Usnesení 18.12.2008

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 18. prosince 2008

Usnesení ZM č. 456/2008

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 457/2008

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 458/2008

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

prodej objektu č.p. 1242 (Revoluční 15) na st. p. č. 1637 včetně st.p.č. 1637 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) manželům Mgr. J. J., trvale bytem .., PSČ 466 02, Jablonec nad Nisou a panu J. J., trvale bytem ., PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 2.256.000,- Kč s tím, že 1.856.000,- Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 400.000,- Kč bude proinvestováno do 30ti měsíců od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího pláště objektu.

Usnesení ZM č. 459/2008

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků a :

A) schvaluje

1. prodej části p.p.č. 2408/2 nově označené jako st.p.č. 6781/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod přístavbou garáže u rodinného domu panu V. J., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej st.p.č. 608/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží manželům A. a H. F., bytem . ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 6.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej p.p.č. 985/6 o výměře 470 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 904/4700 paní M. B., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 987/4700 panu J. C., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 979/4700 manželům E. a Z. L., všichni bytem ., ideální spoluvlastnický podíl ve výši 852/4700 panu P. J., bytem ., Jablonec n.N. a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 489/2350 paní V.V., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 70.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4. směnu p.p.č. 1750/1 o výměře 531 m2 a p.p.č. 1752/13 o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. (celkem 581 m2) ve vlastnictví města Jablonce n. N. za p.p.č. 1750/7 o výměře 49 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví manželů M. a Ing. L. P., bytem . Rychnov u Jablonce n. N. s finančním vyrovnáním ve prospěch města ve vzájemně dohodnuté výši 154.280,- Kč s tím, že finanční vyrovnání bude uhrazeno při podpisu směnné smlouvy.

5. prodej p.p.č. 504/13 o výměře 593 m2 v k.ú. Kokonín panu P. H., bytem ., Jablonec n. N. za účelem zahrady za vzájemně dohodnutou kupní cenu 88.950,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

6. prodej p.p.č. 2004/2 o výměře 954 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům J. a J.N., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 333.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7. prodej p.p.č. 731/1 o výměře 375 m2 v k.ú. Rýnovice za účelem výstavby rodinného domu manželům P. H., bytem ., Jablonec nad Nisou aj. H., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 301.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8. prodej p.p.č. 1144/1 o výměře 3120 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady panu D. V., bytem ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 800.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a dále s tím, že přes část pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu k objektu č.p. 4500 na st.p.č. 1146/3 a k p.p.č. 1146/2 vše v k.ú. Mšeno n. N.

9. prodej p.p.č. 1307/7 o výměře 235 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ paní H. P., bytem .., Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ manželům J. a E. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 42.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

10. prodej p.p.č. 1307/1 o výměře 171 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady u objektu Bytovému družstvu Svatopluka Čecha 457, IČ 27266508, se sídlem Svatopluka Čecha 7, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 25.650,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

11. prodej p.p.č. 383/1 o výměře 1144 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ slečně J. Z., bytem ., Jablonec nad Nisou a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ panu R. F., bytem ., Turnov za vzájemně dohodnutou kupní cenu 605.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

12. prodej p.p.č. 324/3 o výměře 856 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu Ing. K. K., bytem ., Liberec za vzájemně dohodnutou kupní cenu 273.920,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

13. prodej p.p.č. 324/1 o výměře 162 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu panu M. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 45.360,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

14. prodej p.p.č. 608/28 o výměře 486 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem rozšíření zázemí společnosti Centrum vína, s.r.o., IČ 270 693 03, se sídlem Komenského 23/791, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 121.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

15. prodej p.p.č. 940/6 o výměře 141 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem scelení svých nemovitostí manželům Ing. M. a R. R., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 28.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

16. prodej p.p.č. 1529/4 o výměře 48 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přístupu manželům P. a M. Š., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 14.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

17. prodej p.p.č. 731/20 o výměře 53 m2 a p.p.č. 1000 o výměře 92 m2 v k.ú. Kokonín za účelem ucelení nemovitostí manželům P. S., bytem ., Liberec 6 a S. S., bytem ., Liberec 6 za vzájemně dohodnutou kupní cenu 47.850,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

