Zápis 05.04.2007

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 5. dubna 2007 od 9:00 hodin

  • Přítomno: 27 členů zastupitelstva
  • Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. František Pešek
  • Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Dlouhý, MUDr. Pavel Fastr
  • Zapsala: Eva Vanerová

4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil Mgr. Petr Tulpa, starosta města, v 9,10 hodin a řídil celý jeho průběh.

V úvodu pan starosta poděkoval p. Petru Vitvarovi, webmasterovi webových stránek města, za vzornou reprezentaci Jablonce n.N. v celostátní soutěži „Zlatý erb“, kde město získalo první cenu. Pan Vitvar bude finančně odměněn. Dále poblahopřál všem oslavencům a předal malou pozornost.

Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Karel Dlouhý a MUDr. Pavel Fastr.

Jako další bod byl odhlasován program dle plánu vč. materiálů daných na stůl. V době hlasování bylo přítomno 20 členů zastupitelstva. Pan starosta navrhl nejprve předřadit 1. část diskuze - bod 27a), ve které chtějí vystoupit občané, bydlící v ulicích Mechová a B. Němcové, kvůli prodeji městských bytů a kteří poslali zastupitelstvu podepsanou petici. Ve 2. části diskuze - 27b) jsou další přihlášení diskutující. Dále se stáhl bod 22) Opětovná volba přísedícího (není lustrační osvědčení).

Program byl schválen (17-0-0-3)

Mgr. Tulpa navrhl na předsedu návrhové komise Ing. Antonína Schäfera, jako členi byli navrženi: Ing. Dlouhý, MUDr. Fastr, p. Vobořil, Mgr. Špoták.

Návrhová komise byla schválena (16-0-2-2)

(V mezidobí přišli další členové zastupitelstva (v 9,20 hod. celkový počet 25 členů).

Mgr. Tulpa vystoupil v 1. části diskuze k bytové politice města. Vysvětlil stanovisko města k této problematice a výsledek společné diskuze politické koalice a „občanského sdružení“. Metodika je pro město nevýhodná, ale zatím bude zachována v souladu s usnesením ZM z června 2006. Obyvatelům bude předána nabídka k odkoupení bytů, aby se celá záležitost uzavřela do konce r. 2007.

Protože se přihlásil do diskuze p. Holeček, zastupitelstvo odhlasovalo souhlas s jeho vystoupením. (20-0-0-5)

Ing. Dlouhý se tázal pana tajemníka, zda vysvětlí naplnění usnesení k prodeji bytových domů.

JUDr. Nesvadba řekl, že kompetentní je ředitel majetkoprávního odd., který se k tomu vyjádří.

Bc. Frič vysvětlil, že byty byly přeřazeny z kategorie A do kategorie E, což jsou byty určeny k prodeji po jednotlivých bytech. Nabídky obyvatelům zatím nebyly učiněny, rada města musí schválit koeficient nákladů a podíl oprav.

Ing. Dlouhý chtěl znát harmonogram postupu odprodeje bytů.

Bc. Frič vysvětlil, že po schválení koeficientu nákladů budou poslány nabídky nájemníkům za podmínky akceptace 100% nájemců bytové jednotky a úhrady kupních cen do 30.11.2007, aby bylo možné podat do konce roku 2007 návrh na vklad.

Pan Vostřák diskutoval k převodu bytů, který již byl nájemníkům dlouhodobě slibován. Řekl, že staré sliby se mají plnit, potom až nastavit nové podmínky.

Pan Holeček krátce shrnul schůzku občanů v Eurocentru. Ocenil přístup pana starosty a kladně komentoval vystoupení p. Vostřáka.

Paní Caklová podpořila vystoupení p. Vostřáka.

Mgr. Tulpa reagoval na předešlá vystoupení. Řekl, že majetkoprávní odd. splnilo zadaný úkol, metodika se musí řešit a v budoucnu bude změněna.

