Usnesení 03.05.2007

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 3. května 2007

Usnesení ZM č. 66/2007

Zpráva o činnosti starosty města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a
bere ji na vědomí.

Usnesení ZM č. 67/2007

Zpráva o činnosti místostarostů města

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů města a

bere je na vědomí.

Usnesení ZM č. 68/2007

Převody pozemků

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o převodech pozemků

A. schvaluje

1) bezúplatný převod části p.p.č. 2056/5 o výměře 80 m2 p.p.č. 2056/1 o výměře 120 m2 a p.p.č. 2489/6 o výměře 40 m2 vše v k.ú. Jablonec n. N. p. R. Č., bytem ., Jablonec nad Nisou

2) uzavření dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného k p.p.č. 161/3 o výměře 350 m2, p.p.č. 969/1 o výměře 1188 m2 a p.p.č. 969/2 o výměře 287 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice

3) odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 97/96/MPO ze dne 10.4. 1996 a zrušení předkupního práva dohodou a to na základě uzavřených smluv o věcném předkupním právu ze dne 10.4. 1996 a 2.9. 1996

B. mění

1) schvaluje změnu usnesení č.121/2006/A11 ze dne 22.6.2006 a to tak, že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2089/2 o výměře 808 m2, 2085/4 o výměře 147 m2, 2092/6 o výměře 104 m2, 2092/7 o výměře 142 m2, 2092/8 o výměře 137 m2, 2092/1 o výměře 668 m2 a 2089/3 o výměře 195 m2, st.p.č. 517 o výměře 257 m2, st.p.č. 2490 o výměře 441 m2 a st.p.č.3674 o výměře 205 m2 v I.etapě, za účelem výstavby bytových domů se společností STAVO-UNION Development s.r.o., IČ: 273 02 661, se sídlem V Aleji 1544/23, Jablonec n. N., za cenu ve výši 500,-Kč/m2, s tím, že v I.etapě bude o územní rozhodnutí zažádáno nejpozději do 30.6.2007, o stavební povolení bude zažádáno nejpozději do 30.09.2007 a o kolaudační rozhodnutí bude pro jednotlivé bytové domy zažádáno nejpozději do 30.06.2009 s tím, že objekty na st.p.č. 517, st.p.č. 2490 a st.p.č. 3674, které zůstávají v majetku města budou zdemolovány na náklady společnosti STAVO-UNION Development s.r.o., IČ: 273 02 661, se sídlem V Aleji 1544/23, Jablonec n. N. s tím, že demoliční práce budou zahájeny do 30. 4. 2007 s tím, že předmětem prodeje budou pouze zastavěné části pozemků. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok. Doba prokazatelné výstavby bude počítána od termínu zahájení demoličních prací 30.4.2007. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 30.06. 2009 nebo do zániku smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 523-2006-FaM/OMP. V ostatních bodech se usnesení č.121/2006/A11 ze dne 22.6.2006 nemění.

2) schvaluje změnu usnesení č.121/2006/A11 ze dne 22.6.2006 a to tak že schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 2085/1 o výměře 728 m2 a p.p.č. 2083/1 o výměře 1205 m2 celkem k zastavění 971 m2 (další podmínkou pro prodej p.p.č. 2085/1 a p.p.č. 2083/1 je předložení dokladu investora o převodu vlastnictví p.p.č. 2363/1,2 - současný vlastník - manželé Holubcovi) v II.etapě za účelem výstavby bytových domů. se společností STAVO-UNION Development s.r.o., IČ: 273 02 661, se sídlem V Aleji 1544/23, Jablonec n. N., za cenu ve výši 500,-Kč/m2, s tím,bude územní rozhodnutí vydáno nejpozději do 30.06.2009, stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30.11.2009 a kolaudační rozhodnutí bude pro jednotlivé bytové domy vydáváno nejpozději do 31.12.2010 s tím, že předmětem prodeje budou pouze zastavěné části pozemků. Do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva s tím, že po dobu příprav bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1,--Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, nejdéle však do 31.12. 2010 nebo do zániku smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 134-2007-FaM/OMPV ostatních bodech se usnesení č.121/2006/A11 ze dne 22.6.2006 nemění.

