Zápis 18.12.2008

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 18. prosince 2008 od 9,00 hodin

  • Přítomno: 28 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, Pavel Šourek
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Otakar Kypta, Jindřich Berounský
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 20. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,10 hod. Bylo přítomno 18 členů zastupitelstva.

Omluvil Mgr. Soňu Paukrtovou a pana Pavla Šourka.

Předal gratulace prosincovým oslavencůma ověřovateli zápisu určil Ing. Otakara Kyptu a pana Jindřicha Berounského.

2. Schválení programu

Mgr. Tulpa seznámil přítomné s materiály na stůl a s časováním některých bodů. Oznámil, že se opět bude hlasovat po jednotlivých projednaných bodech, protože se to na minulém jednání ZM osvědčilo.

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Výkup a bezúplatné převody nemovitostí info P

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. V. rozpočtové změny čas. 10,30 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

9. Rozpočtové provizorium na r. 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Majetkový vstup města Jablonce nad Nisou do DPML, a.s. čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Zpráva o financování MHD a účast Jablonce n.N. v DSOJ staženo

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Žádost k IPRM zóny Žižkův vrch a okolí čas. 11,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

15. Obnova vozového parku ČSAD 11,30 hod.

předkládá Petr Vobořil, místostarosta města

16. Schválení podnětu na pořízení 44. změny platného územního
plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

17. Schválení podnětu na pořízení 46. změny platného územního

plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

18. Podněty výborů info P

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

21. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

22. Diskuse

23. Závěr

Doplněné body:

1. dodatek k bodu č.12 Prodej bytů

2. tabulka k bodu č. 20a) Interpelace

3. Pozvánka na školení o veřejných zakázkách

4. Návrh usnesení dnešního jednání ZM

5. Dopis GŘ Dopravního podniku

6. Doplnění grafiky k bodu č.7

Omluvil se za „šotka“ - v deskách zastupitelů byly omylem proházeny jmenovité pozvánky na školení o veřejných zakázkách.

Dále starosta města oznámil stažení bodu 11. a požádal předkladatele JUDr.Pletichu o vysvětlení.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že materiál nebyl projednán s politickými kluby, a proto bude předložen na dalším ZM.

Ing. Pešek navrhl, aby materiál nebyl stahován, ale ponechán v tzv. rozpracovanosti a vzat na vědomí s tím, že se uloží místostarostovi Pletichovi dopracování celého materiálu.

JUDr.Ing.Pleticha trval na stažení materiálu.

Nikdo neměl další doplnění k materiálu a starosta města nechal hlasovat o schválení programu. 21-0-0-2

3. Schválení návrhové komise

Mgr. Tulpa navrhl předsedou návrhové komise Ing. Antonína Schäfera, za členy

JUDr.Ing. Lukáše Pletichu, Ing. Václava Čížka, Ing. Otakara Kyptu a pana Jindřicha Berounského.

Návrh na složení návrhové komise byl přijat 21-0-0-2

4a) Zpráva starosty města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na další jednání kolem objektu Musilových.

Mgr. Tulpa seznámil přítomné s většinovým názorem politických klubů - neustupovat z daných nabídek rodině Musilových. Shrnutí celé kauzy chce předložit v únoru 2009, kde budou navržena další řešení vč. mimosoudního vyrovnání a všichni zastupitelé budou vyzváni k vyjádření svého názoru, jak dále řešit situaci. Právník se vyjádřil k celému procesu s tím, že je to znovu otevřené na dalších 5-6 let. Souhlasí též s názorem, aby starosta města vyzval ministerstvo spravedlnosti, aby pomohlo řešit takto dlouhodobě zanedbávanou věc ze strany soudnictví. Paní Musilové bylo nabídnuto 8 mil. Kč bez bytu.

Pan Vostřák se tázal na objekt ve Slavíkovicích a k čemu slouží.

Mgr. Tulpa odpověděl, že jde o zakoupený objekt MěÚ, který slouží již 10 let k rekreačním účelům zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Je třeba rozhodnout, co s tímto objektem dál (rekonstruovat či prodat).

