Zápis 13.09.2007

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 13. září 2007 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Ing. Petr Beitl, MUDr. Pavel Fastr, Ing. Antonín Schäfer
  • Ověřovatelé zápisu: PhDr. Jaroslava Fojtíková, Bc. Jana Hamplová
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 7. zasedání zastupitelstva v 9,15 hod. Byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (23) a další v průběhu jednání přicházeli. Omluvil nepřítomné.

Popřál zastupitelům, kteří oslavili své narozeniny v mezidobí od posledního zastupitelstva (o prázdninách) a rovněž zítra, kdy životní jubileum slaví pan Ivo Bartoněk a všem předal malé pozornosti.

Ověřovateli zápisu byly určeny PhDr. Jaroslava Fojtíková a Bc. Jana Hamplová.

Mgr. Tulpa seznámil zastupitelstvo s předloženými materiály na stůl, které si zastupitelé zařadili (bod č. 26 Dodatek smlouvy s SKS, a.s.) a dal hlasovat o schválení předloženého programu:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města

b) Zprávy místostarostů

5. Volba člena Rady města
předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

6. Převod objektu
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

7. Finanční plnění smluv o prodeji
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

8. Převody pozemků
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

9. Prodej bytů a přeřazování objektů
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

10. Výkupy nemovitostí
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

11. Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí r. 2007
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí r. 2007
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

13. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Žádost o rozpočtovou změnu
předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

14. Rozpočtové změny
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

15. Dražba Hotelu Praha
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

16. Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jbc, p.o.
předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

17. Projekt Jablonec nad Nisou 2008 - časování 11.00 hod
předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

18. Mezinárodní trienale Jablonec 2008 - časování 11.15 hod.
předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

19. Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2006
předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

20. Vydání XXI. změny ÚP
předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

21. Schválení podnětu na XXXIV. změnu ÚP
předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

22. Dopisy občanů
předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

23. Integrovaný plán rozvoje města - informativní zpráva časování 12.00 hod.
předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

24. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

25. Kontrola splnění usnesení
předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

26. Diskuse

27. Schválení návrhu usnesení

28. Závěr

2.) Program byl přijat bez připomínek (20-0-0-3)

3. Starosta města dále navrhl návrhovou komisi:
předseda: pí Božena Caklová
, členové: PhDr.Jaroslava Fojtíková, Bc. Jana Hamplová, Ing. Otakar Kypta, p. Miroslav Pelta

Návrhová komise byla přijata (23-0-0-0)

4. a) Zpráva starosty města

Starosta neměl žádné doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal:

a) výstup z jednání s různými firmami o teplárenství

b) na výstup z jednání o představách o dopravě Jablonec - Liberec

c) další vývoj v kauze „objekt Musilových“, neboť částka 8,5 mil. Kč byla dána do notářské úschovy - co s těmi penězi je?

Mgr. Tulpa odpověděl, že na dotaz u JUDr. Beldy mu bylo odpovězeno, že celá kauza se má vyřešit v r. 2008.

Bc. Frič vysvětli, že jde o soudní úschovu, kterou soud zhruba před rokem poukázal zpět na depozitní účet města.

Mgr. Tulpa k teplárenství řekl, že se konzultují veškeré kroky, které se chystají. Celá zpráva by měla být na podzim hotová vč. auditu. Zpracované teze a představy budou zpracovány a předloženy zřejmě až na jaře.

Dále informoval o jednání s Libereckým dopravním podnikem - s ředitelem p. Veselkou.

Paní Nováková se tázala na předání funkcí ředitelů městské policie a zda došlo k dalším personálním změnám na MP.

Mgr. Tulpa odpověděl, že k 1.7. byl převeden Bc. Rakouš do funkce strážníka MP a

1.7. nastoupil do funkce JUDr. Doležal. Předání funkcí bylo protokolární. Dále byla změna náplně funkce tiskové mluvčí MP a pí Hulíková byla zbavena funkce tiskové mluvčí a byla převedena do funkce civilního zaměstnance MP. Na základě toho podala sama pí Hulíková výpověď dohodou o rozvázání prac. poměru.

