Usnesení 13.12.2007

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 13. prosince 2007

Usnesení ZM č. 183/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 184/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 185/2007

Převod objektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektu a

schvaluje

změnu usnesení č. 45/2007/A ze dne 5.4. 2007 a to tak, že se kupní smlouvou o převodu nemovitosti č. Rp 4283/92/07 převádí úplatně pozemek - stavební parcela č. 1685, zastavěna plocha a nádvoří, podíl ½ a budova - dům č.p. 1879, objekt k bydlení na st.p. č. 1685, podíl ½ v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování s majetkem státu do vlastnictví města Jablonec nad Nisou

Usnesení ZM č. 186/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků:

A) schvaluje

1. prodej části p.p.č. 844/30 dílu „a“ o výměře 5 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod garáží panu J. D., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 2.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

2. prodej st.p.č. 4778 o výměře 29 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží Ing. M. H., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 11.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

3. prodej st.p.č. 5028 o výměře 19 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod zkolaudovanou garáží manželům L. a E. L., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 7.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

4. prodej části p.p.č. 574/8 nově označené jako st.p.č. 6759/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží panu R. F., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 2.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

5. prodej st.p.č. 3445 o výměře 44 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží paní L. N., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 50,- Kč/m2, tj. celkem 2.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

6. prodej st.p.č. 1093/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod kůlnou do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/7 paní J. H., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní J. H., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu P. K., bytem ., Jablonec nad Nisou, paní V. M., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu L. P., bytem ., Jablonec nad Nisou, panu V. S., ., Liberec a panu R. Z., . ., Jablonec nad Nisou za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 4.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

7. prodej st.p.č. 4386 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům K. a Mi. M., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 6.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

8. prodej st.p.č. 4387 o výměře 16 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží panu Ji. E., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 400,- Kč/m2, tj. celkem 6.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

9. prodej st.p.č. 353 o výměře 43 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem vypořádání pozemku pod garáží manželům M. a K. H., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem 6.450,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

10. prodej p.p.č. 2630 o výměře 313 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady JUDr. H. K., bytem ., Brno za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 93.900,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

11. směnu p.p.č. 1390/21 o výměře 218 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonec n. N. za st.p.č. 973/1 o výměře 380 m2, st.p.č. 1100/2 o výměře 13 m2, st.p.č. 1100/3 o výměře 18 m2, st.p.č. 1100/4 o výměře 18 m2, st.p.č. 1100/5 o výměře 18 m2, st.p.č. 1100/6 o výměře 17 m2, st.p.č. 1100/7 o výměře 13 m2 (celkem 477 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČ 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec s doplatkem ve výši 248.510,- Kč ve prospěch Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

12. prodej p.p.č. 241/1 o výměře 833 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu Ing. B. D., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 350,- Kč/m2 tj. celkem 291.550,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

13. prodej st.p.č. 676 o výměře 722 m2 a a p.p.č. 1307/3 o výměře 755 m2 (celkem 1477 m2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod objektem a zázemí společnosti OSF 2000, s.r.o., IČ 25038192, se sídlem Větrná 280/5, Liberec za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 590.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

14. bezúplatný převod p.p.č. 2327/5 v k.ú. Jablonec n.N. - (ul. Vrkoslavická) od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 69797111 na město Jablonec n.N.

15. bezúplatný převod p.p.č. 836/1 v k.ú. Mšeno n.N. - (ul. Podlesí) od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 69797111 na město Jablonec n.N.