RNDr. Čeřovský řekl, že nebylo revokováno žádné usnesení, které by změnilo usnesení z června 2006. Je to dlouhodobé téma a na metodice se pracovalo v letech 1994-1996. Metodika se postupně aktualizovala do r. 2002, tedy i nadále platí a město se jí musí řídit. Požádal o předložení harmonogramu srovnání postupů prodeje bytů dle této metodiky od června 2006 a postupu prací nyní.

Bc. Frič řekl, že majetkoprávní odbor písemně zpracuje do příštího ZM porovnání stávající a nové metodiky z hlediska harmonogramů prací a vývoj prodeje objektů v minulých letech.

Mgr. Tulpa řekl, že metodika není dobrá a bude se muset v budoucnu přepracovat.

Pan Šourek komentoval úlohu majetkoprávního výboru a řekl, že vidí počátek celé problematiky v práci kontrolního výboru, který nebyl dost aktivní.

Pan Berounský reagoval na předešlá vystoupení a kritizoval stávající metodiku bytů.

Pan Vobořil navrhl ukončení diskuze k tomuto tématu.

Hlasovalo 25 přítomných (16-5-1-3)

Mgr. Tulpa přečetl do diskuze usnesení, ke kterému vystoupili další zastupitelé (technické připomínky - Ing. Dlouhý, RNDr. Čeřovský, Bc.Frič, Mgr. Karásek, p.Berounský). Po diskuzi se přesunulo hlasování na konec jednání a předloží se členům ZM písemný materiál ke koeficientům (1,1 a 1,2), který řeší metodiku odprodeje bytů.

Po odchodu občanů se dále pokračovalo v jednání ZM dle programu.

4a) Zpráva starosty

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

RNDr. Čeřovský se tázal na jednání s p. Hrachem, ing. Balcarem, p. Michálem k Lipanské ul., na jednání s p. Šilarem k Horní Proseči, k projektu EU s p. Gáborem.

Mgr. Tulpa odpověděl, že jednání s pány Hrachem a Balcarem bylo ke koncepci centrálního tepla pro Jablonec n.N., která bude předložena na podzim t.r. S p.Michálem se jednalo o výstavbě polyfunkčního domu (fa PROCTUS) a s p. Šilarem, majitelem pozemků v Horní Proseči o odprodeji městu. Projekt EU má nyní pí Habadová, která zpracovává rozbor.

4b) Zprávy místostarostů

Mgr. Čeřovský se tázal na spolupráci s J. Jiroutkem.

Paní Nováková se tázala na jednání v senátu - petice ke rušení škol v Jablonci.

Pan Vobořil odpovídal na oba dotazy: Jiří Jiroutek - fotograf, spolupráce s městem, otisknout jeho fotografie v Měsíčníku. Jednání v senátu se zúčastnili zástupci výboru pro vzdělávání - petice proti rozhodnutí libereckého kraje.

(v 10 hod. příchod MUDr. Jörgová)

5. Převody objektů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Dlouhý se tázal na prodej k bodu 1 - zdá se mu převod nestandardní - cena v poměru 26% složit v hotovosti a zbytek proinvestovat.

Bc. Frič odpověděl, že objekt je ve špatném stavu a město nemá finanční prostředky na opravu. Vysoutěžená cena se mu jeví za tento objekt nad očekávání než jak by to mohlo být prodáno.

Ing. Dlouhý argumentoval, že cena pozemku pod objektem je cca 800 tis. Kč a jeví se mu proto cena za prodej objektu neadekvátní.

Bc. Frič řekl, že oba objekty jsou vedle sebe, kupuje jeden zájemce a bude je rekonstruovat tak, aby byly ozdobou města.

6. Výkupy nemovitostí

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Čížek se tázal, proč celé 3 roky od usnesení ZM z 23.11.2003 s tímto objektem město nic nedělalo.

Ing. Pavízová odpověděla, že se čekalo na kupní smlouvu, kterou musel předložit Úřad pro zastupování státu ve věch majetkových.