Usnesení ZM č. 69/2007

Prodej bytů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

1) prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

Na Hranici 9/2209

2209/1 V. W. 1935 151.960,- Kč

I. W. 1939

2209/2 S. S. 1946 144.311,- Kč

L. S. 1960

2209/3 M. H. 1963 65.246,- Kč

R. H. 1968

2209/6 M. R. 1959 74.342,- Kč

J.R. 1963

2) výjimku z Metodiky prodeje bytů, na jejímž základě bude bytová jednotka č. 1897/08 v objektu č.p. 1897 U Jeslí 8, Jablonec nad Nisou, vyjmuta z prodeje obálkovou metodou.

3) prodej neobsazené bytové jednotky č. 1897/8 v objektu U Jeslí 8/1897 o velikosti 1+0, celková výměra 30,1 m2, 2. nadzemní podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 301/7668 na společných částech domu a stavební parcele č. 1797, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou manželům J. a I. U., bytem ., Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 55.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

Usnesení ZM č. 70/2007

Výkupy nemovitostí

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výkupech nemovitostí a

schvaluje

výkup části st.p.č. 423/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2937 o výměře 3 m2 v k.ú. Jablonec n.N. od vlastníků Tomáše Zajíčka a Alexandry Šorsákové, oba bytem Raisova 803/9, Praha, Bubeneč za cenu 250,- Kč/m2.

Usnesení ZM č. 71/2007

Finanční plnění smluv o prodeji

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním plnění smluv o prodeji a

schvaluje

uznání proinvestování částky ve výši 750.000,- Kč panu D. B., bytem ., Jablonec nad Nisou z kupní ceny objektu č.p. 1491 Pražská 92 včetně st.p.č. 1335 a p.p.č. 338/104, vše k. ú. Jablonec nad Nisou dle kupní smlouvy č. 559-2004-FaM/OMP.

Usnesení ZM č. 72/2007

Nová struktura rozpočtu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

novou strukturu rozpočtu města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 73/2007

Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí roku 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za I. čtvrtletí roku 2007.

Usnesení ZM č. 74/2007

Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky pro rok 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál „Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2007“ a

schvaluje

1) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků jednotek - Pražská 618/41, Jablonec nad Nisou, IČO 27314472, se sídlem Pražská 41/618, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 618, Pražská 41 v Jablonci nad Nisou

2) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Milanem Semrádem, narozeným 28.7.1957 a Ivou Semrádovou, narozenou 29.4.1960, oba trvalým pobytem U Sokolovny 188, 468 04 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 188, U Sokolovny 188 v Jablonci nad Nisou

3) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní S. K., narozenou .1950, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 70 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 1939, Havlíčkova 18 v Jablonci nad Nisou

4) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Al. W., narozenou .1938 a Ing. L. W., narozeným .1938, oba trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 103 250,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 1174, Máchova 24a v Jablonci nad Nisou

5) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi Aloisem Pavlíkem, narozeným 25.1.1962 a Jitkou Pavlíkovou, narozenou 24.11.1962, oba trvalým pobytem Smetanova 521/89, 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 4 roky - do 31.12.2011 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem výměna výplní otvorů fasády (kód 09) na nemovitost č.p. 521, Smetanova 89 v Jablonci nad Nisou

6) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou se Společenstvím vlastníků domu č.p. 2207, Jablonec nad Nisou, IČO 25460820, se sídlem Střelecká 2207/27, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 179 600,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky ke stávajícímu domu (kód 04) na nemovitost č.p. 2207, Střelecká 27 v Jablonci nad Nisou

7) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní Mgr. V. V., narozenou .1946, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 220 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 3060, Mánesova 20 v Jablonci nad Nisou

8) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s Bytovým družstvem STŘECHA, IČO 25433938, se sídlem Smetanova 15/2189, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 2189, Smetanova 15 v Jablonci nad Nisou

9) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní L. Š., narozenou .1966, trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost č.p. 9, U Staré lípy 12 v Jablonci nad Nisou

10) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s paní L. S., narozenou .1960, trvalým pobytem ., 466 01 Jablonec nad Nisou ve výši 200 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) na nemovitost č.p. 421, Táboritská 17 v Jablonci nad Nisou

11) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s Družstvem Malá Janovská 7, IČO 25041908, se sídlem Malá Janovská 7, 466 05 Jablonec nad Nisou, ve výši 300 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce výtahů (kód 11) na nemovitost č.p. 4309, Malá Janovská 7 v Jablonci nad Nisou

12) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi J. P., narozenou .1944 aj. P., narozeným .1938, oba trvalým pobytem ., 466 06 Jablonec nad Nisou ve výši 50 000,- Kč se splatností 3 roky - do 31.12.2010 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem rekonstrukce WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě (kód 10) na nemovitost č.p. 276, Severní 3 v Jablonci nad Nisou

13) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi I. V., narozeným .1950 a J. ., narozenou .1950, oba trvalým pobytem .., 466 05 Jablonec nad Nisou ve výši 65 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost č.p. 424, Stará osada 33 v Jablonci nad Nisou

14) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s panem J. S., narozeným .1947, trvalým pobytem ., 466 06 Jablonec nad Nisou ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) a ve výši 180 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zřízení čistírny odpadních vod nebo kanalizační přípojky ke stávajícímu domu (kód 04) na nemovitost č.p. 240, Janovská 11 v Jablonci nad Nisou

15) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi I. Š., narozeným .1951 a E. Š., narozenou ..1961, oba trvalým pobytem ., 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 300 000,- Kč se splatností 6 let - do 31.12.2013 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let (kód 07a) na nemovitost č.p. 51, U Staré lípy 3 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání znaleckého posudku k sepsání zástavní smlouvy

16) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s manželi I. Š., narozeným .1951 a E. Š.., narozenou .1961, oba trvalým pobytem . 466 02 Jablonec nad Nisou ve výši 250 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) nemovitost č.p. 142 Jindřichovská 2 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání znaleckého posudku k sepsání zástavní smlouvy

17) uzavření smlouvy o účelové půjčce z rozpočtu města Jablonce nad Nisou s Bytovým družstvem RASKA, IČO 25412132, se sídlem Novoveská 2240/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, ve výši 240 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a., s účelem obnova střechy starší 10 let (kód 01) a ve výši 40 000,- Kč se splatností 5 let - do 31.12.2012 s úrokovou sazbou 4% p.a. s účelem obnova fasády domu staršího 15 let (kód 06a), oba tituly na nemovitost č.p. 2240, Novoveská 3 v Jablonci nad Nisou s podmínkou dodání stanoviska orgánu státní památkové péče

Usnesení ZM č. 75/2007

Opětovná a nová volba přísedících Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

A. opětovně volí

paní Marii LIPAVSKOU, nar. .1939, bytem ., Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

B. volí

pana Miroslava Kouřila, nar. .1949, bytem . Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro čtyřleté volební období 2007-2011.

Usnesení ZM č. 76/2007

Dohoda o mimosoudním vyrovnání a odstoupení od dvou soudních sporů

Zastupitelstvo Města Jablonce nad Nisou po projednání materiálu

souhlasí

s mimosoudním vyrovnáním mezi Městem Jablonec nad Nisou a firmou Syner, s.r.o. dle důvodové zprávy a na jejím základě s ukončením obou soudních sporů vedených s touto firmou.

Usnesení ZM č. 77/2007

Zřizovací listiny základních a mateřských škol

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

nové zřizovací listiny těmto příspěvkovým organizacím:

 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
 • Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5, příspěvková organizace
 • Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Usnesení ZM č. 78/2007

Přidělení názvu nové ulici

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o přidělení názvu nové ulici a

schvaluje

pojmenování nové ulice přidělením názvu „U LESA“

dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 79/2007

Změna přílohy zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně přílohy zřizovací listiny Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. a

A. ruší

přílohy č.1, 2 a 3 zřizovací listiny organizace s účinností od 1. 6. 2007 dle důvodové zprávy.