B) mění

usnesení č. 92/2007/A 10 ze dne 7. 6. 2007 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 344/18 o výměře 200 m2 a p.p.č. 343/24 o výměře 55 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání zahrady paní M. K., bytem ., Jablonec nad Nisou za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 51.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

C) neschvaluje

prodej částí p.p.č. 820/1 a p.p.č. 823/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky manželům I. a E. Š., bytem ., Jablonec n. N. za účelem přístupu

Usnesení ZM č. 187/2007

Prodej bytů a nebytových jednotek

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a nebytových jednotek a

schvaluje

1. prodej volné bytové jednotky č. 2920/3 v objektu Souběžná 3/2920 o velikosti 1+1, celková výměra 46,5 m2, 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 465/14365 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 3024 a 3025, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní K. K., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 475.100,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2. prodej nebytové jednotky č. 1614/7 o výměře 43,1 m2 v 1. podzemním podlaží objektu Mlýnská 32/1614 a spoluvlastnického podílu o velikosti 431/5325 na společných částech domu a stavební parcele č. 1456/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Společenství vlastníků bytů domu Mlýnská č.p. 1614 Jablonec nad Nisou se sídlem Jablonec nad Nisou, Mlýnská 32/1614, IČ 25458515 za kupní cenu 80.000 Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3. prodej nebytové jednotky č. 2209/7 o výměře 16,7 m2 v 1. podzemním podlaží objektu Na Hranici 9/2209 a spoluvlastnického podílu o velikosti 167/6033 na společných částech domu a stavební parcele č. 2109, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům Ing. V. a Iv. W., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu 54.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

B. Němcové 8/3658, B. Němcové 10/3659

3658/1 Vladimír Mosiurczák . ..- Kč

Jana Mosiurczáková .

3658/2 Irena Hejduková ....- Kč

3658/3 Michal Ječmen ...,- Kč

3658/4 Radko Věříš ... Kč

3658/5 Emil Broučil ....- Kč

Milada Broučilová .

3658/6 Jana Mravcová ...- Kč

3658/7 Helga Mocková . Kč

3658/8 Petr Pelc ..- Kč

Alexandra Pelcová 1960

3658/9 Zdeňka Hanslianová ..- Kč

3658/10 Ing. František Spura ..- Kč

Ing. Markéta Spurová .

3658/11 Jaroslav Srb ..- Kč

3658/12 Eva Lejsková ..- Kč

3658/13 Šárka Tůmová ..- Kč

3658/14 Renáta Ťukalová ..- Kč

3658/15 Petr Hibš .- Kč

Jana Hladíková .

3658/16 Miloslav Volek ..- Kč

Alena Volková .

3659/1 Luboš Skalák ..- Kč

Eva Skaláková .

3659/2 Pavel Spejchal . Kč

Alena Spejchalová . Kč

3659/3 Rudolf Khedl ..- Kč

Libuše Khedlová .

3659/4 Petr Hujer ..- Kč

Jana Hujerová .

3659/5 MUDr.Andrea Pelikánová ..- Kč

3659/6 Radka Benšová ..- Kč

3659/7 Vladislav Novák ..- Kč

Helena Nováková .

3659/8 Helena Ledvinová ..- Kč

3659/9 Pavel Laušman ...- Kč

Lenka Laušmanová .

3659/10 Alena Rapanová . . Kč

3659/11 Miloslav Drbohlav ..- Kč

3659/12 Lubomír Borna ..- Kč

3659/13 Václav Borna ..- Kč

Marie Bornová .

3659/14 Lenka Černá ..- Kč

3659/15 Jaroslava Syrovátková ..- Kč

3659/16 Čestmír Kocum .,- Kč

Barbara Kocumová .

Mechová 19/3602, Mechová 21/3601

3602/1 Jan Kučka .- Kč

Jiřina Kučková .

3602/2 Jiří Nypl .- Kč

Miroslava Nyplová .

3602/3 JUDr. Vladimír Trejbal . Kč

Lenka Trejbalová .

3602/4 Libor Bělík .,- Kč

Alena Bělíková .

3602/5 Romana Mařanová ..- Kč

3602/6 Jaromír Brožek ..- Kč

Marie Brožková .

3602/7 Martin Přibyl ..- Kč

Zuzana Přibylová .

3602/8 Jarmila Konvičková ..- Kč

3602/9 Pavel Vavřínek ..- Kč

Daniela Vavřínková .

3602/10 Josef Petráń ..- Kč

Anežka Petráňová .

3602/11 Jaroslava Víšková . Kč

3602/12 Jiří Kubín ..- Kč

Pavla Kubínová .