Pan Vostřák řekl, že objekt byl majetkem Bytového podniku, proč to město kupovalo, když to bylo součástí městského majetku. Dále se tázal na další pokračování stavebních prací v Dolině.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že v r. 1994 byl objekt odprodán městu za zbytkovou účetní hodnotu ve výši 340 tis. Kč, neboť ministerstvo financí neodsouhlasilo přímý bezúplatný převod.

Mgr. Tulpa k dalšímu postupu výstavby v Dolině řekl, že se provádí právní rozbor, jak je napadnutelná uzavřená smlouva s developerskou firmou. Jsou výhrady k termínům.

Ing. Pešek se vrátil k tématu objektu Musilových a řekl, že by mělo být jednoznačně sděleno pí Musilové, že toto zastupitelstvo má určitý názor, který je neměnný do konce volebního období (do r. 2010), aby bylo zřejmé časové ohraničení a zároveň určen finanční limit, do kterého je zastupitelstvo ochotno jít. Existuje zároveň nějaký prostor pro mimosoudní vyjednávání. Apeloval na nějaké stanovisko s dnešním datem.

(9,30 hod. příchod Mgr. Karáska)

Ing. Schäfer se tázal na jednání s panem Pivrncem (starosta města Lučany n. N.) a panem Šubrem (správce konkurzní podstaty) ohledně rozhledny Bramberk.

Mgr. Tulpa řekl, že jednání bylo ohledně zpřístupnění rozhledny z různých stran Jizerek (soukromé pozemky), vč. výstupu na rozhlednu. Jednání budou pokračovat ještě po Novém roce a doufá, že dojde ke shodě.

Ing. Beitl se vrátil k otázce řešení objektu Musilových a připomněl, že pí Musilová má velký závazek k městu a je třeba ji ho důrazně připomenout.

Mgr. Tulpa reagoval, že závazek pí Musilové k městu je cca 4.200 tis.Kč, problém je ale opět soudní řízení a tudíž časová prodleva. S koncepcí dopisu budou zastupitelé seznámeni před oficielním odesláním pí Musilové.

Pan Pelta se tázal starosty města, zda projednával se starostou obce Rádlo přemístění překladiště odpadu z Proseče.

Mgr. Tulpa řekl, že s přemístěním sběrného dvora souvisí další otázky (odvodnění prostoru a jeho úprava - odstřel skály).

Ing. Kypta doplnil, že by šlo o směnu pozemku, nutné jednání s Českými lesy a využít část jejich pozemku. Při jednání bylo upřesněno, že nejde o skládku odpadu, ale o pouhé překladiště.

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Kotlárem, představitelem organizace Romský život a na případnou podporu města této organizaci.

Mgr. Tulpa odpověděl, že pan Kotlár zřídil na vlastní náklady nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (bývalý Svazarm). Požádal o finanční podporu - prostřednictvím komise prevence kriminality. Podpora bude poskytnuta na provoz (nájem na celý rok) ve výši 50 tis.Kč, pokud to schválí ZM v příštím roce.

Mgr. Karásek hovořil o překladišti v lokalitě Rádlo - odstřel skály - z druhé strany silnice od Prahy - nevidí tak velký problém. Jiná lokalita není.

Pan Pelta apeloval na nutnost řešení tohoto problému a v lednu 2009 svolat schůzku všech zainteresovaných a definitivně vyřešit toto překladiště, které špatně působí na investory v Proseči.

Ing. Kypta potvrdil svolání schůzky v lednu 2009 k tomuto problému.

(9,45 hod.příchod Mgr. Žur )

Ing. Pešek se tázal na povolený termín provozu překladiště na Proseči.

Mgr. Tulpa řekl, že odpoví písemně, neboť nikdo nezná přesné datum.

Další dotazy nebyly a předseda návrhové komise dal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-0-1

4b) Zpráva místostarostů

JUDr.Ing.Pleticha pozval na úvod svého vystoupení Mgr. Černého, jednatele Městské správy nemovitostí, který byl vybrán výběrovým řízením koncem srpna, ale do funkce nastoupil až nyní.

Mgr. Černý se v krátkosti představil.

Nebyly žádné dotazy.

Ing. Schäfer se tázal na přípravu cesty do Nova Petropolis v Brazílii s p. Huškem.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že p. Hušek po minulé návštěvě Brazilců zde, přišel na to, že tam má jeho rodina předky a přišel na konzultaci a získat nějaké další informace ke své cestě.