18. prodej p.p.č. 1802/3 o výměře 445 m2 a st.p.č. 928 o výměře 28 m2 vše v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a ucelení nemovitostí Ing. O. K., bytem ., Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 47.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

19. prodej p.p.č. 918/52 o výměře 286 m2 a p.p.č. 918/53 o výměře 107 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům P. a M. K., bytem . ., Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu 113.970,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

20. prodej p.p.č. 1426/7 o výměře 426 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem ucelení areálu společnosti Soare sekt, a.s., IČ 63144964, se sídlem Podhorská 74b, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 85.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

21. uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy“ ve znění dle důvodové zprávy na prodej pozemkové parcely č. 119/1 - ostatní plocha, o výměře 795 m2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou včetně jejich veškerých součástí a příslušenství za účelem investiční výstavby se společností EUBE a.s. se sídlem Kateřinská 13, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 25110586 za vzájemně dohodnutou kupní cenu 834.750,- Kč.

22. dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí s tím, že termín vyklizení budovy bez č.p./č.ev. na st.p.č. 99/2 v katastrálním území Jablonec nad Nisou (tělocvičny v Jugoslávské ulici) bude k 30.6.2009. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

B) mění

1. usnesení č. 363/2008/A/4 ze dne 25. 9. 2008 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1078/17 o výměře 57 m2 v k.ú. Jablonec n.N. panu V. L., bytem .., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 5.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2. usnesení č. 363/2008/A/4 ze dne 25. 9. 2008 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1078/20 o výměře 11 m2 v k.ú. Jablonec n.N. manželům MUDr. P. a M. Z., bytem ., Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3. usnesení č. 283/2008/A/15 ze dne 24.4.2008 a to tak, že schvaluje směnu části p.p.č. 463/5, geometrickým plánem označené jako p.p.č 463/18 o výměře 3 m2 a p.p.č. 463/17 o výměře 26 m2 v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Jablonecké nástrojárny, s.r.o., Želivského 3528/11, Jablonec n.N., IČ 25005103 za p.p.č. 2011/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví města Jablonec n.N. s doplatkem Jablonecké nástrojárny s.r.o. ve výši 2.250,- Kč.

C) ruší

1. usnesení č.123/2007/A/5 z 13. 9. 2007.

2. usnesení č.120/2006/A/9 z 22. 6. 2006.

Usnesení ZM č. 460/2008

Výkup a bezúplatné převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupu a bezúplatných převodech nemovitostí a

schvaluje

1. výkup části p.p.č. 925/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 925/3 o výměře 172 m2 v k.ú. Proseč n.N. od vlastníků pana V. B. a paní M. S., oba bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 43.000,- Kč.

2. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4470, kterou se bezúplatně převádí p.p.č. 2692/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ: 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

3. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4471, kterou se bezúplatně převádí p.p.č. 781/16, ostatní plocha, zeleň, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ: 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou

4. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/JN/2008/4469, kterou se bezúplatně převádí p.p.č. 908/46, ostatní plocha, manipulační plocha, v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha, IČ: 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 461/2008

V. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 34. - 64. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1 395 341 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 9.10.2008 a 4.12.2008. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 6. - 8.

C) pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města,

vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových změn za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2008 s tím, že tyto rozpočtové změny budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení v rámci závěrečného účtu v červnu 2009.

Usnesení ZM č. 462/2008

Rozpočtové provizorium na rok 2009

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

pravidla hospodaření města Jablonce nad Nisou v roce 2009 před schválením rozpočtu na rok 2009 uvedená v důvodové zprávě

Usnesení ZM č. 463/2008

Majetkový vstup města Jablonec nad Nisou do Dopravního podniku města Liberce, a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

vložení pozemků označených parcelním číslem p.p.č. 2956 o výměře 59 m2, p.p.č. 362/5 o výměře 1102 m2, p.p.č. 362/87 o výměře 860 m2, p.p.č. 362/88 o výměře 57 m2, p.p.č. 362/91 o výměře 26 m2, p.p.č. 326/92 o výměře 39 m2, p.p.č. 362/94 o výměře 2 m2, p.p.č. 2533/3 o výměře 96 m2, p.p.č. 2637/8 o výměře 4197 m2, p.p.č. 766/9 o výměře 6 m2, p.p.č. 745/130 o výměře27 m2, p.p.č. 745/131 o výměře 69 m2, p.p.č. 745/132 o výměře 8 m2, p.p.č. 2352/35 o výměře 1709 m2, p.p.č. 2352/37 o výměře 84 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou jako nepeněžitého vkladu města Jablonec nad Nisou do základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Liberec, a.s. IČ: 473 11 975 se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ: 461/71.

