Zápis 11.10.2007

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 11. října 2007 od 9:00 hodin.

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: MUDr. Alexandra Jörgová, Mgr. Soňa Paukrtová, MUDr. Štěpán Gall (odchod před hlasováním)
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. František Pešek, MUDr. Marek Řehoř
  • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 8. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,05 hod. Byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (22) a další v průběhu jednání přicházeli.

Omluvil Mgr. Soňu Paukrtovou (služební cesta) a MUDr. Alexandru Jörgovou. Dále omluvil pozdní příchod Ing. Václava Čížka.

Uvítal hosty jednání MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. a zástupce firmy První regionální rozvojová a.s., zpracovatele Strategického plánu města.

Popřál zastupitelům, kteří oslavili své narozeniny v mezidobí od posledního jednání zastupitelstva do dnešního dne.

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. František Pešek a MUDr. Marek Řehoř.

Dále seznámil přítomné s materiály v deskách a požádal o jejich zařazení k jednotlivým bodům programu. Požádal o schválení vystoupení MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. na úvod programu. Dále stáhl z programu bod „Dopisy občanů“ vzhledem k dalšímu právnímu projednání. Navrhl rozdělit bod 10) na dvě části: 10a) Schválení XXXV. změny platného ÚP a 10b) Schválení XXXVI. změny platného ÚP.

Program:

3. Schválení návrhové komise

4. a) Zpráva starosty města

b) Zprávy místostarostů

5. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

6. Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

7. Výkup nemovitosti

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

8. Rozpočtové změny

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

9. Projekt rovné šance

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

10a) Schválení podnětu na pořízení XXXV. změny platného ÚP města

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

10b) Schválení podnětu na pořízení XXXVI. změny platného ÚP města

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

11. Vymezení zájmových lokalit města

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

12. Integrovaný plán rozvoje města časování 10.00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

13. Mimořádná valná hromada SKS, s.r.o. (volba delegáta)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

14. Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

15. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

16. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se SVS a.s.

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

17. Kontrola splnění usnesení

předkládá:JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

18. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace Diskuze

19. Diskuze

20. Schválení návrhu usnesení

21. Závěr

Program byl schválen bez připomínek (22-0-0-0)

3. Starosta města dále navrhl návrhovou komisi:
předseda: p. Pavel Šourek
, členové: MUDr. Marek Řehoř, Ing. František Pešek, RNDr. Jiří Čeřovský a pí Taťjana Nováková

(pí Caklová příchod 9,20)

Návrhová komise byla přijata (20-0-1-2)

Mgr. Tulpa na úvod vyzval ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., MUDr. Víta Němečka, aby předstoupil a ujal se slova.

MUDr. Němeček poděkoval zastupitelstvu města za schválení částky 5 mil. dotace na pokrytí cca poloviny nákladů pořízení rentgenového přístroje, který začne fungovat v listopadu t.r. V žádném případě nemocnice tuto dotaci nepovažuje za samozřejmost.

Mgr. Tulpa se tázal, zda nemocnice plánuje v nejbližší době nákup nějakého většího přístroje.

MUDr. Němeček odpověděl, že se ještě plánuje investice, která vč. stavebních úprav přijde na cca 35 mil. Kč (magnetická rezonance).

4. a) Zpráva starosty města

Starosta města neměl žádné doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal na reklamace ke stavbám na Horní Proseči a proč se tímto zabývá MěÚ, když investorem akce je firma Interma Liberec.

Dále se tázal na stížnost pí Hybnerové k nevyhovující vodě v lokalitě Proseč.

Mgr. Tulpa řekl, že šlo o uzavření některých reklamací od občanů v dostavěných vila domech. Na schůzku byli přizváni zástupci firmy Interma Liberec. Dále se tímto bude zabývat odd. interního auditu a stížností . MěÚ, jelikož město je spoluvlastníkem.

Dále starosta okomentoval stížnost pí Hybnerové, která se týkala kontaminované studny, která je v blízkosti hlavní komunikace. Řešil se problém pitné vody, jelikož v této lokalitě (bývalá NISA) není městský vodovod.

4. b) Zprávy místostarostů

JUDr.Ing.Pleticha neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Pan Vostřák se tázal na využití Dolního náměstí pro stánky (p. Moc) a pojem „učebna na používání strojních nůžek“.

