Zápis 13.12.2007

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 13. prosince 2007 od 9,00 hodin.

  • Přítomno: 29 členů zastupitelstva
  • Omluven: Ivo Bartoněk
  • Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Karásek, Ing. František Pešek
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 10. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod.

Byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (21 členů) a postupně přicházeli další zastupitelé.

Mgr. Tulpa omluvil pana Ivo Bartoňka (zahraniční cesta) a Ing. Václava Čížka, který se dostaví poději.

Dále pogratuloval členům zastupitelstva, kteří měli narozeniny v době od minulého jednání ZM nebo je oslaví do konce roku 2007.

Starosta města určil ověřovateli zápisu Mgr. Petra Karáska a Ing. Františka Peška. Dále seznámil přítomné s programem jednání a s materiály, které byly předloženy na stůl:

1) Koncepce dopravní infrastruktury

2) Zápis 17. RM

3) Usnesení 18.RM

4) Zpráva o průběhu přípravy výstavby seniorské rezidence Bezručova (jako bod 24b)

5) Pozvánka pro zastupitele na večer v ZUŠ

K programu byly tyto připomínky:

Mgr. Paukrtová řekla, že předložený materiál k rekonstrukci objektu v Bezručově ul. nebyl řešen ve výboru pro hospodaření s majetkem města, a proto nedoporučuje jeho projednávání.

Pan Vostřák navrhl stáhnout bod 15), neboť se teprve příští úterý bude projednávat v dopravní komisi.

RNDr. Čeřovský řekl, že k materiálu 24b) je usnesení, které by mělo schvalovat jakýsi dodatek, ale není k tomu důvodová zpráva. A tázal se, proč je tento důležitý materiál zařazen až na stůl.

Ing. Kypta vysvětlil, že koncept dodatku je připraven, pokud bude bod zařazen do programu.

Mgr. Karásek podpořil návrh p. Vostřáka o stáhnutí bodu 15).

Mgr. Tulpa se tázal předkladatele, zda souhlasí se stáhnutím bodu 15) z programu.

Ing. Kypta upozornil, že jde o první krok projednávání - schválení podnětu k pořízení změny územního plánu tak, aby nebyla ohrožena možnost získání dotace (Ovocný trh - autobusové nádraží). Navrhl nechat v programu a hlasovat o něm.

Pan Vobořil řekl, celá záležitost souvisí s infrastrukturou města.

Mgr. Karásek řekl, že další důvod ke stáhnutí z programu je nevyjasněnost podkladů v materiálu. Navrhl odložit na příští ZM.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že neschválením materiálu se bude brzdit investorský záměr firmy Luxemburg-Invest, neboť nedostanou nové územní rozhodnutí.

Paní Caklová a pan Vostřák nesouhlasili s předloženým materiálem, neboť nebyl předem projednáván v žádné komisi ani výboru.

Mgr. Tulpa se tázal znovu předkladatele, zda chce i po všech připomínkách ponechat materiál č. 15) v programu.

Ing. Kypta řekl, že s ohledem k záměrům Luxemburg-Invest si nemůže dovolit tento materiál stáhnout.

RNDr. Čeřovský řekl, že pokud jsou ohroženy investorské záměry, pak je třeba vysvětlit které to jsou a ty se mohou jako důležité projednat. Je třeba kompetentně informovat veřejnost.

Ing. Pešek podpořil předešlý návrh, aby se projednala nejdůležitější část materiálu, související s investorským záměrem.

Mgr. Karásek řekl, že investor by měl stavět v souladu s platným územním plánem. Pokud je jeho záměr, tj. stavba domu, v nesouladu s platným územním plánem, pak je to protiprávní.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že skutečně byl schválen záměr v rozporu s uzemním plánem (změna XV.a) - dům byl na nezastavitelné ploše v rozporu s územním plánem. Je třeba dát plány do souladu.

Ing. Jakoubek vysvětlil předložený materiál a barevné grafy. Řekl, že je nutné narovnání zastavitelné plochy. Navrhl vyjmout do usnesení jen plochu D1 s novou formulací usnesení.

Mgr. Tulpa ukončil diskuzi, neboť zaznělo dost informací k tomuto bodu a tázal se, zda bude ponechán bod 15) v programu.

Nastal technický problém - hlasovací zařízení nefungovalo, hlasování bylo aklamační (veřejné) .

Mezi zastupiteli proběhla diskuze, v jaké podobě by se měl předložit materiál č. 15), a které body by se měly předložit ke schválení.

Z diskuze vyplynul návrh Ing. Kypty, ponechat materiál č. 15) v programu a v důvodové zprávě se bude projednávat jen bod č.5. blok D1.

Mgr. Tulpa dal hlasovat o tomto návrhu pro 25 - proti 0 - zdržel se - 2

Mgr. Paukrtová navrhla, aby bod 24b byl stažen z programu a nejprve tyto materiály projednal výbor pro hospodaření s majetkem města.