4b) Zpráva místostarostů

Zpráva JUDr.Ing.Pleticha

Ing. Pešek se tázal na jednání s p. Zikmundem ohledně volných prostor v radnici, dále na jednání s ing. Pokorným o zastávkách města a na jednání ohledně klopení zatáček v atletické hale.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že p. Zikmund se zajímal o bývalé restaurační prostory v radnici, ale je to pro něho o velkých penězích. Jednání s Ing. Pokorným (Investorsko Inženýrská a.s.) o zastávkách Centrum - nad ul.5 .května, Horská, Raisova - a zastávka Proseč, která by byla na hranici města. K dotazu na zatáčky v hale odkázal na Ing. Kyptu.

Pan Vostřák se tázal na jmenování Ing. Lejčara jako zpracovatele Dopravního generelu.

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že úkol mu byl zadán v intencích platné směrnice, aby celou studii prošel a zjistil, co je třeba upravit.

Ing. Dlouhý se tázal na opravu točny u Remize a stěhování zařízení (technicko-historická hodnota).

JUDr.Ing.Pleticha odpověděl, že zařízení bude odstěhováno do Dopravního podniku Liberec, protože po havárii objektu se budou provádět stavební práce (podlahy).

Pan Vostřák glosoval převoz tohoto historického zařízení.

Zpráva Ing. Kypta

Ing. Pešek se tázal na jednání s Malinovými - zámeček Šlarafie a na jednání se starostou Rádla.

Ing. Kypta komentoval jednání s majiteli Šlarafie - bohužel, není možné objekt zachránit. Město nemá žádné nástroje. Zadní trakt objektu je podmáčen, asi bude zbourán. Jednání se starostou Rádla o přemístění SKS a.s. - možný prostor na pozemku Rádlo (při výjezdu z města na Prahu za bývalou porodnicí). Zatím je vše v jednání.

Dále komentoval zatáčku běžecké dráhy v hale a okomentoval celou záležitost. Hala je projektována jako tréninková, je tam volený určitý kompromis k ideálnímu náklonu zatáčky (muselo by dojít k široké přestavbě celé dráhy). Náklady na přestavbu by byly kolem 1,7 mil. Kč.

Pan Vostřák se tázal Ing. Kypty na termín v jeho zprávě „výhybna u Staré Lípy“, o které místo jde. Dále se tázal na vlhkost v kostele Sv. Anny, kdo je zodpovědný za stávající stav a na úpravu svahu v ul. Dvorská (drátěný plot).

Ing. Kypta odpověděl, že vlhkost v kostele Sv. Anny se snad vyřeší, mělo by dojít ke snížení vnějšího terénu (odkopání) a vytvoření „anglického dvorku“. Kompletní oprava varhan by měla být do konce měsíce.

Výhybna - myšlena autobusová točka u stanice železnice.

Mgr. Karásek doplnil, že jde zřejmě o výhybnu v ul. U Staré Lípy v souvislosti s opravou vodovodu. Dále komentoval vytypovanou lokalitu pro SKS, která již dříve byla označena, a zajímalo ho, zda výměna pozemku s Českými lesy je dotažena do konce a byla zahrnuta do balíku směn pozemků za Břízkami s Českými lesy. Také se tázal, jak souvisí návštěva u primátora Brna s rozpočtem na dopravní infrastrukturu a komunikací 1/14 Lbc - Kunratice - Jbc n.N.

Ing. Kypta vysvětlil, že primátor Brna je stínový ministr dopravy za ČSSD. Bylo třeba navázat kontakty se SFDI, aby byly náklady na komunikaci 1/14 zahrnut do rozpočtu SFDI co nejdříve. K umístění SKS do nové lokality řekl, že nebyla směna pozemků zahrnuta do celkového balíku směn s Českými lesy ale jsou připraveny další kroky na ministerstvu zemědělství.