JUDr.Ing. Pleticha odpověděl, že městomělo na Dolní náměstí umístit k trvalému využití prodejní stánky. Bylo mu vysvětleno, že to bylo již dříve zamítnuto.

K učebně vysvětlil, že jde o požadavek Střední průmyslové školy přebudovat v objektu (majetek města) k tomuto účelu vhodný prostor.

Ing. Pešek se tázal na výsledek dražby hotelu Praha, na jednání s firmou ALEZ, s.r.o. ohledně vlakového nádraží, na jednání o dopravním generelu a na jednání o objektu bývalé hasičské zbrojnice.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že město mělo na dražbu objektu hotelu Praha limit 6 mil. Kč. Cena se v závěru dražby dostala na 14 mil. Kč a majitelem se stal Ing. Schubert. Město v něm má záruku, že se během 2-3 let začne na objektu pracovat.

K jednání s firmou ALEZ, s.r.o. o lokalitě vedle vlakového nádraží (bývalá pila) řekl, že město má o tyto pozemky zájem, ale stávající nájemce má smlouvu do r. 2009.

K otázce dopravního generelu řekl, že snad bude na listopadovém ZM předložena aktualizovaná verze, aby byl dopravní generel v souladu s dnes předloženými materiály v bodě 12 (Integrovaný plán rozvoje města).

Bc. Frič vysvětlil směnu pozemků pod objektem bývalé hasičské zbrojnice a několika m2 na Šumavě. Šlo o dohodu mezi „Hasičským záchranným sborem LK“ a MěÚ.

Paní Nováková se tázala na vyřešení prodeje bytů v ul. Mechová a Boženy Němcové (chybný výpočet ceny) a jaký je výsledek výběrového řízení na správce bytového fondu.

JUDr.Ing.Pleticha vysvětlil, že do původní nabídkové ceny nebyly započítány některé položky za opravy. Nebyly ani zohledněny některé investice v bytech v minulých letech. Dle metodiky se musí brát v úvahu všechny náklady. To se setkalo s nevolí nájemníků při prodejní ceně.

Výběrové řízení na správce bytového fondu města proběhlo minulý týden a byl vybrán jeden správce - RK RIA, která poskytla městu nejlepší nabídku, poskytuje městu i nejlepší kontrolu. Ekonomicky se ukázalo nejvýhodnější svěřit správu jednomu správci.

Pan Vobořil neměl žádné doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal na vymáhání dluhů u nájemníků v Zeleném údolí a v ul. Za Plynárnou 13.

Mgr. Rýžaková odpověděla, že bohužel i mezi nájemníky s nejnižším možným nájemným vznikají dluhy, které je třeba řešit. Je to velmi složitá práce terénních sociálních pracovníků. Jde většinou o rodiny s mnoha dětmi. Občas se podaří, že zaplatí, ale je třeba stálý dohled.

Paní Caklová se tázala na inventarizaci movitého majetku v objektu Za Plynárnou 13.

Mgr. Rýžaková vysvětlila, že šlo o fyzickou inventuru v objektu ubytovny, aby se mohla ubytovna předat novému správci (nová realitní kancelář).

(9.40 hod. příchod MUDr. Jörg)

Ing. Kypta neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání s Krajskou správou silnic - křižovatka Vrchlického sady a silnice kolem přehrady. Označil se pamětníkem zastupitelstva, a proto poznamenal, že město by mělo zaujímat stanovisko jiné (to své) než městu podsouvají zpracovatelé plánů tangenty 1.14 (viz okružní křižovatka Novoveská). Město se musí k těmto návrhům chovat strategicky.

Dále komentoval neúměrné množství jednání o reklamacích. Podivil se, že se na MěÚ řeší stížnost občanů na špatný stav domu v ulici V Nivách 977/10, který je zařazen do statutu památkové péče.

Ing. Kypta řekl, že jde v případě ul. Novoveská krajskou silnici a KÚLK je schopen ji spolu s dotací EU zafinancovat. Je zadána vizualizace třech možných variant, které by měly být v blízké době ZM předloženy. Dále podrobně popsal strategii výstavby silnice 1.14 (Liberec, Vratislavice).

K otázce stížností ohledně památkové péče, řekl, že se k těmto záležitostem musí přistupovat individuelně.

Pan Vostřák se tázal, na situování „výhybna u Staré Lípy“ .

