Zápis 08.11.2007

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 8. listopadu 2007 od 9:00 hodin.

 • Přítomno: 29 členů zastupitelstva
 • Omluveni: Ing. Václav Čížek
 • Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Suda, Václav Vostřák
 • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 9. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou v 9,00 hod.

Byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (22) a další v průběhu jednání přicházeli.

Omluvil Ing. Václava Čížka (nemoc).

Popřál zastupitelům, kteří oslavili své narozeniny v mezidobí od posledního jednání zastupitelstva do dnešního dne.

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Tomáš Suda a pan Václav Vostřák

Mgr. Tulpa dále seznámil přítomné s materiály v deskách a požádal o jejich zařazení k jednotlivým bodům programu:

a) dodatek k materiálu č. 22. Finanční dar za reprezentaci města
(a) X-DANCE, b) sl. Špotáková)

b) dodatek k materiálu č. 23. Dopisy občanů

c) Návrh usnesení

d) Zápis z jednání 8. ZM ze dne 11.10.2007

Navržený program:

 1. Schválení návrhové komise
 2. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů
 3. Převody objektů
  předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města
 4. Převody pozemků
  předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města
 5. Záměr výstavby lůžkového hospice
  předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města
 6. Záměr bezúplatného převodu budovy CEDR Tanvald včetně pozemku z vlastnictví Libereckého kraje na Město Jablonec nad Nisou
  předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města
 7. Schválení podnětu ke změně č. XXXVII. územního plánu města
  předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města
 8. Schválení podnětu ke změně č. XXXVIII. územního plánu města
  předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města
 9. Zveřejnění regulativ zástavby - vymezení zájmových lokalit města
  předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města
 10. Schválení zadání XXVIII. změny platného územního plánu
  předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města
 11. Schválení zadání XXIX. změny platného územního plánu města
  předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města
 12. Přístřešky pro kontejnery určené k ukládání odpadu doplněné o vlastnické vztahy a harmonogram oprav
  předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města
 13. Převod zřizovatelské funkce ZUŠ a DDM
  předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města
 14. Zrušení Dobrovolného svazku obcí Čistá Nisa
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 15. OZV č. 2/2007 O místním poplatku ze psů
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 16. OZV č. 3/2007 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 17. OZV č. 4/2007 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 18. OZV č. 5/2007 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 19. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednání RM a ZM
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 20. Finanční dar taneční skupině X-DANCE
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 21. Dopisy občanů
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 22. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí roku 2008
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 23. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace
 24. Kontrola úkolů
  předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ
 25. Diskuse
 26. Schválení návrhu usnesení
 27. Závěr

Nebyly žádné připomínky k navrženému programu a ten byl členy ZM schválen 22-0-0-2

Starosta města navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Karla Dlouhého a za členy komise: Ing. Tomáše Sudu, p. Václava Vostřáka, Mgr. Františka Špotáka a p. Jindřicha Berounského.

Navržené složení komise bylo přijato 22-0-1-2

Dále pokračovalo jednání ZM dle schváleného programu. Bylo přítomno 25 členů ZM.

4a) Zpráva starosty města

Mgr. Tulpa neměl žádné doplnění své zprávy.

Ing. Pešek se tázal na následující body: 1) dne 22.10. - jednání se zástupci střeleckého odd. Loyd, ohledně technického stavu objetu Střelecká 11; 2) dne 23.10. - jednání o problematice označování vozidel invalidních občanů; 3) dne 1.11. - seznámení se signalizačním projektem - oč se jednalo. Dále se tázal, proč již 3. den nefunguje signalizace na křižovatce u přehrady.

Mgr. Tulpa odpověděl, že již má informace ke světelnému zařízení na Palackého ul. Porucha je nahlášena od úterý, závada je zatím neznáma, zřejmě došlo k poškození přívodního kabelu. Na opravě se pracuje. Podrobnější informace budou odpoledne.

(pozn. - Po 14 hod. zaslal p. Martin Černý, Dopravní a silniční úřad, informaci o odstraněné závadě na signalizaci. Příčina byla zřejmě v úmyslném poškození přívodního kabelu).

Mgr. Tulpa dále odpověděl :

ad3 - šlo o seznámení se s tísňovým monitoringem pro osoby se zdravotním problémem s vazbou na DPS a nemocnici.

ad2 - revize karet pro handicapované občany Jablonce. 4,5 tis. vydaných karet pro parkování se jeví jako neúměrně vysoké k celkovému počtu obyvatel 42 tis. Hledá se důvod, proč tomu tak je.

ad1 - jde o žádost členů klubu Loyd o dotaci na opravu střelecké místnosti. Jde o velké peníze, které město zatím nemá.

4b) Zpráva místostarostů

JUDr.Ing.Pleticha neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Ing. Pešek se tázal na jednání o dopravním modelu města a na jednání o dalším využití hasičské zbrojnice. Požádal o obšírnější vysvětlení.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že dopravní model města byl zpracován v letech 1994-97 a byl zpracován analytický podklad a elektronický program, který se dal simulovat. Dnes by se tento dopravní model hodil, proto se snažil dohledat veškerý možný materiál. Byl přizván i p.Kašík, který se v minulosti na projektu podílel. Nedá se aktualizovat, bude předložena nová nabídka, je to otázka financí.

