Zápis 07.06.2007

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 od 9:00 hodin

 • Přítomno: 24 členů zastupitelstva
 • Omluveni: MUDr. Štěpán Gall, MUDr. Ivo Jörg, Mgr. Soňa Paukrtová, Ing. František Pešek, MUDr. Marek Řehoř, Ing. Antonín Schäfer
 • Ověřovatelé zápisu: Taťjana Nováková, Eva Gregová
 • Zapsala: Eva Vanerová

Starosta města, Mgr. Petr Tulpa, zahájil 6. zasedání zastupitelstva v 9,05 hod. Byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (19) a další v průběhu jednání přicházeli. Omluvil nepřítomné.

Popřál zastupitelům, kteří oslavili své narozeniny v mezidobí od posledního zastupitelstva a předal malé pozornosti.

Ověřovateli zápisu byly určeny pí Taťjana Nováková a pí Eva Gregová.

Mgr. Tulpa seznámil zastupitelstvo s předloženými materiály na stůl, které si zastupitelé zařadili a dal hlasovat o schválení předloženého programu.

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení návrhové komise
 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů
 5. Převody objektů
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 6. Převody pozemků
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 7. Prodej bytů
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 8. Výkupy nemovitostí, bezúplatný převod a věcné břemeno
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 9. Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 čas. 10,00 hod.
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 10. Rozpočtové změny
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 11. Žádost TJ Bižuterie a SK Břízky o půjčku
  předkládá : Petr Vobořil, místostarosta města
 12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2007
  předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku
 13. Poskytnutí finančních příspěvků města
  předkládá : Petr Vobořil, místostarosta města
 14. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
  Předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 15. Příspěvek z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
  Předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 16. Bezúplatný převod pozemku ze správy Pozemkového fondu ČR
  Předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 17. Schválení podnětu na pořízení XXXIII. změny územního plánu
  předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 18. Schválení zadání XXIV. změny územního plánu
  předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 19. Schválení zadání XXV. změny územního plánu
  předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 20. Schválení zadání XXVI. změny územního plánu
  předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje
 21. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 22. Valná hromada ČSAD a.s
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 23. PROCTUS - investiční záměr Lipanská
  předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města
 24. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II.pololetí r. 2007
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 25. Dopisy občanů
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 26. Podněty výborů
  předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města
 27. INTERPELACE
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace
 28. Kontrola úkolů
  předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník
 29. Nemocnice - kontokorentní účet
 30. Bezúplatné převody nemovitostí a věcí movitých
 31. Diskuze
 32. Schválení návrhu usnesení
 33. Závěr

Program byl přijat bez připomínek (19-0-0-0)

Starosta města dále navrhl návrhovou komisi:
předseda Ing. Petr Beitl, členové: pí Taťjana Nováková, Eva Gregová, MUDr.Pavel Fastr, p. Ivo Bartoněk.

Návrhová komise byla přijata (19-0-0-0)

Dále jednání probíhalo dle schváleného programu.

4a) Zpráva starosty města

Mgr. Petr Tulpa, starosta města, neměl žádné doplnění.

Pan Vostřák se tázal na jednání s GŘ Povodí Labe o protipovodňových opatřeních .

Mgr. Tulpa odpověděl, že pokud to nezasáhne rozpočet města - není proti jejich stanovisku ze strany města námitek.

4b) Zprávy místostarostů

Předkladatelé neměli žádná doplnění.

Pan Vostřák se tázal na úpravu chodníku pro slepce na Dolním náměstí.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že proběhlo jednání s dodavatelem, ke kterému byl přizván i slepec. Bylo konstatováno, že pro slepce chodník nemá význam (8 z 10 slepců chodí s doprovodem) a zřejmě chodník zůstane beze změn.

Pan Vostřák se tázal na další řešení vlhkosti v kostele Sv. Anny a na opravu porouchaných varhan.

Ing. Kypta odpověděl, že vlhkost již klesla na únosnou mez a oprava varhan se stále řeší. Všechny díly varhan se mají vrátit z dílny pana Grygara do kostela, aby se varhany zkompletovaly a znovu se bude jednat s novým odborníkem o dalším zprovoznění varhan.

