a proč nejsou Romové vedeni jako cizinci (slovenští Romové na návštěvě, nepracují, neberou soc.dávky).

Ing. Pešek se odvolal na str. 11 materiálu - zápory činnosti MP. Kritizoval kamerový systém ve městě a technickou úroveň MP.

Mgr. Tulpa řekl, že předložený materiál bude výchozí pro materiál Koncepce činnosti městské policie v návaznosti na Bezpečnostní politiku města. V průběhu roku se muselo zpracovat několik důležitých analýz, analýza firmy TIMA, personální vývoj, výkonnost MP za 7 let, stabilizace MP, kamerový systém (zastaralý). Pomocí analýz se odstraňují problémy.

Pan Šourek řekl, že je tento materiál pozitivní a bude se na něm pracovat. Je to první krok, aby se zlepšilo klima MP a její práce.

Ing. Pešek žádal podrobnější informaci o „přechodném období“, které je zmíněno v materiálu.

Nadpor. Šípek, zástupce ved. obvod. odd. PČR v ul. 5 .květen, omluvil svého nadřízeného plk. Langera. Vysvětlil, že jde o období, kdy dojde k postupnému zrušení Okresního ředitelství PČR, to přejde pod krajské ředitelství a bude ustanovena Krajská správa v Liberci do r. 2012. Podrobné informace o organizační struktuře možno nají na www.ceskapolicie.cz.

Ing. Vaníček doplnil, že grafické listy jsou v originále barevné a není problém je dodat. Počet slovenských Romů si ověří.

Pan Vostřák se tázal zástupce policie ČR kolik je příslušníků na služebně ve Mšeně a jaká je jejich náplň (rozsah činnosti).

Nadpor. Šípek řekl, že služba tam je 24 hod.denně, jde o klasickou službu (1 policista), spojenou s hlídkováním (Janov, Bedřichov, Hraničná).

Pan Bartoněk upozornil na svozy sběru, které provádí převážně Romové. Tázal se, zda je činnost sběren kontrolována. Bez výkupen by nebylo možné nekalou činnost zpeněžit.

14. Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007

čas. 11,00 h

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Starosta města přivítal pracovníky odborů, kterých se tento materiál týkal.

Ing. Vítová v krátkosti okomentovala materiál. Zdůraznila příjmy a výdaje, auditorskou zprávu firmy Audit Financo, která neshledala žádné nedostatky.

Pan Šourek všem pracovníků úřadu poděkoval za práci, kterou odvedli.

(11,05 příchod Mgr. Karásek)

18. Koncepce dopravní infrastruktury

čas. 11,15 h

(revize generelu dopravy)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Starosta města zdůraznil, že veškeré materiály byly dodány již na minulé jednání ZM a přivítal Ing.arch.Lejčara a předal slovo předkladateli.

Ing. Kypta řekl, že tento matriál vznikal již od podzimu loňského roku. Zpracoval se tzv. otevřený dokument, který se bude stále vyvíjet. Termín dokončení je v polovině příštího roku. Vyzval zpracovatele, aby materiál okomentoval.

Ing.arch. Lejčar představil seřazení materiálu a jeho rozdělení na 2 části - doprava města po jednotlivých systémech a část grafická - odůvodnění.

Ing. Pešek komentoval stáří grafické části materiálu, některé kroky mají již svůj vývoj a materiál je tak překonaný. Měl několik připomínek:

A) Vyústění západní tangenty je v materiálu naprosto nevyhovující a žádá, aby v usnesení bylo vyústění tangenty v ul. Tovární jednoznačně stanoveno

B) Vyřešit parkování, tzn. doprava v klidu - není v materiálu zdůrazněno.

C) Časování jednotlivých bodů, které jsou v příloze. Navrhuje prioritní řešení ul. Pod Baštou - etapový způsob - nejrychleji a nejrealizovatelnější opatření pro vjezd aut do centra.

Ing. Kypta zdůraznil, že termíny jsou zařazeny dle sledu projednávání, nikoli zpracování, tzn. orientační termíny. Západní tangenta má asi 4 stupně řešení.