Ing. Kypta vysvětlil, že jde o úzkou silnici U Staré Lípy - asi 300 metrový úsek je velmi úzký, kde se dvě auta nevyhnou.

Pan Vostřák komentoval plánovaný tunel přes Vrchlického sady, který již byl dávno projednán a zakreslen. Tázal se, kde jsou všechny předešlé plány a studie, které byly v minulosti zpracovány.

Ing. Kypta řekl, že řešení této problematiky je věc Krajské správy silnic, město nic nezadává ani neplatí.

Mgr. Tulpa doplnil, že celý projekt je plánován přes pozemky města, a proto se tím město musí zabývat. Je nutné připravit variantní řešení, neboť budou probíhat diskuze s občany.

Pan Vostřák dále komentoval kontrolu úklidu černé skládky. Tázal se, zda jsou všechny pozemky, kde se tyto skládky vyskytují, v majetku města. Proč město uklízí i cizí pozemky.

Ing. Kypta řekl, že úklid černých skládek je opakující se problém. Úklid je prováděn na městských pozemcích, ale po úklidu se objeví další skládka někde dál.

Mgr. Karásek komentoval výraz „tunel“ uvedený v materiálu a řekl, že by se mělo hovořit o „trasování severní tangenty“. Hovořil o složitém problému trasování tangenty 1.14 přes Proseč, přeložka do Lukášova a 1.14 by se měla přeložit do jižního obchvatu. Je nutné hledat taktiku. Připomněl minulé návrhy na umístění okružních křižovatek.

Ing. Kypta řekl, že silnice 1.14 by se měla dokončit v r. 2015. Potvrdil, že plánů v tomto směru je mnoho.

Ing. Pešek se tázal na jednání s SKS o přemístění sběrného dvora Proseč a na jednání k okružní křižovatce Maršovická - nesouhlas s vybudováním chodníku.

Ing. Kypta odpověděl, že chodník končí před soukromým objektem a majitel nechce povolit výstavbu chodníku. Budeme s ním dále jednat.

K jednání s SKS - je šance na přemístění sběrného dvora na pozemky obce Rádlo, ale tamní zastupitelstvo se postavilo zásadně proti. Problematika zůstává otevřena a budou probíhat další jednání.

Vzhledem k časování dalšího bodu pozval starosta města zástupce firmy První regionální rozvojová a.s. p. Doležala a p. Krátkého, aby předstoupili a vyzval zastupitele k dotazům.

12. Integrovaný plán rozvoje města - časování 10.00 hod.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel ani zpracovatelé neměli doplnění.

RNDr. Čeřovský komentoval materiál, který se mu od počátku jevil jako uspěchaný a nedostatečně připravený. Hovořil o polotovarech (3 části materiálu), o kterých je třeba dál mluvit. Je třeba mít konkrétní výstup, aby se město mohlo dál rozvíjet pomocí jiných finančních zdrojů než městských. Integrační plán města zaručuje 10% bonifikaci k operačním programům a je třeba pragmaticky zvážit, jak se k tomuto materiálu postavit. Řekl, že se celý materiál dal zvládnout levněji.

Mgr. Tulpa reagoval na vystoupení RNDr. Čeřovského s tím, že to za chaotické nepovažuje, souhlasí, že to bylo rychlé. Řekl, že odvedená práce je kvalifikovaná a profesionální.

Pan Vostřák komentoval materiál a řekl, že je velmi „sofistikovaný“, složitý pro obyčejné lidi. Bude záležet, jak se celý materiál využije. Konstatoval, že odvedená práce na tomto materiálu byla obrovská.

Ing. Beitl poukázal na diskuzi s občany. Řekl, že občané, i když chodili na schůzky koordinačních skupin, neměli možnost se k předloženým materiálům v závěru vyjádřit. Občané by měli mít možnost zasáhnout do finálních produktů.

Mgr. Tulpa řekl, že pracovní verze a diskuze byla na webu, bylo 7 pracovních skupin a zúčastnilo se jich na 200 členů. Každý měl napojení na další skupiny a organizace. Souhlasil, že to všechno šlo velice rychle.

Paní Caklová řekla, že nespokojenost občanů v koordinačních skupinách zazněla jasně. Řekla, že existovaly daleko levnější a rychlejší cesty, jak tento integrovaný plán připravit. Odsouhlasí tento návrh vzhledem k možným dalším změnám a úpravám. Faktem je i nesporná důležitost pro město v souvislosti s možnými dotacemi od EU.