Nebyly další dotazy.

Pan Vobořil neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Pan Vostřák se tázal na záměr získání objektu Preciosy v ul. Gen.Mrázka pro sociální agendu MěÚ a zároveň ho překvapila připravovaná rekonstrukce v objektu v Anenská 5-7.

Pan Vobořil vysvětlil, že objekt Preciosy je již delší dobu na prodej, pro kanceláře ideální - bezbariérový přístup. Starosta byl požádán, aby vedl jednání o možném odprodeji. Objekt v Anenské ul. není nejvhodnější pro sociální odbor, ale částečná rekonstrukce se připravuje.

Mgr. Tulpa potvrdil, že již proběhla jednání s GŘ Preciosy a v této chvíli je požadavek již předán na ekonomické odd. Pokud Preciosa přistoupí na výrazně nižší cenu (7-8 mil. Kč), byl by zájem města tento objekt koupit.

Pan Vobořil doplnil, že ZM bude informováno a materiál předložen ke schválení.

Paní Caklová se tázala na jednání ohledně rozhledny Proseč, jednání s firmou Tomovy parky a VŘ na ředitele Centra sociálních služeb - kolik bylo uchazečů.

Pan Vobořil k rozhledně Proseč řekl, že jednání bylo přímo na místě s majitelem objektu vyhořelé restaurace. V podmínkách kupní smlouvy bylo zajištění přístupu rozhledny. Rekonstrukce rozhledny je v této chvíli dokončena, na jaře by se měla otevírat, měl by být zajištěn správce rozhledny, který zajistí provoz (přistavěná buňka).

Jednání s firmou Tomovy parky - p. Bělohradský - vybavení zahrad mateřských škol příslušným zařízením pro děti.

Výběrové řízení na ředitele Centra sociálních služeb - přihlášeni 4 uchazeči, kteří měli zkušenosti ze sociálních služeb. Bohužel nebyl nikdo vybrán, v polovině ledna bude další VŘ.

Nebyly další dotazy ke zprávě p. Vobořila.

Ing. Kypta ke své zprávě dodal, že dotaz z minulého jednání předkládá dnes jako dodatek k bodu 20.Interpelace - vše, co se týká přehrady vč. plánku.

Pan Vostřák se tázal na změnu územního plánu v souvislosti se stavbou CRESTYL.

Ing. Kypta vysvětlil, že jde o změnu ÚP vzhledem k parkovišti před objektem v prostoru parku - zůstane park, ale může být parkováno pod parkovištěm.

Pan Vostřák se tázal na jednání s panem Petráněm - Metrostav - vodní štola.

Ing. Kypta řekl, že probíhá normální postup a bude výběrové řízení na dodavatele dokumentace stavby.

Pan Vostřák kritizoval reklamní výlep v centru města a v městské památkové zóně a žádal informace o povolení těchto reklam. Územní rozhodnutí pro stavbu v ul. Lipanská, když 28.11.2008 bylo teprve zahájeno územní řízení.

Ing. Kypta reagoval, že město nemělo vyřešenou hromadnou dopravu a její odklonění, celá stavba bude posunuta na termín od 1.1.2009.

Nebyla další diskuze a Ing. Schäfer nechal hlasovat o navrženém usnesení

23-0-0-4

Mgr. Tulpa upozornil na časování bodu 10.

10. Majetkový vstup města Jablonce nad Nisou do DPML, a.s.

čas. 10,00 hod.

předkládá: JUDr.Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha neměl doplnění a přivítal GŘ DPML, a.s. pana Jiřího Veselku, který byl připraven zodpovědět případné dotazy. Předkladatel upozornil na vystavené plánky v zadní části jednací síně. Informoval, že město bude mít předkupní právo k těmto pozemkům. Jde o pozemky pod stávající tramvajovou tratí.

Ing. Pešek diskutoval o některých místech, kde se tramvaj kříží s komunikacemi a pozemky by zde mohly ohrožovat investiční záměry města. Dále upozornil na konfliktní místa u starých lázní, v ul. Tovární a v ul. Vodní.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že nejkonfliktnější je prostor kolem Dolního nádraží, další prostor je mezi lázněmi a učilištěm v prostoru tramvajové tratě. Požádal pana Veselku o komentář k problémovým přechodům.