(v 9,15 hod. příchod Bc. Hamplové)

Pan Vostřák se tázal na reklamní plochy na budovách v městské památkové zóně. Upozornil, že komise pro realizaci programu regenerace MPZ nemá k povolování reklam na objektech žádné pravomoce - musí rozhodnout RM.

Ing. Kypta řekl, že povolení reklam na městských objektech zajišťují TSJ a na ostatních objektech je to v kompetenci komisí města a zřejmě se tím bude zabývat RM.

Ing. Dlouhý komentoval s povděkem úpravy prostor mezi Mlýnskou ul. a firmou Jakob a podal další podnět k úpravě dalšího území.

Mgr. Tulpa řekl, že podnět pro RM o povolení reklamy bude na jednání RM.

5. Převody objektů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění, nebyla žádná diskuze.

(9,30 hod.příchod pí Caklové a p.Pelty)

6. Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel okomentoval dodatek materiálu předložený na stůl. Dále stáhl bod 3. z původního materiálu, a upozornil na bod 24. - kauce p.J.Kypty není uhrazena, ale jde o zájem města, aby se pozemky převedly. Navrhl bod projednat.

Ing. Dlouhý navrhl hlasovat o bodu č. 23 zvlášť vzhledem k rozdílným cenám za prodej pozemků v této lokalitě

JUDr. Nesvadba objasnil zákon o obcích a zákon o střetu zájmů - vztah zastupitele k předloženému materiálu (žádost o převod pozemku Ing. Beitl a manželé Šourkovi).

Mgr. Tulpa řekl, že oba pánové jsou s tímto srozuměni a nebudou v tomto bodě hlasovat.

Bc. Frič doplnil, že podmínka u manželů Šourkových o neuplatňování žádných finančních odškodnění byla doplněna na návrh výboru pro hospodaření s majetkem města.

Poznámka:

(1. Při hlasování o bodu 1 návrhu usnesení (prodej pozemku Ing. Betlovi) Ing. Beitl nehlasoval - z místnosti nemohl odejít, byl předsedou návrhové komise.)

(2. Při hlasování o bodu 23 návrhu usnesení (prodej pozemku manželům Šourkovým) p. Šourek opustil zasedací místnost a nehlasoval.)

7. Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění ani nebyla žádná diskuze.

8. Výkupy nemovitostí, bezúplatný převod a věcné břemeno

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění ani nebyla žádná diskuze.

10. Rozpočtové změny

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel podal stručný komentář k tabulkové části materiálu.

Mgr. Karásek komentoval finanční částku na dopad organizačních změn - 2 mil. Kč

Bc. Frič vysvětlil, že v této částce jsou vyplacená odstupná odcházejícím ředitelům odborů, se kterými nebylo v plánovaném rozpočtu počítáno.

JUDr. Nesvadba doplnil, že nedošlo ke snížení zaměstnanců, ale naopak se vytvořila 2 nová místa a oddělení. Řekl, že odstupné pro státní zaměstnance je 6-ti měsíční. Tím vyplacená částka u 3 vedoucích pracovníků byla dost vysoká.

Mgr. Karásek se podivil nad tím, že se neušetřily náklady při snížení počtu odborů.

Mgr. Tulpa řekl, že změna bude k lepšímu

(v 9,40 hod. příchod Mgr. Žura)

Paní Caklová komentovala rozpočtové změny a vyslovila politování nad tím, že organizační změny nepřinesly žádnou úsporu. Navrhla hlasovat zvlášť o jednotlivých změnách.

RNDr. Čeřovský hovořil o půjčkách, nesouhlasil s výrokem starosty města, že organizace města nebyly v minulosti řízeny městem.

Bc. Frič komentoval novou organizační strukturu a řízení městských organizací. Řekl, že město chce mít podrobnější informace o svých organizacích. Změna je podmíněna kvalitativním řízením nově utvořených odborů.

Ing. Čížek řekl, že finanční dopad organizačních změn, provedených v tomto pololetí, se projeví až v příštím roce. Dále se tázal na položku 270 tis. Kč, týkajících se slavností „Nisa-řeka, která spojuje“.

Pan Vobořil vysvětlil, že na celou akci Liberec přispěl 2.300 tis. Kč a Jablonec n.N. přispívá 200 tis. Kč. Zbylých 70 tis. Kč je na sportovní doprovodné akce v okolních obcích, které se této akce účastní.