Mgr. Tulpa reagoval, že levněji by se snad předložený materiál dal pořídit, ale rychleji v žádném případě.

Ing. Beitl řekl, že by se diskuze k materiálu měla otevřít ještě jednou, aby se veřejnosti dala možnost komentářů.

Mgr. Karásek k předloženému materiálu řekl, že 10% bonifikace je důležitá, ale hlavní je vytipování záměrů, které jsou pro město důležité.

Mgr. Tulpa dodal, že tímto předloženým materiálem nic nekončí, naopak teprve začíná.

Ing. Pešek řekl, že nemá pocit špatné komunikace mezi členy skupiny pro podnikání a zpracovateli, ale postrádá začlenění jednotlivých bodů do připravovaného rozpočtu 2008. Nazval to jakousi křížovou vazbou rozpočet x strategický plán.

Pan Šourek řekl, že materiál je živý a musí se s ním pracovat. Materiál bere jako podklad pro další práci.

Pan Vobořil hodnotil úsek, ve kterém pracoval. Řekl, že ve skupině pro cestovní ruch, kulturu a sport bylo velké zastoupení odborné veřejnosti (90%). Jejich připomínky se dostaly do materiálu. Materiál pomůže s tvorbou rozpočtu na další období. poděkoval zpracovatelům.

RNDr. Čeřovský navrhl protinávrh, aby pan starosta předložil harmonogram se zařazením dalších kroků a akcí, které budou v rozpočtu dalších roků. V r. 2008 se očekávají operační programy, do kterých se má zapracovat 10% bonifikace.

Pan Vostřák řekl, že jednání ve skupinách bylo naprosto korektní a objektivní. Neměl pocit, že by lidé nemohli vyjádřit své názory. Diskuze byla vedena jasně a organizovaně, aby nevznikal chaos. S některými body materiálu nesouhlasí, ale zkonstatoval, že odvedená práce zpracovatelů materiálu byla veliká.

(10,30 příchod Ing. Čížek)

MUDr. Jörg řekl, že předložený materiál je koncepční a jasně naznačující další vývoj města v jednotlivých oblastech. Lidé měli možnost zasáhnout do příprav materiálu. I nadále se budou akceptovat další podněty od občanů a bude se s nimi dál pracovat.

Mgr. Tulpa reagoval na příspěvek RNDr. Čeřovského a k jeho protinávrhu o předložení harmonogramu dalších prací upozornil na strany 12 a 16, kde je další postup napsán. Protože další diskuze nebyla, poděkoval zástupcům zpracovatelské firmy a vyzval je k závěrečnému slovu.

Ing. Krátký řekl, že děkuje za spolupráci všem, kteří se podíleli na přípravě celého materiálu. Řekl, že se vytvořil dobrý základ pro další práci a aktualizace strategického plánu by měla být častěji než 1x za 4 roky.

5. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

6. Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Pešek zásadně protestoval k bodu A3 (vymezení lokality pro hospic) a nesouhlasil s formulací usnesení.

Bc. Frič řekl, že jde o rezervaci pozemku na hospic (blokace pozemku na výstavbu hospice).

Pan Vostřák měl připomínku k místu vybudování hospice. Nejeví se mu toto místo jako šťastné.

Bc. Frič řekl, že jde o vytipování pozemku majetkoprávním oddělením a výborem pro hospodaření s majetkem města a jeho případném využití pro hospic.

Mgr. Karásek komentoval vytipování 2 míst pro hospic v minulosti (v Turnovské ul. pod Dobrou Vodou a areál jablonecké nemocnice). Tyto pozemky měly jednu výhodu - byly v souladu s územním plánem. Nyní navrhovaný pozemek je v rozporu s územním plánem města. Pozemek není vhodný k tomuto účelu.

RNDr. Čeřovský řekl, že jednoznačně provozovatelem bude Liberecký kraj, který stanovil určitě podmínky a kritéria pro možnou výstavbu hospice, ale tato kritéria v materiálu uvedená nejsou.

Ing. Schäfer řekl, že vytipované místo se mu jeví jako nejméně vhodné a navrhl o bodu A3)hlasovat samostatně. Tázal se, zda město chce, aby hospic stál na jeho území či nikoli.