Pan Veselka uvedl, že dopravní podnik je v Liberci 80% vlastníkem pozemků pod kolejemi a vychází městu vstříc v jeho požadovaných změnách.

(10,10 hod. příchod MUDr. Jörg)

Ing. Schäfer se přimlouval k úpravě a otevření křižovatky u lázní.

Nebyla další diskuze a předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení A) 25-1-2-0

B) 24-1-2-1

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení 23-0-0-5

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení 24-0-0-4

7. Výkup a bezúplatné převody nemovitostí

info P

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil na „tiskového šotka“ na webových stránkách, dále neměl doplnění a nebyla žádná diskuse.

Předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení 23-0-0-5

9. Rozpočtové provizorium na r. 2009

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Ing. Vítová okomentovala krátce tradiční materiál.

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl přijat 23-0-0-5

12. Prodej bytů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel upozornil na dodatek k matriálu, žádost občanů o změnu zařazení objektu do jiné kategorie.

Paní Caklová navrhla odprodej ve skupině B a tázala, zda byli obyvatelé včas informováni o možnostech odprodejů a jak postupovat.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že obyvatelé byli informováni o všech možnostech.

Paní Caklová podala protinávrh - přeřazení bytu do skupiny E.

Další diskuze nebyla, proto předseda návrhové komise dal hlasovat o protinávrhu přeřazení bytu ze skupiny E do B 11-11-3-3

Dále se hlasovalo odděleně o původní návrhu - schvaluje 26-0-0-2

a dodatku na stůl - neschvaluje 16-7-3-2

13. Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek doplnil, že finanční výbor projednal materiál, ale oponoval myšlenkou, zda neměl být nový správce finančních prostředků vybrán ve výběrovém řízení. Objem částky i efekt jsou značné.

Bc. Frič řekl, že se tento případ výběrového řízení netýká, neboť nedochází k výdajům z prostředků města. Výhodou smlouvy s J&T BANKA, a. s. je rychlé jednání, dohadování s jinou bankou trvalo několik měsíců.

Ing. Vítová doplnila, že s touto bankou již byly uzavřeny smlouvy o termínovaných vkladech a výhodou je u tohoto vkladu, že získané prostředky z termín. vkladu se daní pouze účetně ve výdajích a neodvádí se.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise nechal odhlasovat navržené usnesení 24-0-2-2

8. V. rozpočtové změny

čas. 10,30 hod.

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Mgr. Tulpa přivítal všechny zpracovatele.

Předkladatel dodal, že jsou všichni připraveni k zodpovězení dotazů.

Ing. Vítová řekla, že město si nemuselo brát v r. 2008 úvěr 50 mil. Kč, ale tuto částku uspořilo na jiných výdajových položkách.

Ing. Pešek doplnil, že finanční výbor materiál projednal, ale při hlasování nebyla přítomna nadpoloviční většina členů (přijato jen 4 hlasy).

Nebyla další diskuse a hlasovalo se o navrženém usnesení 19-0-4-5

16. Schválení podnětu na pořízení 44. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že jde o narovnání chyby z minulých let, kdy nemovitost je zařazena na pozemku jako PK - parky a to znemožňuje rekonstrukci stávajícího objektu. Vyznačená změna ÚP je do B2 (Novoveská ul.).

Nebyla žádná diskuse a návrh usnesení byl schválen 25-0-0-2

17. Schválení podnětu na pořízení 46. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vysvětlil změnu ÚP - sjednocení části pozemku S3 - objekt Malinových a stávajícího objektu Schlaraffie.

Pan Vostřák se tázal na zátopovou část oblasti u tohoto pozemku.

Ing. Kypta řekl, že povodňová štola se bude realizovat cca v r. 2011, což bude asi stejný termín rekonstrukce objektu Schlaraffie.

Nebyla další diskuse a předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-0-3

18. Podněty výborů

info P

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění

Paní Caklová se odvolala na dopis občanů Proseče ke stánku a nesouhlas s jeho umístěním.

Mgr. Tulpa upozornil na písemné vyjádření tajemníka MěÚ. V této chvíli je celý proces zastaven až do dalšího jednání rady města.

Nebyla další diskuze a návrh usnesení byl odhlasován 23-0-1-4

19. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa upozornil na variantní řešení žádosti pí Jarmily Duždové.