RNDr. Čeřovský upozornil na zákon podle kterého zřizovatel kontroluje své organizace. Všechny nástroje řízení zůstaly stejné! Komentoval hlasování o půjčce TJ Bižuterie a SK Břízky - další bod jednání, které se také týkají rozpočtových změn.

Bc. Frič řekl, že samostatně jeden bod nelze odsouhlasit.. Aby šla půjčka vyplatit musí projít rozpočtovou změnou.

Paní Caklová chtěla vědět, kolik již bylo na slavnosti „Nisa-řeka, která spojuje“ vyplaceno. Žádala rozdělit projednávaný bod a hlasovat zvlášť.

Pan Vobořil řekl, že během jednání ZM předloží p. Caklové celý rozpočet na akci „Nisa - řeka, která spojuje“.

11. Žádost TJ Bižuterie a SK Břízky o půjčku

předkládá : Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský měl připomínku, že nikde v důvodové zprávě nebyla uvedena informace o hospodaření za r. 2006 těchto organizací.

Bc. Frič řekl, že finanční výbor neměl jiné informace, nejedná se o příspěvek ale o půjčku.

Paní Caklová doplnila, že tyto půjčky jsou ověřeny notářským zápisem se splatností v květnu 2008.

12. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za I. čtvrtletí 2007

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel krátce okomentoval předložený materiál.

RNDr. Čeřovský se tázal na rozdělení 150 mil. Kč.

Bc. Frič vysvětlil a upřesnil důvodovou zprávu.

9. Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Na tento časovaný bod byli přizvání ředitelé odborů MěÚ, ředitelé organizací zřízených a založených městem.

Bc. Frič krátce okomentoval materiál a vyzval zastupitele k dotazům.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda je již rozpočtový výhled na r. 2007 a kdy bude předložen, aby se mohl porovnat s r. 2006.

Bc. Frič řekl, že výhled je schválen do r. 2010 a výhled na tento rok může být předložen na ZM v září.

Mgr. Karásek se tázal, zda je celé hospodaření minulých let v souladu se schváleným střednědobým výhledem.

Bc. Frič řekl, že se porovnává soulad s rozpočtovým výhledem a se skutečností a v tuto chvíli není výsledek znám.

Mgr. Karásek upozornil, že minulé hospodaření nemělo dluhy a hospodařilo dle schválené koncepce 2006-2010, zda je možné toto v závěrečné zprávě uvést.

Mgr. Tulpa řekl, že v této chvíli vedení města souhlasí s navrženým uvedeným usnesením a širší debaty se mohou vést v diskuzi.

RNDr. Čeřovský podpořil dotaz Mgr. Karáska o souladu koncepce na r. 2006-2010 s celoroční skutečností hospodaření v r. 2006.

Bc. Frič řekl, že na str. 3 v posledním odstavci se hovoří o celkovém hospodaření r.2006.

Ing. Čížek se tázal, proč je uvedena v majetku města firma „FAMIS“ v závěrečném účtu a jaké bylo odstranění nedostatků konstatovaných ve zprávě auditora.

Bc. Frič odpověděl, že FAMIS je stále v majetku města a je vedeno konkurzní řízení. Konkurzním správcem je Mgr. Pomališ. K druhé části otázky řekl, že většina nedostatků je již odstraněna.

Pan Vostřák se tázal na podnik PaN - zda je vůbec funkční.

Bc. Frič řekl, že tento podnik má svého likvidátora, který bohužel s městem nekomunikuje. Již se navrhla změna likvidátora.

RNDr. Čeřovský řekl, že nenašel informaci o dluhové službě.

Bc. Frič řekl, že způsob výpočtu zadluženosti dle auditora je na posledních stránkách předloženého materiálu a upozornil, že jeho výpočet je odlišný od rozpočtového výhledu, předkládaného pro ministerstvo financí na str. 242

13. Poskytnutí finančních příspěvků města

předkládá : Petr Vobořil, místostarosta města

Předkladatel neměl doplnění. Nebyla žádná diskuze.

14. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

Předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Za Ing. Jakoubka předkládala materiál pí Bencová, ved. odd. přípravy projektů a neměla doplnění

Nebyla žádná diskuze.

