Usnesení 19.06.2008

Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, konaného dne 19. června 2008.

Usnesení ZM č. 328/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 329/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 330/2008

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

1. prodej objektu č.p. 1346 (V Luzích 25) na st.p.č. 1174/1 včetně st.p.č. 1174/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům J.. a T. K., bytem ., PSČ 468 03, Rádlo, za kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč s tím, že 2.000.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.000.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

2. prodej objektu č.p. 1862 (Dlouhá 21) na st.p.č. 1738 včetně st.p.č. 1738 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství a opěrných zdí) společnosti M.I.B. production service s.r.o., IČ 272 15 890, se sídlem Papírenská 1, PSČ 166 11, Praha 6, za kupní cenu ve výši 1.570.000,- Kč s tím, že 1.120.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 450.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

3. prodej objektu č.p. 2828 (Sokolí 31) na st.p.č. 3088 včetně st.p.č. 3088 a p.p.č. 1825/3 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) společnosti NISAINVEST, spol. s r. o., IČ 482 90 262, se sídlem Sokolí 1080/33, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.900.000,- Kč s tím, že 3.100.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 800.000,- bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

4. prodej objektu č.p. 823 (Podhorská 55) na st. p. č. 664/1 včetně st. p. č. 664/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům M. a J. S., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 2.400.000,- Kč s tím, že 1.900.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 500.000,- Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

5. prodej objektu č.p. 1863 (Rybářská 21) na st.p.č. 1683/1 včetně st.p.č. 1683/1 a p.p.č. 1081/7 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) do podílového spoluvlastnictví ideální ½ panu P. Ch., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou a ideální ½ panu Ing. Z. L., bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 3.310.000,- Kč s tím, že 2.220.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.090.000,- Kč bude proinvestováno do 2 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu

Usnesení ZM č. 331/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a:

A) schvaluje

1. prodej p.p.č. 491/3 o výměře 1491 m2 v k.ú. Kokonín, panu T. Ve., bytem ., Jablonec nad Nisou, za cenu ve výši 520,- Kč/m2, tj. celkem 775.320,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 666/1 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístavby objektu č.p. 4927 na st.p.č 4451 v k.ú. Jablonec n. N., stavby parkoviště a přístupových komunikací se společností Gärtner, s.r.o., IČ 27339645, se sídlem Na Roli 4927/51, Jablonec n. N., za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31.05.2009 s tím, že skutečná výměra zastavěných pozemků bude stanovena na základě geometrického plánu po dokončení stavby. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlas bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že nájemné bude stanoveno ve výši 35,-Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby 1,- Kč/m2/rok.

3. prodej p.p.č. 895/1 o výměře 291 m² a p.p.č. 897/5 o výměře 541 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady slečně K. V., bytem ., Tanvald za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 208.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej p.p.č. 897/16 o výměře 374 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady a ucelení nemovitosti manželům J. a M. K., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 74.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 801/3 a části p.p.č. 789/1 o celkové výměře cca 20 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4 za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že skutečná výměra zastavěných pozemků bude stanovena na základě geometrického plánu po dokončení stavby.

6. prodej st.p.č. 3933 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům J. a V. Ki., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem 1.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej st.p.č. 4101 o výměře 23 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům J. a E. P., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 9.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej části p.p.č. 7/5 dílu „a“ o výměře 2 m2 v k.ú. Kokonín paní A. V., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

9. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 797/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za cenu 1000,- Kč/m2 s paní M. K., bytem ., Jablonec n. N. s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena po zaměření skutečného stavu zkolaudovaných garáží a podmínkou výstavby garáží bude přeložka kanalizační přípojky autorizovanou firmou. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou s tím, že výše nájemného bude po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2 a rok, po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok. Další podmínkou je podání žádosti o kolaudační souhlas na všechny tři garáže budované na předmětné části této parcely současně.

10. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 797/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za cenu 1000,- Kč/m2 s panem R. Z., bytem ., Jablonec n. N. s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena po zaměření skutečného stavu zkolaudovaných garáží a podmínkou výstavby garáží bude přeložka kanalizační přípojky autorizovanou firmou. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou s tím, že výše nájemného bude po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2 a rok, po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok. Další podmínkou je podání žádosti o kolaudační souhlas na všechny tři garáže budované na předmětné části této parcely současně.

11. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 797/1 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za cenu 1000,- Kč/m2 s panem B. R., bytem ., Jablonec n. N. s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena po zaměření skutečného stavu zkolaudovaných garáží a podmínkou výstavby garáží bude přeložka kanalizační přípojky autorizovanou firmou. Do doby kolaudace bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou s tím, že výše nájemného bude po dobu příprav ve výši 35,- Kč/m2 a rok, po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,- Kč/m2 a rok. Další podmínkou je podání žádosti o kolaudační souhlas na všechny tři garáže budované na předmětné části této parcely současně.

12. prodej p.p.č. 783/11 o výměře 623 m2 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady manželům B. a PhDr. V. J., bytem ., Železný Brod za vzájemně dohodnutou cenu 50.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. prodej p.p.č. 150/8 o výměře 365 m2 v k.ú. Jablonec n.N. společnosti Soukromá obchodní akademie SOAPA, s.r.o., IČ 25015061, se sídlem Opletalova 4, Jablonec n.N., za vzájemně dohodnutou cenu 150.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B) mění

1. usnesení číslo 57/2006/A/1 ze dne 20.4.2006 a to tak, že schvaluje směnu části p.p.č. 2530 dílu „b“ o výměře 114 m2, dílu „d“ o výměře 245 m2, p.p.č. 2530/3 o výměře 28 m2, p.p.č. 2530/5 o výměře 101 m2, p.p.č. 2530/6 o výměře 2 m2, p.p.č. 2530/7 o výměře 4 m2, p.p.č. 2530/8 o výměře 121 m2, p.p.č. 2530/9 o výměře 133 m2, p.p.č. 2530/10 o výměře 149 m2, p.p.č. 2530/11 o výměře 53 m2, p.p.č. 2530/12 o výměře 6 m2, p.p.č. 2530/13 o výměře 61 m2, p.p.č. 2530/14 o výměře 47 m2, p.p.č. 2530/15 o výměře 249 m2, p.p.č. 2530/16 o výměře 78 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N., dále části p.p.č 179/5 v k.ú. Rýnovice nově označené jako p.p.č. 179/26 o výměře 192 m2, p.p.č. 179/27 o výměře 4 m2, p.p.č. 179/28 o výměře 41 m2, p.p.č. 179/29 o výměře 28 m2, p.p.č. 179/30 o výměře 51 m2, p.p.č. 179/31 o výměře 84 m2 vše v k.ú. Rýnovice a dále části p.p.č. 16 v k.ú. Vrkoslavice nově označené jako p.p.č. 16/4 o výměře 226 m2, p.p.č. 16/5 o výměře 116 m2, p.p.č. 16/6 o výměře 380 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice a p.p.č. 2565/50 o výměře 18 m2, p.p.č. 2565/53 o výměře 217 m2, p.p.č. 2565/54 o výměře 173 m2, p.p.č. 2565/55 o výměře 2 m2, p.p.č. 2565/56 o výměře 18 m2, p.p.č. 2565/58 o výměře 1 m2 a p.p.č. 2565/59 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Jablonec n. N.(celková výměra 2943 m2) ve vlastnictví Libereckého kraje, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, za p.p.č. 1142/2 o výměře 344 m2, části p.p.č. 921/5 o výměře 492 m2, která zůstala označená jako p.p.č. 921/5, části p.p.č. 2635/2 o výměře 633 m2, která zůstala označená jako p.p.č. 2635/2, části p.p.č 927/7 o výměře 698 m2, která zůstala označená jako p.p.č. 927/7, p.p.č. 2729/1 o výměře 1266 m2, p.p.č. 2550/11 o výměře 164 m2, p.p.č. 917/24 o výměře 110 m2, p.p.č. 2382/9 o výměře 241 m2, p.p.č. 927/28 o výměře 4 m2, p.p.č. 927/25 o výměře 10 m2 a p.p.č. 942/57 o výměře 185 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. (tj. celkem 4147 m2) ve vlastnictví Města Jablonce n. N., se sídlem Mírové náměstí 19, Jablonec n. N. bez finančního vyrovnání s tím, že současně bude s Libereckým krajem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací na převod 1204 m2 městu Jablonec n. N., předmětem darovací smlouvy budou pozemky pod v budoucnu vybudovanými chodníky.