Pan Vostřák komentoval celý případ a tázal se, proč se to nechalo dojít k tak vysoké částce (nájem 1.200 Kč - dluh 1.495.139 Kč). Žádal bližší vysvětlení k celému případu, zda paní v bytě bydlela a neplatila, a pokud tam bydlela, jak je možné, že jí někdo toleroval neplacení, a kdo za to odpovídá.

Mgr. Tulpa řekl, že pohledávka je z r. 1994 a písemnou odpověď podá Mgr. Teufl, který má dnes soudní jednání v Liberci.

Ing. Pešek doplnil, že finanční výbor se cca v červnu touto otázkou zabýval a žádal o bližší informace, jak by se těmto narůstajícím dluhům dalo předejít. Část starých dluhů bylo odpuštěno a právním odd. bylo řečeno, že další vymáhání dluhů nelze. Prostřednictvím zápisu se přenesla na tajemníka úřadu žádost finančního výboru o předložení metodiky, jak se bude v budoucnu předcházet narůstajícím dluhům (především narůstající penále). Je třeba na to mít jasnou účetní a právní ochranu, jak tomu předejít. Žádá předložit ZM jasné stanovisko.

PhDr. Fojtíková řekla, že argument paní Duždové nemožnosti splácet dluh, protože je dotyčná vedená na úřadu práce, není odůvodnitelný, protože práce je, zejména u nekvalifikovaných profesí.

Mgr. Tulpa souhlasí s předřečníky a žádá právní odd. o vysvětlení důvodu, proč dluh narostl do této výše a jaké budou další postupy, aby k tomu nedocházelo.

JUDr.Ing.Pleticha zdůvodnil, že všechny dluhy musely jít soudní cestou (ochrana nájemníků) a dříve nikdo nemohl být vystěhován.

Pan Vostřák upozornil, že paní bydlí nyní v ul. Růžová 5 a dluh je za byt Na Vršku 3921/2. Žádal vysvětlení, od kdy bydlí jinde.

JUDr.Ing.Pleticha ještě jednou řekl, že všechny výpovědi nájemníků se řešily soudní cestou, proto ta prodleva.

Mgr. Tulpa navrhl doplnit usnesení o bod C) ukládá starostovi města, písemně odpovědět Ing. Peškovi a panu Vostřákovi na jejich dotazy ohledně vysokého dluhu.

Ing. Schäfer navrhl hlasovat o A) bere na vědomí, B) schvaluje var.I. a C) ukládá starostovi města 26-0-2-0

20. INTERPELACE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal zastupitelů, kteří předložili písemné interpelace, zda jsou spokojeni s odpověďmi.

Ing. Pešek je spokojen.

Ing. Schäfer je spokojen a doplnil o stanovisko klubu ODS, aby byl doplněn sloupec o politickou příslušnost.

JUDr. Karlovský se tázal, zda by zastupitelé souhlasili se zveřejněním politické příslušnosti na webových stránkách města.

Ing. Beitl navrhl uvedení klubové příslušnosti, aby občané věděli, kam se obrátit.

Mgr. Tulpa podpořil tento návrh a požádal zastupitele, aby uvedli politickou i klubovou příslušnost, a souhlas či nesouhlas se zveřejněním této informace na internetu.

Mgr. Tulpa se tázal Ing. Beitla a pana Vostřáka, zda byli spokojeni s odpovědí na ústní interpelace.

Ing. Beitl řekl, že si myslel, že celá záležitost kolem Tajvanu je již ve stádiu projektové dokumentace, ale pokud není, pak mu odpověď stačí.

Pan Vostřák okomentoval historii ulic ve městě, uvedení starých názvů ulic je nadstandard. Kritizoval nejasné označení stávajících ulic odkud a kam (Mozartova a U Hřiště). S odpovědí tajemníka je spokojen.

b) Nové interpelace

Písemné interpelace nebyly žádné.

Ústní interpelace:

Pan Vostřák se tázal, zda je ve městě dostatek elektřiny. Občané se táží, zda bude k tomuto oznámeno nějaké stanovisko města.

Ing. Kypta řekl, že probíhá jednání o výstavbě nové trafostanice JIH (jednání s majiteli pozemků, obcházení ekosystému, přístupy přes pozemky firmy BAK). V r. 2010 by to mělo být dokončeno, do té doby budou potíže - (bude rozkopané město, výměna vedení).