15. Příspěvek z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Za Ing. Jakoubka předkládala materiál Ing. Smrčková, ved. úřadu územního plánování a neměla doplnění.

Pan Vostřák informoval o stavu kostela na nám. Farského a upozornil na probíhající opravy.

16. Bezúplatný převod pozemku ze správy Pozemkového fondu ČR

Předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Za Ing. Jakoubkapředkládala Ing. Smrčková, ved. úřadu územního plánování a Ing. Pavízová, ved. odd. majetkoprávního. K materiálu nebylo doplnění ani diskuze

17. Schválenípodnětu na pořízení XXXIII. změny územního plánu

předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Za Ing. Jakoubka předkládala materiál Ing. Smrčková, ved. úřadu územního plánování, kteráupozornila na vystavenou grafiku k této změně na nástěnce.

Mgr. Karásekupozornil na podbod 13 - hřiště na nohejbal (ul.Vrkoslavická), který by se neměl schválit.

18. Schválení návrhu zadání XXIV. změny územního plánu

předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Za Ing. Jakoubka předkládala materiál Ing. Smrčková, ved. úřadu územního plánování a neměla doplnění ani nebyla žádná diskuze.

19. Schválení zadání XXV. změny územního plánu

předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Za Ing. Jakoubka předkládala materiál Ing. Smrčková, ved. úřadu územního plánování a neměla doplnění.

PhDr. Fojtíková se tázala na „biokoridor“, zda se počítá se zachováním funkčnosti.

Ing. Smrčková odpověděla, že se hledájí optimální plochy, aby funkčnost biokoridoru byla zachována.

20. Schválení zadání XXVI. změny územního plánu

předkládá : Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru rozvoje

Ing. Smrčková neměla doplnění, ani nebyla žádná diskuze.

21. Informativní zpráva o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a k materiálu nebyla žádná diskuze.

22. Valná hromada ČSAD a.s.

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa jen upozornil na odvolání bývalého zastupitele Mgr. Jiřího Rudolfa z dozorčí rady ČSAD a.s., za kterého RM navrhne jiného člena ZM.

23. PROCTUS - investiční záměr Lipanská

předkládá: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, místostarosta města

JUDr.Ing.Pleticha okomentoval předložený materiál a vysvětlil 3 navržené varianty usnesení.

Ing. Čížek se tázal na jasné místo plánované komunikace - dostal 2 varianty.

Pan Pelta podpořil celý projekt a jako důležitý pro rozvoj Jablonce n. N. Je nutné sehnat potřebné finance.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že jde o velké peníze, s kterými se v rozpočtu nepočítalo - cca 10 mil. Kč.

Mgr. Tulpa vysvětlil navržené varianty 2 a 3, které se mu jeví jako průchodné a podpořil vybudování komunikace a mostu.

Mgr. Karásek upozornil, že změna územního plánu a povolení stavby musí být v souladu s touto změnou ÚP (posunutí o 11 m). Poukázal na kapacitu ul. 5. května, která pokryje dopravní obslužnost města. Řekl, že žádná z variant není hlasovatelná, snad varianta 2.

Pan Vostřák řekl, že je nedostatečná informovanost o celé výstavbě. Nemyslí si, že dopravu v Kamenné ul. vyřeší dopravní generel, prostory kolem autobusového nádraží, kde není prostor. Podpoří variantu 3 - předpokládá zodpovědnost jednání.

Mgr. Karásek poukázal na dokončený bytový dům ve Dvorské ul. - investor zůstal v Jablonci. Je důležitá podpora investora. Poukázal na okolí Ovocného trhu, přístupnost řeky se sadovými úpravami.

Ing. Kypta řekl, že v diskuzi s občany zaznělo zanedbání okolí města. Komunikace nebyla jasná od počátku. Nyní je spor, zda užší komunikaci či širokou. Posunutí objektu by to mohlo vyřešit. (Dva pohledy na dopravu, finanční možnosti města).

Paní Caklová řekla, že prvotní problém byla trasa tramvaje a dodala, že varianta 3 protahuje celou akci a nic neřeší.

Mgr. Karásek řekl, že město nebude mít finance na opravu např. Nisy ale musí to být připraveno, podporuje variantu 2 (peníze sehnat ze státního rozpočtu).