7. Prodej bytů

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel stáhl z usnesení bod B) ruší.

8. Převody pozemků

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

9. Finanční plnění smluv o prodeji

předkládá: Bc. Ondřej Frič, ředitel odboru financí a majetku

Předkladatel neměl doplnění.

10. Kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

předkládá RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje.

Předkladatel jen opravil tiskovou chybu v kupní smlouvě.

11. Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel neměl doplnění.

12. Schválení podnětu na pořízení XXXI. změny územního plánu Jablonce nad Nisou

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel jen upozornil na předloženou přílohu na stůl. Řekl, že to je pokus, jak jednat s pozemkovým fondem a získat maximum od pozemkového fondu pro město do budoucna.

13. Schválení podnětu na pořízení XXXII. změny

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel zdůvodnil tyto změny - na návrhy dopravní komise - v bodě 3) důvodové zprávy se týká rozsáhlé změny XV. a XVb., která byla schválena v září 2006. Doporučení dopravní města je přehodnotit tuto změnu a vrátit do původního stavu.

Pan Vostřák řekl, že se to dotkne stavby nad Tržnicí a s touto změnou zásadně nesouhlasil. Je otázka, jestli realizace plánu k Regiotramu se vůbec uskuteční.

Mgr. Karásek upozornil, že tento materiál je velmi důležitý, který se projednával 3 roky a byl schválen ZM v záři 2006. Doporučil připravit seminář k tomuto bodu a k jednotlivým podbodům. Uvedl celou chronologii změn v letech 2003-2006. Upozornil, že na tuto změnu navazují další úkony a schválení jiných úřadů, např. Památkový ústav.

Pan Berounský hovořil o koncepci dopravy v posledních letech, o urbanistické studii ke křižovatce u Zeleného stromu. Upozornil, že jde o schválení podnětu, nikoli samotná změna.

Ing. Čížek podpořil návrh, aby se hlasovalo o bodech jednotlivě.

RNDr. Čeřovský se tázal nových zastupitelů, zda vědí o čem budou hlasovat, protože se mu zdá, že k bodu 3 nejsou dostatečné informace, kam se to má vrátit. Odmítá hlasovat a zásadně s tímto materiálem nesouhlasí. Žádal podklady a materiály.

Pan Berounský řekl, že je rozdíl mezi body 1, 2 a bodem 3, který vymezuje území k řešení. Revize řešení generelu dopravy bude v dubnu prezentována. Doporučil navržený materiál schválit.

Mgr. Karásek nesouhlasil se schválením návrhu, navrhl setkání zastupitelů a projednání tohoto tématu zvlášť. Řekl, že vrácením celého schváleného plánu vyženeme investory, kteří chtějí v budoucnu investovat v Jablonci n.N.

RNDr. Čeřovský řekl, že schválením navrženého usnesení by došlo ke kategorické změně územního plánu centra města a tázal se nových zastupitelů, zda vědí o čem hlasují v konečném důsledku usnesení. V materiálu není žádná informace o tom, co si nové vedení radnice představuje těmito zásadními změnami.

Pan Berounský řekl, že v současné době se projekt Regiotram přehodnocuje a je možnost velkých financí přes ministerstvo dopravy do tohoto projektu.

Mgr. Karásek řekl, že tématika k tomuto bodu je velmi obsáhlá a stačila by na samostatné jednání.

Pan Vostřák řekl, že tramvaje z Jablonce zmizely a tázal se kolik by projekt Regiotram stál a nevěří tomu, že by do města „proudily finance“.

Ing. Dlouhý požádal pana Berounského, aby své výroky opíral o fakta, neboť z jednání krajského úřadu nejsou žádné informace o Regiotramu!

Ing. Kypta komentoval bod 3) a souhlasil s návrhem hlasování o jednotlivých bodech zvlášť. Navrhl svolání další schůzky k danému tématu a projednání bodu 3) po dílčích tématech. Navrhl ukončit diskuzi.