Protože p. Vostřákovi odpověď nestačila, požádal starosta města, aby Ing. Kypta přidal písemnou odpověď.

Nebyla další interpelace.

Ing. Schäfer nechal hlasovat o navrženém návrhu vč. doplnění, že zastupitelé souhlasí s uveřejněním jejich politické a klubové příslušnosti na webových stránkách města 27-0-0-0

21. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník města

K tomuto bodu nebyla žádná diskuze a předseda návrhové komise nechal hlasovat o navrženém usnesení 25-0-0-2

14. Žádost k IPRM zóny Žižkův vrch a okolí

čas. 11,00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Habadová, jako zpracovatelka materiálu řekla, že již 20. listopadu byl tento materiál předběžně předložen a očekává dotazy zastupitelů. Představila též Ing. Jana Doležala, zástupce společnosti První regionální rozvojová, a.s., který pomáhal zpracovat některé dílčí žádosti.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda je možné doplnit indikativní seznam o objekt Bytový dům Nová Pasířská 9, 11 a 13.

Mgr. Habadová řekla, že pokud v seznamu některý objekt není uveden, neznamená to, že se nemůže dodatečně přihlásit. Nemůže nyní ale slíbit, že do seznamu bude zapsán, váže se to na další věci, které jsou v dokumentu popsány. Slíbila ale, že se o to pokusí. Zítra se tato žádost musí předložit na ministerstvo pro místní rozvoj a nějaké úpravy nyní by z časových důvodů nebyly možné. Řekla, že se sešly i další záměry z této zóny. Pokud budou požadované finance z EU schváleny, budou podpořeny připravené a jasné projekty.

Ministerstvu se předkládá usnesení ZM o schválení žádosti k Integrovanému plánu rozvoje města zóny Žižkův vrch a okolí.

Ing. Pešek komentoval materiál na CD. Jsou v týmu uvedení vrcholoví představitelé města, ale řadoví zastupitelé z této lokality tam nejsou. Měl pocit, že to je trochu diskriminační výběr části města vůči ostatním lokalitám města, které také potřebují svou obnovu a město bude muset hledat způsoby financování.

Mgr. Tulpa se ohradil proti slovu diskriminace a vysvětlil, že ze tří lokalit, které byly vybrány, jedině tato splňovala minimálně 3 z 10 uvedených kritérií. U lokality Mšeno se počítá, že bude další v pořadí obnovy. Rozvoj lokality Šumavy je pouze v rekonstrukci domů, ale kritéria podmínek dotací tato lokalita nesplňuje. Jedním z kritérií byly i majetkoprávní vztahy a Žižkův vrch byl jedním z „nejčistších“.

Mgr. Habadová řekla, že předložená organizační struktura byla takto navržená a předložená 20. 11. 2008 a byla schválena bez připomínek. Pokud budou mít zastupitelé zájem o spolupráci, budou vítání v jakékoliv skupině.

Mgr. Tulpa řekl, že již schválené složení komisí 20.11. by nebylo dobré měnit, znamenalo by to zdržení v předložení žádosti, a s tím nesouhlasí.

Mgr. Habadová ještě doplnila, že v materiálu je napsáno, že vlastní dotace na bytové domy bude 40%, pokud to EU schválí. Včera došla zpráva, že to sváleno již je a ze Svazu měst a obcí má informaci, že bude možné uplatnit i 60% (pro malé podniky - družstva).

PhDr. Fojtíková řekla, že pro zařazení do projektu byl dán nějaký termín, a pokud se nyní zařadí něco dalšího, bude to nespravedlivé vůči ostatním, kteří termín respektovali. Buď by se měl termín prodloužit pro všechny, nebo nic neměnit. Navíc si umí představit, kolik je za tím práce při sestavování a případné změně.

Mgr. Tulpa řekl, že město může dotáhnout celý projekt do konce, protože si to pohlídá. Pokud si žádosti podají soukromí podnikatelé se svými projekty, není u nich jisté, že projekty dokončí. Město musí splnit určité % účast projektů, které přihlásilo. Sám by se novým vstupům nebránil, aby dostaly šanci i další projekty.