Ing.arch.Lejčar odpověděl, že doprava v klidu je velký obecný problém. Pro parkovací domy jsou již zpracované návrhy a studie.

Pan Vostřák řekl, že nemůže souhlasit s touto koncepcí a nebude hlasovat. Kritizoval přípravu plánu Regiotram, cyklostezky kolem Nisy a jejich využití a tunely pod hlavními ulicemi. Jde o mnoho projektů, které se nikdy nevyužijí.

Mgr. Karásek řekl, že základním smyslem tohoto materiálu je vyhotovit podklad pro nový územní plán. Jde o obtížné řešení některých změn, které byly již zpracovány (ZUP č. XV). Řekl, že realizovatelnost některých staveb je problémová (západní tangenta přes Lukášov). Navržená varianta terminálu veřejné dopravy u remize byla lepší a apeloval na prověření možnosti využití tohoto terminálu.

Pan Berounský řekl, že v Jablonci není mnoho prostor, kde by mohlo být autobusové nádraží s dostupností centrálního terminálu.

22. Problematika daně z nemovitosti

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města upozornil, že ve 12,00 hodin se bude hlasovat o projednaných bodech a vyzval zpracovatelku Ing. Vítovou, aby se ujala slova. Řekl, že se přiklání k variantě 2.

Ing. Vítová vysvětlila důvod předložení materiálu. Vyšla novela zákona číslo 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a současná platná OZV obsahuje citace zákona, které by neměly být součástí OZV. Dále vysvětlila všechny tři navržené varianty.

Ing. Pešek řekl, že materiál je zpracován z pohledu příjmu města. Navrhl na podzimním termínu ZM předložit 8 - 10 typických plátců v Jablonci a zvýšení daně (z pohledu plátce daně). Je třeba s touto změnou dále pracovat.

Ing. Vítová slíbila, že se materiál doplní dle návrhu.

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o závažný materiál, daň je čistým výnosem města, které může ovlivnit pomocí koeficientu její výši. Přiklání se k variantě 2 a předkládá pozměňovací návrh, aby se zvýhodnili obyvatelé Proseče o 3 kategorie, tj. na koeficient 1,4. Byl by to vstřícný krok obyvatelům, kteří se bouří proti bytové výstavbě. Na obyvatele Doliny, kteří budou také zasaženi výstavbou, se toto zvýhodnění nevztahuje, protože Dolina není katastrální území. Během léta by se mělo zastupitelstvo zamyslet, jak zvýhodnit obyvatele Doliny.

Mgr. Karásek řekl, že bude hlasovat pro tu nejvýhodnější variantu pro občany.

Paní Caklová za finanční výbor řekla, že FV se přiklání k variantě 2.

Starosta města vyhlásil na žádost politických klubů 5 min. přestávku a po ní hlasování o projednaných bodech tj. 4a až 22.

Po přestávce předal Mgr. Tulpa slovo předsedovi návrhové komise p. Berounskému, který přednesl předložená usnesení, příp. jejich doplňky či dodatky.

Bylo 22 přihlášených členů ZM.

Viz tabulka na konci zápisu.

Ve 12,40 pokračoval starosta města v projednávání následných bodů.

23. Schválení podnětu XXXXVI. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, jde o zachránění objektu Schlaraffie a začlení do záměru podnikání firmy Malina-Safety s.r.o.

Ing. Pešek uvítal předložený materiál a navrhl malou změnu v usnesení o konkrétní důvod pro pořízení změny pro podnikání žadatele (viz znění usnesení).

(Příchod RNDr. Čeřovského 12,45

24. Schválení podnětu na pořízení XXXXVII změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že jde o část území autobusového nádraží a ul. 5.května. Důvodem schválení podnětu na pořízení změny je to, aby žádosti byly v chodu současně.

Mgr. Karásek nesouhlasil s materiálem, protože má vazby na koncepci dopravy. Dále řek, že nebude hlasovat.

RNDr. Čeřovský se tázal na potencionální developery, kteří mají o toto území zájem.