Mgr. Karásek se tázal na důsledek stažení bodu z programu.

Ing. Kypta vysvětlil, že s koncem roku 2007 banka neprofinancuje záměr.

Mgr. Tulpa dal hlasovat pro zařazení bodu 24b) do programu 21-0-6
a dále se tázal, zda by chtěl ještě někdo doplnit program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4a) Zpráva starosty města

4b) Zprávy místostarostů

5. Převod objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

7. Prodej bytů a nebytových jednotek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

8. Vyhlášení konkurzu na projekty

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

9. V. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

10. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí r. 2007

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

11. Rozpočtové provizorium na rok 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí
r. 2007

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

13. „IDOL“ Integrovaný systém dopravní obslužnosti LK
- schválení investic v r. 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

14. Schválení podnětu nového ÚP města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

15. Schválení podnětu na pořízení XXXIX. změny ÚP

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

16. Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

17. Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou a opatření k jejímu

naplňování

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

18. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2007

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

19. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení
krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Podpis Dohody o partnerství s městem Jelenia Góra

předkládá: Mgr.Petr Tulpa , starosta města

21. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou
vodárenskou společností a.s.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

22. Darovací smlouva „kanalizační přípojka přehrada Mšeno“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

23. Zřizovací listiny mateřských škol

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

24a. Rekonstrukce lehkoatletické haly ve sportovním areálu Střelnice

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

24b. Zpráva o průběhu přípravy výstavby seniorské rezidence Bezručova

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

25. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

26. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

27. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

28. Diskuze

29. Schválení návrhu usnesení

30. Závěr

Program byl zastupiteli odhlasován 24-0-3

3. Starosta města navrhl návrhovou komisive složení:

předseda Mgr. František Špoták, členové MUDr. Štěpán Gall, PhDr. Jaroslava Fojtíková, Mgr. Petr Karásek a Ing. František Pešek.

Návrh na složení návrhové komise byl schválen 27-0-0

4.a) Zpráva starosty města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Pan Vostřák se tázal na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, na jednání s Dr. Horákovou - parkovací průkazky pro invalidní občany, jednání s JUDr. Beldou - objekt Musilových, jednání komise prevence kriminality.

Mgr. Tulpa řekl, že NKÚ přijel na kontrolu čerpání všech finančních prostředků na regeneraci památek ve městě a budou na úřadě 3 měsíce. Jednání s pí Horákovou bylo ohledně velmi vysokého procenta vyřízených žádostí o výjimku na parkování. Ohledně objektu Musilových řekl, že se připravuje ve spolupráci s právním odd. předběžná žaloba a tím by mohlo dojít k rychlejšímu řešení problému. Komise prevence kriminality připraví přehled úkolů na r. 2008. Vzhledem k neobsazené funkci ředitele MP je prioritní výběr manažera, městský program prevence a přihlášení se k preventivním programům ministerstva vnitra.

Ing. Pešek se tázal na jednání s Ing. Váchou, které se týkalo jednání výboru pro hospodaření s majetkem města. Dále se tázal, který z obchvatů se projednával na krajském úřadě - jižní či severní.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že šlo o pozemky pod garážemi a zápis z jednání výboru pro hospodaření s majetkem města, který se Ing. Váchovi nelíbil. Bylo vzájemně vysvětleno, aby s formulací zápisu souhlasily obě strany. Ke koncepci dopravy řekl, že v příštím roce se bude MěÚ zabývat severní tangentou ale od krajského úřadu bylo pozvání k vizualizaci jižní tangenty. Seznámení pro zastupitele bude připraveno na 15. ledna 2008.

Ing. Schäfer se tázal na jednání s p. Kopalem ohledně smuteční síně na hřbitově.

Mgr. Tulpa odpověděl, že se připravuje ve spolupráci s odborem rozvoje rekonstrukce smuteční síně, hledají se finanční možnosti.

Ing. Beitl se tázal na jednání s klubem WOKO a jaká je jeho budoucnost.

Mgr. Tulpa řekl, že od zahájení činnosti klubu (zkušební doba 3 měsíce) jsou stížnosti od spoluobčanů na hluk z klubu a nepořádek v okolí, který způsobují hosté po opuštění klubu. Vede se jednání, zda povolit otevření klubu.

Mgr. Špoták se tázal na jednání s p. Františkem Poprem. OV ČSTV se snaží získat od města finance na jejich sportovní akce.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že předmětem tohoto jednání bylo financování společné sportovní akce ve Zwickau.

Ing. Dlouhý se tázal na předmět jednání s p. Kerhartem.

Mgr. Tulpa řekl, že p. Kerhart požádal o zpřísněný dohled MP v ulicích města, neboť byl již po několikáté okraden. Je to problém vznikajících gangů v centru. V souvislosti s novým ředitelem MP se bude řešit přísnějším způsobem.