B. schvaluje

novou přílohu č. 1 zřizovací listiny organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. s účinností od 1. 6. 2007 dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 80/2007

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p. o.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, p. o. a

schvaluje

novou zřizovací listinu příspěvkové organizaci Sociální služby Jablonec nad Nisou, p.o. s účinností od 1. 6. 2007 dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM č. 81/2007

Rozšíření dopravní obslužnosti

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozšíření dopravní obslužnosti

schvaluje

1. rozšíření dopravní obslužnosti a integraci jízdních dokladů

2. rozpočtovou změnu dle části B) důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 82/2007

PROCTUS 3 s.r.o., smlouva o smlouvě budoucí kupní č. 150-2006-FaM/OMP

ze dne 29. 9. 2006

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

ukládá

místostarostům JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi a Ing. Otakaru Kyptovi jednat se společností PROCTUS 3 s.r.o. o narovnání vztahů ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 150-2006-FaM/OMP ze dne 29. 9. 2006 zejména co se týče ustanovení smlouvy v čl. V. D), dle kterého se město jako budoucí prodávající „ zavazuje“ vybudovat na své náklady opěrnou zeď na pozemku st. p. č. 3065, p.p.č. 2502/8 a p.p.č. 40/1, dále vybudovat komunikaci o šířce 10 m včetně inženýrských sítí umístěných pod touto vybudovanou komunikací umístěnou na st. p. č. 3065, p.p.č. 2502/8 a p.p.č. 40/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Usnesení ZM č. 83/2007

Valná hromada společnosti FK Jablonec 97 a.s. a SVS a.s

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti FK Jablonec 97 a.s. a Severočeská vodárenská a.s. a

A. bere jej na vědomí

B. deleguje

1) dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu FK Jablonec 97 a.s. konanou dne 10.5.2007 v Jablonci nad Nisou p. Petra Vobořila, místostarostu MěÚ.

2) dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s., konanou dne 7.6.2007 v Teplicích Ing. Libora Jakoubka, ředitele odboru stavebního a životního prostředí MěÚ.

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy

Usnesení ZM č. 84/2007

Dopisy občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů města Jablonec nad Nisou a

A. bere na vědomí:

 • dopis paní Marcely Šmídmajerové, ., Jablonec n.N.
 • dopis paní Heleny Hlubučkové, ., Jablonec n.N.
 • dopis pana Emila Jaseňáka, ., Jablonec n.N.
 • dopis paní Jany Kalinové, ., Jablonec n.N.
 • dopis pana Mikuláše Bílého, posledně bytem ., Jablonec n. N.
 • dopis Velvyslanectví Kanady a České sportovní

B. neschvaluje

1. prominutí dluhu - poplatku z prodlení Marcele Šmídmajerové, nar. .1974, bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 2,5 promile za každý den prodlení z částky 33.074,50 Kč od 16.8.2003 do zaplacení a povolení splátkového kalendáře.

2. prominutí dluhu - poplatku z prodlení Heleně Hlubučkové, nar. .1957, bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 391.813 Kč představující poplatek z prodlení z titulu včas nesplacených částek nájemného včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu č.4, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu Arbesova 3889/4 v Jablonci nad Nisou.

3. prominutí dluhu - poplatku z prodlení Mikoláši Bílému, nar. .1953, posledně bytem ., Jablonec nad Nisou ve výši 454.789 Kč.