Mgr. Karásek doporučil řešit trasu 1/14 pro roky 2010-2012 jako cílový stav k obchvatu k jižní tangentě Jablonce n.N.

Ing. Kypta řekl, že komunikace 1/14 je zdrojem budoucích financí a nevypadává ze hry, ani z Generelu dopravy.

Ke zprávě p. Vobořila nebyly žádné dotazy.

5. Volba člena Rady města

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Starosta města dal odhlasovat členům zastupitelstva, že berou na vědomí rezignaci p. Jindřicha Berounského na funkci člena rady města.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci (22-0-1-3)

Zastupitelstvo města odsouhlasilo volební řád (23-0-0-3)

Mgr. Tulpa navrhl za omluveného Ing. Betla, který byl navržen v materiálu ZM, jiného člena volební komise a to RNDr. Čeřovského.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo volební komisi dle návrhu (24-0-1-2)

Zastupitelstvo města odsouhlasilo způsob volby - tajná (26-1-0-0)

Starosta města předal slovo předsedovi volební komise, Ing. Peškovi, který řídil další průběh volby člena RM.

Ing. Pešek konstatoval, že obdržel pouze jediný návrh - Mgr. Soňa Paukrtová a tázal se jí, zda tuto kandidaturu přijímá a vyzval ji, aby se v 5 min. představila.

Mgr. Paukrtová se v krátkosti představila.

Zastupitelé města obdrželi hlasovací lístky se jménem kandidáta a odebrali se k tajné volbě do vedlejší místnosti.

Po té se sešla volební komise a spočítala hlasy.

Předseda volební komise, zkonstatoval, že bylo odevzdáno 27 platných hlasovacích lístků, z toho bylo 20 PRO zvolení Mgr. Soni Paukrtové.

Mgr. Soňa Paukrtová byla schválena na další období za člena rady města.

Dále jednání zastupitelstva pokračovalo dle schváleného programu..

6. Převod objektu

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

Paní Nováková nesouhlasila s cenou, za kterou se objekt prodává, resp. s cenou, která se má složit při podpisu kupní smlouvy. Pokládá ji za neadekvátní v porovnání s prodeji bytů (následující bod).

Bc. Frič vysvětlil, že majetkoprávní výbor přistoupil na tento návrh, protože na objekt byl jediný zájemce (objekt je spíše na demolici). V rámci renovace celé lokality byla doporučena rekonstrukce objektu.

Pan Pelta se taktéž ohradil proti ceně, za kterou město chce prodat objekt a pokládá ji za nereálnou.

Pan Šourek vysvětli, že hlavní problém byl v tom, že zájemce o objekt byl jediný. Souhlasí, že cena není adekvátní poptávce, ale majetkoprávní výbor se přiklonil k návrhu jediného kupce.

Pan Pelta řekl, že zájemce se časem určitě najde, všechno si najde svého kupce. Navrhl odložit prodej.

Mgr. Tulpa řekl, že můžou zastupitelé předložit své protinávrhy písemně a bude se o nich hlasovat v závěru jednání.

7. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský navrhl v bodě C) bod 1 nerušit. Jedná seo lokalitu Rýnovic a zrušením tohoto usnesení č. 57/2006/A/19 ze dne 20.4.2006 se zruší koncepce Rýnovického náměstí jak byla plánována.

Mgr. Karásek v krátkosti obeznámil zastupitele s podstatou problému v Rýnovicích. Mělo dojít k trojsměně pozemků (pozemkový fond, firma Raimond a manželé Strnádkovi). Po třech letech se vrací celý případ bez zásadní změny pro majitele.

Ing. Dlouhý připomenul obdobný případ - Pasecké náměstí. Navrhl stáhnout bod z jednání a vrátit se k původnímu záměru.

Bc. Frič komentoval celý záměr převodu tohoto pozemku. Původní záměr byla veřejně prospěšná stavba Technických služeb (jeho zázemí).Město se nestane majitelem pozemků. Je třeba najít adekvátní variantu.