Mgr. Karásek vyjádřil pochvalu nad vizuálním plánem jižní tangenty. Jižní obchvat by měl být připraven v souběhu se severní tangentou. Upozornil na průjezd kamionů do Harrachova.

Mgr. Tulpa souhlasil, jen dodal, že se zatím jeví reálněji dotace na severní tangentu.

Mgr. Paukrtová souhlasila s poznámkou Mgr. Karáska a informovala o připravované okružní křižovatce v Turnovské ul., jejíž realizace se odsouvá za r. 2013 bez vlivu města. Dále upozornila na jinou dopravní situaci při otevření hranic dle Schengenské dohody (zvýšený provoz nákladní dopravy do Polska).

PhDr. Fojtíková se tázala na účast starosty na prezentaci firmy AQE, možnost účasti na programu místní Agendy 21.

Mgr. Tulpa řekl, že firma se zabývá monitoringem a možnostmi čerpání peněz z EU. Jde o kontrolní systém různých organizací a sledování vývoje rozvoje v Jablonci n.N. Zatím šlo jen o informativní setkání.

b) Zprávy místostarostů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek se tázal na předání objektu Liberecká 90 příspěvkové organizaci Ředitelství silnic a dálnic, dále se tázal zda se připravuje instalace webové kamery pro zasedací síň a na průběh reklamace závad v Plaveckém bazénu.

Ing. Zemín řekl, že Liberecká 90 je objekt na křižovatce Tovární a Liberecká, kde bude kruhový objezd. Po opravách v Plaveckém bazénu bylo reklamováno více závad, ale ne všechny firma SYNER uznala. Probíhají další jednání.

Pan Vostřák se tázal na jednání s pí E.Korseltovou, s Ing. Lejčarem - cyklostezky, na jednání k projektu železniční zastávky Jablonec centrum a na kontrolní den Územní energetické koncepce města.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že pí Korseltová prezentovala své schopnosti (zpracování studií či žádostí), jednání s Ing. Lejčarem bylo ohledně zakreslení nových cyklostezek do plánů a návrhů nové výstavby silnic a obchvatů. Ohledně zastávky Jablonec-centrum řekl, že se projednávalo skloubení pozemních prací, které bude provádět Luxemburg-Invest. Na kontrolní den Územní energetické koncepce města

byla firmou Enviros prezentována finální verze hospodaření s energiemi ve městě.

(10.10 hod. příchod MUDr. Jörgová - 29 členů zastupitelstva)

Mgr. Karásek se tázal na řešení okružní křižovatky v ul. Tovární a Liberecká - vyřešení stávajících 8 garáži - jaké je řešení.

Ing. Kypta odpověděl, že se řeší náhradní umístění v prostorách za čerpací stanicí CITITANK.

Paní Caklová se tázala předkladatele p.Vobořila na sociální aktivity v Zeleném údolí

Pan Vobořil řekl, že šlo o úvodní jednání. Celá problematika by se měla řešit koncepčně, byl pozván i vedoucí pobočky občanského sdružení Naděje.

Ing. Schäfer se tázal Ing. Kypty na jednání s ministerstvem financí o změně rozhodnutí podmínek u lehkoatletické haly.

Ing. Kypta řekl, že šlo o narovnání stavu při změnách výstavby - pochybení ze strany ministerského pracovníka, který změny nezaznamenal do nového rozhodnutí.

Ing. Pešek se tázal na „deprimující zóny“ - aktualizace ploch (Hotel Praha a Schlarafie). Dále se tázal na neplacení nájemného Plaveckému bazénu.

Ing. Kypta řekl, že Hotel Praha má již svého majitele. Ohledně zámečku Schlarafie město několikrát jednalo s majiteli o zachování objektu a jeho možné opravě, ale bez úspěchu. Objekt se zřejmě nepovede zachovat. K neplacení nájemného Plaveckému bazénu vysvětlil, že nájemník neplní nájemní podmínky, neplatí za energii. Byla snaha o řešení smírčí cestou. Do konce roku očekáváme zaplacení dlužné částky, jinak bude dána výpověď z důvodů neplnění smlouvy

5. Převod objektu

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

7. Prodej bytů a nebytových jednotek

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Vyhlášení konkurzu na projekty

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, který je jako pilotní projekt z oblasti sociálně patologických jevů a kriminality mládeže. Konkurz na tyto projekty byl připraven ve spolupráci s Libereckým krajem, který jej bude také finančně podporovat.

Pan Vostřák komentoval značnou dotaci, ale nenašel konkrétní program pro problémovou skupinu mládeže, který by se z tohoto příspěvku hradil.

Pan Vobořil řekl, že výše dotace je společná pro město Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj. Projekt se týká středoškolské mládeže.