Mgr. Tulpa dal odhlasovat ukončení diskuze (23-2-1-1)

14. Schválení investičního záměru a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci památníku obětem I. světové války v Tyršových sadech

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel krátce okomentoval materiál. K této žádosti je nutný závazek města, že bude mít 20% účast na této rekonstrukci.

Nebyla žádná další diskuze.

15. Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za r. 2006

předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Překladatelka neměla další doplnění.

Paní Caklová krátce komentovala materiál a doporučila ho schválit.

16. Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů

předkládá: Mgr. Leoš Teufl, vedoucí právního odd.

Předkladatel krátce komentoval předložený materiál - variant.A - náhubky všude, kde pobíhají psi, variant.B - náhubky musí být mimo vyhrazené prostranství.

Paní Caklová nesouhlasila s vyhláškou, co se týká prostoru v Nové Pasířské.

Pan Vostřák kritizoval neukázněné majitelé psů a apeloval, aby se už konečně toto téma uzavřelo a s kladným výsledkem pro obyvatele.

17. Zpráva o veřejných zakázkách 2006

předkládá: Mgr. Leoš Teufl, ved. právního odd.

Předkladatel neměl doplnění.

Ing. Dlouhý kladně komentoval přehled zakázek a řekl, že jeho firma v tomto seznamu není, neboť se na vyjmenovaných zakázkách nepodílel.

Pan Berounský se tázal, zda nebyl subdodavatelem některých firem.

RNDr. Čeřovský řekl, že přehled by měl být ještě doplněn o částky - kolik se proinvestuje a kolik bylo pokryto zakázkami, aby byl zpracován celý vývoj.

Mgr. Karásek reagoval na vystoupení p. Berounského a kritizoval jeho útoky na veřejné činitele.

JUDr. Nesvadba se vyjádřil k dotazu Ing. Dlouhého o střetu zájmu v případě zastupitele - podnikatele. Obecně platí, že zastupitel se může o veřejné zakázky ucházet.

Ing. Dlouhý navrhl ukončit diskuzi a starosta dal hlasovat (25-0-0-2)

18. Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský se tázal, proč některé organizace obdržely vyšší příspěvky než požadovaly.

Pan Vobořil vysvětlil, že to jsou příspěvky sportovní komise, kdy byl utvořen nový klíč, aby bylo spravedlivé rozdělení peněz. Princip je dle členské základny.

Paní Caklová kritizovala změnu metodiky v době, kdy již byly podány žádosti. Mělo se projednat předem.

Pan Vobořil řekl, že komise to jednoznačně odsouhlasila a je na ZM zda materiál odsouhlasí.

Pan Vostřák se tázal na požadavek divadla na vydání reprezentativní publikace (2x stejná žádost).

Bc. Hamplová odpověděla, že to byla administrativní chyba tisku, divadlo žádalo příspěvek jen jednou.

19. Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou

předkládá: Petr Vobořil, místostarosta

Předkladatel neměl doplnění.

RNDr. Čeřovský se tázal, proč město nemá informace od některých organizací, které jsou veřejné.

Pan Vobořil řekl, že některé informace jsou v rozporu s obchodním zákoníkem (TJ Bižuterie nedostala 4 roky žádné finance).

RNDr. Čeřovský chtěl konkrétní zdůvodnění, co bylo v rozporu, protože podklady k předložení jsou jednoznačně dané (rozvaha, výsledovka).

Ing. Schäfer řekl, že finanční výbor vloni tyto informace požadoval a TJ Bižuterie je nepředložila, proto nedostala peníze.

Pan Vobořil řekl, že RNDr. Čeřovskému odpoví písemně.

20. Peněžní dar z Fondu na reprezentaci města pro rok 2007

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

Mgr. Tulpa neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

21. Valná hromada SKS s.r.o.

předkládá: Mgr. Tulpa, starosta města

Předkladatel neměl doplnění a nebyla žádná diskuze.

