Usnesení 13.09.2007

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 13. září 2007

Usnesení ZM č. 118/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 119/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 120/2007

Volba člena rady města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

informaci o rezignaci Jindřicha Berounského na členství v radě města Jablonce nad Nisou

B. zvolilo

za člena rady města Jablonce nad Nisou Mgr. Soňu Paukrtovou.

Usnesení ZM č. 121/2007

Převod objektu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodu objektu a

neschvaluje

prodej objektu č.p.222 ul. Lesní a vrací k projednání výboru pro hospodaření s majetkem města ohledně výše prodejní ceny, která je neúměrně nízká.

Usnesení ZM č. 122/2007

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

 1. uznání proinvestování částky ve výši 500.000,- Kč paní D. K.
  z kupní ceny objektu č.p. 1727 Podhorská 115, Jablonec nad Nisou včetně st.p.č. 1541 a p.p.č. 1472/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 510-2006-FaM/OMP.
 2. uznání proinvestování částky ve výši 1,100.000,- Kč manželům J. a K. V. z kupní ceny objektu krytého stání bez č.p. v ul. Fügnerova na st.p.č. 144/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 127-2004-OFaM/OMP.

Usnesení ZM č. 123/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků

A) schvaluje

 1. prodej p.p.č. 1687/2 o výměře 726 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady panu J. P., bytem ., Jablonec n. N., za cenu ve výši 630,--Kč/m2, tj. celkem 457.380,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 2. prodej p.p.č. 800/51 o výměře 467 m2 v k.ú. Kokonín za účelem výstavby rodinného domu panu J. H., bytem ., Liberec 6, za cenu ve výši 277,--Kč/m2, tj. celkem 129.359,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 3. prodej p.p.č. 248/4 o výměře 721 m2 k.ú. Vrkoslavice za účelem výstavby rodinného domu panu M. H., bytem ., Jbc, za cenu ve výši 350,-Kč/m2, tj. celkem 252.350,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 4. prodej p.p.č. 488 o výměře 866 m2 v k.ú. Rýnovice manželům V.i a J. H., bytem ., Rychnov u Jablonce n. N. za účelem výstavby prodejny ložisek za cenu 550,- Kč/m2, tj. celkem 476.300,- Kč s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka, kterou se kupující zavazují, že v případě výstavby komunikace odprodají část pozemku, která je dle platného územního plánu vedena jako rezerva komunikace, zpět městu za stejných podmínek (tj. 550,- Kč/m2), jinak je město oprávněno od smlouvy odstoupit. Tato podmínka zavazuje i každého dalšího vlastníka předmětné části pozemku. Kupující se dále zavazují, že s touto skutečností seznámí případného dalšího kupujícího. Kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 5. prodej p.p.č. 847/19 o výměře 872 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem výstavby rodinného domu do ideálního spoluvlastnictví každý ideální ½ p. P.W.i, bytem ., Jablonec n. N. a pí. L. Z., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 218.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
 6. záměr prodeje části p.p.č. 83/10 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425 s tím, že samotný prodej bude schválen po dostavbě a přesném zaměření pozemku pod trafostanicí.
 7. směnu části p.p.č. 2464/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2464/27 o výměře 5 m2 ve vlastnictví Města Jablonec n.N. za část st.p.č. 424, geometrickým plánem nově označené p.p.č. 2939 o výměře 15m2, a část p.p.č. 1653/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2938 o výměře 67m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví manželů J. a A. S., bytem ., Jablonec n.N. s tím že doplatek Města činí 250,- Kč/m2, tj. 19.250,- Kč

B) mění

usnesení č. 26/2006/A1 ze dne 7. 6. 2007 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 800/42 o výměře 427 m2 v k.ú. Kokonín do ideálního spoluvlastnictví s tímto podílem: pí. D.M., bytem Na Svahu 299, Jablonec nad Nisou ideální 1/7, manželé J. a E. Z., bytem Svahu 299, Jablonec nad Nisou ideální 1/7, ing. I. K., bytem Svahu 299, Jablonec nad Nisou ideální 1/7, pí. I. H., bytem Svahu 299, Jablonec nad Nisou ideální 1/7, manželé V. Ri., bytem Andělohorská 204, Chrastava a R. Ri., bytem Žitná 822, Liberec VI-Rochlice ideální 1/7, manželé P. a E. S., bytem Svahu 299, Jablonec nad Nisou ideální 2/7 za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 64.050,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