Mgr. Karásek řekl, že jde především o soukromý majetek manželů Strnádkových.

9. Prodej bytů a přeřazování objektů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění, jen upozornil na část B), neboť občané požádali znovu o projednání.

Ing. Pešek navrhl stáhnout bod B) z programu, neboť je třeba důkladné projednat podmínky bytové metodiky a privatizace bytového fondu města.

Bc. Frič řekl, že o tom je tento bod, město nemá zájem přeřazovat tento objekt a řešit po bytech.

Paní Caklová navrhla stáhnout tento bod, aby se celá kauza nejprve projednala v majetkoprávním výboru.

RNDr. Čeřovský dal protinávrh, aby se tento převod schválil.

10. Výkupy nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

11. Hodnocení plnění rozpočtu za II. čtvrtletí r. 2007

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel řekl, že jde o standardní materiál, který se předkládá vždy po prázdninách.

Ing. Čížek měl připomínku k číslování materiálu a dále k navýšení čerpání položek, které jsou plánovány na 2. pololetí roku a v důvodové zprávě to nebylo komentováno. Správci kapitol by si měli ujednotit materiály, které dodávají Bc. Fričovi.

Bc. Frič řekl, že připomínky bere v úvahu.

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za II. čtvrtletí r. 2007

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel řekl, že jde opět o zprávu informativního charakteru.

Nebyla žádná diskuze.

13. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Žádost o rozpočtovou změnu

předkládá: MUDr. Vít Němeček, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek konstatoval, že finanční výbor tuto žádost projednal a doporučil ke schválení.

14. Rozpočtové změny

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel poznamenal, že jde o jednoduché rozpočtové změny. Rozsáhlé změny budou předloženy na příštím ZM. Nebyly žádné připomínky ani diskuse.

15. Dražba Hotelu Praha

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel jen doplnil, že v materiálu není úmyslně cena, za kterou město bude dražit, cena bude určena interně před dražebním jednáním. Nebyly žádné dotazy.

16. Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jbc, p.o.

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

17. Projekt Jablonec nad Nisou 2008 - časování 11.00 hod

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Překladatelka byla omluvena pro nemoc a zastoupil ji pan Vobořil, který v krátkosti uvedl předložený materiál. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

18. Mezinárodní trienale Jablonec 2008 - časování 11.15 hod.

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál, jde o navázání na tradici výstav skla a bižuterie, která k Jablonci patří. Nebyla žádná diskuze.

19. Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2006

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

20. Vydání XXI. změny ÚP

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Čížek vznesl dotaz, zda by materiál nešel blíže určit, aby zastupitelé věděli, jaké změny se dané číslotýká.

Ing. Jakoubek odpověděl, že bylo nutné shrnout změny do opatření obecné povahy, což je předložený souhrn všech schválených změn.

Mgr. Tulpa doporučil zastupitelům v případě těchto materiálům (týden předem rozeslány) a dotazů k nim, obracet se předem na odbor rozvoje.

Pan Vostřák se tázal, zda byly všechny změny ZM schváleny.

Ing. Jakoubek upozornil na předložený materiál, kde je vypsáno „schváleno usnesením“

21. Schválení podnětu na XXXIV. změnu ÚP

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

22. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel jen upozornil na alternativní usnesení u p. Romana Feča.

Ing. Pešek na dopis ohledně úpravy chodníčku před panelovým domem (společenství vlastníků). Upozornil, že takovýchto žádostí může být více, neboť město při převodu pozemků a prodeji domů přesně nevymezilo vlastnictví přístupových pozemků a vzdálenost od sídlištních domů. Město by mělo vyřešit, kdo se o pozemky kolem objektů a přístřešků pro kontejnery bude starat, resp. kdo bude vlastníkem.

Mgr. Tulpa řekl, že tuto připomínku bere jako impuls a předloží ji do správy bytového fondu, aby se zabývalo také majetkoprávním vztahem pozemků kolem bytových objektů.