Paní Caklová se tázala, kdo navrhl tento pozemek a zda se již o tomto pozemku jednalo s někým z LK. Místo se ji jeví jako naprosto nevhodné, je to nepřehledná komunikace již nyní a křižovatka je tam již velmi vytížená.

Mgr. Karásek řekl, že Jablonec má určitě lepší pozemky k tomuto účelu. Řekl, že lokalita je nevhodná (vedena jako VD - lokalita určená pro drobnou výrobu) a tento návrh nemůže na jednání LK projít vzhledem k hygienickým limitům.

RNDr. Čeřovský řekl, že LK jedná i s jinými okresy a byla by škoda o možnost výstavby hospice v Jablonci přijít. Tázal se, jaká je časová možnost pro výběr lokality pro hospic a podal protinávrh usnesení na vytipování jiné lokality.

Mgr. Tulpa řekl, že by se lokalita měla navrhnout cca do konce roku.

Pan Vobořil řekl, že si myslí, že není nutné dnes schvalovat konkrétní pozemek, ale schválit záměr výstavby hospice na území města. Na dalším ZM by se mohly předložit možné varianty.

Pan Vostřák navrhl, aby předkladatel tento bod stáhl, neboť se mu jeví nesmyslné schvalovat v usnesení „záměr“.

RNDr. Čeřovský navrhl uložit místostarostovi JUDr.Ing.Pletichovi na příštím ZM předložit návrhy lokalit pro výstavbu hospice, aby LK měl jasný signál, že Jablonec má zájem o tuto výstavbu na svém území.

Ing. Čížek souhlasil s předešlou diskuzí a přečetl návrh usnesení s úkolem pro místostarostu JUDr. Ing. Pletichu.

7. Výkup nemovitosti

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

8. Rozpočtové změny

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel jen krátce okomentoval materiál.

Ing. Pešek hovořil za finanční výbor, který tento materiál doporučil schválit. V diskuzi finančního výboru byla vznesena připomínka, že se ke členům výboru dostává málo podnětů od zastupitelů. Vyzval ostatní zastupitele, aby své připomínky k finančnímu výboru vznášeli dříve.

Pan Vostřák komentoval finance na opravu ZŠ 5. května a upozornil na částku za více práce za 600 tis. Kč a chtěl vysvětlení.

Ing. Kypta odpověděl, že nastala chyba už v prvopočátku na všech stranách (projektant, účetní, stavební dozor, dodavatel stavby, MěÚ) - stavba vyšla o 1 mil. dražší (nebyly nasčítány všechny položky). Provádělo se tam více staveb najednou (přístavba tělocvičny, spojovací krček, sociální zařízení).

RNDr. Čeřovský se tázal, zda účelová rezerva je vč. dividend JTR jen 6 mil. Kč.

Bc. Frič vysvětlil, že z dividend JTR byla vytvořena specifická účelová rezerva 25 mil. Kč. O jejím využití bude vždy rozhodovat zastupitelstvo.

9. Projekt rovné šance

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál.

Pan Vostřák se pozastavil nad cizími výrazy v materiálu - etopedická poradna - nenašel ve slovníku cizích slov! Tázal se kolik lidí (mnozí nemají ani ukončené základní vzdělání) se těchto kurzů bude účastnit a kolik to bude stát město. Kdo se bude zpovídat, kolik lidí se těchto kurzů zúčastnilo, kolik lidí (jmenovitě) kurz ukončilo a složilo zkoušky !

Bc. Frič odpověděl, že ředitel příspěvkové organizace Spolkový dům PhDr. Schovanec předloží materiál s finálním vyúčtováním, kde budou všechny připomínky p. Vostřáka zodpovězeny.

JUDr.Ing.Pleticha přečetl, co vyjadřuje slovo etopedie.

Pan Vobořil řekl, že až projekt doběhne, bude ZM předložena souhrnná zpráva o celém projektu.

PhDr. Fojtíková žádala přesné vyčíslení, kolik dětí se tohoto projektu zúčastní a kdo bude celý projekt realizovat - jmenovitě, kdo jej povede. Domnívá se, že aktivity, které by měly být nyní realizovány v Zeleném údolí, tam nežijí, jak by měly. Žádala, aby se ohlídalo, že projekt byl naplněn, tak jak měl a není to jen dovybavení Spolkového domu technikou.

Mgr. Tulpa ukončil diskuzi a dle schváleného programu zahájil projednávání dalších bodů.