22. Bod stáhnut z programu - nedošlo lustrační osvědčení.

23. Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník

Předkladatel krátce okomentoval materiál a upozornil na internetové stránky města.

JUDr. Trejbal (přihlásil se do diskuze předem) řekl, že byl zainteresován do problému občanů v ulicích Mechová a B. Němcové. Občané narazili na informační povinnost města, nedostali se k usnesení z výboru majetkoprávního. Výbor nepořizuje usnesení, jen zápisy.

JUDr. Nesvadba komentoval zákony a řekl, že spíše se jedná o nedorozumění, neboť výbory musí pořizovat i usnesení, která ovlivňují další práci na úřadě. Řekl, že se z toho výbory poučí, aby se zvlášť pořizovalo usnesení, které je k nahlédnutí občanům.

24. Dopisy občanů

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Předkladatel navrhl rozdělit na 24a) a 24b) - dopis p. Vrkoslava a p. Bílka.

Paní Caklová se tázala, zda musí prominutí dluhů procházet finančním výborem.

JUDr. Nesvadba se domnívá, že musí promíjení dluhů procházet výborem.

Mgr. Teufl doplnil, že byla v únoru schválena pravidla k promíjení dluhů a právní odd. proto nedoporučilo dluh prominout, protože dotyčné nesplnily podmínky (p. Hlubučková, p. Šalanská).

RNDr. Čeřovský se tázal, proč jsou u p. Hlubučové navrženy dvě varianty, když z předešlého vystoupení Mgr. Teufla vyplývá, že pravidla byla dána a ZM je odhlasovalo.

Mgr. Tulpa navrhl stáhnout dopis p. Hlubučkové z programu a dále se pokračovalo v projednávání materiálu 24b).

Pan Vobořil představil novou formu měsíčníku, co tomu předcházelo (průzkum a připomínky k měsíčníku) a s tím souvisejí předložené dopisy p. Vrkoslava a p. Bílka.

Pan Vrkoslav, majitel jablonecké tiskárny Tisk a reklama v Podhorské ul., vznesl stížnost k průběhu výběrového řízení a jeho výsledku. Komentoval, že výběrové řízení bylo „šité na míru“ pro nového vítěze.

Pan Vobořil argumentoval využitím většího formátu a ohradil se proti poznámce o zmanipulování výběr. řízení.

Pan Bílek, majitel tiskárny GEOPRINT s.r.o., Krajinská 1110, Liberec, komentoval výběrové řízení v r. 2001 a také protestoval proti jakékoliv své manipulaci u výběr. řízení.

Pan Vostřák komentoval vystoupení obou majitelů tiskáren. Řekl, že bude na občanech, jak se jim bude nové číslo líbit.

Pan Vobořil řekl, že součástí výběrového řízení byla smlouva pro tiskárnu do konce roku 2008.

RNDr. Čeřovský se tázal, zda má Eurocentrum nějakou vnitřní směrnici k roz-pracování zakázky do 2 mil. Kč a kdo zpracoval konkrétní zadání zakázky pro uchazeče.

Mgr. Tulpa řekl, že oba dopisy budou předány dozorčí radě Eurocentra a zastupitelé dostanou vyjádření.

Dále navrhl dokončit projednávání zbytku bodů programu a po malé přestávce připravit usnesení a odhlasovat jednotlivé body bez přestávky na oběd.

25. INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Mgr. Tulpa se tázal pí Caklové, zda byla spokojena s odpovědí p. Vobořila.

Paní Caklová komentovala zařazení členů do komise (odborníci), některá jména byla zařazena dodatečně. S odpovědí není spokojená.

Pan Vobořil řekl, že komise se schvalovaly v několika kolech. Účast na jednotlivých komisích se sleduje.

Mgr. Tulpa dalhlasovat o dostatečné odpovědi od p.Vobořila. (15-8-2-2)

Návrh přijat nebyl a p. Vobořil je povinen znovu vyřídit danou interpelaci.