PhDr. Fojtíková uvedla, že projekt bude mít význam jen pokud se bude jednat o dlouhodobou záležitost. Pokud ale půjde o prevenci nespecifickou a bude jednorázová, pak svou funkci tato prevence ztrácí.

RNDr. Čeřovský řekl, že pokud cílovou skupinou je středoškolská mládež, mělo by to být specifikováno v textu materiálu. Pak se tázal na význam podmínky pro žadatele „subjekt s dostatečnou historií“.

Pan Vobořil vysvětlil, že jde o subjekty se zkušeností v činnostech, které grant pokrývá.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda by se vyhlášení tohoto konkurzu nemohlo odložit až na 31.1.2008, kdy se bude projednávat prevence kriminality na jednání ZM, aby se oba problémy provázaly, neboť spolu úzce souvisí.

Mgr. Tulpa odpověděl, že to není možné z důvodu časového omezení.

9. V. rozpočtové změny

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Caklová dodala, že ve finančním výboru byl materiál pouze projednán, protože na jednání nebyl dostatečný počet členů potřebných ke schválení (5 členů výboru a 1 se zdržel hlasování).

Ing. Čížek se tázal na vykazovanou úsporu 26 mil.Kč a zda budou tyto prostředky použity v příštím roce.

Bc. Frič odpověděl, že to je úspora z výkupu pozemků, které nebyly uskutečněny a odsouvají se na příští roky. Všechny úspory jdou do rezervy města s návrhem na jejich uplatnění.

10. Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí r. 2007

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

11. Rozpočtové provizorium na rok 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí r. 2007

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

13. „IDOL“ Integrovaný systém dopravní obslužnosti LK - schválení investic v r. 2008

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel informoval, že tento materiál byl projednán též ve finančním výboru.

Pan Vostřák se tázal, jaké výhody z navrženého systému dopravy bude mít občan a jaký systém placení bude.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že místo legitimace bude čipová karta, která bude platná pro celý liberecký kraj. Časem bude možnost využití i v jiných krajích. Systém by měl platit od září 2008, ale s přípravou je třeba začít již nyní.

Paní Caklová řekla, že při projednávání ve finančním výboru byl přítomen p. Wejnar z ČSAD a odpovídal na dotazy. Předpokládala, že i na dnešním jednání bude, neboť materiál není zcela srozumitelný.

Ing. Schäfer se zeptal, zda navržená částka nebude na úkor obnovy vozového parku a uvedl, že v tomto smyslu podá protinávrh usnesení.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda navržený krok povede ke změně odbavovacího systému jako takového a jaký se plánuje cílový stav.

Ing. Čížek řekl, že tento materiál je velmi důležitý a zasloužil by si prezentaci. Dále se tázal na stav jednání s krajskou železnicí, neboť by měla být součástí IDOLu.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že výsledky jednání s ČSD nezná, protože to je záležitost kraje. K dotazu RNDr. Čeřovského řekl, že kraj nakoupí 12 terminálů vč. zázemí pro ČSAD. Je to ucelený systém pro celý kraj.

14. Schválení podnětu nového ÚP města Jablonec nad Nisou

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

15. Schválení podnětu na pořízení XXXIX. změny platného ÚP

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel znovu upřesnil již v úvodu projednaný materiál a vymezil body, kterých se návrh usnesení týká. Jde o plochu D1, která je zahrnuta v bodě I/4 a 5 (bez lávky pro pěší) a vypouští se část II a III důvodové zprávy.

Mgr. Karásek se tázal na komunikační propojení bloku S3 se zastávku v ul. 5.května.

Ing. Jakoubek odpověděl, že propojení bude podnětem, se kterým se může pracovat.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda navrhovaný blok D1 nebude zasahovat do dalších projektů.

Ing. Jakoubek řekl, že propojení D1 se zastávkou se vyřeší bez zásahu do dalších bloků.

16. Bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

17. Bezpečnostní politika města Jablonec nad Nisou a opatření k jejímu naplňování

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel doplnil, že po odstoupení ředitele MP JUDr. Doležala k 30.11.2007 byl do doby nástupu nového ředitele pověřen řízením MP Ing. Vaníček.

Pan Vostřák měl dotaz, proč má MP termínované půlroční úkoly, když úkoly má dány zákonem a jejich hlavní povinností je udržovat pořádek ve městě.

Mgr. Tulpa odpověděl, že hlavní úkoly vychází ze zákona, ale je nutná kontrola jejich činnosti, a proto je koncepce činnosti připravována na 2 roky.Hodnocení činnosti MP bude předloženo ZM v únoru 2008.

Ing. Beitl upozornil na termín 15.2.2008, kdy se mají na ministerstvu vnitra uzavírat granty na prevenci kriminality. Tázal se, zda má Jablonec n.N. připravené projekty na tento grant.