Ing. Doležal doplnil, že již zpracovaný indikativní seznam není úplně striktní, není to nutně realizovaný seznam.

RNDr. Čeřovský řekl, že mu stačí vysvětlení Mgr. Habadové a respektuje daný časový sled.

Mgr. Habadová ještě upozornila, že poslední dva projekty, uvedené v předloženém seznamu, půjdou do TOPu, na které bude 10% bonifikace. Další zajímavá informace pro majitele bytových domů je také to, že financování bude po etapách, proto by se nemusely žádat úvěry na celou realizaci projektu. Informovala přítomné, že po vyhlášení výzvy, budou 3 měsíce na podání žádosti, bude školení pro majitele domů. Předem budou informace pro občany, aby měli víc jak 5 měsíců na seznámení se s celým projektem. Budou vyzvány banky, aby k těmto projektům nabídly své služby. Vyzvala zastupitele, aby se v případě svého zájmu zapojili do některé z komisí, ještě bude v případě schválení žádosti určena hodnotící komise.

PhDr. Fojtíková doplnila, že všichni byli informováni o indikativním seznamu a jen nechce, aby se vytvářeli jiné podmínky než měli jiní zájemci. Podpoří každý projekt, který bude smysluplný a bude o něj zájem.

Nebyla další diskuze a Ing. Schäfer dal hlasovat o navrženém usnesení o schválení žádosti 23-0-0-4

15. Obnova vozového parku ČSAD

11,30 hod.

předkládá Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a přivítal Ing.L. Wejnara, GŘ ČSAD, a.s. a požádal ho o komentář k materiálu. Dále doplnil, že materiál projednal finanční výbor a doporučil ho ke schválení.

Ing. Wejnar řekl v krátkosti o plánovaných nákupech v novém roce. Jeden z nových autobusů byl vystaven na půl hod. před radnicí. Nákupy autobusů by byly na alternativní pohon - zemní plyn - v současné době zapůjčen 1 autobus na zemní plyn do 10.1.2009.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že má výhrady k předkládanému hospodaření MHD, ale ponechá to až na avizované jednání v lednu 2009.

RNDr. Čeřovský měl připomínku, že jde o náklady r. 2009, a proto by mělo být uloženo místostarostovi Pletichovi zařadit tento návrh do rozpočtu města 2009.

Ing. Pešek řekl, že měl stejnou připomínku. Předpokládá, že v diskusi se bude hovořit o nějakých rezervách ČSAD.

Nebyla další diskuze.

Předseda návrhové komise přečetl upravené usnesení A) bere na vědomí, B) schvaluje příspěvek, C) ukládá 27-0-0-0

22. Diskuse

Ing. Pešek se vrátil k ceně za odpady pro příští rok. Argumentoval dopadem na další volební období nového zastupitelstva. Zdržování ceny za odpady se jeví jako precedens pro zastupitelstvo. Problém není tak dramatický a byl by schůdným nástupem pro další roky. Nárůst ceny po 5 letech bude velmi vysoký. Navrhuje vrátit problém k řešení a upravit cenu od dalšího termínu.

Ing. Kypta řekl, že si uvědomuje, že placená částka městem je vysoká a že část občanů poplatkům uniká. Musí se udělat propočet zákonného poplatku na každého občana (kojenec až důchodce) a porovnat, co je pro město výhodnější.

Pan Pelta apeloval na zastupitele, aby pomohli s financováním mládežnického sportu v Jablonci pro r. 2009, neboť není podpora podnikatelů a i minimální finanční prostředky sportovní mládeži pomůžou. Žádá město o podporu ve výši 10 mil. Kč na sociálně patologické jevy a mládežnický fotbal.

Ing. Beitl žádal o doplnění a aktualizaci materiálů ZM na internetu, může to sloužit jako archiv, ale musí být kompletní. Dále navrhl, aby se usnesení a zápisy ZM přestaly papírově rozesílat, když jsou též k dispozici na webových stránkách.

Mgr. Tulpa podpořil návrh, ale zatím je na vůli zastupitelů, zda chtějí materiál v papírové podobě.

Ing. Pešek upozornil na zábradlí u přehrady mezi bazénem a městskou halou. Doporučil okamžitou výměnu a nainstalování kvalitního silného zábradlí.