25b) Nové interpelace

Nové interpelace nebyly.

26. Kontrola splnění usnesení

předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Předkladatel neměl doplnění

27b) Diskuse - Bezúplatný převod pozemku ze správy PF ČR.

předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Předkladatel vysvětlil, proč byl materiál předložen na stůl.

Nebyla žádná diskuze.

Mgr. Tulpa vyzval p. Vyhlídkovou, která se písemně přihlásila do diskuze, aby vystoupila.

Paní Vyhlídková diskutovala k bodu č. 11) Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny. Jako spolumajitelka objektu v památkové zóně požádala o příspěvek na opravu střechy, který ji nebyl schválen.

Pan Vostřák řekl, že komise odhlasovala, že rekonstrukce střešní krytiny není rozhodující a dotaci nedoporučila. Bohužel, komise nemůže dotovat všechny zájemce, neboť její finance jsou také omezené a jsou zde potřebnější objekty.

Pan Pelta se zastal pana Vostřáka a zvolených komisí, které mají určitou pravomoc.

Mgr. Karásek komentoval finance, které má k dispozici komise pro regeneraci památkové zóny. Apeloval, aby finance pro tuto komisi byly zvýšeny.

MUDr. Jörg řekl, že již v minulosti se snažil, aby tato komise měla maximum finan. prostředků, aby se občanům pomohlo s rekonstrukcemi historických objektů.

Mgr. Karásek doplnil, že akce v letech minulých se musely dokončit a odčerpávaly větší množství peněz.

Pan Berounský se vrátil k bodu 13) Podnět ke změně územního plánu a připojil se k návrhu, aby se 3. část bodu stáhla a byla k němu někdy jindy svolána schůzka.

Zamyslel se nad činností komisí a uvítal by, kdyby byl předložen přehled účasti členů v komisích.

Ing. Kypta navrhl změnu usnesení u bodu 13. Navrhl hlasovat jen o bodu 1 a 2.

Pan Vobořil představil novou podobu Jabloneckého měsíčníku.

Pan Pelta vystoupil v diskuzi k činnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. Navrhl vyvolat jednání všech sportovních klubů v Jablonci n.N., aby se vyřešil problém nájemného, který by se měl platit SPORTu s.r.o.

Pan Vobořil řekl, že se nebrání žádné schůzce. Vysvětlil zastupitelům usnesení rady města o placení nájemného sportovními oddíly, resp. Úhrady energií.

Pan Vostřák měl připomínku k návrhu městského znaku, který má být na novém měsíčníku. Dále komentoval nepořádek u objektu Mozartova 20 a v ul. U hřiště, kde vzniká skládka. Již před časem informoval odbor životního prostředí, ale bez odezvy. Na závěr komentoval odtah vraku auta, ze kterého zůstaly sedačky na ulici.

Pan Dlouhý komentoval příspěvek p. Berounského a neúčast jeho firmy na zakázkách vyhlášených městem.

Pan Vobořil odpověděl na připomínku p. Vostřáka ohledně městského znaku v připravovaném Jabloneckém měsíčníku.

Ing. Čížek vznesl dotaz ke kauze Musilových.

Mgr. Tulpa řekl, že stav je stejný a požádal Mgr. Teufla o písemné vyjádření.

Pan Pelta požádal město, aby zajistilo úklid před příjezdem do města od Prahy. Je tam vyklopená stavební suť.

Mgr. Tulpa řekl, že si to bere na starost a bude písemně informovat.

RNDr. Čeřovský komentoval materiál, který byl dodatečně předložen na stůl k bytové problematice - ul. Mechová a B. Němcové. Upozornil, že Metodika prodeje bytů je platná a všichni ji musí respektovat.

Mgr. Tulpa vyhlásil 5 min. přestávku a navrhl svolat polické kluby, aby se vyjádřily k problematice prodeje bytů.