B) pověřuje

JUDr. Ing Lukáše Pletichu, místostarostu města,

aby zastupoval město Jablonec nad Nisou při jednáních a v rámci činnosti valné hromady.

Usnesení ZM č. 464/2008

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

schvaluje

prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Pražská 105/604

604/4 Š. R. 1969 …,- Kč

Š. K. 1972

B. Němcové 4/3656

3656/4 K. J. 1965 …,- Kč

Podhorská 44/911

911/2 Č. B. 1967 …,- Kč

Podzimní 23/1243

1243/4 J. Č. 1962 …,- Kč

E. Č. 1962

1243/6 T. A. 1929 …,- Kč

Usnesení ZM č. 465/2008

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

neschvaluje

přeřazení objektu Pobřežní 19/3918, 21/3919 v Jablonci nad Nisou ze skupiny „E“ (objekty, které si město ponechá ve vlastnictví) do skupiny „B“ (objekty prodávané po bytech) a prodej bytových jednotek v daném objektu dle stávající Metodiky prodeje bytů ze dne 29. 6. 1995 a doporučuje jednat o dané věci až po zpracování komunitního plánu a koncepce bytové politiky.

Usnesení ZM č. 466/2008

Zhodnocení dočasně volných finančních prostředků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o zhodnocení dočasně volných finančních prostředků a

schvaluje

investování volných finančních prostředků formou termínovaných vkladů

Usnesení ZM č. 467/2008

Žádost k IPRM zóny Žižkův vrch a okolí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené důvodové zprávy o „Žádosti k Integrovanému plánu rozvoje města zóny Žižkův vrch a okolí“

schvaluje

žádost k Integrovanému plánu rozvoje města zóny Žižkův vrch a okolí včetně požadovaných příloh

Usnesení ZM č. 468/2008

Obnova vozového parku ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o obnově vozového parku ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. a

A) bere na vědomí

zprávu o vývoji obnovy vozového parku v ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.

B) schvaluje

příspěvek na obnovu vozového parku ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. pro rok 2009 ve výši 10 mil. Kč

C) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zařadit částku ve výši 10 mil. Kč do návrhu rozpočtu města Jablonce nad Nisou na r. 2009

Usnesení ZM č. 469/2008

Schválení zadání 44. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 44. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 470/2008

Schválení zadání 46. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zadání 46. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 471/2008

Podněty výborů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty osadního výboru Proseč nad Nisou a

bere na vědomí

podnět č. 1 (45. změna ÚP), podnět č. 2 (stánek v Široké ul.), podnět č. 3 (kanalizace na Horní Proseči), podnět č. 4 (vytíženost ul. Horní a Široké)

Usnesení ZM č. 472/2008

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

dopis paní Jarmily Duždové, Růžová 5, Jablonec nad Nisou

A) bere na vědomí

B) schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 1.495.139 Kč pro Jarmilu Duždovou, nar. 24.7.1963, trvale bytem Na Vršku 3921/2, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce leden 2009 měsíčně částku 500 Kč, se splatností vždy do 25.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

C) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města,

písemně odpovědět Ing. Peškovi a panu Vostřákovi na jejich dotazy

Usnesení ZM č. 473/2008

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 20.11. 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 19. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 20. listopadu 2008.

B) souhlasí

s uvedením politické a klubové příslušnosti zastupitelů a zveřejněním na internetových stránkách města

Usnesení ZM č. 474/2008

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. Antonín Schäfer
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 5.1.2009 10:47:48 | přečteno 1901x | Petr Vitvar
load