Usnesení 05.04.2007

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 5. dubna 2007.

Usnesení ZM č. 42/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 43/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 44/2007

Převody objektů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech objektů a

schvaluje

1. prodej objektu Pražská 126/134, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 1105 o výměře 520 m2, p.p.č. 1104 o výměře 170 m2, k. ú. Vrkoslavice společnosti SAUN s.r.o. se sídlem Pražská 2179/23b, Jablonec nad Nisou, IČ 25488074, za kupní cenu ve výši 3,000.000,- Kč s tím, že 800.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 2,200.000,- Kč proinvestují do oprav vnějšího vzhledu objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny

2. prodej objektu Pražská 1286/132, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 1560 o výměře 427 m2, p.p.č. 2538 o výměře 648 m2, k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti SAUN s.r.o. se sídlem Pražská 2179/23b, Jablonec nad Nisou, IČ 25488074, za kupní cenu ve výši 3,000.000,- Kč s tím, že 1,500.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 1,500.000,- Kč proinvestují do oprav vnějšího vzhledu objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny

3. prodej objektu Dlouhá 1832/11, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 2227 o výměře 389 m2, k. ú. Jablonec nad Nisou, do spoluvlastnictví každému id. 1/2 panu Josefu Límanovi, Pražská 224, Mladá Boleslav a panu Václavu Štýblerovi, Komenského 796, Mnichovo Hradiště, za kupní cenu ve výši 1,400.000,- Kč v hotovosti při podpisu kupní smlouvy a se závazkem, že opravy na vnějším vzhledu objektu zrealizují do 3 let.

4. prodej objektu Pod Skalkou 1380/18, Jablonec nad Nisou, vč. st.p.č. 1292 o výměře 426 m2, p.p.č. 1222/9 o výměře 61 m2, k. ú. Jablonec nad Nisou, společnosti VOKU JABLONEC s.r.o. se sídlem Podzimní 1585/40, Jablonec nad Nisou, IČ 27435181, za kupní cenu ve výši 1,300.000,- Kč s tím, že 867.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a 433.000,- Kč proinvestují do oprav vnějšího vzhledu objektu do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Poté bude tato investice považována za úhradu této části kupní ceny

Usnesení ZM č. 45/2007

Výkupy nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí:

A. schvaluje

vypořádání spoluvlastnického podílu a výkup ideální poloviny objektu čp. 1879 včetně st.p.č. 1685 o výměře 418 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s tím, že bude uzavřena dohoda o narovnání a to tak, že Město doplatí Úřadu částku 196.325,55 Kč.

B. ruší

1) usnesení č.150/2006/A1 ze dne 7.9.2006

2) usnesení č. VI/2004/2 ze dne 29.1. 2004.

Usnesení ZM č. 46/2007

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

prodej volné bytové jednotky č. 2098/04 v objektu Saskova 38/2098 o velikosti 1+1, celková výměra 50,7 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 507/4801 na společných částech domu a stavební parcele č. 1988, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou paní R. H., bytem., Liberec za kupní cenu ve výši 265.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 47/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků

A. schvaluje

prodej p.p.č. 1857 o výměře 63 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem vypořádání současného stavu panu M. V., bytem ., Jablonec n. N. za cenu 270,-Kč/m2, tj. celkem 17.010,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

B. ruší

usnesení č. IV/A/16 ze dne 15. 4. 2004 na prodej p.p.č. 252/9 o výměře 208 m2 v k. ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady a manipulační plochy p. J. Č., bytem ., Jablonec n. N.

Usnesení ZM č. 48/2007

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 413.410,- Kč manželům P. aj. K. z kupní ceny objektu č.p. 684 Podhorská 87, Jablonec nad Nisou včetně st.p.č. 389/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 612-2002/OF/OMP.

Usnesení ZM č. 49/2007

Kupní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a. s.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o uzavření kupních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

schvaluje

1. Kupní smlouvu Jablonec nad Nisou - odkanalizování východního břehu vodní nádrže Mšeno - II. etapa

2. Kupní smlouvu Jablonec nad Nisou - vodovod U Staré lípy

Usnesení ZM č. 50/2007

Rozdělení státní podpory a příspěvků z rozpočtu města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení státní podpory z Programu regenerace MPZ a příspěvku z rozpočtu města a

schvaluje

a) rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ na:

- obnovu vnějšího pláště fary kostela Dr. Farského ve výši 100 tis. Kč,

- obnovu objektu Korejská 24/1999 ve výši 200 tis. Kč,

- obnovu střešního pláště objektu Husova 6/1774 ve výši 100 tis. Kč.

b) rozdělení příspěvku z rozpočtu města na dorovnání státní podpory na:

- obnovu vnějšího pláště fary kostela Dr. Farského ve výši 179 tis. Kč,

- obnovu objektu Korejská 24/1999 ve výši 200 tis. Kč,

- obnovu střešního pláště objektu Husova 6/1774 ve výši 50 tis. Kč.

c) rozdělení příspěvků z rozpočtu města na rekonstrukce objektů v majetku fyzických a právnických osob a církví v celkové výši 1.571 tis. Kč včetně rezervy (viz důvodová zpráva).