Po přestávce oznámil starosta výsledek jednání politických klubů. Po dohodě bude svolána mimořádná rada města, která rozhodne o koeficientu pro prodej bytů.

Zastupitelé nebudou hlasovat o této problematice (diskuze k prodeji bytů v ul. B.Němcové a Mechová).

Dále Mgr. Tulpa vyzval předsedu návrhové komise, aby se ujal hlasování.

(ve 12,45 hod. odchod MUDr. Galla - celkem členů ZM 26)

)ve 13,10 hod. odchod Mgr. Žur - celkem 25 členů ZM při hlasování)

28. Schválení návrhu usnesení

Ing. Schäfer zahájil hlasování k jednotlivým bodům.

Název usnesení

Pro

Proti

Zdrželo se

Usnesení ZM č. 42/2007

25

0

0

Zpráva o činnosti starosty města

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 43/2007

25

0

0

Zpráva o činnosti místostarostů města

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 44/2007

19

1

5

Převody objektů

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 45/2007

22

0

0

Výkup nemovitostí

Nehlasoval 4

Usnesení ZM č. 46/2007

26

0

0

Prodej bytů

Usnesení ZM č. 47/2007

25

0

0

Převody pozemků

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 48/2007

26

0

0

Finanční plnění smluv o prodeji

Usnesení ZM č. 49/2007

26

0

0

Kupní smlouvy se SVS a.s.

Usnesení ZM č. 50/2007

26

0

0

Rozdělení stát.podpory

Usnesení ZM č. 51/2007

26

0

0

Schválení podnětu na pořízení XXXI.změny

Usnesení ZM č. 52/2007

25

0

0

Schválení podnětu na pořízení XXXII.změny

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 53/2007

24

0

0

Schválení invest.záměru (památ.Tyrš.sady)

Nehlasoval 2

Usnesení ZM č. 54/2007

25

0

0

Hrazení neinves.výdajů za děti z jiných obcí

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 55/2007 (variant.A)

14

4

6

OZV č. 1/2007 o pravidlech pohybu psů

Nehlasoval 2

variant. B

7

6

12

Nehlasoval 1

po poradě zástup.klubů znovu variant. A

16

3

6

Usnesení ZM č. 56/2007

25

0

0

Přehled veřejných zakázek

Usnesení ZM č. 57/2007

19

0

6

Rozdělení fin.příspěv.z rozpočtu města

0

Usnesení ZM č. 58/2007

Zásady pro poskytnutí fin.příspěvků

protinávrh Ing. Schäfera

10

5

10

původ.návrh

15

4

6

původ.návrh

16

4

5

Usnesení ZM č. 59/2007

25

0

0

Peněžní dar z Fondu na reprezentaci

Usnesení ZM č. 60/2007

24

0

0

Valná hromada SKS a.s.

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 61/2007

25

0

0

Výroční zpráva (zákon 106/1999 Sb.

Usnesení ZM č. 62/2007

Dopisy občanů - na vědomí

25

0

0

souhlas s obsahem dopisu p.Fišarové

24

0

1

neschvaluje prominutí dluhu p.Šalanské

20

1

3

Nehlasoval 1

ukládá Mgr.Tulpovi (p.Vrkoslav a p.Bílek)

22

0

2

Nehlasoval 1

Usnesení ZM č. 63/2007

24

0

1

Vyřízení interpelací

0

Usnesení ZM č. 64/2007

25

0

0

Kontrola splnění usnesení

0

Usnesení ZM č. 65/2007

25

0

0

Bezúplatný převod pozemků

0

29. Závěr

Mgr. Tulpa poděkoval všem přítomným za účast a 4. jednání ZM ukončil ve 13,30 hod. a svolal mimořádnou radu města do zasedací místnosti 203.

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Dlouhý, MUDr. Pavel Fastr

Vytvořeno 24.4.2007 10:09:13 | přečteno 1958x | Petr Vitvar