Jednání o dalším využití objektu bývalé hasičské zbrojnice. Nabízelo se několik variant: využití pro městskou policii, hasičskou zbrojnici, štáb krizového řízení. Nejperspektivnější je obnovení hasičské zbrojnice .

Pan Vobořil neměl doplnění ke své zprávě a nebyla žádná diskuze.

Ing. Kypta neměl ke své zprávě žádné doplnění.

Ing. Pešek se tázal na překladiště SKS - řešení lokality, jednání o křižovatce Vrchlického sady, jednání s Ateliérem 4 o objektu bývalé dětské nemocnice. Dále se tázal, co je zkratka KPB Jablonec n.N.

Ing. Kypta řekl, že překladiště SKS nebylo schváleno zastupitelstvem obce Rádlo a je připraveno další jednání na úrovni starostů. Případně jsou připraveni podat vysvětlení i zastupitelstvu obce. SKS připraví odhad hrubých nákladů. Jednalo by se o moderní překladiště se tříděním odpadu.

K jednání s Ateliérem 4 - jednání o postupu realizace objektu v Bezručově ul. V mezidobí došlo k dalšímu přeprodeji objektu, dnešním akcionářem je dceřinná společnost Raiffeisenbank, a.s. a je záruka, že se areál dokončí. Na příští ZM bude připravena podrobná zpráva.

K jednání s p. Douděrou řekl, že se s ním dohodl na dodání vizualizace křižovatky Vrchlického sady ve třech řešeních: 1. kruhová křižovatka, 2. krátký tunel - mimoúrovňová křížení, 3. dlouhý tunel - mimoúrovňové řešení. Přislíbil dodání do konce roku, ale spíše předpokládá po novém roce. Tyto tři varianty budou pak předloženy zastupitelům k posouzení.

Ke zkratce KPB sdělil, že jde o přípravu projektu malého dětského bazénku s přihříváním vody u současného jabloneckého bazénu, aby louka kolem bazénu byla atraktivnější. Celkové náklady by byly asi 3 mil. Kč.

Pan Vostřák se tázal na firmu BELBAKA, která provádí demolice v ul. Želivského. Dále se tázal na kácení stromů kolem Městského divadla.

Ing. Kypta odpověděl, že tato firma provádí demoliční práce pro přípravu území k výstavbě obchodního centra INTERSPAR.

K dotazu na stromy kolem divadla řekl, že se stromy vzhledem k hustému provozu musí postupně „rozebrat“ a budou nahrazeny novou výsadbou.

5. Převody objektů

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský se tázal na cenu, kterou nabízejí zájemci o objekt. Pokládá to za rozhodující informaci.

Bc. Frič souhlasil, že tato informace vypadla z materiálu a během jednání ji dodá.

JUDr.Ing.Pleticha navrhl odložit projednávání tohoto bodu na později až budou požadované informace.

Mgr. Tulpa souhlasil a dále se pokračovalo dle programu.

6. Převody pozemků

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Schäfer připomínkoval materiál stejně jako předešlý bod. Navrhl odložit.

Mgr. Tulpa projednávání tohoto bodu odložil po předložení cen navržených zájemci.

7. Záměr výstavby lůžkového hospice

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

Předkladatel podal krátký komentář k materiálu. Navržené pozemky jsou k uvážení ZM, pokud bude blokace pozemků schválena, navrhnou se KÚLK.

Ing. Pešek měl zásadní připomínky k některým vytipovaným lokalitám. Hospic je spojován s krajem a tázal se, kdo je majitelem bývalé porodnice. Pokládá tento objekt za nejlepší vč. pozemku a podává protinávrh, aby se město intenzivně zajímalo o tento objekt a mohl se k tomuto účelu nabídnout.

Mgr. Paukrtová reagovala na připomínku Ing. Peška. Jako členka Komise pro realizaci hospice vysvětlila kroky komise při vyhledávání vhodného objektu nebo pozemku. Objekt bývalé porodnice byl shledán nevhodným - příliš veliký, navíc je zatížen 60 mil. Kč. Jako nejvhodnější byl vybrán pozemek ve Vratislavicích, ale nedošlo k dohodě s libereckým magistrátem. Proto byli vyzváni starostové obcí, aby vytipovali vhodné pozemky. Je názoru, že objekt bývalé porodnice by se měl v každém případě řešit.

Pan Vostřák komentoval některé vytipované pozemky - naprosto nevhodné - a tázal se, jak vlastně má být hospic veliký. Nesouhlasil s tak velkou blokací pozemků, když se nezná rozměr hospice.

Mgr. Karásek řekl, že jediný vhodný pozemek je v Turnovské ul. při výjezdu na Prahu - bývalá huť Florián. Navrhl přijmout usnesení k blokaci tohoto pozemku na Turnovské ul.