Usnesení ZM č. 51/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXI. změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení XXXI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou včetně přílohy předložené při jednání.

Usnesení ZM č. 52/2007

Schválení podnětu na pořízení XXXII. změny

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

po upřesnění při jednání podnět k pořízení XXXII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

Usnesení ZM č. 53/2007

Schválení investičního záměru a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci památníku obětem I. svět.války v Tyršových sadech

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o podání žádosti o dotaci na opravu památníku obětem I.světové války a investičním záměru

A. schvaluje

podání žádosti o dotaci a schvaluje investiční záměr na opravu památníku obětem I.světové války v Tyršových sadech.

B. ukládá

Ing.Kyptovi, místostarostovi,

spolufinancování rekonstrukce památníku v roce 2008 v případě schválení dotace.

Usnesení ZM č. 54/2007

Hrazení neinvestičních výdajů za děti a žáky jiných obcí za rok 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2006 a

schvaluje

1) hrazení neinvestičních výdajů za žáky jiných obcí za rok 2006 takto: Město Jablonec nad Nisou bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za žáky, kteří navštěvují základní školy zřízené městem Jablonec nad Nisou od obcí, v nichž mají žáci trvalý pobyt v plné výši, od obcí okresu Jablonec nad Nisou však max. do výše 5.000 Kč za rok na jednoho žáka. Úhrada neinvestičních výdajů za žáky umístěné v Dětském domově a docházející do základních škol v Jablonci nad Nisou nebude požadována.

2) hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky za rok 2006 takto:

Město Jablonec nad Nisou nebude požadovat hrazení neinvestičních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující mateřské školy poslední rok před zahájením povinné školní docházky.

Usnesení ZM č. 55/2007

Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 1/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vydání OZV města Jablonce nad Nisou č. 1/2007 a

vydává

obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 1/2007 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství, ve znění dle článku II. A důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 56/2007

Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jablonec nad Nisou v roce 2006

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál a

bere na vědomí

přehled zakázek a veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb. a zákona č. 137/2006 Sb. vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2006.

Usnesení ZM č. 57/2007

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2007 vybraným subjektům z oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, prevence kriminality a sociálně patologických jevů, tělovýchovy a sportu dle návrhů jednotlivých komisí RM.

Usnesení ZM č. 58/2007

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Jablonce nad Nisou ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 59/2007

Peněžní dar z Fondu na reprezentaci města pro rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

peněžní dar ve výši 30.000,- Kč pro úspěšného sportovce - p. Michala Šlesingra - reprezentanta ČR v biatlonu, který získal na MS v biatlonu v italské Anterselvě stříbrnou a bronzovou medaili

Usnesení ZM č. 60/2007

Valná hromada SKS, a.s.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti Severočeské komunální služby, spol.s.r.o. a

A. bere jej na vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb, spol.s.r.o., konanou dne 11.4.2007, Mgr. Petra Tulpu, starostu města.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

Usnesení ZM č. 61/2007

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou výroční zprávu a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v roce 2006 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

Usnesení ZM č. 62/2007

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere na vědomí

dopis Mgr. Zory Fišarové, Raisova 27, Jablonec n.N.

dopis paní Dany Šalanské, Na Úbočí 27, Jablonec n. N.

dopis pana Milana Vrkoslava, Tisk a reklama, Podhorská 22, Jablonec n.N.

dopis Jiřího Bílka, Geoprint s.r.o., Krajinská 1110, Liberec

B. souhlasí

s obsahem odpovědi Ing. Otakara Kypty uvedené v důvodové zprávě, která bude zaslána paní Fišarové

C. neschvaluje

prominutí dluhu paní Daně Šalanské

D. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, starostovi města, předat

1. stížnost pana Vrkoslava k prošetření v orgánech společnosti Eurocentrum Jablonec n.N. s.r.o., která byla zadavatelem výběrového řízení na tisk Jabloneckého měsíčníku

2. dopis pana Bílka orgánům společnosti Eurocentrum Jablonec n.N. s.r.o., která byla zadavatelem výběrového řízení na tisk Jabloneckého měsíčníku

Usnesení ZM č. 63/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 1. 3. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. bere na vědomí

informativní zprávu interpelace ze 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 1. 3. 2007.

B. ukládá Petru Vobořilovi, místostarostovi města,

doplnit odpověď na interpelaci pí Caklové z posledního jednání

Usnesení ZM č. 64/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 65/2007

Diskuze - Bezúplatný převod

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o možnosti bezúplatného převodu pozemku ze správy Pozemkového fondu ČR na město Jablonec nad Nisou a

schvaluje

bezúplatný převod p.p.č. 760 a p.p.č. 810/2 v k.ú. Proseč nad Nisou, p.p.č. 904/1 a p.p.č. 815 v k.ú. Rýnovice dále p.p.č. 1581/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Otakar Kypta
místostarosta

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Ing. Antonín Schäfer
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, Agenda RM a ZM, MěÚ Jablonec n.N., Tel.: 483 357 319

Vytvořeno 17.4.2007 10:42:53 | přečteno 2460x | Petr Vitvar