3602/13 Jiří Nypl . Kč

Anna Nyplová .

3602/14 Vladimír Škoda ..- Kč

3602/15 Daniel Sýkora ..- Kč

Andrea Sýkorová .

3602/16 Vladimír Hobza ..- Kč

Eva Hobzová .

3601/1 Marta Vrběcká ..- Kč

3601/2 Jindřich Drobník ..- Kč

Ing. Ursula Drobníková .

3601/3 Jiří Petruš .,- Kč

3601/4 Pavel Blaževič ..- Kč

3601/5 František Vobořil ..- Kč

Anna Vobořilová .

3601/6 Jiří Petr ..- Kč

Ladislava Petrová .

3601/7 Zdeněk Zich ..- Kč

Irena Zichová .

3601/8 Iveta Pultarová ..- Kč

3601/9 JUDr.Jaroslav Klokočník ..- Kč

Hana Klokočníková .

3601/10 Milena Šíbalová ..- Kč

3601/11 Vladimír Brodský ..- Kč

Marie Brodská .

3601/12 Josef Kubín ..- Kč

Marie Kubínová .

3601/13 Lenka Nová ..- Kč

3601/14 Jana Hnídková ..- Kč

3601/15 Nikola Kubáčková .,- Kč

3601/16 Jaroslava Nováková ..- Kč

Pražská 12/1420

1420/02 Tomáš Rakouš .,- Kč

1420/03 Miluška Černá .,- Kč

Usnesení ZM č. 188/2007

Vyhlášení konkurzu na projekty prevence sociálně patologických jevů a kriminality

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluj e

vyhlášení konkurzu na projekty prevence sociálně - patologických jevů a kriminality mládeže v Jablonci nad Nisou dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 189/2007

V. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě na str. 3. - 24. včetně tabulkové části na str. 25 - 53. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.159.971 tis. Kč

B) bere na vědomí

rozpočtová opatření schválená Radou města na zasedání dne 25.10.2007 a 22.11.2007. Tato opatření jsou uvedena v důvodové zprávě na str. 6. - 7.

C) pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových změn za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2007 s tím, že tyto rozpočtové změny budou předloženy zastupitelstvu města ke schválení v rámci závěrečného účtu v červnu 2008

Usnesení ZM č. 190/2007

Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za III. čtvrtletí roku 2007.

Usnesení ZM č. 191/2007

Rozpočtové provizorium na rok 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2008 před schválením rozpočtu na rok 2008 uvedená v důvodové zprávě

Usnesení ZM č. 192/2007

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí r. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za III. čtvrtletí roku 2007 a

bere ji na vědomí

Usnesení ZM č. 193/2007

IDOL - Integrovaný systém dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Integrovaném systému dopravní obslužnosti IDOL - dodávka odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet pro veřejnou linkovou dopravu na území Libereckého kraje a

A) schvaluje

zařazení částky 2 656 800,- Kč do rozpočtu 2008 na financování části dodávky odbavovacího systému týkající se města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy. Zařazení této částky nebude na úkor příspěvku města na obnovu vozového parku.

B) ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města

zařadit výše uvedenou položku do rozpočtu města pro rok 2008

Usnesení ZM č. 194/2007

Schválení podnětu na pořízení nového územního plánu Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 46, odst.3, za použití § 188, odst.1 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení nového územního plánu Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 195/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXIX. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou dle bodu číslo I/4 a 5 důvodové zprávy bez veřejně prospěšné stavby - lávky pro pěší a vypouští se části II a III důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 196/2007

Bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného převodu pozemku ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod p.p.č. 875/18 v k.ú. Jablonec n.N., části p.p.č. 824/1 v k.ú. Rýnovice, dále p.p.č. 980 v k.ú. Kokonín a dále p.p.č. 738/1, p.p.č. 738/2, p.p.č. 738/3 v k.ú. Vrkoslavice a p.p.č. 564 v k.ú. Proseč n.N.