Pan Pelta řekl, že dluh na objektu bývalé porodnice je již přes 90 mil. Kč. Navrhl žádat KÚLK k získání tohoto objektu zpět pro město. Vzhledem k dluhu je přesvědčen, že by objekt KÚLK rád prodal. Doporučuje znovu otevřít jednání a prosazovat zřízení hospice v tomto objektu, třeba společně s dalším jiným sociálním zařízením (hospic + domov důchodců apod.).

Ing. Pešek navázal na p. Vostřáka - jakou má mít hospic kapacitu. Pozemek kolem bývalého objektu porodnice je dostatečný pro vybudování nového objektu. Mezi tím se může rozhodnout, co bude se starým objektem. Může se opravit a vybudovat v něm domov důchodců, kterých je v Jablonci málo a pro stárnoucí občany není ve stávajících domovech místo.

Ing. Kypta doplnil informaci o převodu objektu v minulosti. Bývalý okresní úřad zamýšlel bývalou porodnici přestavět na Domov sociálních služeb.Bylo plánováno několik postupných etap přestavby, ale mezitím došlo ke zrušení OÚ a stavba přešla pod KÚLK, který už stavbu nedokončil. Potenciální kupec by musel převzít i dluh. Je otázkou, zda město by mělo o objekt usilovat (finanční možnosti).

Mgr. Paukrtová podpořila návrh blokace pozemku dle návrhu Mgr. Karáska a zároveň jednat i o budově bývalé porodnice. Je třeba tento objekt na katastru města nějak vyřešit.

Pan Vostřák se tázal, jakou má mít hospic kapacitu.

Mgr. Paukrtová řekla, že pro potřebu libereckého kraje jde asi o 35 lůžek na ploše zhruba 1.500 m2 .

Mgr. Karásek doplnil, že se v minulosti jednalo o 5 lůžek na 100 tis. obyvatel kraje (v nákladech cca 25 mil. Kč).

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že město nemá mnoho pozemků k nabídnutí, proto jsou navrhovány jen 4 lokality, ostatní jsou spíše demonstrativní.

Ing. Kypta navrhl nabídkou 2 pozemky - navržený pozemek a budovu bývalé porodnice.

Pan Pelta navrhl přijmout nějaké konkrétní usnesení ohledně objektu bývalé porodnice, by se vytvořila pracovní skupina, která by celý problém řešila s KÚLK.

Mgr. Tulpa souhlasil a navrhl Ing. Kyptovi, aby připravil protinávrh usnesení.

Dále vyzval zastupitele, aby se vrátili k bodům 5) a 6) a doplnili si požadované údaje.

5. Převody objektů

Bc. Frič přečetl zastupitelům kolik nabídli jednotliví zájemci za koupi objektu Podzimní 1675/39: p. Šesták - kupní cena 2.700 tis.Kč (1.500 tis. Kč hotově, 1.200 tis. Kč proinvestovat), Janošíkovi a Palubovi - kupní cena 1.500 tis. Kč (500 tis.Kč hotově, 1.000 tis. Kč proinvestovat), p. Jacyšin - kupní cena 3 mil. Kč (2 mil. Kč hotově, 1 mil. Kč proinvestovat). Výbor pro hospodaření s majetkem města navrhl prodej nejvyšší nabídce.

Mgr. Tulpa se tázal zastupitelů, zda chtějí k tomuto bodu diskutovat.

Žádná diskuze nebyla

6. Převody pozemků

Bc. Frič řekl, že po prověření zjistil, že neprobíhala výběrová řízení, neboť nebylo více zájemců. VHMM doporučil, zda zájemci prodat či nikoli.

Paní Caklová se tázala, jaký je důvod odmítnutí pozemku u bodu C5 .

Ing. Jakoubek vysvětlil,že jde o pozemek proti městské hale, který je v majetku města a je vedle soukromého domku. Do budoucna by se využil k přístupům do této lokality.

8. Záměr bezúplatného převodu budovy CEDR Tanvald včetně pozemku z vlastnictví Libereckého kraje na Město Jablonec nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil krátce doplnil předložený materiál. Řekl, že budova není zatížena žádným dluhem a není to kulturní památka.

K materálu nebyla žádná diskuze.

9. Schválení podnětu ke změně č. XXXVII. územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vysvětlil, že jde o schválení podnětu k vybudování protipovodňové štoly na žádost Povodí Labe a změnu v zařazení do kategorie u objektu bývalé hasičárny.

Mgr. Tulpa navrhl stáhnout tento bod z jednání vzhledem malému množství informací.

Ing. Kypta řekl, že se domníval, že by bylo vhodné tento bod trochu prodiskutovat, aby se vedení Povodí Labe mohla dát nějaká zpráva. Je to i otázka další spolupráce s Povodím Labe.

Mgr. Karásek řekl, že vodní nádrž Mšeno nemá kapacitní odtok. Využití přívodních štol z Pasek a z Loučné v případě povodně není možné. Ohrozila by se hráz. Povodí Labe o možnosti této stavby jedná již několik let a nyní dosáhlo toho, že projekt zařadilo Ministerstvo zemědělství do státního rozpočtu 2007-2010. Je to standardní požadavek, aby stavba byla zařazena jako stavba veřejně prospěšná v ÚP. Stavba by ochránila Jablonec nejen při povodních, ale i v případě přívalových dešťů.