Mgr. Tulpa odpověděl, že únorový termín se stihne bez problému, ale je další termín do konce roku, který se týká městského programu prevence kriminality , což je podmínka pro získání grantu (volnočasové aktivity mládeže).

Ing. Vaníček doplnil, že ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo, s termínem do 31.12.2007, grant na prevenci první pomoci a prevenci úrazů. Žádost o tento grant připravujeme ve spolupráci s ČČK a komunitním centrem.

Pan Vostřák kritizoval snižování stavu státní policie a její suplování MP (odtahy aut jsou jednodušší než hledat původce černé skládky).

Mgr. Tulpa řekl, že MP tyto úkoly plní, ale je jich mnoho. Činnost MP kontroluje ZM. Po dohodě s ředitelem státní policie již tolik nedochází k suplování police ČR městskou policií.

Pan Vostřák oponoval, jak může ZM kontrolovat práci městské policie, když nemá podklady (hlášení).

Mgr. Tulpa řekl, že městská policie předkládá plnění úkolů jednou za půl roku a další nejbližší bude v únoru. Problematika městské policie je daleko širší než se navenek jeví.

Ing. Vaníček vyjmenoval počet výjezdů za měsíc, konkrétně vyjmenoval kontroly kolem klubu WOKO (stížnosti na hluk, špatné parkování). Navrhuje předkládat ZM hodnocení činnosti čtvrtletně a měsíčně řešit konkrétní úkoly se starostou města.

Pan Vostřák řekl, že si váží ing. Vanička, že práci zastupujícího ředitel vzal. Upozornil na negativní zkušenosti na telefonní rozhovory s MP nebo s přivolanými strážníky na ohlášené místo. Strážníci nehledají viníka, ale toho, kdo je volal.

Ing. Schäfer upozornil na chybně uvedený rok v usnesení.

18. Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2007

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

19. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

20. Podpis Dohody o partnerství s městem Jelenia Góra

předkládá: Mgr.Petr Tulpa , starosta města

Předkladatel doplnil, že tento materiál vznikl na žádost polské strany - město Jelenia Góra. Jde o čerpání finančních prostředků z EU na společné projekty. Tento materiál musí být uzavřený do konce roku.

RNDr. Čeřovský řekl, že je to logické vyústění spolupráce s okresem Jelenia Góra a požádal starostu města, zda by informoval o spolupráci s ostatními partnerskými městy.

Mgr. Tulpa odpověděl, že se připravuje na březen 2008 souvislá zpráva o spolupráci s partnerskými městy.

21. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o standardní způsob předložení matriálu. Nebyla žádná diskuze.

22. Darovací smlouva „kanalizační přípojka přehrada Mšeno“

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

23. Zřizovací listiny mateřských škol

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

24a. Rekonstrukce lehkoatletické haly ve sportovním areálu Střelnice

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval náklady na rekonstrukci haly.

Nebyla další diskuze.

24b. Zpráva o průběhu přípravy výstavby seniorské rezidence Bezručova

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Mgr. Tulpa řekl, že diskuze k tomuto bodu proběhla již v úvodu.

Mgr. Paukrtová řekla, že tento materiál měl být projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města. Dále upozornila, že výběrové řízení proběhlo na nějaký záměr a tímto se mění jeho náplň. Materiál je důležitý a nesouhlasí s postupem (předkládán na stůl), není to standardní řešení. Objekt měl být využit k sociálním účelům, změnou rozhodnutí ZM by se měnil na malometrážní bytové jednotky. V případě vybudování bytů by se objekt jistě tenkrát prodal za podstatně vyšší částku.

Mgr. Tulpa vyzval Mgr. Paukrtovou, aby podala protinávrh.

Pan Šourek se vyloučil z projednávání tohoto bodu pro střet zájmů.

Ing. Pešek podpořil Mgr. Paukrtovou a řekl, že bude podporovat zajištění všech služeb pro seniorskou věkovou kategorii, pokud bude dodržena hranice 60-ti let.

Pan Pelta řekl, že celý problém vnímá jako změnu situace (změna majitele) a je třeba, aby se majitel s městem finančně vyrovnal, neboť z nekomerčního projektu, se stal projekt ryze komerční. Např. by mělo město dostat bezúplatně dvě bytové jednotky s regulovaným nájemným pro svou potřebu.

PhDr. Fojtíková řekla, že vidí problém v jiné realizaci než byl záměr. Nemá nic proti využití objektu pro bytové jednotky, ale pak navrhuje vypsat nové výběrové řízení s jinými podmínkami, aby měli šanci i jiní investoři, kteří by měli o tento objekt zájem. Nepovažuje za seriozní zvýhodňovat tohoto jednoho investora a nebude pro tento návrh hlasovat.

Mgr. Tulpa řekl, že nelze vyhlásit nové výběrové řízení, neboť to je již soukromý majetek.