10a) Schválení podnětu na pořízení XXXV. změny platného ÚP města

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Kypta vysvětlil, že se k rozdělení bodu přikročilo proto, aby se 3. část projednala samostatně k urychlení jejího dalšího vyřízení.

Ing. Pešek měl připomínku k podbodu 2 - ul. Mlýnská a ul. Pod Baštou - u objektu probíhá zhodnocení, ale při tom je mimo původní uzemní plán. Pod parcelou č. 11/60 je dnešní dopravní hřiště a pokud jsou jiné záměry s tímto pozemkem, mělo by se dopravní hřiště přesunout. Apeloval na to, aby se celý tento bod znovu podrobně projednal a zvážily se všechny aspekty.

Ing. Jakoubek reagoval na připomínku Ing. Peška a vysvětlil zákonitosti, které město musí dodržovat a povinnosti vlastníka, vztahující se k tomuto objektu (není vydána demolice).

Ing. Kypta dodal, že dopravní hřiště se bude řešit, stejně tak opěrná zeď, která je nad hřištěm. Provoz se bude řešit pohodlným obloukem objezdu, aby se zklidnila celá komunikace ul. Nad Mlýnem.

Pan Vostřák se tázal na Integrovanou školu a její plánované umístění.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že jde o pozemek na ul. Čs.armády naproti bývalé dopravě LIAZu. Pozemek je v majetku Pozemkového fondu (dále PF) a město o něj chce požádat pro veřejně prospěšnou výstavbu.

Mgr. Karásek komentoval historii pozemku pro Integrovanou školu, který již jednou „ve hře„ byl. Řekl, že tento pozemek by si zasloužil spíše bytovou zástavbu a pro školu by se daly najít jiné lokality.

Ing. Jakoubek reagoval, že o tomto pozemku jednala firma ATRIA s PF, ale PF neodsouhlasil prodej této firmě. MěÚ se snaží umístit Integrovanou školu na pozemek města.

Pan Pelta řekl, že má jiné informace o tomto pozemku. Jsou dva zájemci a PF je odprodá až po výběrovém řízení obálkovou metodou.

Ing. Jakoubek upozornil, že jde o schválení záměru. Pakliže nastane změna u PF, město nebude o něj usilovat

Ing. Dlouhý upozornil, že záměr výstavby Integrované školy (kapacita 800 žáků) by měl spadat do kompetence Libereckého kraje, stejně jako hospic. Výstavba učiliště vedle frekventované komunikace 1,14 se mu nejeví jako šťastná.

Ing. Jakoubek řekl, že město zatím nic LK nenabízí, jde o získání pozice, aby se mohlo žádat o bezplatný převod pozemku.

Mgr. Tulpa doplnil o informace z LK o Integrované škole a o záměru s veřejně prospěšnou akcí. Tato plocha by se mohla k tomuto účelu nabídnout, pokud ji město získá.

10b) Schválení podnětu na pořízení XXXVI. změny platného ÚP města

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Nikdo neměl připomínky k tomuto bodu (část 3 původního materiálu)

11. Vymezení zájmových lokalit města

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel měl krátké doplnění. Upozornil, že materiál předkládá společně odbor rozvoje s odborem financí a majetku. Jde o materiál, ve kterém město chce zprůchodnit prodeje pozemků a přitom si ponechat důležité lokality ke komerčním záměrům (nikoli obchody nebo obchodní domy). Bude se s těmito lokalitami zacházet jako se zastavitelnými.

Opravil některá označení na jednotlivých stránkách: str.3 - lokalita skládka sněhu - opravit na současnou skládku sněhu, str. 5-6 - lokalita tunel - opravit na lokalitu severní tangenty.

Dále Ing. Jakoubek navrhl upravit předložené usnesení a nově ho zformuloval.

Pan Vostřák se tázal, jak dlouho budou lokality blokovány a kdo se bude o tyto pozemky v té době starat (udržovat). Jeví se mu tento přístup jako nesmyslný.

Ing. Jakoubek řekl, že nemůže přesně určit dobu, po kterou budou pozemky blokovány. Jednalo by se o nabídky stavebníkům a město by přitom nebylo závislé na developerských firmách.

Ing. Kypta doplnil, že jde o vyčlenění 6 lokalit, aby bylo rychlé řešení pro stavebníky. Předpokládá, že polovina z těchto pozemků by mohla být připravena k nabídnutí k odprodeji.