Mgr. Tulpa souhlasil s vystoupením Mgr. Karáska, ale řekl, že problém je, v jakém rozsahu se budou všechny práce konat. Mělo by to navázat na řadu dalších projektů města kolem přehrady (čištění přehrady, vazba na životní prostředí, dokončení kanalizace Janova a Bedřichova). Nikdo ale neoslovil město, není vyjasněno financování a podíl města.

Ing. Pešek řekl, že předpokládá, že tunel neovlivní území nad ním. Souhlasí ale s panem starostou, že by město mělo jednat ve jmenovaných souvislostech s dalšími odpovědnými orgány.

Mgr. Tulpa upozornil, že se nejedná o jednoduché umístění štoly, ale budou zasaženy i pozemky nad štolou (odvětrávací šachty).

Ing. Jakoubek řekl, že územní rozhodnutí je vydáno, ale Povodí Labe potřebuje, aby tato stavba byla označena jako veřejně prospěšná stavba.

Pan Vostřák se tázal, zda štola bude vystavěna stejně, jak je vyznačena v plánku, nebo je to jen informativní zakreslení.

Mgr. Karásek řekl, že je třeba stavbu prohlásit jako veřejně prospěšnou, jinak se netýká ÚP, protože je v souladu. Pokud se neodsouhlasí veřejně prospěšná stavba, celý projekt zanikne. Ostatní projekty kolem přehrady se neváží na tento projekt a financují se z jiných zdrojů.

Mgr. Tulpa nesouhlasil, že ostatní projekty nesouvisí. Přehrada se musí vypustit, kanalizace Janova a Bedřichova vede obcí Loučná stejně jako štola a má na ni vazbu. Štola by měla mít efekt protipovodňový i přehradní.

Mgr. Karásek řekl, že vyčištění přehrady v souvislosti se štolou je samozřejmé. Pokud se neschválí dnes veřejně prospěšná stavba, nebude se moci pokračovat v projektu. Není ale problém přijmout doprovodná usnesení v těchto souvislostech.

Mgr. Tulpa řekl, že na minulých jednáních s Povodím Labe nebylo řečeno nic o doprovodných akcích (vytěžení přehrady). Nabídka městu - jak na tom město vydělá, nikde nezazněla.

Pan Pelta řekl, že je spíše problém, jaká lobby skupina tyto akce ovlivňuje. Je třeba čas na vyjasnění všech souvislostí. Tázal se, zda je opravdu jisté, že finance jsou v rozpočtu již blokovány. Jaká je realita celé akce.

Mgr. Tulpa řekl, že nikdo městu neřekl, zda finance na projekt jsou.

Ing. Kypta řekl, že zatím je prostor a čas na další jednání s Povodím Labe. Dnešní usnesení nás k ničemu nezavazuje. Přimlouval se za schválení návrhu.

Pan Vostřák řekl, že štola je určitě veřejně prospěšná stavba. Nemyslí si, že by bylo šťastné stáhnout bod z programu.

Mgr. Tulpa na žádost Klubu Domov nad Nisou přerušil jednání a vyzval všechny členy koaličního seskupení, aby se sešli ve vedlejší místnosti na 10 minut.

Po krátké přestávce Ing. Kypta vystoupil a řekl, že stahuje bod 1 (štola) z programu a bude projednáno na příštím ZM.

RNDr. Čeřovský řekl, že byl program odhlasován a není v souladu s jednacím řádem stáhnout bod během diskuze.

JUDr. Nesvadba vysvětlil dvě možnosti dle jednacího řádu: buď nyní odhlasovat, že se z programu vypustí nebo na konci jednání hlasovat o přijetí návrhu.

Mgr. Kypta navrhl, aby se hlasovalo nyní, zda podbod č. 1 bude stažen z dalšího projednávání.

Mgr. Tulpa dal hlasovat o stažení podbodu 1 z bodu programu č.9.

. (15-8-4-2)

Návrh nebyl přijat.

Mgr. Tulpa dal další možnost k diskuzi k bodu 9, jelikož nebyl stažen z programu a zůstává součástí usnesení. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.

10. Schválení podnětu ke změně č. XXXVIII. územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál: v 1. podbodě se jedná o možnost výstavby rodinných domů v lokalitě Proseč nad Nisou, ve 2. podbodě jde o lokalitu „Dolina“.

Ing. Schäfer navrhl hlasovat o jednotlivých podbodech zvlášť, vzhledem k atraktivnosti lokality Proseč n.N.

Paní Caklová podpořila návrh Ing. Schäfera a upozornila na překladiště SKS v lokalitě Proseč n.N., aby byl urychlen jeho přesun.

Ing. Kypta řekl, že je maximální zájem vedení MěÚ o urychlený přesun překladiště, ale záleží to na rozhodnutí zastupitelstva obce Rádlo. Dále vysvětlil možnosti lokalit B2 a B3 a jejich varianty zástavby.