Mgr. Špoták reagoval na žádost pana Pelty o finanční příspěvek pro mládež. Pokud se částka rozdělí do sféry kulturní i sociální, tak ho podpoří.

Mgr. Tulpa upozornil, že v Jablonci je cca 70 sportovních organizací a pokud by se mělo přispívat do všech sfér, pak by na školství peníze nezbyly.

Pan Vobořil konstatoval, že finanční situace pro řadu neziskových organizací bude v r. 2009 problémová. Nové vedení libereckého kraje bylo požádáno o navýšení financí na Projekt sociálně patologických jevů. V loňském roce jsme získali 1,5 mil. Kč. ZM bude předložen návrh na navýšení rozpočtu v sociální oblasti a navýšení grantového systému pro r. 2009.

Pan Vostřák kritizoval dláždění ve městě, které je někde nahrazeno drtí a je špatná údržba. Tázal se, kdo nese za stav zodpovědnost.

PhDr. Fojtíková se vrátila k bodu č. 16 a tázala se, jak byla možná stavba v nezastavitelné ploše PK. Jeví se to jako černá stavba, kterou tímto ZM tiše legalizuje. Pokud to tak je, pak s tím nesouhlasí. Pak stručně reagovala na trh práce a žádá vytvoření více míst pro veřejně prospěšné práce (VPP). Uvítala by vytvoření místa pro pracovníka, který by měl na starost tyto pracovníky a staral by se o celý úklid města.

Mgr. Tulpa reagoval, že je škoda, že se nevyjádřila k bodu 16 při jeho projednávání a požádal Ing. Jakoubka o objasnění situace.

Ing. Jakoubek řekl, že jde o historickou chybu. V I. etapě územní dokumentace byla v podkladech od projektanta zanesena chyba - řešily se plochy kolem koupaliště a nezohlednila se stávající stavba, která skutečně není černá a má své řádné dokumenty.

JUDr.Ing.Pleticha se vyjádřil k VPP - město má své zkušenosti, nejsou dobré. V Technických službách jsou rádi, že je již nemusejí zaměstnávat - program skončil. Dále uvedl několik příkladů - úklid hřbitova a města.

JUDr. Karlovský doplnil, že se město snažilo těmto sociální skupinám pomoci, ale bohužel se špatnou zkušeností.

PhDr. Fojtíková řekla, že si je vědoma těchto problémů. Jde o promyšlený systém dozorců. Od příštího roku bude velice výrazné zpřísnění podmínek pro tuto práci.

Ing. Schäfer řekl, že by rád přešel na CD podobu materiálů místo papírových.

Ing. Pešek se vrátil k rozpočtu a k jeho 2. verzi čtení. Hovořil o navýšení částky na podporu sociálně patologických jevů. Uvedl, že město dostalo podporu kraje ve výši 22 mil. Kč a 23 mil. Kč na akci Sokolí, ale za 45 mil.Kč by se dalo udělat více „muziky“ než je zázemí ke škole a přimlouvá se za změnu dotačního titulu a přehodnocení rozpočtu z pohledu krize (nutná oprava smuteční síně). Některé nezasmluvněné akce by se měly potlačit - dát je do rezervy, a raději udělat několikrát do roka rozpočtové změny, aby se upřednostnily akce nutné.

Mgr. Tulpa upozornil na dopis pana Luboše Wejnara, který bude předmětem jednání ZM na lednovém zasedání.

Pan Vostřák poděkoval za celoroční práci zaměstnancům MěÚ.

MUDr. Jörg komentoval volební program a jeho plnění. Odvolal se na jeden z bodů - zachování ceny za komunální odpad. Schodek mezi stávající cenou a budoucí se může postupně upravovat. Prostor pro jednání s dodavatelem stále je, kalkulace dopravy může být za jiných podmínek.

Mgr. Tulpa vyzval zastupitele k účasti na sportovním klání v Městské hale a pak k účasti na připraveném společenském večeru.

Poděkoval všem za účast a vyzval členy rady města, aby zůstali na krátké jednání mimořádné rady města.

Jednání 20. ZM bylo ukončeno ve 12,15 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Ing. Otakar Kypta, Jindřich Berounský

Vytvořeno 26.1.2009 12:37:20 | přečteno 1995x | Petr Vitvar
load