C) ruší

usnesení č. IV/A/1 ze dne 20. 5. 2004

D) neschvaluje

prodej p.p.č. 255/2 o výměře 548 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady p. Ivanu Makaryshynovi, bytem ., Liberec XXV-Vesec

Usnesení ZM č. 124/2007

Prodej bytů a přeřazování objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A) schvaluje

1. prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektu:

Nová Pasířská 19/4040
4040/07 F. R. 1942 88.503,- Kč

2. prodej volné bytové jednotky č. 3428/2 v objektu Liberecká 30/3428 o velikosti 1+1, celková výměra 36,5 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 365/22843 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 4333 a 4334, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní K. K., bytem ., Jablonec n.N., za kupní cenu ve výši 571.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B) neschvaluje

přeřazení objektů Pobřežní 19/3918, 21/3919, k.ú. Mšeno nad Nisou ze seznamu „E“ - objekty, které si město ponechá ve svém vlastnictví do seznamu „B“ - objekty prodávané po bytech a doporučuje o dané věci jednat až po ujasnění podmínek privatizace zbývajícího bytového fondu.

Usnesení ZM č. 125/2007

Výkupy nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a :

A) schvaluje

 1. výkup p.p.č. 609/3 o výměře 832m2, p.p.č. 607/2 o výměře 438m2, 737/3 o výměře 1 214m2, p.p.č. 606/2 o výměře 1 107m2 v k.ú. Rýnovice od Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o. IČ: 254 755 09 se sídlem Souběžná 7, Jablonec n.N. za cenu 175.000,- Kč
 2. výkup části p.p.č. 1965/1, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 1965/7 o výměře 60m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníků manželů Mi.a J. S., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 585,- Kč/m2, tj. celkem 35.100,- Kč.
 3. výkup části p.p.č. 1073, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č 1073/2 o výměře 3m2 v k.ú. Mšeno n.N. od vlastníků manželů Z. a El. O., bytem ., Jablonec n.N. za cenu 250,- Kč, tj. 750,- Kč.
 4. výkup p.p.č. 85/2 o výměře 205m2, p.p.č. 89/3 o výměře 164m2 v k.ú. Kokonín od vlastníků Z. M. a V. Z., obě bytem ., Jablonec n.N za cenu 250,- Kč, tj. 92.250,- Kč.
 5. záměr výkupu p.p.č. 870/2 v k.ú. Kokonín od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, IČ: 45797072 a pověřuje místostarostu JUDr. Ing. Lukáše Pletichu k účasti v soutěži.
 6. výkup p.p.č. 1948/5 o výměře 182m2, p.p.č. 1948/7 o výměře 115m2 v k.ú. Jablonec n.N. od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 69797111, a to za cenu dle znaleckého posudku.
 7. bezúplatný převod objektu čp. 2562 včetně st.p.č. 2460/2 o výměře 274m2, objektu bez čp. (garáž) včetně st.p.č. 2460/3 o výměře 32m2, objekt bez čp. (garáž) včetně st.p.č. 2460/4 o výměře 62m2 v k.ú. Jablonec n.N. od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČ: 69797111 na město Jablonec n.N.
 8. bezúplatný převod p.p.č. 2280/2 o výměře 919 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 na Město Jablonec n.N.
 9. výkup části p.p.č. 2280/2, geometrickým plánem nově označenou jako p.p.č. 2280/4 o výměře 1334 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníka ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 a to za cenu dle znaleckého posudku. Město v návaznosti na smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-FaM/OMP odprodá budoucímu kupujícímu - společnosti PROCTUS 3 s.r.o., se sídlem Londýnská 51/2, PSČ 460 01, Liberec, IČ 272 85, zastavěnou část pozemku p.p.č 2280/4 budovou polyfunkčního domu za náklady spojené s výkupem této celé komunikace označené jako p.p.č 2280/4 o výměře 1334m2 .