Usnesení ZM č. 197/2007

Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou a opatření k jejímu naplňování

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o realizaci Bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou

A) schvaluje

Záměr řešení bezpečnostní politiky města Jablonce nad Nisou a opatření k jejímu naplňování.

B) ruší

Usnesení ZM č. 34/2007 písm. C ze dne 1.3.2007

C) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

1. Zpracovat dokument Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na období let 2008 až 2010, předložit k projednání a ke schválení na 16. zasedání zastupitelstva města v červnu 2008.

2. Zabezpečit zpracování Programu prevence kriminality na období let 2008 až 2010, předložit k projednání a ke schválení na schůzi rady města v srpnu 2008.

3. Zabezpečit zpracování dokumentu Zaměření činnosti Městské policie v Jablonci nad Nisou na období let 2008 až 2010, předložit k projednání a ke schválení zastupitelstvu města v říjnu 2008.

4. Zabezpečit zpracování Plánu hlavních úkolů Městské policie v Jablonci nad Nisou v roce 2008, předložit k projednání a ke schválení na 11. zasedání zastupitelstva města dne 31.ledna 2008.

5. Zabezpečit zpracování Plánu činnosti v oblasti prevence kriminality na rok 2008, projednat v komisi prevence kriminality a předložit k projednání a ke schválení radě města na 2.schůzi dne 24.ledna 2008.

Usnesení ZM č. 198/2007

Paušální náhrada za výkon funkce zastupitele pro rok 2008

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o stanovení paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2008 a

schvaluje

výši paušální náhrady za výkon funkce zastupitele pro rok 2008 ve výši 113 Kč/hod. pro osoby které nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.

Usnesení ZM č. 199/2007

Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a Informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 200/2007

Podpis Dohody o partnerství s polským městem Jelenia Góra

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o navrhovaném podpisu dohody s polským městem Jelenia Góra a

schvaluje

uzavření Dohody o partnerství s polským městem Jelenia Góra.

Usnesení ZM č. 201/2007

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné uzavření smlouvy kupní mezi městem Jablonec nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. prodeje kanalizace v ulici Raisova, Lesní a Horská.

Usnesení ZM č. 202/2007

Darovací smlouva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál

schvaluje

uzavření darovací smlouvy mezi městem Jablonec nad Nisou a panem Dušanem Žantou o darování kanalizační přípojky.

Usnesení ZM č. 203/2007

Zřizovací listiny mateřských škol

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

nové zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací:

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

Usnesení ZM č. 204/2007

Rekonstrukce lehkoatletické haly ve sportovním areálu Střelnice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou informativní zprávu o důvodech navýšení ceny díla za rekonstrukci lehkoatletické haly ve sportovní areálu Střelnice a

bere na vědomí

předloženou informativní zprávu o důvodech navýšení ceny díla za rekonstrukci lehkoatletické haly ve sportovní areálu Střelnice.

Usnesení ZM č. 205/2007

Zpráva o průběhu přípravy investiční výstavby seniorské rezidence Bezručova

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy k průběhu přípravy investiční výstavby seniorské rezidence „Bezručova“ ji

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 206/2007

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) bere jej na vědomí

1. dopis paní Renaty Koudelkové, ., Liberec XXX

2. dopis pana Milana Vrkoslava, ., Jablonec nad Nisou

B) schvaluje

sepsání dohody o uznání dluhu na částku 119. 506,-Kč pro R. K., nar. .. ., bytem ., Liberec XXX, se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce ledna 2008 měsíčně 1. 000 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

C) neschvaluje

postup odboru rozvoje MěÚ uvedený v důvodové zprávě k dopisu pana Vrkoslava a doporučuje odboru rozvoje MěÚ a jednat s SČE a.s. o ponechání trafostanice na stávajícím místě do doby, kdy bude jasná konkrétní výstavba objektů v daném území, dle územního plánu města

Usnesení ZM č. 207/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 8.11.2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 8. listopadu 2007.

Usnesení ZM č. 208/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Mgr. František Špoták
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N., tel. 483 357 319

Vytvořeno 21.12.2007 11:27:36 | přečteno 4090x | Petr Vitvar
load