C. schvaluje

1. sepsání dohody o uznání dluhu na částku 162.173,-Kč pro Emila Jaseňáka, nar. .1944, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od května 2007 měsíčně 1.000 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku), s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

2. sepsání dohody o uznání dluhu na částku 58.138,-Kč pro Janu Kalinovou, nar. .1956, bytem ., Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit od května 2007 měsíčně 600 Kč, se splatností vždy do 20.dne v kalendářním měsíci, do úplného zaplacení dluhu. Dohoda je uzavřená ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku), s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká a současně je povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 140% diskontní sazby vyhlášené ČNB ke dni splatnosti nezaplacené splátky dluhu.

Usnesení ZM č. 85/2007

Vyřízení interpelací z jednání ZM ze dne 5.4. 2007

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu interpelace ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 5.4. 2007.

Usnesení ZM č. 86/2007

Kontrola splnění usnesení

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Usnesení ZM č. 87/2007

Změna usnesení předchozího jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

mění a upřesňuje

usnesení ZM č. 208/2006 ze 7. 12. 2006 tak, že nově zní:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání XVIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Podbod č.1) změnu funkčního využití pozemků:

● p.č. 151, 527, 530, 531, 532/1, 532/2, v k.ú. Vrkoslavice z ploch územním plánem neřešených na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu

● p.č. 534/1, 534/3, 534/4, 534/5 v k.ú. Vrkoslavice z ploch nezastavitelných v kategorii PL - izolační, veřejná zeleň, zahrady na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.2) změnu funkčního využití části pozemku

• p.č. 988/1 v k.ú. Rýnovice z plochy zastavitelné v kategorii D3 - bydlení v bytových domech na plochu zastavitelnou v kategorii S2 - smíšené bydlení

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.3) změnu funkčního využití částí pozemků

● p.č. 1717/4 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii ZR - kolonie zahrádek na plochu zastavitelnou v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu

● p.č. 1715/25 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch územním plánem neřešených na plochy zastavitelné v kategorii B1 - bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.4) vypuštění veřejně prospěšné stavby VPS č. 34 - stavba tělocvičny ZŠ v ul. E. Floriánové

Změna je zakreslena na příložce k výkresu B13 - výkres organizace území a v textu je položka vypuštěna z Vyhlášky o závazných částech územního plánu města - oddíl IV. Veřejně prospěšné stavby.

Podbod č.6) změnu funkčního využití částí pozemků

● p.č. 672/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné částečně v kategorii G - garáže hromadné, OV - občanská vybavenost polyfunkční a plochy komunikace na plochu nezastavitelnou v kategorii PS - parky se sportovním zařízením

● p.č. 666 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii G - garáže hromadné na plochu nezastavitelnou v kategorii PS - parky se sportovním zařízením

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.7) změnu funkčního využití pozemků p.č. 1000/1 a 1001 v k.ú. Proseč nad Nisou z plochy zastavitelné rezervních v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského typu na plochu návrhovou zastavitelnou v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.8) změnu funkčního využití pozemku p.č. 660 v k.ú. Vrkoslavice z plochy zastavitelné v kategorii SN - sportovní plochy, hřiště, přírodní stadiony na plochu zastavitelnou v kategorii B2 - plochy bydlení v rodinných domech městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

Podbod č.9) změnu funkčního využití pozemku p.č. 255 v k.ú. Rýnovice z plochy nezastavitelné v kategorii UL - přírodní ochrana lokální úrovně na plochu zastavitelnou v kategorii S1 - smíšené bydlení

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tyto plochy platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá

Ing. Otakaru Kyptovi - místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení XVIII. změny platného územního plánu.

Usnesení ZM č. 88/2007

Změna usnesení předchozího jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předloženého materiálu

mění a upřesňuje

usnesení ZM č. 52/2007 z 5. 4. 2007 tak, že nově zní:

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

schvaluje

podnět k pořízení podbodu 1. a 2. XXXII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou dle důvodové zprávy

JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

Mgr. Petr Karásek
předseda návrhové komise

Za správnost zkrácené verze: Eva Vanerová, agenda RM a ZM, tel.: 483 357 319

Vytvořeno 22.5.2007 10:53:20 | přečteno 2565x | Petr Vitvar
load