23. Integrovaný plán rozvoje města - informativní zpráva čas. 12.00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel vysvětlil, že na 12. hodinu (bylo 11 hodin) je pozván Ing. Doležal, který je zatím na cestě z Pardubic. Je ale připraven zodpovědět maximum dotazů.

Pan Vostřák řekl, že nesouhlasí s postupem, který město zvolilo. Nebyl předložen koncept a ani obsah nebyl projednán předem s občany.

Mgr. Tulpa oponoval, že strategický plán se nově nevytváří, jen se aktualizuje (již byl na r. 2002-2003). Vedle strategického plánu vzniknou další 2 plány - akční plán a plán integrovaný. Akční plán zařadí projektové představy občanů, bude o tom diskuze a tento plán bude řešit postup a odpovědnost k jednotlivým projektům. Je vytvořena metodika postupů, aby se co nejrychleji využilo výzev (bonusů) z EU (v říjnu pro školství). Kdyby se zvolil jiný postup, vytvoření plánu by trvalo tak 2 roky a nebylo by to účelné.

Pan Vostřák řekl, že se musí vytvořit projekty, které město zaplatí. Tázal se, proč město plánuje projekty, které se nikdy neuskuteční a nejsou účelné (tunel u přehrady, Regiotram, hipostezky). Kde jsou vypracované projekty z minulosti (viz projekt parkoviště ve Mšeně). Kolik se již vynaložilo Kč na projekty, o kterých už nikdo neví.

Mgr. Tulpa řekl, samotný akční plán ani integrovaný plán neřeší povinnost města stanovovat projektovou dokumentaci. Priority se seřadí podle určitého pořadí, určitý stupeň důležitosti, dle kterého se budou zpracovávat. Otázku jiných projektových dokumentací z minulosti (parkování ve Mšeně) - nemůže nyní zodpovědět, bude odpovězeno písemně.

Paní Caklová řekla, že měla předcházet analýza strategického plánu, ze které se mělo vyjít. Poznamenala, že není v integrovaném plánu jasně uvedeno, že jde o projekty, které budou vždy s podporou financí z EU.

Mgr. Tulpa odsouhlasil, že integrovaný plán je hlavně pro zdroje z EU. Získávání státních dotací bude zakotveno v akčním plánu. Analýzu strateg. plánu předal p. Caklové písemně ihned.

Pan Vobořil řekl, že ve strategickém plánu 2002-2003 našel řadu problémů ze svého resortu, které nebyly vůbec řešeny. Např. u kultury a sportu je jen souhrnný seznam zařízení, které město má. Není řešen stav, není řešena budoucnost. To samé je u školských zařízení a ve zdravotnictví. Proto je třeba strategický plán aktualizovat, rozpracovat a ZM s tím bude seznámeno.

Mgr. Tulpa doplnil, že základ strategického plánu je správný. Je třeba ho doplnit o jednotlivá odvětví a aktualizovat je.

Pan Berounský reagoval na připomínku p. Vostřáka k projektu Regiotram Nisa. Upozornil, že tento projekt financuje Liberecký kraj. Upozornil, že projekt hipostezek není nesmyl, je spousta občanů, kteří jezdí na koni a je třeba je respektovat.

Pan Vostřák oponoval, že Jablonec a jeho občané jsou součástí Libereckého kraje (finance na Regiotram).

Mgr. Tulpa upozornil, že integrovaný plán má 205 projektů a není možné, aby město všechny financovalo. Proto akční plán, aby se dále rozhodlo o dalším řešení. Není to vyhazování peněz za projekty.

Pan Vostřák upřesnil, že má na mysli projekt štoly od přehrady (loděnice) do Brandlu, který se mu jeví jako zbytečný pro Jablonec.

Mgr. Tulpa vysvětlil, že při této stavbě může být pro město výhodná celá řada postupů (vytěžení přehrady, snížení sinic atd.), na které přispěje EU a stát.

Mgr. Karásek řekl, že diskuse na téma integrovaný plán může být široká a dlouhá. Vyzval, aby vše směřovalo k finančním možnostem města a především k financím a možnostem EU a státu.