Ing. Kypta odpověděl, že jde o firmu PROCTUS (předložila záměr zástavby) a firma HB REHAVIS (realizace obdobného záměru v Bratislavě).

25. Schválení upřesnění XXVI. změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o zástavbu centra města.

Pan Vostřák se tázal, kdy se bude muset bourat objekt Jizerská Koliba.

Ing. Kypta odpověděl, že to je součástí staveniště a od doby oznámení investora, že je připraven zahájit stavbu, musí být určitý časový úsek (3-4 měsíce) než se začne bourat. Jabloň i Koliba jsou součástí smluvních pozemků, které si investor pronajme.

26. Schválení upřesnění XXIX. Změny územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel upřesnil, že jde o úpravu již schváleného bodu 9. Nebyla žádná diskuze.

27. Bezúplatný a úplatný převod pozemků z Pozemkového fondu (PFČR)

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o převod od pozemkového fondu pro město. Nebyla žádná diskuze.

28. Vodovod, kanalizace Proseč II - financování 2009

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel doplnil, že jde o pokračování infrastruktury na Proseči. Nebyla žádná diskuze.

29. Horní Proseč - studie dopravní infrastruktury

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Starosta města vyzval tajemníka, aby představil přihlášené občany do diskuze k tomuto bodu.

JUDr. Nesvadba vyjmenoval přihlášené občany: p. Jan Jelínek, trv. bydliště Proseč n.N., p. Miloš Krčmář, trv. bydliště Proseč n.N., R. Čeřovský, Proseč n.N. a Ing. Petr Bílek, který uvedl adresu Horní 160, Proseč n.N., ale na této adrese přihlášen není. Požádal ho, aby přišel ujasnit bydliště.

Ing. Kypta řekl, že jde o možné budoucí řešení dopravy na Proseči. Jde o ucelený dopravní materiál, ze kterého by vycházela různá možná řešení.

Pan Jelínek diskutoval jménem Občanského sdružení, které nesouhlasí s návrhem. Páteřní doprava z Jablonce do Liberce již vznikla a stála několik miliard Kč. Na zasedání ZM 11.10.2007 bylo odhlasováno usnesení 153/2007 o přípravě akčního plánu, který předložen nebyl a nic nebylo projednáváno s obyvateli Proseče.

Pan Krčmář hovořil k bytové výstavbě v Proseči a její specifikaci. Je přesvědčen, že šlo o rodinné domky! Hustota osídlení je závislá od roztroušené bytové výstavby a stávající komunikace jsou dostatečné. Proseč nepotřebuje dopravní průtah a již 2 páteřní komunikace mezi Libercem a Jabloncem existují. Nesouhlasil s navrženými kruhovými objezdy, které se do Proseče nehodí. Proseč je vesnice a měl by být její vesnický ráz zachován.

Ing. Pešek komentoval předložený plánek, kde je rozpor s dalším materiálem. Požaduje jiný návrh komunikace, nejlépe tak, jak ji navrhuje developerská firma.

Ing. Kypta řekl, že jde o dílčí podklad cenové dokumentace. Jsou to variantní řešení, rozsah je výhledem do budoucnosti a bude další veřejné projednávání.

Dle jednacího řádu muselo ZM odhlasovat vystoupení Ing. Bílka.

Vystoupení Ing. Bílka bylo schváleno 23-0-0-0

Pan Jelínek řekl, že 5-10 let tam bude staveniště a v tom budou bydlet občané.

Ing. Bílek řekl, že se zúčastnil diskuze v Proseči, ze které jednoznačně vyplynulo, že si občané Proseče tuto výstavbu nepřejí.

Paní Caklová se přimlouvala, aby pravá část navržené komunikace byla uzavřena a tato část sídliště byla ponechána jako klidová zóna. Ing. Pešek podá návrh na změnu usnesení (vjezd do Široké).

Mgr. Tulpa diskutoval o územně architektonické studii celé oblasti, která byla projednávána na minulých ZM. Souhlasí, že jde o významný zásah do oblasti, který může ovlivnit mnoho dalších věcí. Bude požadovat, aby se tento materiál doplnil o architektonickou studii, která byla v minulých ZM odmítnuta. Nesouhlasí s obrovským rozvojem dopravy, která je navržena v materiálu.