Pan Vostřák upozornil, že Lipanská ul. není průjezdná z 5. května, hrozí nebezpečí při průjezdu autobusů. Silnice musí být dvousměrná, staré budovy na autobus. nádraží - základní problém je, že tam autobusové nádraží zůstává.

Ing. Čížek uvedl, že podpoří variantu 3, tj. stanovit rámec rozpočtu a jednat, aby se mohlo dále pokračovat.

Ing. Beitl řekl, že varianta 3 je pro investora nepřijatelná.

Pan Pelta navrhl vyzvat majitele firmy PROCTUS 3, aby se k celé akci vyjádřil.

Mgr. Tulpa vyzval zastupitele, aby hlasovali, zda souhlasí s vystoupením Ing. Pummera, protože není občanem Jablonce n.N.

Vystoupení Ing. Pummera bylo schváleno (19-0-4-1)

Ing. Pummer v možném časovém úseku popsal historii celé akce. Zatím je pozastaveno územní řízení, stále není dokončeno jednání o komunikaci (obousměrné). Na celém územním řízení se podílí všechny zúčastněné orgány. Řekl, že nové vedení města nemá zájem v pokračování stavby. Pokud se nebude dál v přípravách pokračovat, předávají celý případ právníkům.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil, že závazek je 10 mil. Kč.

Pan Pelta apeloval na vzájemná jednání a vstřícnost obou stran. Je třeba přistoupit i na oboustranné kompromisy.

Mgr. Karásek upozornil na smluvní podchycení dotací, je nutná žádost a peníze do města dostat. Opakoval, že 6 mil. Kč by stačilo na vybudování oboustranné komunikace.

JUDr.Ing.Pleticha upozornil na dohodu z 22.5.2007, kdy byla Ing. Pummerovi navržena částka 9 mil. Kč.

Mgr. Tulpa řekl, že firma PROCTUS 3 nebyla ochotná ustoupit v ničem, i když jí bylo nabídnuto několik variant a kompromisních řešení. Město stavbu chce, ale nechce zavázat rozpočet dluhem 10 mil. Kč. Sám se přiklání k variantě 3.

Pan Berounský řekl, že byl dán prostor firmě, ale vystoupení Ing. Pummera ukázalo jeho negativní postoj.

Paní Caklová řekla, že vlastně jde o 1 milion Kč, který by se v dnes předložených rozpočtových změnách našel.

Pan Pelta apeloval na vzájemnou dohodu mezi městem a firmou PROCTUS 3 a vyzval Ing. Pummera, aby znovu vystoupil.

RNDr. Čeřovský řekl, že je nutná podpora investic pro Jablonec n.N. a pokud to je o financích, musí se najít způsob, jak je získat.

Ing. Čížek řekl, že souhlasí s vystoupením p. Pelty a předpokládal větší vstřícnost ze strany stavební firmy PROCTUS 3. Částka 6 - 6,5 mil. Kč se mu jeví jako únosná.

Pan Vostřák upozornil na dva projekty, které stojí proti sobě: 1) autobusové nádraží, jeho potřeby a 2) blízkost a rozměry plánované budovy.

Mgr. Karásek řekl, že dopravní obsluha je zajištěna v ul. 5.května a odbočení do ulice Luční.

Mgr. Tulpa dal odhlasovat další vystoupení k danému tématu.

Vystoupení bylo schváleno (19-0-4-1)

Ing. Pummer hovořil o smlouvách a podílu města na komunikacích (souhrnný investor neřeší komunikace města). Rozpočet na holou komunikaci činí cca 6 mil. Kč. Problém byl mezi výstavbou komunikace, zadané městem a jeho finančními možnostmi a potřebou investora.

Pan Pelta apeloval na firmu PROCTUS 3, aby se zavázala městu smlouvou o částečném pokrytí nákladů na výstavbu komunikace a opěrné zdi. Vstřícný krok od PROCTUSu by vyřešil celé jednání.

Ing. Pummer řekl, že mají závazky k jiným projektům, ale pokud budou mít možnost zasahovat do územního řízení, potřebné peníze se najdou.