B) ruší

 1. usnesení č. 5/2007/A/3 ze dne 1. února 2007
 2. usnesení č. VII/2004/B ze dne 9.12.2004 a usnesení č. VII/2004/4 ze dne 17.6.2004

C. neschvaluje

výkup p.p.č. 1766/1 o výměře 64 745 m2 v k.ú. Proseč n.N. od manželů Ing. V. a Ing. L. Šp., bytem ., Jablonec n.N.

Usnesení ZM č. 126/2007

Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí roku 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za II. čtvrtletí roku 2007

Usnesení ZM č. 127/2007

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí r. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o správě portfolia cenných papírů za I. pololetí roku 2007 a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 128/2007

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - Žádost o rozpočtovou změnu

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

schvaluje

rozpočtovou změnu - navýšení investiční dotace pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. o 5.000 tis. Kč.

Usnesení ZM č. 129/2007

III. rozpočtové změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2. - 6. a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.209.285 tis. Kč

Usnesení ZM č. 130/2007

Dražba Hotelu Praha

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o dražbě Hotelu Praha a

pověřuje

JUDr. Ing. Lukáše Pletichu, místostarostu,

k zastupování města Jablonce nad Nisou při dražbě objektu č.p. 446 v Jablonci nad Nisou, konané dne 21. 09. 2007 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou v pozici dražitele a k činění podání.

Usnesení ZM č. 131/2007

Změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o změnách v Příloze č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Spolkový dům Jablonec nad Nisou

A) ruší

ke dni 13.09.2007 Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. ze dne 25.05.2006, přijatou usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. 110B/2006 ze dne 25.05.2006 jako nedílnou součást Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o.

B) schvaluje

s účinností od 14.09.2007 Přílohu č. 1 Zřizovací listiny Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 132/2007

Projekt „Jablonec nad Nisou 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A) schvaluje

1. návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2008“ dle důvodové zprávy

2. finanční rámec projektu na rok 2008 ve výši 3 100 tisíc Kč

B) pověřuje

1. koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2008“ Eurocentrum Jablonec

nad Nisou s.r.o.

2. realizací povinných akcí projektu „Jablonec nad Nisou 2008“ subjekty

dle důvodové zprávy

C. ukládá

Ing. Martě Procházkové, jednatelce Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o.

zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2008“ a předložit ho na jednání Rady

města dne 6. prosince 2007 a na jednání Zastupitelstva města v lednu 2008

Usnesení ZM č. 133/2007

Mezinárodní trienále Jablonec 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) bere na vědomí

informativní zprávu o přípravě Mezinárodního trienále Jablonec 2008

B) schvaluje

podporu projektu Mezinárodní trienále Jablonec 2008, přičemž výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na výši získaných finančních prostředků z grantů EU a Ministerstva kultury ČR.

Usnesení ZM č. 134/2007

Mikroregion JIZERSKÉ HORY - Závěrečný účet za rok 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Mikroregion Jizerské hory - Závěrečný účet za rok 2006 a

bere na vědomí

Závěrečný účet za rok 2006 Mikroregionu Jizerské hory, který byl schválen valnou hromadou dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské hory, dne 15. června 2007 bez výhrad.

Usnesení ZM č. 135/2007

Vydání XXI. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, věcně příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4, § 55 odst. 2 a § 185 odst. 4 stejného zákona a dále za použití § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb. správní řád

vydává

jako opatření obecné povahyXXI. změnu územního plánu města Jablonce nad Nisou, schváleného usnesením Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII dne 8. října 1998, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Jablonce nad Nisou č. 23, schválenou usnesením zastupitelstva města Jablonce nad Nisou č. XIII, ze dne 8.října 1998 a postupně změněného následujícími změnami:

Změna č. I schválená usnesením č. XVI. z 8. zasedání ZM dne 26. 8.1999

schválená usnesením č. XIII. z 11. zasedání ZM dne 16.12.1999

schválená usnesením č. XIX. z 15. zasedání ZM dne 25. 5. 2000

Změna č. II schválená usnesením č. XIII. z 33. zasedání ZM dne 23. 5. 2002

Změna č. III schválená usnesením č. XXII. z 32. zasedání ZM dne 25. 4. 2000

Změna č. IV schválená usnesením č. XV. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VI schválená usnesením č. XX. z 20. zasedání ZM dne 9.12. 2004