Pan Vostřák řekl, že Proseč je okraj města a podobné námitky byly již při výstavbě kolem ul. Široká. Konstatoval, že je malá informovanost občanů a sám nemá dostatek informací o tomto problému, a proto se zdrží hlasování.

Ing. Pešek řekl, že je třeba porovnat současný územní plán oblasti s návrhem změn. Proseč se sice cítí jako vesnice, ale je to součást města Jablonce. Funkcí města je mj. umožnit dalším obyvatelů důstojné bydlení. Jde o určitý druh zástavby, o které má nějakou představu a může se o ní diskutovat.

Pan Krčmář se odvolával na dopad této studie na životní prostředí (zvěř, rostliny).

K příspěvku ing. Peška řekl, že se nikdo nebrání sousedům, ale je rozdíl, když se vedle postaví rodinný domek nebo vysoký, několika podlažní dům.

Pan Jelínek doplnil, že nikdo není proti výstavbě, ale nikdo tam nechce 4-patrové domy. Občané mají právo podat návrh na změnu územního plánu na snížení výstavby o jedno patro.

Pan Berounský řekl, že ohlasy občanů Proseče nikoho nepřekvapují a po dohodě s místostarostou Kyptou podává protinávrh na zpracování urbanistické studie řešení území Horní Proseč.

Ing. Kypta řekl, že zastavitelnost území se vždy projednává se životním prostředím. V předloženém materiálu jsou zvýrazněny hlavně komunikace. Urbanistická studie ukáže, co bude zachováno a co by se změnilo.

Pan Krčmář řekl, že srůstání Jablonce s Libercem je logické, ale občanům jde spíše o ráz krajiny a její zachování.

Ing. Kypta řekl, že určitá území dovolují vyšší zástavbu, ale je na developerovi, co bude realizovat. Jistě nebude přistoupeno k x-patrovým domům.

30. Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“

čas. 14,00 h

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Mgr. Tulpa řekl, že jde o informativní zprávu.

Ing. Kypta řekl, že ZM bude tento materiál pouze brát na vědomí. První návrhy již byly pozměny a požádal představitele firem, aby prezentovali své lokality.

EUROCZECH s.r.o.- Ing. Kašpar., ved.projektu, odprezentoval návrh projektu.

Ing. Kašpar řekl, že v návrhu se ctí územní plán, jen ve spodní části jsou umístěny 4 vyšší vila domy, které kopírují svažitost terénu. V projektu je občanská vybavenost (krámky, školka, dům pro seniory). Garance architektury a potřeb 21. století. Podrobně okomentoval jednotlivé návrhy projektu. V nové variantě bylo vyhověno jak občanům, tak odborníkům urbanistům, kteří spolupracovali na návrhu. Vyjmenoval pro a proti při výstavbě. Řekl, že jsou přístupni dalším změnám, hlavně v občanské vybavenosti.

Ing. Pešek kritizoval formu důvodové zprávy a nejasnosti v názvech TSJ a sběrný dvůr SKS, materiál by měl být přesně formulován.

Pan Krčmář se tázal na směr dopravy do Jablonce z horní části plánované lokality. Kritizoval umístění domu seniorů ve spodní části lokality a. umístění školky a dopravu k ní. Dále je otázkou, jak se dlouho udrží drobné krámky, kde bude vše mnohem dražší než ve městě. Dále kritizoval rovné střechy na vila domech - odklízení sněhu.

Ing. Kašpar odpověděl, že je nutné pracovat se složitostí terénu, ale nebude se bránit změnám. Prioritou jsou byty, nikoli obchody. Odkázal na již postavený dům pro seniory v Luštěnicích (vlastní doprava obslužnost). Řekl, že bude problém vymístění skládky z této lokality a požádal zastupitelstvo města o pomoc a urychlené řešení.

Pan Jelínek se tázal na množství lidí, kteří by měli v lokalitě bydlet (výměra 40 tis. m²)

Ing. Kašpar odpověděl, že by mělo jít cca o 200 bytů (asi 500-600 obyvatel).