RNDr. Čeřovský souhlasil s aktualizací strategického plánu, schváleného ZM v r. 2003. Řekl, že je třeba udělat maximum pro integrovaný plán města.

Mgr. Tulpa oznámil, že dne 4.10.2007 v 16 hodin bude projednávání a prezentace integrovaného plánu města, vč. účastí jeho tvůrců. Budou pozváni všichni zastupitelé města a tento plán bude předložen na říjnovém ZM.

24. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal Bc. Hamplové, zda byla spokojena s odpovědí na svou minulou interpelaci.

Bc. Hamplová odpověděla, že ano.

b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa přečetl novou interpelaci od pí Novákové, zda by mohl být umístěn ve vestibulu v 1. poschodí nápojový automat mincovního typu.

Mgr. Tulpa řekl, že odpoví písemně.

Paní Caklová se tázala, kdo povolil zahrádku na Dolním náměstí (reklama a plakáty), považuje to za nevhodnou reklamu a hyzdí to celé náměstí.

Mgr. Tulpa odpověděl, že zahrádka byla povolena RM na dobu určitou, která končí v říjnu t.r. a rada bude zvažovat další reklamu. Bude odpovězeno i písemně.

Pan Vostřák připomněl, že u dětských koutků kolem přehrady chybí lavičky a odpadkové koše. Bylo by třeba doplnit.

Mgr. Tulpa řekl, že bude předáno a řešeno. Bude odpovězeno písemně.

Pan Vobořil upozornil na zavřené soc. zařízení u Slunečních lázní a dětského hřiště.

25. Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel upřesnil údaj v dohodě se staveb. družstvem - podíl města je 37%, což představuje 672 tis. Kč.

Pan Vostřák komentoval dopravní značení ve Mšeně v ul. Mozartova a vyjádření MP. Značka stání zakazuje ale auta tam stojí a MP stav toleruje.

26. Dodatek smlouvy s SKS, a.s.

- materiál na stůl

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Předkladatel krátce vysvětlil, proč byl dodatek předložen.

Nebyla žádná diskuze.

27. Diskuse

Ing. Pešek komentoval obsah provozního řádu hřiště u přehrady, který je vyvěšený. Apeloval, aby provozní řády byly vyvěšeny u všech nově vybudovaných hřišť kolem přehrady, vč. nákladů v Kč. Dále komentoval vraky automobilů po městě. Konkrétně uvedl auto FIAT UNO v ul. U Kostela, které tam již stojí několik měsíců. Doporučil nějakou jednorázovou akci a „vyčistit“ město.

Mgr. Tulpa uvedl, že existuje „horká linka“, informace na životní prostředí a postup bude rychlý.

Ing. Pešek okomentoval vlastnictví přístřešků na kontejnery ve městě. Doporučil konečně řešit starost o jejich údržbu - i přes zimní období. Je třeba vypracovat analýzu vlastnických vztahů, odprodat společenství vlastníků jednotlivých objektů.

Dále podal návrh, aby se starosta města písemně ohradil vůči rozhodnutí státního zastupitelství ve věci fotbalisty p. Pudila a vyzval státní zastupitelství k rovnému přístupu při řešení dalších případů na území města (viz soudní spor kolem objektu Musilových).

Mgr. Karásek se v diskuzi vrátil k problému vybudování náměstíčka v Rýnovicích a možné směně pozemků s TSJ, pokud město získá od pozemkového fondu náhradní území. Podpořil protinávrh RNDr. Čeřovského k bodu č.8/C/1.

Bc. Frič oponoval, že město nemá možnost pozemky od PF získat (nebudou restituční nároky).

Paní Nováková kritizovala náklady vynaložené na opravy veřejných WC. V centru města ani na pěší zóně není žádná možnost použít sociální zařízení. Dala podnět na vyřešení veřejných WC ve městě. Dále kritizovala stav objektu u přehrady - bývalý FAMIS - dělá ostudu celému okolí přehrady.