Pan Vobořil podpořil předřečníky, také nesouhlasí s navrženým řešením. Výběrové řízení bylo nastaveno na sociální sféru. Investor má termín do 20.12.2008 zprovoznit objekt se sociální službou, pokud tento termín nedodrží, ruší se kupní smlouva a s objektem může disponovat město.

Mgr. Karásek řekl, že svůj názor nemění, stále si myslí, že objekt by měl být využit na byty.

Mgr. Špoták řekl, že pokud stávající majitel vykompenzuje městu prodejní cenu 10 mil. Kč, bude tento návrh podporovat. Hospic město chce, ale jsme závislí na dotaci z kraje.

Ing. Dlouhý řekl, že se mu nelíbí, že tak závažný materiál týkající se změny investora je předkládán na stůl. Upozornil, že v materiálu se nikde nepíše nic o změně záměru - výstavba komerčních bytů místo sociálních.

Mgr. Tulpa řekl, že dodatek řeší zánik předkupního práva a komplikace kolem uzávěrky stavby.

Ing. Kypta doplnil, že jde o 3 základní věci: 1) posunutí termínu kolaudace, 2) po splnění podmínek, aby došlo ke změně předkupního práva a 3) není možné, aby se stavěla seniorská rezidence hotelového typu.

Pan Vobořil komentoval návštěvu stávající společnosti, která má záměr s objektem ryze komerční. Přečetl záznam z 8.9.2005 o projektovém záměru objektu.

RNDr. Čeřovský řekl, že není předložena změna dodatku, není možné o něm hlasovat. Z důvodové zprávy nevyplývá, že by se změnil vlastník. Stavební povolení bylo stavebním úřadem vydáno v r.2006 za nějakých podmínek a ty zůstávají.

Nedá se hlasovat, není porovnání s původní kmenovou smlouvou a dodatek není předložen.

PhDr. Fojtíková řekla, že investor sám přiznal, že nejde o seniorskou rezidenci, záměr je komerční - byty na prodej. V materiálu chybí podstatné informace a nedá se o něm hlasovat.

Ing. Kypta řekl, že dodatek je připraven, ale záleží na ZM, zda odhlasuje, že tento dodatek pustí, pak projde standardním kolečkem v intencích, které ZM odhlasuje.

RNDr. Čeřovský řekl, že jde o procesní kroky a standardní kupní smlouvu. Pokud má ZM schválit dodatek ke smlouvě, je třeba ho předložit. Z předloženého materiálu to nevyplývá a materiál nelze schválit.

Ing. Kypta řekl, že dodatek připraví a předloží na příštím ZM.

MUDr. Gall okomentoval historii prodeje objektu v Bezručově ul. s tím, že již dávno mohl být objekt využit, pokud by se nedávala podmínka sociálních účelů. Odhlasoval se Hospic a teď se stejně budou stavět byty ke komerčním účelům.

Pan Vostřák konstatoval, že materiál se může vzít pouze na vědomí.

25. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel pouze upozornil na variantní řešení u pí Koudelkové.

Pan Vostřák řekl, že prostor u tiskárny p. Vrkoslava zná a přístup do tiskárny není vyřešen ani zakreslen v katastrálním plánu. Nechápe, proč by se měla trafostanice dát do navrhovaného prostoru.

Ing. Jakoubek řekl, že jiná řešení se projednávala. Do jednání vstoupily Rozvodné závody ČEZ. Bylo navrženo přeložení stávající trafostanice a jejího zainvestování. Probíraný bod 15. se vztahuje k této lokalitě - respektuje budoucí dostavbu území, na kterou byly uplatněny dotace.

Pan Vostřák se tázal na původní prostor výměníku, kde byla umístěna trafostanice.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že tudy vedou kabely ČEZu a není možné tam umístit trafostanici. Bylo by to v rozporu s platným územním plánem.

Ing. Kypta řekl, že stávající trafostanice není zkolaudovaná a je na městu, aby ji dokončilo. Město uvítalo nabídku ČEZ udělat přeložku bez nákladů města. Pokud ZM tento návrh neschválí, musí město dokončit stávající na vlastní náklady. Umístění trafostanice se navrhuje na samý kraj pozemku, aby vše bylo v souladu s územním plánem. Objekt nebude bránit ve vjezdu do garáže tiskárny.

Ing. Beitl řekl, že trafostanice vyroste uprostřed dnes používané cesty, což je dost nelogické. Dle informací, které má, se trafostanice může pohybovat na kabelech v rámci celého území. ČEZ volil nejjednodušší řešení umístění a město do toho nezasahovalo. Dle zápisu měl být přítomen u projednávání i pan Vrkoslav, ale k tomu asi nedošlo. Silně pochybuje o tom, že budoucí investor bude projektovat dle trafostanice a bude muset udělat přeložku, což jsou další náklady. Kdyby se nechal stávají stav a počkalo se na budoucího investora, bylo by to jednoduší a levnější řešení.