2. usnesení č. 283/2008/A 20 ze dne 24. 4. 2008 a to tak, že schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 428-2006-FaM/OMP s tím, že o vydání územního rozhodnutí bude zažádáno do 15. 2. 2008, o vydání stavebního povolení bude zažádáno do 6. 6. 2008 a o vydání kolaudačního rozhodnutí bude zažádáno do 30. 9. 2010. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna

C) neschvaluje

prodej p.p.č. 1529/3 o výměře 67 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům P. a M. Š., bytem ., Jablonec n. N.

Usnesení ZM č. 332/2008

Bezúplatný převod pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o bezúplatném převodu pozemku a

A) schvaluje

bezúplatný převod p.p.č. 2047/16 o výměře 80 m2 v k.ú. Mšeno n.N. z vlastnictví města Jablonec n.N. na společnost ASTRA, s.r.o., Havlíčkova 3300/9, Jablonec n.N. IČ: 41329104 s tím, že společnost ASTRA, s.r.o. uhradí veškeré náklady spojené s převodem

B) ruší

usnesení č. 162/2007/A/2 ze dne 8. listopadu 2007

Usnesení ZM č. 333/2008

Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberec, a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

záměr kapitálového vstupu do Dopravního podniku města Liberec, a.s. formou vložení pozemků pod tramvajovou tratí v k.ú. Jablonec nad Nisou a k.ú. Proseč nad Nisou do obchodního jmění společnosti.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

1. připravit akcionářskou smlouvu s majoritním vlastníkem statutárním městem Liberec

2. připravit a předložit příslušný materiál ke schválení na příští Zastupitelstvo města

3. připravit vyčíslení vkladu po ocenění pozemků a vyjádřit předběžné body stanov, které by upravovaly pozici města Jablonce nad Nisou po vstupu do společnosti

Usnesení ZM č. 334/2008

Kontokorentní úvěr Nemocnice Jablonec p.o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 000 tis. Kč u Komerční banky a.s.

2. zajištění úvěru Ručitelským prohlášením Města Jablonce nad Nisou u Komerční banky a.s. a pohledávkami Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. z obchodního styku do výše 20 000 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 335/2008

Finanční dar města p. Rumlovi

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o poskytnutí finančního daru a

schvaluje

panu Ondřeji Rumlovi za významnou reprezentaci města Jablonce nad Nisou finanční dar dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 336/2008

Informativní zpráva výboru pro energetiku

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou informativní zprávu Výboru pro energetiku a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 337/2008

Rozbor ceny tepla v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál dle důvodové zprávy a tuto informativní zprávu

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 338/2008

Čistota vody v přehradě

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou informativní zprávu o připravovaném projektu „Zlepšení kvality vody v přehradní nádrži Mšeno a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 339/2008

Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

1. celoroční hospodaření města a závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2007 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 - bez výhrad

2. navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 dle vlastní zprávy na str. 152-184 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2007

3. rozpočtové změny po posledních rozpočtových změnách - zařazení dotací a ostatní úpravy uvedené na str. 5-8 důvodové zprávy

B) bere na vědomí

výsledky hospodaření ostatních organizací města za rok 2007 dle vlastní zprávy na str. 215-218 materiálu Závěrečný účet města Jablonce nad Nisou za rok 2007

Usnesení ZM č. 340/2008

II. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 32. - 62. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.383.805 tis. Kč

B) bere na vědomí.

rozpočtová opatření schválené Radou města na zasedání dne 15. 5. 2008. Toto opatření je uvedeno v důvodové zprávě na str. 7. - 8.

Usnesení ZM č. 341/2008

Zveřejnění zájmových lokalit města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zveřejnění lokalit a:

schvaluje

zveřejnění lokalit s regulativy zástavby, dle důvodové zprávy, za účelem investiční výstavby

Usnesení ZM č. 342/2008

Koncepce dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A)bere na vědomí.

koncepci dopravní infrastruktury jako podklad pro nový územní plán Jablonec nad Nisou.

B) schvaluje

po upřesnění při jednání zastupitelstva stanovené priority, včetně způsobů jejich řešení a termínů jejich plnění

Usnesení ZM č. 343/2008

Movitý majetek ZUŠ a DDM Vikýř

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1. přijetí movitého a ostatního majetku od Libereckého kraje pro DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace v pořizovací ceně 3. 765.146,45 Kč a majetku pro ZUŠ, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace v pořizovací ceně 6.595.149,10 Kč

2. přílohu č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace a přílohu č. 1 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě

Usnesení ZM č. 344/2008

Delegování na Valnou hromadu ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti ČSAD Jablonec a.s. a

A) bere jej na vědomí.

B) deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu ČSAD Jablonec a.s. konanou dne 26.6.2008 v Tanvaldě JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu

C) Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 345/2008

Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou na období 2008-2011

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

Bezpečnostní politiku města Jablonce nad Nisou na období 2008 až 2011.

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

zabezpečit rozpracování opatření v řídících dokumentech města Jablonec nad Nisou a základních složek Integrovaného záchranného systému na kalendářní rok a předkládat je k projednání orgánům města v termínech stanovených v předloženém materiálu.

Usnesení ZM č. 346/2008

Problematika daně z nemovitosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy upřesněné při jednání zastupitelstva

Usnesení ZM č. 347/2008

Schválení podnětu XXXXVI. změny územního plánu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 46. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou předložené pořizovatelem. Důvodem pro pořízení změny je záměr firmy Malina-Safety s.r.o. na vybudování nového obchodního, výrobního a administrativního centra firmy Malina-Safety s.r.o. v bloku vymezeném ulicemi Tržní, Luční, 5.května a stávajícím objektem Schlarafie. V rámci tohoto záměru dojde k zakomponování části stávajícího objektu Schlarafie do areálu firmy.

Usnesení ZM č. 348/2008

Schválení podnětu na pořízení XXXXVII změny územního plánu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení 47. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 349/2008

Schválení upřesnění XXVI. změny územního plánu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněmím § 47 a za použití § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání XXVI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 350/2008

Schválení upřesnění XXIX. Změny územního plánu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněmím § 47 a za použití § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání XXIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 351/2008

Bezúplatný a úplatný převod pozemků z Pozemkového fondu (PFČR)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného a úplatného převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

1. bezúplatný převod pozemků p.č.1058 a p.č.1059 v k.ú. Proseč n.N.

2. úplatný převod pozemků p.č. 887 a p.č. 929 v k.ú. Proseč n. N.

Usnesení ZM č. 352/2008

Vodovod, kanalizace Proseč II - financování 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál Stavba vodovodu a kanalizace Proseč II. a

A) schvaluje

stavbu vodovodu a kanalizaci Proseč II.

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

uplatnit dofinancování realizace projektu v návrhu rozpočtu pro rok 2009.

Usnesení ZM č. 353/2008

Horní Proseč - studie infrastruktury

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

zpracování studie infrastruktury Horní Proseče po upřesnění při jednání zastupitelstva

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města,

zajistit zpracování urbanistické studie řešení území Horní Proseče

Usnesení ZM č. 354/2008

Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se průběhu pořizování XXXVIII. platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

bere jej na vědomí

Usnesení ZM č. 355/2008

Změna ve výborech

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál ke změně ve složení výborů a

A) odvolává

z výboru pro hospodaření s majetkem města

Danu Majorovou, tajemnici výboru k 30.6.2008

B) volí

do výboru pro hospodaření s majetkem města

Lucii Horynovou, tajemnicí výboru k 1.7.2008

Usnesení ZM č. 356/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) dopis paní B. Donátové, Pasecké nám. 2, Jablonec nad Nisou

bere na vědomí

B) dopis pana Břetislava Macouna, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

1. bere na vědomí

2. schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 517.552,- Kč pro Břetislava Macouna, nar. 20.05.1943, bytem Liberecká 2343/148, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce července 2008 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20. dne v kalendářním měsíci a to až do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

Usnesení ZM č. 357/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 29.5.2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 15. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 29. května 2008.

Usnesení ZM č. 358/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 359/2008

Dlouhodobý bankovní úvěr na opravu panelového domu Lipová 3521/9

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

po vyhodnocení nejvýhodnější nabídky uzavření smlouvy o přijetí dlouhodobého úvěru na financování opravy panelového domu Lipová 3521/9 v Jablonci nad Nisou s Českou spořitelnou a.s. (č. smlouvy 1516/08/LCD)

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Jindřich Berounský
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: E. Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 27.6.2008 12:38:32 | přečteno 2291x | Petr Vitvar
load