Ing. Pešek komentoval mapu na str. 26 a tázal se na některé parcely v této lokalitě.

Konstatoval, že mu tam chybí napojení na směr do Liberce a dál do Jablonce.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že jde o lokality města, s jinými pozemky nemůže město manipulovat.

Pan Pelta řekl, že tento materiál vítá, chápe ho jako „inventuru“ velkých lokalit a bude to i dobrý základ pro developerské firmy.

Ing. Schäfer žádal vysvětlit, proč tyto pozemky mají být k nezveřejnění. Jaké jsou k tomu důvody.

Ing. Jakoubek řekl, že pozemky nebudou zveřejněny k prodeji, ale bude se s nimi pracovat jako s pozemky, které si město připravuje k zainvestování (v zájmu města).

Pak se teprve předloží zastupitelstvu ke schválení jejich odprodej.

Ing. Schäfer s navrhovaným řešením nesouhlasil a navrhl, aby se o tomto bodě B) hlasovalo samostatně.

Bc. Frič doplnil, že městu jde o výslednou investici, nejen o prodej lokality, který může být spekulativní. Budou dány regulativní podmínky, které bude muset investor dodržet. Dnes se musí předkládat ZM všechny žádosti o prodej pozemku, byť jde zájemci o malý pozemek a město ví, že jde o prodej pozemku uprostřed rozvojové a důležité lokality.

RNDr. Čeřovský vysvětlil postup schválení záměru a pak další upřesnění. Tázal se, zda všechny jmenované pozemky jsou ve 100% vlastnictví města.

Ing. Jakoubek odpověděl, že jde o vlastnictví města nebo je podána žádost na PF o převod.

RNDr. Čeřovský řekl, že investorem bude třetí osoba. ZM bude schvalovat později vymezení prodeje a tázal se, kdy se bude schvalovat toto vymezení. Postrádá časování jednotlivých etap. Rozumí komentáři p. Pelty, ale je jasné, že investoři nebudou stát v zástupech a čekat, až jim město nějakou lokalitu nabídne. Pokud bude připravena etapizace, je investorům jasné, kdy mají do Jablonce jít - jde o informaci na období 2009 a výše.

Bc. Frič se snažil vysvětlil jednotlivé postupy - záměr a rozdíl mezi zveřejněním a nezveřejněním záměru. Jde o vytipování pozemků, aby město a odbor rozvoje mohlo s investory urychleně jednat. Může dojít i k přeřazování pozemků do jiných skupin. Zájem města je reagovat co nejrychleji v jednání s občany o výstavbě rodinných domů. Časování se nedá stanovit striktně, záleží na zájmu investorů.

RNDr. Čeřovský žádal širší diskuzi k danému tématu a časování etap. Tázal se, kdy budou předloženy ke schválení regulační plány k těmto lokalitám.

Ing. Jakoubek řekl, že některé pozemky již byly v minulosti projednávány, ale už leží bez řešení i 10 let. Tímto materiálem by se provedlo komplexní řešení území a urychlilo by se další jednání a nehrozilo by při tom nebezpečí, že se část důležitého pozemku prodá. Tento materiál ukazuje lokality, které jsou pro město důležité.

Mgr. Tulpa doplnil komentář RNDr. Čeřovského, že by se měl nastavit nějaký systém (časování) pro zveřejnění lokalit jako celku pro případné investory. Předložený materiál tuto časovost nemá.

Bc. Frič řekl, že časování nedoporučuje právě kvůli zájmu investorů. Odpověď investorům, že pozemek, o který mají oni zájem, se bude zpracovávat až za 2 roky, je naprosto špatná. ZM bude o každém zájmu investorů o tyto lokality informováno. Bude se řešit zájem investorů.

Nastala široká diskuze mezi zastupiteli a vedením města, aby si všichni vysvětlili, kam předložený materiál směřuje a jaký je jeho smysl.

(12.00 odchod MUDr. Gall)

13. Mimořádná valná hromada SKS, s.r.o. (volba delegáta)

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

14. Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel krátce okomentoval klasický materiál.

Paní Caklová se tázala, zda se tento materiál neměl předřadit před materiál Rozpočtové změny.

Pan Vobořil řekl, že tyto peníze jsou z rezerv jednotlivých komisí a není to součástí rozpočtových změn.

16. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se SVS a.s.

předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

17. Kontrola splnění usnesení

předkládá:JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

18. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

JUDr. Nesvadba se omluvil pí Novákové a p. Vostřákovi, že nějakým nedopatřením se písemně neodpovědělo na jejich interpelace z minulého ZM. Bude vyřízeno do příštího ZM.

Mgr. Tulpa ústně některé dotazy z minulého ZM zodpověděl.

Ing. Pešek reagoval na odpověď o vlastnictví přístřešků na popelnice. Komentoval slabinu předloženého materiálu.

b) Nové interpelace

Ing. Pešek okomentoval svou novou interpelaci, kterou podal písemně starostovi města. Jde o zavážení zboží (hluk) do OD Kaufland a porušování hygienických zásad u odpadních kontejnerů, které jsou umístěny u zavážecí rampy.

19. Diskuze

RNDr. Čeřovský se tázal, kdy bude ZM předložena zpráva o Koncepci bezpečnosti města (usnesení z března t.r.).

Mgr. Tulpa řekl, že původní materiál byl vrácen k přepracování, neboť některé zásady byly velmi obecné. Materiál musí být předložen do konce roku 2007.

Paní Caklová upozornila na silně znečištěnou komunikaci k Horní Proseči, kde se provádí dokončovací stavební práce a vyváží se hlína. Firma by měla být upozorněna na nutnost provedení úklidu komunikace.

Mgr. Tulpa řekl, že to bere jako ústní interpelaci a pověřil Ing. Kyptu, aby projednal celou záležitost se stavební firmou.

Ing. Pešek hovořil o dosekávání trávy a úklidu veřejné zeleně. Komentoval hromady posekaného materiálu, který zůstává na trávníku. Dále pochválil nově označený přechod pro chodce na Liberecké ul. k sídlišti Na Vršku.

Mgr. Tulpa řekl, že předá kritiku údržby zeleně směrem k TSJ ve formě ústní interpelace.

Ing. Kypta řekl, že údržbu provádí 3 firmy, které mají smlouvu do konce roku. Bude vyhlášeno výběrové řízení. TSJ se ho zúčastní. Je to otázka ceny.

Protože nebyla další diskuze, Mgr. Tulpa vyhlásil 10 min. přestávku na úpravu usnesení.

Po přestávce ve 12,45 hod zahájil předseda návrhové komise pan Šourek hlasování o předložených bodech.

Hlasování se zúčastnilo 27 zastupitelů.

Název usnesení 8. ZM -11.10.2007

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasoval

Usnesení ZM č.143/2007

26

0

0

1

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 144/2007

27

0

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 145/2007

27

0

0

0

Finanční plnění smluv o prodeji

Usnesení ZM č. 146/2007

Převody pozemků- protinávrh p.Čížek D)

27

0

0

0

Původní znění bez bodu D)

25

0

2

Usnesení ZM č.1472007

26

0

0

1

Výkup nemovitostí

Usnesení ZM č. 148/2007

23

0

4

0

Rozpočtové změny

Usnesení ZM č. 149/2007

26

0

1

0

Projekt "Rovné šance"

Usnesení ZM č.150/2007

22

0

4

1

Schválení podnětu na poříz.XXXV.změny

0

Usnesení ZM č. 151/2007

27

0

0

0

Schválení podnětu na poříz.XXXVI.změny

Usnesení ZM č.152/2007

22

0

5

0

Vymezení zájmových lokalit města

Usnesení ZM č.153/2007

protinávrh p.Čeřovského

11

9

6

1

původní znění návrhu

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 154/2007

27

0

0

0

Mim. VH SKS, s.r.o.

Usnesení ZM č.155/2007

27

0

0

0

Poskytování fin.příspěv.z rozpočtu města

Usnesení ZM č.156/2007

27

0

0

0

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Usnesení ZM č.157/2007

25

0

0

2

Kontrola splnění usnesení

Usnesení ZM č. 158/2007

24

0

2

1

Diskuze - doplnit materiál o přístřešcích

na kontejnery

Po ukončeném hlasování starosta města poděkoval všem přítomným zastupitelům a ukončil 8. zasedání zastupitelstva města.

Konec jednání ZM ve 13,20 hod.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: MUDr. Marek Řehoř, Ing. František Pešek

Vytvořeno 7.11.2007 15:40:27 | přečteno 2123x | Petr Vitvar
load