Pan Jelínek se tázal, kdo dal zadání (tvar střechy libovolný) do výběrového řízení pro jablonecké prostředí. Další podmínka realizace je odkanalizování, což není hotovo.

Ing. Kašpar odpověděl, že kanalizace se musí podřídit projektu a stavebnímu povolení. Izolační zeleň je naplánována a masivně je zastoupena lesem na horní části projektu. Tvar střechy záleží na vkusu architekta, v Jablonci jsou různé tvary střech. Postavené domky budou i nájemní, investor je bude provozovat. Ekologické vytápění je základní varianta pro tuto lokalitu.

Ing. Pešek řekl, že např. Mšeno je rozděleno na 4 etapy a každá má pouze jediný výjezd na hlavní komunikaci. Ve městě je to standardní způsob. Tázal se Ing. Kašpara, zda ekologické vytápění znamená na napojení na CZT?

Ing. Kašpar řekl, že mají návrh na tepelná čerpadla v řadových domcích, které se stavějí nedaleko. Pokud bude nabídka od JTR, aby se nedala odmítnout, přijmou ji.

Pan R. Čeřovský se tázal na nelogičnost vjezdu do oblasti ve spodní části návrhu, při zákazu vjezdu v horní části, kde by měla být i mateřská školka. Jak budou rodiče dopravovat děti? Proč se mateřská školka nepostaví blíže u vjezdu do lokality? Ještě dodal, že Občanské sdružení Proseč zaslalo před měsícem Ing. Kašparovi dopis s dotazy ohledně výstavby a do dneška nemají odpověď.

Ing. Kašpar reagoval, že v jeho dotazech šlo o jeho parcelu, která byla omylem zahrnuta do návrhu, za což se omluvil. Upravený návrh se parcelám p. Čeřovského vyhýbá. Mateřská škola zatím nemá definitivní umístění, jsou to návrhy a přístup ke školce by se vyřešil.

Pan Krčmář se tázal představitelů města, zda město naváže na developerskou firmu a doplní občanskou vybavenost (hřiště, MŠ).

Mgr. Tulpa a pan Vobořil odpověděli, že jednoznačně ano !

Pan Krčmář ještě oponoval Ing. Peškovi, že zákaz vjezdu do ulice, kde by měla být mateřská škola, nebudou řidiči respektovat. Hovořil o vlastní zkušenosti z Rochlic u Liberce, kde cca 50-60% rodičů zákaz nerespektuje.

Ing. Pešek dodal, že se to dá řešit i betonovými sloupky ve vozovce.

Pan Jelínek řekl, že se odstěhoval do lokality na Proseči vzhledem ke klidné zóně. Proto jsou tyto interpelace.

Mgr. Tulpa upozornil pana Jelínka, že město naplňuje pouze odsouhlasenou změnu územního plánu z r. 1998.

Pan Krčmář oponoval, že se dnes se jedná o změnu usnesení z r. 1998.

Mgr. Tulpa řekl, že změna se týká spodní části oblasti, nikoli naplňování výstavby jako takové.

Dále vyzval další developerskou firmu EKKY developmnet k prezentaci oblasti DOLINA - p. Řeřábek, ved. projektu.

Pan Vostřák upozornil, že je v sále méně zastupitelů než nadpoloviční většina.

JUDr. Nesvadba potvrdil, že i na projednávání důvodové zprávy musí být nadpoloviční většina členů ZM.

Mgr. Tulpa požádal členy ZM, aby se usadili do svých lavic, aby se mohlo pokračovat v jednání.

Pan Řeřábek v krátkosti okomentoval projekt Nová Dolina. Zatím to je ve fázi studie, s kterou se pracuje a vyzval pana arch. Cajse o komentář k prezentaci.