Ing. Jakoubek řekl, že vytyčení stavby zatím neproběhlo, bude k jednání přizván i pan Vrkoslav. Naváže to na jednání u místostarosty Ing. Kypty, kde bylo dohodnuto vč. p. Vrkoslava, že navržené umístění budeme všichni respektovat.

Mgr Tulpa se tázal Ing. Jakoubka, zda by opravdu nešlo logičtější umístění trafostanice.

Ing. Jakoubek řekl, že mezi budoucími objekty města a objekty p. Vrkoslava vznikne proluka, na které bude právě trafostanice. Uvažuje se o vysázené zeleni, do které se trafostanice schová.

Mgr. Karásek apeloval na navázání na minulá usnesení ohledně této lokality a pokračovat v odhlasovaných záměrech. S navrhovaným umístěním trafostanice nesouhlasí.

Ing. Jakoubek řekl, že stávající trafostanice je umístěna v nelogicky umístěné bývalé výměníkové stanici, kterou se snaží město odstranit pro uvolnění prostoru.

Ing. Kypta doplnil, že podmínka ČEZu byla, aby umístění bylo mimo trasu kabelů. Návrh umístění p. Vrkoslava stojí přímo na trase.

Mgr. Karásek řekl, že součástí plánované infrastruktury byla demolice výměníkové stanice, a ta je již z velké části zlikvidována.

Pan Vostřák řekl, že výměníková stanice nikdy nebyla v provozu a budova není zničená, aby se musela opravovat. Oprava trafostanice by měla být věcí elektrozávodů.

Ing. Beitl řekl, že si myslí, že stávající stav může ještě pár let vydržet a navrhuje nehlasovat pro návrh usnesení.

Ing. Kypta vysvětlil, že skutečně jde jen o trafostanici, původní výměník je již zlikvidován. Požadavek ČEZ je zkolaudování stávající trafostanice.

Pan Vostřák se podivil, že ČEZ provozuje nezkolaudovanou stavbu.

Ing. Jakoubek řekl, že nemají kolaudační rozhodnutí, ale objekt je města.

Mgr. Tulpa vyzval všechny diskutující, pokud chtějí podat protinávrhy, aby je předali předsedovi návrhové komise.

26. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal Ing. Peška, jestli je spokojen s odpovědí, kterou dostal na svou minulou interpelaci.

Ing. Pešek řekl, že je nespokojený principielně, byť je odpověď od profesionálního pracovníka, ale obává se, že není z jeho úst a komentoval okružní křižovatku Maršovická jako takovou.

Mgr. Karásek vysvětlil, že středový prstenec neprodražuje stavbu křižovatky a umístění kruhového objezdu nešlo jinak než dle daných územních podmínek.

Mgr. Tulpa se tázal Ing. Peška, zda požaduje další řešení této interpelace.

Ing. Pešek řekl, že nikoliv.

Další tazatelé (Ing. Schäfer, p. Vostřák, PhDr. Fojtíková) byli s odpověďmi spokojeni.

b) Nové interpelace

Nové interpelace nebyly písemně ani ústně předloženy.

27. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel podal zpřesnění k usnesení č. 34/C z 1.3.2007, že pokud se přijme usnesení k dnešnímu bodu 17), tj. usnesení ZM č.197/2007, bude usnesení 34/C/2007 vyškrtnuto.

Nebyla žádná diskuze.

28. Diskuze

Pan Vostřák poděkoval administrativním pracovnicím této agendy za práci v minulém období.

Mgr. Tulpa upozornil na dnešní akci pro zastupitele v ZUŠ v Podhorské ul.

Ing. Schäfer upozornil, že dostává materiály na ZM pozdě, místo ve čtvrtek je dostane v sobotu nebo ještě déle.

Mgr. Tulpa řekl, že to bere na vědomí a pokusí se zajistit nápravu.

Ing. Čížek požádal pana Peltu o reakci na fámu o prodeji fotbalového klubu.

Pan Pelta řekl, že momentálně jsou velké problémy s financováním fotbalového klubu, neboť odešli hlavní akcionáři (fa Swarovski a Jablonex Group vzhledem k hodnotě USD). Zůstali dva akcionáři: 66% vlastní Občanské sdružení a 34% vlastní Město Jablonec n.N. Financování klubu je velmi složité a není v silách jedné osoby. Snaží se sehnat partnera v ČR i v zahraničí, který by se podílel na provozu klubu.

Ing. Pešek požádál o možnost získávat materiály pro ZM z internetu města (stejně jako materiály pro finanční výbor). Ušetřila by se práce městské policie s rozvážením materiálů i náklady na papír.