Ing. Pešek hovořil o zpřístupnění projednávaných lokalit a upozornil na zimní podmínky průjezdu v ul. A. Staška a ul. Horská. Je třeba z hlediska ÚP tyto možnosti prozkoumat a zařadit je do změn územního plánu.

Pan Vostřák řekl, že v „Dolině“ se nikdy nepočítalo s nějakou zástavbou. V minulosti se tam zřídila betonárka, ze které se práší. Nesouhlasí s výstavbou viladomů v této lokalitě (viz výšková výstavba v Pasekách).

Mgr. Paukrtová řekla, že 4,5 nadzemního podlaží domu není věžák. Souhlasila s Ing. Peškem, že se musí zřídit přístupová komunikace a řešit dopravní obslužnost lokality.

Mgr. Karásek řekl, že již v 80. letech byly záměry se zástavbou na Proseči i v Dolině. Řekl, že by se měla povolit výstavba jen rodinných domů (B3) nebo viladomů do 4. patra vzhledem k rázu krajiny. Řešení komunikace je samozřejmostí, upozornil na napojení na jižní obchvat, který se by se měl napojit na Dolinu.

Ing. Jakoubek vysvětlil, že výška patra 4,5 bylo zadáno z důvodů terénu (suterén pro garáže). Bude předložen urbanisticko-architektonický návrh, se kterým se bude pracovat.

Pan Pelta upozornil na skládku Proseč, která ničí hodnotu území a je třeba její přemístění co nejrychleji vyřešit.

Mgr. Tulpa řekl, že již probíhají intenzivní jednání se starostou obce Rádlo. Informoval též o výměně 2 jednatelů v SKS a upozornil, že v lokalitě Proseč je umístěno překladiště, nikoli skládka. Souhlasil s rychlým vyřešením jeho přemístění.

Paní Caklová také apelovala na urychlené vyklizení překladiště.

Ing. Kypta řekl, že SKS má eminentní zájem řešit překladiště. Chce investovat do nového překladiště pomocí peněz EU. Spoléhá na nové jednání se zastupiteli obce Rádlo.

Pan Bartoněk upozornil na příjezdovou zónu do nové lokality Proseč a parkování ve stávající nové zástavbě.

Ing. Kypta řekl, že celá Proseč je dopravně složitá a bude třeba ji řešit oběma směry (Lbc i Jbc).

RNDr. Čeřovský se tázal, proč nemají zastupitelé k dispozici vizuální návrh domů (4,5 nadzemního podlaží) v obou lokalitách (Proseč a Dolina).

Ing. Jakoubek řekl, že v dalším bodě jsou textově vsunuty regulativa pro tato území (spolupráce s Ing. Lejčarem).

11. Zveřejnění regulativ zástavby - vymezení zájmových lokalit města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál.

Ing. Pešek řekl, že mu chybí kvantifikace minimálního počtu parkovacích míst, která musí být řešena investičním záměrem jako celek. Tázal se na zakomponování bývalého exportního domu (dnes Speciální škola - provozuje KÚLK) a demolice objektu tělocvičny (využití různými subjekty). Dále se tázal na projekt „Justiční dům“ - proč v tomto prostoru.

Ing. Kypta reagoval: parkovací plochy - dle zkušeností jiných projektantů, neřešit konkrétně předem, nechat budoucím investorům. Speciální škola - počkat na návrh řešení investorů. Justiční dům - vedena jednání s Okresním soudem, záměr vybudovat tzv. Justiční palác někde ve městě.

Ing. Schäfer navrhl, aby se hlasovalo samostatně o bodě 2) a aby předmětné pozemky zůstaly v kategorii B2

Pan Vostřák měl připomínku k přemístění zeleně a komentoval některé staré objekty ve městě, které jsou uvedeny v materiálu.

Mgr. Karásek okomentoval lokalitu po „Zelené“ a „Žluté“ škole v centru města. Souhlasil s navrhovaným řešením, umístit do centra polyfunkční dům s více funkcemi, nejen s funkcí obchodní.

Pan Pelta upozornil, že by město mělo dobře ošetřit smlouvu s majiteli objektu (bývalá Jabloň), protože pokládá střed této lokality za velmi důležitý a nějakou další výstavbu centra si neumí představit bez ošetření tohoto pozemku.

Ing. Kypta reagoval na příspěvek Mgr. Karáska k výstavbě polyfunkčního domu v centru. Zvažuje se, že zátěž objektu Jabloň se přenese na budoucího investora a tak bude objekt do celého projektu zakomponován.

Mgr. Karásek řekl, že vidí jako lepší variantu, aby město už předložilo svou vizi, podle které by se měl investor řídit. Nevidí jako šťastné řešení, nechat jednání o objektu jen na dohodě mezi investorem a majiteli objektu. Podpořil myšlenku p. Pelty, aby město jednalo s majitelem objektu a připravilo s ním patřičnou dohodu.

Pan Pelta upozornil, že z hlediska strategie je nutné, aby celý záměr výstavby centra řídilo město a k tomu potřebuje vlastnit pozemky a objekty.

