Usnesení 08.11.2007

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 8. listopadu 2007.

Usnesení ZM č. 159/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 160/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 161/2007

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

A) schvaluje

prodej objektu Podzimní 1675/39, Jablonec nad Nisou, na st. p. č. 1654/1 včetně st. p. č. 1654/1 a p. p. č 1337/4, včetně příslušenství, k. ú. Jablonec nad Nisou, Ing. B. J., ., Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, za kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč s tím, že 2 000 000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 1 000 000,- Kč proinvestuje do oprav vnějšího vzhledu objektu (oprava střechy, výměna klempířských prvků, zateplení zdiva, nová fasáda, sanační omítka soklu, výměna oken, dozdívka zdiva, zazdívka otvorů) do 3 let od podpisu kupní smlouvy.

Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny.

B) mění

usnesení č. 116/2007 ze dne 7. června 2007 a to tak, že jej doplňuje o smluvní podmínku bezúplatného převodu objektu ul. Komenského 8/22, včetně st.p.č. 93/1 o výměře 422 m2 v k.ú Jablonec nad Nisou na město Jablonec nad Nisou s tím, že nebytové prostory, na které je uzavřena nájemní smlouva se spol. Raiffeisenbank a.s. na dobu určitou do 28.12.2010, nebude město Jablonec nad Nisou po tomto datu užívat pro účely zabezpečení výkonu veřejné správy.

Usnesení ZM č. 162/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků:

A) schvaluje

1. bezúplatný převod p.p.č. 600/6 v k.ú. Kokonín o výměře 1730m2 od vlastníků tj. R. D., bytem ., K. K. a A. K., bytem ., Ing. I. D., bytem.., Ing. D. Č., bytem .., Jablonec n.N na město Jablonec nad Nisou

2. bezúplatný převod p.p.č. 666/9 v k.ú. Kokonín o výměře 523m2 od vlastníků tj. F. L., bytem ., H. I., bytem ., P. J., bytem ., Jablonec n.N. na město Jablonec n.N.

3. směnu p.p.č. 1612/5 o výměře 48 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 1604/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví pí. A. V.é, bytem .0, Jablonec nad Nisou s finančním vyrovnáním ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem 4050,- Kč ve prospěch Města Jablonce n. N.

4. prodej st.p.č. 2160/4 o výměře 27 m2 v k.ú. Jablonec n. N. (jedná se o část p.p.č. 2788 v k.ú. Jablonec n. N za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod objektem Ing. J. S., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 444,12 Kč/m2, tj. celkem 12.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

5. dodatek č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí č. 679-2004-FaM/OMP a to tak, že doporučuje schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2810 o výměře 343 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby polyfunkčního objektu s panem p. M. K., bytem ., Jablonec n. N. za cenu ve výši 1.000,--Kč/m2, tj. celkem 343.000,--Kč s tím, že se termín podání žádosti o kolaudační rozhodnutí se prodlužuje do 30. 10. 2009. V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.

B) mění

usnesení č. 57/2006 ze dne 20. 4. 2006 a to tak, že schvaluje směnu p.p.č 752/14 o výměře 650 m2 a p.p.č. 752/15 o výměře 117 m2 (celkem 767 m2) vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví společnosti AKT plastikářská Čechy, spol. s.r.o., IČ 25233009, se sídlem Želivského 23, Jablonec n. N. za p.p.č. 749/4 o výměře 36 m2 a p.p.č. 748/1 o výměře 466 m2, p.p.č. 748/4 o výměře 69 m2 a p.p.č. 748/3 o výměře 201 m2 (celkem 772 m2) vše v k.ú. Rýnovice ve vlastnictví Města Jablonec nad Nisou bez finančního vyrovnání.

C) neschvaluje

1. prodej části p.p.č. 322/20 o celkové výměře 466 m2 a části p.p.č. 322/22 o celkové výměře 309 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem rozšíření zázemí firmy p. R. S., bytem ., Jablonec n. N.

2. prodej části p.p.č. 794/5 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem rozšíření zahrady p. P. B., bytem ., Jablonec n. N.

3. prodej části p.p.č. 781/1 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady p. M. Š., bytem ., Jablonec n. N.

4. prodej části p.p.č. 1052/1 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům M. a P. A., bytem ., Jablonec n. N.

5. prodej p.p.č. 1594 o výměře 799 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady manželům J. a Mgr. K. P., bytem ., Jablonec nad Nisou

6. prodej části p.p.č. 846/11 o výměře 86 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání pozemku pod stánkem s pečivem společnosti Pekařství ŠUMAVA, spol. s r.o., IČ 25036963, se sídlem Na Výšině 11, Jablonec n. N.

7. prodej části p.p.č. 846/11 o výměře 86 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady vlastníkům objektu Pasecké nám. 4, Jablonec n. N.

8. prodej části p.p.č. 2412/ 3 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavebních úprav p. P. M., bytem . Jablonec n. N.

10. prodej části p.p.č. 93/1 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady paní J. K., bytem ., Jablonec n. N.