Arch.Cajs řekl, že se zapracovávají připomínky obyvatel a respektují se požadavky města a občanů. Napojení na stávající komunikace se změnilo na pěší komunikace a mobilní napojení by mělo být s okružním napojením z Liliové ul.a kolem areálu BAKu (momentálně se řeší). Změna návrhu je také v úpravě vodního toku kolem Doliny ve spolupráci s vodohospodáři. Jsou plánovány vila domy typ A (cca 80 m², 3,5 nadzemní podlaží) s luxusním bydlením a menší domy typ B a C (cca 50 m2, 4,5 nadzemní podlaží). Parkování je vždy pod domem. Je navržena pěší zóna kolem potoka - meliorační otázka. Byl zpracován biologický průzkum potoka. Je rozpracován návrh revitalizace potoka.

Pan Řeřábek doplnil, že jde o 200 bytů a 24 řadových domů. Je připraven návrh dopravy MHD kolem BAKu do města. Vyzval přítomné k dotazům.

Pan Vostřák upřesnil, že jde o „Vydří potok“ a tázal se, co říkají architekti na betonárku, která je přímo nad sídlištěm.

Pan Řeřábek odpověděl, že musí pracovat s lokalitou, která taková je. Předpokládají to vyřešit izolační zelení.

Ing. Pešek komentoval s povděkem zakomponovanou okružní komunikaci, která se promítla do prezentovaného širšího záměru. Dále řekl, že tam chybí uvažovaná trafostanice a případné objekty, se kterými se v budoucnu počítá. Také se tázal na způsob vytápění (výtopna JTR), zda se počítá s napojením na CZT.

Pan Řeřábek odpověděl, že se řeší území, které bylo ve výběrovém řízení, ale zúčastňují se i jednání o komunikacích kolem celé lokality a tuto problematiku s projektanty se řeší. K trafostanici, řekl, že o ní vědí, ale zatím to není zakomponováno do návrhu. Jde o širší souvislosti, které se vyvíjejí. K vytápění řekl, že podmínka ekologického vytápění bude splněna, u domů typu A bude plynové vytápění, u typu C dle kapacity výkonu s možností alternativního zdroje a u typu B by bylo napojení na CZT. Vzhledem k probíhající diskuzi kolem CZT, bude ale složité najít společnou řeč, aby JTR dala rozumné podmínky na vytápění. Nicméně se jedná o rekonstrukci nejbližší stanice, umístila by se tam podgenerační jednotka, která by mohla být k dispozici.

Mgr. Karásek měl dvě technické připomínky. Upozornil na zvýšenou kubaturu vody v potoce, vzhledem ke zvýšenému počtu střech a nesrovnalost v uvedené výši podlaží (objekty se 4,5 podlažími mají vlastně 5,5 podlaží).

Arch. Cajs odpověděl, že kapacita potoka se počítá na stoletou vodu (+ 1,45 m nad dnešní hladinou) a myslí si, že nebude problém v nárůstu dešťových vod. K nadzemním podlažím řekl, že jsou dány zákonem a je na to definice. Je otázkou diskuze případný vjezd v nerovném terénu.

Pan Bartoněk upozornil, že je nutné zachování navržené odbočky k BAKu, vzhledem k zimnímu období (velmi složitý výjezd).

Ing. Řeřábek řekl, že po jednáních s městem se zpracovává studie k dopravě a ke komunikacím. Dojde k opravě stávajících ulic a okolních komunikací zastavěného území.

Ing. Dlouhý se tázal na řešení parkování v lokalitě.

Arch. Cajs řekl, že v části C je 98 bytů (garážové stání pod domy), v části B 80% parkování pod domem a každý rodinný domek má 2 parkovací místa.

Nebyla další diskuze a starosta města poděkoval firmě EKKY developmnet.

31. Změna ve výborech

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

32. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel jen doporučil u variantních řešení preferovat variantu I.

Nebyla žádná diskuze.

33. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal jednotlivých členů zastupitelstva, zda akceptují odpovědi na minulé interpelace.

Bc. Hamplová odpověděla, že akceptuje vysvětlení a počká si, jak se dál bude vyvíjet a řešit situace, dle slibů Ing. Zemína a Ing. Jakoubka.

Ing. Pešek, pan Vostřák a Bc. Hamplová též akceptují odpovědi.