Mgr. Karásek řekl, že se může stát, že někdo jiný koupí objekt (dnešní Delvitu) a někdo jiný vyhraje soutěž.

Ing. Kypta řekl, že majitelé Delvity mají zájem o prodej a počkají na vítěze soutěže, aby se s ním dohodli, příp. se sami zúčastní soutěže.

Pan Pelta doporučil, aby město uzavřelo písemnou dohodu nebo smlouvu se stávajícími majiteli Delvity a nespoléhalo na jejich ústní sliby. Jejich prioritním zájmem bude jejich zisk z celého obchodu.

Mgr. Tulpa řekl, že všechny připomínky je nutné vzít v úvahu, a protože se nikdo dál do diskuze nehlásil, ukončil projednávání bodu.

12. Schválení zadání XXVIII. změny platného územního plánu

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel krátce okomentoval materiál a požádal o vyjmutí bodů J/4. pozemek 844/23 v k.ú. Jablonecké Paseky.

RNDr. Čeřovský se tázal na důvod, proč by se měl bod vyškrtnout z projednávání.

Ing. Kypta vysvětlil, že se objevily skutečnosti, které se před týdnem na jednání výboru pro hospodaření s majetkem města nebyly známy. Na pozemku by se měl realizovat stacionář.

Nebyla žádná další diskuze.

13. Schválení zadání XXIX. změny platného územního plánu města

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel vysvětlil, že v bodě 7. jde o část zahrádkářské kolonie, z toho jsou 3 jednoho majitele. Dále stáhnul z programu v bodě J/5. pozemek p.č.1321 v k.ú.Prosečn.N.

14. Přístřešky pro kontejnery určené k ukládání odpadu doplněné o vlastnické vztahy a harmonogram oprav

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Předkladatel řekl, že jde o doplněný informativní materiál. Řekl, že finanční prostředky jsou omezené.

Nebyla žádná diskuze.

15. Převod zřizovatelské funkce ZUŠ a DDM

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel doplnil malou změnu, v příl. č. 5a vypustit v odd. VI. Majetek - druhý odstavec. Dále v příl. 5b Dohoda - vypustit stejný odstavec jako v bodě VI. Majetek.

Nebyla další diskuze ani připomínky.

16. Zrušení Dobrovolného svazku obcí Čistá Nisa

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky ani dodatky a nebyla žádná diskuze.

17. OZV č. 2/2007 O místním poplatku ze psů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky.

Mgr. Teufl vysvětlil, že jde o shrnutí připomínek ministerstva vnitra ke všem čtyřem vyhláškám, které jsou dnes předkládány (OZV 2/2007. 3/2007, 4/2007 a 5/2007).

Ing. Pešek řekl, že finanční výbor projednával vyhlášky a komentoval postoj nadřízených orgánů, který je nutný akceptovat.

18. OZV č. 3/2007 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky a nebyla žádná diskuze.

19. OZV č. 4/2007 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky a nebyla žádná diskuze.

20. OZV č. 5/2007 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínky.

Ing. Schäfer chtěl vysvětlil rozdílnost sazeb na str. 7 u bodu 1h) a 2b).

Mgr. Teufl požádal o podrobné vysvětlení Ing. Vítovou, vedoucí odd. rozpočtu a poplatků.

Ing. Vítová řekla, že jde o začlenění paušálních poplatků za reklamy „A“ - do 1 m², u velkoplošných reklam se vycházelo z praxe (jde o 3 poplatníky).

Pan Vostřák se tázal na trojí šrafování v mapách v příloze 2 a proč není uvedeno, jaký to má význam.

Mgr. Teufl vysvětlil, že mapy zpracovávali architekti a předpokládá, že vyznačené plochy jsou projednávaná veřejná prostranství (nemusí mít v majetku jenom obec).

Ing. Beitl se tázal, jaký bude postih, když reklamní plocha typu „A“ přesáhne plochu 1 m².

Mgr. Teufl řekl, že musí k tomu být další povolení od dopravního a silničního úřadu, takže to není tak jednoduché.

RNDr. Čeřovský se tázal na článek 6 bod - osvobození a úlevy -1b) v souvislosti se spolufinancováním akcí městem.

Bc. Frič řekl, že úleva se týká jen akcí financovaných městem, nikoli s příspěvkem města.

21. Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednání RM a ZM

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl připomínek.

Ing. Pešek upozornil na chybu v % výpočtu u své docházky.

RNDr. Čeřovský protestoval proti uvedené účasti na komisi prevence kriminality.

Ing. Schäfer také upozornil na špatný výpočet % u své docházky.

Mgr. Tulpa řekl, že k chybám došlo zřejmě při úpravách tabulek a kopírováním. Chyby se opraví.

22a. Finanční dar taneční skupině X-DANCE

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

22b) Poskytnutí příspěvku sl. Špotákové.

Mgr. Karásek navrhl částku 100 tis. Kč pro Báru Špotákovou vzhledem k výjimečnosti výkonu.