11. prodej p.p.č. 93/1 o výměře 8137 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem výstavby několika rodinných domů panu S. A., bytem ., Liberec 30

Usnesení ZM č. 163/2007

Záměr výstavby lůžkového hospice

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o blokaci pozemků na výstavbu lůžkového hospice

A) schvaluje

záměr blokace pozemku p.p.č. 2609/11 o výměře 5900 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby lůžkového hospice

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

1. obnovit jednání o přebudování budovy bývalé porodnice na hospic, příp. využití pouze pozemku okolo této stavby

2. v případě jiného řešení hospice usilování o dobudování tohoto objektu pro sociální účely

Usnesení ZM č. 164/2007

Záměr bezúplatného převodu budovy CEDR Tanvald z vlastnictví Libereckého kraje na Město Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy:

schvaluje

záměr bezúplatného převodu objektu č.p. 268 na st.p.č. 19 a st.p.č. 19 vše v k.ú. Tanvald z vlastnictví Libereckého kraje na Město Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 165/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXVII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXVII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou uvedený v podbodě číslo 2 důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 166/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXVIII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

A) schvaluje

podnět k pořízení XXXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

B) ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi, místostarostovi města

prověřit soulad územního plánu s budoucí možnou komunikací v lokalitě „Dolina“ z ulice Na Hutích

Usnesení ZM č. 167/2007

Zveřejnění lokalit dle regulativ zástavby - Vymezení zájmových lokalit města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A) schvaluje

zveřejnění lokalit s regulativy zástavby, dle důvodové zprávy, za účelem investiční výstavby a

B) ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města

zajistit zveřejnění předmětných pozemků dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 168/2007

Schválení zadání XXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněmím § 47 a za použití § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) po upřesnění při jednání zastupitelstva návrh zadání XXVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 169/2007

Schválení zadání XXIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněmím § 47 a za použití § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) po upřesnění při jednání zastupitelstva návrh zadání XXIX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 170/2007

Přístřešky pro kontejnery určené k ukládání odpadu doplněné o vlastnické vztahy a harmonogram oprav.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k problematice přístřešků pro kontejnery k ukládání odpadu a tento

bere na vědomí

Usnesení ZM č. 171/2007

Převod zřizovatelské funkce ZUŠ, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47 a DDM Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) zřizuje

k 1. 1. 2008 tyto příspěvkové organizace:

- Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

- Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

B) schvaluje

1. zřizovací listiny těmto příspěvkovým organizacím:

- Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

- Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou. Podhorská 49, příspěvková organizace

2. po upřesnění při jednání zastupitelstva Dohody mezi Libereckým krajem a městem Jablonec nad Nisou o převodu zřizovatelské funkce ve znění uvedeném v Přílohách č. 5a, 5b důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 172/2007

Zrušení Dobrovolného svazku obcí Čistá Nisa

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál: Zrušení Dobrovolného svazku obcí Čistá Nisa a

schvaluje

zrušit DSO Čistá Nisa k 31. 12. 2007 z důvodu dokončení díla „Čistá Nisa - kanalizační přivaděč“ a splacení veškerých závazků z toho vyplývajících.

Usnesení ZM č. 173/2007

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání OZV města Jablonce nad Nisou č. 2/2007 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 2/2007 o místním poplatku z psů

Usnesení ZM č. 174/2007

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 3/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání OZV města Jablonce nad Nisou č. 3/2007 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 3/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity

Usnesení ZM č. 175/2007

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 4/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání OZV města Jablonce nad Nisou č. 4/2007 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 4/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Usnesení ZM č. 176/2007

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 5/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání OZV města Jablonce nad Nisou č. 5/2007 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 5/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení ZM č. 177/2007

Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A) bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B) schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2007 dle přílohy č. 5.

Usnesení ZM č. 178/2007

Poskytnutí finančního příspěvku z Fondu na reprezentaci města pro rok 2007 dětské formaci „Little Poeple“ z taneční školy X-Dance Jablonec nad Nisou a slečně Barboře Špotákové

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

a)poskytnutí finančního příspěvku dětské formaci „Little Poeple“ z taneční školy X-Dance Jablonec nad Nisou ve výši 30 000,- Kč za 3. místo na Mistrovství světa v německých Brémách dle návrhu kulturní komise RM.

b) poskytnutí finančního příspěvku slečně Barboře Špotákové ve výši 100 000,- Kč za získání zlaté medaile na MS v atletice v japonské Osace a za vytvoření českého rekordu v hodu oštěpem.

Usnesení ZM č. 179/2007

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A) bere na vědomí

1. dopis paní Jany Kučmašové, ., Jablonec nad Nisou

2. dopis pana Jiřího Česly, ., Jablonec nad Nisou

3. dopis paní Jany Pleskotové, ., Jablonec nad Nisou

B) schvaluje

1. odpis pohledávky paní Jany Kučmašové, nar. .1965, trvale bytem ., Jablonec nad Nisou, a pana Vladimíra Kučmaše, nar. ..1961, bytem Jablonec nad Nisou, ve výši 886.596,- Kč za poplatek z prodlení

2. sepsání dohody o uznání dluhu na částku 37. 439,-Kč pro Jiřího Česlu, nar. 1957, bytem, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce listopad 2007 měsíčně 300 Kč, se splatností vždy do 25.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

3. sepsání dohody o uznání dluhu na částku 20.000,-Kč pro Janu Pleskotovou, nar. 1966, bytem, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od měsíce listopad 2007 měsíčně 500 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku, s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

B) neschvaluje

prominutí dluhu - poplatku z prodlení ve výši 1.375 Kč Jiřímu Česlovi, nar. 1957, bytem, Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 180/2007

Stanovení termínů schůzí a návrh plánu práce ZM na I. pololetí roku 2008

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

termíny konání schůzí a plán práce Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou na I. pololetí roku 2008 uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 181/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 11. 10. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 13. září 2007 a 8 zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 11. října 2007.

Usnesení ZM č. 182/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. Karel Dlouhý
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N., tel.: 483 357 319

Vytvořeno 19.11.2007 10:07:13 | přečteno 2333x | Petr Vitvar
load