Dále připomněl problémy s objektem bývalé porodnice a upozornil na velké problémy v sociální síti s umístěním starých občanů do domovů důchodců či pečovatelských domů. Není žádný rozvoj v této oblasti, objekty se jen udržují, ale nerozšiřují. Bude zvýšená vlna seniorské kategorie lidí, kteří nebudou mít finance na nájemné a budou žádat o umístění v těchto organizacích. Požádal o posílení sociální stránky péče o staré obyvatele města.

Jako člen firnančního výboru se v souvislosti s novým rozpočtem dočetl o částce na rekonstrukci opěrné zdi ve Smetanově ul. Nezná souvislosti, ale pokládá tuto čásktu za neadekvátní. Opět apeloval na širší informovanost zastupitelů ze strany vedení města.

Mgr. Tulpa řekl, že si všechny tři body poznamenal a bude se snažit o nápravu. Nesouhlasí s tím, že by ve městě nefungovala sociální síť.

Pan Vobořil řekl, že sociální síť se rozšiřovat bude a připravují se nové služby (komunitní plánování). Bude předloženo zastupitelům.

RNDr. Čěřovský potvrdil účast na večeru a popřál všem pěkně svátky.

Mgr. Paukrtová popřála pěkné svátky a omluvila se ze zdravotních důvodů z večera v ZUŠ.

Ing. Schäfer se taktéž omluvil z večera v ZUŠ.

Mgr. Tulpa vyhlásil přestávku a pokračování jednání stanovil na 12,45 hod.

Po předstávce se ujal slova předseda návrhové komise Mgr. František Špoták a přečetl upravené usnesení vč. předložených protinávrhů.

Vzhledem k tomu, že nastala závada na hlasvacím zařízení, bylo provedeno aklamační hlasování (zvednutí ruky) a sčítání provedly pracovnice úřadu s následujícím výsledkem při celkovém počtu členů ZM 28.

Název usnesení 10. ZM - 13.12.2007

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č. 183/2007

28

0

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 184/2007

28

0

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 185/2007

28

0

0

0

Převod objektu

Usnesení ZM č. 186/2007

28

0

0

0

Převody pozemků

Usnesení ZM č. 187/2007

28

0

0

0

Prodej bytů a nebytových prostor

Usnesení ZM č. 188/2007

28

0

0

0

Vyhlášení konkurzu na projekty prevence

Usnesení ZM č. 189/2007

26

0

2

0

V. rozpočtové změny

Usnesení ZM č. 190/2007

28

0

0

0

Plnění rozpočtu za III.Q.r.2007

Usnesení ZM č. 191/2007

28

0

0

0

Rozpočtové provizorium na r. 2008

Usnesení ZM č. 192/2007

28

0

0

0

Informat.zpráva o správě portfolia CP

Usnesení ZM č. 193/2007

28

0

0

0

IDOL - Integrovaný systém dopravní obslužnosti

přijat protinávrh Ing. Schäfera k bodu A

27

0

1

0

Usnesení ZM č. 194/2007

Schválení podnětu na poříz.nového ÚP

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 195/2007

Schválení podn.na pořízení XXXIX.změny ÚP

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 196/2007

Bezúplat.převod pozemků z PF ČR

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 197/2007

Bezpečnost.politika města o opatření

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 198/2007

Paušál.náhrady za výkon funkce zastupit.

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 199/2007

Infor.zpráva o připrav.na MU a řešení kriz.

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 200/2007

Podpis Dohody o partnerství Jelení Gora

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 201/2007

Smlouva o smlouvě budoucí SKS

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 202/2007

Darovací smlouva

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 203/2007

Zřizovací listiny MŠ

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 204/2007

Rekonstrukce lehkoatlet.haly

28

0

0

0

Usnesení ZM č. 205/2007

Zpráva o průběhu přípravy invest.výstavby senior.rezidence "Bezručova"

původní návrh

6

12

9

1

Po dohodovacím řízení, hlasování o bodech odděleně

A) bere na vědomí

21

0

6

1

B) schvaluje záměr uzavření Dodatku

12

7

8

1

Usnesení ZM č. 206/2007

Dopisy občanů - pí Koudelková Var. I.

26

1

1

0

p. Vrkoslav

přijat protinávrh Ing. Beitl - neschvaluje

20

0

7

0

Usnesení ZM č. 207/2007

Vyřízení interpelací

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 208/2007

Kontrola splnění usnesení

27

0

0

0

Pozn.

Mgr. Žur odešel ve 13,20 hod před hlasováním posledních tří usnesení, a proto celkový počet hlasů je 27.

Po ukončeném hlasování poděkoval starosta města všem přítomným za účast a s přáním všeho nejlepšího do nového roku ukončil jednání zastupitelstva města.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Karásek, Ing. František Pešek

Vytvořeno 22.1.2008 13:47:55 | přečteno 2467x | Petr Vitvar
load