Mgr. Petr Tulpa řekl, že nechce snižovat význam výkonu B. Špotákové, ale při návrhu výše odměny, brala komise pro sport a tělovýchovu v úvahu skutečnost, že B. Špotáková nesoutěží za jablonecký atletický oddíl.

Pan Pelta v této souvislosti oznámil, že připravuje po olympiádě oštěpařský meeting s mezinárodním obsazením vč. B. Špotákové.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda navržená částka Mgr. Karáskem je v rozpočtu. Myslí si, že tento mimořádný výkon je třeba ocenit.

Mgr. Tulpa řekl, že i jiní úspěšní sportovci p. Šlesinger a p. Dostál - reprezentanti z Jablonce n.N.- dostali odměnu 30 tis. Kč.

Bc. Frič řekl, že může částku označit jako rozpočtovou změnu, pokud ji ZM odhlasuje.

23. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel upozornil na dodatek k materiálu.

Ing. Pešek měl obecnou připomínku k práci realitní kanceláře, která nechala narůst penalizační poplatky do této výše, kterou nemůže žádný normální občan uhradit.

Mgr. Teufl krátce vysvětlil posloupnost celého případu od r.1993. Upozornil, že v září pí Kučmašová uhradila vlastní dluh na nájemném.

JUDr.Ing.Pleticha doporučil ZM navržené usnesení k dopisu pí Kučmašové schválit, neboť chybou právníka, zastupujícího město v minulosti, celý dluh vznikl.

Pan Vostřák se pozastavil nad případem pí Pleskotové.

Mgr. Teufl stručně vysvětlil zákonitost dědických vztahů a povinnosti dědice.

24. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí roku 2008

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze. .

25. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Ing. Pešek řekl, že má připomínku ke stanovisku dopravně silničního úřadu, ale počká na jednání s Kauflandem a konečné řešení.

Pan Vostřák je s odpovědí spokojen.

Paní Caklová řekla, že ulice byla odpoledne umytá. Ohledně zahrádek na Dolním nám. ještě hovořila s Ing. Zemínem, který ji vše objasnil.

Paní Nováková řekla, že s odpovědí je spokojena a poděkovala za vstřícný přístup Ing. Nožičkové ohledně objektu FAMIS.

b) Nové interpelace

Mgr. Tulpa řekl, že zatím obdržel dvě interpelace. Jednu od Ing. Peška ohledně dopravní situace ve městě a druhou od Ing. Schäfera ohledně zařazení ulice 1.máje do 3. kategorie při úklidu sněhu.

Ing. Pešek ve stručnosti okomentoval svou písemnou interpelaci. Apeloval, aby se město intenzivně zajímalo o řešení frekventovaných křižovatek ve městě.

Ing. Schäfer řekl ke své interpelaci, že ul. 1.máje je velice frekventovaná a zasloužila by si zařazení alespoň do 2. kategorie.

Ing. Kypta řekl několik informací kolem dokončení Atletické haly a k jejímu otevření. Bude uzavřena smlouva mezi dodavatelem a provozovatelem o zkušebním provozu, resp. testování haly.

PhDr. Fojtíková upozornila na starý novinový stánek s hodinami na Palackého ul.u odbočky na Tanvald. Hodiny nejdou a stánek není dávno v provozu a „využívají“ ho bezdomovci. Jsou stížnosti občanů, že se večer kolem bojí procházet.

26. Kontrola úkolů

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

Mgr. Tulpa vyhlásil diskuzi a vyzval zastupitele, aby předali své protinávrhy k usnesení předsedovi návrhové komise ke zpracování.

27. Diskuse

Pan Berounský řekl, že pro informaci oznamuje, že Krajský soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Jablonci n.N. ohledně jeho obvinění. Poděkoval za podporu a oporu hlavně Mgr. Paukrtové a JUDr.Ing.Pletichovi .

Pan Vostřák se tázal, jaké jsou další plány s rozoraným pozemkem ve Mšeně - ul. U hřiště. Dále komentoval výstavbu kruhových křižovatek, jejich tvar a užitečnost v různých místech města.

Mgr. Tulpa řekl, že pozemek ve Mšeně je zařazen do integrovaného plánu města a bude odpovězeno písemně.

Mgr. Špoták komentoval počet atletů a lyžařů v celosvětovém měřítku (% množství sportovců z celého světa).

Ing. Beitl komentoval výsledek výběrového řízení ohledně nebytových prostor v radnici a usnesení RM, které změnilo výsledek výběrového řízení.

Bc. Frič vysvětlil, že cílem výběrového řízení pro město měl být dlouhodobý pronájem. Výbor pro hospodaření s majetkem města navrhl radě města firmu KERBO, ale RM dala přednost druhému zájemci, což bylo její právo. Brala se v úvahu také fluktuace nájemníků nebytových prostor ve městě.

PhDr. Fojtíková reagovala na stažení bodu J4 u materiálu č. 12 a komentovala zřízení stacionáře ve městě a další využití budovy bývalé školy v Pasekách pro sociální účely v návaznosti na Komunitní plán města.

Ing. Beitl se tázal, zda byla firma KERBO oslovena ohledně dlouhodobosti jeho nájmu.