Mgr. Tulpa vyhlásil 15 min. přestávku a vyzval politické kluby, aby se sešly a domluvily na dalším postupu k tomuto bodu (zda financovat opěrnou zeď a komunikaci).

Po přestávce přečetl starosta města stanovisko jednotlivých politických klubů:

 • Domov - nesouhlasí s navrženou variantou, předloženou na setkání zastupitelů klubů
 • SOS - nesouhlasí
 • KSČM - souhlasí
 • ODS - souhlasí
 • ČSSD - souhlasí

Mgr. Tulpa řekl, že dle daných výsledků není záruka na odhlasování navrženého řešení a navrhuje vrátit se k předloženému návrhu - varianty 1-3.

Mgr. Karásek předložil protinávrh (viz usnesení ).

Bc. Hamplová řekla, že firma PROCTUS 3 vyvíjí určitý nátlak na město, a tázala se, kde je dána záruka, že částka, kterou případně město vyčlení na tuto akci, nebude překročena. Dále se tázala na nové směry autobusů MHD.

Mgr. Karásek řekl, že autobusová doprava je vyřešena v Kamenné ul., která bude rozšířena a vybudování podpůrné zdi by nepřesáhlo 6,5 mil. Kč s daní.

Pan Berounský poukázal na zachování obousměrnosti Lipanské ul. a taktéž musí být zachována průjezdnost Kamenné ul. (průjezdní zastávka).

JUDr.Ing.Pleticha hovořil o umístění silnice a její možný rozpočet. Řekl, že již dnes plány objektu přesahují územní plán.

Mgr. Karásek řekl, že pro jakékoliv stavby i komunikace je závazné dodržení územního plánu

Bc. Hamplová upozornila, že se stále hovoří o penězích města a občanů. Není jedno, kolik se přispěje, protože pak nebudou peníze na jiné akce.

Mgr. Špoták navrhl, že pokud se přetáhne částka 6,5 mil. Kč, tak ať se město s PROCTUSem o překročenou částku podělí.

Mgr. Karásek odpověděl, že dávat možnost více nákladů do smlouvy by nebylo vhodné.

PhDr. Fojtíková poukázala na stavby, které mají více náklady a nikdy se nedodrží závazná cena.

Pan Pelta apeloval na obě strany, aby se dnes našlo kompromisní řešení a přijalo k tomu usnesení, že částky na výstavu budou dány a nemohou se překročit.

Pan Berounský upozornil, že stávají podoba územního plánu neumožňuje provoz MHD obousměrně.

Pan Bartoněk navrhl řešení problému, aby město dalo určitou částku a Proctus má zaplatit za pozemky - za společnou částku se provede stavba komunikace.

Mgr. Karásek řekl, že když existuje smlouva, musí se dodržovat.

Pan Vostřák v závěru diskuze k tomuto bodu řekl, že celá situace kolem staré tržnice je velice tristní. Navrhl dát hlasovat, každý člen ZM si nese zodpovědnost za své rozhodnutí.

Mgr. Tulpa se tázal p. Bartoňka, zda svůj návrh předloží jako protinávrh společně s Mgr. Karáskem nebo jako další protinávrh.

Ing. Dlouhý řekl, že se domnívá, že investor chce zrealizovat objekt pro široké obyvatelstvo Jablonce a podpoří protinávrh Mgr. Karáska.

Pan Berounský se tázal, kterou ulicí budou jezdit autobusy obousměrně - Novou Lipanskou nebo stávající Lipanskou?

Mgr. Tulpa vyzval Ing. Kyptu, aby odpověděl.

Ing. Kypta vysvětlil dle předložených plánů firmy PROCTUS 3, kudy budou jezdit autobusy. Komunikace Nová Lipanská je řešena na 6,5 m - bude nutné vše přepočítat na větší šíři komunikace (prostor tam je - změna územního plánu nebude třeba).

Pan Berounský řekl, že momentálně není dostatek informací, jaké budou náklady na celou stavbu komunikace a navrhuje ponechat prostor pro další jednání a dnes neuzavírat konkrétní řešení.

RNDr. Čeřovský navrhl odhlasovat projednávaný bod hned.

Mgr. Tulpa řekl, že další následující body půjdou rychle za sebou bez přestávky na oběd.

24. Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na II.pololetí r. 2007

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

25. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel oznámil, že jsou přítomni předkladatelé dopisu, kteří se hlásí o slovo. Vyzval je, aby postupně hovořili.

Pan J. Kulhánek, Pobřežní 21, nájemce obecního bytu.

Hovořil o stávající metodice prodeje obecních bytů. Řekl, že byty jsou více jak 25 let staré, že opravy byly minimální a že doufá, že budou vyčíslené a ceny za byty přístupné nájemcům k nahlédnutí. Apeloval na město, aby nastavené ceny za byty byly pro současné nájemníky akceptovatelné (starší lidé). Vyzval město, aby neplnilo městský rozpočet na úkor nájemníků a nedopustilo, aby vznikali bezdomovci.

Pan B. Mališ, Pobřežní 19, nájemce obecního bytu.

Komentoval rozdílný přístup města k privatizaci bytů ve stejné ulici.

Paní I. Víchová, Pobřežní 19, nájemce obecního bytu, apelovala na zastavení privatizace bytů, termínovat a zdokladovat celý prodej bytů. Celé jednání se jim jeví jako nekorektní a neprůhledné.

Pan Šourek se ohradil k textu petice. Vyzval zástupce petice, aby vysvětlili obsah, neboť to je nepravdivé napadnutí výboru pro hospodaření s majetkem města. Řekl, že může vše dokladovat a pozval zástupce na jednání výboru.

Pan Vostřák komentoval chyby, které nastaly při výpočtu ceny za byty.

RNDr. Čeřovský řekl, že jenom zastupitelstvo může rozhodnout, jak naloží se žádostmi občanů o byty. Předpokládá, že ZM dostane žádosti občanů o přeřazení bytů do jiné kategorie.

26. Podněty výborů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění ani nebyla žádná diskuze.

27. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Nebyly další připomínky.

b) Nové interpelace

Pan Vostřák reagoval na odpověď města k petici občanů Mechová a B. Němcové, která se mu nezdála dostačující. Žádá přesné informace.

Bc. Hamplová upozornila na vstup s kočárkem do obchodů (stížnost občana)

28. Kontrola plnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel jen krátce doplnil, že úkol 169/2006 z 7.9.2006 byl splněn 10.5.2007 a může se vypustit z kontroly. Nebyla žádná diskuze.

29a. Nemocnice - kontokorentní účet

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel řekl, že jde o standardní prodloužení úvěru na další rok.

30. Bezúplatné převody nemovitostí a věcí movitých

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta

Předkladatel komentoval materiál, kterým se již několikrát zabývalo zastupitelstvo.

JUDr. Nesvadba okomentoval celý složitý převod budov v Anenské ulici do majetku města z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Doporučil materiál schválit.

31. Diskuze

Mgr. Tulpa informoval o vyhlášení Evropského dne bez aut, který bude probíhat v týdnu od 16.9. do 22.9.2007 a navrhl přijmout kladné usnesení.

Dále informoval o přípravě Integrovaného plánu města, který navazuje na Strategický plán města Jablonce n. N. Na přípravě Integrovaného plánu se bude podílet asi 35 členný výbor, zastoupený všemi politickými stranami a dalšími sdruženími. Bude rozeslán dopis všem zastupitelům o pomoc při přípravě a sestavení tohoto programu.

Pan Pelta přečetl stížnost občana ve věci předplaceného parkování na sídlišti a tázal se na možné řešeni.

Bc. Frič k tomuto řekl, že na postih v případě obsazeného předplaceného místa by musela být obecně závazná vyhláška města, schválená ZM.

Pan Vostřák hovořil v diskuzi o problému parkování ve Mšeně a o nově vyasfaltované ul. Mechová, upozornil na dopravní značení křižovatky. Dále se tázal na nově vzniklou hernu v ul. Kamenná - vyhláška OZV to nedovoluje. Komentoval skoro demolici objektu „Schlarafie“ na autobusovém nádraží - památkářům asi nevadí, že se zničí evropská památka.

Ing. Kypta odpověděl, že o objektu Schlarafie se jedná s majiteli Malinovými ale město nemůže nic jiného v tomto směru dělat. K parkování ve Mšeně řekl, že je připraven projekt na parkovací domy, který by měl být součástí revitalizace sídlišť se žádostí o dotaci z EU.