Změna č. VII schválená usnesením č. XVI. ze 7. zasedání ZM dne 19. 6. 2003

Změna č. VIII schválená usnesením č. XVI. z 19. zasedání ZM dne 11.11. 2004

Změna č. IX schválená usnesením č. XIV. z 13. zasedání ZM dne 4. 3. 2004

Změna č. IX.a schválená usnesením č. XX. z 26. zasedáníZM dne 8. 9. 2005

Změna č. X schválená usnesením č. XVIII. z 12. zasedání ZM dne 29. 1. 2004

Změna č. XI schválená usnesením č. XXI. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XII schválená usnesením č. XXII. z 26. zasedání ZM dne 8. 9. 2005

Změna č. XIII schválená usnesením č. 97/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XIV schválená usnesením č. XII. z 15. zasedání ZM dne 20. 5. 2004

Změna č. XVa schválená usnesením č. 98/06 z 33. zasedání ZM dne 25. 5. 2006

Změna č. XVb schválená usnesením č.152/06 z 35. zasedání ZM dne 7. 9. 2006

Změna č. XVIa schválená usnesením č. 7/06 z 30. zasedání ZM dne 26. 1. 2006

Změna č. XVIb schválená usnesením č.125/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XVIII schválená usnesením č.208/06 z 1. zasedání ZM dne 7.12. 2006

Změna č. XIX schválená usnesením č. XIII. z 25. zasedání ZM dne 16. 6. 2005

Změna č. XX schválená usnesením č.126/06 z 34. zasedání ZM dne 22. 6. 2006

Změna č. XXII schválená usnesením č.178/06 z 36. zasedání ZM dne 12.10. 2006

Změna č. XXIII schválená usnesením č.127/06 z 34. zasedání ZM dne 22.6. 2006

a to dle materiálu (dokumentace XXI. změny ÚPn města Jablonec nad Nisou), který je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 136/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXIV. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXIV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 137/2007

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) bere jej na vědomí

1. dopis pana Romana Feča, ., Jablonec nad Nisou

2. dopis M. Lipské, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis Antonína Zajíce, ., Jablonec nad Nisou

4. dopis B. Kostečkové, ., Jablonec nad Nisou

B) schvaluje

1. sepsání dohody o uznání dluhu na částku 104.096,-Kč pro Romana Feča, nar. .1966, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od září 2007 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 25.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

2. sepsání dohody o uznání dluhu na částku 16.624,-Kč pro Antonína Zajíce, nar. .1963, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od září 2007 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 25.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

C) nesouhlasí

s přechodem nájmu bytu 1+2 v přízemí domu Růžová 29/633, Jablonec nad Nisou na pana Jana Lipského.

D) ukládá
JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, místostarostovi města,

zajistit ve spolupráci s TSJ s.r.o. opravu přístupového chodníčku k objektu Liberecká 28 s termínem září 2007

Usnesení ZM č. 138/2007

Integrovaný plán rozvoje města - aktuální stav - informativní zpráva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo informativní zprávu o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 139/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 7. 6. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu interpelace ze 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. června 2007.

Usnesení ZM č. 140/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 141/2007

Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z Libereckého kraje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z Libereckého kraje na akci Střelnice východní tribuna a

A) schvaluje

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z Libereckého kraje na akci Střelnice východní tribuna

B) pověřuje

Mgr. Petra Tulpu, starostu města

podpisem dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z Libereckého kraje

Usnesení ZM č. 142/2007

Diskuze

Zastupitelstvo města vyslechlo diskusní vystoupení Ing. Františka Peška a

ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

a) aktualizovat seznam „hromadných přístřešků pro kontejnery“ s jednoznačným určením vlastnictví

b)zpracovat návrh na trvalou údržbu tohoto majetku, pokud patří městu

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Božena Caklová, předsedkyně návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel. 483 357 319

Vytvořeno 18.9.2007 8:10:45 | přečteno 2404x | Petr Vitvar
load