Pan Pelta podal podnět k prošetření žádosti jednoho zájemce o koupi objektu starých lázní , který si stěžoval na špatnou, resp. žádnou zpětnou komunikaci z MěÚ.

Bc. Frič řekl, že o této věci slyší poprvé a provede individuální šetření.

Pan Šourek se vrátil prodeji objektu v ul. Lesní. Uvedl, že dům se prodává bez pozemku a pokud se objekt neprodá, musí město vynaložit další náklady na jeho zabezpečení, aby neohrožovalo okolí. K pozemkům v Rýnovicích řekl, že jde o velmi komplikovanou směnu, mělo by se navrhnout nové řešení. Dále podpořil Ing. Peška v souvislosti s jeho návrhem na dopis starosty na státní zastupitelství. Také komentoval články v tisku, kdy je Jablonec označován jako město vykradačů aut a je třeba tento stav řešit. K podnětu p. Pelty ohledně prodeje objektu staré lázně řekl, že majetkoprávní výbor nikdy žádný odprodej neřešil.

Mgr. Tulpa reagoval na připomínku bezpečnosti v centru města. Řekl, že nová koncepce prevence se připravuje a bude předloženo k připomínkování zastupitelům v nejbližší době. Ke schválení by mělo dojít na listopadovém ZM.

Ing. Čížek hovořil o formách předkládání materiálů ZM. Řekl, že osobně preferuje materiály na CD a každý zastupitel by si je měl materiál vyzvednout osobně na IC.

Mgr. Tulpa odpověděl, že je to složitější problém - vybavení zasedačky, osobní počítače pro každého zastupitele - bude se řešit.

Mgr. Karásek glosoval vystoupení p. Šourka k pozemkům v Rýnovicích - nerušit usnesení, ale hledat řešení.

Ing. Pešek podpořil vystoupení Ing. Čížka k materiálům na ZM. Navrhl materiály připravovat na vyžádání zastupitelů (tištěná podoba nebo CD), nainstalovat do zasedačky webovou kameru a jednání ZM přenášet na internet. stránky města.

Pan Berounský podpořil podnět Ing. Peška - stížnost na státní zastupitelství, které vyřizovalo i jeho kauzu. Dále pozval zastupitele na výstavu ke 110. výročí libereckých tramvají, která je nainstalována v radničním sklípku Liberce.

MUDr. Jörgová podala připomínku k pobývajícím bezdomovcům kolem DELVITY. Jejich působení v centru města není vhodné, navíc po večerech ruší klid, opíjejí se. Je potřeba tento problém zapracovat do koncepce bezpečnosti města.

Mgr. Tulpa řekl, že tuto stížnost bere v úvahu a postoupí dál, není to první stížnost od občanů na bezdomovce.

Pan Vostřák komentoval zaměření pozemků města, které není kompletní a je to dlouhodobý problém. K bezdomovcům řekl, že není podchycena jejich existence.

RNDr. Čeřovský připomínkoval krátký termín mezi projednáváním integrovaného plánu města (4.10.) a jeho schválení na ZM o týden později 11.10. Je to velmi napjatý termín a pochybuje, že se vše stačí zpracovat.

Mgr. Tulpa opověděl, že schválení integrovaného plánu v říjnu je nutné vzhledem k dalším návaznostem a termínům (výzvy EU) v dalším období. Uznal, že je to velmi napjatý termín.

Pan Šourek doplnil, že integrovaný plán je proces neustálých změn, který se stále bude doplňovat a dotvářet.

Pan Vostřák se vrátil k otázce odpadů a jeho placení. Konstatoval, že někteří občané neplatí za odpad vůbec, navrhl řešit to povinností každého občana města.

Mgr. Tulpa oznámil, že 24.9. a 25.9.2007 bude na městském webu vyvěšen materiál k integrovanému plánu města. Všichni se boudou moc seznámit a připravit si připomínkování na 4.10.