Mgr. Tulpa řekl, že to nebylo součásti podmínek výběrového řízení. Bylo by to ovlivňování celého řízení.

Mgr. Karásek komentoval výši nabízeného nájmu od obou zájemců (23.000,- oproti 13.000). Argument časovosti nájmu se mu jeví jako žert.

Bc. Frič řekl, že délka nájmu nebyla předmětem hodnocení VHMM u výběr. řízení.

Líčil průběh jednání, nikoliv svůj názor. Poukázal na zkušenosti z minulých let ohledně pronajímání nebytových prostor.

Pan Pelta přednesl dotaz jedné obyvatelky sídliště ohledně výše nájmu za dlouhodobě pronajaté parkovací místo.

Mgr. Tulpa řekl, že výše nájmu je důležitá, počet aut ve městě neustále roste, kdo chce mít rezervované parkování u domu - musí zaplatit více.

Bc. Hamplová pozvala zastupitele do Klubu na rampě na 17.11. od 16 hod. na prezentaci cesty (video, foto) souboru Nisanka do Brazílie.

Mgr. Karásek se vrátil k otázce pronájmu prostor v centru a k výši nájmu (cca 20 tis./m² ).

Nebyla další diskuze a starosta města vyhlásil 5 min. přestávku na úpravu usnesení.

28. Schválení návrhu usnesení

Po přestávce se ujal slova předseda návrhové komise Ing. Karel Dlouhý, který přednesl návrh usnesení a dal hlasovat o jednotlivých bodech.

Název usnesení 9. ZM - 8.11.2007

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

Usnesení ZM č.159/2007

24

0

0

5

Zpráva o činnosti starosty města

Usnesení ZM č. 160/2007

26

0

0

3

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 161/2007

27

0

0

2

Převody objektů

Usnesení ZM č. 162/2007

27

0

0

2

Převody pozemků

Usnesení ZM č. 163/2007

Záměr výstavby lůžkového hospice

protinávrh ing. Peška

19

0

7

1

Usnesení ZM č. 164/2007

Záměr bezúplat.převodu CEDR

27

0

0

Usnesení ZM č. 165/2007

Schvál.podn.na poříz.XXXVII.změny PÚP

podbod č. 1. - protipovod.štola

8

4

14

1

podbod č. 2.- pozemky

26

0

0

1

Usnesení ZM č. 166/2007

Schvál.podn.na poříz.XXXVIII.změny PÚP

doplněk ing.Peška - lokalita Dolina

25

0

1

1

podbod č.1 - U Tenisu

26

0

1

0

podbod č.2 - ul.Ant.Staška

20

1

6

0

Usnesení ZM č. 167/2007

Zveřejnění lokalit dle regulat.zástavby

protinávrh ing. Schäfera-ponechat v kat.B2

10

5

10

2

podbod 1.- lokal. Gen.Mrázka

27

0

0

0

podbod 2.- lokal. Dolina

20

1

6

0

podbod 3.- lokal. U Tenisu

24

0

2

1

B) ukládá

25

0

1

1

Usnesení ZM č. 168/2007

Schválení zadání XXVIII.změny PÚP

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 169/2007

Schválení zadání XXIX.změny PÚP

25

0

0

2

Usnesení ZM č. 170/2007

Přístřešky pro kontejnery

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 171/2007

Převod zřizovatel.funkce ZUŠ a DDM

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 172/2007

Zrušení Dobrovol.svazku obcí Čistá Nisa

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 173/2007

OZV č.2/2007 -poplat.ze psů

25

0

2

0

Usnesení ZM č. 174/2007

OZV č.3/2007 - lázeň.nebo rekreač.poplat.

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 175/2007

OZV č.4/2007 - za provoz.výher.hrací přístr.

26

0

0

1

Usnesení ZM č. 176/2007

OZV č.5/2007 - užívání veřej.prostranství

25

0

2

0

Usnesení ZM č. 177/2007

Přiznání odměn členům komisí a výborů

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 178/2007

Finanční dar - X-DANCE, sl.Špotáková

protinávrh p.Karáska 100tis.Kč

16

1

9

1

skupina X-DANCE

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 179/2007

Dopisy občanů - pí J.Kučmašová

26

0

1

0

p.J.Česla - B) neschvaluje promin.dluhu

26

0

1

0

p.J.Česla - C)schvaluje sepsání dohody

25

0

2

0

pí J.Pleskotová - A) bere na vědomí

25

0

1

1

pí J.Pleskotová - B) schvaluje dohodu

22

1

3

1

Usnesení ZM č. 180/2007

Stanovení termínů ZM

26

0

0

1

Usnesení ZM č. 181/2007

Vyřízení interpelací

27

0

0

0

Usnesení ZM č. 182/2007

Kontrola splnění usnesení

27

0

0

0

29. Závěr

Mgr. Tulpa poděkoval všem za účast a ukončil schůzi zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ve 14 hod.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Suda, Václav Vostřák

Vytvořeno 4.12.2007 8:44:30 | přečteno 2608x | Petr Vitvar
load