Na návrh RNDr. Čeřovského dal starosta hlasovat o prohození bodů 10) a 11).

Návrh nebyl přijat (11-6-6-1)

Po diskuzi vyhlásil starosta města krátkou přestávku na přípravu usnesení.

32. Schválení návrhu usnesení

Po přestávce se ujal slova předseda návrhové komise Ing. Beitl, který postupně četl jednotlivá usnesení a dával hlasovat.

Počet přihlášených členů 24 ze 30 zvolených členů ZM.

Název usnesení 6.ZM - 7.6.2007

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č. 89/2007

24

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

0

Usnesení ZM č. 90/2007

24

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Usnesení ZM č. 91/2007

20

0

0

Převody objektů

Nehlasoval 4

Usnesení ZM č. 92/2007

Převody pozemků

Protinávrh p.Dlouhého,zda hlasovat o 23.zvlášť

5

11

5

Nehlasoval 2

původní návrh

15

0

7

Nehlasoval 1

původní návrh bez bodu 23

23

0

1

hlasování o bodu 23

14

1

6

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 93/2007

23

0

0

Prodej bytů

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 94/2007

24

0

0

Výkup nemovitostí, bezúplat.převod a věc.břemeno

Usnesení ZM č. 95/2007

Závěrečný účet města

protinávrh RNDr.Čeřovský

10

2

12

původní návrh

20

0

4

Usnesení ZM č. 96/2007

17

0

7

Rozpočtové změny

Usnesení ZM č. 97/2007

24

0

0

Žádost TJ Bižuterie a SK Břízky o půjčku

Usnesení ZM č. 98/2007

24

0

0

Informativní zpráva o správě portfolia

Usnesení ZM č. 99/2007

19

0

5

Poskytnutí fin.příspěv. z rozpočtu města

Usnesení ZM č. 100/2007

24

0

0

Smlouva o smlouvě budoucí s SVS a.s.

Usnesení ZM č. 101/2007

24

0

0

Příspěvek z rozpočtu města

Usnesení ZM č. 102/2007

24

0

0

Bezúplat.převod pozemků PF ČR

Usnesení ZM č. 103/2007

Schválení podnět.na poříz.XXXIII.změny ÚP

protinávrh Mgr. Karáska o bodu č.13

10

3

11

znovu hlasování o zmatečném hlasování

19

1

4

protinávrh Mgr. Karáska

20

0

3

Nehlasoval 1

hlasování o bodu č.14, zda hlasovat zvlášť

17

2

5

hlasování o bodu č.14

2

16

5

Nehlasoval 1

původní znění bez bodů 13 a 14

23

0

0

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 104/2007

23

0

1

Schválení zadání XXIV.změny ÚP

Usnesení ZM č. 105/2007

24

0

0

Schválení zadání XXV.změny ÚP

Usnesení ZM č. 106/2007

23

0

0

Schválení zadání XXVI.

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 107/2007

24

0

0

Informativní zpráva o připravenosti na mim.události

Usnesení ZM č. 108/2007

23

0

1

VH ČSAD

Usnesení ZM č.109/2007

PROCTUS 3

varianta I.

0

11

13

protinávrh p.Karáska

16

3

5

Usnesení ZM č.110/2007

23

0

0

Stanovení termínů ZM na 2.pol.2007

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 111/2007

24

0

0

Dopisy občanů

Usnesení ZM č.112/2007

21

0

2

Podněty výborů

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 113/2007

24

0

0

Vyřízení interpelací

Usnesení ZM č. 114/2007

23

0

0

Kontrola splnění usnesení

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 115/2007

24

0

0

Nemocnice Jablonec n.N.,.kontokorent

Usnesení ZM č.116/2007

23

0

0

Bezúplatné převody nemovit.a věcí movitých

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 117/2007

24

0

0

Evropský den bez aut

33. Závěr

Mgr. Tulpa po ukončení hlasování připomněl členům ZM příští termín zasedání dne 13. září 2007 a ukončil jednání ZM.

Zastupitelstvo skončilo v 14,30 hod.

JUDr.Ing.Lukáš Pleticha
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Taťjana Nováková, Eva Gregová

Vytvořeno 3.7.2007 8:58:18 | přečteno 2181x | Petr Vitvar