Protože nebyli žádní další diskutující, vyhlásil starosta města 15 min. přestávku na přípravu usnesení. Během přestávky odešli MUDr. Gall a Mgr. Paukrtová.

28. Schválení návrhu usnesení

Po přestávce vyzval starosta předsedkyni návrhové komise pí Caklovou, aby se ujala slova.

Hlasovalo 25 přítomných zastupitelů.

(Volba člena RM byla v odhlasována v průběhu projednávání programu, kdy bylo přítomno 27 členů ZM, při hlasování o rezignaci p. Berounského bylo přítomno 26 členů ZM).

Název usnesení 7. ZM -13.9.2007

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č.118/2007

24

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

1

Usnesení ZM č. 119/2007

25

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 120/2007

Volba člena rady města

A) bere na vědomí

22

0

1

3

B) zvolilo

20

7

Usnesení ZM č. 121/2007

Převod objektu - protinávrh pí Novákové

19

3

3

Usnesení ZM č.122/2007

24

0

0

Finanční plnění smluv o prodeji

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 123/2007

původní návrh v bodech: A) B) D)

24

0

1

Nehlasoval 1

protinávrh Dr.Čeřovský

10

11

4

bod C) původ.návrh

15

3

7

bod C) 1. původ.návrh

1

1

23

bod C) 2. původ.návrh

22

0

3

Usnesení ZM č. 124/2007

Prodej bytů a přeřazování objektů A)

24

0

0

Nehlasoval 1

protinávrh Dr.Čeřovského k B)

9

12

4

původ návrh B)

16

5

4

Usnesení ZM č. 125/2007

24

0

0

Výkup nemovitostí

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 126/2007

23

0

2

Plnění rozpočtu za II.Q.r.2007

0

Usnesení ZM č. 127/2007

Informat.zpráva o správě portfol.cen.papírů

25

0

0

Usnesení ZM č. 128/2007

25

0

0

Nemocnice - žádost o rozpoč.změnu

0

Usnesení ZM č. 129/2007

25

0

0

III.rozpočtové změny

0

Usnesení ZM č. 130/2007

24

0

1

Dražba Hotelu Praha

0

Usnesení ZM č. 131/2007

24

0

0

Změna příl.č.1 Zřizov.listiny Spolkový dům

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 132/2007

25

0

0

Projekt "Jablonec n.N. 2008"

0

Usnesení ZM č. 133/2007

25

0

0

Mezinárodní trienále Jablonec 2008

0

Usnesení ZM č. 134/2007

25

0

0

Mikroregion JH - závěr.účet za r.2006

0

Usnesení ZM č. 135/2007

25

0

0

Vydání XXI.změny plat. ÚPM Jablonce n.N.

0

Usnesení ZM č. 136/2007

24

0

0

Schválení podnětu na poříz.XXXIV.změnu

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 137/2007

Dopisy občanů

dopis p. Fečo A) bere na vědomí

21

0

0

Nehlasoval 4

B) schvaluje sepsání dohody

18

1

5

Nehlasoval 1

dopis pí Lipská

17

0

4

Nehlasovali 4

dopis p. Zajíc A) bere na vědomí

21

0

2

2

B) schvaluje sepsání dohody

22

1

2

0

dopis pí Kostečková

23

0

2

0

Usnesení ZM č. 138/2007

24

0

0

Integrovaný plán rozvoje města

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č.139/2007

25

0

0

Vyřízení interpelací

0

Usnesení ZM č. 140/2007

25

0

0

Kontrola plnění usnesení

0

Usnesení ZM č. 141/2007

25

0

0

Dodatek smlouvy - účel.dotace z Lbc

0

Usnesení ZM č. 142/2007

Diskuze - ukládá ing. Kyptovi

24

0

1

Zmocňuje starostu

13

1

11

29. Závěr

Starosta města ukončil jednání ve 13 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Bc. Jana Hamplová, PhDr. Jaroslav Fojtíková

Vytvořeno 3.10.2007 8:56:36 | přečteno 2354x | Petr Vitvar
load