Pan Vobořil přečetl za nepřítomného Ing. Beitla jeho reakci na odeslanou odpověď, která se mu jeví jako příliš obecná a požaduje další doplnění. Dotaz se týkal výstavby víceúčelového sportovního areálu Sokolí. Dokumentace k územnímu řízení na stavbu bude dokončena k 30.11.2008. Předpokládané náklady jsou 60 mil. Kč - dotace z LK, využitelnost ploch je pro školy a pro komerční aktivity sportovních zařízení, aby dle požadavků LK zajistily udržitelnost tohoto projektu. Jde o pozemek o rozloze 6 tis. m² a je schválen územním plánem pro sportovní zařízení. Studie zadání projektu byla konzultována s vedením školy 5. května i se SPORTem s.r.o., který by měl v budoucnu tento areál provozovat. Projekt bude hlavně řešit nedostatek prostoru pro sportovní využití této školy.

b) Nové interpelace

Ing. Pešek podal dvě písemné interpelace, které přečetl. Šlo o požár v objektu Smetanova 25a.a 27 a následné opadávání omítky a dále tázal se na objekt na konci ul. Pobřežní - kdo je majitelem.

Ing. Jakoubek reagoval, že město neumí přikázat vlastníkovi, aby zamykal svůj objekt. K objektu v Pobřežní ul. řekl, že majitel je p. Urbanec, který je oslovován již 16 let, aby udržoval pořádek. Z hlediska pořádku ho město sleduje a spolupracuje s Povodím Labe, aby mohly být vyvozeny nějaké sankce.

Ing. Pešek nežádal písemnou odpověď.

34. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel doplnil, že vzhledem k tomu, že nebyla složena kauce, úkol u usnesení č. 325/2008 trvá do září t.r.

Ing. Čížek se tázal na 112 B3/2007 - objekt Gen.Mrázka - stav objektu, zda nehrozí ohrožení chodců a usnesení 163 B1 a B2/2007 - zda Liberecký kraj nereaguje nebo se průběžně jedná?

Mgr. Teufl odpověděl, že k objektu v ul. Gen. Mrázka byl podán návrh na vyvlastnění spoluvlastnického podílu J. Feigela a čeká se na rozhodnutí LK, který vyvlastňovací řízení povede (Tanvald nebo Liberec). Město argumentuje vyvlastněním ve veřejném zájmu, objekt je památkový a musí se o něj někdo starat. Město navrhuje vyvlastnění za náhradu, která bude v případě provedeného vyvlastnění uložena u jabloneckého soudu, neboť J. Feigel je neznámého pobytu.

Pan Vobořil podal informaci k druhé části dotazu Ing. Čížka - objekt bývalé porodnice. Město jedná s LK, zda by nemohla být částka výměru finančního úřadu ponížena, nicméně penále a pokutu musí vyřešit majitel objektu. Závazek je tak veliký, že Město Jablonec n.N. není schopno zaplatit FÚ 80 mil. Kč.

Mgr. Tulpa doplnil, že je zájem kraje a všech okolních starostů, aby hospic vznikl.

35. Diskuse

35a) Dlouhodobý bankovní úvěr

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, vysvětlil, že jde o časovou tíseň a požádal o podporu zastupitelů.

Ing. Vítová doplnila, že dnes proběhlo výběrové řízení na poskytovatele úvěru a vyhrála Česká spořitelna,a.s.

Ing. Pešek komentoval změnu termínu jednání zastupitelstva a vyzýval neměnit již schválené termíny jednání! Dále navrhl, vzhledem k počtu dětských hřišť v Jablonci jakýsi fond, ze kterého by byly opravy a údržba hřišť ve městě financovány. Fond by se průběžně rozpočtově podporoval a pro město by to byl závazek - starat se o stávající hřiště. S tím souvisí i kamerový systém a ostraha hřišť. V hřištích jsou desítky mil. Kč - ve městě jich je cca 300. Navrhl projednat zřízení fondu na údržbu dětských hřišť ve finančním výboru a s odborem FaM.

Mgr. Tulpa podpořil myšlenku a očekává další projednání ve finančním výboru.

Protože nebyla další diskuze, vyzval starosta města členy ZM k politickému jednání v klubech a vyhlásil 5 min. přestávku.

Po přestávce vyzval starosta města předsedu návrhové komise, aby se ujal slova a nechal hlasovat o druhé polovině projednaných bodů.

Pan Berounský vyzval zastupitele v 15,15 hod. k dalšímu hlasování od bodu 23).

(Přítomno 22 členů zastupitelstva, po 13 hod. odešla p. Caklová, ale byl přítomen RNDr. Čeřovský)

36. Schválení návrhu usnesení

Název usnesení 16. ZM - 19.6.2008

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 328/2008

Zpráva o činnosti starosty města

20

0

0

2

Usnesení ZM č. 329/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 330/2008

Převody objektů

21

0

0

1

Usnesení ZM č. 331/2008

Převody pozemků

21

0

0

1

Usnesení ZM č. 332/2008

Bezúplat.převod pozemků

20

0

0

2

Usnesení ZM č. 333/2008

Majetkový vstup města Jbc.n.N.

do Dopravního podniku Liberec , a.s.

21

1

0

0

Usnesení ZM č. 334/2008

Kontokorentní úvěr Nemocnice

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 335/2008

Finanční dar města p. Rumlovi

16

0

6

0

Usnesení ZM č. 336/2008

Informativ.zpráva Výboru pro energetiku

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 337/2008

Rozbor ceny tepla v Jablonci n. N.

19

0

3

0

Usnesení ZM č. 338/2008

Čistota vosy v přehradě

21

0

1

0

Usnesení ZM č. 339/2008

Závěrečný účet města za r. 2007

21

0

1

0

Usnesení ZM č. 340/2008

II. Rozpočtové měny

21

0

1

0

Usnesení ZM č. 341/2008

Zveřejnění zájmových lokalit

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 342/2008

Koncepce dopravní infrastruktury

17

3

2

0

protinávrh Mgr. Karáska

6

9

7

0

protinávrh Ing. Peška (Liberecká x Tovární)

20

0

1

1

protinávrh Ing. Peška -studie r. 2008

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 343/2008

Movitý majetek ZUŠ a DDM Vikýř

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 344/2008

Delegování na VH ČSAD Jablonec n.N.

20

0

0

2

Usnesení ZM č. 345/2008

Bezpečnost.politika města na 2008-2011

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 346/2008

Problematika daně z nemovitostí

protinávrh Mgr. Paukrtové

17

0

4

1

původní návrh

21

1

0

0

doplněk Ing Peška

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 347/2008

Schválení podnětu 46.změny ÚP

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 348/2008

Schválení podnětu 47.změny ÚP

17

4

1

0

Usnesení ZM č. 349/2008

Schválení upřesnění XXVI.změny ÚP

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 350/2008

Schválení upřesnění XXIX.změny ÚP

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 351/2008

Bezúplat. a úplatný převod pozemků

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 352/2008

Vodovod a kanalizace Proseč II.etapa

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 353/2008

Horní Proseč - studie infrastruktury

20

0

2

0

doplněk Ing. Peška

22

0

0

0

protinávrh Mgr. Tulpy

16

0

6

0

Usnesení ZM č. 354/2008

Rozvojové lokality "Dolina a "U Tenisu"

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 356/2008

Dopisy občanů oba A) bere na vědomí

21

0

0

1

dopis p. Macouna - var.I.

21

0

0

1

Usnesení ZM č. 357/2008

Interpelace

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 358/2008

Kontrola splnění usnesení

22

0

0

0

Usnesení ZM č. 359/2008

Dlouhodobý bankovní úvěr

22

0

0

0

37. Závěr

Po ukončení hlasování poděkoval starosta města všem přítomným a popřál pěknou dovolenou. Příští zasedání zastupitelstva bude 25. září 2008.

Jednání skončilo v 15,30 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Mgr. František Špoták, Václav Vostřák

Vytvořeno 18.7.2008 9:55:21 | přečteno 2684x | Petr Vitvar
load